09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
f BirineKesrin 1937 CUMHURİYET II Sonçıkan son dcrece müessir K E S K i N K A Ş E L E R i üşüîme, grip, nezleyeve agrılara bire birdir. Bahçekapı SALiH NECATI PERTEV Ipek Dokumacısı Aranıyor Pazardan maada hergün 9 dan 12 ye kadar Kasımpaşa Kaptanpaşaçıplağı sokak 16 No.lı fabrikaya müraacat. K MEYVA TUZU A N Z UK Dvlet Demiryolları 9 uncu İşletme Direktörlüğünden: tki senelik kirasmm muhammen bedeli 860 lira olan Sirkecide istasyon arazisi dahilinde 200 metro terbiindeki 34 numaralı arsa pazarlıkla 15/10/937 pazar günü saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu îşletme Arttırma Komisyonunda kirava verilecektir. tsteklilerin 27 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesika lan beraber olarak ayni gün ve saatte îşletme binasınjdaki Komisyona müra caatleri ilân olunur. / Şartnameler pjjasız olarak Komisyon Reisliğinden verilmektedir. (6613) Emniyet Umum Müdürlüğünden: 1 Şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde zabıta memurlan için satın ahnacak 1850 aded kaput 14/10/937 per§embe günü saat 15 te kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Beher kaput için 15 lira 50 kuruş fiat tahmln edilmiş bu işe aid şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna müracaatleri. 3 Eksiltmiye girmek istiyenlerin 2867 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile birlikte eksiltme günü saat 14 e kadar Komisyona teslim etmelerL «3581» (6554) JCotouy Zonguldak Valiliğlnden: Zonguldak Vilâyeti içinde Ereğli Devrek yolunun 1 ' f 500 27 3 000 kilometrelen arasmda yapılacak 23956 lira 48 kuruş keşif bedelli şose esash tamiri işi kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmesi 13/10/937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diger evrak 120 kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden almacaktır. Muvakkat teminat 1797 liradır. Eksiltmive girmek Istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Ve kâletinden alınmış müteahhidlik ehlivet vesikasile Ticaret Odasından 937 yılmda alınmış vesika ve muvakkat teminatlarüe birlikte teklif mektublarını yukandaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümen Reıslığine vermeleri ilân olunur. (6313) Devlet Demiryollan 9 uncu İşletme Direktörlüğünden: Muhammen bedeli 2400 lira olan 12000 «on iki bin» kilogram karpit 15/X/1937 cuma günü saat 14,30 da Sirkecide 9 uncu tşletme Mubayaa Ko misyonunda açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenle rin 180 lira muvakkat teminat ve kanunî vesikalarile birlikte ayni gün ve saatte Komisyon Reisliğine müracaatleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. (6630) HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERÎNDEN İSTİHSAL EDÎLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklıd edilebilmesi mümkün değildir. Ha.zımsızlığı, mide yanmalannı, ekşiliklerini ve muannid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatın intizamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU İSTANBUL EN I İnhÎ8arlar Umum Müdürlüğünden: '* I Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Beycuma • Çayeuma yolunun 0 ^ 000 r 13 «f 732 kilometreleri arasmda yapılacak 52296 lira 05 kuruş keşif bedelli şose inşaatı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmesi 13/ 10/937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna aıüteferri diğer evrak 262 kuruş mukabi • linde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden almacaktır. Muvakkat teminat 3923 liradır. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimatnameve tevfikan Nafıa Ve kâletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektubla rını yukandaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daim! Encümen Reisliğine vermeleri ilfin olvmur. (6311) ELEKTRİK VE MAKİNE TEKNİSİYENİ ARANIYOR Zonguldakta ehemmiyetli bir maden müessesesi mşden ocagı haricî işlerinde buharla işliyen muzayyak hava kompresörü, lâvuar, elekI trik santralı, dar hatta buharla ve Dizel motörile işliye» lokomotifleri ve yükleme boşaltma ilâh... tesisatına ve bunların tamiratım deruhde edebilecek bir elektrik ve makine teknisiyeni aranmaktadır. Isteklılerin Tophane 8 numaralı posta kutusu adresine kısaca tercümei hallerini, şimdiye kadar çahştıklan yerleri ve istedikleri üc • reti bildirmek suretile mektubla müracaat etmeleri. I Şartnamesi mucibince alınacak 2 tonluk bir aded yük asansörü kapah zarf usulile eksiltmiye konmuştur. II Eksiltme, 22/XI/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. III Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. IV Şartnameler 30 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat şu« besinden aluıabilir. V Asansör «Wertheim Stiglar, Sehindler veya A. T. G.» markalı olacaktır. VI Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme gününden en geç bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine verilerek eksiltmiye iştirak vesikası almacaktır. VII Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik, eksiltmiye iştirak r e sikası ve % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda ada geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmahdır. «B.» (6808) Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Safranboîu Araç yolunun 0 ^F 000 7 '+" 804 kilometreleri arasmda yapılacak 16280 liTa 02 kuruş keşif bedelli şose inşaatı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmesi 13/10/937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilayeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 82 kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. Muvakkat teminat 1221 liradır. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 yılmda alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarını yukandaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (6310) REKTA PATI Basur memelerinin ANTİVİRUS ile tedavisi Iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iitihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder* Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Balıkesirde müceddeden yapılacak Doğum ve Çocuk Bakımevi inşaatınm projesi mucibınce ve vahidi fiat cetvellerine göre 14500 liralık kısmının inşası için ihale tarihi olan 23/9/937 tarihinde talibi çıkmadığmdan 25/10/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 e kadar bir ay zarfında ayni şerait dairesinde verilmek üzere pazarlığa bırakılmıştır. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: Hususî şartname Keşif cetveli Mesaha cetveli Vahidi fıat cetveli Projeler Eksiltme şartnamesi Mukavele örneği. 3 îhale Balıkesirde Vilâyet makamında teşekkül edecek Encümen Daimî huzurunda yapılacaktır. 4 îsteklilerin 937 yılı için Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikasını ve bu işe girmeğe salâhiyet veren resmî vesaiki ıbraz etmeleri şarttır. 5 îstekliler Vilâyet Encümeninin toplantı günleri olan pazartesi ve perşembe günleri saat 15 te Vilâyet Makamında teşekkül edecek Encümene ve evrakı görmek, malumak almak ıstiyenlerin daha evvei Nafıa Dairesine veya Encümen kalemine müracaatleri ilân olunur. (6579) Talib olanlann Karaağacda alomioyom matra fabrikanoa müraeaatleri iyi bir Tornacı aranıyor I Hayrabolu J Şark Ispençiyari Lâboratuvan, Istanbul Belediye Riyasetinden: tnhisarlar Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı înhisarlar Umum Müdürlüğü Teftiş kadrosunda münhal «125» lira ücretli beş müfettiş muavinliği için 15 teşrinisani 937 pazartesi günü Sirke cideki Teftiş şubesi binasmda tahrirî bir müsabaka imtihanı icra edilecektir. Bu imtihanda muvaffak olanlar ayrıca bir de şifahî imtihana tâbi tutulacak ve bu imtihanda da muvaffak olanlardan derece itibarile beşi «125» er lira ücretle Müfettiş muavini namzedi olarak kabul edilecektir. Müfettiş muavinliğinde geçecek asgarî iki sene sonunda yapılacak meslekî bir imtihan neticesinde muvaffak olanlar «150» lira ücretli Mufettişliğe terfi ettirilir. • tiJl.}..«». İmtihana girebilmek için aranan şartlar: 1 Hukuk Fakültesinden veya Siyasal Bilgiler okulundan veyahud Yüksek Tifaret ve İktisad mektebinden veya derece ve programlarının bunlara muadil olduğu Maarif Vekâletince kabul edılen ecnebi mekteblerin birinden mezun olmak ve memurin kanununun aradığı evsafı haiz olmak. 2 Fransız, ingiliz ve alman lisanlarmdan birine «o lisandan türkçe ve türkçeden o lisana tercüme yapacak derecede > vâkıf bulunmak. 3 otuz beş yaşmdan yukan olmamak ve filî askerlik hizmetini ik mal etmiş bulunmak, 4 Yapılacak idarî tahkikat neticesinde müfettiş olabilecek evsafı haiz olduğu anlaşılmak. 5 Vücudünün seyahat meşakkatlerine mütehammil olduğu hükumet doktorundan alınacak bir raporla tahakkuk etmek. 6 Müracaat talibin muhtasar tercümeihalinl de ihtiva etmek üzere kendi el yazısile ya,zılnnş bir istida ile 4 teşrinisani 937 perşembe^ günü öğleye kadar yapılacak ve bu istidanm zirinde talib hakkmda malumat alı nabilecek en az iki kimsenin isim ve muvazzah adresi gösterilecektir. Geç yapüan müracaatler nazarı itıbara almmaz. Müracaat Lstidanına bağlanacak vcsikalar 1 Mekteb şehadetnamesi 2 Nüfus hüviyet cüzdanı 3 Askerlik vesikası 4 Eıhhat raporu 5 Polisten alınacak hüsnühal kâğıdı 6 Ç aded 4,5 X 6 eb'admda fotoğraf. İmtihan programı: 1 Maliye: Vasıtah vergiler ve İnhisarlar, Muhasebei Umumiye kanunu ahkâmı. ^ ^ . f»awjr»r 1 Hayrabolu kasabasında yeniden yapılacak mezbaha keaim yerl T» teferrüatı 2490 sajolı kanun hükümleri dairesinde 23/9/937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmiye çıkarılmıştır, 2 Keşif bedeli 2386 lira 45 kuruştur. 3 Muvakkat teminat 178 lira 98 kuruştur. 4 Bu işe aid proje ve şartnameler Hayrabolu Belediyesinde hergüa görülebilir. l 5 îhale 8/10/937 cuma günü saat 16 da Hayrabolu BeleSyes! Daim) Encümen huzurunda yapılacaktır. } 6 Bu işi yapmak istivenlerin ihale gününde 15u gibi inşaat işlerinl yap" tıklarına dair evrakı müsbitelerüe Hayrabolu Belediye Daiıesind* bulun • maları ilân olunur. • (6539)' POKER KAZANGI USTABAŞISI ARANIYOR Zonguldakta emniyetli bir maden müessesesi muhtelif model (Deniz, şakulî, lokomotif, buharh vesaire) kazanların her türlü tamira tını ve resim üzerine gerek el aletlerile gerekse muzayyak hava ile müteharrik aletle her nevi saç ve demir işlerini yapmıya ve yanmda bir kazancı veya kazancı çıkarlarmı çalıştırmıya ve yetiştirmiye muktedir gayet faal bir kazancı ustabaşısı aranmaktadır. Namzedler arasmdan seçilecek olan usta 3 ay müddetle ve ücreti odenmek şartile tecrübe edilecek ve bu müddet zarfında işinden meranun kalmdığı takdirde kat'î olarak istihdam olunacaktır. Taliblerin kısa tercümei hallerini, şimdiye kadar çahştıklan yerleri ve istedikleri ücreti bildirmek suretile mektubla Tophane 8 nu • maralı posta kutusu adresine müracaat etmeleri. iraç &ıç PtÂY ^ Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Yüksek Enstitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabıları açık eksiltme ile satın ahnacaktır. 2 Muhammen bedel 2702 lira 50 kuruş olup muvakkat teminat 202 lira 70 kunıştur. 3 îhale 13/10/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 16 da Yük . sek Enstitü Rektörlük blnasında Komisyon odasmda yapılacaktır. 4 Fazla izahat ve parasız şartname almak ve nümuneleri görmek istıyenler Enstitü Daire Müdürlügüne müracaatleri ilân olunur. «6481» (3560) c 'n «i Azamî aded Muhammen bedel YeVuntutan Erkek talebe A.K. 450 çift 35 » 550 .650 2475 227,5 S702.5 Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Zonguldak Devrek yolunun 6 'f 000 47 '+ 000 kilometreleri arasında yapılacak 22673 lira 96 kuruş keşif bedelli gose esash tamiri. İşi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 13/10/937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 114 kuruş mukabl. linde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden almacaktır. Muvakkat teminat 1701 liradır. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden alınmıs. müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 yılmda alınmıs, vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarını yukarıdaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümen Reisliğine venneleri ilân olunur, . (6312) 2 tktisad: tstihsal, tedavül, inkisam ve istihlâfc. 3 Malî ve ticarî hesab: Faizli hesabı cariler, borsa ve Kambîyo muamelâtı. 4 Hendese satıh ve geçim ölcüleri. 5 Ticarî muhasebe ve usulü defterî. 6 îdare hukuku ve memurin muhakemat kanunlan, ceza usulü muhakemelerinden tahkikat bahsi, memurin suçları hakkmda ceza kanunu hükümleri, kanunu medenî ve borclar kanununun malî hükümleri. 7 Türkiyenin tabiî ve iktisadl coğrafyası, înhisarların tarihçesi. 8 Ecnebi lisanı. j r r t u , . , r ^ a nnvaffak olabilmek" Içfn bu 'derslerin her birinden en az 6 numa.a almak ve numaıalar vasatısi 6,66 yı doldurmak lâzirudtf, .(6813). İ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle