09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 tkîneitesfin 1937 CUMHTJRÎYET den almız. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddî bir istıkametle hazırlanıı 11 çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla bes lenen yavrular tombul, kuvvetli ve neşeli olur. İLACLAKINIZI SST SALİH NECATİ Emniyet Umum Müdürîügünden: Cinsi Tavuk Hindi Taze Erik > Kayısı » Vişne Elma Ayva Taze Zerdali Ispanak Pırasa Havuç Kereviz Taze soğan Karnabahar Semizotu Taze bakla Yeşil salata Marul Enginar Çalı fasulvesi Avsekadın Taze barbunve Dolmahk kabak Dolmahk bıber Sivri biber Pathcan Domates Lahana Taze bezelve Taze bamva Salamura yaprak Balkabağı Hıvar Mavdanoz Pancar Taze yaprak Kuru üzüm Kuş üzümü Kuru erık Kuru kavısı Cam fıstığı Ceviz içi Fındık ici Badem içi Limon Makarna Miktarı Kilo 500 200 200 100 FOSFATiN NECATİ J&ttSSJL KATRAN HAKK1 EKREM Açık Eksiltme Ile Dolab Yaptırılacak Güzel San'atlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Akademi Tatbikat bürosu için yaptırılacak Tahta dolablar ve bazı marangozluk ışlerı açık eksiltmiye konulmustur. Yapılacak işin muhammen bedeli 1765 liradır. Muvakkat teminat miktarı 133 liradır. Şartname ve resimle Akademiden bedelsiz olarak alınabilir. Eksiltme 3/ 11/937 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebe • ciliğinde yapılacaktır. Eksiltmiye muayyen kanunî vasıflardan başka bir ma • rangoz fabrikasına sahib olduklannı isbat edenler iştirak edebilirler. (7268)' Aded » Beherinin bedeli % 7 5 teminatı Münakasa Kr. St. Lira Kr. Tarıhi ve saati 50 36 75 9/11/937 11 Sali 120 10 20 20 20 10 V " 100 300 200 100 11 44 9/11/937 14 » 12,50 2000 2000 150 800 200 300 300 800 1000 1000 Demet Aded » » 8 5 5 15 1 20 15 10 7 13 15 # Arsenoferratose 2.50 200 150 1000 Mersinde şehir mutehassısı tarafmdan tesbit edilen yerde dikilecek Atatürk abide projesinin tanzimi için bir müsabaka açılmıştır. 30 Gönen icra memurluğundan: 1 Bu müsabakaya iştirak edeceklerin Türk tebaası olmalan şarttır. 27 İstanbul ikinci iflâs memurluğundan 2 Hazırlanan proje ve maketler 21 ikincikânun 938 cuma günün» 25 Bigalı Ali oğlu müflis Haliljn Hacıali kadar Mersinde Belediye dairesinde müteşekkil Abide Komisyonu namını 50 ey çifthğindeki hissesinin paraya çev Belediye Reisliğine gönderilecektir. 75 3 Bu müsabakaya aid şartname ve abide dikilecek yerin halihazıt ilmesi bildirilmesi üzerine evvelce a 20 ık arttırmaya konmuşsa da yapılan a ve müstakbel plânlan parasız olarak Belediye Reisliginden ahnabilir. 100 4 Müsabakaya dair başkaca izahat ve malumat Belediye Reisliğinden ık arttırmada alıcı çıkmamasından iha110 67 50 9/11/937 15 » istenilir. (7274) si yapılamamış olan gayrimenkulün Aded 3 ekrar açık arttırmaya konması bu ke27 Mutlaka okuyunuz! îrmki e mahallî iflâs dairesinden betekrar 200 20 Un 500 ildirilmiş olmakla yeminli üç ehlivu15 Nişasta 25 25 kuf tarafmdan (6500) lira kıymet biçi İstanbulda Çakmakçılarda ömer Balioğlu Kuştüyü fabrikasmda kış Pirinç unu 50 25 en mağaza, ahır, samanlık, değirmen, mevsiminin yaklaşması dolayısile müşterilerinin sıcak, yumuşak ve her Sehrive 250 30 mbar, demirhane, müteaddid oda ve zaman rahat kuştüyü yatak, vastıkta yatmalan için fiatlarmda mühim 1 Ankara Pclis Enstitüsünün ihtiyacı İçin cinsi, miktarı muhammen bedelile ilk tominatlan, ihale gün ve saatleri '200 arşm arsa ve sairevi müştemil ebtenzil'ât yapmıştır. Mükemmel bir kuştüyü yastık yüzıle beraber (1) livukarıda vazılı erzaklar parti parti açık eksiltme usuhle münakasava konulmustur. ıiyelerle 60 parcada (46966) lira kıy raya, fazla miktarda alanlara tenzilât yapılır. Uzun ve soğuk kış gecele2 Bu ise aid sartnameleri almak istivenlerin Emniyet Umum Müdürlügü Satmalma Komisvonuna müracaatleri. istivenlerin Emnivet Umum MHHıirlıi*n c D +.n«i~metli (22,475,64) metro tarlalardan rinde şilte ve yorganlar ve yastıklarımız güzel ve rahat uyku temin eder. 3 Eksiltmive girmek istivenlerin teminat makbuz veya banka mektubunu 2490 sayıh kanunun 2 nci ve 3 üncü irinciteşrin 929 T. ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, M B ^ B B I B ^ B M M B I B V M B I Tel : 23027 MHBİ^HHl«ü^nHHİH|l maddelerinde vazılı belgelerle birlikte tavin edilen gün ve saatte Komiyona gelmeleri. «3969» (7229) apu No kayıdlı gayrimenkulün 1/6 e diğerlerinin de 1/4 hissesi açık art Stajiyer ve yeni hukukçulara ırmaya konmuştur. Bedeli 1 Açık arttırma icra dairesinde 25/ Mahallesi C tNSt Mevkii Lira 1/937 perşembe günü saat 14 16 ya îzahatlı kılavuz Seksen bin Hukak' tâtbıkatı * '20tT Kuruş; 2878 metro mtırabbaı eb'admdaki saha 80,000 2> Arttırraava aid şartname 15/11/ Barbaroff Kasaba hsrici 1 Nafıa Vekâletînden musaddak pjojşm İzah'atlı kılavuz •" üzerinde 73 alâtı sabıteyi havi 12 Vals 37^*WthiBBten itibjtren fceı&gsin^göçg «j ca 3 Ceza tâtbıkatı ^ O Ö " ^ *" kuruş» on dökuz bin dokuz yüz yirmi seirif lfra eİli kuruş'te'şifli AtçT ve eTe$&'*fOİ>bfeygir*kuvvetinde maki* ilmesi için dairede açıktır. asaBeheri için üçer kuruşluk neyi ve iki dinamoyu muhtevi maa bası elektrik tesisatmdan şimdilik «beş bin sekiz yüz elli lira» keşifli makine 3 Arttırmaya iştirak içîn ahcımn posta ücreti 6 » müştemilât Dakik Fabrikası. techizatı ve ayrıca ciki bin lira» keşifli elektrik techizatıle «beş yüz yirmi muhammen kıymetin % 7,5 nisbetinde Emlâk satışı bedelinden dolayı yukarıda cins vesair evsafı yazılı, Mu • 306 Kuruş sekiz lira» keşifli santral binası kablo, çıkış tertibatı kapalı zarfla eksiltmiye lepo akçesi veya millî bir bankanın teharrem Hasbiye aid gavrimenkul 7/10/1937 tarihinden itibaen yirmi gün Yozgad Ağırceza reisi Ibrahim Bek konulmustur. minat mektubunu icraya vermesi lâ müddetle müzayedeye çıkanlmıştı. Bugün talib zuhur etmediğinden müddet simetçıoğlunun bu eserleri esas evrak 2 Eksiltme 15/11/937 pazartesi günü saat 15 te hitam bulacak ve ihale zımdır. 10 gün uzatılmış ve 7/11/1937 tarihinde kat'î ihalesi takarrür etmiştir. ve zabıt ve karar numunelerini ve içt; Atça kasabası Belediye Eneümeninde yapılacaktır. 4 Gayrimenkul üzerlerinde ipotek Isteklilerin % 7,5 teminatlarile beraber Tekirdağ Vilâveti İdare Heyetine mai ceraim ve gıyab muamele ve ka iahibi ve irtifak hakkı ve sair alâka ve fazla izahat almak istiyenlerin de İdare Heyeti kalemine müracaatleri. 3 Bu işe aid evrak ve proielerin birer kopyaları îstanbul Taksim rarlaFinı amelî olarak gösterır. Yozgadarların faiz ve masrafa dair olan iddi(7388)' Beyoğlu Şark apartımamnda vüksek elektrik mühendisi Bay Hâlet Işıkpınarda Saat kulesi karşısında kıtabcı Celâl ılarını ilân tarihinden itibaren yirm' dan ücreti mukabilinde alınabilir. Tunusluoğlundan isteyiniz. gün icinde evrakı müsbitelerile birlik 4 Eksiltmiye iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk teminat ve ihae icra dairesine müracaatle bildirme Türk Hava Karnmu leyı müteakib de % 15 e iblâğ teminatlarile ihaleden bir saat evveline kadar eri icab eder. Aksi takdirde hakları müracaat etmeleri lâzımdır. :apu sicilline müstenid olmıyanlar 5 Eksiltmiye talib olanların şartnameye göre eksiltmiye girebilmek ;atış bedelinin paylaşmasından haric bıBaşta ve yüzde gürülen kabuk, akılacaklardır. şartlarını haiz olmalan lâzımdır. kabarık, kızartı, kaşıntı ve kepek5 Gayrimenkuller üç defa bağırıl 6 Fazla izahat almak istiyenler Atça Belediyesine veya adı geçen leri kâmılen giderir. Saç dökülmeBirinci keşlde 11 İKtNCİTEŞRtN 937 dedir. ıktan sonra en çok arttırana ihale edisine mâni olur. Yüzde ve cilddeki mühendis Bay Hasan Hâlet Işıkpınara müracaat edebilirler. (7396) ir. Şukadar ki sürülen peyin muham her nevi sivilceleri ve ergenliği tamen kıymetin % 75 ini veya satış istimamıle geçirir. Bir tecrübe kâfidir. Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle enin alacağma rüchanı haiz alacaklı Eczanelerde bulunur. (10 000 ve 20 000) liralık 1k1 aded mükâfat vardu... lar bulunup da alacakları bu gayrimenŞimdiye kadar binlerce kisiyi zengin eden bu piyangoya iştirak ediniz. :ulle temin edümişse bunlann alacak[arının mecmuunu geçmezse arttıranırı aahhüdü baki kalmak sartile arttırma Bankamız gişeleri yeni bir iş'ara kadar muhterem müşterilerimize on beş gün uzatılarak 10/12/937 cuma cumartesiden maada hergün saat 9,30 dan 12 ve ve 14 ten 16 ya kadar, cumartesi günleri 9 30 dan 11 e kadar acık bulundurulacaktır. günü ayni saatte yapılacak ikinci art ;ırmada gavrimenkul rehinli alacaklı Vilâyet Hususî Muhasebe, Kültür ve Nafıa Dairelerinin ihtiyacı olan 60 ar hakkmdaki takyidata riayeten en kalem 1520 lira 75 kuruş muhammen kıymetli matbu evrak 2 nci teşrinin :ok arttırana ihale edüecektir. üçüncü çarşamba günü saat on beşte Vilâyet makamında açık eksiltme sure6 Satış peşindir. Gayrimenkul üs tile ihale edüecektir. tsteklilerin tavin olunan zamana kadar 114 liralık mu Miktarı CÎN S î Beherinin îlk teminat Eksiltmenin yapı ünde bırakılan alıcı satıs bedelini der vakkat teminat mektubu veva banka makbuzile Vilâyet makamma, şartname Kilo Gr. tahmin fiati Lira Kr. lacağı gün ve saat .ıal veva verilecek mühlet icinde ver ve numunelerini görmek istivenlerin Encümen kalemine müracaatleri. (7192) 16694 600 Kuru çalı fasulye 16 kuruş mezse ihaîe kararı bozularak kendinde^ 8700 Barbunye fasulye 9 376 48 12/11/937 cuma >wel yüksek teklifte bulunana, bu d i 3150 Kırmızı mercimek 12 .:abul etmezse tekrar on beş gün müdsaat 14 te 3260 Yesil mercimek 16 detle arttırmaya konarak en çok arttı6054 Nohud 11 ana verilir ve iki arttırma arasmda İlk teminat İhale günü Muhammen ! arkedecek bedel hükme hacet kalmakUn 6468 600 16 Lira ) C tNS 1 Miktarı bedeli 1000 60 !izın % 5 faiz ve sair zararlarla birliktp Pirincunu 20 Kalem Lira ) 3300 Makarna 26 12/11/937 cuma Jıcıdan tahsil edilir. Ahcıların 35/331 Defatir ve evrakı 43 3000 225 15/11/937 pazartesi ) 195 69 s a a t 1 5 t e 950 26 Şehriye dosya numarasile müracaatîerı ilân o matbua saat 14,30 da ) 18 îrmik 995 800 İstanbul Vakıflar Basmüdürlüğü ile şubelere lüzumu olan yukarıda cins ) unur. 18 Nisasta 500 ve miktarı vazılı (43) kalem defatir ve evrakı matbua açık eksiltmiye ko • ) nulmuştur. İhalesi vukarıAa yazılı gün ve saatte Başmüdürlük binasmda topKomısyonumuza bağlı yatılı liselerin kuru erzak ve Haydarpaşa lisesinin lanan Komisyonda vapılacaktır. Şartname ve nümuneleri hergün Levazım unlu maddelerini vermeği taahhüd etmiş olan müteahhidin taahhüdünü ifa Kaleminde görülebilir. (7366) Evinde hocasız biçki ve dikiş öğetmemesine mebni mukavelenamesi feshedilerek yukarıda cinsi, miktarı. renmek istiyenler için Beşiktaş tahmin bedeli yazılı erzaklar yeniden müteahhid nam ve hesabma açık ek siltmiye konmuştur. Eksiltme gün ve saatlerile ilk teminatları hizalarında Dikiş Yurdu dırektörü Şükrü Canal Muhammea gösterilmiştir. kirası C î NS 1 tarafmdan yazılmıştır. Birinci, i Semti meşhur ve Cadde ve Lira K. No sı Eksiltmiye girecekler Ticaret Odasımn veni yıl vesikası ve teminat makkinci cildleri kadm elbiselerinin mahallesi sokağı buzlarile birlikte belli gün ve saatte îstanbul Kültür Direktörlüğü binasın nasıl biçilip dikileceğinden, üçünSaraçhanebaşı Hor Kavalah 35 Tekke bahçesi daki Liseler Alım, Satım Komisyonuna müracaatleri. Şartnameler Komis 00 hor caddesi icinde 3 oda cü cildi bu elbiselerin prova ve tatyon Sekretejrliğinden görülüp öğrenilir. (73Ö0) 00 Şehremini Mus Cami îmam meşrutası bikatından bahseder. Birinci cildi tafaçavuş 2, ikinci ve üçüncü cildleri ikişer 5 00 3 Meşrutahane Çarşamba Tercü Cami buçuk liradır. manvunus Taşra siparişleri derhal gönderiBalyada madenlerde çalısmak 50 Yorgancılarl 'a 17 Dükkân Lira Kuruş Çarşıda lir. Posta parası almmaz. Yalnız üzere milliyet ve tabiiyeti öztürk 00 28 ve İki dükkân Beyoğlunda : Pangaltı Çimen sokağmda eski 103 mükerrer Gelincik Yurdda satılır. Adres: Beşiktaş Dive tercihan bekâr ve ge*ıc bir geo30 yeni 136 sayıh evin yarı payı. 1500 00 kis Yurdu, Akaretler. No. 87. metr aranıvor. 1 50 Darüşşafaka Fatih Kirmasti Boğaziçinde : Yenimahallede Pazarbaşı caddesinde 105, 107 41 Depo Taliblerin vesikalarile birlik1 00 48 Dükkân sayıh maabahçe sahilhanenin tamamı. 2500 00 Rami Cami 1 00 , , 50 te Galatada eski Şarab iskelesi Yukarıda yazılı mallar 12/11/937 cuma günü saat 14 te bedeli sekiz se Sahtb ve Başmuharrtrt: Yunut Nadt 1 00 , , 150 nede ve sekiz taksitte ödenmek üzere satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dasokağında Muradiye hanının beümumS neşrtyati idare eden Fazi hilî ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya veşinci katındaki Balva Karaavdın Taliblerin yüzde yedi buçuk pev akçelerini vakti muayyeninden evvel rilmek üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. İstekliler 12 T. Sani 937 cuma güMüdürü: Hikmet Münif Maden/eri T. A. Şi'ketine mürayatırarak Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil Satış Ko nü saat 15 e kadar pey paralarile beraber İstanbul Vakıflar Başmüdürlügüncaatleri. (7354) Cvmhurtyet matbaan «M.» de Vakıf Akarlar Kalemine gelmelerl (7399) misyonuna müracaatleri. 50 400 10 100 100 15 25 10 10 1500 1500 800 300 20 700 800 1000 250 200 20 200 1000 * 1200 250 50a . 12 Arsen oferratose 109 58 9/11/937 14,30 » Her eczanede reçete ıle ve reçetesız satılır. ıçtı Demır, yumurta akı ve arsenıkten yapılmış bu şurup çabucak babacığımın iştahını açtı ve eski kuvveti yerıne geldı. Mustafa Kemalpasa Belediye Riyasetinden: 1 Musaddak projemiz mucibince 89,000 lira bedeli keşifli M. Kemai. paşa kasabası elektrik tesisatınm şimdilik nısfını yaptırmak şartile açık ek« siltmiye konulmustur. 2 Eksiltme 8/11/937 pazartesi günü saat 14 te hitam bulacak ve ihale M. Kemalpaşa kazası Belediye Eneümeninde yapılacaktır. 3 Tesisata aid evrak ve projelerin birer kopvaları îstanbulda Giiatada Selânik Bankası beşinci katta mühendis Hasan Hâletten ücreti mukabilinde alın porebilirler. 4 Eksiltmiye iştirak edecekler tahminen vüzde yedi buçuk tem'n&t ve ihalevi müteakib yüzde on beşe iblâg teminatlarile ihaleden bir saat ev • veline ka^ar müracaat etmeleri lâzımdır. 5 Eksiltmive talib olanların Nafıa Vekâletinden musaddak vesaik! hâmiı olması meşruttur. 6 Fazla izahat almak istiyenler M. Kemalpaşa Belediyesine müra • caat edebilirler. (7236)' Aded Demet 20 12 12 15 10 7 5 20 20 50 6 5 2.50 • 5 15 Doğum ve kadın tiastaiıkları mutehassısı Cağaloğlu Nuruosmaniye caddes No 22. Mavi yapı RIZA UNVER Teleton 22683 Operatör Mersin Şarbaylığmdan: Kuştüyü Fabrikasından: I MUJDE Elektrik İşleri İlânı Tekirdağ Defterdarlığından: At^a Kasabası Beledhye RıVaseüıuLenı. SEBORiN BÜFÜK PİYAHGOSU 24. üncü YENİ tertib başlamıştır... Büyük İkramiye: 3 0 . 0 0 0 Hradnr... ANONİM ŞİRKETİ DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: TÜRK TÎCARET RANK4SI Kocaeli Valiliğinden: Liseler Alım. Satım Komisyonundan: l İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânlan Biçki dersleri*] BU BÜYÜK tehlikeden kurtul Geometraranıyor İstanbul Defterdarlığından:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle