11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Ikincîteşrin 1937 nin dilech'ğimiz yolda inkişahna, Hatay işinin iyi bir yönde yürümesi, esaslı bir ölçii ve âmil olacaktır kanaatindeyim. Balkan ve şark siyasetimiz Balkan siyasetkniz, en mes'ud bir iş birliği yaratmakta devam ederek kendisine çizilmiş olan sulh yolunda hergün daha verimli neticelerle ilerlemektedir. Cumhuriyet hükumetinin, şarkta takib edegelmekte bulunduğu dostluk ve yakınlık siyaseti, yeni bir kuvvetli adım atb. Saadabad'da, dostlanmız Efganistan, Irak ve îran ile imza etmiş olduğumuz dörtlü muahede, büyük bir memnuniyetle kayde değer sulh eserlerinden biridir. Bu misakm etrafında toplanan devletlerin, ayni gayeyi takib eden ve sulh içinde inkişafı samimiyetle istiyen hükumetleri arasmda, is birliginin, %tide de hayırlı neticeler vereceğinden emin bulunmaktayız. Diğer devletlerle münatebetlerimiz Cumhuriyet hükumetinin, komşularilc ve diğer büyük, küçük devletlerle olan münasebetlerinde, ahenkli bir istikrar va inkişaf göze çarpmaktadır. Sulh yolunda nereden bir hitab geldiyse, Türkiye onu, tehalükle karşıladı ve yardımlannı esirgemedi. Ispanya hâdiseleri dolayısile, Akdeniz ve Karadenizde alınması gereken tedbirlere, Cumhuriyet hükumeti, en geniş biı zihniyetle iştirak etti. Akdenîzde sükun ve istikrar Düyanın her tarafında olduğu gibî, bizi alâkalandıran sahalarda ve bu arada Akdenizde, sükun ve Utikrann korunması, bizim yakmdan ve alâka ile takib ettiğimiz bir mevzudur. Şurasını da memnuniyetle kaydedebilirim ki şarkî Akdeniz ve Karadeniz sularile Balkanlarda ve Yakınşarkta, geçen sene işaret ettigim iyi münasebetler, ayniic devam ehniştir. Geçen senedenberi, dost ve müttefik devletlerin mühim ricalile bizim devlet adamlanmız arasmda karşılıklı ziyaretler vukua gelmiş ve bu, dostluklarımızın tezahürüne vesile olmuştur. Ticari münasebetlerimiz anlaşmaları ve ticaret CUMHURÎYET RADVO ^Rn aksamki orogram ) İSTANBUL: 12,30 plâkla Türfc musikLsi 12,50 havadls 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 SON 18,30 plafcla dans musikisi 18,45 konferans: Emlnönti Halkevi neşriyat kolu namına Nusrat Safa 19,00 turkçe Şan: Incl tarafından, piyano ve keman reîakatile 19,30 konferans: EmlnönÜ Halkevi sosyal yardım şubesl namına Dr. Etem Bakar (Verem hakkında yanlış flkirler) 20,00 klâsik Türk musikisi. Nuri Halilin iştiraklle: Fahire kemençe, Kemal Niyazi kemençe, Reflk Şemseddin tambur, Cevdet Kozan ud, Eeşad keman, Vecihe kanun, Sedad ud, Mes'ud Cemil viyolonsel, Dürrü tambur 20,30 Omer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk musikLsi ve halk şarkılan, (Saat ayarı) 21,15 ORKESTRA 22,15 AJans ve Borsa haberlerl ve ertesi günün progranu 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 SON. VİYANA: 18,30 MUSİKİ 19,05 karışık yayın 20,45 KONSER 21,45 radyo sahneleri 23,1b muhtellf haberler, gramofon ve saire 24,05 gramofonla konser. BERLİN: 17,35 KONSER 18,35 tilki avı 19,05 ORKESTRA KONSERI 20,05 haberler 20,15 EOLENCELİ KONSER 21,05 günün akislerl 21,20 vALSLER 22,05 piyes23,05 haberler ve saire 23,35 EöLENCELI MUSİKİ VE DANS HAVALARI. PEŞTE: 18,30 ORG KONSERİ 19,05 konferans 19,35 ORKESTRA KONSERİ 20,50 musiki ve koro konseri 23,20 gramofon 1,10 son haberler. BÜKREŞ: 18,05 ORKESTRA KONSERİ 19,50 halk gecesi 20,40 ŞAN KONSERİ 21,05 kon ferana 21,20 AKŞAM KONSERİ 22,35 haberler ve saire 22,50 GECE KONSERI23,50 haberler. BELGRAD: 18,25 KONSER 19,25 gramofon 19,55 MUHTELİF ŞARKILAR 20,35 ulusal yayın, haberler, halk sarkıları 21,35 SEN PONİK KONSER 23,05 haberler. LONDRA: 18,05 ORKESTRA KONSERİ 18,35 gramofon, çocukların zamanı 20,05 MUSİKİ ORG KONSERİ 21,05 karışık yayın 22,05 ODA MUSİKİSİ 23,05 varyete 23,35 DANS ORKESTRASI 24,05 haberler ve saire 24,30 DANS ORKESTRASI 1,35 hava, haberler ve saire 1,45 gramofon. PARİS [P.T.T.]; 18,35 çocuklar şarkı Bgrenlyorlar! 19,05 ORKESTRA KONSERİ 19,50 konu$ma, halk gecesi 20,35 ŞARKILAR 21,05 haberler 22,05 karışık yayın 22.35 SEN FONIK KONSER 24,35 haberler, hava 24,50 gramofon. ROMA: 18,20 dinl musikl. karışık yayın 21,35 MUSİKİ 22,05 karışık yayın 22,25 BÜ YUK KONSER 23,35 BÜYUK ORO KONSERİ 24,05 haberler, hava. GÜNÜN BULMACASI ( l t S 4 5 « T 8 1 2 • 8 • 4 •• 6 • fi »10 Yenl Eserler Kıvılcımh Kül ) ÇARPINTI, BAYGINLIK il« geçlrirslnlz. Evinisde bulundurunuz. Yolculukta unutma• ^ yınıs. Yalnız NEVROL CEMAL Ismln* dikkat edlnlz. ••• • 1 6 f • • • • • • • • • • Değerli şairimiz üstad Hüseyin Siyret özsever son senelerde yazdığı şiirleri bir araya toplıyarak «Kıvılcımlı Kül» isimli bir şiir mecmuası neşretmiştir. Kıymetli şairln güzide sünuhatlm İhtiva eden eseri karilerimize tavsiye ederiz. NEVROL CEMAL Defterdarlığından: Caddesi Bahriye VE BÜTÜN SiNiR BUHRANLARINI 1 • 1 Başı ağrıdan çatlıyacak gibi Ankara Mahallesi îstiklâl Soldan saga: 1 Merkezî Avrupa devletlerinden birinin payitahtı. 2 Avucunda birşey yok mürekkeb kelime), bir erkek ismi. 3 Bır şeyin suya batarken çıkardığı ses, ekip biçme. 4 Kraliçe, karıştırma. 5 Sayı. 6 Bir soru edatınm tersi, bir şart edatı. 7 Yetmeklik. 8 Askerî efrad, havadan haüf maddelerden biri. 9 Yok etmeklik, birşeyi bir kimseye aidmiş gibi gostermeklik. 10Vapur memurlarmdan. Yukarıdan aşağıya: 1 Elinden her iş gelen. 2 Bursada bir mabed, nota. 3 Büyuk havan, bilgiler den. 4 Su, atlıyarak. 5 Objektif onünde alman vaziyet, ekşitici madde. 6 Bazı kapıların önünde olur, babasız. 7 Bayrak, alfabeden iki harf yanyana. 8 Arabca «bir şekil ibadet etmeklik», lstasyon. 9 Es:i bir Türk devleti, Yunan tarihlnde hafifmeşrebliğile meşhur bir kadm. 10 Soz dinlemeklik, Fransız alfabesinde bir harfin okunuşu. Evvelki balmaeanın halledilmiş şekli 1 2 8 4 5 B 9 10 En şiddetli baş ve diş ağrılarını dindirir. NEVROZİN Cinsi M2 Vergi No. Ada Parsel Kârgir bina 357 19/31 228 2 (Yeğenbey Maliye Tahsil Şubesi) Hududu Müştemilâtı Plânına göre Bodrum: Üç gb'zden ibarettir. Birinci kat: Bır büyük bir küçük oda ile bir bölme ve bir halâ. ' I tkinci k a t : Bir büyük bir kücük oda ile bir halft. 13640 lira muhammen bedelli ve yukarıda evsafı yazılı kftrgir bina 10/11/ 937 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile arttirmıya konulmuştur. Muvakkat teminat 1023 lira olup ihale bedeli nakten ve peşinen tediye edilecektir. Taliblerin ihale tarihi olan 10/11/937 çarşamba günü saat 14 ten 14,30 a kadar teklif mektublanm Ankara Defterdarhgında müteşekkil Satıg Komis « yonu Reisligine vermeleri. ~ Satış şartnamesini görmek istiyenlein Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğüne müracaatleri. (7300) E" D E N •İM IA N E J Y E R • İKİE L İ M E (A B E S • K E S İ L Mü Z A H • • • L A 1 • • T A L A Ş|B T s A R 1 K • Cİİ C I üA F 1 L t • A L A N F 1 • AİK A R 1B • 10 A ş • Nİİ z AJBIAIT Dr. FUAD ÖZPAY 1 [PÎE ç EİTİE L EİR •1 Bütün ağrı, sızı ve sancılan keser. NEVROZİN MEYVA TUZU 4 NEVROZİN icabında günde 3 kaşe alınabilir. Isim ve markaya dikkat, taklidlerinden sakinınız. Zeyneb Kâmil hastanesi doğum ve kadm hastalıklan mütehassısı Beşiktaş, tramvay durağı, Erib Mapartımanı. Telefon: 493661 Belsoğukluğu PROTEJİNDİR ve fRETÎGİYE yakalanmamak için en iyi ilâç ancak * Nezle, grip ve romatizmaya karşı çok müessirdir. Hükumet, bu son sene zarfında, devletlerle olan ticarî münasebetlerini, memleketin ekonomik bünyesine uyacak mukavele ve anlaşmalar yaparak,,tanzün ettL .,.. .> >, ,,, • Bunlar arasmda Fransa, tngiltere* Almanya ve Sovyet Rusya ile akdedilen mühim ticarî anlaşmaları, bilhassa kaydetmek isterim. Hükumetin dış teşkilâünın; ekonomik kalkınma savaşımızla alâkalı daireleri için bilgi ve istihbarat uf kunu genişleten yardımcı birer daire olarak, çalışmalannı tanzim etmek lâzım dır. Tuttuğumuz siyasi ayrılmıyoruz yoldan Dış siyasetimizin ayırıcı vasfını kısaca anlatmış olmak için, diyebilirim ki, tuttuğumuz siyasî yol ve hedeften ayrılmıyo ruz. Son senelerde, arsıulusal münasebellerde daimî değişiklikler olmasına rağmen, biz bu karışıklığm ortasmda, sulhsever likle duygulu olarak, karşılıklı dostluk lanmıza riayet ediyoruz; onların mahiyet ve dairelerini genişletmeğe müsaid zihni yetle arsıulusal vaziyet ve vazifemizi gözönünde rutarak çalışıyoruz. Bu yolda, itina ile çalışmağa devam etmek, hükumete tavsiye edeceğim en doğru karar olduğu kanaatindeyim. Kuvvet birdir ve o milletindir! Aziz Millet Vekilleri, Dünyaca malum olmuştur ki, bizim devlet idaresindeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, idarede ve siyasette bizi aydmlatıcı ana hatlardır. Fakat, bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitabların doğmalarile asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlanmızı, gökten ve gaibden değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurd, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırab kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir. Elimizdeki programm ruhu, bizi yalnız bir kısım vatandaşla alâkalı kalmaktan meneder. Biz, bütün Türk milletinin hâdimiyiz. Geçen yıl içinde, Parti ile hükumet teşkilâtını birleştirmekle vatandaşlar arasında ayrılık tanımadığımızı filen göstermiş olduk. Bu hâdisenin bizim, devlet idaresinde kabul ettiğimiz, «kuvvet birdir, ve milletindir», hakikatine uygun olduğu meydandadır. Kırvvetin yegâne kaynağı olan, Türk milletinin güzide Vekillerini, büyük bahtiyarlıkla eğilerek selâmlanm. P A RA L A R Açılı? Kapanı? 629. 625. Sterlü» 127. 123. Dolar 88. 80. Frank 114. 108. Liret 84. 80. Belçika Fr. 23. 18. Drahmt 580. 570. tsviçre Fr. 23. 20. Leva 70. 65. Florin 84. 74. Kron Çek 23. 21. Şilin Avusturya 29.50 26. Mark 22.50 20. Ziotl 25. 21. Pengo 14. 12. Ley 52. 48. Dinar 32. 30. Kron tsvec 1071. 1072. Altın 266. 265. Banknot ÇEKLER Kapanış Açılıs 624. 626.75 Londra 0.7910 0.7918 NewYork 23.4825 23.5775 Paris 15.0362 15.03 Milâno 4.70 4.6812 Brüksel 87.1958 87.58 Atina 3.4383 3.4262 Cenevre 63.8213 64.1025 Sofva 1.4388 1.4320 Amsterd. 22.6055 22.705 Prag 4.2115 4.1930 Viyana 12.66 12.605 Madrid 1.9795 1.9725 Berlin 4.2067 4.1882 Varşova 4.0064 3.9888 Budapeste 107.5320 107.06 Bükre* 34.3837 34.535 Belsrad 2.7530 2.7410 Yokohama 20.2075 20.245 Moskova 3.1082 3.0945 Stokholm E SB AM Acılıs Kananıs 9. 9. Romon toNektat 11,30 11.30 Aslan çimento R İSIİKRAZI Knnanı Acılıs 14.10 Türk borcn 1 Pesin 14.10 14.175 14.15 > » 1 13.80 13.80 100. SıvasErzurum »I 100. T A HV I L A 1 Rapanıs Acılıs 40.05 40.05 Anadolu I P«sin 40.10 40.10 » II Pesin 40.05 40.05 40.10 H Vadeli 40.10 İst. Borsası 1/11/937 KANAAT KiTABEVI Edebî neşriyatını münevver yurddaşlarına sunar: Halk plyeslerl : Yazan: Musahibzade Celâl Bir kavuk devrildi Aynaroz kadısı Atlı Ases Balaban Ağa İstanbul Efendisi Gül ve Gönül Demirbaş Şarl Fermanlı Deli Hazretleri Kaşıkçılar Kafes arkasında Köprülüler Gülsüm Mum Söndü Lâle Devri Pazartesi, perşembe Macun Hokkası Yedekçi Selma (İstanbulun imarı). Tarih ve içtimaî hayatımızın muhtelii safhalanm canlandıran ve içtimaî bünyemizi kemiren ienalıkları açık ve canlı bir su rette gösteren bu temaşa serisi şehir tiyatrosu tarafından lstanbul ve Ankarada ve Anadohıun muhtelit şehirlerinde birçok dera'ar temsit edılmiş ve umumun rağbetini ka^anmışbr. Her piyes 50, takım halinde 900 kuruştur. 18 kıtabı alanlara yüzde 20 tenzilât yapıhr. Molyer A. Vefik Paşa Roman ve hlkflye: Bürhan Cahid: Adam Sarafı 50 kuruş Ihtiyat Zabiti 50 * Cephe Gerisi 60 » Gurbet Yolcusu 75 > Kır Çiçeği 75 » Dünkülerin Romanı 75 > Patron 100 » Server Bedi: Cumbadan Rumbaya 125 kuruş Faruk Nafiz: Yıldız Yağmuru 100 kuruş Ruşen Eşref (Dostievski'den): Bevaz Geceler 75 kuruş Abidin Daver: Mülâzimin Romanı 75 kuruş Halid Fahri (Lamartine'den): Graziellâ 75 kuruş Rafael 100 kuruş Sadri Ertem: Silindir şapka giyen köylü 50 kuru Bacayı indir, bacayı kaldır 50 kuruş împaratorice ve Saray 30 kurus Servet Yesarioçlu (Anatol France'dan) Bevaz taş üzerinde 50 kurus F. Osman. F. Varal (Clode Ane'den) Genc Rus Kızı Arian 50 kuruş E N H O Ş VE TAZE MEYVALARIN USARELERtNDEN İSTİHSAL. EDtLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası oldugundan tamamen taklid edilebilmesi mümkün değildir. Ha.zımsızlığı, mide yanmalannı, ekşiliklerini ve muannid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umuml hayatın intizamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOftLU İSTANBUL Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 1 İkı aded kısa dalgalı telsiz ahize cihazı ve teferruatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedel 20000, muvakkat teminat 1500 liradar. 3 Eksiltme 15 teşrinisani 1937 tarihine müsadif pazartesi aaat 15 te Ankarada P. T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 4 Talibler teminatlarını îdaremiz veznesine ve alacakları makbuz ve* ya kanunen muteber teminat mektublanm ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarflan mezkur tarihte saat 15 e kadar Komisyona teslim edeceklerdir. 5 Talibler müteahhitlik ehliyet vesikasını ve referanslan halz olacak • lardır. 6 Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, îstanbulda Leva zım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilecektir. «3617» (6598) • ^ ^ • i " " T. H. K. mmmm^m^m^K^^m Büyük Piyangosu Beyoğlu Ağacami Saray Sineması karfisında No. 177 YILDIRIM gişesi îstanbulun en şanslı ve büyük ikramiyeler vermekle en namlı ve şöhretli gişesi olmuştur. YILDIRIM gişesi her keşidede olduğu gibi, bu defa dahi sattığı 24411 No.lı biletle 200.000 liralık ve 3482 No.lı biletle yinni beş bin liralık iki büyük ikramiyeyi kazandırmıştır. YILDIRIM gişesinin şimdiye kadar verdiği ikramiyeler iki buçuk milyon lirayı bulmaktadır. Muhterem okuyucular satısların son haftasındayız, azimkâr olunuz. YILDIRIM GİŞESİ Temaşa külliyatı : Savruk (40) Infiali Aşk (25) Dudu Kuşları (15) Kocalar Meksebi (25) Kadmlar Mektebi (30) Zor Nikâhı (15) Tartüf (40) Don Civani (25) Tabibi Aşk (15) Adamcıl (35) Zoraki Tabib (25) Yorgaki Dandini (25) Azarya (40) Dekbazlık (25) Okumuş Kadınlar (40) Merakî (25). Her kitabın fiatı, hizasında yazıh olan bu kitablar ayrıca takım halinde 4 cildde toplanmıştır. Cildli olarak takımı 4 liradır. Şiir: Faruk Nafiz: Akarsu 50 kuruş Ansiklopedik neşriyat : Refik Ahmed: Yakm Çağlarda Türk Tiyatrosu, 2 cild 200 Nüit Osman ve Ferid Hasib: Radyo Nedir? 100 Mithat Tuncer: Pilot olmak istersen 100 Ali Haydar Taner: Şehirler ve İnsanlar 60 Salâhaddin Güngör: Kumandanlarımızm harb hatıraları 100 kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş Yenl tertib biletlerinîzi mutlaka YILDIRIM Gişesinden alnız. YILDIRIM zengin eder. Zîraat Vekâleti Satmalma Komisyonundan: 1 Kapalı zarf usulile 50 kilo sulfat dö istriknin satın almacaktır. 2 Muhammen bedeli 2500 lira, ilk teminat 187,50 liradır. 3 Eksiltme «11/11/937» de saat on beşte Ziraat Vekâleti binasında yapılacaktır. 4 Şartnameler Ankarada Ziraat Vekâleti Satmalma Komisyonundan, îstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 5 tsteklilerin teklif mektublannı teminatlarile birîikte muayyen günde 2490 s&yılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komis.vona vermeleri. «4007» (7297) Keciburlu Kükürdleri Türk Anonim Şirketinden: Şirketimizin Keciburludaki fabrikası için bir kimyagerle bir topograi mühendisi almacaktır. Ev ve evin tenviri ve teshini şirkete aiddir. Taliblerin tercümeihalleri ve bonservislerile Sirketin Ankarada, Eti Bank binasındaki merkezine müracaat etmeleri ilân olunur. (7377) Antalya Belediye Riyasetinden: Şehrimiz itfaiyesi için münakasaya konulan arözöze şartnameye uygun talib çıkmadığmdan bir ay zarfında pazarhkla almmasına karar verilmiştir. Pazarlık 25/11/937 perşembe günü saat 15 tedir. Taliblerin Antalya Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. (7393) anyerde; CANLI BALIK kazinoıu şub«si olan Beyoglu Itnam sokagrırda Birahaoeıi, 6 ikinciteşrin cumarteri aksamı M O DA A Ç I L I Y O R Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 1 İhalesi tehir edilmiş olan 60 ton tüvenan yerli maden kömürünün açık eksiltmesi Müdiriyetimizde 5/11/937 cuma günü saat 14 te yapılacaktır. 2 Bu işe aid şartname hergün saat 15 ten sonra Muhasebeden verilir. 3 Taliblerin yukarıda yazılı gün ve saatte 54 lira teminatı muvakkate ile birîikte müracaatleri ilân olunur. • (7101) 4 İstanbul Otelciler ve Hancılar Cemiyetînden: İdare heyetimizin nısfını tebdü için 2/11/937 salı günü seçim yapılacaktır. Cemiyet mensublarınm tayin olunan günde saat ondan on altıya kadar Sirkeci Hüdavendigâr caddesindeki Cemiyet İdare merkezine hüviyet cüz danlarile birîikte gelerek reylerini kullanmaları rica olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle