12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Rooseveltin nutku bütün dünyada tasvibkâr akisler bıraktı Amerika Reisicumhuru sivil halkm haksız yere öldürülmesine şiddetle hücum ve Japonyanın suçlu olduğunu resmen ilân etti IBaştarafi 1 Inct sahttedel Sulhu seven milletlerin sulhu temin edecek mahiyetteki kanun ve prensiplerı idameye çalışmalan lâzımdır. Bu devletler, muahedelerin ihlâline mümanaat etmelidirler. Yalnız Amerikanın bitaraflığı meselede kâfi görülemez.» / Beşeriyeti insanlıga davetl 7 Birlnciteşrin 1937 CUMHURÎYET ijjRCumhuriyet IHIS1İII& GÜNÜN ÜNÜ BULMACASI 1 1 k 3 i t 2 8 4 B « T 8 9 Gaib aranıyor Erzurumun Aşkale kazasma bağlı To palçavuş koyünden Mollahuseyin oğulla rmdan Salih oğlu Niyazi imzasile aldığı mız mektubda deniliyor ki: «Köyümüzün sakinlerinden Ibrahim oğlu Hamdinin kızı yirmi beş yaşlarmdaki Şefika adlı kadın bu yılın ağustos ayı ortalarında kayboldu. Kendisini Trabzona varmcıya kadar ara dık, resmî makamlara müracaat ettik, fakat bulamadık. Hayat veya mematı hak kında malumatı olanlarm yukarıki adre sime bildirmelerini rica ederün.» • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 I BUtün dünyada şöhret bulmuş bir ilâcdır. Ameliyatsız basur memelerini mahveder. lltlhabı, kanı derhal keser BASURA HEDENSA I f> 6 1 6 S) Bursa Orman Mektebi Müdürlüğünden: 1 Bursa Orman Mektebine Kabul Olunanlar Kayid No.sı A D I İmtihan olduğu Orman Müdürlüğü 3 Cahid Bayer Bursa Orman Mektebi 17 Osman Savut 21 Ahmed Künksatan 25 Sami Saran 38 Orhan Naci 60 Hüseyin Alperen 64 Ali Kokukcu 65 Ertuğrul Adalan tstanbul Orman Müdürlüğü 2 Celâl Türegün 4 Hikmet Sökmen 8 Bekir Özkan 11 Feyzi Sancar 12 Mehmed Doğan 13 Kâzım Özen 19 Semih Aylâ 26 Ali Kasal 30 Lâtif Bagaman 38 Said Tarlakazan Yusuf Tultay Konya Orman Müdürlüğü Nüsret A n k a n Ahmed Kutsal 1 Enver Niyazi Balkm Balıkesir Orman Müdürlüğü 11 Abdülkadir Heybeli » 13 îbrahim Aşçıoğlu 24 Cemil Urkon 25 Ahmed İleri 28 Ziya Zengi 12 Necati Konuralp Ankara Orman Müdürlüğü 70 Nuri Bermek Edirne Orman Müdürlüğü 1 Zekeriya Gürşen İzmir Orman Müdürlüğü 1 Yakub Ilgaz Isparta Orman Müdürlüğü 7 Saim Uçak 8 Hilmi Şeneysal 9 Yümnü Savaş 18 Emin Kayserli 22 Mehmed Ali Büyükerik 24 Lâtif Ceynak25 Hüseyin Sayar 26 Hakkı Göktaş 28 Ruhi Aygün 30 Yaşar Alpay Ali Çobanoğlu Antalya Orman Müdürlüğü 8 Hidayet Taşmaz Denizli Orman Müdürlüğü 11 Emin Baykara > » » 1 Rahmi Bolat fçel Orman Müdürlüğü 7 Turhan Yıldırım > » » Dündar Akdenizli Kütahya Orman Müdürlüğü Ali Erdem Nihat Alkanar 15 îbrahim Erdemir Bolu Orman Müdürlüğü 43 Müfit Levend > > » 48 Hulusi Kayaalp > » » 5 Muammer Çoruh Orman Müdürlüğü 6 Lutfü Ersayın » » » 1 Lutfü Tunguç Kars Orman Müdürlüğü 2 M. Necati Çakmakçı > » » Ahmed Aksan Sinob Orman Müdürlüğü Nihad Oktay » > » 8 Edip Trabzon Orman Müdürlüğü 17 Hikmet Kesim » » » 2 Seyfi Sezgin Kocaeli Orman Müdürlüğü 7 Ali Hadi Alkan 8 Nuri Gürgöl 16 Kâmil Tuncay 17 Ali Gündüz 18 Ulvi Vata Sıvas Orman Müdürlüğü Talât Satılmışoğlu Hakkı Kahveci Baki Aynur Muammer Oğulganmış Maraş Orman Müdürlüğü 2 Enver Tankur 4 Kemal Aksoyek 6 Kemal Kutlu 7 Hasan Zaraoğlu 8 Arif Korkmaz Selâhaddin Yağcıoğlu Tokad Orman Müdürlüğü Mehmed Nuri Ekrem K a n t ü r k Süreyya Erbay Veysi Erbek Şerafeddin Erbay Sırrı Önen İbrahim Kazanç Zühtü Başara Zeki Sarsılmaz Kemal Şentin Salih Şentin Orhan Ünlüsü Suzi Özmen Mehmed Aktaş Azmi Bozkurd İsrnail Turgud Durmaz Rahmi Aygün 16 Nuri Palamar îstanbul Orman Müdürlüğü 51 Şemseddin Gidiciler » » » 10 Lutfü Cuncan îsparta Orman Müdürlüğü 12 Ali Üncü 14 Yunus Bilgin İ6 tsmail Yalçmtepe 1 Bu yıl mektebimizle Boludaki Mıntaka Orman mektebine alınacak talebe için açılan müsabaka imtihanında muvaffak olanların imtihana gir dikleri Orman Müdürlükleri itibarile kayid numaraları ve isimleri y u k a n y a yazılmış ve kayid kabul şartlarının (9) uncu maddesi mucibince verecekleri taahhüd senedinin örnekleri de mensub oldukları Orman Müdürlüklerine gönderilmiştir. 2 Bursa Orman mektbine kabul edilenler bu ornek mucibince yap tıracakları taahhüd senedJerile birlikte (15/10/1937) den itibaren nihayet 30/10/1937 ye kadar Bursada Çekirge yolundaki mektebe geleceklerdir. 15/10/1937 den evvel gelenlerle bu tarihten sonra gelip de taahhüd senedlerini beraber getirmiyenler mektebe alınmıvacağı gibi 30/10/1937 den sonra gelenler de haklarından vazgeçmiş nazarile bakılarak kabul edilmiyecek lerdir. 3 Bolu Mıntaka Orman mektebine kabul edilenler de ayni veçhile imtihan oldukları Orman Müdürlüklerine müracaatle bu müdürlüklere gön • derilen taahhüd senedi örneklerini alarak senedlerini yaptıracaklar ve Mekteb Müdürlüğünün mektebin açdış tarihini bildirecek olan gazetelerdeki ilânını bekliyeceklerdir. (6805) Politique gazetesi ezcümle maktadır: şöyle yaz Nutuk her tarafta neşredildi Şikago 6 (A.A.) Roosevelt'in dün 50,000 kişinin önünde söylediği nutuk bütün devlet radyoları tarafından neşredilecektir. Cumhurreisinin bu nutku çok alkışlanmıştır. Nutuk bütün hükumetlerin emrıne âmade bulundurulmak üzere Amerikanın bütün siyasî mümessıllerıne gönderilecektir. Japonya resmen ntçla ilân edildi Vaşington 6 (A.A.) Hariciye Nezareti bu akşam bir beyanname neşrederek Çindeki istilâ hareketle rinden dolayı Japonyanın suçlu olduğunu bildirmiş ve Japonyanın Çindeki bu hareketinin gerek 9 devlet muahedesi ve gerek Briyan Kellog paktı ahkâmına mugayir bulunduğunu kaydeylemiştir. İngiliz kabinesinin tetkikleri «Roosevelt, sureti umumiyede «muahedelerin kutsiyetinden» bahsetti. F a kat hangi muahedelerin beynelmilel ah lâka uygun olduklarını tasrih etmedi. Hatib, mütecavizane emeller besliyen memleketlerle yalnız kendi müdafaala rını düşünen memleketlerden bahsetti. Fakat bunların arasındaki farkı söylemedi. Eğer Amerika Reisicumhuru selâmeti sulhperver devletlerin kötü niyetli devletlere karşı birleşmesinde buluyorsa, bu teklif ancak sulhperver ve kötü niyetli olanların kimler olduklarını açıkça tarif etmek şartile pratik bir mana ifade edebi lir. Roosevelt tarafından tarif edilen misdak iyiyi kötüden ayırmağa kâfi değil dir. Bununla beraber Amerika Reisi cumhuru vaziyetin ıslahına medar olacak bir hareketin mes'uliyetini cidden üzeri ne almak istiyorsa, Wilson'un muvaffa kiyetsizlişini gözönünde bulundurmalı ve hakikaten adaletin zaferini temin edecek bir kuvvete malik olup olmadığmı araş tırmalıdır.» Çengelköy karilerimizden H. Yanık Im zasile aldığunız mektubda deniliyor ki: <Köyümü2ide bir ktr gazinasu vardır. Bu rasmın yanındaki boş arsaya da masa ve iskemle konularak işgal edilmiş, fakat meşrubat mecburi değildir diye bir levha asılarak arsanın serbestisi muhafaza edilmiştir. Hakikatte burada da konsomasyon mecburidlr. O kadar ki geçenlerde ihtiyar bir kadın garsondan birşey Lstemediğı için altmdan sandalye zorla çekilerek yere düşürülmüş ve bu hal intizamı muhafazaya memurlar tarafından görüldüğü halde ses çıkarılmamıştır. Alâkadarların dikkat nazarlarını çek menizi dilerim.> Üsküdar Belediyesinin nazarı dikkatine Maarif Vekâletinden bir dilek İzmit Maarif dairesinde çalışan Mehmed Ertem isminde birisi matbaamıza gelerek bize şunları söyledi: «1934 ders yılında Izmit Ortamektebinden mezun oldum. Ailemin vaziyeti müsaid olmadığı için Istemiyerek hayata atıldım ve maarife üıtisab ettim. KLsa bir zamanda âmirlerimin gözüne girmeğe muvaffak oldum ve yardımlarile lise tahsilimi temin etmek üzere Is tanbula geldim. Bir taraftan Ticaret mektebine, diğer taraftan da Istanbul Erkek Lisesine müracaat ettim. Ticaret mektebi 1329 doğumlu olduğumu ve 18 yaşmdan büyük olduğumu ileri sürerek beni kabul etmedi. İstanbul LLsesinin müdürü de ayni mealde bir cevab verdi, yalnız şu tavsiyede bulundu. Bir istida ile müracaat et, Maa rif Vekâleti müsaade ettiği takdirde seni mektebe alabiliriz, dedi. İstidayı yazdım. Mekteb müdürlüğü bu nu Maarif Müdürlüğüne, Maarif Müdür lüğü de Maarif Vekâletine arzedecek, oradan da ayni meratibi takib ederek cevab gelecek. Bunun nekadar zamana mütevakkıf bir iş olduğunu takdirinize buakıyo rum. Ders senesi başladı, mektebe kabul edildiğim takdirde teahhurumu kapatmak için uğrıyacağım müşkülâtı bertaraf etsek bile param olmadığı için derhal İzmite dönmek mecburiyetinde bırakılmış bulu nuyorum. Maarif Vekâletince bu işimin bir an evvel neticelendirilmesini istirham ederim.> Soldan sağa: 1 Çocuğun llk büyüdüğü yer (mü rekkeb kelime). 2 Meydana çıkış (mü rekkeb kelime). 3 üzak, soru edatı, sahib. 4 İğne batırır gibi yapmak. 5 Meşguliyet, bir renk. 6 Cana yakın, parça. 7 Bir şeyl anlatma, sakat. 8 Uzun sopa, a rabca «eğmek». 9 Mahkemeden alınır, tehlikeli bir rüzgâr. 10 En küçük gürül tü, Amerikada bir memleket. Yukarıdan aşağıya: 1 Ağzımızın içindeki kalabalıktan bazılan (mürekkeb kelime), bir emlr. 2 Ziya, sıhhat vericl. 3 Arabca «1>, gözet lemek. 4 Bir cins iplik, yok etmekllk. S Vücuddeki şiş, yuva. 6 Bir erkek ismi, bir peygamber ismi. 7 Kısa bir mesafe, müthlş. 8 Alfabeden lki harf yanyana, ikl şeyin arasmda mesafe vücude getirmek lik. 9 Panltı, bir mesafe ölçüsü. 10 Bir çeşid blsküvi. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 2 1 2 8 A 10 RİE ZİI L • S I K A M R • İK AİR A b K E • İ B İ H İ t LİA L 6 U KİA LİA • 0 N • 7 İ M t N • F L •İK 8 A N A MU R • B 0 t A B AİR E • 0 Y 10 • S A N | B N I SİA 3 4 KİÖIŞİEİKİA DİI S I AİDİAİV E T • S A T • I R §: A M A| N Fransız gazetelerinin neşriyatı ESK1ŞEHİRDE Ses Işık Kitabevi, 1Sahaeddin Emin Cumhuriyet gazetesinin Eskişehirde tevzi merkezidir. Kırtasiye, Filips radyoları ve bilumum mekteb kitabları ve levazımmı da en ucuz fiatla burada bulabilirsiniz. Paris 6 ( A . A . ) M . Roosevelt'in Londra 6 (A.A.) Bu sabahki kanutku hakkında mütalealar serdeden Le bine toplanbsı ikı saat kadar sürmüştür. Jour gazetesi diyor ki: İçtima esnasmda Roosevelt'in nutkile «Bu nutuk, sulhu ihlâl etmeğe çalı beynelmilel vaziyetin tetkik edildiği zanşan devletlere açıktan açığa yapılmış bir nedilmektedir. ihtardır. Bu nutuk, 1919 dan bugüne Vaşingtonda tefsirler kadar Birleşik Amerikada teşekkül et Vaşington 6 ( A . A . ) İyi malumat miş bütün hükumetlerin hattı hareketi alan mehafil Roosevelt'in nutkunu, dün olmuş olan tam bir bitaraflık siyasetile aya sulhunun temin ve muhafazası yolun lâkayı kesmektedir. da yapılacak her türlü gayrete AmerikaM. Roosevelt, Amerika milletinin a nın kayidsiz ve şartsız olarak yardıma sudegisini temin etmek için infirad siya hazır bulunduğu suretinde tefsir eylemek setinın kâfi olmadığmı beyan etmiştir. tedir. Bu sözler, Yeni dünyada pek büyük aBu nutkun ezcümle Milletler Cemiye kisler hasıl edecektir.» tini mütecavizlere karşı daha şiddetn tedBüyük Okyanus kongresi birler almağa sevketmeği istihdaf eyledi, « toplanıyor ği ve Amerikanın bu tedbırlere muzaheCenevre 6 (Hususî) Milletler Ceret edeceği de söylenmektedir. miyeti asamblesi bugünkü toplantısında Amerikan gazetelerinin Uzakşarkta Japonya siyasetini takbihe mütaleaları ve Milletler Cemiyeti azasının Çine maVaşington 6 ( A . A . ) Reuter a nevî yardımda bulunmaları ve vaziyeti Jansı muhabırınden: tetkik etmek üzere Vaşington konferanM. Roosevelt'in nutku, Amerika ga sına iştirak etmiş olan Büyük Okyanus zetelerinin uzun mütalealarına mevzu la alâkadar devletleri konferansa dave teşkil etmektedir. te müttehiden karar vermiştir. Reis AGazetelerin ekserisi bu nutkun Japon ğahan mevzuubahis konferansın Londrayanın Çindeki harekâtını takbih mahiye da toplanacağını haber vermiştir. tinde ve binnetice Amerikanın Milletler Diğer taraftan Vaşingtondan gelen Cemiyeti tarafından bu babda icra edi haberler Amerikanın da Milletler Cemilecek herhangi bir harekete muzaheret e yetile bu sahada teşriki mesai edeceğini deceğinin bir işareti addetmektedirler. bildirmektedirler. Nevyork Times gazetesi diyor ki: Davetiyeler gönderildi « M . Roosevelt, Amerikalılara hitab Cenevre 6 (Hususî) Milletler etmiştir. Fakat onun sözlerini bütün dünCemiyeti Asamblesi tarafından mütte ya okuyacak, tartacak, tetkik edecek ve hiden verilen karar üzerine, Asamble Rebu sözlerin neye delâlet etmekte olduğuisi Ağahan Vaşington konferansma işlinu anlamak için bunları tahlil edecek rak eden ve bilâhare konferans mukarretir. ratına iltihak eden devletlere davetiyeler Hiç olmazsa denilebilir ki M. Roosegöndermiştir. velt'in belâgatli sözleri Amerikada fiituKonferans, yakında Londrada topla hat siyasetine ve bu yolda irtikâb edilen nacaktır. mezalime karşı derin bir manevî infial uZecri tedbirler mi? yanmış olduğunu söstermektedir.» Berlin 6 (A.A.) Siyasî mehafilde Londrada telâkkiler Japonyaya karşı zecrî tedbirler tatbik eLondra 6 ( A . A . ) Reuter: dileceği söyleniyor. Cenevreden gelen bu Roosevelt'in nutku, Çindeki Japon tehaberler başka menabiden teeyyüd etmecavüzünün ve İspanyada ecnebi müdamistir. halesinin Amerikada da tıpkı İngillerede Japonlar, Roosevelt'in nutkunu olduğu gibi şiddetle takbih edilmekte olnasıl karşıladılar? duğunu teyid eylemektedir. Tokyo 6 ( A . A . ) Hariciye NezaLondradaki kanaate göre, Roosevell'in reti adına söz söylemeğe salâhiyettar bir Ispanya meselesine temas eden sözleri eczat, Roosevelt'in nutku hakkında demişnebi gönüllülerin geri alınması hakkın tir ki: daki İngiliz Fransız talebini manen tak t( İst. Borsası 6/10/937 PABÜı L A R Açıli3 Sterlİn 625. 123. Dolar 80. Frank 116. Liret 80. Belçika Fr. 18. Drahml 570. tsvicre Fr. * 20. Leva 65. Florin 74. Kron Çek 21. Şilin Avusturya 28. Mark 20. Zloti 21. Pengo Ley 12. 48. Dinar Kron tsvee 30. 1058. Altın Banknot 262. ÇEK L E R Acılıs 626.75 Londra 0.7897 NewYork 24. Paris 15.0140 Milâno 4.69 Brüksel 87.1958 Atina 3.4325 Cenevre 63.8213 Sofya 1.4288 Amsterd. 22.5767 Prag Vîyana 4.1975 11.5675 Madrid 1.9675 Berlin 4.1882 Varşova 3.9888 Budapeşte 107.3793 Biikre$ 34.4236 Belerrad 27410 Yokohama 20.2950 Moskova Stokholm 3.0945 E S H A M Acıhs. Merkez Bankası 90.75 İSTİKR A ZL A Acılıs Türk borcn ! Pesirı 13.45 • • ! Varfei i 13.45 13.10 » » 11 Peçin 96.25 Ersrani T A H V t L A T Açılıs Anadolu I Pesin 40.65 » m Pesin Kapanış 629. 127.50 86. 116. 84. 23. 580. 23. 70. 84. 23. 31. 22.50 25. 14. 52. 32. 1059. 263. Kapanış 627. 0.7897 24.0075 15.0110 4.6870 87.1610 3.4314 63.7958 1.4284 22.5675 4.1962 11.5630 1.9665 i 4.1866 3.9875 107.3365 34.41 i 2.74 20.3050 3.0933 Kapanıs 9.75 Kapanıs 13.45 13.325 13.10 96.25 Atatürk Kızı Sabiha Gökçen manevra sahasına gidiyor (Baştarafı 1 tnci sahifede) Manevra kumandanlart Aydında Aydm 6 (Hususî muhabirimizden) Manevralar münasebetile Aydm fevkelâde günlerin hususiyet ve heyecamnı yaşamaktadır. Memlekette tam bir se ferberlik havası esiyor. Kırrnızı kıtaata kumanda edecek olan beşinci kolordu kumandanı Korgeneral Kerameddin dün akşamki Afyon postasile ve Tümgeneral Nuri de Izmirden buraya geldii ler. | Bandırma (Hususî) Mmtakamızır! 936 futbol şampiyonu Bandırma İdman ' Yurdu birinci takımı, pazar günü İzmit sahasında Kocaeli mıntakası şampiyonu Akyeşil kulübü birinci takımile hususi bir maç yapmak üzere 30 kişiden mürekkeb bir kafile halinde İstanbul ta rikile İzmite hareket etmiştir. Umumiyetle sanıldığma göre, pek ya kında yapılacak olan bu ikinci beyanat, yalnız Amerikanın dokuz devlet konfe ransına iştirak edeceğini bildirmekle kalmıyacak, fakat ayni zamanda pek muh temel olarak Milletler Cemiyetinin Ja ponyayı suçlu gösteren karar suretini de tasvib eyliyecektir. Bandırma Idman Yurdu îzmite gidiyor 1 Amerika Parlamentosu fevkalâde içtimaa çağrılıyor Nevyork 6 (A.A.) Reisicumhur Roosevelt, şimalî garbî eyaletlerindeki teftiş seyahatini bitirerek Hyde Park'taki sayfiyesine dönmüştür. R viye edecektir. Londra 6 ( A . A . ) M . Roose velt'in nutku, Londra matbuatında derin akisler hâsıl etmiştir. Londra gazeteleri, bilhassa bu nut kun «beynelmilel huzursuzluğa sebebi yet veren memleketleri sulhu seven milletlerin karantınaya tâbi tutmalan lâzım geleceği fıkrasına ehemmiyetle işaret etmektedirler. Times, şöyle diyor: «Uzlaşma yoluna girmekten imtina etmek ve münhasıran faaliyetlerinin ölçüsü olarak kuvvetlerini istimal eylemek isti yenler, yalnız kendi komşularını değil, M. Roosevelt'in dediği gibi ayni zamanda medeniyeti tehdid etmektedirler. Berlin terîkid ediyor Berlin 6 ( A . A . ) Roosevelt'in Şikago'daki nutku hakkında tefsirlerde bulunan Correspondance Diplomaüque et Roosevelt, gazetecilere, müstacel kanun projelerinin tasvibi için parlamento Kapanış nun teşrinisaninin 15 ine doğru fevkalâ « N a m u s k â r ve iş bilir bütün milletlede toplantıya çağırılacağını bildirmiş 40.80 rin, her yerde yaşamak ve her tarafta tir. hürriyet ve saadet aramak hakkıdır. Bir tarafta toplu zenginliklerin getirdiği bir saadet içinde yaşıyan milletler grupu ve diğer tarafta da kendileri için mes'ud bir hayat kabul edilmiyen namuskâr ve işgüTahminî Miktarı Muvakkat İhale günü saat Nasıl olacağı Erzakın cinsi zar milletler grupu bulunmasından daha bedel teminat büyük bir haksızlık olamaz. L. K. L. K. Kilo 658 00 4938 75 20/10/937 çarşamba Kapalı zarf Ekmeklik Un Roosevelt'in yeni beyanatı 439000 15 bekleniyor 1 Eksiltmiye konulan iş: Bayramicte bulunan J. alay 1, 2, 3 üncü taburVaşington 6 ( A . A . ) Bütün memlarınm birinciteşrin 937 den itibaren nisan 938 sonuna kadarki ekmeklik un balann kanaatine göre M. Roosevelt'in ihtiyacı olan «439000» kilo undur. nutkundan sonra Amerika Birleşik dev2 Tahmin bedeli ve muvakkat teminat ve ihale gün ve saatleri yukarıda letlerinin dokuz devlet konferansma iştiyazıhdır. 3 İstekliler kanunî belgelerle teklif mektubları ihaleden bir saat evvel raki temin edilmiş sayılabilir. makbuz mukabilinde Komisyona vereceklerdir. İyi haber alan müşahidlerin tasrih et4 Komisyon Bayramic J. Alay gazinosunda toplanacak ihale salâ tıklerine göre, bu nutku, pek yakında Ahiyettar makamm tasvibile yapılacaktır. merika Birleşik devletleri hükumetlerinin 5 Şartnameler Komisyonda istiyenlere gösterilebilir. vaziyetini daha müsbet bir surette ifade 6 İsteklilerin belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri ilân olunur. eden diğer bir tezahür takib eyliyecektir. (6760) Bayramic Jancîarma Alay 2 Satınalma Komisyonundan: İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 25/10/937 pazartesi günü saat 16 da İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (705.91) lira keşlf bedelli Galata Su İskelesi yamnda yeniden yapılacak Gümrük Muhafaza barakası inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, baymdırlık işleri genel hususî ve fennî şartname leri, proie, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle cektir. Muvakkat teminat (53) liradır. îsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidJik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (6804)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle