19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 İkinciteşrin 1937 CUMHURIYET Filistin Lübnan • Erdün Suriye Hatay tktısadî hareketleı İtalya ile yeni anlaşma PROFESÖR E. PtTTARiriN BtR MAKALESİ: KÛŞE Memleketimizle İtalya arasmdaki ticaret anlaşması yeniden müzakere mevSon Tarih KurultayırAaki de zuu olmuş bulunuyor. İlk devresi her ğerli tezlerile memleketimizin pek iki memleketin de arzu ettiği kadar iyi iyi tanıdığı îsviçreli büyük âlim işlememiş bulunan bu anlaşmamn ikinprofesör E. Pittard, Cenevrede ci devresinin iki taraf için de daha faymünteşir La Tribune de Gencve dalı olması gerek îtalya, gerekse memgatesinde Türkiyeye olan son se leketimizce istendiğinden anlaşmamn yahati intıbalarını yazmıştır. Bu yeniden tetkikine lüzum görülmüştür. güzel makaleyi tercüme eden Vlus Bayram tatili esnasmda Ankaraya gi refikimizden naklediyoruz: den İtalyan ticaret heyetile bugünler Dokuz sene sonra tekrar Ankaraya de, masa başında, ticaret anlaşmasmın Yazan: KANDEMtR gitmiş bulunuyorum. Bu seyahatten üzerinde konuşulacaktır. 28İtalya, çok değil, bundan birkaç maksadım Anadolunun şarkında 1928 sene evvel ticaret muvazenemize ta yılında yapılan bir keşfi tetkik ve alluk eden istatistiklerde gerek ihracat, teftiş etmekti. Ankara bu seyahatin ilk gerekse ithalât bakımından daima bi merhalesinde bulunuyordu. Bu defaki rinci haneyi işgal eden bir memleketti. ziyaretimde Ankarayı harıkulâde deneO zamandanberi yapılan ticaret anlaş :ek nisbette büyümüş buldum. Her gemalarmın ihracat işlerimize yeni ver ip geçen medeniyetin asırlarca müd diği nizam, yerli sanayide görülen in det birçok hatıralar bıraktığı eski Ankişafın en çok İtalyadan gelen madde kara Türk şehri şimdi tarihî duvarlarıM. Pittard Türk Tarih'Kurultayında lere müteallik olması İtalyaya ithalât nm arkasında kalmış, yeni belde bir nutuk söylerken ve ihracat hanelerindeki bu mevkiini kayanın eteğinde, bilâinkıta, bütün is kaybertirmekle beraber bugün dahi tikametlerde inkişaf ediyor. Muhteşem ki Asya tarihinin temel meselelerinden bizim için olduğu kadar İtalya için de caddeler uzunluğunca, ve en büyük şe bahsetmişlerdir. Kongrede dil, dinler Türk îtalyan ticaretinin ehemmiyeti hirlerde tesadüf olunan emsaline ben arihi, abide san'atı üzerinde konuşul vardır. Bilhassa burada geçen sene, bir zer binalar içinde müzeler, hastaneler, duğu gıbı eski devirlerin defin âdetleri, evvelki seneye nazaran iki memleket en müesseseleri, bankalar. Ziraat Ens eski heyetşinaslık ve hukuk meseleleri ticaretinde görülen gerilemenin bu sene titüsü, Baytar mektebi, Vekâletler, se de ortava atıldı. On kadar Türk ve ec zail olmakta bulunduğunu kaydetmek aretler v. s... yerleşmiştir. Ankara, nebi âlımi Anadolu ile ona komşu memhükumet merkezi olmadan evvel 5000 leketler arasında bütün devirlerde isteriz. nüfuslu bir kasaba idi; bana temin o mevcud olmuş bulunan münasebetleri Filhakika 935 senesinde ttalyadan 5,5 unduğuna göre bugün şehrin nüfusu muhtelif şekillerile canlandırdılar. Bu küsur milyon liralık mal alan ve buna (150,000) e baliğ olmaktadır. Bun dan cümleden olarak Atinalı profesör Ma mukabil 9,5 milyon liralığa yakın ihra on sene evvel susuzluk ıstırabı çeken rinatos Milâddan iki bin sene evvelki Demir gömlekliler geliyor. cat yapan memleketimiz geçen sene bir çölün ortasmda, kelimenin bütün devre mensub Girid ve eski Anadolu >fKoyu kurşunî gömlekleri, ayni renkte İtalyadan 2 milyon 335 bin liralık it manasile modern bir şehrin baştanbaşa dünyasmdan bahsetti; profesör Person kravatlarla süslü, başlannda da bizim halât yapmış ve 3,828,000 liralık ihra nasıl kurulabileceğini öğrenmek isti ve profesör Dixon (Anadolu ile Yuna eski itfaiye serpuşlarını andıran ketendcn catta bulunmuştur. Elimizde istatistik yenler Ankarada bir cevelân yapmalı nistanın prehistuvar devrindeki münayapılmış başhkları var. eri bulunan bu senenin ilk sekiz aym dırlar. O vakit Cumhuriyetin ilânmdan sebetlerini) ve «Romalılardan evvel îkişer olmuşlar, ayak uydurmuşlar, lâda iyi münasebatm inkişaf ettiğini gö beri muazzam Türk çalışmasmm bir İberya ile Ege denizi arasmdaki münakayd bakışan halkın önünden sessiz sadarüyoruz. Filhakika bu sekiz ayda itha kısmını Ankara şehrinde görebilirler. sebetleri» izah ettiler. Profesör Sarre lâtımız beş ve ihracatımız da dört mil Bu, şüphe yok ki tarihin şimdıye ka Konyada Selçuk san'atı» mevzuunun sız geçiyorlar. yona yaklaşmış bulunmaktadır. dar kaydedebildiğ" çalışmaların en mü muhtelif cephelerini, profesör Gabriel Bu teşekkül, yarınki Suriye ordusunun tSelçuk mimarisini», profesör Kansu bugünkü temeli ve kaynağı imiş.. Şu vaziyet, yekdiğerile daima iyi ti himlerinden biridr. Selçuklarm Antropolojisi» ni tetkik caret münasebatını devam ettirmiş o Fakat, halk, neden onlara karşı bu Ancak Kemalist Türkiyenin mesaisi ettiler. lan Türkiye ve İtalyanın halihazır ve kadar alâkasız, böyle soğuk duruyor bilHulâsa kongre azaları hergün dünva müstakbel ticareti için de ümid verici yalnız inşaat sahasır.da kalmamıştır Bu mem... mesainin entellektüel ciheti de pek bü tarihinde en büyük rollerden birini oydir. Bunun sebeblerini araştırmak da beŞamda, Demir gömleklilerin toplu yüktür: Yakmda hakikat sahasına çı namış olan hâdiselerin esasını mevzuu resimleıi, muharririmizle konuşan F. G. nim vazifem değil. karılacak olan Ankara Üniversitesi, Et bahseden tarih yapraklarıle karşılaştı Demir gömleklilerden birisi Hükumet Konağınm önünde durdular, nografî müzesi ve büyük hamlelerle lar. Bu kongrenin kitabı intişar ettiği Ve gülümsedim: lerlemekte olan Hitit müzesi ayn ayrı gün umumî içtimalarda ve seksiyonlarve istirâhat etmek üzere dağıldılar. Uzüm kurumu yenî bir hayrete lâyık müesseseler olacaktır. da bir hafta müddetle yapılan izah ve Doğru değil mi? Civardaki satıcılardan pide, köfte, fısteşkilât yapacak Trakyanın ve Anadolunun muhtelif münakasalar nasıl bir kollektif çalışma Hayır, doğru, değildir, diye kötık, üzüm alıyorlar. Öğrendiğimize göre İzmir Üzüm ku 'erlerinde siyantifik kazıların tezgâh mahsulü olduğu anlaşılacaktır. pürdü ve anlattr Geçenlerde Fransa ile Içlerinden birine yaklaştım. rumu gerek yaş ve gerekse kuru üzüm an işlemektedir. Bunlardan bazıların Siz neyin nesisiniz, ne iş yaparsı muahede aktedildikten iki gün sonra Yukarıda bu konereye bitişik olarak erimizin Avrupa piyasalannda geniş da elde edilen eserleri sadece (fevkalâSuriyede mecburî askerlik başlıyor, diye bir de prehistuvardan bugünkü zama nız? şekilde satışını temin için, yeni bir teş de) kelimesile tavsif edebiliriz. Bu e • Talimli bir asker gibi kolları yanlarına bir şayia çıkınca nüfus dairelerinin ön kilât yapmak üzeredir. Bunun için şeh efleT tftfgüne kadaf fena veya noksan na kadar bütün devirlere aid bir arkeleri, yaşlarını küçültüp büyülterek vata rimize de gelmiş bulunan Üzüm kuru tamdığımız ve yahud hiç bilmediğimiz loji sergisi açıldığım söylemiştim. Serdüştü: nî vazifeden kurtulmak iştjyenlerle dol, tnu Umum Müdürü İsmail Hakkı, Av ' eski rriedenryetierin bazı harerini yeni [i hertürlü fazlalıktan âri olarak vâzıh Biz, dedi, vatan için çalışınz. du. Bunu bizim gazeteler bile yazdılar, rupadaki büyük ihrac merkezlerine bir bir ışıkla aydınlatacak mahiyettedir. •e muntazam surette tertib edilmiş, pe Kaç kişisiniz, dagoi'i bakımından iyi kavranmıştır; seyahat yapacak ve Hamburgdan son Bu cümleden olarak Hitit medeniyeti Biraz düşünerek, galiba, her dilde bir görmediniz mi? gerek tarzı tanzimi ve gerek teşhir o ra Londraya da gidecektir. hergün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu Bir kumanda sesî... başka yekun bulan bu mevcudün, hesalunan eşyanm mahiyeti itibarile bütün Demir gömlekli koştu, safına iltihak etÜzüm ihracatı işlerinde muvaffak o :ere açılan Türk Tarih sergistnds son iyaretçılerin takdirini celbetmiştir. bına göre, bir vasatisini bulmak istedi: an kurum, bu seneki yaş üzüm ihraca kazılann meydana çıkardığı bazı eser Bütün kongrelerde olduğu gibi Türk ti. Beş binden fazlayız. Yarım saat geçmeden, Avrupadan dÖ tmda da müspet neticeler almıştır. Ye eri hayretle temaşa ettik. Bu ne zen Tarih kongresinden sonra da ziyaretler Zannetmem... ginlik, ve ne güzellik. Bahusus dört nen Başvekil Cemil Mürdümün, Suriye ni yapılacak teşkilâttan sonra kurumun apılmıs, İzmir tarikile Bergama ve Eh, haydi dört bin diyelim. daha iyi ve verimli şekilde çahşabile beş bin sene evveikı dünya tarihi için Ayasluğa, Trovava, Boğazkövüne ve A Ortalıkta iki yüzden fazla görün lilere hitab eden nutkunu dinledik. ceği muhakkak görülmektedir. Söylen ne faydalı şeylerdi'.. lacahövüğe gidilmiştir. Alacahöyüğe O da «kırarız, dökeriz, yıkarız, ezemüyor da.... diğine göre, Üzüm kurumu ayni za Bilhassa arkeoloji sahasmda atılan gidenler diğerlerine nisb,etle daha ka Çoğu işile gücile meşguldür. Çoğu riz» diyordu. manda yaş meyva ihracatı işile de meş bu siyantifik ham 1 enin canlandırıcıları labalıktı. Bu ziyaretin son derece fayVe birkaç gün sonra, başbaşa kaldığı gul olacalctır. Umum Müdür İsmail nun da elbisesi yokrur. arasında ahiren İstanbulda toplanan dalı olduğunu temin ederim. Hakkı var; aylığı yıllığı olmadığı i mız zaman, Başvekil, bu tehdidlere te Hakkının Avrupa seyahatinin bu mev ikinci Türk Tarih kongresmin başında Gerek kongre esnasında ve gerek haçin bu yeni san'at saliklerinin, burada ha.. mas eden sualime, gözlüğünün altından zula alâkadar olduğu anlaşılmaktadır. bulunan Türk Tarih cemiyetini zikret rabeleri ziyaret müddetince Türklerden deyince bu kadarcıktan fazlasını bir ara gülümsiyerek, şu cevabı vermişti. mek lâzımdır; çünkü bu cemiyetin a gördüğümüz mihmannüvazlık yalnız Fabrikaların dahilî Öyle konuşmak lâzımdı. Vaziyeti •aştırmaları ve neşriyatı bizi yakmdan ?u sözle ifade olunabilir; harikulâde... ya getirebilmek elbette bir meseledir. talimatnameleri alâkadar etmektedir: Anadolunun pre Türkiyede kâfi derece oturup yaşamış Peki, dedim, vatan için nasıl çah başka türlü idare edebilmek mümkün değildir. îş kanununa aid hazırlıklar etrafmda historik devri ile Avrupanın prehisto olduğum için bu bahis üzerinde fazla şırsmız, ne yaparsınız? O anda, üstad Hüseyin Rahmi gözle örüşülmek üzere Millî Sanayi Birliğin ik devri arasında gittikçe daha çok söz söyliyecek olursam Türkün âlicenab Vatan tehlikeye düserse onu mürimin önündeydi, onun, o yumuşak sesi de yapılması mukarrer toplantı yarın bedahatle anlaşılan daimî bir rabıta tevazuu bundan rencide olacağını bilidafaa ederiz. le: «Ah sevgi... Birbirlerini seven insan yapılacaktır. Toplantıda fabrikalar için mevcuddur. İçtimaî inkılâbların en bü rim. Ancak Türkler müsaade etsinler de Ne ile? yüğü, mezolitik ecdadımızı göçebe ha bütün ecnebi âlimler namına bari şunu ların kurduğu mes'ud cemiyet» deyişini hazırlanması icab eden dahilî talimat Belindeki matraya yapışarak: yatından şehirli hayatma intikal etti söyliyeyim: nameler üzerinde görüşülecektir. Şimdiki halde yalnız sıcağa karşı tekrar duyar gibi oldum. •en, bize hububat ziraatini ve ehlileş Mersi! Mütehassıs işçi kursu Ve, yeryüzündeki bütün Arabları miş hayvanlan tanıttıran inkılâb Anabunlarla mücehheziz amma.. pek yakınEugene PlTTARD şimdilik manen birleştirmek gayesile kuİş kanunu dolayısile iki ekip işçi ça doludan gelmiştir. Bu inkılâbı bize geda adamakılh silâhlanacağız... Bizim Şamlı fotografçı yanımdan u rulmuş Arab istihbarat ve propagaiıda lıştırılmasmdan sonra kendini gösteren ;irenler Anadolunun brakisefalleridir işçi ihtiyacmı karşılamak için bir kurs ve (Ofnet) te bulunan kafataslarımn zaklaşmış, ve ta ötede bir ağacın dibin bürosuna gittim. Kütlei Vataniyenin eski merkezinde açılacaktır. Sanayi Birliğinin kuracağı aid olduğu ufak mezolitik grup bu brade süt dökmüş kedi gibi büzülmüş durubu kursta mütehassıs işçi yetiştirilecek kisefallerin piştarı olarak tasavvur e yor. Çağırıyorum, işaretle, gelemem, di yerleşmiş olan bu büronun başında meşhur dilebilir. Yalnız bu mülâhazalar bile tir. yor. Neden sonra ısranm üzerine yaklaş genclik lideri, Şarn meb'usu Fahri BaTürk Tarih kongresinin medeniyet tarudî var. Vali, Küçük San'atlar tı amma, baktım fotograf makinesini bir rihî için nekadar favdalı olduğunu gösHasta yattığı Bludan sayfiyesînde gösergisini gezdi mendile sarmış ve iki elile arkasında gizterebilir. Bu kongrede Almanvaya, A rüştüğümüz zaman faal lider, gidip bülemiş... r Fransaya, Yunanistana. Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs vusturyaya, rosunu görmemi ısrarla istemişti. tündağ, Küçük San'atlar sergisini ziya Macaristana, İtalyaya, îsvicreve, Çekos Haydi, cek resmimizi.... Beni nezaketle karşıladılar. Bu yeni ret etmiş ve gezmiştir. lovakyaya, İsvece mensub birçok ecne Yapamam... teşkilât hakkında uzun boylu tafsilât verbi âlimler paleolitik devrine kadar yükMuhiddin Üstündağ, sergi hakkında Neden? dikten sonra, her tarafı gezdirdiler. îstanbul Esnaf cemiyetleri reis ve u selen tarihin muhtelif nizamlarını an Baska emrin varsa başüstüne, faBu ziyaretten bende iki hatıra kal mumî kâtiblerile görüşmüş, esnafa da latmışlardır ki bu, zekânm bizzat kenkat bunlar adamın makinesini kafasında mıstır: ha fazla yardım edileceğini, İstanbul disidir. parçalarlar. Matbuat subelerinde her tarafta çıkan esnafının gösterdiği gayret ve toplu Kongre içtimaları Boğazici sahılmde Ve bunu söyler söylemez uzaklaştı. bir sürii arabca gazete koleksiyonlan var luktan memnun bulunduğunu söyle Dolmabahçe sarayınm bir büyük salo Demir gömlekliye, fotografçınm söy dı. Fakat en başta bir tek Türk gazetesi miştir. nunda vuku bulmustu. Türkiye Re'.si lediklerini tekrar ederek, dedim ki: cumhuru bütün içtimaları huzurlarile rin itina ile tutulmuş koleksiyonu duru Böyle birşey yapmıyacağınızı bili yordu. Bu (Cumhuriyet) ti. Bir e«rar tekkesi meyH'na şereflendirmişti. Atatürk Tarih Cemi yeti mesaisini hararetli bir dikkatlf» tarim. Fakat neden halka bu korkuyu ve Sade (Cumhuriyet) i getirtiyo çıkarıldı kib ediyor; Atatürk, mensub olduğr riyorsunuz ? ruz. Bizim için onu takib etmek kâfidir, Tophanede Kireçler sokağında Ali millete." hodbinli&e düsmeksizin kend Gayet ciddî, gayet mağrur bir eda ile diyorlardı. Rıza adında bir adamın, evini esrar milletine milliyet hissi, büvüklük hissi kollarını gerdi: Sonra, ayrılırken, avluda gayriihtiya tekkesi haline sokarak sabıkalılara es istikbal hissi vermek en emniyetli bir Halkı korkutmadan idare etmek rî bir broşür yığını önünde duruvermiş rar içirdiği heber almmış, evvelki gece tedbir olduğunu takdir etmistir. Ana mümkün değildir! yapılan anî bir araştırmada Bahaeddin dolunun her noktasından gelen yüzler tim. Ve kendisini tasdik edeceğimden emin İzmir (Hususî) Cumhuriyet bay Holandaya gidecek izcilerimizin Haçik, Garbis, Nuri, Hüsameddin, Tur ce ve yüzlerce muallimler kongren'm bir halle sordu: han admda altı kişi esrar içerlerken bütün içtimalarına devam etmişler ramında buradaki Polisler abidesi d Avrupada dağıtmalan için yakalanmıslardır. Evde ayrıca üç buçuk memleket] erinin tarihile bu sayede te ziyaret edilmiş, muhtelif teşekküller ta Doğru değil mi? dediler. kilo esrar bulunmuş, musadere edilmiş masa gelmek imkânmı bulmuşlardır rafından çelenkler konulmuştur. Gön Siz, dedim, bu delikanlıya, eğcı Bir tanesine göz gezdirdim. tir. Bu, her tarafta takib edilmesi lâzım ge derdiğim resim bu merasimden bir in Suriyenin yarınki ordusunun ilk eleman Bu, Hatay davası hakkında aleyhimiztıbadır. ^^,«^^ len bir misaldir. ları iseniz, dostça haber vereyim ki; al de yazılmış fransızca bir eserdi. Aranan zarfçı trende Kongreye Türk ve ecnebi âlimler ta dığınız ilk ders gibi verdiğiniz ilk nasi Yüzlerine baktım. Onlar da, nasılsa, Soda şişelerile yaralandı yakalandı rafmdan yetmişi mütecaviz komini • hat de bence sakattır. bana bakabildiler. Park otel garsonlarından Mihran Meşhur sabıkalılardan zarfçı Vehbi kasyon yapılmıstır. Bunlar Anadolu ta Sinirlenmiş, yüzüme dik dik bakıyorEvet, bugünün sonunda iki hatıram bundan iki ay evvel şehrimizde bir za rihinin muhtelif fasıllarile ilgili olan buz dolabında bulunan soda şişelerin du, devam ettim: vardı; fakat yazık ki, ikincisinin zehiri, tın 400 lirasını çalmış, karısını da ya • eserlerdir. Bu kominikasvonlar bize en çıkarırken müthiş bir infılâk olmuştur Bizim bildiSimiz; bir milletin bağ birincisinin zevkini boğmak için çırpmıp raladıktan sonra firar etmişti. Sabıkal yakın devirler gibi en uzak prehistuvan Patlıyan soda şişelen Mıhranı boğazın rından doğan ordu o milletin kalbinde duruyordu. dün Eskişehir civarmda trende yaka da bahis mevzuu etmistir Dörpfeld dan yaralamıştır. Yaralı hastaneye kal lanmıstır. V^^raHp ^Troie) dan, Landsberser es dırılmıştır. KANDEMİR NOTLARI Suriye milliyetperverleri Türkiyede maddî ve fikrî çalışmalar PENCERESiNDEN Fotografla Türkiye «Mecburî askerlik başlıyor, diye bir şayia çıkınca nüfus dairelerinin önü vazifeden kurtulmak istiyenlerle dolmuştu» manlı oğullarından birine Çanakkale Boğazının düşman donanması tarafından abluka edildiğini, payitahtın tehlikede bulunduğunu söylemişler, gülmüş, gülmüş, ve: «Neye telâş edersiz. Ben tahkik ettim. Boğazla îstanbulun arası bir aylık yolmuş!» demiş!.. Onlann zamanmda Türk yurdu, coğrafya bakımındar da, bu kadar yetimdi!. Cumhuriyet devrinde bu yetimlik kalktı, her Türk kendi yurdunun coğrafyasmı öğrendi. «9* Avusturya Imparatorlarından Birincî Fransuva Jozef tahta çıkınca Papa, kendi elile tac giydirmek ve takdis etmek için onu Romaya çağırmıştı. Imparator şu cevabı verdi: Viyanadan Romaya kaç günde gidilirse, Romadan da Viyanaya o kadar gün içinde gelinir. Papa bu cevab üzerine dağ yürümezse aptal yürür diyerek Viyanaya geldi, fakat Avrupa, hatta Amerika, hatta Japonya bu vakıadan ibret aldı, bütün dünya halkını kendi yurdlarına getiremiyeceklcrini ve yurdlarını bucak bucak dünyada dolaştırmanın ise mümkün olduğunu düşündü, çeşid çeşid propaganda broşürlerile, filimlerile reklâm yapmak yoluna girdi. Bugün garb eserleri satan hangi kitab evine gidilse bir sürü şık propaganda kitabı görülür, hangi sinemaya girilse bir propaganda filmi seyrolunur. Biz, meselâ istanbulda oturduğumuz halde, Paşabahçesinde kurulan şişe ve cam fabrikasının ne biçim yapı olduğunu, nasıl işledığini bilmeyiz. Fakat Amerikanm bilmem hangi köşesinde açılan bir çikolata fabrikasını filimlerin yardımileıTıüdüründen kapıcısına, en büyük makinesinden en basit turnikesine kadar tanırız. Kendimizi tanımak ve tanıtmak yolundaki ihmalimiz bu kadar geniş ve... garibdı!.. Devrimize yakışan ise bu garıb ihmali gidermekti. *** Umum Matbuat Müdürlüğü son günerde «Fotografla Türkiye» adı altında İr albüm neşretti. Ismi bile büyük bir ihiiyaca cevab verildiğini müjdeliyen bu tseri heyecanla aldım, heyecanla gözden^ çeçirdim ve gurur içinde, sürur içinde :aldım. Albümü tertib eden kafalar, yeıi Türkiyenin coşkun nurile aydmlandığı çin gerçekten bir san'at şaheseri vücude getirebilmişlerdir. Orada göz, bugünün manasını en canlı bir surette ve düzinelertablo halinde temaşaya muvaffak olur. Hakikatin resim, resmin şiir, şiirin enk ve ruh oluşunu hele bizim yurdumuzda bu derece beliğ surette ifade eden >aşka hiçbir eser tanımıyorum. «Fotografla Türkiye Albümü» yeni Türkiyenin pek canlı bir filmidir. Orada oktan var edilen güzel Ankaranın özünü (30) tabloya yayılmış olarak görüyoruz. Gene orada îstanbulu (25) bediî manzara halinde canlanmış buluyoruz. Şehirler ve kazalar, arkeoloji ve san'at, ikonomi ve yapı, kültür ve insan ayni filmin (155) safhasını teşkil etmektedir. Yeni Türkiyenin nasıl bir temele istinad ettiğini, fennin ve san'ahn bu yeni cennette ne eserler yarattığını Umum Matbuat Müdürlüğü gerçekten takdire değer bir incelikle tesbit etmeğe muvaffak olmuştur. Biz, içinde yaşadığımız ve ışığını ruhumuza sindirdiğimiz yeni hayatı toptan temaşa etmek nimetine ancak bu ılbümün zarif delâletile erebiliyoruz. O hayatın dalga dalga yürüyüşünü, genişleyişini, yayılışmı uzaktan seyreden memleketler de ayni zevk gene bu albümün sahifelerinden derliyeceklerdir. Gönül bu albümün her mektebde, her kitabhanede ve her evde yer almasını, dünyanın da her kösesine yayılmasmı istiyor. Hatta bu dilekle de kalmıyor, «Fotografla Türkive» adının sinematografla Türkiyeye inkılâb etmesini temenni ediyor. Bizi hem bize, hem de dünyaya tanıtacak olan bu eseri vücude getirenlere samimî takdirler ve şükranlar sunarız. İzmir Polisler abidesinde yapılan merasim M. TURHAN TAN Küçükçekmecede bir cerh vak'ası Cumhuriyet bayramı gecesi Küçük çekmecede müessif bir yaralama hâdi sesi olmuştur. Bayram dolayısile yapı lan eğlentide bir şahıs sarhoş olarak öteye beriye tasallüta başlamış, jandar malar kendisini götürmek istemişlerse de gitmemelrte ısrar etmiş, fakat ceb ren götürülmek istenilirken birdenbire bir tabanca patlıyarak oradaki jandar ma onbaşısımn yaralanmasma sebebi yet vermiştir. Jandarma onbaşısı has taneye kaldırılmıştır. Tabancayı kimin attığı malum değildir. Yalnız sarhoş olarak karakola götürülen şahsın pederi İsmail ismindeki şahıstan şüphe edil dıği için sorguya çekilmiştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle