12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 İkincitesrin 1937 CUMHURIYET Büyük davalar Arnavutluğun bayramı Kral Zogo dün Tiranda mühim bir nutuk söyledi, halk sevînc icinde... Tiran 26 (A.A.) Arnavudluk ajansı bildiriyor: Havanm kapalı ve yağmurlu olma sına rağmen, dün daha sabahtan itibaren, büyük bir halk kütlesi, Majeste Zogo'nun hitabesini dinlemek üzere Tiranda Skartderbeg meydanmda toplanmıştır. Kral Zogo, saat 13,20 de saraydan mikrofon Önünde nutkunu söylemis ve nutuk her tarafta halkın sürekli alkışlarile karşılanmıştır. Kral Zogo, istiklâlin 25 inci yıldönümü gününün tarihî mahiyetini tebarüz ettirerek ezcümle demiştir ki: « Millî vicdan, muhtelif fena dü şüncelerin tesirine karşı ve ayni zamanda tarih tarafmdan çizilmiş ve tabiat tarafmdan tesbit edilmiş millî idealin başarılmasma engel olacak her şeye karşı bizi daima muhafaza edecektir Bu millî vicdan, hiç şüphe yoktur ki bizi daima daha kuvvetli yapacak ve milliyetimizi teşkil eden üç esaslı unsurun etrafmda sıkı surette toplu bulunduracaktır. Bu üç millî unsur şunlardır: Irkımız ve dilimiz ve taksim kabul etmez hür vatanımız.> Kral, bundan sonra gencliğe hitaben şunları söylemiştir: « Bu vüksek dakikada, düsüncem, ey genclik, sana doğru müteveccih bulunmaktır. Arnavud gencleri, bütün ümidlerim sizlerdedir. Vücude getirilen yeni proje ile gencliğin karakteri tak viye olunacak ve yeni Arnavud nesillerine yeni bir zihniyet verecektir. Bu suretle, tam bir kütle halinde müttehid Arnavud gencliği, durmadan, dinlen meden her sahada geniş faaliyette bulunacaktır. Genc Arnavudların şiarı «her şeyden evvel vatan» olmalıdır. Unutmayınız ki bizler, Arnavudluk tari hinde silinmez izler bırakan Illirylik ya'lıların, bu kahraman neslin evlâdlarıyız. Bu duygu, kendimize olan emni yetimizi arttırmalı ve bize haklı bir gurur vermelidir.> Nihayet Kral, vatan hürriyeti için canmı veren vatanperverlerin ve kahramanlarm isimlerini anarak ve milletin onlara karşı şükranlarına tercüman olarak sözlerini bitirmistir. Kralın mesajı, çok büvük bir heye can uyandırmış ve şiddetle alkışlan mıştır. Nutuktan sonra çalınan marş mutlak bir sükun içinde dinlenmiş ve bunu, 101 top atımı takib eylemiştir. O dakikadan itibaren şenliklere baslan mış ve halk bilhassa genclik, bütün sevincini ve heyecanını dışarı vurmuş tur. Şanghay yerine Manille limanı! Filipin Reisicumhuru Çindeki tacirleri ve bankerleri oraya çağırıyor Paris 26 (A.A.) Filipin Cumhurreisi Guezon'un beyanatmı neşreden Figaro gazetesi, §u suali sormaktadır: «Japon işgalinden sonra Manille, Şanghay'm yerine nv geçecektir?» Guezon, Şanghay'ı terketmek mecburi yetinde kalacak olan tüccar, banker, sanayicileri Manille'e kabul etmeğe ve gereL kendilerine, gerekse ailelerine kolaylıklar yapmağa hazu bulunduğunu söy lemiştir. Guezon, Manille'in dünyanın e iyi teçhiz edilmiş tabiî bir müdafaa limanı olduğunu hatırlatmış ve Filipin parlamentosunun Manille'de bir serbest li man ihdas etmek istediğini haber vermiştir. Italyanın miişkülleri Yazan; PHİLÎPPE SCHWOB Habeş seferinin bidayetindenberi, îtalyanın iktısadî vaziyetini mütalea etmek için elde mevcud malumat, münferid ve gayrikâfidir. Totaliter devletler hakkın da her zaman mevzuu bahsolduğu üzere, neşredilen rakamların hertürlü şüpheden azade telâkki edilmesinde tereddüd gös teriliyor. Maamafih, îtalya hakkında böyle bir şüphe beslemek belki de haksız olur. Gerek Mussolini tarafmdan, gerek İtalya Maliye Nazırı tarafmdan söylenilen nutuklar, daima nikbinanedir. îtalyan zimamdarlarını, etrafa yaldızlı hap yutturmakla itham etmek doğru olmaz; çünkü, bu marifet, bizim demokrasimizde bile, vâsi mikyasta tatbik edilmektedir. Italyanın vaziyetini esasından tetkik iddiasmda bulunacak değilim. Sadece, faşist hükumetin maruz bulunduğu başlıca güçlükleri ve bunlann sebeblerini, sathî surette gözden geçireceğim. Italyan ekonomısi, otarşi usulü tatbıkına müsaid olmıyacak derecede fena teçhiz edilmiştir. Esasen, M. Mussolini, bu yola çok geç ve adeta istemiyerek ancak 1935 senesi bidayetinde, mecburen atılmıştır. iktısad' buhranın her ne pahasına olursa olsun nakdin istikrarını muhafaza siyaseti yüzünder tevlid ettiği mahzurlar, faşist hükumeti, ekonominin murakabe sine, ithalâtı tahdide ve millî istihsalâtı artırmağa mecbur etmiştir. Habeş seferinin yakınlaşmış olması ve zecrî tedbirler korkusu da, sırf iktısadî olan mülâhaza lara inzimam etmiş ve nisbî bir otarşiyi, muvaffakiyetin şartlanndan biri haline koymuştu. Fakat, otarşi demek, topyekun, kendi yağile kendi kavrulmak demektir. Hal buki îtalya, hiç de bu vaziyette değildir. Arazi, üzerinde yaşıyan nüfusa nazaran dardır; on beş senedenberi mütemadiyen artınlan «bonıfıcation» işlerine ve buğ day mücadelesine rağmen, memleket, halkı doyurmakta müşkülât çekmektedir. Zahire ithaline mecbur kalmamak için, mahsulün hiç değilse normal olması lâ zımdır. Hükumetin gayesi, senede 100 milyon kental buğday istihsalidir. 1935 te, 77 milyon kental buğday alınmış, 1937 de, mahsul, 80 milyonu geçmişti. Fakat, 1936 da, mahsulün 61 milyonu geçmemesi yüzünden, haricden mühim miktarda mubayaatta bulunmak zarureti hasıl olmuştu. 1937 senesinin ilk üç ayı zarfında, hariçten ithal edilen buğday on bir buçuk milyon kental, yani takriben bir milyar liret kıymetindeydi. Mevaşiye mahsus yemlik mahsul, gerçi ihtiyaca kâfi mik tardaysa da, bunun sebebi, mevaşi ade dinin esasen memleket için gayrikâfi ol masıdır. îtalya, et bakımmdan da, kendi ihti ! kendi temin etmekten uzaktır. Kendi toprakları bu sahada yeni imkân lardan tamamen mahrum olduğu için, Habeşistandaki kasablık sürülerin artırılması lâzım gelmektedir. Hulâsa, îtalya, srf kendi mahsullerini istihlâk mecburi yetinde kalması halinde, buna zarzor imkân bulacaktır. O da, hava şeraitinin müsaid gitmesi ve halkın kutulâyemuta kanaat etmesi şartile! Italyan otarşisinin endüstriyel cephe sini alırsak, o cephenin daha fena oldu ğunu görürüz. Bazı sahalarda elde edi len neticeler etrafında kabil olduğu ka dar fazla neşriyat yapılmakla beraber, resmî makamat vaziyetin fenalığını gizlemekte müşkülâta maruz kalmaktadır. Gcrçi, kurşun, 1930 da 24,000 ton is tihsal edildiği halde, 1935 te 30,000 tona, 1936 da, 50,000 tona çıkmış ve 1935 te hariçten 30,000 ton kurşun ithal edilmesine mukabil, 1936 da sadece 9000 tonla iktifa olunmustur. Fakat, çinko is tihsalâtı, millî sanayiin ihtiyacatına, an cak yarı nisbetinde kâfi gelmektedir. îtalya, alüminyom ihracına muvaffak olma sına mukabil, demiri ve çeliği, istihlâkin yüzde altmışından daha az bir nisbette istihsal edebilmektedir. Diğer bellibaşlı iptidaî maddeler hususunda, îtalya, he men tamamen harice muhtacdır. îtalya topraklarında ne kalay, ne nikel madeni, ne hevea otu vardır. Muhtac olduğu madenî yağların, bakırın ve pamuğun yüzde doksan dokuzunu, odunun ve kömürün yüzde doksan beşini, yünün yüzde seksenini hariçten tedarik eder. IHEM a NALINA MIHINA Belediyeden temenniler Ankara ile Doğu arasında telefon Sıvas hattının tecrübeleri muvaffakiyetli oldu . Ankara 26 (Telefonla) Bir müddettenberi kurulmasına çalışılan AnkaraSıvas telefon hattı tesisatı bitirilmiş ve bugün ilk tecrübe konuşmasını bizzat Nafıa Vekili Ali Çetinkaya yapmıştır. Tecrübe, tamamile memnuniyetbahş bir netice vermiştir. Türk mühendis ve işçisinin eseri olan bu hat kânunuevvelin birinci gününden itibaren umumî muhabereye açılacaktır. Sıvasa kadar uzanan bu hat doğu illerini Ankaraya telefonla bağlama programmın bir merhalesini teşkil etmektedir. Filhakika bundan evvel Ankara Kayseri telefonu yapılmış ve son iki ay zarfında da 200 kilometroluk Kayseri Sıvas kısmı ikmal edilmiştir. Önümüzdeki yılın baharından itibaren Sıvas Erzurum kısmmın ikmaline çalışılacak, bu suretle Ankara ile doğu illeri arasında telefon irtibatı temin edılecektir. Ankarada grup santralları Diğer taraftan Ankara ve îstanbulun telefon ihtiyacını karşılamak yolunda da tedbirler ahnmaktadır. Ankarada Yenişehirde Temyiz mahkemesi önündeki grup santralının inşaatı, iki aya kadar bitecek, mevcud abonelere yeniden 2000 numara ilâve edilecektir. Yeni santrala bağlanacak numaralar 4000 ve 5000 den başlıyacaktır. îstanbulda Şişlide yapılacak grup santralı için de alınmış olan arsadaki inşaat, bu hafta münakasaya konacaktır. Maden hurdaları İsviçrede masonluk Yasağa dair kanun encümenlerden geçti Ankara 26 (Telefonla) Bazı maden hurdalarınm dışarı çıkarılmasının yasak edilmesi ve satm alınması hakkm daki kanun lâyihası, İktısad, Millî Mü dafaa, Adliye ve Bütçe Encümenlerin den geçti. Lâyihanın son aldığı şekli bildirivorum: Teşkilâtın lâğvı için blebisit yapılacak Beme 25 (A.A.) îsviçrede far masonların ve bu gibi teşekküllerin ka patılıp kapatılamıyacağına dair önümüzdeki pazara bir blebisit yapılacaktır. Bu plebisite büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Çünkü farmasonlar hakkındaki yasağın kabulü ve böyle bir kaydın ana yaMadde 1 Demir, bakır, kurşun, saya geçmesi umumiyet itibarile cemiyetkalay, tutya, alüminyom, antimuan ve ler hukukunu ihlâl edecektir. nikel hurdalarile bunlann hurda halindeki halitalarının ve kullanılamıyacak bir hale gelmiş bilumum muharrik veya tnüteharrik vasıtaları memleket dışına çıkarılmasmı yasak etmeğe İcra Vekilleri Heyeti salâhiyetlidir. Bu maddelerin memleket içinde satılması serbesttir. Madde 2 Resmî daire ve müesseselerde birinci maddede yazılı mevadAnkara 26 (Telefonla) Maarif Vedan kendi ihtiyaclarından fazla olanlar kâleti, Tiyatro ve Opera mektebi me 2490 numarah kanunun altıncı maddesi zunları için hazırladığı kanun projesi mucibince, askerî fabrikalara devre . ni Başvekâlete vermek üzeredir. Pro dilirler. Üçüncü madde, maden hurdalarile jenin esasları kısaca şunlardır: Ankarada dram ve operet olarak iki halitalarının muharrik veya müteharrik vasıtalardan satm alınması için askerî kısımdan mürekkeb bir devlet tiyatro fabrikalar bütçesine her sene lüzumu mektebi kurulmuştur. Talebe kabul kadar ayrıca tahsisat konulacağına da şartları hususî talimatname ile tayin olunacaktır. Her iki kısmm birinden meirdir. Yedinci maddede konulan yasağa zun talebe, devlet artisti namzedi un karşı memleket dışma çıkarılmasma te vanını alacaktır. Yetiştiği kısmm sahnesinde muvaffaşebbüs edilecek hurdalarm musadere ve askerî fabrikalara teslim olunacağı kiyetle iki sene çalıştıktan sonra nam na ve müsebbiblerin ceza kanununun zed (devlet artisti) olacaktır. 61, 62 nci maddeleri delâletile 526 ncı Bu unvanla devlet memuru hakkı ikmaddesine göre cezalandırılacağma, çı tisab olunacaktır. Bunlar. devlet tiyatro karılan hurda kıymetinin bir misli faz ve operasına tayinlerinde aynen yük lasınm da ayrıca ceza olarak alınacağı sek tahsil görmüş memurlar gibi maaş na dairdir. alacaklardır. Ücretle tayin olunanların Ankara 26 (Telefonla) Bolgar Bu lâyihanın Meclisin çarşamba gün ayl*ı. 100 liradan başlıyacaktır. dağı, Keban, Divrik (demir) ve Murgul kü içtimaında konuşulacağı anlaşılmakKendilerinin diğer suretle terfihleri (bakır) madenlerinin işletilmesine baş tadır. de avrıca düşünülecektir. lanmak üzere Eti Banka devri yolunda Askerî memurlara dair Beynelmilel madenciler hazırlıklar bitmiş gibidir. Bu madenlere lâyiha aid routobilite hesabları İktısad Vekili gününün tes'idi Ankara 26 (Telefonla) Askerî meAnkara 26 (Telefonla) Beynelmilel makamına verilmek üzeredir. murlar kanununun 6 ncı maddesini de madenciler gününün kânunuevvelin Öğrendiğime göre, Murgul bakır mağiştiren lâyiha, Millî Müdafaa Encüme dördünde Ankarada da tes'idine maden denleri için biri yılda 6500 ton, diğeri ninden çıktı. mevzuunda çalışan mühendisler tara 10 bin ton kadar istihsal üzerinden iki Bugünlerde Mecliste görüşülecek olan fmdan karar verilmiştir. tesisat projesi yapılmıştır. Projelerden bilâyiha, 1455 numarah kanunun 6 ncı Muamele vergisinde yapıla rinin tatbikatı için 2,5, diğeri için de 4 maddesini şöyle değiştirmektedir: milyon lira kadar sarfı icab etmektedir. «Yüksek tahsil görmiyen askerî mecak tadilât Divrik demir madenlennden alınan murlar, 3 üncü smıftan yukarı geçeAnkara 26 (Telefonla) Muamele cevherlerin Enstitüde tahlilleri bitmiştir. mezler. Ancak, bunlardan lise tahsili vergisinde bazı değişiklikler yapan lâgörmüş olanlar, veya orta mekteb meBundan başka Bolgardağmdan muhtelif zunu olup da ayrıca bir meslek mekte yiha, Meclisin geçen çalışma yıhnda sahalarda alınan cevherlerden 1200 binde tahsil edenler veya bu derece kabul olunmustur. Haber aldıgıma gö yakın tahlil yapılmış, vasatî olarak tontahsili haiz olmadıkları halde talimat re, alâkadar Vekâletler, un değirmenleda 11 gram kadar altın elde edilmiştir. mucibince mütehassıs oldukları tesbit rile debagat sanaviinde kullanılan motörlerin biner ve buralarda istihdam eAlınan neticenin ehemmiyetini gösteredilenler ikinci sınıf memurluğa da terdilecek amele miktarı üzerinde, o zamek için bugün dünya yüzünde tonda 3 fi edebilirler. manlar Bütçe Encümeninden serdolu grama kadar altın nisbeti üzerinde çalışLise mezunu olup da yabancı memleketlerde teknikum tahsilini ikmal ede nan temenni mucibince, tetkiklerde bu tınlan bellibaşlı madenler olduğunu kayrek fen memuru unvanını ihraz eden lunmuslardır. Bu yoldaki kanun pro detmek kâfidir. Bolgardağmda şimidilik ler, birinci sınıf memurluğa terfi jesi. esas itibarile hazırlanmıştır. hesablı yapılmış olan kısımlardan 2200 ederler.» Yeni meb'uslar dün tahlif gram yani 3 milyon lira değerinde altın Dr. Şaht, İktısad Nazırlığmistihsal edilecektir. edildiler Devlet artistleri Hükumet, vazifeler hakkında bir kanun hazırladı stanbul şehrinin, devletin de yardı mile yapılacak büyük imarının, ya nm imal ettiği sun'î kauçuk, Almanların kın yıllarda tahakkukuna intizaren, Bunası kadar kötü evsafta ve pahalıdır. bazı küçük temenr.iler: îtalyanlarm, bu işte, Almanlar kadar / Kâğıd sepetleri muvaffakiyet temin etmeleri de imkân Tramvay duraklarında, arabalardan sızdır. 1937 de, îtalya, istihlâk ettiği mainen yolcuların biletlerini atmaları için denî yağın ancak yüzde sekizini kendi kâğıcî sepetleri konuluyor. Bu duraklar, memleketinde temin edebilmiş ve resmen hemen daima dar ve kalabalık yerlerdir. ilân edilen büyük ümidlere rağmen, bu Tramvaylardan inip binenlerin birbirlerinisbetin, kısa bir zamanda bir misline çı ne girdikleri yerlerde, bu iki kocaman dekabilmesi ihtimali hemen de mefkud bu mir sepet, mülga zerzevatçı eşeklerinin iki lunmuştur. Sun'î benzin, şu veya bu şe küfesı gıbı, oralarını işgal ediyor. Bun kilde karbonun vücudüne vabestedir. lan kaldırıp yerlerine, Beyoğlunda, îs Maden kömüründen veya linyitten biri Hklâ' caddesindekiler gibi kullanışlı tek şarttır. Halbuki, îtalyada maden kömürü ve nisbeten küçük kutulardan koymalı. yoktur, linyit ise pek azdır. însan geçecek yer bulamıyor ki, elindeki Bütün bu söylediklerimiz şu neticeye bıletı o sepetlere atabılsın? varır ki, îtalya, velev nisbi bir otarşi tat2 Karaköydeki direk bik edemez. Karaköy meydanındaki büyük tram Ihrac edecek fazla malı bulunmıyan, vay istasyonu kaldırıldı; fakat orada yosanayiinin istihlâk ettiği mevaddın büyük lun ortasında bir direk kaldı; görünür bir bir kısmını hariçten alan fakir İtalya, ekokaza halinde dimdik duruyor. Tramvay nomi siyasetini, satm alacağı şeyleri, kakumpanyasının âdetidir: Vaktile dikil bil olduğu kadar ucuza mal edecek bir m:ş, elektrik teli direklerini yolun üstünyola sevketmelidir. Fransanın petrol için de uzun muddet bırakır. Dördüncü Vayaptığını tatbik etmek, yani ithal ettiği kı^ hanın vc Osmanbeyde yeni yapılan mamul eşyayı, yarı mamul mevaddı, hatbinaların önündeki direkler, senelerce ta kabası alınmış iptidaî maddeleri, tam durmuştu. Karaköy meydanı gibi kalabaiptidaî maddeye kalbetmek ve millî sanalık bir yerde, böyle bir direk mutlaka bir yii, iptidaî maddelerin imalindeki bütün kazaya sebebiyet verir. Tramvay kum " safahata şamil bir tekemrnül derecesine panyası, zahmet olmazsa bunu kaldın getirmek, îtalyanın menfaati icabıdır. versin! îtalyan hükumeti tarafından ittihaz edi len birçok tedbirler, bu maksada matuf 3 Taksim Harbîye arastndaki ağaçlar görünmektedir. Ancak, bu maksadın tahakkuku, fabrikalar tesisine, o da ser Taksîm Harbiye arasındaki ağaclamayeye ve sermaye, millî tasarrufa bağ rın altına tarhlar yapılacakmış. Kaç günhdır. dür, buralannı kazıp duruyorlar. Tarh îtalyan ekonomisi, iki senedenberi ta lar yapılırken her sene bir iki tanesi kukib edilen otarşi siyaseti yüzünden, verim ruyan ve eksikleri elliye yaklaşan ağac ların yerlerine mevsimi gelince lutfen yeimkânını kaybetmiştir. Ziraî ve smaî sanilerinin dikilmesi. halarda elde edilen kârlar, kabil olduğu 4 Osmanbeyde can kurtaran kadar düşük bulundurmağa çalışılan satış Halâskâr Gazi caddesinde tramvay fiatlarile, önüne geçilemiyecek şekilde yükselen maliyet fiatları arasında ezil yolunun iki tarafındaki duraklafda röfüj mektedir. Çok sıkı bir murakabeye rağ denilen cankurtaran kaldınmlan vardır. men, toptan ve perakende fiatlar, bir se Bu cadde geniş olduğu için motörlü vane zarfında yüzde yirmi artmıştır. îşçi sıtalar çok hızlı giderler. Tramvaylara ücretlerinin mecburen artırılması, istihsal binip inenler için bu cankurtaran kaldı masraflarını bir kat daha artırmıştır. V e r rımlanna cidden ihtiyac vardır. Yazın giler gitgide yükselmektedir. Normal bunlara, beyaz sütunlar da konuldu; çok bütçenin cüz'î bir açık vermesi icab eder iyi... Fakat, dört yol ağzı olduğu için, ken, işçi ücretlerile birlikte maaşların da bu caddenin en kalabalık yeri olan Ostezyidi neticesinde ve teslıhat masraflan manbey tramvay durağında bu kaldırımnın da inzimamile, bütçe muvazenesi bo lar yapılmamıştır. Oradan tramvaya bi " zulmağa namzeddir. Geçen sene, emlâk nip inenler, her an ezilmek tehlikesine ten, fevkalâde bir irad vergisi alınmıştı. maruzdurlar. Yukarılarda, daha az ka Bu sene, anonim şirketlerin sermayelerine labalık yerlerde röfüj olsun da neden en vergi tarhı mecburiyeti hasıl olmuştur. lüzumlu yerde olmasın? Belediye, TramBu suretle, 1936 1937 ve 1937 1938 vay kumpanyasına buraya da cankurta bütçe açıklan kapatılacaktır. Normal ran kaldırımları yapılması lâzım geldiğini bütçenin açığını kapatmak için bu kadar hatırlatmak lutfunda bulunsa... D Yurdda altm istisnaî ve bu kadar fevkalâde tedbirlere Bugünlük bu kadar temenni yeter. müracaat edilmesi de îtalyan hazinesinin Yazdıklarımın bir ikisi nazarı dikkate ane derece zaruret içinde bulunduğunu lınırsa başkalann: da yazmak cesaretini bulurum. göstermeğe kâfidir. Bu böyle olunca, Italyanın, fevkalâde masraflar için uğradığı müşkülâh tasavvur etmek mümkündür. Şarkî Afrikanm inkişafı için 12 milyarlık tahsisat kabul edilmişti. Buna müstemlekenin normal bütçesini tevzin etmek için bir milyar, yolların inşası için de bir milyar ilâvesi icab eder. Bütün bu masraflar istikrazla temin edilecektir. Binaenaleyh, îtalyan maliyesinin nasıl bir çıkmaza girmiş ol duğu meydandadır. Afrikadaki müstemlekâtmı normal surette inkişaf ettirmek, ayni zamanda otarşi siyasetini takib et mek için, piyasadan, malî kudretini fazlasile aşan istikrazlar akdine mecburdur. Milletin hayat seviyesi zararına olarak, bu iş ne dereceye kadar devam edebilir? Memleketin umumî siyasetile alâkadar olan bu suale cevab vermek bir iktısadcının işi değildir. Fakat, bu çifte müstemleke ve ana yurd siyaseti, memleket ekonomisini ifrat derecede gerginliğe sevketmekle beraber, ayni zamanda, millî parayı da tehlikeye sürüklemektedir. Ticaret muvazenesinin büyük açığını kapatmak için haricî istik" raza başvurmak faydalı bir netice veremez. Halihazırdaki siyasî vaziyet karşı sında, Londra ve Nevyork, pek müsaid davranmıyorlar. îtalya ile dostane mü nasebet idame eden devletlerise, bizzat istikraz akdetmek mecburiyetindedirler. Altın mevcudu ise pek mahduddur. Bu itibarla, faşist rejimin, gerek iktısadî noktai nazardan, gerek malî bakımdan, otarşi yolunda devamı imkânsı^ görün mektedir. 21 haziran tarihli altı senelik plânın unutulmağa ve Romada, hiç de ğilse iktısadî sahada, ihtiyatla hareketin lüzumu anlaşılmağa başladığı söyleniyor. Bu vaziyet, siyasî sahada dahi, oldukça müsaid bir emaredir. Bolgardağmdan 3 milyon lira değerinde altın istihsal edilecektir Matbuat Umum Müdürlüğü Sinob Valisi Naci Kıcıman tayin edildi Ankara 26 (Telefonla) Vedad Ne* dimin çekilmesile açılan Matbuat Umum müdürlüğfne mahallî idareler umum müdürlüğünden Birinci Umumî Müfettişlik Basmüşavirliğine ve oradan da Sinob Valiliğine tayin edilen Naci Kıcımanm tayin olunduğu haber alınmıştır. Naci Kıcıman, şehrimize gel miştir. Polonyaya aid tayyare bulunamadı Atina 26 (Hususî) Salı günü Selânikten hareket edip Selânik Sofya Bükreş arasında kaybolan Lehistanın Lot hava nakliyatı kumpanyasına mensub tayvare hakkmda Yunan hükumeti tarafmdan yapılan araştırmadan bir nej tice alınamamıştır. Tayyarenin Yun hududları dahilinde kaybolduğuna dair şimdiye kadar bir ipucu elde edileme mistir. dan affedildi Berlin 26 ( A A.) Alman Bankası direktörü Şah1 Ekonomi Nazırlığından £.ffedilmiştir. Gene Alman Balkansı di rektörü olarak kalmaktadır. Hitler fevkalâde meziyetlerine binaen Şaht'ı Devlet Nazırı olarak kabinede alıkoymaktadır. Şimdiye kada' Propaganda müsteşarlığı ve matbuat bürosu şefliğini yapmış olan Valter Sunk 15 ikincikânun 1938 den itibaren Ekonomi Nazırlığma tayin olunınustur. Dört senelik plânmın tatbikma memur General Görinç mezkur tarihe kadar e konomi işlerine de bakacaktır. Ankara 26 (Telefonla) Meclisin bugünkü toDİantısmda meb'usluğa secilen Necati Güneri ve emekli Orgeneral Alı Saidin tahlifleri yapıldı. Devlet ormanTrabzon 26 (Hususî muhabirimiz larmdan köylülerin intifaı hakkı kanuden) Doğu valilerinin görüşmeleri nuna ek lâyiha, hükumete geri verildi bugün de devam etti. Umumî Müfettiş Meclis 1937 yılı birincitesrin ayı hakTahsin Uzer kongrede dünkü toplantı kındaki mazbata kabul edildi. daki müzakere esaslarını hulâsa ettikten Beyrut nümayişlerinde ölen sonra Erzurum valisi İşcan iki buçuk save yaralananlar at süren izahatla Erzurumda sürmekte Adana 26 (Hususî muhabirimiz bulunan iş faaliyetini anlattı. den) Beyruttan alınan haberlere göUmumî Müfettişin kalkınma esasla re, son nümayişler esnasmda dört kişi öl rına temas eden nutkundan sonra toplanmüs, elli k:«; yaralanmıştır. İki yüz kişi tıya nihayet verildi. Yarınki içtimada tevkif edilmiştir. Kars valisi izahat verecektir. Doğu valileri içtimaı devam ediyor Bu maddelerin yerini, sun'î müstahsalâtla dolduramaz mı meselesine gelince, başlıca sun'î madde olarak yaptığı sun'î ipek ve kazein yünü için iktıza eden ip tidaî maddeler dahi îtalyada kâfi mik tarda bulunmaz. Alp'lerde ve Apenin lerdeki ormanlar yetişinciye kadar, sun'î ipek imali için zarurî iptidaî madde olan odun hamurunu Skandinav memleket lerinden, yahud Kanada'dan getirtmek mecburiyeti vardır. Bu ise onlarca seneye mütevakkıftır. Memlekette süt veren hayAnkara 26 (Telefonla) Vekiller van sayısı artıncıya kadar, mevcud kaze Heyeti, bugün Meclis içtimamdan soninin vereceği sun'î yün, îtalya nüfusunu ra, Meclls binasmda toplandı. Geç vaktamamen gidermeğe kâfi gelemez. îtalya te kadar müzakerelerde bulundu. StPARlŞLERİNİZİ ŞİMDİDEN YAPINIZ Vekiller Heyeti Cumhuriyet Almanagı 1938 PEK YAKINDA İNTİŞAR EDİYOR j
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle