12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 7 Birincltesrin 1937 Mes'ud bir yıldönümü İstanbulun Kurtuluş bayramı dün tezahüratla kutlulandı Mektebler açıldı, kitab yok! [Baftaraft 1 ind tahifedel Klering hesabları Resmi geçidde bahriyeliler IBaştaraîı 1 tnct sahıjede\ ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ cü fırka mızıkası ve bir müfreze, bir sü tarafından bir ziyafet verilmiştir. vari müfrezesi, bir topçu bataryası, polis Gece şehir baştanbaşa donanmış ve müfrezesi, itfaiye mızıkası ve bir müfre bütün Halkevlerinde müsamereler ve ze, Şehir bandosu, Üniversite ve yüksek temsiller verilmiş ve Taksim meydanın mektebler, liseler ve esnaf cemiyetlerin da Şehir bandosu tarafından millî par den müteşekkil alay Sultanahmed mey çalar çalınmıştır. danından hareket etmişlerdir. Dün gece halk akın akm sokaklara Alay, tramvay caddesini takiben ve dökülerek geç vakte kadar gezip eğlen caddelerde biriken halkın içten gelen al miştir. kışlan arasmda saat 11,30 da Taksim Bütün resmî ve hususî daireler dün neydanına gelmiştir. gece binalannı elektriklerle süslemişler Takaim meydamnda Şehrîn kahraman orduya şükram Taksim meydamnda abidenin sağ tarafında hazırlanan tribünde askerî er kân, îstanbulda bulunan mebuslar, Vali, Şehir Meclisi azalan, Emniyet Direktörü, Üniversite ve maarif erkânı ve sair ileri gelen zevat bulunuyordu. Taksim meydanındaki bayrak çekme merasimine Yedek Subay okulu İstiklâl marşını söyliyerek iştirak etmiştir. Şanlı bayrağımız meydanı dolduran binlerce halk tarafından bürmetle selâmlanmış tır. Bayrak çekme merasiminden sonra, îstanbul Belediyesi tarafından abideye bir çelenk konmuştur. Bundan sonra kürsüye gelen Îstanbul Üniversitesinden Bahadır Alkım, îstanbulun işgal altın daki kara gününden bahsettikten sonra Türk ordusunun îstanbulu yeniden fet hettiğini, bu büyük giinün unutulmaz heyecanını anlatmış ve on dört yıl evvel bugün îstanbul nasıl sevincle çalkandıy sa, bugün de ayni îstanbulun ayni kutlu sevinci tekrar ettiğini söylemiş ve Büyük Önder için taşıdığı sonsuz şükran hisle rini bildirmiştir. Şehir meclisi azasından avukat CemaIeddin Fazıl, «Sayın hemşirelerim, aziz arkadaşlanm, bayrammız kutlu olsun» diye başladığı nutkunda, 6 teşrinievvelin yalnız îstanbulun değil bütün Türk milletinin hür ve serbestçe nefes ve tam istik Jâline sahib olduğu bir gün olduğunu söylemiş, bu vesile ile Büyük Öndere ve kahraman Türk ordusuna îstanbul şeh rinin tükenmez minnet ve şükranlarını tekrarlamışiır. Bunu müteakıb alayı teşkil eden askeri k t'alar, mektebler ve birliklerin işti rakile çok muntazam bir geçid resmi yapılarak öğleden evvelki merasim bitmiştir. dir. Bu suretle dün gündüz ve gece îs tanbulun kurtuluşu içten gelen bir sevincle kutlulanmıştır. Halkevlerinde Dün akşam bütün Halkevlerinde müsamereler verilmiş, eğlenceler tertib edilmiştir. Bu meyanda, Beyoğlu Halkevindeki toplantıya îstiklâl marşile başlan mış, Ev reisi Ekrem Tur bugünün manasını anlatan bir hitabe söylemiş, bunu millî bir konser takib etmiştir. Diğer Halkevlerinde de konferanslar verilmiş, piyesler temsil edilmiştir. Hitler dün yeni bir nutuk söyledi Berlin 6 (A.A.) M. Hitler bu gün Deutschland Halle'de yüz bin kişinin önünde irad ettiği bir nutukla, kış mevsimi münasebetile milleti muhtaclara yardıma davet ederek, bu sene toplana cak paranın bir milyar markı bulacağını söylemiştir. M. Hitler fırsattan istifade ederek Nasyonal Sosyalist fırkasının tahakkuk ettirdiği eserlerden bahsetmiş ve Almanyanın sırf bu ideale sarıldığı için muvaffak olduğunu anlatmış ve demiştir ki: « 15 sene evvel yedi arkadaşla işe başladığımız zaman herkes bize gülüyordu. Halbuki bugün idealimizin kuvveti sayesinde yeni Almanya doğmuş bu lunmaktadır. Yeni Almanyanın en bü yük ideali daha kuvvetli olmaktır. Al manya sulh istiyor ve sulhu müdafaa edebilmek için kuvvetleniyor. Alman milleti kendine şiar edindiği bu ideali daima bayrak gibi yüksek tutmak suretile U mumî Harbde ölen 2 milyon Almanın hatırasına hürmet ettiğini ispat etmek istivor.» Kocasını öldürten kadın İzmir 6 (Telefonla) Menemenin Çavuş köyünden Zeliha adında genc bir kadın sevdiği Hasan nammdaki bir genci tahrik ederek ihtiyar kocası muhacir Necibi öldürtmüştür. Katil, za vallı ihtiyarı öldürdükten sonra para sını da almış ve elindeki bıçağı kadma göstererek, hepsi tamam. demiştir. Mesele anlaşılmış ve Hasanla Zeliha vaklanmıslardır. Öğleden sonra saat 14 te Belediye Reisi ve Şehir Meclisi üyeleri, cemiyet mümessillerinden ve Parti başkanların dan mürekkeb bir heyet îstanbul Komutanlığı merkezine giderek halkın kahra man ordumuza olan şükranını arzetmiştir. Ordu şerefine verilen ziyafet Dün gece kahraman ordumuz şerefine Perapalas otelinde îstanbul Valisi lar, böyle yavaş hareket edüdiği tak dirde korkulur ki, aylarla sonra bile talebenin eline ulaşamıyacaktır. Ve bu hali sezen alâkadarlar talebe tinden alarak neşrediyoruz: Ferdî iş ve hizmet icarı ihtilâflarmm den evvel muallimleri düşünmek lüzuTürkiye Cuhuriyet Merkez Bankasın bütün memleketlerde ayrı ve hususi munu hissederek meselâ basılmakta odan alınan hesab hulâsalarına göre 30/ mahkemeler tarafından rüyet edilmesi lan Sosyoloji kitabı için, hazırlandıkça 9/1937 tarihindeki klering hesablan ba son asır adalet sistemince kabul edilmiş forma forma muallimlere verilmesini münasib görmüslerdir. Ancak DU, ve kiyeleri ve kredili mübayaata aid taah bir usuldür. Bundan dolayıdır ki, biz de burada Cumhuriyet mahkemeleri bunun gibi tedbirlerin talebe/i kitab hütler yekunlan şunlardır: mizi tamamlıyacak bir teşekkül olarak sızlıktan kurtarmağa kifayet edemiyeCetvel / (iş mahkemeleri) nden bahsetmekte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdakl ceği aşikârdır. fayda görüyoruz. Her halde, memlekeblokajlar Dün bayram olduğu halde gezmeği, timizde yakın bir istikbalde kurulacağıMemleket Miktar eğlenmeği unutmuş birçok talebeler geT. L. na şüphe etmediğimiz bu mahkemelene akın akın gelerek kitabcı dükkânla2.732.900 Avusturya rin mahiyetini, okurlarımızın huzurunrını doldurmuşlardır. 177.600 Belçika da, ortaya koymak suretile bir gün evvel Bu vazivete şahid olan bir muharri 200 Bulgaristan kurulmalarmı da dilemek istiyoruz. 3.027.000 Çekoslovakya rimiz gördüklerini şöyle anlatıyor: 19.000 îş mahkemeleri, işçilerin iş ve hizmet Estonya Kitabcılara inanmadıklarını hissetti 954.400 Finlândiya icarında ferdî olarak vukua gelen ihtiren çocuklar ellerinde paraları kapı 4.079.700 Fransa lâflarını hal için hem teşekkül, hem ukapı dolasıyorlardı. Kızlı erkekli yedı 1.148.200 Holanda sul itibarile hususiyeti haiz mahkemesekiz kişilik bir talebe kafilesine katı 8.534.200 İngiltere lerdir. Bu teşekkül ve usul sayesinde larak girdiğim bir dükkânda talebe ki394.100 Ispanya 1.783.900 de ihtilâfların süratle halli istihdaf etabcıya sordu: İsveç 1.129.000 İsviçre dilmiştir. Zira, işçinin uzunboylu mah Orta okul üçüncü sınıfı için tarih 1.927.700 Italya kemelerde sürünmeğe vakti ve nakdi istiyorum. 6.200 Lehistan voktur. Yok!. 745.300 MacarLstan 541.000 tşçi mahkemeleri dahi diyebileceği Hesab ve cebir veriniz. Norveç 2.074.300 Romanya miz bu mahkemeler. işçilerin mümkün Yok!. 185.700 Yugoslavya olan kazanc ve ihtilâf seviyeleri düşü Hendese? 45.300 Yunanistan nülerek muayyen bir hadde kadar da Yok!. Yekun 29.505.700 vaları uzlaşma veya muhakeme ile kat'î Fen bügisi? Yok!. Cetvel 2 „ surette hal ve hükmeder. Meselâ. Fransada 1934 kanununa nazaran bin beş Biyoloji? Muhtelif memleketlerin Merkez Ban yüz franga kadar kat'î ve nihaî olarak Yok!. kasındaki blokajlar Reichsbank Ber hükmeder. Kimya? lindeki blokaj yekunu: Bu mahkemelerin teşekkülündeki hu Yok!. a hesabı t. I. 14,518.000, b hesabı susiyet, muhtelif işlerde ve mesleklerde 1. 6,573,700 Nihayet sinirlenen talebe, bir elindeihtisas sahibi olan kimseleri hâkim c hesabı t. 1. 3,461,000 Almanyada yapmakla başlar. Ayni zamanda da o iş ki boş çantayı ve öteki elindeki parayı tezgâhın üzerine fırlatıp atarak: kı umumî blokaj yekunu t. 1. 24,553,50( ve mesleğin mümessili olmak itibarile davacıya ayrı bir manevî teminat da O halde ne var. Ne okuyacağız? Cetvel 3 arzetmiş olur. Bu sebeblerden dolayı diye bağırıyordu. Muhtelif memleketlerden kredili ola dır ki, iş mahkemeleri azalan müsavi Meğer bu sınıf için sadece bir okuma kitabile bir de Zehirli gazlerden ko rak yapılmıj olan mübayaata aid taah adedde işçi ve patron mümessillerinden hüdler yekunu: seçilir. runma kitabı varmış. Resmî Hususî Diğer cihetten, mahkemelerde dava Ayni şekilde; meselâ liselerin ilk sıMemleketler daireler şahıslar Yekun ikamesinin takib ettiği usul son derecenıfları için mecburî olan 10 kitabdan Almanya 24.614.059 11.781.475 36.395.534 de basitleştirilmiştir. Her iki taraf mahyalnız birinin mevcud olduğu anlaşıhT. L. T. L. T. L, yor. kemenin, uzlaşma ile anlaşmak veya 428.962 55.738 273.224 Avusturya muhakeme olmak icabına göre adi mekFakat ille kitab bulmak hevesile mü Belçika 34.810 34.810 temadiyen dolaşmaktan üşenmiyen ta Çekoslovakya 612.741 1.092.349 tubdan taahhüdlü mektubla davete ka479.608 lebeden birçoğu ilk defa tesadüf ettik Estonya 22.280 dar basit bir şekilde çağırılır. Uzlaşmı22.280 187 28.028 28.215 ya gelmiyen derhal ve bir gün gibi kısa leri bu gayritabiî vaziyete bir türlü ina Finlândiya 8.130 188 661 196.791 bir müddetle muhakemeye davet olunamıyarak kîtabcılann bir ihtikâr dü Fransa 214.533 69.925 144.608 şüncesile hareket ettiklerine zahib o Holanda nur. Oraya da gelmiyen gıyaben mah 536.482 345.715 190.767 Ingiltere arak onları sıkıştırmak istemektedir İspanya kum edilir. 43.080 60.998 17.918 er/ 279.477 1.885.234 Bir taraftan mahkemenin teşekkülü, isveç :1.605.757 379.311 317.786 61.525 Bu yüzden dün de talebe velileri, ta İsviçre diğer taraftan muhakeme usulünün ba305.168 370.137 64.969 ebe ve kitabcılar arasında bir sürü an İtalya 184.176 1.036.950 iitliği suretile işçilik ihtilâfları ihtısa ' MacarLstan 852.774 asamamazhklara şahid olunmuştur. 84 606 61.191 23.415 Norveç Dün matbaamıza gelen talebe velile Lehistan 43.738 Konya vapuru Ukenderuna 21530 22.208 ri, ne yapacaklarmı şaşırmış bir vazi Yugoslavya 28 076 24.989 3.087 vardı 56.075 56.075 yette uzun uzadıya derdlerini dökmüş Yunanistan ler, ve itina gösterdikleri takdirde bile Yekun îskenderun 6 (A.A.) Türkiye li3.663.824 2.835.723 6.499.547 kitablarmı programların dolgunluğu 1 Siparişi mukaveleye bağlanmış manlarile Hatay arasında yeni tesis edisebebile bir senede ikmale muvaffak olduğu halde henüz memlekete ithal e ı muntazam vapur seferlerinin ilkini olamıyan çocuklarmın, bu sene ne va dilmemiş olan mallar bedelleri yukarıda yapan Konya vapuru bugün buraya varpacaklannı, bu işin altmdan nasıl kalki yekunlarda dahil dcğildir. mıştır. kabileceklerini sorup durmus1(ırdır. 2 Almanyaya aid yukarıdaki yeAncak sade velilerin değil, fakat u Havayolları müdürünün mumî bir derd halinde bütün memle kunda dahil bulunan altı aya kadar vadeli mübayaat: ketin meselesi olan bu (kitabsız kalan tetkikleri mekteblerimiz) işinde biz bugün artık Resmî daireler Hususî daireler Yekun Ankara 6 (Telefonla) Havayolları T. L. T. L. T. L. ahnacak esaslı hiçbir tedbir kalmadığıUmum Müdürü Sabri Adanaya giderek 3,370,318 5,392,159 8,762,477 nı zannetmekle beraber, aîâkadarlann tayyare meydanını görmüş ve avdette Bakiye daha uzun veya başka vadeli Konyaya uğrıyarak bugün şehrimize düşüncelerini öğrenmeği merak ettiği mizi gizliyemiyoruz. mübayaata aid taahhüdler yekununu ifa dönmüştür. de eder. Adana îzmir Ankara seferleri Denizyolları heyeti 3 Almanyadan gayri diğer mem Jumhuriyet bayramma kadar başla leketlere aid yukarıdaki umumî yekunda mış olacak, Havayollarının îngiltereye umumiyesî dahil altı aya kadar vadeli mübayaat: ısmarladığı 4 motörlü iki tayyare de bu Ankara 6 (Telefonla) Denizyolları :arihe kadar gelmiş bulunacaktır. Resmî daireler Hususî daireler Yekun heyeti umumiyesi Meclisin açıldığı T. L. T. L. T. L. günlerde toplanacakt»r. Bu toplan+ıda 738,660 1,619,383 2,358,043 lacaklı bulunacağı meblâğ tespit edileilânço ve kadrolar görüşülecektir. SaBakiye daha uzun veya başya vadeli bilmek için 1 numaralı cetvelde o mem hillerimizin muhtelif yerlerinde bele diyelere ve saireye aid olan 52 iskele mübayaata aid taahhüdler yekununu leket için gösterilmis. olan blokai yeku nin Denizvollarına devri Vekiller He ifade eder. nuna ayni memlekete aid olarak işbu 3 ^etince takarrür etmiştir. Buna aid kad4 Her memleketin kredili taahhüd numaralı cetvelde münderic taahhüdler •olar da hazırlanmaktadır. lenmız de dahi olmak üzere hesaben vekünununun ilâve edilm^i icab eder. mahluklardan mıydı? Bu «Neclâ», güzel miydi? Melike, sevgide, gencliği. güzelliği, ikinci plânda görüyordu. Kocasımn, ondan başkasını düşünmüş olması kâfiydi. Fakat kadmlığının zâfından kendini kurtaramıyordu. Sanatoryoma döndüğü zaman, odasındaki aynanm ampulünü yaktı; yüzüne baktı. Kulaklannda, Fa hirenin sesi tatlı bir uğultu gibi: Çok da güzelleşmişsiniz! Diye tekrar ediyordu. Melike, kendisinin de genc ve güzel olduğuna inandı. Yalnız, bir tek şey, kafasının içinden çıkmıyordu: Kocası evlendikleri zamandanberi mi böyle idi? Bunu, hastalığında düşünmüş ve öğ renmiş olsaydı, ne yapardı? Melike, kuvvetinin sarsılmaması için, bunu dü şünmek istemiyordu! Şimdi, ne yapmalıydı? Rakiblerile uğraşacak mıydı? Onlarla uğraşmak; onlara ehemmiyet vermek, onların kuv vetini kabul etmek demekti. O, bu kü çüklüğe de düşmiyecekti! Şekibi, birçok eşleri gibi basit sanmadığı için sevmi?ti. Mademki o da onlardandı, fazla üstüne düşmeğe değmezdi. O, kendi âleminden memnunsa, Melike de kendi hayatını yaşıyacaktı I • *• Doktorcuğum, bir iki güne kadar beni taburcu eder misiniz? Hay hay... Yann, öbür gün... Ben, sizi tekrar taciz ederim. Doktorun odasından çıkan Melike, telefona ko|tu, Ziyanın evine telefon etti: Ziya Bey evdeler mi? Ziyanın ablasınm sesi cevab verdi: Burada... Çağırayım efendim. Melike, Ziyanın kız kardeşinin nezaketine hayran olmuştu; kimsiniz? diye sormamışh. Biraz sonra Ziya telefona gelmişti. Melikenin sesini duyunca bir çığlık kopardı: Eyvah! Beni idam etmek için çağırıyorsunuz, muhakkak! Melike, gülmeğe başlamışb: Eğer dediğimi yapacak olursanız, idamdan kurtulabilirsiniz. Hayatımı kurtarmak için her fe dakârlığa razıyım. Öyle ise, yann sabah, otomobilinizle Yakacığa, sanatoryoma geleceksi niz. Bu "se, gayet kolay. Ben, yann sanatoryomdan çıkıyorum. Beni alacaksınız. Emredersiniz. Buna, daha minnet ve şükranla razıyım. Yann sabah, öğleden evvel... Hiç merak etmeyiniz. Ya beni bekletir de gelmezseniz... Bunun imkânı, ihtimali yok... Başka emriniz? Başka emrim de; bunu, Şekibe söylemiyeseksiniz. Telefonda Ziyanm sesi durgunlaş mıştı: Sizin sanatoryomdan çıkacağınız dan Şekibin haberi yok mu? Hayır! Peki amma, af buyurun; Jülyet, Romeo'suz, nasıl yola çıkabilir. Melike, kahkaha ile güldü: Modern Romeo Jülyetler! Ziya da gülüyordu: Demek, Jülyet'i kaçıracağım. Yarına! Saat onda gel»em, olur mu? Bu gece hovardalık edeceğe benziyorsunuz. Nereden anladınız? Pek erken kalkmak taraftan gö rünmüyorsunuz da... (ArJcast var) Merkez Bankası eylul a. yındaki vaziyeti bildiriyor Mahkeme teşkilâtımız bu yeni işçi mahkemelerile tamamlandığı vakit iş kanunumuza yeni Ankara 6 ( A X ) ~ 30/9/1937 tarihindeki klering hesablarımızın duru meselelerin de ilâvesi lâzım gelecektir munu gösterir cetvelleri îktısad Vekâlesın verdiği bir emniyetle ve işçinin muhtac olduğu bir süratle halledilmiş olur. Bu mahkemelerin salâhiyeti de hu kukî, cezaî. ticarî ve idarî olarak dört sahaya şamildir. Ferdî ihtilâflar huknkî salâhiyete, iş kanununun tatbikmdan mütevellid veya işçiler tarafından iptidaî maddelerin çalmmasından mütevellid hükümler cezaî salâhiyete, fabrika model ve resimlerine aid ihtilâflar ticarî salâhiyete. ve iş meclisine iştirak etmek, işçi ve patron arasmdaki mü nasebetlerin tanzimi gibi şeyler de idarî salâhiyete taalluk eder. Şimdi gelelim işçi kimdir meselesine: tşçinin kim olduğunu tayin ve tesbit etmek şüphesiz bu mahkemelerin temel taşı olmak lâzım gelir. Avrupa huku kuna göre, bu mahkemelerde rüyet edîlen ihtilâflar işçinin iş ve hizmet icanndan doğan ihtilâflardır. Demek olu yor ki, işçinin kendinden fazla işçiliğin mahiyetine dikkat edilmektedir. Bu bakıma göre de. iş icarmı Avruca hukuku şöyle tarif ediyor: îş icarı, şahsm diğer biri için mutabık kalman bir fiat mukabilinde tabiat ve mevzuu muayyen bir işi yapmasmdan doğan mukaveledir. Hizmet icarı ise; bir şahsın diğer şahsın hizmetine çalışmasından doğan mukaveledir, diyorlar. Bu husustaki içtihadlar hulâsa edilecek olursa, ücreti müddete göre verilen işler (hizmet icarını), ve bunun hari cinde olanlar (iş icanna) girmektedir. Bu tarif ve tabirlerin iş mahkemeleri davalan bakımmdan büyük ehemmi veti haiz olduğuna şüphe etmemelidir. Zira, bu suretle, işçi mahkemelerine her türlü (iş ve hizmet icarı) ihtilâflan girmiş olur. Bizim yeni iş kanununda, bir iş akdi dolayısile başka bir şahsm iş yerinde bedenen ve yahut bedenen ve fikren çahşan kimseye (işçi) denilmektedir ve on işçi kullanan müesseseler iş kanununa tâbi bulunmaktadır. Mahkeme teşkilâtımız, bu yeni işçi mahkemelerile tamamlandığı vakit bugün sosyal bakımın hâkim olduğu iş kanunumuza yalnız on işçi kullanan müesseseler değil, her hangi bir işçinin ihtilâfına dair olan hukukî ve adlî hükümlerinde ilâvesi lâzım gelecektir. ALÂEDDtN CEMİL (*) Consells de Prud'hommes îş mahkemelerin Uzüm ihracatçılarının toplantısı îzmir 6 (Telefonla) Ticaret Oda sında Îktısad Vekâleti îç Ticaret mü dürü Mümtazın riyasetinde bugün ü züm ihracatçıları toplandılar. Üzümlerin standard edilmiş ve taştan toprak tan âri olarak ihracı için yapılan kon trolda bazı firmalarm üzümlerinin ih racma müsaade edilmemesi keyfiyeti konuşulmuştur. İif İSLERİ Askerliğe davet ) Edebî tefrika : 87 RO Yazan : Mahmud Yesari Benliğinin, bütün varlığının anî bir isyanile başını doğrulttu, sessiz bir kahkaha ile güldü: Kocama öyle bir oyun oynadım ki... Fahirenin şaşkınhğı geçivermişti: tomobil çevirdi, Köprüye indi. Artık îstanbulda bir işi kalmamıştı. Şimdi boşluklar içinde değil, bir hakikat âleminde yaşıyordu. Bu «hakikat âlemi» nin acılığı, onu korkutmaktan çok uzaktı. Çünkü sisler arkasına gizlenmiş Ah Melike Hanımcığım, sizin şekiller, daha korkuncdu. Melike, artık sükun ve tevekkülle değil, vaziyete hâhuyunuz da değişmiş... Eskiden oyun etkim olduğunu bilerek, emniyetle düşünemek değil, şaka edenlere bile kızardınız. cekti. Melike, teklifsiz bir tavırla genc kızın Şekibin, telefonda şaşırmamış olması omzunu okşadı: imkânsızdı. Kansının telefon etmiş olma Eskiden hastaydım, sinirliydim. sına ihtimal veremezdi. Ses, yakından ge Evet, hakkınız var. liyor, ve yabancıydı. Fahirenin sesi, bir Bana artık müsaade. genc kız sesiydi. Telefonda, taze genc Saniye Hanıma telefon etmiyecek kızın sesini duyan Şekib, neşelenivermişmisiniz? ti. Kocasımn gülüşlerinin, konuşuşlanmn, Ben, kendisine telefon ederim. seslenişlerinin en gizli ahenklerine kadar Yalnız, kumaş için koşmağa, aramağa tanıyan Melikenin kulaklan aldanamazvaktim yok. O, benim için, birkaç parça dı. seçsin. Bu «Neclâ» kimdi? Çok genc bir kız Ben unutturmam, hiç merak et mıydı? Melike, bu kızı, yahud bu kadını meyin. tanıyor muy^du? Nasıl tipte bir kızdı? Melike, terziden çıktıktan sonra, bîr o Düşünürken insanın hayalini bile kirleten Eminönü Yabancı AskerUk Şubesinden: İstanbulda bulunup da Eminönü yabancı şubesınde kayidli bulunan ve şimdiye kadar sevkedilmiyen yabancılarla Eminönü, Fatlh v« Eyüb mıntakalarında oturan bilu mum yabancı şubelerine mensub erlerden asagıda doğumları gosterilen erlerin 937 birinciteşrinde sevklerl yapılacaktır. 1 Şimdiye kadar askerliğe çağırılmamış olanlar. 2 Çağırüdıfcı halde sıhhî ve kanunl sebeblerle geriye bıraküanlar. 3 Evvelki celblerde askere çağınldığt halde gelmlyerek bakayada kalmıç ve ya hud geç nüfusa kaydedilmis ve yaşıtlarile muayeneye gelmiyerek yoklama kaçagı kalmış ve bilâhare şubeye gelerek muayenelerl yapılmış ve henüz askere sevltedilmeml? olanlardan: 316 dan 329 (daiül) dogumlulara kadar piyadeler. 316 dan 331 (dahil) doğumlulara kadar topçu, nakliye, süvari, demiryolu, istlhkam, muhabere, hava, mızıka. 316 dan 332 (dahil) dogumlulara kadar deniz, jandarma, gümruk, orman koruma eratile üç ay ve daha ziyade hava tebdili alarak şubeleri emrine glren muhteliı doğumlu ve muhtelif sınıflara ayrılmış erat sevkedileceklerdlr. Bunlardan deniz erlerlnln şubeye toplanma giinü 15/10/1937, bedel 14/10/1937 ak şamına kadar kabul olunur. Bu tarüîten sonra bedel kabul edilmez. Deniz sınıflarından gayri sevkedilecelc diğer sınıfların şubeye toplanma günü 21/ KK937 olup 20^10/937 akşamma kadar bedelleri kabul edilir. Bu tarihten sonra bedel kabul edilmez. Alâkadar bu doğumlu larm nüfus cüzdanları ve ikametgâh senedlerile şubeye muracaatleri ilân olunur. •*• Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Evvelce yapılmış olan gazete ilânlarında sllâh altma alınacağı ilân edilmiş olan sınıf ve doğumlulardan topçu, süvari, lstlhkâm, nakliye, muhabere, hava, mızıka, demiryolu sınıflarma mensub eratın 21 bi rlnclteşrln 937 günü tertib edildlkleri birliklere sevkedileceklerinden tayın edilen bugünde şube merkezine gelmeleri. gelmiyenlerln askerlik kanununun pek ağır olan 86 ncı maddesi hükmüne göre askerl mahkemelere verllerck hapis cezaaile cezalandırılacaklardır. Gene bunlardan be del vermek Istiyenlerin bedelleri 20 blrlnclteşrin 1937 günü akşamma kadar kabul edilecektir. Bundan sonra bedel kabul edilmiyeceği İlân olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle