09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Her yerde ve her zaman SOĞUĞA KARŞI TABiî KANYAK Son sahifedeki ilânı okuyunuz. Atatürk Dün Yıllık Nutkile Meclisi Açtı finııl ıııııııııııı ıııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııı» ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı J MOtn S8]fl! 484u umhuri tSTANBUL CAÖALOGLD * Telgrai ve mektub adresl: Cumnurlyet Istanbu] Posta kutasu: isfairtral. No 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa lnsmı 24299 24290 ıııiıııııııı ıııııııııı ıııııııııınııııııııı IHIMIII ıııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııı FRANSIZCA TÜHKÇE Dil Kılavuzu )anlşmena, A. SüKa Delîltjaşi Re§ad Nurî, N. Ataç 8 BÜYÜK CİLD Fransızcadan türkçeye en mükemmel lugat Her üç cildin fiatı 12,5 liradır. KANAAT KİTABEVİ o ı. n lHnnitoçrin 1QQ7 «3lı *• IKIIlUİlcŞrin l O ü l Biiyük $efin nutkunu dinlerken Ankara 1 (Başmuhar ririmizden, telefonla) BüyükŞef millete, hükumete Atatürkün nutkundan yeni direktifler verdi sonra intihab yapıldı «Biz Tüık milletinin hâdimiyiz. Kuvvet birdir ve milletindir» Riyasete tekrar Abdülhalik Renda seçildi, yeni kabinenin teşekkülüne dair tezkere okyndu yette inkişaf etmektedir. Ayni Vekâlet, kendine verdiğimiz göçmen işlerini de sosyal ve ekonomik politikamıza uygun olarak başan ile görmektedir. Vekâletin, «Sağlam ve gürbüi. nesil, Türkiyenin mayasıdm> prensipini, pek iyi kavnyarak çalışmakta olduğunu takdire değer bulurum. ııııııııı ı ııı ıımııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııı Meclisin ilk günü ı ııııııııııııııııııııııııiııınııııııııııiMiıiMiıııııııııııııııııııııııııiHiıli' umhurreisi Atatürk, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin beşinci devTesinin üçüncü içtima yılını açtı, ve büyük bir nutukla. Bu nutuk, dünden itibaren bütün milletin ıttılaına isal edilmiş bulunuyor. Nitekim, «Cumhuriyet» okuyuculan dahi onu bu Ankara 1 (Telefonla) Eayımızda baştan sonuna kadar tam ola Reisicumhur Atatürk bugün rak bulacaklardır. OkHyucularımızm bu Büyük Millet Meclisinde şu Atatürk nutku üzerinde çok durmalarını nutku irad etmiştir: tavsiyeye bilhassa lüzum .görürüz. OnBeşinci devrenin üçüncü yılar, nutku tekrar tekrar okudukça bu mı açıyorum. tavsiyemizin sebeb ve hikmetini kendilen Herşeyden önce, sevgili görecekler ve anhyacaklardır. Kamutay arkadaşlarımla, yeni çalışma yıh ba|langıcında, Teşkilâtı Esasiye kanunumuzda Türkarşıya bulunmaktan kiye Büyük Millet Meclisinin içtima yı karşı duyduğum derin sevinc ve salı başlangıcı olarak ikinciteşrin ayının îlk günü gösterilmiş ve her yıl bilhassa bu ta adeti ifad» etmeliyim. Sizi, rihte davetsiz ve kendiliğinden toplanacak yüksek saygı ile selâmlar ve olan Büyük Millet Meclisinin Cumhurre bu çalışma yılımızm da, millet isi tarafından irad olunacak bir nutuk ve memleket için feyizli başamerasimile açılmış olacağı da aynca kay nlarla bezenmesini dilerim. Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Meçlis kürsüsünde Yüce Saylavlar, sefirler bulunmakta idi. Cumhur Riyase* Bilindiği gibi, biz yurd emAnkara 1 (Telefonla) Büyük dedilmiştir. 5i m diye kadar hep böyle ola Memleket huzur, siikvn niyeti içinde ferdlerin emniye let Meclisi, bugün saat 14 te Cumhurre ti locasınm bir kısmında misafir Balkan gelen bu hâdise, dün de böyle olmuştur, tini de, lâyık olduğu derecede isi Atatürkün nutuklarile üçüncü çalışrna Genelkurmay Reisleri, Mareşal Fevzi ve refah içinde ve bundan sonraki yıllarda da şüphesiz Çakmakla beraberdiler. Diğer bir kıs * gözönünde tutarız. Sayın Millet Vekilleri, yılına girdi. Saat 13 te Meclisin dinleyki hep böyle olup gidecektir. Ancak, an'amında da profesör Bayan Afet, tayyareBu emniyet, Türk CumhuMemnuniyetle görmekteyiz ocalan dolmuştu. On üç buçuğa kadar nevî ve çünkü kanunî bir mahiyette olan ci Atatürk Kızı Sabiha Gökçen, General riyeti kanunlannın, Türk hâki Cumhuriyet rejimi, yurdudiğer localarda da bütün yerler alındı. Papagos kızı vardı. bu işin bizde hususî bir ehemmiyeti var muzda huzur ve sükfînun en kimlerinin teminatı altında, en [Arkast Sa. 6 sutun 1 del dır. Her yıl Atatürkün Meclisi açış nut iyi yerleşmesini temin etmiş ileri şekilde mevcuddur. Ka Kordiplomatiğe mahsus yerlerde bütün kunu dinledikçe bu çok ehemmiyetli hu bulunuyor. Vatandaşlar ve bu . nunlanmızda yaptığınız bazı susiyete dikkat etmemek jmkânı yoktur. yurdda oturanlar, Cumhuriyet tadiller ve kabul buyurduğuTürkiyede Atatürk rasgele bir Cumhur kanunlarının eşit şartlan altınnuz «Meşhud Cürümler» kareisi olmadığı ve O, yarattığı ve yürüttü da kendilen için hazırlanan nunu, bu maksada kuvvetle ğü işin başmda bulunduğu için her sene hürriyet, refah ve saadet imhizmet etmiştir. Meclisi açan nutuklannda kendi benliği Inlarından azamî ittifade «tAdlî bünyemizin ve kanun nin en temiz ve en vicdanî inşia ve in'i mektedirler. diziğimizin; daima bu yönden "* """ kâslan görünür. Atatürk; Cumhuriyet incelemelerle, Türkiyenin diBiiyük Şefin yeni bir portresi Milletimizin lâyık olduğu Türkiyesinin nazarî ve kanunî değil, filî yüksek medeniyet ve refah senamdk hayatına, hiç şaşmave hakikî reisidir. O, bu memleketin var viyesine varmasını ahkoyabilecek hiçbir luğunu temin edecek, yerine göre dan, uygunluklan temin edilmelidir. lığile, selâmetile ve saadetile her vatan engel düşünmeğe yer bırakılmadığım ve tedbirler bulmalı ve salâhiyetlerini Bu lüzum karşısında, kara ve deniz daştan fazla alâkadardır. Onun için mil bırakılmıyacağını huzurunuzda ticaret kanunlarımızın ekonomik söyle tam kullanmalıdırlar. letle ve hükumetle alâkası hepimizden mekle bahtivanm. bünyemizdekj inki$aflara daha uyŞehircilik işlerinde de, teknik ve plânlı artıktır. Çalışmada elbirliği yapmanm Tuncelindeki icraatımız neticeleri, bu esaslar dahilinde çalışmak lâzımdır. Bu gun hale getmlmesinde, zaman geçibaşörneği olan Atatürk, her zaman, her hakikatin yakın ifadesidir. nun için belediyelerimizi türeli bir suret rilmemek yerinde olur. vesile ile hepsi vatan ve millete mütevecSalamanka 1 (A.A.) Franco ka Havas Ajansı muhabirine şu beyanattâ îleri hükumetçiliğin şian, halkı, kud te aydınlatmak, kılavuzlamak işile uğratcra dairelerinde i&ler cih olan fikirlerinin çelik insicamını arze retine olduğu kadar şefkatine de sami şacak, merkezde, bir teknik büro kurulrargâhmın resmî tebliğinde deniyor ki: bulunmuştur: kolaylaştırılmalı der. O, bir Cumhurreisidir ki, daima ve miyetle inandırabilmesidir. Büyük, kü masını tavsiye ederim. Aragon cephesinde, Salunanigo mın «Pirenelerden Motril'e kadar bütün Bir de, şu nokta üzerinde durmama, hepsi daha büyük Türkiye ve daha yük çük bütün Cumhuriyet memurlannda bu Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığt izin vermenizi rica edeceğim: Emniyet takasında kıtaatımız düşmanın 407 ösahilleri abluka etmek için Majorque'da sek Türklük gayelerini takib eden düşün zihniyetin, en geniş ölçüde inkişafına Kendine, inkılâbm ve inkılâbcılığın ve hak işlerile alâkalı usullerde ve ka lüsünü kaldırmışlardır. Bunların ekseri toplıyacağımız cüzütamlar adedine faik celerinin mümkünse her dakika hakikat önem vermek, çok yerinde olur. çeşidli ve hayatî vazifeler verdiği Türk nunlarda, kolaylık, çabukluk, açıklık ve yetle ikişer ikişer birbirlerine bağlı olduk miktarda cüzütama ihtiyac vardır. Faolmakta devam etmesini ister, ve yalnız Hayat ucuzlatılmalıdır kat şimdiye kadar olduğu gibi sahilin yalvatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her kesinlik esas obnalıdır. Bu sebeble, va lannı görmüşlerdir. istemekle kalmıyarak bu düşünceleri tanız büyük şehirlerini kontrol etmekle ikMülteciler için kredi zaman, üzerinde dikkatle durulacak mil tandaşların icra dairelerile olan ilişikleriHususî idarelerin geçen yılki faaliyethakkuk sahasına koyar ve koydurur. Paris 1 (A.A.) Reisicumhur İs tifa etmiyerek şimdiden şöyle böyle eleri, verimli olmuştur. Ancak, hususî ida lî meselemizdir. ni kolaylaştırmak kasdile yapılan etüdleSağlık ve Sosiyal Yardım Vekâletinin rin, biran evveJ kanun haline getirilmesi panyol mültecileri için 20 milyon frank hemmiyen* olan bütün limanlan kontrol Dün, Mecliste Başbuğun uzun nutku reler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başan hasılasını artıracak va bu mesele üzerindeki sistemli çalışmaları, ni tavsiyeye lâyık bulurum. Bu işaret ve lık bir kredi emirnamesini imzalamıştır. edebiliriz.» nu safha safha inkişaf eder gördükçe mil[Arkast Sa. 8 sutun 1 de] Muvakkat bayrakh gemiler Mumaileyh, şunlan ilâve etmiştir: lî Türk bünyesinin Atatürk Şefliğine bağ zifeler almalı ve hususile hayat ucuz yüksek Kamutayı memnun edecek mahiPalmadeMajorque 1 (A.A.) «Hükumetçilerin donanması, frankistlı kuvvetli teşekkülü gözümüzün önünde Baleares adalanndaki kuvvetlerin ku lerin donanmasının çok dunundadır. Düşlevha levha canlandı. Bu, âdet yerini bullArkast Sa. 3 sütun 1 de] mandanı Francisco Morene Fernandez, sun diye irad olunmuş bir nutuk değilIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllHllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll dir. Bu, Türk milleti vicdanmm derinliklerinden gelen şuurlu ve hâkim bir hitabedir. Türk milleti vicdanmm derinliklerinden gelen ve gene tekrar Türk milletinin kendi sinesine dökülen bir hitabe. Hayır, bir hitabe değil, bir şelâle. Salâhiyettar mehafilden öğrendiğimi Kara ve deniz ticaret kanunlarımız ıslah edilmelidir Akdenizde son kontrol vaziyeti Muvakkat bayrak taşıyan gemilere tesadüf ediliyor Fransız Cumhurreisi, İspanyol mültecileri için 20 milyon franklık kredi emirnamesini imzaladı Kont Ciano'nun ziyareti İtalya Hariciye Nazunnın ayın on beşinden sonra Ankaraya gelmesi bekleniyor Sovyet Rusya elçisi değişiyor Sefarete gene M. Suriç tayin ediliyor Nutkun içinde tek cümle değil, tek kelime yoktur ki, Büyük Şef, onda ilmî, amelî vebilhassa millî bir kıymeti düşünmemiş olsun. Millet, bu nutku eline alsm, hükumet onu kendisine düstur ittihaz etsin. Her ikisi yalnız bir senenin değil, belki bütün bir ömrün programına malik olmuş olurlar. ze göre, îtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano bu aym on beşinden sonra refakatinde maruf İtalyan gazetecileri olduğu halde memleketimize gelerek, Harici ye Vekilimizin son Milâno ziyaretini iade edecektir. Yunan Kralı Majeste İkinci Yorgi'nin Romayı ziyareti münasebetile orada cereyan eden müzakerelere iştirak etmekDünkü Atatürk hitabesinden en ziya te olan Kont Ciano, bu yüzden Ankara de hoşumuza gitmiş olarak hangi parça ziyaretini birkaç gün tehir etmek meclan ayırmak lâzım geleceğinde mütehay buriyetinde kalmıştır. Yunan Kralile İtalyan ricali arasmda yiriz. Onun her cümlesi bir şaheserdir. Bununla beraber, birşey söylemiş olmak cereyan etmekte olan mülâkatlarda, için ordumuza aid fasıl üzerinde fazlaca Yunan Başvekili General Metaksas'ın durulmasını karilerimize tavsiye edebili Ankara ziyaretile Balkan Antantını ve Yakınşarkı alâkadar eden meseleler riz. Bu cümlelerle bir memleket değil, hakkmda müdavelei efkârda bulunula bir kâinat yaratılabilir. Ve nihayet şu cağı haber verilmektedir. Bu konuşmacümleyi hep beraber okuyarak onun ü lara Bulgar Kralmm Roma ziyaretinin zerine elbirliğile bir balmumu yapıştıra tekaddüm etmesine aynca bir ehem lım: miyet atfedilmektedir. Kont Ciano'nun Dr. Rüştü Arasla « Bizim yolumuzu çizen Şehrimizde bulunan İtalyan büyük Milâno mülâkatında alınnuş elçisi M. Carlo Galli yarm Ankaraya resimlerinden içinde yaşadığımız yurd, bağ giderek, Kont Ciano'nun ziyareti mü nasebetile Hariciye Vekâletimizle te Kont Ciano için şimdiden Perapalas rından çıktığımız Türk mille masa girecektir. otelinde bir daire hazırlanmıştır. Sovyetlerin An kara elçisi M. Karsky'nin değişeceği ne dair verilen haberler teeyyüd etmektedir. Rusya da bir vazifeye tayin edildiği söyle nen Karsky'nin yerine Sovyetlerin Paris elçisi M. Su riç'in Ankaraya tayin edildiği haber M. Suriç verilmektedir. Elyevm Sovyetlerin Pa ris sefiri bulunan M. Suriç bundan ev • [Arkast Sa. 3 sutun 6 id\ Nankin Şanghay demir yolu Japonların elînde Uzakşarktaki harb Üçüncü bir devletin müdahalesini istemiyen Japonyanın komünizmin Çinden uzaklaştırılması şartile uzlaşmıya hazır olduğu anlaşılıyor Ekselâns Samiî Iran Hariciye Nazırı Ankaradan ayrıldı ti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırab kayde den yapraklarından çıkardı ğımız neticelerdir.» Ankara 1 (Hususî) Bir müddetten beri misafirimiz olan dost ve kardeş İran Hariciye Veziri Samiî, bu akşam saat 20,50 de hususî trenle Ankaradan llllllllllllllllllllllllllllllllllll H I llitlıı ayrıldı. Dost Hariciye Veziri istasyonda Atatürk, dün hitabesinin sonunda Bü öyle selâmlıyalım. Birbirlerine lâyık ol çok samimî tezahüratla uğurlandı. Ekyük Millet Meclisi önünde eğildi ve onu makta bu iki jest, ancak tekabül edebilir selâns Samiî, Ankaradan doğruca Bağdada gidecek, orada üç gün kalarak karöyle selâmladı. Biz de bu hitabe karşı ler. lArkası §a. § sütun & U\ • sında Atatürkün önünde eğileltm ve Onu YUNUŞ NAD1 Bir Çin köyüne giren Japon (Yazısı Z nâ tahifemizde} tanklan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle