19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CDMHUBÎTET 7 Birineiteşrfn 1937 hiKâye B i l i n m i y e n ı s t ı r a b . . ü çük Bibliyoğrafya Muallim M. Cevdetin Hayatı, Eserleri ve Kütübhanesi R A D YO ienkli filimlerin hakimiyetine doğru.. Ç Bu aksamki program J Beni teselli edecek sensm. Patrice dostunun iki elini sıkarak: ISTANBUL: François mustarib birkaç gün yaşadı. Geldin.. Çok iyi.. Senden bunu 12,30 plâkla Turk mıısılasl 12,50 havaPatrice için hissettiği dostluk Yolaine'e beklerdim diye mırıldandı. dis 13,05 muhtellf plâk neşriyatı . 14,00 Bozkurd Basnnevi İstanbul 1937 karjı duyduğu muhabbet zor bir tecrübeFrançois: 18 30 plâkla dans musıklsi 19,00 fiatı yazılı değil Yeni filimlerde renk sade eşyanın renklerini SON viyolon solo Seyfeddın Asal tarafmdan Telgrafın beni endişeye düşürdü. den geçti. Cevdeti anmak için yazılmış bu mu19,30 spor musahabelerı: Eşref Şefik tara + Genc kadın eskisi gfbi, bir Meryem azzam eseri ele alır almaz onun bir gün Ağır bir hastalıktan korktum veyahud fından 20,00 Sadi ve arkadaşları tarafındeğil, vak'anın esasını, aktörlerin ruhî haletseninle Yolaine arasmda bir geçimsizlik.. safiyetini muhafaza ediyordu. Yalnız her zamankinden soluk hayali gözümün dan Turk musıkısı ve halk şarkıları 20,30 Aşağı yukan böyle.. Fakat §u eş gözlerinde garib bir parlaklık vardı. Bu, önüne geldi: Cevdet gibi kitablarını bir Omer Rıza tarafmdan arabca söylev 20,45 lerini anlatmakta rol oynıyacaktır fasıl s&z heyetı 21 15 ORKESTRA 22,15 yalarından bir kurtul.. Bagajlannı senin acaba şu gizlenen sevginin eseri, kendi kütübhaneye vakfeden Hüseyin Kâzım Ajans ve Borsa haberleri ve ertesı gunun odana çıkaracaklar. Bu esnada büroma felâketile kocasınm bedbahtlığını doğuran henüz ölmüş fakat gazeteler bu acıyı programı 22,30 plâkla sololar, opera ve lâyıkile aksettirememişlerdi. O bundan gel, birer Porto içelim. Oğle yemeğinden kanılmamış aşkın isbatı mıydı?.. operet parçaları 23,00 SON. müteezziydi. Kısa bir müddet sonra evvel beraber zamanımız var.. Zira buKalabalık bir kütle onu çerçeveliyor VIYANAHüseyin Kâzrmm yakın dostlarından 18,35 şarkılar, san'at haberleri ve sairerada İspanyol saatine uyuyoruz Seni her du Tesadüf dostlan, kazinoda tanışma Bay Şevkinin çıkardığı risale onu mü 21,30 M u s n a VE ŞAN 21,50 kıraat22,05 zamanki odana yerleştirdim, Pyrenes'lere lar... Bu tesadüf misafirlerinde hiçbir teselli etti. O derece ki müderris Ah MUSİKI 22,45 eski havalar 23,15 habernazır olan.. ve herkesin François'nin o şey onlann eski yuvalarındaki ahengi ha med Naim vefat edince o Snayak oldu ler Ve saire 23,25 DANS MUSIKISI. dası dediği odaya.. tırlatmıyordu. BERLINve bu kıymetli ilim adamımız hakkında 18,05 DANS FANTEZILERİ 19,05 OPEPatrice, kenarda, bir lâkaydi takına bir risale neşretti. François merakla Patrice'e bakıyor RET VE SESLI FILIM PARÇALARI20,03 İşte Cevdet, bu kadar hulusunun müdu. Denebilirdi ki o, asıl kendisini üzen, rak birşey görmüyor, birşey duymuyor haberler 20,15 ODA MUSIKISI 21 05 ıstırab veren şeyi söylememek için lâyen gibi gözüküyordu. Françcis kendi ken kâfatı olarak, sekiz yüz küsur sahifelık gunun akisleri 21,15 EGLENCELİ YA YIN VE MUSİKI 23,05 hava, haberler, dine «bütün bu işler nasıl bitecek?» diye bir eserle ebediyete intikal ettiriliyor. kati konuşuyordu. spor 23,35 halk havaları ve EĞLENCELI Eser gibi muazzam bu işi başaran îsKarşıkarşıya yerleştikleri vakit sus soruyordu. MUSİKI. tanbul Vilâyeti Mektubcusu Osman tular. önlerinde henüz sabahın sislerin O, yaklaşan dramı, hatta, felâketi PEŞTE: Ergindir. Buna imkân veren, «Muallim den kurtulamamış, fevkalâde manzaralı görüyordu. 18,20 ÇINGENE ORKESTRASI 19,10 M. Cevdetin Hayatı, Eserleri ve Kütübkonuşma 19,35 MUSİKI 20,15 konferansdağlar silsilesi uzanıyordu. Bir akşam Yolaine itiyadmdan daha hanesi> adlı olan bu kitabı bastıran, 20,35 ŞAN KONSERI 21,05 hatıralar ^ Evin kalabalık? diye François fazla kapah, mevcudiyelini gizlemek is Belediye Reisimiz Muhiddin Üstünda 22 15 MUSİKI 22,50 ORKESTRA KONSEsordu. tiyen bir hava ile yemeğe indi. Bütün gün ğın büyük kadirşinashğını da ayrıca RI 24 05 seyahat 24,20 ÇINGENE OR * KESTRASI 1 10 son haberler. Ev dolu..# Benim kabahatim... odasında kapah kalmıştı. zikretmek bir vazifedir. BUKRES Karımla başbaşa kalmaktansa bu kala Esasen 500 ü yazma ve 10,000 cildi François, bunun manasını. özür dile19 05 EĞLENCELI KONSER 20,15 grabasma kitabdan müteşekkil kütübha balığı tercih ederim. yerek dostundan sordu. O da şu cevabı mofon 21 konferans 21,20 senfonik jjon* Müstakbel filimlerini renkli olarak çevirmeğe hazırlananlardan nesini İnkılâb Müzesi kütübhanesine İtiraf zamanı yaklaşıyordu. ser, istirahatlerde haberler, spor, gramo verdi: Norma Shearer Fernand Gravey vakfeden Cevdete karşı yapılabilecek fon. Öyle ise. Söyle? Hiç şüphesiz bir yıl döniimü... en muvafık hareket de onu böyle bir BELGRAD: Bu çok güç. Hatla sana da.. Be1928 de sesli filmin icadı sinema âle caktır. Meselâ, fakir bir ailenin odasınm, 18 35 halk melodıleri 18,50 DANS MU Yeniden bardağma viski boşaltmağa kitabla anmak değil midir? nîm daimî dostum.. mini altüst etmişti. 5™di, o sahada renkli yahud, çiçekli bir bahçenin sade siyah be SIKISİ 20 35 ulusal yayın, haberler21,35 Kıtab dört kusımdan müteşekkildir. koyuldu. François geldiğindenberi dos Yolaine? Fakat bu imkânsız. SENFONİK KONSER 23,05 haberler. Birincisi hayatı, tahsili, muallimliği filim yeni bir inkılâb yapmak üzeredir. yazla tasvir olunması kâfi midır? Bu LONDRA: Zannettigin değil, fakat daha fe tunun düşünmeden içtiğlnin farkına var memuriyet hayatı, mürebbiliği. Türk Hele bilhassa Amerikada gün geçtıkçe vaziyet seyircinin üzerinde kâfi tesiri vü18 20 MUSIKİ 19 05 çocuklarm zamanu na.. Sen onun ciddî karakterini tanıyor mıştı. Şüphesiz bununla harab olan sinir lüğe ve maarife hizmetleri, Türk tari renkli kordelâlar mühim bir hâkimiyet cude getirebılir mi? Londranın sisli cad20 05 HAFIF MUSİKI 20,35 ODA MUSİ lerini düzeltmek, sun'î bır neş'e yarat sun, şu ağır tabiat ki doğduğu vilâyetin hine hizmetleri, millî eserler hakkm kazanıyorlar. Rejisör Melvyn Le Roy, delerindeki kırmızı bir fenerın beyazla KISI 21,05 hava, haberler ve salre21.35 tesiri... O beni hiç aldatmadı.. ve aldat mak bir müddet unutmalc istiyordu. Fa daki duygulan. gencleri yetiştirme u Fernand Gravey ile çevireceği filmi, Nor gösterilmesinden daha büyük bir gayrita ORKESTRA KONSERI 22,35 MUSIKILİ kat bu fazla alkol ona soğukkanhlığını sulü, ilim adamlan hakkındaki duvgumıyacak; fakat seviyor... ma Shearer yeni yapacağı kordelâyı tabiî bıilik misali bulunabilir mi? Sonra bazı PIYES 24,05 haberler, hava, spor, konuş 24,30 DANS ORKESTRASI 1,35 hamuhafaza etmesi lâzımgelen zamanda ları, eserleri makaleleri, konferanslan renklerde vücude getirmeğe hazırlandık sahnelerde aktörlerin yüzünün kızarması ma Her gün daha fazla harab olduğunu, berler. hava ve salre 1,45 MUSİKİ. daha zararlı olmaktan başka bir işe yarave kitab sevgisidir. îkinci kısımda Cev Ian gibi Samuel Goldvvyn bundan son şimdiye kadar karışık birçok yüz çizgilezayıfladığını görünce bir doktor çağırt PARİS r P T T ]• detin elli sekiz arkadaşmın onun hak raki bütün eserlerini renkli olarak yapma rile gösterilmek isteniliyordu. Bundan 18 05 ŞAN KONSERI, ŞARKILAR, OR « tım. Onda anormal birşey bulmadı. Bü mıyordu. Birçok şarablarla neş'elenilen mutankındaki duygulan var. Üçüncü kısımda KESTRA KONSERI 19,35 eğlence, gra yük bir zafiyet ve derin bir kansızlıktan ğa karar vermiştir. Bu sene Paramount sonra onlara lüzum kalmıyacak. mofon, nasıhatler 20 05 ORG VE ŞAN Cevdetin bırakmış olduğu notlar ve vetan bir yemekten sonra mehtabı seyretmek başka. üç renkli filim hazırlıyor, diğer altı renkli Dığer taraftan bazı filimlere aktörün KONSERI 20,35 PIYANO KONSERI 20,50 için hududda tbardin gaçidine gitmeğe sikalardan birkaç örnek mevcud. DörO zaman buraya gelmek istedim.. Kıfilim için ise muhtehf taahhüdlere girmiş kravatmm, şapkasının, elbisesinin rengi gramofon, haberler, radyo fantezisi 22,35 karar verildi. Herkes o suretle birkaç o düncü kısımda Cevdetin yanda kalmış şın bitmesine rağmen hava değiştirme bulunuyor. Bu hususta en ziyade tered ifade olunmak için uzun uzun Iâkırdılara komedi 24 50 gramofon, hava. olan Tarihî Sözlüğü vardır. tomobile yerleştirildi ki Patrice kendi ROMAnin bir iyilik yapacağını umdum. Paris'i Mahdud miktarda basılan bu kitabm düd eden Metro da nihayet birçok renkli ihtiyaç vardı. Renkli filim bu hususta ik18 20 Rio de Janeiro'dan naklen: KON sininkinde yalnız kaldı. terkettim.. Dostlanmı, işlerimi... Fakat filim yapmağa karar vermiştir. Holi tısadı mucib olacak. SER 18,55 karışık yayın 21,45 KARIŞIK faydasmı tamim için memleketin bel Yolaine François ile yanyana düş hıçbir §ey para etmedk Birçok istirhamMUSİKI 22,05 piyes 23,20 ŞARKILAR, vud'un bütün filim operatörleri renkli fiHareketli resimlere gelince, onlann da libaşlı kütübhaneleri ve ilim müessesemüştü. Ken'an ceni'b yoluna dogru dönlardan sonra o itiraf etti.. lerine meccanen verilmesinin Muhiddin lim almak tekniğini öğrenmek için humma bu ane kadar bazı renklilerini gördük. sonra DANS MUSIKISİ, İstirahatlerde hadüğü zaman arkadan bir klâkson işitildi. berler ve saire. Kimi seviyor? Üstündağ tarafmdan münasib görüldü lı bir şekilde hiç durmadan gece gündüz Fakat Mickey Mouse mucidi Walt DisFenerler yolu parlattılar. Bir otomobil ğünü haber aldım. Avnca memnuniveli çalışmaktadırlar. Yeni renkli fılimler, ney de bu babda yeni bir teknik usulü İşte, onu söylemeği kat'iyetle redAcı bir öliim bir şimşek gibi yanlarından geçti. mucib bir hareketi kitabdan ist'fade et şimdiye kadar gördüğümüz renkli filim bulmak üzeredir. detti.. Seviyor, fakat musîr namuskârlıMerhum j an Bu Patrice! diye François ba mek istivecekler» tebsir ederim. ğile o adamı kat'iyyen görmiyecek ve büler şeklinde olmıyacaktır. Eskiden renkli Hülâsa, bundan sonra filimlerde renk darma kumandanı ğırdı. tün hayat müddetince bu aşk hayali göfilim yapdırken bu bir ihtiyaç olarak de sade muayyen bir yerin, elbiselerin ve sai Mustafa Saminin Yolaine hissiz, yandaki pencereden Bir şoförün marifeti zümüzün önünde kalacak. ğil, fantezi olarak telâkki edilirdi. Hal oğlu, 48 inci ilk r renin rengini göstermekte değil, vak'anm otomobılin kırmızı fenerlerine baktı. Şoför Âdilin idaresindeki 3319 nu Itirafından sonra bana daha sakin gömekteb öğretmeni François sevki tabiî ile kendi otomo maralı otomobil Beşiktaştan geçerken buki şimdi renksizliğin ifade edemediği esasını, aktörlerin ruhî haletlerini anlatzüküyor, fakat bazan hatırladığını hisseve İstanbul Üni bilinin süratini artırdı. Bir şeyler olaca Sadi adında bir adama çarpmış ve bu noktalar renkle ifade edilmeğe calısıla makta mühim bir rol oynıyacaktır. versıtesi H u k u k diyorum. Hatıralan uyanıyor Biliyor ki ğını bir hissi kablelvuku ile anlıyordu. kazadan sonra şoför yoluna devam edeFakültesi son sınıf , bu aşk hiçbir zaman tatmin edilmiyecek Birkaç dakika sonra bir yol dönemecin rek 1353 numaralı otomobile de çarptalebesinden Ferid vç her zaman onu sevecek.. de Patrice'in arabası durmuştu. Ön ça mış ve hasara uğratrmştır. Şoför yakaSezer uzun zaman Bu delilik... Mücessem filim meselesi murluk bir ağaca saplanmıştı. François lanmış, tahkikata başlanmıştır. Singapurdaki felâket danberi çekmekte Belki. Bunun kim olması ihtima bır fren yaparak otomobilini durdurdu, Son defa «İtham ediyorum!» isminde olduğu hastalıktan Londradan bildirildiğine göre SingaDünya matbuat kongresi lini aradım.. Hatta onu tekrar görmesini, yere atladı. Kaza yerine doğru koştu. bir filim yapan Fransız rejisörü Abel kurtulamıyarak pek önümüzdeki sene zarfmda Arian pur civanndaki korkunc ormanlardan bionunla yaşamak için beni terketmesini Patrice arabanın içinde cansız bir halde Gance'm sade filimleri değil, bütün fo genc yaşmda gözlerini ebediyete kapa» bile temenni ettim. Aşkın uzun bir temas bulunuyordu. Alnındaki yaradan kan tinde dünya matbuat kongresi topla rinde Paramount hesabına çevrilmekte otoğrafla alınan resimlere mücessem gö mıştır. nacaktır. Ârjantinin îstanbul başkon an bir macera fılminin dış sahnelerinden la yaşamıyacağmı biliyordum.. Fakat akıyordu. François, dostunun üzerine solosu M. Linares Tiirk gazetelerinin rünmek kabılıyetini verecek bazı tertibat keşfedemedim!.. Vefat :ğildi. Cesedi tetkik etmek isterken bir bu kongreye iştiraklerini temine çalış biri alınmaktayken 9 metro uzunluğunda keşfettiği muhtehf gazeteler tarafından Uzun seneler İstanbul Polis müdiri • bir yıl an rejisör, operatör ve artistlerden yazılmaktadır. Bu tertibatla beyaz per Patrice başmı ellerî arasına aldı. el onu geri çekti. Yolaine sapsan, ener maktadır. ^ k . yeti tercümanı ve sansörü bulunan. haKaldırmadan devam etti: mürekkeb grupun üzerine hücum etmiş jile ilerledi. Kocasınm vücudünü dinledi: dedeki hayaller de oraya yapışık birer înhisarlar Müste$armin len Kozlu Kömür İşleri şirketi servis Hatta bir aralık senin olduğunu Yaşıyor! dedive sahne vazıı Zoltankegl sağ kolıle resim olarak değil, önde ve geride buluşeflerinden Mustafa Necib Emrenin antetkikleri zannettim.. Bu dakikada Patrice gözlerini açtı. kendini müdafaa etmek isterken yılan bu nan eşya ve ınsanlar kendi mevkilenne nesi Bayan Havva Emrenin, kısa bir Zavallı dostum!.. Gümrük ve tnhisarlar Müsteşarı kolu omzuna kadar kapıp yutmuş, ayni göre seyredilebilecektir. Karısını, üzerine eğilmiş görünce konuşhastalığı müteakıb Zonguldakta vefat Âdıl Okuldaş beraberinde Liman Işleri mak istedi. Kansı: > Benim için fena hüküm verme Abel Gance bu hususta malumat al ettiği haber almmıştır. Allahın rahmezamanda baştanaşağı zavallı adamın vü Sus!.. Diye mırıldandı. Daha son müdürü Raufi Manyaslı olduğu halde François.. Fakat o zamandanberi hayatini diler, oğluna taziyetlerimizi suna mak istiyen bir gazeteciye: cudüne dolanmıştır. Sayısı on beşe baliğ tım tahammülü imkânsız Yolaine'in ra konuşuruz. Daha önümüzde uzun bir dün lıman tesisatmda bir tetkik yap r ı z Bana bu fikir, demiştir, Amster . mış, yolcu salonunu görmüş ve lima olan artistler ve diğer arkadaşları bu hale hoşuna gittiğini zannettiğim herkesi evi hayat var... dam müzesini gezerken geldi, orada bazı nın, eski gümrük binasında vücude getabiî lâkayd kalmamışlar, yılanı müşkü Gözyaşlannı gizlemek için başmı çeme davet ettim.. Bilhassa erkeklerden.. tablolar üzerinde yaptığım tecrübeler tirdiği antrepolan gezmiştir. lâtla öldürmüşler ve Zoltan'ı ağır surette virirken François'ya hitaben: Ona kur yaptıklarını gördüklerimi... Onmeydana koymak üzere olduğum terti Meccanî lisan dersleri Yeni antrepolar 1000 metro mıırabbaı yaralı olarak kurtarmışlardır. Rejisör a Onu tekrar elde etmek için kullanlann kollarına düşmesini, onları sevmeEminonu Halkevindenbatı bana ilham etti. Sinemaya tatbi bir saha dahilinde bulunmaktadır. Ya Evimızde fransızca kurslan 15/10'1937 sini istedim. Bean şart ki ötekinin, göz dığım hilenin onu bu dereceye getirece pılan tetkikler sonunda antrepo'ıarın bu cele Singapur'daki hastaneye neklolun kında ne derece muvaffak olabilece cuma ve ingilizce ile almanca kurslan 14/ lerinin önünden gitmiyen ötekinin ha ğini tahmin etmezdim, dedi. hafta içinde işlemeğe açılması takarrür mustur. eimi henüz kat'ivetle bilmivorum. 101937 perşembe gunü saat 17 de açılayalini silsinler diye... Çeviren: etmistir. caktır. Yazılmak ve sartlarını öğrenmek isBedriye Yeğensoy tiyenlerin ikışer vesika fotografıle Ev Sek Nekadar değişmişsin Patrice! Bir 11 Bırinci Teşrin 1935 de reterlığine müracaatleri kaç ay evvel seni mes'ud ve lâkayd göBitmemiş Senfoni'yi Teşekkür rüyordum. Lâkayd, kanna karşı bile.. göstermiş olan Hatırlıyorum Şu küçük, fevkalâde arMeş'um hastalığından kurtulamıya Mukemmel türkçe ve fransızca rak dün vefat eden Hasan Yavaşın ce tistle tanışmıştın... Yarım Ay bilen bir daktiloya ihliyac vardır. kadirşinaslığını Yarım Ay mecmuasınm 64 üncü sayısı Onu, biliyorum. Hata ettim. Bü nazesinde bulunmak Hüviyet, referanı ve istenecek üc renkli bir kapak içinde, zengin mundericatyük hata.. Fakat onlann günahını bu gösteren ve acımıza iştirak eden dost ret miktart gosterilerek mektubla 11 Birinci Teşrin 1937 de la intişar etmiştir. ve arkadaşlarına ayrı ayrı teşekküre gün çekiyorum. Istanbul 103 numaralı posta kutu imkân olmadığmdan muhterem gazeteSADİ TEK Benden ne bekliyorsun şimdi? suna Oaktilo rumuzile müracaat. nizle ilânını rica ederiz. Bu gece Dostluğunu... Dikkat et, tetkik Ailesi Kardeşlerl (Yeşilköy) yarın gece et, gör. Senden başka istinadgâhım yok. Remziye Yavas Harun ve Huseym Yavaş (Heybeli) cumartesi ü Mevsimin birinci süper Hlmini Haydar Rifatın gecesi (Büyükdere) gösterecektir. Umumun takdir nazarını celbedecek olan bu eserlerinden tiyatrolarmda şaheser büyük bir sinema hediyesi olacaktır. ERKEKLER (40) ından H<çbir filmi, eğlerceli ve acıklı mevıuu it'barile Karagomlekliler Ihtüâli 100 Kx SONRA AZARLAR Etrüsk Vazosu 20 tliçin Olumü 50 Efendi Üe Uşak 40 Vikontun Ölümü 30 Fransızca sözlü son filmi i.e kıyas edilemez. Iklimler 100 Bu akşamdan itibaren tlk Aşk 100 Küçük HMyeler 100 YARIN Mevud Toprak 125 Stalin 150 Umumun alkışlarına mazhar olacaktır. Tubaf Merak Heyecan ve neş'e dolu bir filim Lenin Mezhebi 75 sahnelerinin setrimliliji ve SHIRLEY TEMPFelsefe 35 Istemiye istemiye yankeaici olan meşhur bir Avukatın eğlenceli LE'in tebessümü. bütün Istaobul balkını SATarih Felsefesi 125 gülunçlü, heyecanlı maceraları RAY ainemasına koşturacaktır. Uâveten: FOX Anarşizm 60 JOURNAL son dünya havadisleri. Çocoklara tenzilâtlı fiatlar: 20 ve 25 kuruştur. GÜLMEYi ve EĞLENMEYi SEVENLER İÇİN v r Bir iki satırla Konferanslar, kongrelerj Daktilo aranıyor ^ Yeni Eserler S U M E R sineması WALEWSKA'» SHIRLEY TEMPLE'in ZENGİN ÇOCUGU SÂRAY sinemasında BEYNELMİLEL YANKESiCi Sinemasında İPEK FERNAND GRAVEY EDVIG FEU1LLERE TEMPLE ™• Bu s e n e : •^•••^••^••^•^•••»»•^•••••••»•i MAURiCE SEVİMLİ SERSERi filmidir. Ve bütün filimlerinden güzeldir. ı Yalnız tek bir filmini göreceğiz, o da : CHEVALiER'nin Gazetesi olmıyan bir gazeteci Parası olmıyan bir milyoner kun Nikâhlın olmıyan bir nikâh Ateşi olmıyan bir yangın Kaçakçııı olmıyan bir kaçakçılık ÇiFTE KUMRULAR ( Fransızca ) YARIN A K Ş A M LİLİAN HARVEY HENRV Garat Gorülmemiş bir seviştne usulü Neşesine doyulmıyacak bir mevzu Zevklne kanılmıyacak bir müzik. Cormekle bıkılmıyacak bir film. En son moda evlilik hayatı. T U R K sinemasında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle