13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHUKIYET 7 Bîrihciteşrin 1937 behemehal 1938 lladuoiüa. Bu r a d y o l a r şimdiye fcadar'vOcude getirilen e n h a r i k u l â d e olup.^her. keseye elverişlidir. Gayet ehven fiyâtlı emsilsi2~5 tâmbHTî radyodan, 15 lambalı gayet muhteşern radyo gramofonuna kadar her cihazın kalıtesi, a l â m e t i mücessemi olan? markasile tayin edilmiştir. Aynı fiyatla RCA gayet faik*blr*kalite; takdim etmektedir. R C A 1938 modell ~yeni fadyönuzıi? seçmek için müessisemize geliniz v©' YALNIZ SIZIN ŞAHSEN GÖRÜP İ Ş I T T I Ğ I N I Z E İN A N I N I Z RCA B B T 4 E l e k t r i k l l göz 1le mUcehhez blr ,,superheterodyne"dir.l«tasyon islmlerini Ihtiva eden ışıklı ve gentş kadran. Fevkalâde tenzilâtlı fiyatı, 12 taksitl* yalnız 170. i radı Flyat ve şeralt herkes LçTü uygundur. Hakikl blr RCA radyosd nu 12 ay taksitle ödenmel Uzere, t 2 5 . l i r a d a f BOUPLA B/PADFPLFP VE Ş*J Muharrem Hilmi Remo İzzet Şükrü Ahmed Şevki Zaman ve Şsı. Hüseyin Şahlan Nureddin Ögünç Sahib Zorlu ADANA ADAPAZARI ANTALYA BALIKESIR BURSA BOLU Mehmed Kızoğlu Celâl Erel Mispah Münib Uras Hikmet Ozgür ve Hasan Ismail Uzunkaya ÇANAKKALE ÇORUM DIYARBEKİR ESKİŞEHİR GİRESUN iSTAN BU L AN K A R A İ 1 M İ R Tozman Orhan Server Eğe Zeki Saatman A. Ulvi Erandaç Hakktkoğlu A. Rahmı Furtun Ömer KASTAMONU KAYSERt KONYA MERSİN ORDU B. Albala ve oğlu Bension Albala ve oğlu Cemal Kovalı Harunlar müessesatı Işık Şirketi Ali Rıza İnce Alemdaroğlu SAMSUN TOKAD TRABZON YOZGAD ZONGULDAK Her sabah daha genc! Olçü üzerine Mide, barsak, böbrek düşkünlüğüne Fennî Kasık Bagiarı FENNÎ Korsalar Eminönü lzmir sokağı Tel. 20219 lstiyenlere ölçü tarifesi gönderilir Güzel Yüz içîn ilk şart güzel diş ZAHARYA Oreopnlos Taklidcüerden sakınınız. istanbul ıkmcı ıflâs memurluğundanBeyoğlunda İstıklâl caddesinde To katlıyan karşısmda perükâr salonu sahıbi muflis Oskar Cüâcıyanın alacaklılarm kararıle idare edılmekte olan salon işi içm alacaklılarm toplanmaya davetlerıne Masa memurluğunca lüzum görulmüş olduğundan alâkadaranın 13/ 10/937 çarşamba gunu saat 11 de dairede hazır bulunmaları ilân olunur Güzel Diş kullanmaktır. RADYOLİN için ilk ve en esaslı şart da Baş agrısımı? Nevraljimi? Derhal bir kaşe Yeni bir reçete, Uyurken, size Genclik ve ğüzellik getirir. Pırlanta Tektaş Takriben 7 kıratlık çok temiz ve beyaz bir pıtlanta tektaş yüzük Sandal Bedesteninde teşhir olunmaktadır. 11 TeşrİDİevvel pazar tesi gÛDÜ saat 14 de müzayede ile satılacaktır. Fabrikatörlerin, Fabrika teknisiyenlerinin Motörle alâkadar olanlann ve amatörlerin elinden düsmiyecek bir kitab RADYOLİN M'krobları yüzde 100 öldürur, dişleri fırçanın gîremediğî yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini besler ve hastalanmalarma mâni olur. GRiPiN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir maddeieri vücude derhal yayılır. Kalbe dokunmaz. Böbrekleri yormaz. Alın. isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. Icabında gunde 3 kaşe alınabilir. I fetanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: İdare ihtiyacı için nümunesi veçhile 4000 kilo ince sicimin alımı açık eksiltmiye konulmuştur. Eksıltme 18/10/937 pazartesi gunü saat 15 te Büyükpostane bması birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Mudurlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Beher kılosunun muhammen bedeli 90 kuraş, muvakkat teminatı 270 liradır. İsteklilerin şartname ve nümunesmi görmek ve muvakkat teminatlannı yatırmak üzere çalışma günlerinde Müdürlük İdarî kalemine, eksıltme gün ve saatinde de Komisvonamüracaatleri. (6690) Galatada Bankalar tramvay durak yerinde Hezaran hanı toptan veya kat kat kiralıktır. Posta ku tusu 733. Emel Tacara tnüracaat. Tel. 20865 Resmî müessesata ve ticarethaneye elverişli kiralık kaforiferli han Daha taze, daha açık, daha genc ve buruşuklukları kaj'bolmuş bir cıld görenler adeta bir mucizedir dıyecekler. Fılhakika asrî fennin yem bir zaferidır. Vıyanadan bildirüen bu şayani hayret keşif, «Biocel> tabir edılen ve cildi ihya eden bir unsurdur. Bunu Vıyana Üniversitesi profesörü doktor Stejskal, kemali itina ile seçilmiş genc haj'van larda gizlenmış cild huceyrelerinden ıstıhsale muvaffak olmuştur. Bundan sonra cildinızi Bıocel ile beslıyebılirsiniz. Bu Bıocel cevheri yalnız (Pembe rengindeki) Tokalon kremınde mevcud olduğundan her akşam yatmazdan ev vel kullandığınızda sız uyurken cildi nizi besler ve gencleştirir. Her kulla nan kadma on yaş daha genc görünmesini temin eder. Gündüz için beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanmız. Sıyah noktaları eritir. Açık mesameleri kapatır ve cildi beyazlatıp yumuşatır. Dr. Ihsan Sami DiZEL MOTORU ve PRATİK FABRİKA TEKNOLOJiSi Sabah, öğleve akşam her yemekten sonra günde 3 defa dîşlerinizî fırçalayınız EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, EN İ K T İ S A D Î Öksürük Şurubu öksurük ve nefes darlığı, boğmaca ve kızamık öksurükleri için pek tesirli ilâcdır. Her eczanede • ve ecza depolarında bulunur. • Birinci hamur kâğıd üzerine Cumhuriyet matbaasmda basılmış ve resimleri papye kuşe üzerine ahnmıştır. İktısad Vekâletinin yüksek takdirlerini kazanmış olan kitabın mevcudu az kalmıştır. FİATI 75 KURUŞ Tevzi yeri: İkbal Kütüphanesi • tzmirde: Endüstri Dergisidir. • Sahtb ve Başmuharrtri: Yantu Nadi ümumi negrtyatı idare eden Tazı îglen Müdürü: Hikmet Münif Cumhuriyet mafbaası ŞiŞMAN YANKO Mağa2ası : istanbul Yeni postane caddesi No 39 Mevsimlik Son Moda Mantoluk ve ropluk yünlü kumaşlar ipekliler, pamuklular, ve ketenlerin envaı Her cins patiska ve çarşaflıklar Tuhafiye dairesinde en zengin çeşit hazır ve ölçü üzerine Gömlek, Pijama, Ropdöşambr. Her cins sofra NEFASET METANET UCUZLUK takımları, haviular cihaz takımlan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle