09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Birincitesrin 1931»' CUMHURTYFi inkıbazı, hazımsızlığı ekşilik ve yanmalarını Bayanlar! Dişlerinizin sür'atle beyazlanmaiarını isterseniz!.. i DE MAZON MEYVA TUZU giderir. Mide ve barsakları alıştırmaz. îçilmesi lâtif, tesiri kolay .ve mülâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, Horoz markasına dikkat Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. Istanbul Yeni postane arkasında N. 47 Denîzyollan 1ŞL E T M E S t Acentalan: Karaköy Köprübaşı TeL 42862 Sirkeci Mühürdarzade Han. TeL 22740 Saçlarımzı dökülmekten koruyunuz Dr. Mehmed Ali Hastahkları mütebassısı Koprübaşı ı Eminonü han TeL : 21915 ı Operatör Urolog KARADENÎZ İLAVE POSTASI 6 birinciteşrinden itibaren Ka radeniz hattının ilâve dördüncü postalan başlıyacaktır. Bu posta lar İstanbuldan çarşamba günleri saat onda kalkarak doğruca Trabzona gidecek ve Trabzondan îne boluya uğrayıp îstanbula dönecektir. (6705) KOLYNOS * Diş macunile fırçalamağa başlayınız. Ne çabuk beyazlanmış ve goz kamaştıncı bir parlaklık almış olduklarını gö • recek ve bu hale imreneceksiniz. Başka bir macunun veremiyeceği bu güzelliği KOLYNOS size hemen temin eder. Çok az bir zamanda dişlerinizin birkaç derece beyazlandığını görmek arzu ederseniz bugünden itibaren dünyada milyonlarca Bayan ve Bayların severek kullandığı K O L Y N O S diş macununu istimal ediniz. KANZUK SAÇ EKSİRİ IDRAR YOLLARI S ^ i ' " ^ ' ^ . BÜTÜN İŞLERİNİZİ İGalohBsnktıhrŞthiUYarCad 4T.S'lğ, /ÎST.ŞaBEKONSULTASYON t%°."xTı " VttlTAim/tAl.lUS AVAKS VEBİLİR. KOMOJEN Saçlann köklerini knvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri tamamen giderir ve büytime kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif. kullanışı kolay bir saç eksiridir. fJACETTlNeĞlDURÜHüZ,^,,/ Antalya Harita Plân Birliği Başkanlığından: Antalyava bağlı Akseki, Alanya, Serik, Korkuteli, Manavgat, Kaş, Finike, Elmalı kazalarında 420 480 hektarlık halihazır haritalannın yaptırılması işi Belediyeler Imar Heveti Fenniyesince tanzim olunan şartname dairesinde eksiltmiye çıkanlmıştır. 1 Yapılacak haritaların muhammen bedeli meskun arazinin hektarı yinni, ağaçhk, taşlık veya düz arazinin hektarı on beş liradır. 2 Münakasa kapalı zarf usulile 2490 sayılı kanun mucibince icra olunacaktır. 3 Muvakkat teminat akçesi 540 liradır. 4 Münakasa müddeti 45 gun olup ihale 21/10/1937 taribine musadif perşembe günü saat on beşte Antalya Belediye dairesinde icra edilece » ğinden tekliflerin. avni günde saat on ikiye kadar Antalya Belediye daire sinde Harita Birliği Riyasetine makbuz mukabili tevdi olunacakbr. 5 Posta ile gönderilen teklif mektublan iadeli taahhüdlü olması lâzımdır. 6 Şartname parasız olarak Antalya Belediye Dairesinden alınabilir. (6224) İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU ISTAN BUL uinaLaroche Terkibinde: Kırmızı kınakına Kül rengi kınakına Sarı kınakına glbl en mUkemmel Uç kınakınanııt tekslf edilmiş eriyebilen blltiln unsurları bulunan nefls ve lezzeti hoş bir Sümer Bank Umıım Müdürlüğünden: 1 Bankamızın îzmitte yaptıracağı Ikinci Kâğıd Fabrikası inşaatı vahidi fiat esasıle eksiltmiye konulmuştur. İnşaatın tahmin edüen keşif bedeli 428668,88 liradır. 2 Münakasa evrakı 22 lira mukabilinde Sümer Bank İnşaat servisinden alınabilir. 3 Eksiltme 20 birinciteşrin 1937 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat miktan 19900 liradır. 5 îsteklilerin ihale gününden en az 3 gün evvel Sümer Bank lnşeat servisine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fennî ehliyetlerini isbat için Nafıa Vekâletince verilmiş müteahhidlik vesikasile icab eden diğer vesikaları ve Millî Bankalardan birinden alınmış 200,000 iki yüz bin liralık malî itibar mektubunu ibraz ederek eksiltmiye girebilmek üzere birer vesika almalan şarttır. 6 Teklif mektublarmı havi zarflar kapalı olarak ihale günil saat 14,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Ejzık Muhabejfat Ser • visi Müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 7 Bu İnşaatı Banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza eder. «3664» (6688) ŞARAB Hulâsasıdır VIN «CON$TITU*NT 6 UBRIFUCt NEOKALMiNA GRiP NEZLE NEVRALJI BAŞ ve DiŞ ağrıları ARTRiTiZM C. H. P. Seyhan İlyönkurul Başkanlığından: OUINA IAROCHÎ Bütün dünya doktorlari tarafından tavsiye edilen bir kuvvet ve sıhhat eksiridir. BUtiin eczanelerde satılır. Pazarlıkla Arsa Satışı İlânı 7 eylul 937 trihinde kapalı zarf usulü ve arttırma yolu ile satış ve ihalesi yapılacağı ilân olunduğu halde isteklisi çıkmıyan C. H. P. emlâkinden Adanada vaki eski Oruzdibak arsası bu kere pazarlıkla satışa çıkanlmıştır. 1 Satüacak malın cinsi: Hudud ve evsafı şartnamede gösterilen €İ440> bin dört yüz kırk metre murabbamdaki eski Oruzdibak arsası. 2 Muhammen bedeli «20,000» yirmi bin liradır. 3 Şartnamesi C. H. P. Seyhan İlypnkurul Bürosunda parasız olarak verilir veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine yollanır. 4 Arsanın satış ve ihalesi pazarlıkla yapılacaktır. Teklif edilen ve verilen fiat haddi lâvıkında görüldüğü takdirde kat'î ihale 12 birincitesrin 937 salı günü saat «17» de Adanada Parti Kurağında İlyönkurul Başkan ve üyeleri huzurunda yapılacaktır. 5 Muvakkat teminat akçesi miktarı: «1500» bin beş yüz liradır. C. H. P. emlâkinden Adanadaki eski Oruzdibak arsasınm tamamı yukarıdaki maddelere göre pazarhk usulile satılacaktır. îsteklilerin hergün saat «17» den sonra Parti Kurağında İlyönkurul Başkanhğına müracaat etmeleri ve kat'î ihale için gösterilen gün ve saatte bizzat veya noterlikten tasdikli vekâtetnamelı vekillerinin C. H. P. Seyhan İlyönkurul Kurağında hazır bulunmalan ilân olunur. (6217) I Inhisarlar Umum,. Müdürlüğünden: 514 C I Şartnamesi mucibînce bir âdJfe çifVdevirli otomatik tabı maHnesi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. II Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. III Eksiltme 25/X/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Inhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesindeki Ahm Komişyonunda yapılacaktır. IV Şartnameler parasız olarak yukanda, adı geçen Komisyondan ahnabilir. V Eksiltmiye iştirak etmek Istiyenlerin, fiatsız teklif mektublarmı ve kataloğlarım eksiltme gününden en az bir hafta evveline kadar înhisarlar Tutün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. VT Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ve yüzde yedi buçuk teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukanda adı geçen Komisyon Başkanhğına makbuz mukabilinde verümiş olmalıdır. (5911) Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden: Miktan Ahnacak eşyanın Muhammen nev'i bedeli Benzin " 700 teneke 312.5 kuruş Beher tenekesi 230 Gaz 282.5 » » » 3350 Mazut 155 > » 50 Valvalin 450 4000 kilo Vakum 30 > kilosu 250 Gres 45 » » > Pamuk Üretme Çiftliğinin şnbat 938 sonuna kadar ihtivacı olan ve yukanda cins miktar ve muhammen bedelleri hizasında gösterilen yanıcı mad • deler kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. f İhale 5/10/937 tarihine musadif salı günü saat 15 te Adana Pamuk Ü • retme Çiftliği Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon huzurunda yapılacaktır. llk teminat 718 liradır. Şartnameyi görmek ve almak istiyenlerin Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğüne müracaatleri ve taliblerin muayyen gün ve saatten lâakal bir saat evvel teklif mektublarmı Adanada Köprii civarında Pamuk Üretme Ciftli&i Müdürlüğüne vermeleri. (6368)' •» > Bitlis Nafıa Müdürlüğünden: Tatvan ve Mutki kaza merkezlerinde yapılacak olan Hükumet binalannm tasdikli keşif bedellerine göre on beşer bin liraya tekabül edecek aksammın talib zuhur etmemesi hasebile 8 teşrinievvel 1937 cuma günü saat 15 te pazarhk suretile ihaleleri mukarrer olduğundan talib olanlann şartname ve sair ev» rakı fenniye ve keşfiyesini görmek üzere o güne kadar BitUs Nafıa Müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. «3595» (6597) Bakırköy Emrazı Akliye ve Âsabiye Hastanesi Başhekimliğinden: Hastanemizde kadın hastabakıcıya ihtiyac vardır. Taliblerin Müdirivete müracaati. (6622) TÜBK HAVA KUBUMU BÜYÜK PİYANGOSV 6 n a Keşide 11 Birincitesrin 937 dedir. Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000,10.000 lirahk ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) lirahk iki aded mükâfat vardır. DtKKAT: Bilet alan herkes 7 birinciteşrin 937 günü akşamma kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. Büyük İkramiye 2 0 0 . 0 0 0 Liradır. ••IH Usküdar Tahsil Direktörlüğünden: HER YASTA L Hazinei Maliyeye aid olup bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere îstanbul meb'usu Ali Rıza eşi Medihaya 10760 lira bedel mukabilinde ihale edilen Kadıköyünde Caferağa mahallesinin Şifa sokağmda kâin 13 sayılı bina 6423 lira 24 kuruş müterakim borc için tahsili emval kanununa tevfikan müzayedeye çıkanlmıştır. thalei kat'ivesi 8/10/937 cuma günü saat 14 te Kadıköy Kazasi Idare Heyetinde icra kılınacağından talib olanlann yüzde yedi buçuk pey akçelerile birlikte Kadıköv Kazasi Kaymakamhğına müracaatleri. (6568)' Oevlet Demiryolları Isletme Umum Müdarliiğiııdeı Muhammen bedeli 24800 lira olan pafta, klavuz, rayba ve frezeler 12/11/ 937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasında satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1860 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarakAnkarada Malzeme dairesinden; Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtümaktadır. (6548) llk eksiltmesi feshedilen 39984 lira muhammen bedelli yeni Ankara garbinası mefruşatuım 21/10/1937 perşembe günü saat 15 te Ankarada Idare binasında pazarhğı yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2998,80 lirahk muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikasını hâmilen yukanda yazüı gün ve saatte Komisyon Reisliğine müracaatleri lâzımdor. Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpasada Tesellüm Şefhğinde görülebilift (67Û3İ J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle