16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURTYET 2 İkincitesrin 1937 Osmanlı Rasputini Tarihf tefrika : 73 Şehir ve Memleket Haberleri İstinye Doku Şehir Meclisi dün Büyük kaçakçılık! içtimaa başladı Rizeden külliyetli sigara Yeni encümenler seçildi, birçok lâvihalar encümenlere havale edildi getiren birisi yakalandı Gümrük muhafaza teşkilâtı, Ankara vapurunda büyük bir sigara kaçakçıhğı mevdana çıkarmıştır. Ankara vapurile, Rizeden şehrimize gelen İlyas isminde birisi, vapurdaki eşyasını Galatada Su iskelesine çıkarır ken iki sandık muhafaza memurlarının nazan dikkatini celbetmiş, sandıklar açtırıhnca sıralanmıs boş sişelerin al tmda külliyetli köylü sigarası bu lunmuştur. Smaraların savısı, 39 büyük oaket içinde 78,000 tanedir. ötedenberi bu isi kendine meslek addettiği anlasılan Tlvas beşinci asliye cea mahkemesi Müddeiumumiliğine sevkedilmiştir. Bu kacakçılığın mevdana çıkanlma sı, Karadeniz sahil sehirleri vasıtasile de şehrimize kaçak köylü sigarası ge tirildiğini pöstermiştir. İcab eden tedahnmi^tır. Siyasî icmal İtalya Fransa vrupanm iki büyük Lâtin devleti Fransa ile İtalya arasındaki münasebat Mussolini'nin Paristeki İtalyan Büyük Elçisi Cerruti'ye gayrimahdud bir zaman için buradan derhal ayrılmak üzere verdiği emirle büsbütün soğumuş oluyor. İtalyan sefiri Paristen uzaklaşhrıldıktan başka sefaret müsteşan dahi değiştirilmiştir. İtalya devletini, Pariste, maslahatgüzar olarak yeni gönderilen Hariciye Nezareti Avrupa işleri şubesi müdürü temsil edecektir. Mussolini'nin Hitler'i ziyaretten sonra Fransa ile münasebetlerini büsbütün soğutması elli sene evvel İtalyan Kralının Berlini ziyaret ederek Almanya ile ittifak ettikten sonra îtalyanın Fransaya karşı aldSı hasmane vaziyeti hatırlatıyor. Bu defa da İtalya bütün mukadderatını Almanya ile iş birliğine bağlaınış oluyor. Bütün tesisatın ıslahı için bir proje hazırlandı Yazan : M. Turhan Tan Deli İbrahime atılan ağır sille! Defterdarhktan kovulma mevlevî Mehmed Paşa evinden zorla getirilerek «Sadnazam» tayin olundu Fakat, ölümünün matemi kendini bü mın bu cür'etini bir türlü hazmedemedi, tün kıymetile tanıyabilip de candan se birşeyler düşündü, bir hayli yutkundu ve venlerin yüreğinde henüz taptaze duran bön bön sordu: büyük Türk tarihçisi Ahmed Refik, bu Padişaha karşı komak münasib çok mühim isyan hâdisesini Naimayı, midir? Ravzatülebrar zeylini, Fezlekeyi, GılmaŞeyhülislâm bu sefer yerinden sıçnyaniyi, Hammeri telhis ederek gerçekten rak hırçın hırçm bağırdı: takdire değer bir biçimde tasvir ettiğin Bre çık, sana söylenen cevabı göden o eserleri masamızın üstünden ayırtür, mademki veziri verrr.iye. îş bitmez. mamak şartile burada merhumun yazısıO tehevvür halinde Padişah kelimesini nı mehaz tutuyoruz. ağzına almıyordu, isimsiz birine haber Murad Ağa döndükten sonra Şey yolluyormuş gibi davraniyordu. Fakat hülislâm Abdürrahim Efendi yaman bir yerinden sıçraması, yüksek perdeden hayfaaliyet gösterdi. Ulemaya adam üstüne kırması camideki cemaati galeyana getiradam yolladı, yeni baştan tezkereler damekten eeri kalamadı, kavuklar ve sa gerı ğıttı, kendisi de bir ata binip Fatih cami kallar dalgalandı, ortalık birbirine ka sine geldi, mihraba kurulup oturdu. Ar nştı, Haseki apar topar d'şarı atıldı. Yedmdan hocalar da iri kavuklarile sokün niçeriler içerideki gürültünün sebebini pek etti. Kazaskerler, mollalar, müderrisler iyi kavnyamadıklanndan ve itile kakıla helva yemeğe çağırılmışlar gibi garib kendi aralarma sürülen saray adammın bir şevkle fevc fevc geliyorlardı. ccemiyet şerefine dokunur» bir iş işledi I İtalya bu kararı vermeden biraz evvel Almanyanın Londra Büyük Elçisi olup KÜLTÜR ayni zamanda Hitler'in sağ eli olan RibNakledilen muallimler bentrop'un Ademi Müdahale KomiteBir müddettenberi beklenei ikinci sindeki müzakereler gayet nazik bir safilk tedrisat kadrosu henüz e^lmemis haya girdiği sırada, alelâcele Romayı zitir. Yalnız bazı ilkmpkteb muanimleri yaret etmesi nazan dikkati celbetaıiştir. nin tavinleri Arıkaradan telçrafla îstanAlmanya, İngiltere ile hoş geçinmek bul Maarif müdürlü^üpe bildirilmiştir. istediğinden müttefiki İtalyanın bu büyük Bunları a<:?5ida vazıvoruz: Zon^uldak Sa^ranbolu Mustafa Siliv devlete karşı daimî olarak hasmane bir ri Cadırdereve, Bursa Orhan?azi Han vaziyet almasına asla taraftar değildir. dan Silivri Turfalhya. Turfallı Kâhte Ademi Müdahale Komitesinde İspanya Az bir zaman içinde caminin haremi ğine zahib olduklanndan «bre vurun» Kültür isyan Ahmed Turfallı basöğret işlerinin eski îngiliz plânı üzere halledilkâmilen dolmuştu. Her oda, çorbacısının narasile herifi parçalamak istemişlerdi. Malum oldu&u üzere daimî encümen menliğinp. tzmir Bornuva ösretmen mesini temin için İtalyanın müsaadekâr meselesi kumandası altında gelerek avluda yer alı Kara Muradm gür sesi bu kanlı niyetı Çırağan sarayınm tamir edilmesi hak azaheı ayda 300 lira kadar tutan bir üc Perihan Şile Kömürlü&e, Tunceli Ko davranmasını temin için Ribbenrrop yordu. Iç kapı yanındaki sofalarda ocak karşıladı, Hasekiyi selâmet yoluna ka zak Mensure Çatalca ikincive, Aydm kında esaslı bir cereyan mevcuddur. rete tâbidir. Londradan acele Romaya gitmiş ve neliağalan oturuyorlardı. Caminin ipler ve Söke Fehmiye Catalca tzzeddinbey kövuşturdu. Vilâyet, sehrin en gözükecek bir ye Bundan sonra diğer encümen azalık yüne, Trabzon Vakfıkebir Feyziye Ça cede komitede işler Almanyanın dılediği kandillerle kanşık, renkli camlarla süslü Ulema güruhu tamamile maksada bağ rinde bulunan Çırağan sarayınm tamir lannın intihabı reyi işari ile icra edilyolda cereyan etmiştir. kubbesi altında ve yan aydmlanan bir lanmış olduğundan, saraya karşı da müt edildiği takdirde bir hayli irtifa teşkil miştir. Bütçe encümenine Halil Hilmi, talca Çiftliğe, îstanbul ö&retmen okulu loşluk içinde iri kavuğile Şeyhülislâm, Fakat İtalyanın Fransa ile hoş geçintehid bir cephe alındığından artık Fatih edeceğini nazan dikkate alarak bu ta Cemaleddin Fazıl, Celâl, Tevfik Âmir, bu sene mezunlarından Kadri ErdoŞan sonra cami kapısına vanncıya kadar iki Îstanbul ikinci ilkmektebe tayin edil mesi ve ona yaklaşması Almanyaca hiç camiinde durulmak abesti. Kara Çavuş mir meselesinin şehrin imar projesine Fikri, Mehmed Ali, Bican, Nail seçil tarafa sıra ile dizilmiş kat kat beyaz kamişlerdir. de matlub değildir. Bundan elli sene ev« bu noktayı hatırlıyarak hoca efendileri uygun olmıyacağı kanaatindedir. mişlerdir. vuklar, uzun sakallar görülüyordu. CEMÎYETLERDE vel, Prens Bismark, Tunusun Fransa taMaamafih bu ayın onunda Nafıa, GüOrta camiine davet etti. Orası kışla deîntihabla geçen bir celse tatil edildikMurad Ağa, arkadaşlarile kısa bir rafından işgaline müsaade ve hatta teşvik mekti, saraya daha yakındı, misafir ule zel San'atlar. Belediye ve Müzeler U ten sonra ikinci celseye Necib Serden Esnaf cemiyetleri seçimi müzakere yaptı, avluda el bağlayıp duederek Akdenizde iki büyük Lân'n milleti mayı ağırlamak ve yedirip içirmek bakı mum Müdürlüğünden müteşekkil bir çeçtinin reisliği altında başlamlmıştır. İntihab müddetlerini bitirip de iki ran yeniçerileri bir daha gözden geçirdi, komisyon toolanarak Çırağan sarayınm mmdan da Fatih mabedinden daha elveNecib Serdengeçti intihabmdan dolayı senede bir nısfı değişmesi lâzım geîen arasına ebedî bir düşmanlık sokmuştu. tamiri meselesi etrafında esaslı surette vakur adımlarla içeri girdi, ulema ile teşekkür etmiş ve müzakereye başlan esnaf cemivetleri idare heyetleri seçi Şimdi de gene Akdenizde îtalya ile Franrişliydi. gör"'smpler yapacaklardır. meşverete başladı. O, isyan işini yalnız mıştır. Şeybülislâmla avenesi bu davete icabet mine dünden itibaren başlanmıstır. sanın arası fena halde açılmaktadır. yeniçerilerle, ulema ile görmek istiyordu, fzciler Ankaradan geldi ettiklerinden biraz sonra Orta camiine giAzadan Mithat Nemlinin geçirdiği bir Dün Müskirat Âmilleri cemiyetile Sa Son zamanlarda, italyanın Trablussipahilerle birleşmeyi gereksiz buluyordu. dildi, orası karargâh yapıld' ve ilk iş ol Cumhuriyet bayramı dolayısile An kazadan dolayı bu devre için mezun raclar cemiyeti idare heyetinin yan a garba kolordular göndermesinin gayesi, Hatta Şeyhülislâma bu fikrini açıkça mak üzere de Defterdarhktan kovulan karada yapılan geçid resmine iştirak addedilmesi hakkmdaki taleb akbul e zası seçi'lmiştir. Seçimlerin neticeleri Habeş harbinde olduğu gibi Mısıra ve söyledi: Mevlevi Mehmed Paşa evinden zorla ge eden izcilerimiz dün şehrimize dönmüş dildi. Daimî encümen tarafından hazır bugün belli olacaktır. Ingiltereye karşı olmaktan ziyade Fıanlerdir. Bu babda sipah taifesine muhtac tırilerek «Şadnaz,am» tayin olundu. lanan935senesi kat'i hesabmazbatasj Münakaşadari sonrâ kavga! sa aleyhine olduğu yavaş yavaş tebarüz Edir'ne'izeîleTt <ete Ankaradan' degilüz. Anlan karıştırmamak dahi olur. tetkiki hesabat encümenine havale Saltanat makamına mah^us olan «SaJBeyoğlunda Yeniçarşıda oturan 62 ediyor. Bu defa İtalyanın Afrikada yaHocalar gözlerini sakallarına sanp rıazam tayini hakkı» nın Ocak tarafından dün akşam Edirneye gitmişlerdir. yaşlarinda Mehraed(dün saaf 15 te îs pacağı herhangi askerî teşebbüs ve harefQalatasacay izpUeripden bi t p ^ j susuyorlardı. İçlerinden biri cesaret gösPostane caddesinin Şehinşahpehlevi kullanılması Deli îbrahime atılabilecek her sene Ankara geçid resminden dö caddesi tesmiye edilmesinden dolayı tiklâl caddesinden geçerken metresi ketin şimalî Afrikadaki Fransız müstemterdi: sülelerin en ağırı idi. Bunu o da hissetti, nüslerinde yaptıkları gibi, dün de Feİran hükumetinin memnuniyetini ifa Siranuşla oğlu 16 yaşlarında Artine ras leke imparatorluğuna ve bunun şark ce Bu, dedi. maslahatı cümhurdur. bir kere daha küplere bindi, sarayın al riköyde arkadasları Cahidin mezarmı de eden ve Dahiliye Vekâleti vasıtasile lamıştır. Bu karşılaşma münakaşaya nahı Tunusa karşı olacağı muhakkaktır. Anlar da bile bulunsun, ne zaran var? tını üstüne getirecek kadar gürültü ko ziyaret ederek bir çelenk koymu^lar ve gönderilmiş olan tezkere okunarak yol açmış, biraz sonra da kavga başla Bahusus bir iki aydanberi Tunusta, Kara Murad «maalkerahe» muvafa ihtiram rasimesinde bulnnmu^lardır. mıştır. pardı, bağırıp çağırdı ve adam üstüne amemnuniyet izhar edildi. kat gösterdi, sipahi ağalanna haber yol ADLtYEDE Taksimde Feridiye sokağı isminin İhtiyar adam çakı ile Siranuşu bur Cezayirde ve Fasta, Fransız hakimiyetidam yollıyarak Orta camiindeki kalabaladı. Onlar zaten hazırdı, davet bekliyornundan, oğlu Artini de böğründen ya ne karşı arabca konuşan yerli halkların lığı tehdide girişti. Gönderdiği haber hep Eski bir çesmeyi tahrib mi tebdili hakkındaki teklifle Erenköyde ralamıştır. lardı. Ağanın selâmını almca hemen zaon binlerce ve yüz binlerce kütle halinde şu biçimdeydi: Bağdad caddesinde bir sokağın isminin bitlerinin ardına takıldılar, Fatih camisiYaralılar tedavi altma alınmış, Meh yaptıkları hasmane tezahürler ve kanlı etmiş? tBuluş» a tahvili hakkındaki müracaat Edeblerile dağılsınlar, yoksa ne ne gelip yeniçerilerin yanma sıralandılar. müsademeler, Fransayı, îtalyadan son Mahmudoasada âsanatikadan bir çes ve Abdülhak Hâmidin evine plâka kon med yakalanmıstır. nmdan meyi tahrib ettiği iddiasile, âsarıat'ka «Cemiyet tamam olmuş» ve işe başla yapacağımı ben bilirim. ması hakkındaki teklif mülkiye encü GÜMRÜKLERDE derecede kuşkulandırmıştır. Çünkü yakın Kösem Sultan oğlunun yan mak zamanı gelmişti. Şeyhülislâm, işaretzamana kadar mevziî olan bu millî harenizamnamesine aykırı harekette bulun menine, otobüs talimatnamesi kava le Kara Muradın nzasmı tahsil ederek aynlmıyordu, kendisini boyuna muka maktan suclu. olarak Toti o§lu Aleko a nin encümenine, muayenesiz ve cüz Gümrük muhafaza memurla ketlere simdi umumî bir gaye tayin edilrının terfîhi hakkındaki miştir. Bu gaye dahi, Tunustan Atlas , Çavuşbaşı İğriboyun Mehmedi çağırdı, vemete teşvik ediyordu. Telli Haseki ise dında bir kürkçünün dün üçüncü ceza dansız hizmetçi kullanılmaması hak bayılıp ayılıyordu, uvunup dövünüyor mahkemesinde sorgusu yapılmıştır. kındaki teklif sıhhiye encümenine, za • ilk emri verdi: Okyanusuna kadar, bütün şimalî Afrilâyiha Aleko, kendini müdafaa ederek dedi bıtai belediye talimatnamesi bazı hü Gümrük muhafaza teşkilâtı mensub kada, eski Arab İmparatorluğunu tesis Var, Vezire söyle. Kürkün ve es du. O, Padişah kanlığı zevkine doyma dan felâkete uğrıyacağım kuruntuladı ki: kümlerinin hıfzıssıhha ve belediye larınm terfihleri için Büyük Millet etmektir. Fransa, bu büyük hareketin arbabı ihtişamın giyip, mührü de alıp bu ğmdan harab bir durumdaydı. îbrahim, hükümlerine tevfikan tevhidi hakkın Meclisinin bu devresine sevkedilmek kasmda İtalya devletinin teşvik ve muza< Ben, çeşmenin âsanatikadan ol , raya gelsin! bilhassa onu teselli etmek için cesur gö duğunu bilmiyordum. Dükkânıma bir daki teklif kavanin encümenine, lokan üzere hazırîanan »muhafaza teskilâtu hareti olduğuna kuvvetle ihtimal verÇavuşbaşı ahmak ve avanak bir adamrünmek istiyor ve gerçekten de fütur gös makine yerleştirecektim. Makine, sığ ta ve emsali yerlerde ücret tarifeleri kanun lâyihasma mühim esaslar konulmektedir. Bu üç memleketi sıkı ve müttedı. İsyanm mahiyetini de kavramış değiltermiyordu. mayınca, çeşmenin yanından yirmi san nin göze çarpacak bir şekilde teşhirine mustur. d Şeyhülislâmm sözlerini üç beş kere hid bir nezaret altında bulundurmak için dair olan teklif mülkiye encümenine, Kara Murad Ağa işin uzadığmı gö tim kadar yer açtım.» Bu kanun lâyihasma göre muhafaza şimalî Afrikaya mahsus bir nezaret ihftekrar etti, ezberlediğine kanaat getirdikrünce sert davranmak yoluna girdi, sa Mahkeme, hâdisede malumatları o kazinolarda bazı tesisatla ayrılmış olsa memurlanmn maaslan artırılaca^ı gibi ı ten sonra yola çıktı. Yolda korkusundan das edilerek başına Fransanın en tecrüda berberlik yapılmaması hakkındaki raydan birbiri ardınca gelen adamları lan şahidlerin çağırılması ve suçluntm sımfları da zivadeleştirilecektir. îki sıİkelimeleri unuttu, geri dönmeği de doğru tezkere mülkiye encümenine havale ebeli ve muktedir devlet adamlarından söyletmeden geri çevirmeğe başladı. Pa sabıkasmm sorulması için muhakemeyi dilmis, beledive zabıtası talimatname nıf yerine dört, beş sınıf ihdas etmek [fculmadı, savuşup bir köşeye saklandı. ^uretile te'kilâta mensub olan^arın ter Sarraut'nun getirilmiş olması da bundaa dişah, tehdidlerine kulak asılmak şöyle başka gür° ^rpVnn^tır. sinin bazı maddelerinin tadili münaka İşte bu sırada idi ki Deli İbrahim, ofi ve terfihleri temin edilecektir. Bu a nes'et etmiştir. dursun, gönderdiği müsahiblere, nedim Tevkif edildi savı mucib olmuş, bu taümatnamenin fcağın harekete geçtiğini, ulema ile birleşrada teskilâtta calısanların zabıta menlere ağız bile açtınlmadığını görünce biitalyanın Paristeki sefirinî geri almaGeoen ?ece Ferikövde sarhoşluk yü tabı muamelesinin ikmalinden sonra [tiğini duydu, küplere bindi, tir tir tepin subları gibi nakil vasıtalanndan mec ; raz şaşırdı, cemiyetin dileklerini cemiyete ^ürden bir cinavet olmuş. Remzi ism n konusulmasına karar veril°rek meclisin sına gösterdiği zâhirî sebeb, Ankaradan leğe başladı. Boyuna «ben padişah decanen istifadeleri d° dü^ıim'iİTnfi^tür. eden adamdan dinlemek, daha c de biri. kıskanclık vi'zünden, rakibi î" işe ba laması dolayısile Currhurreisi elebaşıhk Romaya nakledilerek sonradan tekaüd emiyim? Bu teresler ne haltederler, beelebaşıyı ko.'kutmak istedi, DENtZ tSLERl dilen Kont Chambrun'ün yerine yenisimail o^duSu zannile İsmail Hakkı adm miz Atatürke, Büyük Millet Meclisi ridoğrusu o aim iradem olmadan ne diye toplanırlar» da bir mütekaidi ağır surette yarala vasetine, Başvekâlete ve Dahiliye Ve Şeyhülislâmı saraya çağırttı. nin gönderilmemiş olmasıdır. Fransa yeIdiye söyleniyor, küfürler savuruyor, bakâletine tazim telgraflan çekilerek per Galata ye Sirkeci rıhtımları ni bir sefir tayin etmişse de irimadnamemıstı. Kara Murad bu daveti de bir kelime fgırıp çağınyordu. Galata rıhtımındaki tamir işi bu avın Remzi ile îsmail suclu sıfatile dün sembe günü tekrar toülanmak üzere içile reddetti: on beşinde bitirilecek, bundan sonra sinde İtalya Kralınm ünvanma (Habetimaa nihavet veriirnictir. Kösem Sultan, yalnız Sadnazam aleydördüncü sorgu hâkimliğine verilmiş Olmaz!.. Sirkeci rıhtımmın tamirine devam edi şistan împarataru) sözünün ilâvesine raKine hazırîanan bu ayaklanmayı kendi lerdir. zı olmadığından bunu gönderememiştî. Fakat öbür ağalar, kuru yaygaraya lecektir. meramına göre şümullendirmek, genişletBunlordan vak'amn fsili oldusu an Halbuki İngiliz sefirinden, metbuu hüinek istediğinden ve bunun için de padi pabuç bırakmıyacağmı hissettiren Padi lasılan Remzi tevkif edilmiş ve İ=mail Galata yolcu saîonu kümdarın değişmesi üzerine verdiği yeuî şaha Yeniçerilerle Sipahilerin ve hoca 'şahla ocaklmm, ulemanm arasmı açmak Galatadaki büyük yolcu salonunun serbest V^akılmıştır. itimadnamede böyle bir kayid aranmaların sarsılmaz bir ittihadla toplandıklarıihalesi, bugün yapılacaktır. Yarın, yeni lâzım olduğunu düşündüğünden, oğluna Bu nasıl sobacı? nı, merama ermeden dağılmıyacaklarını Bütün m*»mleketf:e 100 asfalt voiun ihalesinden sonra Liman mıştır. Şurası da dikkate şayandır ki î s j fyanaştı: Evine soba kurmak üzere ge^diŞi Humüdürü Raufi Manyaslı Ankaraya gi Danva ve bahusus Balear adalan mesele Aslanım, dedi, zinhar yumuşaklık anlatmak ıçın kendi Sadnazamlarmı sara kuk Fakültesinden Bülendin çekmece c?en fazla mahk"^ decek+1'r si bile daha ziyade bir îtalyan Fransız gösterme, korkak görünme. Bu herifler ya gondermek fikrini ileri sürdüklerinden sinden yirmi lirasını çalmaktan suçlu davası şeklini almaktadır. Kara Murad da uysall'k gösterdi, ve Mersin vapuru geldi îuldukça bunarlar. Sert ol. Çekinme! çocuk var Halil dün, Sultarahmed üçüncü cpza Mevlevi Mehmed Paşa Deli İbrahimin mahkemesinde iki av banse mahkum Dumlupmar vaDurunun yük alamadıDelice gururu yüzünden zaten kabına Muharrem Fevzi TOGAY yanma gönderildi. Küçük yaştaki mahkum çocuklar için ğı için uğramadığı 6 iskeledeki ticarî olmuş ve hemen tevkif edilmiştir. nğmıyan İbrahim bu öğüd üzerine büsYaşı doksanı bulmuş lâkin ihtirası heîütün celâllendi, hem;n bir dış hasekisi EVKAFTA Edirnede bir ıslahhane açıldığını yaz esyayı getirmekte olan Mersin vapuru dün limanımıza gp'|rnit;tir. nüz genç kalmış olan Mehmed Paşa bümıştık. IUSUSÎ yaver demektir çağırdı: Cemaati olmıyan küçük Adliye Vekâleti, bütün müddeiumu BORSAL&RDA Tiz, dedi, git. Bu cemiyetin aslı yük bir heyecan içindeydi. Ocaklmm, Îstanbul Müftiliğinden: camiler yıkılacak miliklere ve bu arada îstanbul Müd aedir, öğren. Edeblerile dağılmalarını ulema güruhunun kendine lâyık gördük Frankın kıymetinde îkinciteşrinin beşinci cuma günü ra Evkaf idaresi, şehrin muhtelif semt deiuroumiliğine bir tamîm göndere leri büyük şereften, büyük ikbalden mah•öyle! mazanı şerifin iptidası olduğu ilân oludeğişiklik yok Divanelerin hemdemi divane gerektır, rum kalmak istemiyordu, deli Padişah lerinde cemaati olmıyan küçük cami ve rek, cezaları tecil edilmiş nekadar mahkum çocuk bulunduğunu sormuştur. Londra borsasından alınan haberlere nur. Jerler. Bu Hasekı de efendisi gibi aklı tan da korkuyordu. Bir taraftan o hırs, bir mesc'dlerin yıkılmasma karar vermiş tir. Fakat Eski Eserleri Koruma cemi Bütün memlekette, yaşlan 11 le 15 göre, Îstanbul Borsasınm kapah bulunbt bir adam olacak ki Fatih camiine ge traftan can korkusu ihtiyar adamm ayakyeti, ufak cami ve mescidler arasında yaş arasındaki mahkum çocukların duğu günlerde frank fiatları üzerinde ıce yüksekten atıp tuttu, Padişahın fer lannı sendelettiğinden desteksiz yürüye tarihî kıymeti haiz bazı eserlerin yıkılmiktarı yüzden fazla olmadığı yapılar esaslı bir değişiklik olmamıştır. Ayın llnamna itaat olunarak cemiyetin hemen miyordu. masma razı olmamaktadır. Bu yüzden araştırmalardan anlaşılmıştır. Diğer 28 inde bir İngiliz lirası karşılığı 147,87 Sultan ibrahim, adını sanmı çoktan u iki idare arasında bir ihtilâf çıkmıstır. Nflshası 5 knruşrar. tdağılmasını söyledi. • memleket nüfuslarına nisbet edilirse, franktan muamele gören frank dün nuttuğu doksanlık vezirin yüzünü görünŞeyhülislâm, gene kaşile gözile, KaHaric Evkaf idaresi, bu istifadeyi mucib ol bizdeki mahkum çocukların miktarı, 147,25 te açılmış ve 147,18 frankta son Türkiye icin muameleyi görmüştür. | Murad Ağanın nzasını aldıktan sonra ce birden sakinleşti, tatlı tatlı gülümsedi. mıyan ve yıkılmasma karar verilen ca yüzde ona bile varmamaktadır. Çünkü kafasında şeytanî bir düşünce mi ve mescidlerden temin edilecek paSenelik 1400 Kr. 2700 Kr, [.Hasekiye cevab verdi: Yunan eshamında teheffü! Şehrimizdeki mahkum çocuklar 15 canlanmıştı, isyancılara karsı bir oyun rayı daha çok kıymetli ve halen tamire 20 arasındadır. Bunların Edirne ıslah750 » Altı ayhk 1450 > Veziri bize teslim etsin. Yoksa bu Atina 1 (Hususî) Yunan eshamı yapmak emeline kapılmıştı. Bu sebeble muhtac eserlere sarfetmeği düşünmek hanesine sevki için Vekâletin emri bek Londra ve Nevyork borsalarında seri 400 » Üç ayhk 800 • pemiyet dağılmaz, sözümü?. şer' iledir! tedir. 150 * bir tereffü kaydetmektedir. Bir ayhk Yoktur lenmektedir. Hasekinin dar havsalası Şeyhülislâ Mehmed Paşaya iltifat etti: (.Arkası var) İstinye Dok şirketinin tesisatınm hükumetçe satın alınmasına aid Ankara da cereyan eden müzakerelerden sonra vapılan ilk muamele ikmal edilmiştir. İstinye Dok sirketini temsil eden mu rahhaslar Ankaradan şehrimize dön Şehir meclisi dün Vali Muhiddin Üsmüslerdir. tündağın bir nutkile bu devre çalışma AldıŞımız malumata göre, İstinye Do sına baslamıştır. Vali: ku, satın alma mukavelesinin imzasın< İkinci intıhab devresinin dördündan iki av sonra, yani kânunuevvel so cü toplantı^ını açıyorum. Sizi ve sizin nunda hükumete devredilecektir. De şahsınızda îstanbul halkmı selâmlıvo vir, îktısad Vekâletine yanılacak ve rum> diyerek meclisi acmış, bundan ^ok, bütün tesisatile İktısad Vekâleti sonra rivaset divanı intihabma gecil Fabrika ve Havuzlar idaresi isletmesi mistir. Revlerin tasnifine azadan Celâl ne verilecektir. Bu iki avlık devre zar Baha ve Nazif memur edilmişlerdir. fında sirketin işleri hükumetçe kontrol Riyaset divanı intihabı yaoıhrken died'lecektir. ğer taraftan daimî encümen intihabı İstinve doku, halicdeki havuzların bir narcası olarak calısacaktır. Fabrika vaoılmaŞa başlanmıştır. Riyaset divanı intihabında mevcud ve Havuzlar idaresi İstinyedeki tesisa64 kişiden 62 reyle birinci reis.vekilli tın ıslahı için bir nroje hazırlamıştır Bu projeye göre, dok ve fabrikalann Şine eski reis vekili Necib Serden <*»cti, bugünkü kudreti artırılacak ve Boğazın ikinci reis vekilli"ine de 64 reyle Tevbu kösesinde gittikoe genişliyecek bir fik Töre seçilmişlerdir. tersane kurulacaktır. Kâtibliklere Feridun Manvas, Abdültstînvedeki tesisatın i=letmesinde bu kadir, Resad Yılmaz. Pefia Hulusi Behgünkü memur ve i^çılerin istihdamına cet intihab edilmişlerdir. devpm edilecektir. Esasen Dok şirketiDaimî encümen için yaoılan intihab nin İstinvedeki tesisatmda calısanlar ada reylerin tasnifi netice^'nde encümen rasında ecnebi yoktur. Mütehassıslar azahğına 66 revle Avni. 66 reyle Selâmi daVıi Türktür. İzzet, 64 reyle Tevfik, 65 reyle Fakkive MÜTEFFRRtK Emin, 65 reyle Refik Ahmed. 66 revle Asım. 65 reyle Sabri Oğuz, 65 reyle Çırağan sarayının tamiri Suphi seçilmişlerdir. Mahkum çocuklar Cuma günü ramazan Cumhuriyet Abone şeraiti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle