12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
le CUMHUKİYET 7 Birincitesrin 19.17 L Emniyet Sandığı ilânları Emlâk alıcılarına sekiz taksitte satış Muhammen Nev'i kıymeti Maadükkân üç odalı kârgir 3000 bir otelin tamamı (terkos ve elektriği vardır.) Üç katlı, 8 odalı, banyo, 7100 havagazi, elektrik, terkos tesisatmı havi ahşab bir evin tamamı. Üç buçuk katlı, altı odalı 1800 kârgir iki evin tamamı. İki katlı, altı odalı maabahçe ahşap bir evin tamamı. İki buçuk katlı, beş odalı, bahçeli yarım kârgir evin tamamı. 300 Saym öğretmenlere: Not defterlerinizden memnun kal mak isterseniz... Öğretmen Fuad Gü cüyenerin tertib ettiği defterleri alınız. 40, 60, 80 kişilik bez cildli. 35, 50, 70 Kr. Ankarada Enternasyonal sergide altın madalya kazanan SEMTİ Galatada Sultanbeyazıd mahallesinde Kasablar sokağında eski 3 yeni 1 3 No. Bebek, Bebek caddesinde eski 124 yeni 198 No.li ILK OKUL Talebe Kooperatifi, Biriktirme ve Yardım Sandığı Kılavuzu. Öğretmen Vefik Sözenin eseri. 25 kuruş. Her okula lâzım. Cihazlarile elde edilen tatlı su BOLİD temin eder. c h a z ı Beyoğlu Kamerhatun mahallesinde Bostan sokağında eski 19, 19 Mü. yeni 11 13 No.lı Kadıköyünde Acıbademde yeni Mecidiye mahallesinde eski Kalfa yeni Faikbey mescidi sokağında eski 2, yeni 41 No.lı Kartal Maltepesinde Küçükyah, Üsküdar cadesinde eski ve yeni 665/ 47 No.li Öğretmen Fuad Gücüyenerin eseri 40 Kr. Çocuklara coğrafya bilgilerini çabuk ve kolay öğretmek için bundan daha iyi bir yardımcı kitab yok... Grafikli üstiin Atlas Türkiye Cumhuriyeti Haritası 68 x 100 boyunda Evde : Güzellik, sıhhat, tasarruf Sanayide: Azamî tasarruf ve muvaffakiyetin sımnı SUYUN BULUNDUĞU YERDE VEBOLİD bulunmalıdır 800 1 Arttırma 11/10/937 tarihine düşen pazartesi günü caat \2 ten 15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üzerlerinde kalacaktır. 2 Arttırmıya girmek için muhammen kıymetinin yüzde onu nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. 3 Arttırmadan çekilenlere pey akçeleri birgün sonra iade olunur. 4 Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalan sekiz senede, seklz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tâbidir. 5 Taksitler ödninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede Ipotekli kalır. (6285) En son teşkilâta göre 8 renk Öğretmen Fuad Gücüyenerin eseri Her Türkün köyünde, evinde ve her Türkün çocuğu elinde bulunmalı. 15 kuruş. Bunların hepsi de: Türkiye ve Şarkı Karib vekili: VEBOLİD LTD. Galata, Voyvoda cad. No 4042 Tel. 44507 Memleketin başlıca şehirlerinde satış yerleri vardır. Öğretmen Fuad Gücüyener'in (Anadolu Türk Kitab deposu) ndadır. Yenipostane karşısı Meydancık hanı. (Siüarisler çünü gününe gönderilir) Aydın icra memurluğundan: İlân suretile ödeme emri tebliği Aydında mukim tuhafiyeci Kırımlı Ömere 3/11/930 tarihli emre muharrer senedle 500 lira ve ayrıca faiz vermeğe borclu îstanbul Erenköy caddesinde Şefik Safi köşkünde Asım Safi adma çıkarılan ödeme emri, borclunun mez kur ikametfâhmı değiştirdiği ve yenisi de malum olmadığmdan bahisle iad edilmiş olduğundan borclunun mezku adresine evvelce tebligat yapılmış ol duğu halde ikametgâhmı değiştirmiş v yenisini de bildirmemiş olduğundan 5 deme emrinin ilânen tebliğine kara verilmiş olmakla borclunun 500 lira il tarihi vadeden itibaren hesab edilecek % 9 faiz ve icra takib masraflarını işbu ilânın neşri tarihinden itibaren beş gün içinde ödemesi ve borcun tamamma veya bir kısmma ve yahud alacakhmn takibat icrası hakkına dair bir itiraz: varsa gene bu beş gün içinde istida il veya şifahen icra dairesine bildirmes ve bildirmediği takdirde ayni müdde içinde 74 üncü madde mucibince ma beyanmda bulunması lâzımdır. Beyan da bulunmadığı takdirde hapisle tazyik. olunacağı ve hakikate muhalif beyanda bulunduğu takdirde hapisle cezalandırılacağı ve borcu ödemez veya itiraz etmezse hakkmda cebrî icraya devam edileceği tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. Dosya sayısı 937 2219 dur. (585) iyi şeraitle plâsye aranıyor. Emniyet Umum Müdürlüğünden: 1 Şartnamesinde yazılı vasıfları dairesinde Ankara Polis Enstitüsü için azı 200 çoğu 250 ton sömikok kömürü 22/10/937 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 2 Beher tonuna 28 lira kıymet biçilen bu kömürlere aid şartnameyi almak istiyenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonuna müracaatleri. 3 Eksiltmiye girmek istiyenlerin 581 lira 25 kuruşluk teminat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarmı ve 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat İ4 e kadar Komisyona teslim etmiş bulunmaları. «3732» (6803) NEOKALMİNA GRiP NEZLE NEVRALJI BAŞ ve DiŞ ağrıları ARTRiTiZM Porselen Emay (Beyoğlu şubesi îstiklâl cad. 326) Her nevi hediyelik eşya, sofra takımlan, kristal vesaire. Tecrübe edilmiş ucuz ve tehlikesiz benzin ocaklarımızı tavsiye ederiz. Yeni çıkan taklidlerinden sakınınız Sıvas Tapu idaresinden: Sıvasm Camiikebir mahallesinde önce hane, şimdi arsanın teşrinievvel 291 tarih ve 76 sayılı tapu kaydile ve 4608 pay itibarile 4308 payının malikleri Kâtiboğlu tzzet ve Besim ve Tatar Emin oğlu kızı Şerife ve Ziynet ve Hatun ve Saadeddin ve Arife ve Elmas ve Şuhur bu yerdeki paylarım 5000 kuruş bedel mukabilinde 321 senesinde haricen ve hususî şekilde müşterekleri ve 373 pay maliklerinden Mehmede sattığından ve Mehmedin de ölümile terkeylediklerî vereseleri mahallesinden ve belediyece tasdikli 23/10/936 tarihli ilmühaberle hakkı karar ve müruru zaman yolile adlarına intikalen tescilini taleb etmekte bulunduğundan ve yukanda ad ları yazılı satıcıların hali hayatta olup olmadıkları ve ölmüşseler vereseleri nin kimlerden ibaret ve ikametgâhlannın meçhul bulunduğu mahallesi mü messilleri ve belediyece tasdikli meş ruhatta gösterilmiş olmasına binaen satıcılara ve yukanda adları yazılı ma< liklere ve ölmüşseler terkeyledikleri vereselerine tebliğ makamma kaim olmak üzere 1515 numaralı kanunun su • reti tatbikı hakkındaki 9331 sayılı ni zamnamenin 6 ncı maddesi ahkâmına göre usulü muhakeme kanunun 144 üncü maddesi mucibince tarihi ilânm ferdasmdan itibaren 60 gün sonra Tapu idaresi tarafından mahalline keşif ve ahkikat için memur gönderilecektir. Bu muameleye bir diyeceği olanlarm kestirilen günde ellerindeki resmî ve sikalarla mahallinde tahkik memuruna ve yahud daha evvel Sıvas Tapu ida resine müracaat eylemeleri ilân olunur. Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Bartın Safranbolu yolunun 0 '+ 000 18 '+ 000 kilometreleri arasında yapılacak 42799 lira 08 kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiri işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 13/10/937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 214 kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. Muvakkat teminat 3210 liradır. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmî gazetenin 3297 sayüı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden almmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 yüında almmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarmı yukarıdaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (6314) BAYANLAR parlak ve olmasını ieterseniz öğüdlerimi dinleyiniz İZM IR Ümidin FUARında rağbet kazanan fevkinde : " J U N İ O R Fener ve pillerinin taklidleri çıkmıştır. Taklide yeltenenler kanunî yollara müracaata lüzum kalmadan saym halkımızın rağbetsizliğile cezalarını çekmişlerdir. Fener ve pillerin üzerindeki JUNİOR markasına dikkat etmeleri müşterilerimizin men faatleri iktizasmdandır. Türkiye için umumî satış deposu: İ S M A İ L ÖMER İŞÇEN GALATA HARAÇÇI SOKAK No. 5 D t K K A T: Anadoluda bayi aranıyor. I Dr. Şükrü Ertan Cağaloğlu Nuruosmaniye caA No (Cağaloğlu eczanesi yarunda) Telefon: 22566ı GözHekimi Dişlerioizin çirkin sanlığıni gideren hususî ve emsalsiz KOLYNOS diş macununu musırren kullanımz. Satılık hane Ayaspaşa Alman sefarethanesi altı (Çiftevav) sokağı beş numaralı köşe başı, Hamidiye çeşmesi karşısmda bo yalı ve muşambalı, kalorifer, sıcak su terkos. elektrik, havagazi ve telefonu ve bütün konforu havi sarnıc, kuyu, altı oda, iki sofa, iki taşlık, iki mut fak ve çamaşırlık, üç alaturka, 1 ala franga aptesane ve kurnalı mükem mel hamamla meyva ve çiçekli bahçe. iki veya üçe kabili taksim bir hane maktuan (6000) lirava satılıktır. Hergün öğleve kadar evde adam vardır. Gezüebilir. Tel. 49026 İstanbul birinci ticaret mahkemesinden: 936 503 Almanyada Trier şehrinde Trierer Walzwek Aktiengezelchaft fabrikası avukatı Marko Nahumun Galatada Mahmudiye caddesinde 144/146 numaralı dükkânda ve Şişlide Bulgar cadde sinde Şifa Yurdu ittisalindeki Haydar evinde mukim tüccardan Münir Kral aleyhine aval suretile imza ettiği (873.40) Rayişmarklık poliçeye müstenid ödeme emrine vaki itirazının reffile iflâsma ve müddeabihi mahkeme veznesine depo ettiği takdirde mukabili olan (450) Türk lirasının tahsiline dair ikame ettiği davaya aid arzuhal sureti müddeaaleyhin şimdiki ikametgâhı belli olmadığmdan tebliğ edilememiştir. Mahkeme reisi bu tebliğin ilân yolile yapılmasma karar vermiş ve usulün 183 üncü maddesine göre 8/11/937 pa zartesi günü saat 14 te muhakeme ic rasını tensib eylemiştir. Tebliği lâzım gelen arzuhal sureti ve davetiye mah keme divanhanesine asılmıştır. Müddeaaleyhin dava arzuhiline 30 gün zarfmda cevab vermesi ve muay yen günde mahkemeye gelmesi lüzumu bu ilânla tebliğ olunur. (593) Sararmış, cilâsız ve donuk dişlerinizle gülmekten siz ki çekinirsi niz, KOLYNOS sayesinde dişlerinizin parlak ve gerçekten inci gibi bir hal» getirilebileceğini de öğre niniz. Faydalannı çabuk görürsünüz. Hususî düzenile dişlerinizi bir kerecik KOLYNOS macunile fırçalamamzla dişlerin çürümesine ve çirkinleşmesine sebe'b olan ağızdaki mikrobları mahvedecek kabiliyette böyle bir muzadı taaffün diş macunu kullanma sayesînde olacağına kanaat getireceksiniz. Şaşılacak bir çabuklukla dişlerinize yeni bir parlaklık ve beyazlık ve şimdiye kadar hiç görmediğiniz bir revnaklık elde etmiş olacaksınız. Bugünden itibaren Amerikan KOLYNOS diş macunu kullanarak yüksek ve müsbet tesirlerine şahid olunuz. KOLYNOS CREME OENTIFRICE „ „ (594) Babaeski asliye hukuk mahkemesin den: Babaeskinin Hacıhasan mahallesin den Aygır deposu kâtibi Etem kızı Leman tarafından kocası terzi Kadir aleyhinde açılan boşanma davasınm yapı an muhakemesinde: Müddeaaleyh Kadire 15 eylul 937 taihinde mahkemede hazır bulunma ı için ilânen davetiye tebliğ edildiği ıalde gelmemiş ve vekil dahi gönder memiş olduğundan gıyab kararı tebliine karar verilmiş olmakla mumaileyin 15 teşrinievvel 937 tarihine musa dif cuma günü sabah saat 9 da müddealeyh sıfatile mahkemede hazır bu unması veya bir vekil göndermesi tebigat makamma kaim olmak üzere Uân ılur. (586) Vaz'ı hamilden sonra kuvvetlerinin azaldığını hisseden anneler, sağlam ve kuvvetli yavrular büyütemezler. Zayıf düşmüş uzviyetlerini kuvvetlendirmek lâzımdır. Tabiî vazifelerini ifa edebilmeleri için yeniden iktisabı kuvvet etmelidirler. Bunun da en mükemmel ve en müessir çaresi Yenişehir Belediye Riyasetinden: 1 Musaddak projeler mucibince 19143 lira bedeli keşifli Yenişehir kasabasmda elektrik tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme günü 10/11/937 çarşamba günü saat 16 da Yenişehir Bele diyesi Encümeninde yapılacaktır. 3 İşbu tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer kopyalan îstanbulda Galatada Selânik Bankası beşinci katta mühendis Hasan Hâlettedir. Kopyalan görmek ve almak istiyenler 225 kuruş bedel mukabilinde mumaileyh mühendis Fasan Hâletten alabileceklerdir. 4 Eksiltmeve iştirak edecekler % 7,5 teminatlan tutarı olan 1435 lira 72 kuruşluk teminatlarını, teklif varakalarile birlikte göndermelidirler. Ek siltmeye gireceklerin teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evvel Belediye Reisliğine göndermeleri. 5 Eksiltmeye talib olanlar Türkiyenin birkaç mahallerinde yapmış bulunduklan tesisatlarda muvaffak olduklannı mübevyin vesikaları ibraz ede ceklerdir. 6 Fazla izahat almak istiyenler Belediyemize müracaat edebilirler. (6576) QUİNA LARROCHE kuvvet ve sıhhat şarabmı içmektir. Bütün dok+ orlar tarafından tavsiye edilen en birinr" mukavvidir. Bütün eczanelerde satıhr. S555S sVr G> Bursa Yenişehir Kazası Kaymakamlığından: 1 Kazamıza bağlı Ebe köyünün orta malma ekilmiş olan araziden çıkacak olan tahminen seksen bin kilo çeltik 29/9/937 gününden itibaren 19/ 10/937 sah gününe kadar yirmi bir gün müdetle açık arttırmıya çıkarıl . mıştır. 2 Çeltiğin beher kilosu sekiz kuruştan olmak üzere % 7,5 mu vakkat teminat akçesi altı yüz kırk liradır. 3 Şartnamesini görmek ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan 19/10/937 sah günü saat 16 da kazamız Hususî Muhasebe Dairesindeki mahsus Komisyonuna başvurmaları ilân olunur. (6681) İStİklâl ÜSeSİ direktörlüğünden: İLÂN TASHİHİ 1 llk, Orta ve Lise kısımlanna gündüz ve yatı. kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 2 Son smıflarda neharî talebe için yer kalmamıştır. 3 tstiyenlere mektebin kayıd şartlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. Adres: Şehzadebası Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 Kars Vilâyetinden: 16, 21, 25, 30 eylul 1937 tarihli Ulus ve 15, 20, 25, 30 eylul 937 tarihli Cumhuriyet gazetelerinde neşrolunan Sarıkamış ve Iğdır kasabalarında yapılacak elektrik tesisatı eksiltmesine aid ilânm birinci maddesi aşağıdaki şekilde tashih edilmiştir. «Sarıkamış kasabasında yapılacak 80011 lira 71 kuruş bedeli keşifli ve Iğdır kasabasında yapılacak 84692 lira 63 kuruş bedeli keşifli cem'an 164704 lira 34 kuruşluk elektrik tesisatı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konul muştur. (6806) Kız ve Erkek IŞIK LİSESi İSTANBUL NIŞANTAŞI ESKi FEYZiYE Geceli Gündüzlü Memleketimlzin en eski hustısî lisesidir. Ana, tlk, Orta ve Lise kısımlan. Fen ve Edebiyat koUan vardır. tstanbulun en havadar ve sakin bir muhitüıde Teşvikıye karakolu karşısında ve Teşvüdye camii ittisalindedir. Kayid IÇIP nergun ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. tstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle