19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Ikîncîtcrin Î937 CUMHURİYET CNO'S "Frâit Salt»V tütflft dünyada sıhhatın en lâtif ve en müessir yardımcısıdır. Hemea1 hergün küçük rahatsızlıklann büyük hastalıklar tevlit ettigi görülmektedir. fiu küçuk rahatsızlildarın men;ei, inkibaz olduğu bazen farkına bile varılma^ Muntazamen alındıgı takdirde, ENO'S, tabii tedbirlerle dahilî temizliği temin eder ve barsak* ları yakan ve zehirliyen zehir» leri giderir. Bugünden bir şişe ENO'S alınız. ENO'S un hiçbir müma8İl mustahzarla kabili kıyas olmadıgını hemen anlıyacaksınır. ENO'S, aonderece teksif edilmiş bir toz olub, jrranüle şeklindeki mümasil müstahzarlar» dan daha kat'i bir tesir icra eder. Mu« ,'° ,°# k a y e s e d e n sonra ENO'S almakda israd ediniz. MAlHAft ^ Siz de bu kremden şaşmayınız ! Sıhhatınız OF!BA5IMnamına BALSAMiN KREMi KREM BALSAMİN KEOKALHJHA BAŞVEDİŞ.KIRIKLIK BüTUN AöRILRRt OlNDlRİR • Bütün cihanda elli senedir daima üstün ve eşsiz kalmıştır. «IT v îi Is b GRiP r NEZLE, Büyük bir bilgi ve uznn bir tecrübe mahsulü olarak vücude getirilmiş yegâne sıhhî kremlerdir. J 1 ı KREM BALSAMİN Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, sıhhî evsafının Londra, Paris, Berlin, NevYork Güzellik Enstitülerinden yüzlerce krem arasında birincilik mükâfatını kazanmış olmakla isbat etmiştir. Çİn yağsız, gece için yağh ve halis acıbadem kremleri olarak dört Zayı Tıb Fakültesinden aldığım hüviyet varakasını zayı ettım. Yenısın alacağrmdan hükmü yoktur. Beşıktaş: Abbas mahallesi Dizi so kak No. 7 doktor Musatfa Vartun •> t DİKKAT: KREM BALSAMİN tt^ bütün ENO. »Frult Salt", "Sel de Frult" ve "Meyva Tuzu" kelimeleri fabrika markası o l a r a k tescil edilmiştir. nev'i vardır. KREM taklitlerlnl redediniz! rmda satüdığı gibi son defa sureti mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven olduğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan BALSAMİN Ötedenberi tanınmış hususî vazola KREM bulunur. BALSAMİN tü ıtriyat P l e r i bütün nevilerile tanınmış, ecza ve tuhafiye mağazalarında Arsenoferratose Arsenoferratose \* m e * w* »ı „ > > « M J~* CIL v v l * S< I<ML f ı ıçmege bnşlıyalıbert, kansızlık ne olduğunu bılmıyoruz. Oemır, yumurta akı ve ar* senıkten yapılmış bu şurup* Sştahımızı açtı ve hepımız dınç ve sıhhatlıyız.' tier eczanede reçete ^e reçeıesız satılır. ENO'STRUITSALT Üsküdar Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvaylan Türk Anonim Şirketînden: Şebekemizde ilk ve orta mekteblerle lise talebelerine tatbik edilmekte olan tenzilâth bilet ücret tarifesi, 15 ikinciteşrin 1937 pazartesi gününden itibaren, Şirketimizce usulü dairesinde tenzilâth gezi varakası verilmek şartıle, yüksek mektebler talebesine de teşmil edilecek ve yüksek mektebler talebeleri için şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tenzifâth tarife ayni günden itibaren hükümden kaldırılacaktır. tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL İstanbul Naf1a Direktörlüğünden: %Â SEBORiN Başta ve yüzde gürülen kabuk, kabarık, kızartı, kaşıntı ve kepekleri kâmılen gıderir. Saç dökülmesine mâni olur. Yüzde ve cilddeki her nevi sivilceleri ve ergenlıği tamamıle geçırir. Bir tecrübe kâfidir. Eczanelerde bulunur. 22/11/937 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde(29998,72) lira keşif bedelli İstanbul Nişantaşı Kız Orta okulu inşaatı kapah zarf usulile eksıltmiye konuhnuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işlerl genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak (150) kuruş muka bilinde dairesinde verilecektir. Muvakkat teminat (2250) liradır. ' İsteklilerin teklif mektublan ve en az (20,000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekâletinden aknış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflannı 22/11/937 pazartesi günü saat 14 e kadar istanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri, (7266) Fethi Halil ve Kardeşleri Yaman Kollektif Şirketi L Tasfiye memurluğundan: ikinci ilân Fethi Halil ve Kardeşleri Yaman Koîlektif şirketinin merkezinin Ankaradan İstanbula naklıle tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak İsmail İsa Caniş ve Hamdı Emin Çapm tayinlerine karar verılmiş ve bu kararname ticaret kanunu ahkâmına tevfıkan İstanbul Sicilli Ticaret memurluğunca tesçil ve Sicilli Ticaret gazetesinin 28/10/937 tarihli ve 3270 sayılı nüshasile ilân edilmiştir. İşbu şirkette alacak ve sair hukuku mevcud olanlann ilân tarihinden itibaren bir sene zarfında*tatil günlerinden maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar İstanbulda İş Hanında 2 numaralı daireye müracaatle alacaklannı kaydettirmeleri ve evrakı müsbitelerini tevdi eylemeleri lüzumu ilân olunur. Tasfiye memurlan İsmail İsa Caniş ve Hamdi Emin Çap P A T I Basur memelerinin ANTİVİRUS ile tedavisi İç ve âiş basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayi temin eder. Kapalı Zarf Usulile İlân SATILIK CİFTLİK Büyükçamlıcanın en mutena mahallinde asf alt yol üzerinde Umraniye köyünde iki bine yakın nadide çam ağaçları, daimî akar gayet leziz memba suyunu, müteaddid havuz ve bostan kuyularını, hava dolablarını, köşk ve uşak odalarını, tavuk kümeslerini, asrî ahırı ve vasi araziyi şamil Tantavl Çiftliği namile maruf çiftlik satılıktır. Taliblerin hergün içindekilere müracaati. Mardin Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Mardinde Firdevs nam mevkiinde Nümune fidanlığın'da «22946» lira «50» kuruş bedeli keşifli yeniden bir Vali Konağı yapılacaktır. 2 Kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılan bu inşaat 15/11/937 tarf • hine raslıyan pazartesi günü saat on birde Mardin Daimî Encümeninde ihale edilecektir. 3 Muvakkat teminat miktan 1721 liradır. 4 İnşaata: Mukavelenin imzası tarihinden itibaren on gün içinde i§e başlanacak ve 25 mayıs 938 takvim tarihinde bitecektir. 5 Bu işe aid şartname ve fennî evrak şunlardır: " * "" r ww A îdarî şartname, fennî şartname, Bayındırlık genel şartnamesî, keş2 hulâsası, metraj cetveli, mukavele projesi. Istiyenler bu evrakı Mardin Vilâyeti Daimî Encümeni ve Nafıa dairesinde görebilirler. 6 îsteklilerin yukarıda yazılı muvakkat teminatı vermekle beraber fennî ehliyet ve ihtisaslanna güvenilir olması ve 3645 sayılı Resmî Gazete ile neşredileri talımatnamede yazılı evsaf ve şeraiti haiz olmaları şarttır. 7 İsteklilerin teklif zarflarım l'âakal ihale saatinden bir saat evveline kadar Mardin Daimî Encümen Riyasetine vermeleri veyahud göndermeleri ve postada vâki gecikmelerin mazeret teşkil etmiyeceği gibi muayyen saatten sonra gelecek teklif zarflarının da kabul edilmiyeceği ilân olunur. (7237) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Potas güherçilesî ticareti yapan tüccar ve esnafa Ooğum ve Kadın hastalıkları mutehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes | No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Teleton 22683 Operatör İLÂN 2441 sayılı kanunla devlet inhisan altma alınan potas güherçilesinin alım ve satımmı yapan tüccar ve esnaf aşağıda yazılı hükümlere göre hareket etmeğe mecburdurlar : 1 Ellerinde potas güherçilesi bulunan tüccar ye esnaf ilânın neşrin den itibaren bir ay zarfında bir beyanname ile ve ayrı, ayn gösterilmek üzere ilânm neşri tarihınde ellerinde bulunan veya sipariş edilmiş olan potas güherçilesinin cins ve miktarını her yerde İnhisarlar îdaresine bilddreceklerdir Tüccar ilânın neşrinden evvel sipariş etmiş bulunduklan güherçilenin si pariş ve siparişin kabul vesaikini de İnhisarlar İdarelerine göstermeğe ve musaddak bir suretlerini vermeğe mecburdurlar. 2 Potas güherçilesi ticaretile meşgul olanlar bu ticareti yapabilme leri için İnhisarlar İdarelerinden birer ruhsat tezkeresi almağa mecbur durlar. 3 Bu ilânın neşrinden itibaren bir ay zarfında beyanname vermiyen ve ruhsat tezkeresi almıyanların ellerinde bulunacak potas güherçilesi kaçak ıtibar olunarak müsadere edilecek ve haklarında kanunî takibat yapılacaktır. 4 Potas güherçilesi satan tüccar ve esnaf aldıkları ve sattıkları güherçilenin miktarmı ve nereden alıp kime sattıklannı gösteric bir defter tuta cak ve bu defteri her an İnhisar İdaresi memurlannın mürakabesine hazır bulundurulacaklar ve bu maddeyi ancak kullanacağı şekle göre ya mahallî sıhhat veyahud sanayi mürlükleri tarafmdan tasdik edilmiş vesika verecek ihtiyaç sahiblerine satacaklar ve bu vesikaları da taleb vukuunda İnhisar memurla rına göstermek üzere saklıyacaklardır. 5 Potas güherçilesinin memleketin bir tarafından diğerine nakli için İnhisarlar idaresinden bir nakliye ruhsatnamesi alınması ve güherçilenin sevkedileceği mahalle vardığuıda bu ruhsatnamenin mahallindeki İnhisarlar İdaresine tevdii mecburidir. Tezkeresiz nakledılen potas güherçilesi, 2441 aayılı kanun hükümlerine göre, evvel emirde İnhisarlar İdarelerince zabt ve müsadere olunur. D İ R K A 1 : 6 Potas güherçilesi tedarik etmek istiyen toptancı tüccar her defasmda îdaremize müracaat etmelidirler. Güherçile ya İdaremiz tarafından veri lecek veya haricden celb için musaade edilecektir. 7 Birinci madde mucibince verilecek beyannamede cins ve miktan gosterilecek elde mevcud güherçile ile bu ilânın neşrinden evvel sipariş edilmiş veya bundan sonra verilecek musaade ile getirilecek olan potas güherçilesi nin vürudundan beher kilosu ve kesri için bir kuruş inhisar resmi alınacaktır. (7525) Uskudar ıcra memurluğundan: Zehranın Halil ve Şerıf aleyhlerine açmış olduğu davadan dolayı ıhtıyatî tedbır dolayısıle yeddı adle tevdi edilen Boğazıçmde Paşabahçesinde salhaneye sahıb Molla caddesinde 36 numa ralı yalı enkazının 16/11/937 tarıhinde salı günü saat 14 te mezkur yalıda açık arttırma ıle satılmasma karar venlmiş olduğundan talıblerın mezkur gun ve saatte mahallmde hazır bulunacak icra satış memuruna 937/6873 dosya numa rasıle müracaatleri ilân olunur. i™a.. .'.g.r!.^... R EVU E ^ a a y ^ Clns.^modeJ ve flyat hususunda^dl£erîyUka«lâ ;işte. o vaklt nlçln herkeslrrf R EVUE , BaKCs'k'aîfıfTaş Hâ1T2S Nafıa Vekâletinden: Dr. FUAD öZPAY™ Zeyneb Kâmil hastanesî dogum ve kadın hastalıkları mutehassısı Beşiktaş, tramvay duragı, Erib apartımaın. Telefon: 49366 8ahtb M BatmuKarrtrii Yantu Nadi Omuml nesrtyatt idare eden Yazı Mudürüi Hikmet Münif Çumhurtyet matbaast 16 birincikânun 937 perşembe günü saat 15 te Ankarada Vekâlet Malzeme Eksiltme Komisyonunda 658400 aded takriben 286.404 ton cGalvanize Tir fonun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Teklif edilecek Tirfonlara; ecnebi malı olup Mersinde sif supalon teslim edileceğine göre 50.120 lira 70 kuruş ve yerli malı olup Mersinde vagon içinde teslim edileceğine göre 87353 lira 22 kuruş muhammen bedel tesbit edilmiştir. Bu hususa aid şartname ve teferrüatı 437 kuruş mukabilinde 'Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat: Ecnebi malı teklif edildiğine göre 3756 lira 03 kurug ve yerli malı teklif edildiğine göre 5617 lira 66 kuruştur. İsteklilerin teklif zarflannı talimatnamesine göre Vekâletten almrnış müteahhidlik vesikasile birlikte 16 birincikânun 937 perşembe günü saat 14 e kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri l'âzımdır, (7350X ^. Baş.Diş.Grip. Bu+ünagnlara KomaTtzma ve
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle