20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHÜRİYET 27 îkinciteşrin 1937 «Müdafaa devam ederse yeni merkeze gireceğiz» Japonyadan Çine bir tehdid daha. Romada Japonya lehine büyük tezahürat yapıldı. Halk «Yaşasm Japonya!» diye bağırdı Tokyo 26 (A.A.) Şanghay cep hesinde, şimal mıntakasında Japon kıta atı, 25 ikinciteşrin sabahı, Kiangin'in 15 kilometro şarkında kâin Chowchwang mevkiini işgal etmişler ve derhal, Yangtse nehrinin sağ sahilinde Şanghay ile Nankin arasmda yar. yolda bulunan ve ne hirdeki münakalâtı kontrol eden en mü him istihkâm olan Kiangin istihkâmına karşı taarruz hazırlıklanna başlamışlar dır. Merkez mıntakasında, Wushi'nin ta mamen işgalinden sonra Japon kıtaatı, 25 ikinciteşrin günü Nankin istikametinde ileri hareketlerine devam etmişlerdir. Cenub mıntakasında, Japon kuvvetleri düşmanı takibe devam ederek 24 ikinci teşrin akşamı Tahu gölünün cenubunda kâin Huchow şehrini işgal etmişlerdir. zım geldiği kanaatinde bulunduklarını keydetmektedirler. Herhalde bu komitenin içtimaa davet edilmesi Çin hükumetinin kararına bağhdır. 23 ler komitesinin toplanmasını istemeden evvel Çin hükumetinin îngiliz ve Fransız hükumetlerile fikir teatisinde bulunması kuvvetle muhtemeldir. Bu münasebetle 23 ler komitesi reisi Ninters'in şimdi Pariste Delbos ile gÖ rüşmekte olduğu ve Cenevredeki daimî Çin murahhası Koo'nun da halihazırda Brüksel müzakerelerine iştirak etmekte olduğu kaydedilmektedir. Japonlar beynelmilel mıntaka rıhtımında Şanghay 26 (A.A.) Japon mehafilinde beyan olunduğuna göre, beynel milel imtiyazlı mıntakadaki Çin posta ve telgraf işlerine Japonlar yarından itiba ren el koyacaklardır. Japonlar, bugün beynelmilel mıntaka da nhtımı işgal etmişler ve rıhtıma yanaşm } bulunan bir îngiliz gemisini mal çı karmaktan menevlemislerdir. Bir tehdid daha Şanghay 26 (A.A.) General Matsui, gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: « Eeğer cuma gününe kadar ÇanKayŞek Japonyaya karşı mukavemete nihayet vermezse, Japon ordusu, Çin hükumetinin taşındığı Hankeu ve Şunking'e doğru yürümeğe devam edecektir. Almanyayı tatmin için Neler konuşulacak tBastarafı 1 tnct sahıjedel Japonya lehinde tezahürat Roma 26 (A.A.) Havas ajansı nm muhabiri bildiriyorr Giornale d'îtalia gazetesî, dünku nüshasında, Fransa Bahriye Nazın Cam pinchi'nin geçende söylediği nutka son derecede şiddetli bir cevab vermektedir. . Bazı mahfiller, bu makalenin Fransa aleyhinde yapılacak hücumlara bir mu kaddeme teşkil ettiğini zannetmekte ve makalenin Alman Japon paktının tes'id edildiği gün çıktığını kaydetmektedirler. Japon sefarethanesinin önünde bajta Achille Starace olduğu halde birkaç bin faşist Japonyayı alkışlamışlardır. Japon sefiri balkona çıktığı zaman şiddetle alkışlanmıştır. Halk: «Yaşasm Japonya, yaşasm Almanya» diye bağırmıştır. Sefarethanenin üstünde Japon ve Italyan bayraklan dalgalanmaktaydı. Biitün îtalya matbuatı pakt hakkında sitayişkâr makalelerle doludur. ls, 23 ler komitesinde Cenevre 26 (A.A.) İyi haber a lan mahfiller, Çin Japon işini tetkik etmek üzere 23 ler komitesinin 10 ilkkâ nunda toplanması muhtemel olduğunu beyan eylemektedirler. Brüksel konferansınm neticesî, Milletler Cemiyeti mahfillerini inkisara uğrat mıştır. Bazı kimseler, Milletler Cemiyeti haricinde yapılacak hertürlü diplomatik hareketin muvaffakiyetsizliğe mahkum olduğunu ve halihazırda takib edilecek en iyi yolun gecikmeden 23 ler komitesini içtimaa çağırmaktan ibaret bulunduğunu söylemektedirler. Ayni kimseler, büyük devletler mü messillerinin Brüksel'de, Çindeki muhasamata nihayet vermenin çarelerini ara mağa devam edeceklerini beyan etmiş olduklannı ve müzakerelere Cenevrede 23 ler komitesi vasıtasile devam edilmesi lâ Türk Hava Kurumu heyetinin içtimaı Londra 26 (A.A.) Havas ajan sının muhabiri bildiriyor: Almanların iptidaî maddeler satın alabilmeleri ve mamul maddeler ihraç ede bilmeleri için müstemlekelerde bir açık kapı rejimi ihdas etmek Almanyanm müstemleke taleblerine karşı îngilızler tara fından yapılacak ve pazartesi günü Fransız Nazırlarına bildirilecek olan mukabil teklifler işte bunlardır. Bundan maada Hava ve Hariciye Nazırlan tarafından dün gösterilen faaliyet neticesinde eski garb hava paktının veya hava silâhlannı terketmek meselesinin ye niden ihya edileceği zannı hasıl olmuştur. Londra 26 (A.A.) Yorkshire Post yazıyor: Chautemps ve Delbos, îngiliz hükumet adamlarile yalnız Lord Halifax'm son Berlin seyahatinin neticelerini tetkik et mekle kalmıyacaklar, ayni zamanda Ispanya, Uzakşark, Akdeniz ve belki de cenubî Afrika vaziyetlerile meşgul ola caklardır. Vakit kalacak olursa îngiliz Amerikan ticaret müzakereleri meselesi nin de derpiş edilmesi mümkündür. Londra 26 (A.A.) Fransızlarla îngilızler arasında yakında icra edilecek müzakerelerin hakikî mahiyetinin ne olduğu hakkında birşey söylenmemektedir. Fakat heyecan uyandıracak bir takım kararlar ittihazı beklenilmemektedir. M. Chamberlain'nin vereceği öğle ziyafetinde pek az davetli hazır bulunacaktır. M. Eden, Lord Chancelier Hailsham, Simon ve van Sittart. Sir John Simon'un huzuru, siyasî meselelerle birlikte ayni zamanda iktısadi Devlet dairelerinin Vekâletlere meselelerin ve bilhassa burada siyasî vaMacdonald dün gömüldü tefriki ziyetin salâhı için zarurî addolunan gümLondra 26 (A.A.) Macdonald'm Memleket işlerinin alâkalı bulunduğu rük tarifelerinin indirilmesi meselesinin cenazesi Westminister kilisesine defneteşkilâtta toplanarak daha verimli şekilde müzakere edileceği manasmı tazammun dilmiştir. Cenaze merasimi öğle zamanı yürütülmesini temin edecek olan tetkik yapılmıştır. etmektedir. lerin bugünkü safhası, pek yakında bu yolda mühim kararlann alınacağını gös termektedir. Tetkiklere hâkim olan prensip, işlerin lüzumsuz yere parçalanmıya cak surette tanzim ve tevziidir. Bu tet kiklerin sonunda kabineyi teşkil eden Vekâletler sayısının Başvekâletçe Devlet işlerinin bugünkü inkişafma göre yeniden tesbit edilerek Cumhur Reisinin tasdikma arzolunacağı anlaşıhyor. IBaştaraft 1 inci $aMfede\ {Bastarafı 1 inci sahifede) patlamamıştır. Sığmılacak yerlerin meb sından bulunan Siyasî Müsteşarların pek zuliyeti sayesinde telefat cüz'î olmuştur. tabiî olarak Vekillerin emri altında çaGeneral Franco'nun lışmaları enerjileri üzerinde müessir olarak İngiltereye teklifi âtî içın hızmetlerinden umulan muhasseLondra 26 (A.A.) General Fran natın fevt olması ihtimalini de kuvvetli co, ademı müdahale komitesinin İspanya olarak meydana çıkardığı cihetle idare ya muzaaf bir komisyon gönderilmesi mekanizması ıçın derpiş edilen fevaidin hakkındaki tekliflerine vermiş olduğu ce istihsalinden kat'ınazar, devlet idaresinde vabda iki taraftan üçer bin gönüllünün zâf husule getirecek olan bu teşkilâtın lü% ri alınması takdirinde muhariblik hu zumsuzluğu bir prensip olarak tahakkuk kukunun tanınmasını taleb etmektedir. etmiş ve bütün hüsnü niyetle kurulan SiGeneral Franco'nun talebi, gönüllü yasî Müstesarlık teşkilâtının ilgası haklerden bir kısmının «sembolik» olarak ge kındaki teklif kanunu bu itibarla yerinde ri alınması üzerine derhal muhariblik hu ve gerekli bulunmuştur. Devlet işlerinin kukunun istimalini taleb etmeğe muadil inkişafına ve işlerin lüzumsuz yere parçadir ki, bu taleb komite azası tarafından lanmıyacak surette Vekâletlere ayrılmareddedilmişti. sı zarurî bulunduğuna göre kat'î lüzum General Franco'nun notasın'n tarihi ve ihtiyaç gözönünde tutularak Vekillikşöyledir: ler adedinin artması veya mevcudden bi«Halâsın ikinci senesi.» rinin ilgası, her vakit yapılabilecek bir Barcelona'nın cevabı henüz gelmemiş iş olduğundan aded kaydinin ana kanunutir. muzda yer tutmasının muvafık olamıyacaLondranın bir tekzibi ğı yolundaki teklif de encümenimizde Londra 26 (A.A.) Salâhiyettar muvafık göriilmüş olmakla Teşkilâtı Emehafil, îngilterenin Salamanca'ya Bar sasiye kanununun yukanda numaraları celona nezdinde mutavassıt olarak hare yazılan 6 maddesinin tadiline aid tanzim ket etmek teklifinde bulunmuş olduğunu olunan kanun lâyihası, umumî heyette kat'î surette tekzib etmektedir. müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Diğer taraftan bu mehafil, îngiltere yüksek başkanlığa sunulur. nin îspanyada krallığın iadesini asla tekAzalar: Teşkilâtı Esasiye Encümeni lif etmemiş olduğunu beyan ve îngiltere Reisi Şemseddin (Sıvas), mazbata mu nin başka milletlerin dahilî işlerine asla harriri K. Örer (Manisa), kâtib R. karışmamağa azmetmiş bulunduğunu ilâ Erişgen (Tokad). ve etmektedirler. Azalar: îsmet înönü (Malatya), ReJaponya Barselon konsolosunu fik Saydam (îstanbul), Fuad Umay geri çekti (Kırklareli), Muhlis Erkmen (Kütah Londra 26 (Hususî) Japonyanın ya), Fuad Bulca (Çoruh), T. Araslan Barselon konlososu geri çağınlmıştır. Sa (Kastamonu), Ziya Özer (Eskişehir), lâhiyettar mehafilde Japonyanın bu ha Ali Miinif (Seyhan). reketi General Franco'nun tanınmasına doğru ilk adım addedilmektedir. Encümen kanun teklıfini birincî ve Binbaşı Atlee İspanyaya gidiyor ikinci maddelerini aynen kabul etmiş, Londra 26 (Hususî) îspanya hü Teşkilâtı Esasiye kanununun 48 inci kumeti îngiliz muhalefet fırkalan reisi meddesini de şu şekilde değiştirmiştir: binbaşı Atlee'yi îspanyaya davet etmiş Vekâletlerin teşkili tarzı, maîısus katir. Binbaşı Atlee yakmda bir heyetle nuna tâbidir. Teklifin 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri de aynen kabul olunmuştur. beraber îspanyava eidecektir. Devlet dairelerinin Vekâletlere tefriki hakkındaki kanunu tadi! eden teklife gelince, Teşkilâtı Esasiye Encümeni, bunu şu şekilde kabul etmiştir: (Baştaraft 1 inci $ahlfedet Madde 1 8/2/1937 tarih ve 3117 Diğer taraftan zabıta, geçenlerde de numarah kanunun birinci maddesi aşaLarocque aleyhinde bir dava açmış olan ğıda yazılı surette değiştirilmiştir: İcra Vekilleri Heyetinin kaç vekilden eski Demirsalib azasından Dük Pozzo terekküb edeceği Başvekilin tekKfi üdi Borgo'nun ikametgâhında da araştırzerine Cumhurreisinin tasdikile taaymalar yapmıştır. liin eder. Devlet idareleri, biri BaşveDük de Guise'in notan kâlet olmak üzere devlet işlerinin inBrüksel 26 (A.A.) Dük de Guise, kişafına göre ve devlet işlerini lüzumbir nota neşrederek Belçika toprakların suz yere parçalamıyacak surette Başvekilin teklifi ve Cumhurreisinin tasdikile da siyasî faaliyette bulunmamakta de Vekâletlere taksim olunur. vam edeceğini temin etmiştir. Bu lâyiha ile 3117 numarah kanunun Teşkilât S 6 bin kisilikmİş! diğer bütün maddeleri ilga edilmektedir. Paris 26 (Hususî) Zabıta, mey Bu da Meclisin pazartesi içtimaında müsdana çıkanlan ihtilâl teşkilâtı mensubla taceliyetle konuşulacaktır. rının beş, altı bin kişiden mürekkeb ol Meclisin pazartesi içtimaı duğunu zannetmektedir. Meclisin pazartesi günkü ruznamesînde Teşkilâtı Esasiye ve Devlet daireleriYunanistanın Istanbul konnin Vekâletlere tefriki hakkındaki ka solos muavinliği nunlann tadiline dair kanun lâyihaları göAtina 26 (Hususî) K. Triandafila rüşülecek, askerî memuılar kanununun kos, Yunanistanın îstanbul jeneral kon 6 ncı maddesini değiştiren kanun lâyihas. solosluğunda konsolos muavinliğine ta da müzakere edilecektir. yin edilmiştir. Teşkilâtı esasiye Şoförlerin derdi Bir kısım taksinin otobüs bombardımanı tadilâtı gibi çalıştırılması istenecek Şoförlerin plâka resmine aid dosya Daimî Encümenden çıkmış, fakat henüz Şehir Meclisine verilmemiştir. Şoförler, otobüs seferlerine itiraz etmemekte, yalnız bu servislerin muayyen istasyonlan olmasmı dilemektedirler. Taksi otomobillerinin 10 kuruşa adam taşımalarına müsaade edilmemiştir. Bu vaziyet karşısında şoförler ikinci bir şekil düşünmüşler, elde mevcud üç sınıf arabadan bir kısmının taksknetreleri kaldırılarak muayyen kıt'alar arasında ve Belediyenin tesbit edeceği bir ücrctla otobüsler gibi çalıştırılması imkânlarını araştırmağa karar vermişlerdir. Esnafın söylediğine göre. bu vaziyet, şoförleri biraz sevindirecek, hem de münakala vasıtalarındaki izdihamın önüne geçmiş olacaktır. Madrîdin u=u m ıı umhuriyet t, Eskişehirde ziraat mühendi^i Bahadur Palavan ımzasıle aldığımız mektubda de •* niliyor ki: «Ege mıntakasından trenle Es^ kişehre donüyordum. Tren 4 0 5 0 kilomet* ro süratle Sandıklı istasyonuna yaklaşır. ken altm saatimi pencereden düşürdüm va vak'ayı derhal kondoktöre anlatarak a d i resimi verdim. Bir müddet sonra Esliişehirde saatımin kırık parçalannı teslim ettik^ leri vakit Devlet Demiryolları müntesıblerinin bu doğruluk ve emniyetleri mıllî gu?» rurumu okşadı. Kendilerine âlenen te§ek< küru bir borc bilirim.» Keşanll karilerimizden Tahsin Tan, biza yolladığı mektubda diyor ki: «Bütun bilgilerini bir araya toplıyarai ve büyük bir azimle geceli gündüzlu çalışarak beni lekeli hummadan; daha doğrusu ölümden kurtaran hükumet tabibi Tayib Akalına derin ve samimî şükranlarımm muhterem Cumhuriyete yazılmasmı saygılarımla dilerim.> Devlet Demiryolları müntesiblerine teşekkür Bir doktora teşekkür Fransadaki ihtilâl teşkilâtı 4/11/937 perşembe gunü öğleden sonr^ Haydarpaşadan hareket eden Kayseri treninde, içinde bir ev ve bir arsa senedi, birkaç vergi kâğıdları, bir fildişi ve bir adl tarak, 4 aded ufaklı büyüklu anahtar bulunan bir sarı çanta unutulmuştur. Bulan, \BattaraU ı tnct sahttede\ Darıcada onuncu ağır topçu alaymda helan, bir eşkiya yatağmdan geçirilecek sab memuru Mustalaya getirdiği takdirda lermiş gibi, müthiş bir muhafaza kuv memnun edilecektir. vetile köye götürülmüş ve yapılan tahKayseri Halkevi reisinin kikat neticesinde iddianın doğru olmanazarı dikkatine dığı anlaşılmıştır. Basit ve alelâde bir İsim ve adresinin bizde mahfuz kalma • • hâdiseye bu kadar ehemmiyet verile sını arzu eden Kayserili bir kanımızdea rek o mıntaka ile alâkası olmıyan Us aldığımız mektubda deniliyor ki: «B^n Kayseri Halkevinin daimi müdavimierinbacılarla Hamalı aşiret reislerinin Ay denim. Orada uygun olmıyan hallen sıra« rancıya getirilmelerine hükumetin na sile yazıyorum. Bir kere Evın temsil ve osıl olup da göz yumduğu hayret edile kuma olmak üzere iki salonu vardır. Dü. ğün, nişanlanma, konferans ve içtımalar cek bir meseledir. Bir Türk köyüne bu kadar büyük bir okuma salonunda yapılmaktadır. Temsil salonu yalnız temsiller için açılmaktadır. yabancı kuvvetin gelişinden şımarar. Allah eksik etmesin yukanda saydığım köyün Arab çiftçileri bazı unsurların da muhtelif toplantılar sık sık vukua geidığl teşviklerile Ahmedin evine hücum e için okuma salonu mana ve mahıyetındea derek kendisini vurmuşlar, tahkir et çok şeyler kaybediyor. Saniyen Evde reis bulunmadığı zamanlar sekreterle bilhassa, mişlerdir. Bundan sonra masum rolünü hademe istedikleri saatte kitab sarayını atakınan mütecavizler mahallî iandarma çarlar veya kaparlar. Meselâ hademenia kumandanlığma dövdükleri adamı şi çarşıya gitmesi kitab saraymın kapalı kalkâyet etmisler, ve Ahmedi tevkif ettir ması için kâfi bir sebebdir. Salisen; bazx mislerdir. Hâdise bütün Reyhaniye mu günler gazetelerin müteakıb iki nüshası bir arada gelir. Bu hallerde bir evvelki nüshitinde derin bir teessür uyandırmıştır. ha şahsa aiddir. Nakaratile kaldırılır. Ki^ Beynelmilel kontrol heveti şubat ioti tab sarayına gelen bir gazetenin ne suretdasında tekrar gelmek üzere Hayfa le şahsa aid olduğunu anlıyamıyorum. Bu Marsilya yolile A\Tupaya dönmektedir. hususta Halkevi reisinin dikkat nazarlarnu çekmenizi rica ederim.» Lozan konsolosluğuna tayin edilmiş bulunan eski Delege Durieux eşyalarını Hayırperver bir muallime teşekkür almak ve alâkasını kesmek üzere birkaç ediliyor gründenberi buralarda bulunmaktadır. Lâpsekiden aldığımız bir mektubda detskenderun Belediyesi, şerefine bir zi niliyor ki: «Kazamıza iki saat mesafede oyafet vermiştir. lan Suluca köyü yerlisi olup otuz sene muallimllk yapan hamiyetll vatandaş Meh Gümrük heyetimizin tetkikleri med, dişinden tırnağından artırmış oldu * Adana 26 (Hususî muhabirimizden) ğu parayı köyüne Pamuktarla suyunu geDelege Garreau, Iskenderunda Türk tlrmek için seve seve sarfetmiştir. Köy halgümrük heyetini ziyaret etmiştir. Li kı hamiyetll ve hayırsever vatandaşma ve ona yardım eden yeni muallim Ürgüblü Numari Umum müdürü Paristen gelmiş ve ri ile muhtar Hasan Arıburnu ve mesai heyetimizle müzakerelere başlamıştır. arkadaşlarına minnet ve şükranlarını sunHeyet etüdlerini bir iki gün içinde bi maktadır.> tirecektir. Fransa Suriye muahedesinin Hatay istiklâlinin Suriyece tanınmasını müteİ Î S 4 B « T 8 9 10 11 akib tasdik olunacağı bildirilmektedir Yüce Komiser, bu tasdik işinden sonra 1 sefir unvanını alacaktır. ' * : • Gaib Hatayda heyecan GÜNÜN BULMACASI 1 Bir bayanname nesredildi Adana 26 (Hususî muhabirimizden) Hatayda bayram hazırlıkları devam etmektedir. Hükumet, bajrrama resmen iştirake karar vermiştir. Bir tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğde, dö Martelin önümüzdeki pazartesi günü gelerek yeni rejimi ilân edeceği bildirilmiş, halk, Belediye meydanında yamlacak şenliklere davet olunmuştur. Bajnam şerefine îskenderunda büyük bir balo verilecektir. 3 4 • 6 6 • • • • • • • • • • • •I • • • • • S \> 10 • 11 • • • Fransa, memurlarm maaşına zam yaptı Paris 26 (A.A.) Parlamento, umumî hizmet memurlarımn maaslarına zam yapılmasını 6 reye karşı 518 reyle kabul etmiştir. Devlet memurları için de 1 milyar 700 milyon franklık tahsi sat kabul edilmiştir. Müzakereler esnasında komünistler, Maliye Nazırınm itilâfgirizliğini me murlara karşı değil, bankalara karşı kullanması lâzım geldiğini söyledikten sonra halk cephesinin tehlikeli bir şe kilde parçalanmasma mâni olmak için hükumetin malî siyasetini tasvib etmedikleri halde projevi kabul etmişlerd'r Chautemps, hükumet memurlarmı mantık dairesinde hareket etmeğe da vet etmiştir. Bundan evvel birkaç meb'us, kalabahk aileler lehinde söz söylemiş ve hükumetin orta sınıf ve köylüler lehinde de gayret sarfetmesini istemiştir. Bü tün tadil teklifleri reddedilmistir. Tereşşuh eden haberlere göre, şimdi, ayn ayrı Vekâletlerde bulunan maliye ile gümrük ve inhisarlara aid işlerin bir Vekâlette tevhidi de düsünülmektedir. Londrada Yunan Kralı şerefine bir ziyafet Soldan sağa: 1 Arkadan takib eden (mürekkeb kelime). 2 Meşguliyetsiz (mürekkeb keli me), lâyık. 3 Kıi gibi ince ot iplikleri, bir yumurta pişirme tarzı. 4 Aıabca «akrabalar», ayının ikametgâhı. 5 Hal edatı. 6 Ateşten çıkan, bir yemiş. 7 Uzakşarktakl bir yarımadanın ahalisi, oruç tutmuş. 8 Bulmaya çalışarak, bir edat. 9 Alfabede bir harf, isaret. 10 Sahib, küçük grup, bir edat. 11 Çehredeki bir kısım, misafirhane. Yukarıdan aşağıya: 1 «Imanım aşık» tan sonra gelen iki kelime. 2 Kapının önündeki, bir cıns peynir, bir edatm kısaltılıp kalınlaştırılmışı. 3 Hastalıktan iyi olmaklık, efrad. 4 Çağırma edatı, şayia. 5 Bir cins balık, nota, yemek. 6 Erdün'de bir kasaba, uzak. 7 Bir soru edatı, bir ticaret muamelesi. 8 Seciye, sayı. 9 İngiliz bayanı, dahil. 10 Aptal, Allaha ısmarladık demeklik. 11 Iran dilinde ekmek, bir cins bez. Evvelki bulmacanıo halledilmiş şekli 10 11 1 2 s 4 5 Atina 26 (Hususî) Londrada, înşiliz Yunan Dostluk cemiyeti tarafından Yunan Kralı şerefine bir ziyafet verilmiştir. Kral, ziyafette söylediği nutukBeyruttaki hâdiseler ta Yunanistan ve Ingiltere devletîerini Beyrut 26 (A.A.) Dün, Beyrutta birbirlerine bağlıyan bağın sulha karşı yapılan nümayi^lerin son zamanlarda olan sevgileri olduğunu ve Yunan mil dağıtılan teşekküller tarafından tertib letinin İngiliz milletine pek d»rin bir edilmis olduğu tasrih edilmektedir. sempati ile mütehassis bulunduğunu Paris sergisi kapandı beyan etmiştir. Paris 26 (A.A.) Beynelmilel Paris Ziyafette hazır bulunan îngiltere Masergisi dün öğîeden sonra yeni Trocaliye nazırı Sir John Simon, Kralın nutdero sarayında Reisicumhur Lebrun de kuna mukabele etmiştir. hazır olduğu halde muazzam merasimBulgar Kralımn Belgradı ziyareti le kapatılmıştır. Belgrad 26 (A.A.) îyi malumat Şubeye davet alan membalardan bildirildiğine göre, Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 316 Uâ 331 doğumlulardan olup yerli ve Bulgar Kra'ı Boris, pazar günü Belgradı yabancı Beyoğlu Askerlik Şubesinde kayıdü ziyaret edecek ve Londra, Paris ve Ro bulunan ve henüz askerlik yapmamış sümadan edindiği intıbaları Yugoslavya varl, topçu, istihkâm, muhabere, nakliye, mızıka, gümrük. jandarma, hava sınıflaridevlet adamların< bildirecektir. le 316 ilâ 329 doğumlu gayrlmüsllmlerin üç Bu ziyaretten yeni mukaveleler îmzası gün zarfında şubeye müracaatleri ilân oTürk Hava Kurumu Merkez heyetinin evvelki gün Ankarada 6 ay!ı\. umumî toplantısını yaptığmı yazmıştık. Relunur. sinjlerimiz içtimadan bir safha ile, paraşüt kulesi, Cemiyet merkezi ve tayyare mektebinin maketlerini göstermektedir, beklenmemektedir. DİE FİOİL O RİAİDİAİN OİY UİKİBİH AİDEİMİE 3 M •İL UİP • H AİRİA B t z İ A LİE • '• MİBİB A f > NİA R • İRİE Z AİLİEİT f > OİY • •SİUİLİAİMİA KİB T i T İ z • İRİAİM İ S A •lu N •İPİAİNİA M A ŞIAIZ İİY EİB • İB BİP l ' l11 RİAİB E YİA LİE T • ıl • İAİKİUİR • İHİAİMİAİK 1 1 Yeni Eserler Lokman Hekim Maruf dahiliyecilerimizden doktor Hafız Cemalin çıkarmakta olduğu bu faydalı mecmuanın 16 ncı sayısı da intişar etmiştir. İçinde pek çok tıbbî bahisler ve herkese lâzım sıhhî bilg'ler vardır. Hararetle tavsiye ederiz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle