16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Bırinciteşrin 1937 SON HâdiseSer arasında MESELELER Kitab nerede, kitab? er sene, mektebler açılmca, muallimlerin, velilerin ve talebelerin ağzından bir çığlık kopar: «Kitab yok!» Tek kitab usulü kabul edildikten sonra, mekteb kitablan devlet tara fmdan hazırlanmağa başladığı tarihtenberi, her sene bu manasız ve münasebetsiz kıtlık zuhur eder. Manasız ve münasebetsiz; çünkü «ekmek yok!» dendiği zaman herkes anlar ki buğday yoktur, çavdar yoktur, un yoktur; fakat «kitab yok!» dendiği zaman kitabı vücude getiren unsurlardan hangisi yok tur? Muharrir mi yoktur? Vardır; mürettib mi yoktur? Vardır; matbaa mı yoktur? Vardır; kâğıd mı yoktur? Vardır. Hatta o kadar vardır ki, mekteb kitablan devletin eline ve idaresine geçtikten sonra bu nevi eserler hazırlıyan muharrirlerden, mürettiblerden ve matbaalardan çoğu işsiz kalmışlardır. Mekteb kitablarını vücude getiren unsurların hepsi bol bol mevcud ol duğu halde gene mekteb kitabı bulunamaması kadar manasız ve münasebetsiz birşey tasavvur edilebilir mi? Her sene biz bu sütunlarda mekteb kitablannın kötülüğünden kıtlığına ve yokluğuna kadar bütün derdlerini ortaya dökeriz; hiç olmazsa daha sonraki sene bu münasebetsizliğin önüne geçebilecek bir vazife ve mes'uliyet şuurunun uyanmasma çalışırız. Ben bu mevzuda en aşağı yüz defa kalem sallamışımdır. Nafile: O sene, ertesi sene ve daha ertesi sene mektebler açılmca genn kitablar hazırlanmamıştır; aradan aylar geçer, gene birçok kitablar eksiktir ve sene sonuna kadar bile yetiştirilemiyen kitablar vardır. Bu sene gene mektebler kitabsızdır; müsverldeler malbaalara geç verildiği için iki üç ayda bile kitab yetişmiyecektir; liselerin son smıfı istisna edilirse bütün mekteblerimiz kitabsızdır. Bu felâketin iki sebebi var. Biri tek kitab usulüdür ki mekteb kitablarını hazırlıyan enerjiyi ve zamanı tahdid etmiştir. Çünkü eskiden memleketin ihtiyacını temin eden kitablar birçok muharrirler, birçok kitab evleri, birçok matbaalar tarafından hazırlanıyordu; bu çokluk, zamandan da tasarrufa yarıyordu; fazla olarak aradaki rekabet, herhangi bir gecikmeyi iflâsla tehdid ediyordu. Bugün bütün bu işler mahdud ellerin inhisanna ve bundan dolayı da, aynca, gevşemesi pek tabiî olan mahdud istihsal kuvvetlerine terkedilmiştir. İkinci sebeb de idaresizlik ve beceriksizliktir. Mes'ul daireleri matbaalara vaktinde müsvedde ve vaktinde kâğıd yollamaktan kim alıkoyuyor? Çin ordusu şimalde muvaffak oluyor Kıtaatın birçok mevkileri istirdad ettikleri haber veriliyor. Çinliler bir limanda dalgakıranı berhavaya hazırlandılar Tokyo 6 (A.A.) Tebliğ: Şimalî Çinde Pekin Hankow demiryolu üzerinde Japon kıtaatı, Chengting'e karşı bir taarruz hazırlamaktadırlar. Çin ordusu, bu mevkide kuvvetli müdafaa mevzileri vücude getinniş ve bir çok tahkimat yapmıştır. Tiençin Tsinan demiryolu üzerinde Japon ordusu, Çin kıtaatım tardetmek suretile 6 ilkteşrin tarihinde Tiençin'in 8 kilometro cenubunda kâin bir noktaya vâsıl olmuştur. Şanghay'd Lotienchen Liuhang chen cephesinde vaziyet, Japonlara müsaiddi. Japonlar, düşmanı tardetmek su retile ileri hareketlerine devam etmektedirler. Japonların tarassud tayyareleri, Şanghay'm şimali garbisinde cevelânlar yapmışlar ve Çinlılerin muazzam ihtiyat kuvvetlerinin birinci Çin müdafaa hatlarını takviye maksadile Chenju ve Chia otow'da tahaşşüd etmekte olduklarım <aüşahede etmişlerdir. olmıyan sivillerin bombardımanmı pro testo için dün Canterbury başpiskoposu nun riyaseti altında Albert Hall'de ya pılan toplanbya binlerce kişi iştirak et miştir. [HEM Orta sınıfın uyanışı Peyami Safa Bu satırların hakikati ifade etmekten başka bir kıymeti de bir marksistin itirafları serisine dahil olmasıdır. A. Deschamps da şu satırları ilâve ediyor: «1909 da, oldukça uzun süren bir buhrandan sonra bir anket heyeti, küçük ziraî mülkiyet ve endüstri heyeti teşekkül etti. Ve bu heyet teşekkül edince derhal faaliyete geçti ve mülkiyetin, Fransadaki mülkiyetin tekâmülü hakkında bir çift anket başladı. Bu anketin neticeleri, 1886 da C\. Gide'in ve 1899 da Bernstein'in evvelce istatistiklerde işaret etmiş oldukları neticeleri teyid etmiştir. «Binaenaleyh endüstrinin temerkü zünden, zamanımızın mühim bir hâdisesi olarak bahsetmek hiç de yanlış değil dir. Nitekim Bernstein de «Büyük en düstri, sayısı gittikçe artan küçük ve orta sınaî teşebbüslerin yanında kuvvetleni yor ve büyüyor» demekle, ayni düşüncede bulunmuş oluyor. «îlk görünüşte aldatmasına rağmen hakikatte bu düşüncede paradoksal bir şey yoktur. îstihsal, sabit, tahavvül et mez bir miktar değildir. İstihsalin hacmi, içtimaî ihtiyac gibi artar. Eğer bir kuzuyu paylaşmak için iki kişi isek ve taksim etmek için kuzunun koyun olmasını bekliyorsak aşikâr ki size düşen yan hisse, hayvanın kuzu iken yapılan taksiminde size düşen hisseden daha ağır bir sıklette olacaktır. Ve hissenizin tezayüdü benimkini azaltmış olmıyacaktır; bilâkis benim hissem dahi artacaktır. İşte büyük, orta ve küçük istihsal arasında, istihsalin taksimi bu suretle vukua gelir. «Bunu izah eden sebeblere gelince, bunlar müteaddid ve muhteliftir. Onlan bütün iktısad kitablarında, en elemanterlerinde bile izah edilmiş görürüz.» Ayni eser, büyük mağazalann da küçük ve orta ticareti massetmediğini, bü yük kredi müesseselerinin küçük ve bil hassa orta banka müesseselerini ortadan kaldırmadığını, hele ziraatte küçük ve orta teşebbüslerin sayısı arttığı halde büyük teşebbüslerin azaldığını rakamlar ve misallerle ispat ediyor. Bunda şüphe yoktur. Dört sene kadar evvel, gene Cumhuriyet'te, meşhur Bel çikalı iktısadcı Henri de Mann'ın «Yapıcı Sosyalizm» adlı kitabmda marksizmin bu tarzda tenkid edilmiş olduğunu yazmıştım. NALINA MIH1NA Seyrüsefer tedbirleri Japon plâmnın mahiyeti Tokyo 6 (A.A.) Japonyanm Çin ataşemiliteri Kitan beyınatta bulunarak demiştir ki: «Japonya şimal* Çinde yeni bir dev let kurmak fikrinde olmadığı gıbi orada bir askerî işgal de idame etmek arzusunda değildir. Fakat Çin, Japonyaya karşı muhasım hattı hareketinde ısrar edecek olursa Japonya şimalî Çinde kendi otoritesi altında yarımüstakil bir rejim tesis edecektir. Eğer muhasamat devam ederse bütün mühim sevkulceyş noktalarının da işgali icab edecektir. Şimdi muvak katen işgal altında bulunan topraklar ileride vaziyetin lüzum göstereceği rejime hazırlık olmak üzere daha şimdiden hususî bir idareye tâbi tutulacaktır.» Sansi cephesi 6 (A.A.) Japon kıt'aları Tayşov ile Yuanping arasında yarıyolda kâin Kuşien şehrine girmişlerdir. Çin kıtaatımn muvaffakiyeti Takoungpao 6 (A.A.) Chansi'nin şimalinde harekât icra etmekte olan Çin kıtaatımn Japonları şımale doğru tardederek Kouhsien'in 10 kilometro şimaline varmış ve Yangmıngpao'yu almış olduklan söylenmektedir. Diğer bir müfrezenin Japonlann ricat hattını kesmiş oldukları rivayet edilmektedir. Diğer taraftan Japonların Tchtcheouyu istirdad etmiş oldukları haber veril mektedir. Bazı adalann işgali Şanghay 6 (A.A.) Pratas ada lannm Japonlar tarafından işgali meselesi, Çin mehafilini endişede devam ey lemektedir. Filhakika büyük bir ehem miyeti olan Çin meteoroloji istasyonu, bu adalarda bulunmaktadır. Bir Japon diplomatının sözleri Resmî Çin tebliği Şanghay 6 (A.A.) Çin gazeteleri, Chansi'nin şimali şarkisinde harekât icra etmekte olan sekizinci ordunun bir kolunun Pinglou'yu istirdad etmiş ol duğunu yazmaktadırlar. Dağlık mmtakanm şimali şarkisinde harekât icra et mekte olan diğer bir müfreze Pinghsing geçidinin şimali şarkisinde kâin Linh chiou'yu istirdad etmiştir. « Japonya hakkı rlduğu halde müsavat istemiyor. Çünkü garbm hak hakkındaki fikri Uzaksarkm adalet mefhumile kabili telif değildir. Japonya, tevessüü gayriinsanî kanunlarla güçleştirilen taşkm ahalisi için hareket serbestisi istemektedir. Ayni suretle Japonya, ahalisi için Çinde sükunetle tevessü etmek hürriyetini istemektedir.» Nankin 6 (A.A.) Çin resmî tebliği: Şanghay cephesinde düşmanın son derecede şiddetli bombardımanlarına rağmen Çin kıtaatı, harikulâde bir kahramanlıkla mevzilerini tamamile muhafaza et mektedir. Dün gece Chapei'de Japon kuvvetleri birkaç defa ilerlemeğe teşebbüs etmişse de göğüs göğüse şiddetli muha rebelerden sonra her defasında geri püskürtülmüştür. Keza Japonlann tanklarla yaptığı bir taarruz da tardolunmuş tur. Kıtaatımız düşman mevzilerine el bombalarile müeessir baskınlar yapmış lar ve ağır zayiat verdirmişlerdir. Japonlar, Chapei üzerine çok honhar bir hava taarruzu yapmışlardır. Bütün bir filo hep bir anda şehrin üzerine bomba larını boşaltmışlardır. Vuhie ve Nan kin de bombardıman edilmiştir. Bir Ja pon tayyaresi Çin tayyareleri tarafından takıb olunarak düşürülmüştür. Tsinpu cephesinin cenub mıntakasm da Tsangşu ve şimal mıntakasında da Pataoşu'yıı kıtaatımız Japonlardan geri almıştır. Japon kuvvetleri ileri yürüyüşleri esnasında iki kola ayrılmış bulunu yorlardı. Marksist telâkkiye göre, gittikçe çoğalan proleterleşme hareketi, sermayenin gittikçe artan temerküzünden doğar: «Bizzat küçük kapitalist istihsal, küçük olması itibarile, daha büyük sermayelere sahib olan istihsal önünde ortadan kalkar. Hulâsa, küçük sanayi erbabı, küçük tacirler, küçük mülkiyet sahibi köylüler, küçük burjuvazi işçi sınıfına katılır ve kapitalistlerin sayısı azaldığı nisbette amelenin sayısı artar.» Böylece kesafet peyda eden proletarya, büyük bir ekseriyet halinde (çünkü orta sınıfı da içine alacaktır) kapitalizme karşı muzaffer olmağa namzeddir. Marksist iktısadın en büyük ümidlerinden biri de bu idi. Fakat bu kehanetin yapıldığı tarihten itibaren, orta smıf, proletaryaya katılarak meydandan çe kilmek şöyle dursun, marksist iddianın tam tersine olarak, alabildiğine inkişaf etmiştir. Bugün, iddia edilen ekseriyet ne amele, ne de sermayedar sınıfmdadır ve kesafetçe en üstün smıf küçük burjuvazidir. Fakat sosyalizm ve komünizm, sosyal ve ekonomik davayı sırf amele ile sermayedar arasındaki ihtilâfın içinde göstererek orta sınıfın gittikçe artan kesafetini görmemezlikten geldikleri için, bu smıfı en ziyade temsil eden radikal sosyalizmle geçinemez olmuşlardır. Fransa halk cephesinde, muvakkat bir zaman için birleşen iki partinin anlaşamamasma en büyük sebeb budur. Avrupa anketimde, küçük tacir sınıfının sosyalist Blum kabinesinden şikâyetlerini bildiren sözleri kaydetmiştim: Amelenin talebi ve kazancı arttıkça, büyük sermaye sahibi fiatlara zam yapıyor, hayat pahalılaşıyor, istithlâk azalıyor ve bu arada, kazancı ve sermayesi büyük sarsıntılara dayanmıyan orta sınıf darda kalıyor. Bundan dolayı Avrupada marksist iktısadın hiç tahmin etmediği bir orta smıf uyanışı olduğunu da aynca birkaç makalemde ve fıkramda yazmıştım. Marksist iddianm tam tersine, orta sınıfın tasfiyeye uğnyarak meydandan çekileceği yerde, büyük sanayiin inkişafile mepsuten mütenasib büyük bir inkişaf elde etmesi, bizzat komünistlerin de hayretle kabul ve itiraf ettikleri bir hakikattir. Yüksek Iktısad ve Ticaret mektebi neşriyatından «Marksizm» adlı eserde mükemmel bir şehadete ve itirafa tesadüf ediliyor. Suud Kemal Yetkin tarafın dan, Paris Hukuk fakültesi iktısad doktrinleri tarihi profesörü A. Deschamps'm takrirlerinden tercüme edilen bu eserin 47 inci sahifesinde, Ed. Bernstein adlı halis bir marksistin (Nazarî sosyalizm ve amelî sosyal demokrasi) adlı, 1899 da neşredilmiş kitabından şu iktıbaslar var: eyrüsefer işleri için yeni kararlar verildi. İstanbulu, medenî şehirlere benzetmek için alman bu tedbirleri memnuniyetle karşılamamak kabil değildir. Fakat, îstanbul halkının tahakkukunu görmek istediği eksilc kalmış bazı tedbirler daha var ki onlardan bugünlük hatmmıza gelenleri de biz yazalım. Yük ve süprüntü arabalanmn gürültüsü Gürültü ile mücadele ederken yalnız otomobillerin sesini kısmak kâfi değildir. Yük arabalan günün her saatinde ve süprüntü arabalan sabahlan ortalık ağarırken öyle gürültü ediyorlar ki otomobil kornalan bunların yanında saz gibi kalır. Bu arabalann gürültülerini azaltmak için alınabilecek tedbirler arasında te kerleklerine lâstik takmak da var. Fakat, bu «kel başa şimşir tarak» nev'inden manasız birşey ve beyhude bir masraf olur; gürültüyü kesmeğe de kâfi gelmez. Bu arabalann gürültüsüne karşı şimdilik tek çare, boş olduklan zaman, bunlann koşturulmasını yasak etmektir. Şoförlerîn ve otobiis biletçllerinîn JâyafeÜ Taksi şoförlerile otobüs şoför ve biletçilerinin kıyafetlerini düzeltmek lâzımdır. Arabacıya iş başında sigara içmeği menederken bu kıyafet meselesine bir çekidüzen vermemek hata olur. Hele Istanbulun muhtelif semtlerinde işliyea otobüslerin şoför ve biletçilerinin kıyafetleri cidden fecidir. Bu adamların, böyle göğüs bağır açık, üst baş harab bir halde çalışmalarına nasıl müsaade edilebilir? Hepsine kire dayanır renkte iş gömleğî ve başlanna ayni şekilde kasket giydirmelidir. Işaret memurlan daha dikkatli oîmalıdır Şehrin muhtelif kalabalık yerlerindeki Seyrüsefer işaret memurlan arasında vazife başında dikkatsizlik edenlere, sağa sola dalanlara tesadüf ediliyor. Bunlar, bazan aykın istikametlerden gelen nakil vasıtalannın ikisine birden yol veriyorlar. Yahud bir tarafa arkalarmı dönüp o istikameti, adeta, unutuyorlar. Belki de bu kusurlar, fazla yorgunluktan ileri gelmektedir. Bu memurlar, dikkat hassasi ve karar sürati yüksek olanlardan seçilmeli ve nöbet saatleri, yorgunluktan vazifelerinî hakkile yapmalanna mâni olacak kadar uzun olmamalıdır. Belediye ve Emnîyet Müdürlüğünün bu temennileri de nazarı dikkate alacaklarına şüphe etmiyoruz. i Çinliler bir dalgakıranı edecekler berhava Chefoo 6 (A.A.) Buradaki A • Sonra da talebelerin imtihanlarda merikan deniz makamları, Çinlilerin sapır sapır dökülmelerine şaşıyoruz. Chefoo dalgakıranını berhava etmek Bu mektebi kıt, muallimi kıt, zamanı tehdidine şiddetle itiraz etmektedirler. kıt, parası kıt memlekette, çocuklaŞimdiki halde beş Amerikan harb gemisi rı smıfta bırakarak, boş yere mekteb haricî limanda demirlemişlerdir. Ticaret ve muallir> işgal etmenin, boş yere gemileri de dalgakıranın dışında tahmil Şanghay'da Japonlardan 30 sahra to devletin ve halkın zamanını ve paraedilmektedirler. pu ve mühim miktarda harb levazımı iğ smı israf etmenin mes'uliyeti çok aLondrada bir protesto nümayişi tinam olunmuştur. Japonlar burada ü ğırdır. Londra 6 (A.A.) Çinde muharib midsiz bir muharebe yapmışlardır. EHeri böğründe kitab bekliyen ta' mılllmınll <>iMiııınıııııııi!!iıi!iı||||||||||||!||||iii!i!iii!iıııııııımıınııı>>I!(ltniim(rır,.t. lebeler, veliler ve muallimler namına, Kültür Bakanınm ta kendisine ve etrafındaki maiyet kalabalığınm hepsine birden soruyoruz: Baylar! Kitab nerede, kitab?.. Ve mekteblerin «Kitab! Kitab!» diye haykınştıklan bugünlerde sizler neredesiniz? 1 îngiliz komünist ve işçi partileri Mısırın millî müdafaası Iktidara gelmek üzere yeni bir parti kuracaklar Parlamento fevkalâde içtimaa davet edildi Bu asırda ve bilhassa bu devirde herşey, büyük sanayiin harikalı inkişafile bir arada ve bir tempoda, orta ve küçük sanayiin, ticaret ve ziraatin de geliştiğini ortaya koymuştur. Bu sınıf (yani küçük Yün ipükler hakkında bir burjuvazi) amele sınıfına katılmak ve karar tasfiyeye uğramak şöyle dursun, başlı Ankara 6 (Telefonla) 7005 numa«Küçük endüstrilerin ölüm çanını ça başına, alabildiğine teşekkül ve inkişaf ralı kararnamenin hükmünden tarifelanlar, küçük endüstrilerden çok evvel ediyor. nin 102 nci numarasına dahil yün ip gömüleceklerdir. Pek küçük mülkiyetin Artık, Avrupada ekseriyetin sosyal liklerinden 20 numaraya kadar olanlave pek küçük endüstrinin devam edece bir hareketinden bahsedildiği zaman, rınm istifade etmiyecekleri alâkadar ğine, hatta gelişeceğine inanıyorum. amele sınıfı değil, orta smıf hatıra gelme lara bildirildL «Grupmanlarda ve endüstrinin dahilî lidir. Kesafet ve ekseriyet bu sınıftadır: fthali serbest eşya hakkında şartlarında vukua gelen mütemadi deği Gözler, onun kımıldanışmı ve kalkınışmı bir karar şikliklere rağmen vaziyet şudur: Büyük dikkatle takib ediyor. Fakat sınıf çerçeAnkara 6 (Telefonla) 2 5605 sayıendüstri, küçük ve orta sınaî teşebbüsleri vesinin sarahatsizliğinden dolayı, bu ha lı kararnameye göre ithalleri serbest devamlı olarak massetmiyor, bilâkis on reketi de, her nazariyenin yaptığı gibi bırakıldığı halde 2 7005 sayılı genel lar büyük endüstrinin yanında kuvvetle dar kategoriler içinde mütalea etmekten ithalât rejimi kararnamesine bağlı 2 kaçmak lâzımdır. niyor.» numaralı listeye ithal edilmemiş olan maddelerin bu kararnamenin meriyete giriş tarihi olan 15/7/937 tarihinden evvel yola çıkarılmış veya gümrüklere gelmiş oldukları tevsik edildıği takdirde bir defaya mahsus olmak üzere gümrüklerden geçirilmeleri takarrür etti. Tarih sergisinde Uygur eserleri PEYAMI SAFA Bournemouth 6 (A.A.) Sir C ripps ile profesör Laski, komünist fırkasile birleşmek maksadile siyasî mücade lelerini terketmeğe ve yahud hiç olmazsa tatil eylemeğe karar vermeleri üzerine bugün amele fırkası millî icra komitesi azalıklarına tavin edilmişlerdir. Sir Cripps'in fırkasınm vermiş olduğu karar, amele fırkası liderlerile konferanstaki murahhaslar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Çünkü ar tık inzıbatî bir hareket icrası zarureti ortadan kalkmıştır Bournemouth 6 (A.A. Konfe rans, «âcil» denilen programı, yani amele rans, «âcil» denilen programı yani amele fırkasınm iktidar mevkiine gelmesi tak dirinde yapacağı seyleri tespit eden komite plânını ittifakla kabul etmiştir. M. Attlee, bu programı takdim ederken şöyle demiştir: « Yeni bir cemiyet vücude getirmeIiyiz.» KaTıire 6 (A.A.) Başvekil Nahas Paşa, parlamentonun fevkalâde olarak içtimaa davet edileceğini bildirmiştir. Bu toplantıdan maksad, millî müda faa için bir milyon liralık munzam tahsiAnkara 6 (Telefonla) Nazilli mensat kabul etmek ve Montreux kapitülâ ıcat fabrıkasınm bu ayın 9 unda açıl yonlar konferansının derpiş etmiş oldu" ^sı takarrür etmiştir. Bu tarihte Bü nizamnameleri mer'iyet mevkiine vaze' ük Önder Atatürkle maiyeti erkânı mek olduğu söylenmektedir. Malum o' iın o civarda bulunmaları muhtemel duğu veçhile bu nizamnamelerle konsr olduğundan açılış törenine şeref ver meleri ihtimali vardır. losluk mahkemelerinin salâhiyeti muhte lif mahkemelere devredilecektir. Suriye parlamentosumm Mareşal Fevzi Çakmak Ankarada Ankara 6 (Telefonla) Büyük Er kânıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak bu sabah Ankaraya geldi. Millî Müdafaa Vekâleti ve Büyük Erkânı harbiye erkânı tarafından karşılandı. PARİS BORSASI Paris 6 (Hususî) Paris Borsasının bugünkü kapanış fiatları şunlardır: Prenses Paul apandisit Londra 150,35, Nevyork 30,35 1/2, ameliyatı oldu Berlin 1223, Brüksel 512, Amsterdam Londra 6 (A.A) Dün apandisitten 1678, Roma 159,80. Lizbon 132,70, Ce ameliyat olan Yugoslavya prensesi nevre 699,50, kurşun 17,16,10 1/2, bakır Paul'un sıhhî vaziyeti oldukça mucibi 52 54. kalay 233,10, altın 140,07 1/2. memnuniyettir. gümüş 19, 15/16, çinko 17,13,9. Türk Tarih Kurumu tarafından Dolmabahçede açılmış olan tarih sergisini hergün yüzlerce meraklı gezmekte dir. Sergide bilhassa Uygur köşesi çok zengindir. Bu köşede Berlin Akademisinden gönderilen muhtelif Uygur aliçtimaı tehir edildi fabeleri, köşeye başBevrut 6 (A A.) Suriye Başvekıli Mardam Bey. Chronicle gazetesine ver ka bir hususiyet verdiği bir beyanatta, parlamentonun a mektedir çılmasınm Cebelidüruzdaki seçimîerin Berlin etnografi bitmesinden sonraya talik edildiğini müzesi mütehassıs Sergide Uygur eserleri köşesi bildirmiş ve müstakbel bütçenin altın larınm bundan bir müddet evvel Tür gönderilen kıymetli eserler arasmdadır. esası üzerinden tesbit oîunacağını ilâve kistanda Turfan harabelerinde meyda Bunlardan biri, davul çalan bir adamı, evlemiştir. na çıkardığı iki Uygur minyatürü de ser diğeri de erganon çakn birini gösterFaşist kongresi geri kaldı gide teşhir edilmektedir. Bunlar, 8 ve mektedir. Roma 6 (A.A.) 8 teşrinievvelde 9 uncu asırlara aid eserlerdir. Manihi Onuncu asra aid ipek üzerine yapılrmş toplanması mukarrer bulunan büyük mezhebinin âyinini göstermektedir. Eserbir insan başı resmi. Budist eizzesinden faşist konseyinin içtimaı, talik edilmişIerin altlarındaki izahat, kısmen uygurtir. Salâhiyettar mehafil, bu talıkm M birini ifade ediyor. Eserler, Uygur TürkMussolini'nin rahatsız bulunmasından ca kısmen Manihi alfabesile yazılmıştır. lerinin san'at, idare, hukuk ve iktısad Şarkî Türkistanda Kızıl mevkiindeki neşet eylediği hakkında yabancı memleketlerde çıkan şayiaları kat'î surette harabelerde bulunan ağaçtan yontulmuş cephelerindeki kudret ve terakkisini tesiki küçük Uygur heykeli de Berlinden bit etmiş olduğu için çok değerlidir. yalanlamaktadır. NazilüfebHkasmınküşad resmînde Büyük Sefin de bulunrnası muhtemel Bunlar, bütün bir Türk medeniyetini ifade eden tran transit yolunda umumî tarife eserler olmak itibarile çok kıymetlidir Ankara 6 (Telefonla) Trabzon Erzurum İran hududu güzergâhmda otobüs ve kamyon servisine aid umumî tarife hazırlanmış ve bu yol 12 mırtakaya ayrılmıştır. Birinci kısımda beher mmtaka için yolcu başına 70, ikinci kısımda 150 kuruş almacaktır. Birinci kısımda 7 mmtaka, ikinci kısımda beş mmtaka vardır. Son nokta Divadinle İran hududu arasıdır. İ ölüm Hicaz Defterdarı merhum Meh" med Hayri kızı ve emekli Kültür Umum Müfettişlerinden Alâ eddin eşi ve başkonsoloslarımız dan Hasan Kemaleddin, Rauf Hayri ve Fahreddin Hayri hemşiresi, yüksek seciyesile temayüz etmiş, çok metin bir Türk kadını olan Hayriye üç seneden beri müptelâ olduğu hayatsuz, canhi raş hastalıktan kurtulamıyarak rahmeti rahmana kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat on birde Beyoğlunda Ha malbaşı cadde"sinde Yeniyol Kordelâ sokağındaki 79 numaralı evinden kaldırılarak namazı Nişantaşmda Teşvikiye camisinde kılındıktan sonra Feriköy kabristanmdaki aile metfenine tevdl edilecektir. Merhumeye rahmet diler ve kederdide ailesi efradma taziyetlerimizi sunarız.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle