09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURÎYET 27 tkineiteşrin 1937 REOSIL ksuruk, £= 1 i N K I B AZ HAZIMSIZLIK | Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz Mide ekşilik ve yanmalarını Şf Nefes darlığı Soğukalğınlığı VE göğüs nezleleıinden Sizi kurtaracak en iyi ilâc budur. Her eczaneden ısrarla isteyiniz. giderir. Son derc ce teksif edilmiş bir tozdur. Mümasil müstahzarlar dan daha ç abuk daha kolay, daha kat'î tesir eder Mide ve barsaklan alıştırmaz. Ağızdaki fena kokuyu ve tadsızliçp defeder. M A Z O N isim ve HOROZ markasına dikkat SAÇ EKSİRİ KOMOJEN Saçlann köklerini knvvetlendirir. Dökülmesini keser. KepekJeri tamamen giderir ve büvüme kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif. kullanışı kolay bir saç eksiridir. Kış geldi, N E Z LE den korununuz ? . Z, BOYER Lâboratuan. Nezle Grip ve bunlardan doğacak vahim, tehlikeli hastalıkların İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU İSTANBUL İstanbul Vakıflar CJnsl Miktarı Metre 9450 Direktörlüğü İlk teminat Lira K. 217 97 İlânlan İhale günü önüne geçmeniz ancak G O M E N T A L kullanmakla kabildir. Her eczaneden ısrarla arayınız. Belediyeler inşaat müteahhitleri ve tüccarların nazarı dikkatine DEMİR BORU LÎMİTED ŞİRKETİ Fabrikasının imal etmekte olduğu 3/8«3» kutrundaki demir ve galvaniz boruları; su, kalorifer ve havagazi tesisatında kullanılabılir. İhtiyacı olanlann müessesemize müracaatleri menfaatleri icabmdandır. Telefon: 42093 Posta kutusu : Galata : 1355 13/12/937 pazartesi Altı kalem saat 15 te bez Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda <nns ve miktarı yazılı altı kalem bez açık eksiltmiye konulmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım Kaleminde görülebilir. (8018) l 1937 ikinciteşrinin 28 inci pazar günü sabah saat 10 da Maçkada Teşvikiye istasyonunda Narmanlı hanın 3 üncü kat 2 No. lı dairesinde mevcud ve şehrimizin en muteber ailelerinden birine aid emsalsiz ve nadide biblolar, vazolar ve antikalar açık arttırma suretile satılacaktır. 11 parçadan mürekkeb ve hakikaten Florans'da mamul marketirili emsalsiz ağac oyma bir salon takımı, 3 parçadan Muhammen bedeli 2042 lira 30 kuruş olan 6250 kilo 1250 aded 0,50 X mürekkeb hakikaten Lui Filip devrin1800 X 700 m/m lik ve 2880 kilo 180 aded 1 X 2000 X 1000 m/m lik gal de ve istilinde Vernis • Marten emsal vanize saç 3/XII/937 cuma günü saat 10 % ta Haydarpaşada gar binası da siz kadın yazıhane takımı, 7 parçadan hilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme ile satm alınacaktır. mürekkeb Berjer formalı Vienna sa Bu işe girmek istiyenlerin 153 lira 18 kuruşluk muvakkat teminat ve ka lon takımı, 9 parçadan mürekkeb Re nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis nesans ceviz oyma yemek oda takımı, yona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondıan parasız şimdiye kadar hiç görülmemiş miktarolarak verilmektedir. (7795) da atik ve cedid biblolar, sanayii nefise parçaları ve antikalar, saks ve bronz D. D. Yolları H. Paşa Liman arazisl üzerlnde kâin 4 No.h ambardan müf heykeller, saks Japon ve sair mükem rez bir oda 2000 kuruş aylık muhammen bedelle ve ayni ambardan müf mel çay takımları, Portugez ve sair durez dığer bir oda 1500 kuruş aylık muhammen bedelle pazarlıkla ve bir sene var tabakları, hayli Galle vazolar, Bomüddetle kiraya verileceklerdir. hem kâseler, eski kaukluklar, Verni Pazarlık 30/11/937 de saat 15 te H. Paşa îşletme Müdürlüğünde yapı Marten içiçe masalar, Şam işi sedeiîi lacaktır. eski tabure ve tavlalar, Bronze saksı Talıblerin muhammen kira bedelinin yüzde yedi buçuk nisbetinde mu lıklar, Bul bahü, yazıhane ve masa, oyvakkat teminat akçesi ve gereken kanunî vesaikle birlikte yevmi mezkur malı fildişili Japon emsalsiz ve nad'de ve saatte müracaatleri ilân olunur. (7974) paravan, büyük etajer ve kadın yazıhanesi, Japon çerçeveler, kapakları dragon heykelli ve oymalı bronzdan ma Muhammen bedeli 10000 lira olan 10000 metre mikâbı oksijen 10/12/937 mul bir çift gaj^et eski Çin büyük vazo, cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasinda satın bronz saatler, Kütahya masası, antre alınacaktır. için Avrupa hasır takımı, gene antre Bu işe girmek istiyenlerin 750 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün için oymalı meşeden mamul iki aded Avrupa koltuğu, bronz elektrik avi saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa zeleri, tül hayli perdeler, som cevizden şada Tesellüm Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7967) kütübhane, pelesenk oymalı dolab, hayli kitablar, port manto ve sair hayli mükemmel ev eşyaları. Anadol ve Acem halıları. Muhammen bedelleri Lira K. 2906 25 Açık artürma ile îevkalâde satış Bandırma Noterliğine : Bandırma Güven Zahire Tecimevi namile ve her türlü iş üzerine icrayl ticaret eylemek üzere bu firma altmda bu kere bir şirketi hususiye akdederek 8/11/937 tarihli ve 1062 numaralı Bandırma Noterliğinden musaddak bir kıt'a mukavelenameyi de tanzim ve imza eylediğimizden bilumum banka lar ve müesseselerce ticarethanemiz namma yapılacak bilcümle muameleler den dolayı mezkur mukavelenamenin 6 ncı maddesi mucibince şirketin de vamı müddetince şürekânın ledelicab bankalardan vade ile yapacakları is tikraz muamelâtında her iki şirketin imzaları bulunması lâzım olup bundan gayri eşhası saire ile yapılacak alım, satım, ukud, mukavelâtta ve harice ke şide edilecek çekler ve poliçelerle bankalarda bulunacak şirket paralarının idaresi ve ledelicab ahzu gabza ve şir ket nam ve hesabma imza vaz'ına şü rekâdan Hikmet Ülkü salâhiyettar ol duğunu bildirir. İşbu sirkülerimizi saygılarımızla sunarız. Bandırma Haydarçavuş mahallesin • jje mukim Mülkü oğlu Mehmed Akif mahdumları Güven Zahire Tecimevi müessisleri Hikmet ve Cemal Ülkü kardesler. " K O Ç ,, Vekâletinden: Devlet Demiryolları Işlefme Umom Müdürlüğünden J Maliye Kapalı zarfla eksiltmesi ilân olunan 258 aded saç dosya dolabmın ihalesi günü isteklileri tarafından getirilen nümunelerin şartnamedeki vasıflarına uygun olmamasından dolayı ihalesi yapılamamış ve pazarlıkla alınması kararlaştırılarak 29/11/1937 pazarlık günü tayin olunmuştur. îsteklilerin şartnameye tamamen uygun nümuneleri ve bin beş yüz doksan iki lira elli bir kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte yukarıda ya zılı günde saat on beşte Levazım Müdürlüğündeki Şatmalma Komisyonuna gelmeleri. (7672) LHİM Grip, Baş ve Dîş ASrılan, Nevralji, Artritizm, Romatızma istanbul S A T I Ş İL Â N I Dördüncü Icra Memurlıığundan: Armanuhi ve Virjini tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24058 ikraz numarasile borc alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gosterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 1860 lira kıvmet takdir edilmiş olan Bey • oğlunda Pangaltı mahallesinin Kuyumcu sokağında eski 22 yeni 38 kapı numaralı sağ tarafı Yorgancı veresesi hanesi, solu tuhafcı Hamamcıyan Arşak hanesi, arkası Dülgeryan Kapril menzili bahçesi, önü yol ile çevrili bir ahşab evin evsafı ve mesahası aşağıda yazılıdır. Zemin kat: Karosimen döşeli bir antre bir sofa üzerinde camlı üç do labı olan bir oda, bir merdiven altı, bir sahanlık üzerinde yük ve dolabı olan dığer bir oda. Bodrum kat: îçinde kuyusu ve mozaik tekne ve musluğu ve sabit kazanı olan zeminî karosimen döşeli bir çamaşırlık, karosimen döşeli bir aralığı havi ve sıcak su musluğu bulunan banyo olmıya müsaid bir halâ, sokağa ayrı kapısı bulunan zemini çimento döşeli iki bodrum ve dört kömürlük. Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir halâ. İkinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir halâ, sofada bir yük ve dolab, bir ocak mahalli ve tavanda avdmlık için camekân mahallinden ibarettir. Umumî evsafı: Bina ahşab olup yangm duvarları mevcuddur. Bodrum kat bahçe tarafmda zemin seviyesindedir. Bahçenin etrafı duvarla çevril miş olup içinde ahşap bir kümes vardır. Binanın havagazi ve elektrik tesisatı mevcuddur. Sahası: Umum sahası 90 metre murabbaı olup bunun 55 metre mu rabbaı bina bakiyesi bahçedir. Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttırmıya konmus olup 29/12/937 tarihine raslıvan çarşamba günü saat 14 ten 16 va kadar Yenipostane binasındaki dairemizöe açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin vüzde vetmis beşini bul duğu takdirde gavrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 13/1/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıvmetin vüzde vetmis besini bulmazsa borc 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. Şatış pesindir. Taliblerin arttırmıya girmezden evvel muhammen kıymetin yüzde vedi bucuğu nisbetinde pey akcesi vermeleri veya millî bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. Birikmis ver^ilerle Belediveve aid tenvirive, tanzifiye ve tellâlive resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müsterive aiddir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fık rasmca. bu gavrimenkul üzerinde İDotekli alacakhlarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilânın nesri tarihinden itibare.n 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit ol madıkça satış bedelinin pavlasmasmdan haric kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 29/11/937 tarihinden itibaren herkesin görebil mesi için acık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 937/325 numa ralı dosvasma müracaatleri ilân olunur. (8003) Dr# Y. Halacyan Nansi Tıb Fakültesî Lorealarından Dahilî, Mide ve Barsak hastalıklan Muayene: Hergün 15 ten 20 ye kadar Pazar günleri 10 dan 13 e kadar. Taksim, Abdülhakhâmid caddesi Dirlik apartıman No. 18 (2 nci kat) Çim tohunıu Valiliğinden: Londrada meşhur Raynes Park müessesesinin ekstra ekstra marka 32 librelik hakikî Raygras çim tohumu Türkiyede yalnız müessesem namına gelmiştir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu çim tohumunu bahçe sahiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrübesine amade bulun • duruyorum. 4 iincü Vakıf han, 4 üncü kat 18 No. da Bahçe Miman Mevlud Baysal Tel: 23426 l Inhisarlar Umum Müdürlüsründen: Zonguldak I Şartname ve nümuneleri mucibince 2165 kilo muhtelif mürekkeb le 450 kilo muhtelif yaldız pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 30/XI/937 tarihine rasthyan salı günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden almabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte ada geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (7635) I îdaremizîn Muğla Müstakil Müdurlüğünde şartnmae ve projesi mucibince yaptırılacak karabarut deposu inşaatı 16/XI/937 de isteklisi çıkmadığmdan yeniden ve pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 2943 lira 39 kuruş ve muvakkat teminatı 220 80 liradır. III Pazarlık 7/XII/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartname ve projeler 15 kuruş mukabilinde hergün Inhisarlar Urr.um Müdürlüğü İnşaat şubesile Muğla Müstakil Müdürlüğünden alı nabilir. V Eksiltmiye iştirak edeceklerin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. VI îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7883) I Şartname ve nümunesi mucibince 15000 kilo bel ipi pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 9/XII/937 tarihine raslıyan Rerşembe günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla caktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV îsteklilerin pazarlık içintayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (8020) Aded Muhammen bedeli 2 Elevatörlü araba (fıçı istifi için) Paşabahçe Fab. için 100 lira 2 Elevatörlü araba (fıçı istifi için) Likör Fab. için 1000 » I Yukarıda müfredatı yazılı Elevatörlü arabalar pazarlık usulile satm alınacaktır. II Muvakkat teminat 150 liradır. III Eksiltme 13/1/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabatasta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. V Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin münakasa gününden bir hafta evveline kadar fennî mufassal teklif mektub ve kataloklarını verli firmalar mufassal imalât resimlerini bilhassa Elevatörün indirme kaldırma ve fren tertibatını gösterir resimli katoloklarını idarenin lüzum göstereceği evrakı Inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek için de verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika almaları lâzımdır. VI îsteklilerin pazarlık içinde tayin edilen gün ve saatte beşinci maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (8021) Zonguldak Vil'âyeti içinde aşağıda isimleri ve keşif bedelleri ve muvakkat teminat miktarlan yazıh. Eksiltmiye Keşif konulanL kısTeminat miktarı mın tutarı bedeli Yolun îsmî Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Şosa 2025.00 : 68130.24 27000 00 1 Bartın Safranbolu esaslı 750.00 t 10000 00 2 Zonguldak Devrek 25367.68 1075.00 î tamirleri 3 Ereğli Devrek 13000 00 32269.60 4 Bevcuma Çaycuma 5 Safranbolu Araç 1688.00 : Yeni şosa 22500 00 750.00 « inşaatı 10000 00 ~ 82500 00 Yollarmda şosa esaslı tamirlerile yeni şosa inşaatı işlerinin 937 mali yılı sonuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer kısımlarınm inşası işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmesi 13/12/937 pazartesi günü saat 15 te Zonguldak Vilâyeti Daimî Encümeninde yapıla caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Zonguldak Nafıa Müdurlüğünde görülebilir. 57834.92 25014.89 Muvakkat teminat yukarıda yollar hizalarında yazılıdır. İstekliler bu işlerin ya hepsine veyahud içlerind<en her hangi bir veya bir kaçma talib olabilirler. Eksiltmiye girmek istiyenlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa ; Vekâletinden 937 yılında alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret [Odasmdan 937 yılında almmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte ! teklif mektublarını yukarıda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline i kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri ilân olunur. (7778) SÜMER BANK Genel Direktörlüğünden: Türk Hava Kurumu MÜTERCİM ARANIYOR Genel Direktörlüğümüzde istihdam edilmek üzere türkçe ve ingilizceyi bihakkın bilir ve bu lisanlarda bilhassa teknik mevzuları tercüme edecek kabiliyette bir mütercime ihtiyac vardır. Alınacak me mura iktidarma göre 200 250 lira ücret ve ayrıca muayyen Ankara pahalıhk zammı verilecektir. Taliblerin 5 birincikânun 1937 tarihine kadar Bankamız Personel Servisine veyahud İstanbul şubemize tahrireri veva sifahen müracaatleri. BÜYÜK PİYANGOSV İkinci keşide 11 Birincikânun 937 dedir. Büyük ikramiye 4 0 . 0 0 0 Kradır Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak ediniz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle