11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CUMHURİYET 27 lkincîteşrîn 1937 Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükâfat ile zafer nişamnı; diplom donör ve altm madalyayı kazanan ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan rt*««V f x HASAN ÖZLÜ U N L A RI Mısır özü r FARE ZEHİRl VİTAMİN KALORi GIDA SIHHAT Allahın yarattığı saf hububattan alroan vitamini v e kalorîsi, kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan 02lü üolarına doktorunuz şehadet eder ki hayatın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan özlü unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünemalarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eü, tombul, hastalıksız yapar. Hasan özlü uniarile çok leziz mahallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka Hasan markasına dikkat. Irmik özü Yulaf özü Hastalık, öliim ve pislik getiren fareleri T>« • •• •• rırınç ozu Çavdar özü Badem özü HASAN Fare Zehirİ Buğday özü ile oldurunuz Patates özü Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük Bezelye özü her nevi fareleri, sıçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. Mercimek ÖZÜ Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlannı « •• • • • » • • • • •• lurlu ozu yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 ikisi bir arada 30 kuruştur. Urfa Valiliğinden: Urfa Vilâyeti telefon hatlarmın tamir ve ıslahı için 2861 lira 20 kuruş tahminî bedelle 16 kalem telefon malzemesi açık eksiltme ile almacaktır. İhale 2/12/1937 günü saat 10 da Urfa Daimî Encümeninde yapılacaktır. İstekhlerin eksiltme kâğıdım ve listeyi görmek üzere İstanbul Valıliğine ve eksıltmeye girmek için de Urfa Vılâyetine müracaat eylemeleri. (7923) Kadın Çorabı Yapan ve Satanlarm Nazarı Dikkatine İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 16 ağustos 1937 tarihli Resmî Gazete ile neşrolunan «îpek ve sun'î ipek kadın çorapları Standard nizamnamesi» nin 15 inci maddesi veçhile fabrika ve mağazalarda mevcud standard harici ipek ve sun'î ipekten mamul kadın çorapJarının Odamızca damgalanması işine bugünden itıbaren başlanmıştır. Alâkadarlarm bu nevi çoraplarmı damgalatmak ve izahat almak üzere Oda Sanayi şubesine müracaatleri ilân olunur. (8011) Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: Zonguldak Nafla Müdürlüğünden: Mukaddema kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılıp da talib çıkmıyan Zonguldak Vilâyeti içinde Bartm kazasında yapılacak 33254 lira 35 kuruş keşif bedelli Cezaevi inşaatı işi arttırma, eksiltme kanununun 40 ncı maddesine tevfıkan 9/12/937 perşembe günü saat on beşte Zonguldak Nafıa Müdürlüğü odasmda toplanacak Komisyonda ihale edileceğinden isteklilerin muvakkat teminatlan ve Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikasile Ticaret Odasmdan 937 yılnıda alınmış vesika ile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Eeisliğine vermeleri ilân olunur. (7777) Okulumuza «75» lira ucretli «iaşesi okula aid» almanca bilen kadın bü daktilo ahrvacaktır. îsteklilerin 10/12/937 cuma günü saat 13 te sınavları yapılmak üzere müsbit evraklarile birlikte Ankarada Müzik Öğretmen Okulunda bulunmaları. (7998) Karadeniz Ereğlisi Liman Riyasetinden: Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: İkinci taksit başı 1 birincikânundur. 11 birincikânun cumartesi öğleye kadar taksitini yatırmamış talebe velisine teslim edilir. Taksitlerin vaktinde yatırılması rica olunur. (7975) 618 sayılı limanlar kanununun yedrnci maddesi mucibince Kara'denîz Ereğlisi limanmda seyrüseferin selâmetine engel olan bilcümle batık gemi • lerin ankazının temizlenmesi mukarrer bulunmuş olmakla tarihi ilândan itibaren on gün zarfmda alâkadarlar tarafından ankaz çıkarılmadığı takdirde dairemizce imha edilecekleri ilân olunur. (8009) Grip ve Nezle ile bütün ağrılara karşı firlpini Tereih Ediniz Bir Icaşe «Gripin» çok kısa zamanda sizi rahat ve sîKhate kavuşturur. îcabında, günde 3 aded alabilirsiniz. Çünkü bir tek kaşe almakla kastalığı defeder ve ilerlemesinin önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe «Gripin)) en muannid bas, diş ve romatizma ağrılarını, üşütmeden mütevellid sinir e adale ağrılarını izaleye kâfidir. «Gripin» bu yağmurlu ve soguk havalarda vücudünüzü hastalıklardan koruyacak en kuvvetli ilâcdır. r T Gripini Her ısrarla isteyiniz eczanede bulunur. Lâkin hususî ambalâjına dikkat etmeniz menfaatiniz icabedır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle