09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 nrinciteşrln 1937 CUMHURIYET İst. Borsası 26/11/937 Ahş Satış 1 623. 628. 1 Sterlin 126. 122. Dolar 88. 80. Frank 102. 110. Liret 80. 84. ı Belçika Fr. 23. ' 18. Drahml İsviçre Fr. 580. 570. 20. 23. Leva 65. 75. Florin 78. 82. Kron Çek 23. Şilin Avusturya 21. 26. 29.50 Mark 20. 22. Zloti 21. 25. Pengo Ley 12. 14. 48. 52. Dinar 30. 32. Kron tsveç 1100. 1102. Altın 268. 269. Banknot L E R ÇEK Açılış Kapamş 624.25 624. Londra 0.8002 0.80025 NewYork 23.5875 23.5725 Paris 15.2166 15.20 Milâno 4.7060 4.7050 Brüksel 87.545 87.58 Atina 3.4593 Cenevre 3.46 64.1025 Sofya 64.0768 1.4395 1.44 Amsterd. 22.7355 Prag 22.7264 4.23 4.2290 Vlyana Madrid 13.7765 13.7820 Berlin 1.9832 1.9838 Varşova 4.2290 4.23 4.0240 Budapeşte 4.0256 106.8482 106.8910 BUkres 34.5614 Belgrrad 34.5750 Yokohama 2.7820 2.7530 Moskova 23.5825 23.5725 1 3.1075 Stokholm 3.1090 < A M E S H Açıhs. Kananış 10. 9.70 Aslan çimento İSTtKR A ZL A R Açıhş Kapamş P A R A L A R Çektiği ıstırabların mes'ulü kendisidir Dolma kalemlerin penceresini temizleylniz... NEVROZİN Şeffaf bir dolma kalemin penceresi kirli olduktan sonra bittabi o kalemin kıymeti kalmaz... Pelikan dolma kaleminin sert kauçuktan yapılmış pompası; penceresinin temizliğini ve şeffaflığını muhafaza eder. Pelikan dolma kaleminde daha birçok tekemmülât vardır ki onu, piyasada mevcud ;msali arasmda en birinci kalem olarak tanıtmıştır. Fiatı 750 kuruş. Pelikan dolma kalemi İ£in Pelikan dolma kalem mürekkebi kullanmız. Kalem ucundan gayet kolayca akar ve doldurulmağa elverıgli gayet pratik şişelerde satılır. Kullanmakla bütün grip ve ağrılara karşı sıhhatinizi sigorta etmişsiniz demektir. BAŞ D İ Ş NEZLE GRiP ROMATİZMA MAFSAL ağnları ve bütün ağrılara karşı icabında günde 3 kaşe alınabilir. Mideyi, kalbi yormaz, tesiri gayet anidir. Taklidlerinden sakımnız ve ısrerla SEFAUN'i arayınız. Kaşelerini tecrübe etmi§ olsaydı ona cehennem hayatı yaşatan bu muannid baş ağnsmdan eser kalmıyacaktı. NEVROZİN Bütün ıstırabları dindirir, baş ve diş ağrılarile üşütmekten mütevellıd ağrı, sızı ve sancılara karşı bılhassa müessirdir. NEVROZİN Mideyî bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. icabında günde 3 kaşe alınabilir. Isim ve markaya dikkat Taklidlerinden sakınınız SbliKan Başlıca kırtaslye mağazalarında satılır. SALON ÇAYI Türk B. I Peşin I Vadeli » 11 Peşin > II Vadeli Ergani 13.80 13. 13.05 96. 13.80 13. 13. îyi çay içmek isterseniz yalnız SALON ÇAYI içiniz. SALON ÇAYI sayın müşterilerimize muhayyer verılebilir. Israrla her yerde S A L O N Ç A Y I arayımz. Toptan satış y e r i : îstanbul Asmaaltı Tahmis sokak AZERBAYCAN Ticarethanesi No. 8. Tel. 21771 Harb Akademisi Satınalma Konrnyonundan: Akademi eratı ihtiyacı için 1300 kilo l'âhana, 1300 kilo ıspanak, 1300 kilo pırasa 29 II. Teşrin 937 pazartesi günü saat onda pazarlıkla satın almacaktır. Tahmin edilen bedel 227 lira 50 kuruştur. Isteklilerin Beşiktaş Malmüdürlüğüne yatırılmış 17 lira 50 kuruşluk muvakkat teminata aid makbuzlarile birlıkte o gün va saatte Komisyona gelmeleri. (8019)' TECRÜBELİ BİR Üsküdar İcra Memurluğundan: Emine Seniyeye borçlu müteveffa Kevser mirascılarından Abdurrahman Cemil evlâdlan Mevihbe ve Nefise Atıfe ve Ayşe Handan iştirak halinde nıalıki bundukları: 1 Kadıköy, Osmanağa mahallesi eski Söğüdlüçeşme yeni Vehab sokağında sağı Şükrüye arsası, solu uhdelerinde ipka eyledikleri iki harita numaralı müfrez arsa, arkası Asım veresesinin bostan, cephesi tarik ile mahdud 1 parsel numaralı 211 lira 50 kuruş kıymeti muhammeneli ve 141,36 M.2 müfrez bir kıt'a arsanm yansı. 2 Kadıköyde Osmanağa mahalle9inde eski Söğüdlüçeşme yenl Vehab sokagında sağı müfre2 bir harita numaralı mahal, solu müfrez 3 harita numaralı mahal, arkası Asım veresesinin bostanı, cephesi tarık ile mahdud (2) parsel numaralı Abdülhamld evvei ve Evkaf mülhak Meydancı Osman Ağa vakfmdan 118,95 M.2 ve 178 lira 50 kuruş kıymeti mu\ammenesi müfrez bir arsanm yansı. 3 Kadıkövünde, Osmanağa mahalesinde eski Söğüdlüçeşme yeni Vehab sokağında sağı iki, solu dört harita numaralı müfrez arsalar, arkası Asım veresesi bostanı, cephesi tarik ile mahdud 3 parsel numaralı 117,18 M,2 ve 175 lira 50 kuruş kıymeti ve Abdülhamid evvel ve evkafa mülhak meydancı Osmanağa vakfından müfrez bir arsanm yarısı. 4 îstanbul, Kadıköy Osmanağa mahallesî eski Söğüdlüçeşmesî yenl Vehab sokağında sağı 3, solu 5 harita numaralı müfrez arsanın arkası Asım veresesinin bostanı cephesi tarik çevrili 4 parsel numaralı Abdülbâmid evvel ve evkafa mülhak Meydancı Osmanağa vakfmdan 113,75 M,2 ve 171 lira kıymeti muhammenesi müfrez bir arsanm yansı. 5 îstanbul, Kadıköy Osmanağa mahallesi eski Söğüdlüçeşmesi yeni Vehab sokağında sağı 4 harita numaralı mahal, solu Alinin kayinvaldesinin arsası. arkası Asım veresesinin bostanı, cephesi tarik ile çevrili Abdülhamid evvel ve Evkafa mülhak Meydancı Osmanağa vakfmdan 127 M,2 ve 190 lira 50 kuruş kıymeti muhammenesi müfrez bir arsanın yansı. Yukanda yazılı beş kıt'a arsanın yanlarınm icra iflâs ve 2280 nu maralı kanun hükümlerine tevfikan açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. 1 îşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 1/12/937 tarihinden itibaren 937/9670 dosya ile Üsküdar îcra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi icin açıktır. îlânda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye 937/9670 ile memuriy.etimize müracaat etmelidirler. 2 Gayrimenkul 4/1/938 tarihinde saîı günü saat 16 da Üsküdar îh saniyede Şerefbey çeşmesi sokağında 16 No.da Adliye binasında Üsküdar îcra Memurluğu odasında üç defa bağrıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına ruçhanı olan diğer alacaklılar bulu nursa bedel bunlarm o gayrimenkulle temin edilmiş alacaklarmın mecmuurdan fazlaya cıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 19/1/938 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Üsküdarda İhsaniyede Şerifbey çeşmesi sokağında 16 Noda Adliye binasında İcra Memurluğu odasında vapılacak arttırmada bedeli satış isti yenin alacağına ruchanı olan diğer alacaklılann bu gayrimenkulle temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şarttır. Ancak teklif olunan muhammen kıvmetin yüzde yetmiş beşini geçmediği taktirde 2280 numaralı kanuna tevfikan satış geri bırakılır. 3 Arttırma bedeli peşindir. Arttırmıya istirak için vukarıda yazılı kıvmetin vüzde yedi bucuk nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 4 Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimseye derhal veya verilen mühlet icinde paravı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa (ONA) razı olmazsa veva bulunmazsa hemen 15 gün müddetle arttırmıya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasmdaki fark ve geçen günler için vüzde besten hesab olunacak faiz ve diğer masraflar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurivetimizce alıcıdan tahsil olunur. 5 îpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklılann ve irtifak hakkı sahiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklannm hususile faiz ve masarif da hil olan iddialanna gayrimenkul üzerindeki haklannm ilân tarihinden iti baren virmi gün icinde evrakı müsbitelerile birlikte memurivetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicillile sabit olmadıkça satış be delirv'n pavlaşmasmdan hariç kalırlar. 6 Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullannı tapu ferağ harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeğe meeburdur. Gayrimenkulün nefsinden doğan müterakim vergiler tanzifat ve tenviriye ve tellâlive rüsumu, vakıf icaresi borçluya aiddir. 7 Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma şartnamesinl okumuş lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunur. Yukanda gösterilen gayrimenkul işbu ilân ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilân olunur. (2247) MUHASİB Türkçeden maada fransızca ve almanca da bilen tecrübeli bir muhasib günde bir kaç saat için hizmet arıyor. (A.L.) mmuzile îstanbul 176 No.U posta kutusu adresine yanlmasi. Prof. Faik Sabri Duran'm Dikiş Yurdu Tahsill yüksek blçki ve dikiş mektebidir. Maariften tasdikli diploma verilir. Dikiş bilenlere az zamanda biçki öğretmek maksadile 3 aylık biçki kurslan da açmıştır. îkincikânunun birinde üç aylık devrenin derslerine başlanacak tır. Şimdiden kaydolmak lâzımdır. Müracaat ediniz. îstiyenlere program ve talimatname gönde rilir. Adres: Beşiktaş Akaretlerinde 87 No.h Dikiş Yurdu. Beşlktaş SÎYASÎ Mikyası: ve TABİÎ TÜRKİYE HARİTASI 1/2.000.000 Viyana Coğrafya Enstitüsü matbaasmda basılan bu harita en son vilâyet taksimatma göre smırlandırmıştır. Aynca coğrafî mevkileri kolay bulmak için alfabe sırasile bir endeks de ilâve edilmiştir. Duvara asmağa, masa üzerinde çalışmaga ve cepte taşınmağa müsaiddir. Anzalar canlı ve bariz renklerle tebarüz ettirilmiştir. Bütün mekteb talebelerine olduğu gibi tüccar, avukat yazıhanelerînde, şirket idarelerinde, dairelerde bulundurulması lâzım ve her sınıf halk için faydalıdır. SSelsoğukluğu PROTEJİNDİR TÜRKiYEDE: En çok kullanılan HALKIN MALI OLAN ve FRETİGİYE yakalanmamak içm en iyi ilâ.ç ancak I Kanaat Kitabevinde 50 kuruş fiatla satılır. İktisad Vekâleti tç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden «Omnipol» ticaret şirketi bu kere müracaatle şirketin Türkiyedeki muamelâtmı 1 temmuz 1937 tarihinden itibaren tatil ettiğini ve 1/10/937 tarihinden itibaren terki meşgale ile tasfiye haline girdiğini ve mezkur tarihten itibaren yalnız tasfiye işlerile i§« tigal edeceğini bildirmiştir. Bu şirketle alâkası olanlarm îstanbulda Galatada Türkiye Millî ha nmda M. Tekinalpa ve icabında İktisad Vekâletine müracaat etmelerl İlân olunur. ' Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim Dahiliye mfltehassısi Pazardan başka günlerde Öğleden sonra saat (2% tan 6 ya) kadar îstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalannı kabul e der. Salı, cumartesî Rünleri sabai <9 % • 12» saatleri hakikî fıkarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefonu 22398, 38 • 48. Cenevre Üniversitesinden meznn H A L K tıra| bıçaklarıdır. ÇÜNKÜ: Sahlplerl öz TUrktür. Her yerde 10 tanesi 15 Kr. Hakikî kaşe Harikulâde güzel yeni bir pudra bulunmuştun ALGOPAN Madenî kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değişmez. Nezleye soğuk algınlığına, Nevralji ve baş, diş ağrılarına senelerdenberi tecrübe edilmiş en tesirli ve emsalsiz llâçtır. Dr. M. Osman MÜTEHASSI8I Saka GÖÖÜS VE DAHtLÎ HASTALIKLAR Her gün öğleden sonra hastalannı kabul eder Belediye karşısmda Sinan Ağa daireleri Telefon: 23565 A L G O P A N her eczanede bulunur, ismine ve markasına dikkat. ÇAGLAYAN gazinosu TAHİYYE MUHAMMED Her akşatn seanslarına devam etmektedır. Bu yeni pudra terkibine altm kremi karıştırılan ve 48 saat havalandı rılmış VENÜS pudrasıdır. Fevkalâde ince ve hafıf bu VENtJ'S pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanm en taravetli güzelliğini ifade eder. Okr, jon okr, Raşel, bej, Roze, pembe ve beyaz renkleri sarışm, kumral ve esmerlere tamnmıyacak güzellik ve cazibe verir. Bütün şık ve kibar familyalar şimdi Venüs pudrasını tercihan kullamrlar. Umumî deposu: Nureddin Evliya Zade eczayı kimyeviye alâtı tıbbiye ve ıtrivat denosu, îstanbul. Mısırda filimlerlni ikmal edip memleketimize dönen M e ş h u r filim yıldızı Aynca Bayan M U A L L A Dünyanın meşhur şekercisi T ^ 40335 ALi MUHİDDİN HACI BEKiR Akide 6 0 kuruş Fıstıklı lokum 120 kuruş Bayram şekeri 8 0 » Kaymaklı lokum 120 » Satış yerleri: BAHÇEKAPI BEYOĞLU KAKAKÖY KADIKÖY Taşradan sipariş için : ALİ MUHiDDiN Bahçekapı. Istaobul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle