16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURfYET 2 firinciteşrin 1937 Siz de bu kremden şaşmayınız ! i N K I B A Z HAZIMSIZLIK Mide ekşîlik ve yanmalarmı BALSAMİN KREMİ Bütün cihanda elli senedir dalma üstün ve eşsiz kalmıştır. Galatasaray Erzakm cinsi Tereyağı Kaymak Lisesi Direktörlüğünden: İlk teminat L. K. 150 108 Eksiltme gün ve saati 12/11/937 cuma saat 14 te KREM BALSAMİN Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe mahsulü olarak vücude getirilmiş yegâne sıhhi kremlerdir. Miktarı Kilo 2000 1200 Tahmin F. Kuruş 100 120 giderir. Son derece tekıif edllmij bir tordur. Mümasil mfistahzarlar • dan daha çabuk, daha kolay, daha kat'î tesir eder Mide ve barsaklan alıştınnaz. Ağızdaki fena kokuyu ve tadsulığı defeder. MAZON isimvıHOROZ markasına dikkat. ^ KREM BALSAMİN Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, sıhhi evsafının Londra, Paris, Berlin, NevYork Güzellik Enstitülerinden yüzlerce krem arasında birincilik mükâfatım kazanmış olmakla isbat etmiştir. DİKKAT: KREM KREM BALSAMİN BALSAMİN nev*I vardır. 12/11/937 cuma saat 14,30 da Muhtelif reçel 4000 45 135 12/11/937 cuma saat 15 te Galatasaray Lisesinin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve miktarı, ilk teminatı ve eksiltme gün ve saatleri yazılı erzaklarm îstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe gireceklerin ^artnameyi görmek üzere Okul îdaresine ve Ticaret Odasınm yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte Ko misyona gelmeleri. (7328) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Cibali kutu fabrikasmda hâlen mevcud olanlarla beraber mayıs 938 gayesine kadar toplanacağı tahmin edilen 5000 kilo büyük kıt'ada ambalâj kâğıdı ile 10000 kilo ıskara şeklindeki kapak tahtaları 4//XI/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satüacaktır. îsteklilerin malları mahallinde görmeleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (7204) 1 22/X/937 tarihinde eksiltmiye konulacağı evvelce ilân edilmiş olan Paşabahçe fabrikasmda yeniden örtülecek ve tamir olunacak çatılar işinin eksiltmesi, keşfi ve şartnamesi mucibince 4/XI/937 tarihine raslıyan per şembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 2 Keşif bedeli «7419.98» lira ve muvakkat teminat «556.5» liradır. 3 Şartnameler «19» kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. 4 İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olu nur (7161) I Nümunesine göre 150 aded S. G. M. 550 Rezistans pazarlıkla alınacaktır. II Pazarlık 3/XI/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. İH Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (7123) I Şartnamesine tevfikan 3 beygirlik 4 aded ve 4,5 beygirlik de 1 aded ki cem'an 5 aded elektrik motörü pazarlıkla satın alınacaktır. H Pazarlık 17/XI/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III Muhammen bedeli 335 lira ve muvakkat teminat 25,13 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7390) I Şartnamesi mucibince yekpare dökme demirden mamul 1 aded volan ve teferrüatı pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 17/XI/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III M;uha(mmen bedeli 850 lira ve muvakkat teminat 63,75 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. V isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7391) Gündüz halis acıbadem kremleri olarak dört ^in ya£sız> gece için yağlı ve Arada büyük fark var Pertev Çocuk Pudrası; şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cildleri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmamasıdır, rında satddığı gibi son defa sureti mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven olduğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan Ötedenberi tanınmış hususî vazola KREM bulunur, BALSAMİN ^P1^ bütun ıtriyat ve tuhafiye nevilerile tanınmış, ecza mağazalarında PERTEV ÇOCUK PUDRASINI Şişman, vücudJu, yazlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün • iltivalarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha mües • sir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. ONU DİĞER ADİ (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayınız. İNGÎLtZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU ÎSTANBUL Liseler Alım Şatım Komisyonundan: Cinsl Miktan Ton Beherinin tahmin bedell Ilk temlnat Ekailtmenin yapılacağı Llra Kuruş jjün ve saat Ekşiltmenin şekli Kok Kok ' 548 50 1950 Kv. 2000 Kr. 798 75 53 00 13/11/937 cumartesi saat. 11 de 13/11/937 cumartesi saat. 11,15 te Afyon Vilâyetinden: Kapalı Açık Komisyonumuza bağh gündüzlü lise, orta okullann ve Kandilli Lisesinin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacları olan yukarıda cins, miktar, muhammen bedeli, ilk teminat, eksiltme gün ve saatleri hizalannda yazılı yakacaklar yanlarında gösterilen şekilde eksiltmeye konmuştur. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası Içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanunî vesikalardan başka Ticaret Odasmın yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile birlikte belli saatte Komisyona gelmeleri ve kapalı zarflarm da eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına tevdıleri. Şartnameler Komisyon Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. *. s ... (7378) Vilâyet merkezinde yaptırılacak «169784» lira «93» kuruş keşif bedelli Memleket hastanesi inşaatı kapalı zarf usulile 15 teşrinisani 937 tarihindegsaat on beşte Daimî Encümende ihale edilmek üzere eksiltmiye konulmuştur. İnşaatm önümüzdeki senelere de sirayeti halinde malî sene içinde tahsisattan fazla iş yapıldığı takdırde üst tarafı 938 bütçesinden verilecektir. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri dağer evrak 8 lira 49 kuruş bedel mukabilinde Afyon, İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinden alınabilir. Muvakkat teminat 9739 lira 25 kuruştur. İsteklilerin Nafıa Vekâletinden 937 senesi için almmış en az 100,000 lira lık müteahhidlik vesikası göstermeleri ve teklif mektublannın 15 teşrinisani 937 pazartesi günü saat on beşte Daimî Encümen Riyasetine göndermeleri ilân olunur. (7271) İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Muayene ve tedavî evleri için cerrahî ve doğum aletlerinden müteşekkil 20 tros takımı kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme 17/11/937 çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu Komisyonda yapı lacaktır. 2 Muhammen fiat: Bir Tros takımı için: 290 liradır. 3 Muvakkat garanti: 435 liradır. 4 îstekliler şartname ve listeyi hergün Komisyonda görebilirler. 5 İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubunu havi zarflarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. (7419) ViROZA Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dolama, meme iltihabı ve çatiaklar, Hegmpnlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan. Şark ispençiyari Lfiboratuvarı, İSTANBUL Antivirüsle tedavi Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. Beşiri Ilçebaylığmdan: ' Balıkesir Vilâyeti Su, Elektrik ve Sıhhî Tesisat İçin Teklif İsteniyor Zonguldakta Kozlu Kömür Işleri Türk Şirketi Genel Direktörlüğünden: I Kozlu mevkiinde Şirketimiz tarafından inşa edilmekte olan muhtelif eb'adda (24) binanın, dahilî soğuk, sıcak su, kalorifer ve sıhhî tesisatı, / II Kozlu mevkiinde Şirketimiz tarafından inşa edilmekte olan duş ve lokanta binasmın, soğuk, sıcak su, kalorifer, sıhhî tesisatı, etüv mutfak ve çamaşırlık tesisatı, III Ayni inşaatm haricî ve dahilî elektrik tesisatı ve transformatör merkezi. Bu işlerle alâkadar mütehassıs firmalara ayrı ayrı ihale edilecektir. Tek lif yapmak istiyenlerin şartlarımızı ve plânlarımızı öğrenmek üzere, bizzat veya tahriren (10) gün zarfmda Şirketimize müracaat etmeleri ilân olunur. Daimî Encümeninden: Beşiri kazası.merkezinde yeniden yapılacak olan 20005 lira 44 kuruş bedeli keşifli Hükumet Konağının tahsisatı mevcud 15000 liralık kısımları kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme günü 10 ikinciteşrin 937 çarşamba günü saat 15 tensib edilerek Beşiri Kaymakamlığında yapılacaktır. 2 îstekliler evrakı fenniyesini Siird Nafıa Müdür ve Beşiri Kayma kamhğında okuyabilirler. 3 Muvakkat teminat 1125 liradır. 4 İsko Resmî Gazetede 7/5/936 ve 3297 sayılı noksan çıkan talimatnameye göre vesikalarını hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince teklif mektubları da birinci numarada yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine göndermeleri mecburidir. Posta ge cıkmeleri kabul edilemez. (7401) P. T. T. Umum Müdürlü&ünden: 1 Etimesudda inşa edilecek 5054 lira 27 kuruş keşif bedelli Trans formatör binası açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Muvakkat teminat 379 07 liradır. 3 Eksiltme 22 teşrinisani 937 pazartesi günü saat 15 te P. T. T. Umumî Müdürlüğü binası içinde toplanacak Arttırma, Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 4 Şartname ve plânlar 25 kuruş bedel mukabilinde Ankarada P. T. T. Levazım Müdürülüğünden, İstanbulda Beyoğlunda Ayniyat Şubesi Mü dürlüğünden alınacaktır. 5 Talıblerin kanunî vesaikle ve muvakkat teminatlarını P. T. T. veznelerine yatırdıklarma aid makbuz veya banka teminat mektubile yukarıda yazılı tarih ve saatte Komisyona müracaatleri. «4054» (7397) 1 Bahkesirde müceddeten yapılacak doğum ve çocuk bakım evi ve Ebe mektebi binasının Nafıa Vekâletinden musaddak projesi geregince ve 81814 lira 66 kuruş keşif bedeli üzerinden inşası 15 T. Sani 937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile ihalesi yapümak üzere 15 gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: A Hususî şartname B Mesaha cetveli D Vahidi fiat cetveli C Keşif cetveli E Proieler F Eksiltme şartnamesi G Mukavele proiesi İstiyenler bu evrakı Balıkesir Vilâyet Daimî Encümen kaleminde veya Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde görebil'rler. 3 Muvakkat teminat kesif bedelinin elli bin liraya kadar miktarı için % 7.5 ve küsuru için ^c 5 olmak üzere 5340 lira 74 kuruştur. 4 ihale Bahkesirde Vilâyet Makamında teşekkül edecek Encümeni Daimî huzurunda yapılacaktır. 5 İsteklilerin 1937 yılı içinde Nafıa Vekâletinden almmış müteahhidlik vesikasını ve bu işe girmeğe salâhiyet veren resmî vesaiki ibraz etmeleri şarttır. 6 Teklif sahibleri ihale günü ihale saatinden bir saat evvel derunünde tekhf mektubu zarfı ve 5 nci maddede vazılı vesika ve ticaret vesikası ve teminatını Malsandığına yatırdığına dair makbuz veyahud banka mektubu olan zarfını 2490 numaralı kanun hükümlerine göre tanzim ederek makbuz mukabilinde Vılâvet makamına teslim edecektir. 7 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (7272) SATILIK FABRiKA Siimeı Bank Umum Müdürlüğünden: İstanbulda Unkapanı mevkiinde kâin Unkapanı değirmeni aşağıdaki şartlarla ve pazarlık suretile açık arttırmaya konulmuştur. 1 Fabrikanın muhammen satış bedeli 98,048 (doksan sekiz bin kırk sekiz lira) dır. 2 Pazarlığa iştirak için muhammen bedelin % 7,5 u nakid veya teminat mektubu olarak Bankamıza yatınlmalıdır. 3 İhale olunacak bedelin % 20 si nakid ve peşinen tediye olunacaktır. 4 İhale olunacak bedelin % 80 i beş senede ve beş müsavi taksitte ödenecektir. 5 Müzayede 29/11/937 pazartesi günü saat on beş bu çukta Sümer Bank İstanbul Şubesi binasında yapılacaktır. 6 Taliblerin müzayede gününden bir gün evveline kadar Sümer Bank İstanbul şubesi Müdürlüğüne müracaatleri lâzımdır. 7 Banka mezkur fabrikayı dilediğine ihale etmek hakkını muhafaza eder. TAKSiTLE İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 10/11/937 çarşamba günü saat 15 te îstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (32074,06) lira keşif bedelli Kandilli Rasatnahesi Mıknatıs, Ayar ve Yazıcı daireleri inşaatı ile djğer muhtelif yerlerdeki inşaat ve tamirat işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak (161) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. Muvakkat teminat (2406) liradır. İsteklilerin teklif mektublarmı ve en az (20,000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalannı havi kapalı zarfı 10/11/937 çarşamba günü saat 14 e kadar îstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (6890) ¥ I Devlet Demiryolları İşletme Umam Müdürlüğünden Muhammen bedeli 2174 lira 12 kuruş olan 22100 aded kullanılmış sağlam çimento çuvalı, 9000 aded delik çimento çuvalı, 1452 kg. hurda çimento çuvalı 16/11/937 salı günü saat 14 te Haydarpaşada gar binası içindeki Satınalma Komisyonu tarafından açık arttırma suretile satılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 163 lira 6 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte arttırma günü saatine kadar Komis yona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar blnasındaki Komisyon tara fından parasız olarak dağıtılmaktadır, (7341) I İstanbul Sıhhî Müesseseler Satınalma Komisyonu Riyasetinden: Trahom Mücadele hastanesi ve dispanserlerine lâzım olan 69 kalem e c za açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme 17/11/937 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhh4 ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yap.ılacaktırk 2 Muhammen fiat: 2448 liradır. 3 Muvakkat garanti: 183 lira 60 kuruştur. 4 İstekliler şartname ve listeyi hergün Komisyonda görebilirler. 5 İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka makbuzile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (7418) Manisa Ilbaylığından: 1 Vilâyet Nafıası için Bakırköy Bez Fabrikasmm 701 No.lı bezinden on. beş çadır satın alınacaktır. 2 Şartnamesi parasız Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 3 Muvakkat teminat 78 lira 75 kuruştur. 4 İhale 4/11/937 perşembe günü saat on birde Manisa Vilâyeti Daimî Encümeni önünde yapılacaktır, (7117).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle