09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 27 Ikinciteşrin 1937 Klering hesabları ve kredili mübayaalar de klering hesabları bakiyeleri ve kredili mubayaata aid taahhiid yekunlannı gösteren cetveller aşağıdadır: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasiiidaki blokajlar Memleket Miktar T.L. Avusturya 2.471.20O Belçika 113.200 Bulgaristan 5 600 Çekoslovakya 2.429.100 Finlândiya 1.053.100 Fransa 4.220.000 Holanda 1.158.700 Ingiltere 8.159.2Ü0 İspanya 406.800 İsveç 1.684.100 İsviçre 894.200 İtalya 1.959.000 Lehistan 11.800 Macaristan 770.700 Norveç 534.300 Romanya 1.995.100 Yugoslavya 230.300 Yunanlstan 68.800 yekun Finlândiya Fransa Holanda İngiltere İspanya Lsveç isviçre İtalya Maearistan Norveç Lehistan Yugoslavya Yunanistan Rusya 181 8.950 89.358 197.685 19.509 1.602.435 51.085 37.103 882.136 86.883 17.787 198.694 35.073 17.600 226.336 73.899 366.488 38.082 333.635 290.859 278.168 168.393 63.544 21.835 37.830 57.639 35.254 17.600 235.296 163.25 564.17 57.591 1.936.070 34194 315.271 970.529 150.427 39.607 236.524 57.639 ( Şehir ve Memleket HaberlerTj Türk Alman ticarî münasebetleri Halkın şikâyeti Siyasî icmal Şarkî Türkistan ve Nankin eçen temmuzdd, Pekin cîvarin * da, Markopulo köprüsünde ge ce manevrası yapan bir Japon müfrezesinin bir Çinli milib fırkası tara fmdan baskına uğratılarak katliâm edil • mesinden çıkan ihtilâf; Nankin hükume tinin müzakereye ve uzlaşmıya yanaşmamasından harbe müncer olduktan sonra askerî harekâtm Çin ülkesine münhasır kalmıyacağı ve er geç Japonya ile Sovyetler arasında bir harbe müncer olacağı tahmin edilerek cihan sulhu bakımından büyük endişeler izhar edılmişti. Japonların askerî harekâtı ilerledıkten sonra Nankin hükumetinin Sovyet hükumetile bir misak akdetmesi bu tahminleri büsbütün kuvvetlendirmişti. Gün geçtikçe bu endişeler tahakkuk cdiyor. Japon ordusu, şimdiden şimalî • Çini kâmilen ve orta Çinin şark tarafını kısmen istilâ edip Nankinin kapılarına gelmiştir. Formoz adasmda tahşid edilen fîrkalar dahi cenubî Çini istilâ. için yola çıkanlmıştır. Nankindeki ecnebi sefaretler Hanko'ya ve hükumet daireleri, Başvekâletle beraber sahilden 2,000 kilometro içeride ve Hindistan hududunda Çunking'e çekilmiştir. Brükselde toplanan Dokuzlar konfe ransı dahi sulhperverane ve dostane yol* larla iki tarafın arasmı bulacak vasıtalar aramış ve elde edemeyince gayrimahdud bir zamana kadar içtima;nı tatil etmiştir. Çin hükumeti bu konferanstan hiçbir yardım ve fayda temin edememiştir. Bunun* la beraber Çin hükumeti bir türlü Ja ponya ile müzakereye yanaşmıyor. Bu vaziyet karşısmda Japonya Çin ülkesinde kendisile müttefik olacak yeni devletler kurmağa hazırlanıyor. Iç Mo • golistanda Cengiz Han devletinin devamî olarak geçenlerde bir müstakil Mogol devleti kurulmuştu. Şimdi de bütün Tibet'lilerin Mogollarla beraber hem dinî hem de dünyevî cihetten tâbi bulundukları Tasi Lama Mançuri'de Mukden'e gelmiştir. Bu nüfuzlu ruhanî reis 7 mıl « yon budist namma Japon makamlan ile müzakereye başlamıştır. Müstakil Mogolistanm arkasmdan müstakil Tibet devleti teşekkül ediyor demektir. Yüz milyon nüfusu bulunan şi • * malî Çin ahalisi asıl Çinli ırkından olmayıp Çin medeniyetini kabul eden ve binlerce senedenberi Çinlilere hâkim olan Turigüz ve diğer Turanî kavimlere mensub bulunduklarmdan ayn bir devlet kurmağa esasen taraftardırlar. Şimdidea bu devletin kurulması için Japon kumandanları müzakereye başlamıjlardır. Ja • ponyanın, kurulacak şimalî Çin devle • * tinden istediği Mançuri ve Mogolistan Imparatorluklanndan temin ettiği veçhile kendisile müttefik olmak ve Iüzumunda Sovyetlere karşı birlikte harbetmektir. Japonya orta Çinde dahi halis Çinlilerden 250 milyon nüfuslu mürtakiî bir devlet teşkil etmek istiyor. Cenubî Çinde dahi merkezi Kanton olmak üzere gene Çinlilerden ikind bir devlet teşkil etmek fik • rindedir. Zaten Kanton yakm zamana kadar yüz milyon nüfuslu müstakil bir Çin devletiydi. Japonyanm kendisile müttefik olacak ve lüzumu halinde beraberce har • bedecek devletler kurmağa çalışmasma karşı Sovyet hükumetinin de mukabil bazı tedbirler aldığını Avrupa gazeteleri ya * zıyorlar. Nankinden çekilen bir telgrafa gb're Sovyet hükumeti, Çin hükumetine bir ültimatom vererek Dokuz devlet konferansı ve Milletler Cemiyeti çerçevesi ve esaslari haricinde, Japonya ile müzakereye giriş • tiği takdirde, şarkî Türkistanı işgal ede « ceğini bildirmiştir. Hatta bu maksadla garbî Türkistanda Almaata'da tayyarelerle mücehhez 50 bin kişilik bir ordu ha" zırlanmış. Bir rivayete göre, Sovyet Rusya Çin hükumeti mukavemete devam et mek şartile Kızıl ordunun haricî Mogolistandan hareket ederek Çin ordusuna yardım edeceğini Çin hükumetine bildir miştir. Mareşal Çiankayşek bu teklifler karşısmda, bir taahhüdde bulunarak si yasî mes'uliyet altma girmek istemedi ğinden Başvekâleti bırakmıştır. Japonyada büyük umumî karargâh teşkil edilmesi ve bütün istihsalâtm, sanayiin, ihracat ve ithalât işlerinin devlet kontrolu altına konulması gibi fevkalâde tedbirlere müracaat edilmesine esbabı mucibe olarak Japonyanm Çin harbinden daha büyük bir harbe hazırlanması zarureti gösterilmesi Uzakşark harbinin daha büyük bir saf hası olacağmı isbat ediyor. 20 ikinciteşrindeki taahhiid mektublarını gösteren cedveller İktisad Vekâleti tarafından nesredildi İhracat islerî büyük bîr 17.600 inkişaf sfösteriyor 17.800 Ankara 26 (A.A.) 20 teşrinisani Estonya Cedvel : 1 Emlâk Bankasmm aldığı fazla faiz Dün matbaamıza gelen malul bir zabitimiz şunları anlattı: «Emlâk ve Eytam Bankası; ayın 25 inden itibaren mütekaid, dul ve yetim maaşlarını kırmağa başladı. Buna şüphesiz memnun olduk. Ancak bankanın, o günden baslıyarak faiz hesablıyacağma, ayın 15 inden itibaren hesablamasına akıl erdire medik. Memurlara sorduk, «emir bövle» dediler. Müdürü eörmek istedik, kapıcı bırakmadı. Defterdarlığa vaziyeti anlattık, «bankanın işine karışmayız» cevabını aldık. Emlâk ve Eytam Bankasmm, bize faiz mukabili de olsa para ikraz etmesine memnun olmamak imkânı yoktur. Fakat bizî müteessîr eden bir nokta var ki ehemmiyetsiz sayılamaz: Şehrimîzde Emlak Bankasına maaş kırdıranlar 25,000 i bulur. Müessese bunlardan yüzde 12 üzerinden faiz alır: bu suretle her ay 2 3 bin lira kârlanır. Banka hesabına d? mükemmel bir iş olan bu muamele böylece, devam edİD giderken eksensinin maaşı ekmek parasından ibarer olan ma lullerden bir de 15 günlük fazla faiz almak doğru mudur? Bu va ziyeti, büyüklerin dikkat nazan b'nune kovTnani7i nca edivoruz.» Hapisaneden firar davasma baslandı Suçlu jandarma Hurşid, beraetini taleb etti Galata postanesi veznedan Hüseyin Hüsnüyü öldürdüğü sabit olarak 24 sene ağır hapse mahkum olan Abdullahla, Antakyada amcasmı öldürmekten suçlu Tevfiğin, hapisaneden firarlan dolayısile aleyhlerine açılmış olan davaya, dün de, üçüncü ceza mahkemesinde bakıldı. Abdullah yirmi dört seneye mahkum olduğunu, hakkmda verilen hükmün katiyet kesbettiğini, Tevfikse, henüz muhakeme edilmekte olduğunu söylediler. Abdullah ve Tevfiğin firarlanna se beb olmaktan suçlu jandarma Hurşid, hâdisede hiç dahli olmadığından beraetine karar verilmesini istedi. Mahkeme, Abdullah hakkmda verilmiş olan hükmün Temyizce tasdik edilip edilmediğinin tesbiti için duruşmayı 24 kânunuevvele bıraktı. Muhtelif memleketlerin Merkez Bankalanndaki blokajlar Belchbank Berlindeki blokaj yekunu A. hesabatı B. heaabatı 1 hesabatı Almanyadakl umuml blokaj yekunu Estonyadakl umuml blokaj yekunu T. L. 13.802.100 2.481.500 3.883.000 ».169.600 8.100 Cedvel t 2 28.165.200 İhracat işlerini tanzim ve aradaki f' at ihtilâflarını halleden son anlaşma dan sonra Almanyaya ihracatımız bü yük bir inkişaf göstermiştir. Bazı ihracat maddelerimizi satın almak üzere şehrimize müteaddid Alman heyetleri gelmiş bulunmaktadır. Bir Alman heyeti de memleketimiz den mühim miktarda portakal mübavaa edecektir. Heyet, şimdiye kadar muhte 174.738 lif temaslarda bulunmuştur. Yapağılarımızdan şimdiye kadar ahYekun 3.996.466 2.972.299 6.938.758 nanlardan başka mühim partiler üze 1 Siparişi mukaveleye bağlanmış rinde müzakereler yapılıyor. Birkaç Alolduğu halde henüz memlekete ithal edilman ihracatçısı müsaid fiatlarla mü memiş olan mallar bedellcri yukandaki bayaata girişmişlerdir. yekunları da dahil değildir. Piyasalarımızda fiatlar normal 2 Almanyaya aid yukandaki yeBundan bir ay kadar evvel fındık fikunda dahil bulunan altı aya kadar va atlarında görülen fiat düşüklüğü zail deli mubayaat: olmuş, fiatlar normale doğru inkişafa Resmî daireler Hususî şahLslar Yekun baslamıştır. Ceviz piyasasında da inkiT. L. T. L. T. L. şaf vardır. 2.029.086 6.590.910 8.620.002 Gelen malumata göre, Adana ve îz Bakiye daha uzun veya başka vadeli mirde pamuk ve Egede de incir ve ümubayaata aid taahhüdler yekununu ifa züm piyasaları müsaid bir fiat seyri tade eder. kib etmektedir. 3 Almanyadan gayri diğer memŞEHIR tSLERl leketlere aid yukanda umumî yekunda dahil altı aya kadar vadeli mubayaat: Resmî daireler T. L. 687.097 Hususî şahıslar Yekun T. L. T. L. 1.707.696 2.394.793 VİLÂYETTE Sancağa hürmet Dahiliye Vekâleti vilâyetlere gönderdiği bir tamimde kendi mevcudiyetimizin bir sembolü olan mukaddes sancağa karşı halkın hürmet ve saygılarını tahrik edecek tedbirler almmasım ve he yetler teşkil edilerek bu mevzu üzerinde bilhassa köylerde çabşılmasım ve neticelerinin Vekâlete bildirilmesim tebliğ etmiştir. Bakiye daha uzun veya başka vadeli mubayaata aid taahhüdler yekunu ifade Umuml blokaj yekunu 20.177.700 eder. Cedvel : 3 4 Her memleketin kredili taahhüdMühtelif memleketlerden kredili olarak yapılmış olan mubayaata aid taahhüdler lerimizde dahil olmak üzere hesaben alayekunları caklan bulunacagı meblâğ tesbit edileResmî Hususî Memleket daireler şahıslar Yekun bilmek için bir numaralı cetvelde memleT.L. T. L. T. L. ket için gösterilmiş olan blokaj yekununa Almanya 20.9430947 908.165 33.852.112 ayni memlekete aid olarak işbu üç nuAvusturya 57.914 336.603 394.517 Belçika 45.609 45.609 maralı cetvelde münderiç taahhüdler yeÇekoslovakya 622.018 580.699 1.202.717 kununun ilâve edilmesi icab eder. Erzurumda yiyecek maddeleri çok pahalı Kadro noksanlarından dolayı tedrisat işleri iyi yürümüyor Imar hareketi bütün hızile devam etmektedir Topkapı ile Sirkeci arasmda sefer yapan otobüslerin sahibleri Belediyeye müracaat ederek, bu seferlerin Topkapı ile Beşiktaş arasında yapılması için müsaade istemişlerdir. Belediye, tetkikata başlamıştır. Söylendiğine göre, şimdi Sirkeci ile Topkapı arasında çalışmakta olan beş otobüs, bu hattm ihtiyacını karşılıyamamaktadır. Hat, Beşiktaşa kadar uzatıldığı takdirde, seferler ta biatile daha fazla seyrekleşecek, ihti vac da o nisbette artacaktır. Binaena eyh otobüs adedi lâakal on ikiye çıkarıldığı takdirde bu yeni hatta da müsaade verilebilecektir. Topkapı Beşiktaş otobüs servisi Nişan Andonyan Suriyeye kaçb Firarî Ermenilere on beş senedir buradan para gönderilmiş! Birçok firarilerin emlâkini idare et mekte olan Nişan Andonyanın metrük emlâk kaçakçılıgı yaptığı ve milyonlara baliğ olan suiistimaller hakkmda tahki katta bulunmak üzere alâkadar makam lar tarafından mumaileyhin yazıhanesinde araştırmalar yapıldığını yazmıjtık. öğrendiğimize göre, bu arajtırmaJar netîcesinde Nişan Andonyanın 15 yıllık defterleri fculummış ve bunlann tetkikinde 15 senedenberi firarilere aid emlâkten tahsil edilen paralardan bir kısmınm girlice haricdeki firarilere gönderildiği meydana çıkmıştır. Bu meyanda bazı emlâkin de Nişan Andonyan tarafından satıldıgı ve bedellerinin alındığı tesbit edilmiştir. Diğer taraftan birçok firariler alâka dar makamata ihbarlarda bulunduklanndan, bidayette herşeyi inkâr eden Nişan Andonyan birdenbire ortadan kaybol muştur. Alâkadarlar nezdinde yaptıgimîz tah kikata nazaran, Nişan Andonyan şahsî emlâkini satmış ve bankalardaki parala nm da çekerek Suriyeye kaçmışhr. 1100 göçmen geliyor Bugünlerde Romanyadan şehrlmize bin yüz göçmen gelecektir. Bunlann iskân edilebilmeleri Için bu sene ev ln şası kabil olmadığından ırkdaşlarımız, Çatalca ve Silivri kazalan dahilindeki köylere yerleştirileceklerdir. Vilâyet bir sene müddetle bunların iaşelerini temin edecek ve bu müddet zarfında hepsinin müstahsil bir hale getirilme sine çalışacaktır. Itfaiyecilerin terfihine aid proje îtfaiye efradınm terfihinl temln maksadile yapılan tetkikata devam edil mektedir. Bunun için Avrupa itfaiye erinde tatbik olunan usuller gözönünı de tutularak maksada uygun bir proje hazırlanmasına karar verilmiştir. Av rupanın bazı şehirlerinden bu işe ya rar malumat da alınmaktadır. Hazır anacak olan proje, Şehir Meclisinin şubat içtima devresine kadar yetiştirile cektir. Aynca bir de teavün sandığı teşkili düşünülmektedir. Yeni îran jeneral konsolosu Geçenlerde Avrupada vefat eden 1ran hükumetinin İstanbul jeneral konsolosu yerine Hariciye Vezareti kısım âmirlerinden Abbasoğlu Şaripin tayin edildiği Hariciye Vekâleti tarafından İstanbul Vilâyetine bildirilmiştir. ' ADLÎYEDE Şeker ve pasta kâğîd içinde satılacak Şeker, pasta ve saire gibi yıkanma dan yenecek şeylerin elle tutularak müşterilere satılması yasak edilmiştir. Bunlar kendilerine mahsus birer aletle paket veya kâğıdlara konulduktan sonra müşteriye verilebilecektir. Karar, önümüzdeki ay başmdan itibaren tatbik olunmağa başlanacaktır. Cavid Isminde biri, evvelki gün Icra ceza dairesi mübaşirlerinden Besimtn yanına yaklaşarak, muhakemesi görü lüp görülmediğinl sormuştur. Mübaşir Besim de, işi çok olduğu için: < Listeye bak.. Öğren!> demiştlr. Cavid, bu sözden hiddete gelmiş, mübaşirin üzerine hücum etmiş ve kendi sini bir hayli pataklamıştır. Mübaşiri döven Cavid, dördüncü ceza mahlkemesine verilmiştir. Mahkeme, suçluyü, sorguya çektikten sonra, Tıbbı Adlice muayenesine lüzum göstermiştir. DENtZ tSLERl Liman Işletme müdür muavini Lâlâpaşa camii önünde yol Sükut neticesi sılat! Pangaltıda, Dayeharun mahalleslnde oturan bekçi Mevludun karısı Hatice, bundan on beş gün evvel merdivenden düşmüş ve bu sukut neticesi hastalan mıştır. Hatice, dün sancılar îçinde, dört ayhk çocuğunu düşürmüştür. Adliye Tabibi Salih Haşim, dün Haticeyi muayene ederek, sıkıt hâdisesini tesbit ettik ten sonra, çocuğun gömülmesine izin vermiştir. Erzurum (Hususî) Gıda maddelerinin en başta gelenlerinden tereyağ, et ve yumurtanm ihraç yeri olan Erzurum ve crvanndaki hayat pahalılığını görüp şaşmamak mümkün değildir. Bilhassa mey va fiatlan bunlann yanlanna yaklaşıla mıyacak bir derecedir. îstanbula götürü lünciye kadar bir sürü masraf edilip maliyet fiatı artan Gümüşane elması yanı başımızda yetişen bir nesne olduğu halde bunu Istanbul fiatından asagı almanm imkânı yoktur. En pahalı şehirlerde bile ancak 100 kunışa satılan tereyağı burada 70 kuruşa tedarik edilebilmektedir. Bu pahalılığı basit bir tetkikten geçirecek olursak sebebinin şehirde pazar yerlerinin yoksulluğunda gö'rürüz. Bu yok sulluk yüzünden satıcı ile alıcı arasına bir | çok füzuli eller kanşmaktadır. Köylünün kilometrolarca uzaklardan getirdiği meyvayı beş kuruşa alan madrabaz hiçbir emek ve gayret sarfetmeden yüzde yüzlerce kâr yaparak satış yapmaktadır. Evkaf idaresine mahdud bir kira veren ve kül hanını günde bir liralık sazla idare eden hamam müstecirleri keyrî tarifeler yap maktadırlar. Belediye" bu hususta titiz davranıp gıda maddelerile havayici zaruriyeye nark kor ve pazar yerleri tesis ederse Erzurum trene kavusmasını bek lemeden biraz ferahlar kanaatindeyim. Şehrin tedrisat i§i de kadro noksanlarınm ikmal edilmemesinden iyi yürüme • mektedir. Lisenin felsefe muallimliği münf hal bulunduğundan son sınıfın edebiyat şubesi talebesi sene başmdanberi ders görmemektedir. Kız ortamektebinde de mu«llimsizlikren fransızca dersler verilme çıektedir. Kitab eksikliği ise içler acısı bir haldir. Büyük fedakârl:klara katlanarak •(ocuklannı okutmağa çalışanlar bu yeni Bir muddettenberi Ankarada bulu nan Liman îşletme müdür muavini Hâmaniler karşısmda ne yapacaklarmı şa mid Saracoğlu, bugün şehrimize gele şırmış vaziyettedir. , cektir. Hâmid Saracoğlu yeni liman Erzurumdaki imar hareketi mevsimin bütçe ve kadrosunu da beraber getirehayli ilerlemiş olmasına rağmen faaliyet cektir. le devam etmektedir. Gönderdiğim resim üzerinde çahşılan caddelerden birini gös Havagazi ve elektrik fiatlan termektedir. Cumhuriyet caddesinin bir ipka edfldi kilometroluk kısmı parke taşile döşen Tarife komisyonu, havagazi ile elekmiştir. Gelecek sene bu iş caddenin yeni trik fiatlarını tetkik etmiştir. Tarifede şehirle iltisak eden kısmma kadar teşmil değişiklik icab ettiren bir sebeb olma olunacaktır. Resimde göriilen cami mi dığı için fiatlar aynen ipka edilmiştir. mar Sinanın eserlerinden meşhur Lalapa Tramvay ve tünel tarifesinde de bir şa camiidir. Yol faaliyeri sırasmda ca değişiklik olmıyacaktır. miin etrafı da temizlenerek bu güzel eser Nevyork sergisine gönderilemeydana çıkarılmış ve etrafınm bir parkcek mamulât la çevrilmesine karar verilmiştir. Nevyork sergisinde teşhir edüecek Türk mamulât ve masnuatınm hazır Saray kazasında odun lanması kararlaştırılmıştır. Millî Sanayi Birliği, dün, alâkadarlara vaziyeti buhranı bildirmiştir. Saray (Hususî) Kasabamız, Ayaspaşa ormanlarının üç kilometro kadar Pamuk ipliği fiatlarî tesbit yakınında olduğu halde odunsuzluktan ediliyor sıkıntı çekilmektedir. Ayaspaşa Vakıf Ticaret Odası, İktisad Vekâleti tara Orman idaresi odun verememektedir. fmdan konulan yeni pamuk ipliği narÇünkü orman memurluğundan nakliye hına göre, İstanbuldaki toptancı ticaretahnmadıkça odun kesilmesine imkân hanelerin pamuk ipliğini kaça sattıklayoktur; Sarayda da böyle bir memur rını tesbite başlamıştır. Ticarethaneler. yoktur. Gerçi Midyedeki seyyar orman icaret Odasına beyannamelerini ver mektedirler. memuruna bu işi görmek salâhiyeti verilmişse de her araba veya hayvan yü Ipekli kumaşlarîn damgalankü odun için 35 kilometro mesafede oması işi bitti lan Midyeye gitmek ve orada buluna Ticaret Odası, ipekli kumaşlarm stanbilirse memurdan nakliye tezkeresim' dardı nizamnamesine uymıyan kumaşalmanm pratik bir şey olmadığı bedi larm damgalanması işinin sonunu al mıştır. Odaya bu şekilde 200,000 metro hidir. Buranm amansız kışmdan çoğu göç kumaş damgalatılmıştır. Henüz bir kontrol yapılmış olmamakmen veya fakir köylü olan halkın ko la beraber piyasada beyannamesi verü runması ya bir memurun âcilen izamı memiş ve mühürlenmemiş 150,000 metna ve yahut Ayaspaşa orman idaresine ro ipekli kumaş bulunduğu anlaşılmaktoplu nakliye gönderilmesine bağlıdır. . tadır. tesviyesi Tramvaylar için yeni bir karar Tramvay kazalarının önüne geçmek maksadile alınmakta olan tedbirler sı rasmda bir hat üzerinde yekdiğerini takib eden tramvaylarm sefer esnasmda muhafaza etmeleri zarurî görülen mesafenin de tesbitine lüzum hasıl olmu;tur. Verilen karara gore, iki tramvay ara Bir teneke makine yağı için bası arasında lâakal yirmi metro açıklık Zeyrekte, arabacı Alinin arabasmdan olacaktır. Arabalar birbiri arkasma bi bir teneke makine yağı aşıran Nasri, rikmiyecektir. Bu karar, Tramvay şir Sultanahmed sulh birinci ceza mahkeketine bildirilmiştir. mesinde bir ay beş gün hapse mahkum olmuştur. Ellerini kaptıran ameleler Dün sabah Fenerde Abdullahm gal vaniz fabrikasmda çalışmakta olan amele Kâzım, sağ elini makineye kaptırmış ve tehlikeli surette yaralanmıştır. Zavalh kadın! Kurtuluşta mensucat fabrikasmda çalışan ve Feriköyünde oturan 22 yaşla rmda Kadife kadm, dün çözgü makinesinde çalışırken sağ kolunu makineye kaptırarak yaralanmıştır. Muhtelif mahallerden birçok eşya çalmaktan suçlu Dursun Ali ile çalın mış eşyayı bilerek satın almaktan suçlu Celilin muhakemeleri dün dördüncü asliye cezada neticelenmiş, Dursun Ali bir sene üç ay on gün hapse, Celil de beş lira para cezasma mahkum olmuşlar dır. Mahkum oldular MÜTEFERRtK Tunusîu Tahir Paşa vefat etti Merhum Sadırazam Tunuslu Hayreddin Paşanın oğlu, sabık Ziraat Nazır Muvazenesini kaybedince,.. larından Tahir Paşa, oturmakta olduğu înhisarlar idaresine aid, şoför Arifin Tunusta kalb hastalığından vefat et kullanmakta olduğu 369 numarah tütün miştir. yüklü kamyon, Dolmabahçe yokuşun BORSALARDA dan çıkarken kuvvetli bir dönüş yap mış, bu dönüş esnasmda tütün balyala Türk borcu ve altın fiatlarî Türk borcu birinci ve ikinci tahvil rınm üstünde duran tütün amelesinden lerinin kupon bedelleri ödendikten Ömer muvazenesini kaybederek yere sonra dün bir fiat düşüklüğü görül düşmüstür. ömerin kafa tası zedelen müştür. Dün 13.80 de açılan Türk borcu miş, kaburga kemikleri kırılmıştır. Hasbirinci tahvilleri, 13,70 te kapanmış, taneve vatırılmıştır. 13,10 da açılan ikinci tahviller de 13 liraya kadar düşmüştür. Ramazan 23 Cumartesl Maharrem Feyzi TOGAY Cumhuri yet Nüshası S kuruştar. ö sfle Ikindi Aksam Yatsı tmsak S. D. 12 16 43 S. D. S. D. 1 37 12 34 18 20 5 17 Altına gelinct?... IL Ezanî Zevalî S. D. S. D. 9 46 7 18 12 01 14 30 Altın fiatlarî, dün de yükselmeğe devam etmiş ve 1102 kuruşa kadar yükselmiştir. Fakat piyasada altın daha yüksek fiatla alını.p satılmaktadır. Abone şeraiti { Türklye için Üç aylık Haric için 2700 Rr. 1450 • 800 > Senelik Altı aylık Bir aylık 1400 Kr . 750 . 400 > 150 » Yoktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle