19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 İklncUz^b. 1937 CUMHURÎYET II Sonçıkan son derece miiessir K E S K i N K A Ş E L E R î i şütme, grip, nezleyeveağrılara birebirdir. Bahçekapı SALiH NECATI HAYATIMIN En Büyük HEYEGAN Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarınm kaşıntılar, dolama, meme iltihabı ve çâtlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlikler, koltukaltı çıbanları tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. P AT I Şark İspençiyari Lâboratuarı T.A.Ş. Ankara Tiyatro Okuluna Kız Talebe Alınıyor 'Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe aluıacaktır. Arzu edenlerîn aşağıdaki sartlan haiz olmalan lâzımdır: 1 En az orta okul mezunu olmak. 2 Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. îsteklilerin 2 birincikânun perşembe günü saat 11 de îstanbulda Şehir tiyatrosunda imtihanları yapılacağından bu tarihe kadar Şehir Tiyatrosuna müracaatleri ve o gün tiyatroda bulunmalan ilân olunur. e4342» (7950) HELLA PITT Üç merasim gününde adi bir pudra kullanmak mecburiyetinde kaldım. Pudra, cildimde parça parça yapışıyor ve yüzüm <makyajlı> bir şekil gösteriyordu. Bu pudradan tamamen sarfı nazar ettim ve havalandırılmış ve krema köpüğü ile karıştırılmış yeni ve tamamen görünmez bir pudra kullanmağa başladım. Beni görenler şaşalıyordu. Çünkü ben artık ayni değildim. [OSRAM] Bayramda yalmz Iambasıni^«.ullanıni2. bir ışık^teminjeder. KIZILAY Gazetesi Çkacaktır Dekalîimen ilambası asgarî tir fistiflâfe feinîn eden f İlânlannın vermekle hetn kendinize ve hem de Kınlaya yardım etmiş olacaksınız. Müracaat yerleri: Istanbulda, Postane kargısında Kızılay saüş bürosu. Telefon: 22653. Îstanbulda, Postane arkasında Kahramanzade hanında birinci katta İlâncılık Kollektif Şirketi. Telefon: 20094 • 95. Pudra âleminde keşfedilmlş en büyük sırdır. Bu yeni pudranın formülü ve istimal hakkı büyük malî fedakâr lıklarla hemen Tokalon müessesesi tarafından satın alınmıştır. Şimdi Tokalon pudrası namile ve her gün daha taze, daha nermin, daha güzel görü • Muhammen F . llk teminatı nünüz. K. S. L. K. 50 I 131.25 Operatör Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cagaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı Nafıa Vekâletinden: 1 Eksiltmiye konulan i ş : Ankarada istasyon arkasmda Çiftlik yolu flzerinde fidanlığın karşısında bahçeli evler mahallesine isale edilecek su tesisatL Muhammen bedeli: (50,211) lira (41) kuruştur. 2 Eksiltme 7/12/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapah zarf usulile yapılacaktır. 3 Istekliler; eksiltme şartnamesî, mukavele projesi, Baymdırlık işleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeyi (2) lira (51) kuruş bedel mu kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmiye girmek için isteklilerin (3760) lira (57) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 25 bin lirahk Nafıa su işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fennî kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz et mesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4229» (7747) IDEAL Bir sinir ilâcı, yegâne çarpıntı damlası KARDOL sıçramalara, boğulma hislerine ve nefes daralmasile sıkıntılara karşı gelir. Galatasaray Erzakın cinsi Lisesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: Miktan 2000 kllo Kayısı Malatya çekirdekli Ü 22 6500 * Elma Amasya 17 7000 * Elma Gümüşhane 6 6000 aded Portakal 64 lük S34.59 4,25 16500 » Portakal 80 lik S 8000 x Portakal 100 lük 4,25 Mandalina 12000 Galatasaray lisesinln mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve miktarile ilk teminatı yazılı erzaklardan kayısı ve üryani eri ğinin 8/12/937 çarşamba günü saat 14 buçukta diğer erzaklann ayni günde saat 15 te îstanbul Kültür Direktorlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe girecekler şartnameyi g5rmek uzere Okul îdaresine ve Ticaret Odasınm yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (7901) RIZA ÜNVER Telefon: 22683 J U V A N T IN KUMRAL SiYAH Ter ve yıkanroakla kat'iyyen çıkmaz; tabü renk veren ta mnmış yegâne sıhhî saç boyalarıdır. SAÇ BOYALARI Çorlu sulh hukuk hâkimliğinden! Çorlunun Velimeşe köyünden Tahir oğlu Nazif Demirel tarafından M. aleyh îstanbul Fatih Atpazan Menemenciler caddesi 64 numaralı evde ölü Hüseyin kıa Fatma aleyhine açılan sulh teşeb büsü davasınm duruşmasmda: M. aleyh namına çıkanlan davetiye ikametgâhınm belli olmamasından tebliğ edilememiş ve usulen kendisine gı yab kararınm ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan bu yüzden duruşma 2/12/937 perşembe saat 10 a bıra kılmıştır; M. aleyh bugün ve saatte bizzat hazır bulunmazsa gıyabında işe başlanılacağmdan keyfiyet tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (8012) Kumbör( y ÇİZtR r Cildiye ve Zühreviye mfitehassısı I Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı I karşısında Posta sokağı köşesinde I Meymenet apartımanı. Tel: 43353 j DOKTOR ÇiPRUT% Eski HAYDEN Yeni B A K E R mağazalannı ziyaret ediniz. Mobilya hususunda «EMSALî ARASINDA» en iyl ve zengin çeşidler bulacaksınız. SALON, YEMEK ve YATAK ODASI takımlarmı HER YERDEN ÎYİ ve UCUZ ŞERAİT ve FİATLARLA tedarik edebilirsiniz. İNGILIZ KANZUK ECZANESI BEYOĞLÜ ÎSTANBUL Akay tşletmesinden: 1 îşletmemizin 1 kânunusani 938 tarihinden 31 kânunuevvel 938 tarihine kadar bir senelik kömür aktarma işleri açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme, 15 kânunuevvel 937 çarşamba günü saat 15 te Karaköyde İdare merkezinde Şefler Encümeninde yapılacaktır. 3 Eksiltmiye girecekler 750 lira muvakkat teminat getirecekler ve bu miktar ihaleyi müteakıb yüzde on beşe iblâğ edilecektir. 4 Taİiblerin bu hususa aid şartnameyi görmek üzere Levazım Bölümüne müracaatleri. ' (7875) Ademi iktîdar. gevşekliği, Dermansızlık, Vücut v e Dimağın yorgunluğunda pek müessir v « emin bir ilâctır. Kutusu 2OO kuruş Doktor aranıyor Mühim bir müessesenin Şarkî Anadoluda şimendifer güzergâhında bulunan îşletme İdaresinde çalışmak üzere bir doktora ihtiyacı vardır. Bu doktorun birinci smıf emrazı dahiliye mütehassıslarından olması ve icabmda operatörlük yapabilmesi lâzımdır. Talib olanlar yaşlarını, muhtasar tercümei hallerini ve istedikleri ücret miktarını bildiren talebnamelerini «Posta kutusu 216 Ankara» adresine göndermelidirler. BEŞİR KEMAL MAHMUT CEVAT Eczanesi Sirkeci Sahib ve Başmuharrirt'. Yuna» Nadi Omuml netrtyatt tdare eden Fazı tjleri MüdürH: Hikmet Münİf Cvmhurtyet matbaaa ElfiAPfnBANKftSI TÜHKİyE CUMHURİYETİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle