12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 birinciteşrin 1937 PROFESÖR AFETİN SON BİR MAKALESİ: Büyük davalar Bulgar manevralarından sonra Resim galerisi [Profesör Bayan Afet resim galerisi için Tarih Kurumunun Belleleninde basdmak ilzere yazdığı gayet güzel bir yazınm Cumhuriyet'e dercolunması ricamızı kabul etmek lutfunda bulunmuştur. Bu suretle ilk olarak neşri müsaadesile bahtiyar olduğumuz bu fikir ve his bediasmı memnuniyeile sayın okuyucularımıza sunuyoruz:] Bulgar Kralı Boris bir nutuk söyledi «Ordumuz, ne muazzam tezahürler, ne de büyük yenilikler gösterecek mahiyette degildir» Sofya 3 (A.A.) Bulgar ajansı bildiriyor: ManevTaların sona ermesi münasebetile dün, Popovo şehrinde 1600 kişilik büyük bir ziyafet verilmiş ve bu ziyafette, Kral, Prens Kiril, hükumet azası, bütün eski Başvekiller, eski Harbiye Nazırları, generallar, yabancı memleketler ataşemiliterleri, ordunun diğer misafirleri ve manevralara iştirak eden kıt'aların zabitleri hazır bulunmuştur. Bu öğle ziyafetinin sonlarına doğru, Kral, bir nutuk söyliyerek manevralar esnasında gayret sarfeden kıt'alara te{ekkür etmiş ve demiştir ki: « Ordu, Bulgar milletinin sükun içinde çalışarak kendi umumî refahını temin etmesi keyfiyetinin kıymetli mesnedini teşkil eylemektedir. Millî Bulgar ordusu, ayni zamanda Bulgar milletinin bu derece samimî surette arzu ettiği asil sulh davasının hizmetinde de bulunacaktır.» Kral, bundan sonra yabancı memleketler ataşemiliterlerine hitab ederek nutkunu şöyle bitirmiştir: mızda görmekle cidden bahtiyanm. Ordumuz, sizlere, ne muazzam tezahürler, ne de bilhassa öğretici mahiyette yenilikler gösterecek vaziyette degildir. Zira, ordumuzun elindeki vasıtaları dardır. Bununla beraber, vatanına karşı vazifelerini müdrik olan bu ordu, memleketimizin emniyetini daha iyi surette garanti etmek ve sulhu sıyanet arzusunda bulunan memleketlerin takdire şayan gayretlerine mütevazi yardımını yapabilmek için yenileşmek yolunda yürümeğe ve kendi içinde asil askerlik hasletleri inkişaf ettirmeğe çalışmaktadır. Manevralanmızı şereflendirdiğinizden dolayı sizlere teşek kür eder ve kadehimi şanlı devlet reislerinizin sıhhatine ve temsil etmekte olduğunuz orduların refahına kaldırırım.» Bugünkü Roma Berlin mihveri nasıl kuruldu? «Roma Berlin mihveri» nin bugün Avrupa sulhu için en büyük tehlikeyi teşkil etmekte olduğu hakkındaki noktai nazar, İngiltere ve diğer memleketlerin si yasî mahfillerinde geniş bir surette münteşir bulunuyor. Mussolini kadar Hitler de bu meşhur «mihver» in mevcudiyetini tasdik etmektedir. Böyle olduğu halde bile bizim şahsî fikrimiz, bu ittihadm dünyanın tasavvur ettiğinden daha az tehlikeli bulunduğu merkezindedir. Iddiam'.zı Avrupanın bugünkü vaziyeti hakkında yapacağımız bir tetkıkle izah edelim: Karışık tarihimizin şimdiki devresi 7 mart 1936 dan yani Reichsvver'in Rhin memnu mıntakasına girdiği zamandan başlar. Versay muahedesi, Fransanın Alman arazisinden sıyaneti için bu mmtakayı smır koymuştu. Alman silâhli kuvvetlerinin buraya girmesinin hemen ve muhakkak muharebeyi davet edeceği malumdu. O vakit neler cereyan ettiğini tama mile anlamak için bir gün gerisine dönehm. Martm 6 sında Fransa hükumetine Berlindeki elçisi Francois Ponse silâh lardan tecrid edilmiş mıntakanm tecavüze uğrıyacağını bildirmişti. Fransız ordusu istihbarat idaresi de Alman ordusunun hudud çizgisi üzerinde tcplandığı habe rini almıştı. Hudud muhafız kıt'alan kumandanlan, dühulün yirmi dört saat zarfında vaki olacağmı telefon ediyorlardı. Sarre havzası karşısı kumandanı general, kıt'aları ileri harekete hazırlamışh. O vakit hükumetin başında liyakatli bir partici ve radikal sosyalistlerin kuvvetli liderlerinden Albert Sarreau bulunuyordu. Gcrek bu adam, gerekse Hariciye Nazırı Flandin uzun zamandanberi beklenmekte olan «gün» ün geldiği haberi karşısında atıl kalıverdiler. Bu naberlerin doğru çıkmıyacağmı ümid ettiler. Alman ordusu memnu mıntakaya girer de Fransa Büyük Britanyaya başvurursa, Ingilterenin yardımdan çekinmesine imkân yoktu. Sarreau ile Flandin harekete gelmediler O vakit Posta, Telgraf ve Telefon Nazjrı bulunan Clemenceau'nun çok samimî sırdaşı olmakla meşhur arkadaşlan Georges Mandel doğruca Sarreau'ya gide rek harekete başlamasını istemişti. di. Binaenaleyh hiç birşey olmadı. Ertesi sabah artık silâhsız mmtaka kalmamıştı. Hududlardan Alman yürüyüşünün kararsızhk içinde devam ettiği haberleri geldi. Hatta bir general, eğer Fransızlar yürürse Alman ordusunun geri çekileceğini söyledi. Fakat Fransa gene kımıldamadı. Çok kıymetli dakikalar geçti. Nihayet kırk sekiz saat sonra bermutad Cumhurreisinin riyasetinde fevkalâde olarak nazırlar heyeti toplantısı yapıldı. Sarreau'nun teşvikile Alman hareketi müzakereye konmadan reis müzakereyi hitama erdirdi. Sulh muahedesi böyle açıktan açığa nakzedilirken fevkalâde toplantıda bunun mevzuu bahsedilmediği resmî zabıtlarla sabittir. Sonraki hadisatı herkes biliyor. Lon drada Almanyadan maada Lokarnc devletlerinin toplantısı, konuşmalar, plânlar tertibi, zavahirin kurtarılması gayretleri devam ediyordu. Hitler Al manyanın hakikî kahramanı sayıldı. Ayni zamanda Fransanın manevî sukuruna ve tehlikeli îngiliz Fransız itilâfınm cevherini kaybettiğine inanılıyordu. O anda Avrupa da şu vaziyette idi: Milletler Cemiyeti, kendisini Ital ya ile Habeşistan arasmdaki kav gaya vermişti. îktısadî zecrî tedbir ler mücadelesi Cenevre için iyi git miyordu. Bu muvaffakiyetsiz mücadele. Streza'da Alman silâhlanmasma karşı yeni kurulmuş olan Îngiliz Fransız Italyan cephesini kat'iyyen bozmuştu. Eğer Îngiliz Fransız itilâfı devam et seydi Milletler Cemiyetinin kuvvetsizliğinin ehemmiyeti olmıyabilirdi. Fakat bu da muvaffakiyetsizliğe uğradı. Kol lektif teminatın bir maskeden ibaret ol duğu ortaya çıktı. Italyanın tecrübesi, Hitler'in hayret ve tekdirini tahrik etti. Alman ordusunun Rhin'e girmesi, Al manyanın eski galiblerile olan münase betlerine yeni bir devre açtı. Eğer Streza cephesi ayakta dursa ve Lokarno muahedesile Rhin'i tahtı emniyete alanlar birleşik bulunsaydı hiçbir vakit Hitler muahedenin askerî şartlarını nakzederek memnu mıntakanm işgaline emir vermeğe cesaret edemezdi. İngiltere ile Italya Akdenizde birbirine karşı bulunuyor du. Büyük Britanya, îtalyayı zecrî tedbirlerle boğmağa çalışıyordu. Mussolini, her kim olursa olsun kendisine uzatılan elı tutmağa mecburdu. Hitler zecrî tedbirlerin demir tasmasını parçalamak içir kendisine yardım etti. Bu yardım, bu • günkü Berlin Roma mihverinin kurulmasında amil oldu. IHEM NALINA MIH1NA Kadınların bedduası vvelki gün Şişli tramvayında, iki şık kadm arasında geçen şu muhaverenin şahidi oldum: Valinin Arjantin gemicileri şerefine bu akşam vereceği suvare, pazar akşamına tehir edihniş. Şimdi Baha telefon etti. Vah, vah, ben yann akşam gele mem. Neden? Yann pazar, berberler kapalı. Saçlanmı bugünden yaptırırsam yarına kadar bozulur. Sahi, bak ben onu unutmuştum. Öyle ise, ben de gidemem. Doğrusu, pazar günleri berberlerin kapalı olması gayet manasız. İnsan hiçbir suvareye, düğüne filân gidemiyor. Berberler, eskiden pazar günleri açıktı. Kimin aklına geldi de, pazar tatiline sonradan onları soktular? Kadınların bozuk saçlarla hiçbir yere gidemiyeceklerini düşünemediler mi acaba? Bayanın biri, herhalde bu işle daha fazla alâkadar olmuştu ki berberlerin mecburî pazar tatili yapmasma sebeb olanın kim olduğunu biliyordu. Arkada şına dedi ki: Berberlerin pazar günleri kapanmasma sebeb olan Berberler cemiyetidir. Reisleri uğraştı uğraştı; nihayet, başımıza bu işi açtı. İyi amma kendileri de zarar ettiler. Şimdi pazar günleri, biz, mühim bir davete filân gidemiyoruz. Tabiî, onlar da pazar günkü kazanclarını kaybediyorlar. Akıllı bir berber çıkıp da pazar günleri evlere kalfa gönderse dünyanın parasmı kazanırdı. îyi aklıma getirdin. Ben şîmdi gider; benim kuaförü yann için eve çağı nr, saçlanmı yapbnrun. Biraz fazla para gider amma Valinin suvaresine de giderim. îstersen sen de bize gel. Saçlarını benim berberime yaptırırsm. Oteki bayan biraz düşündü: Bakalım senin kuaförün, yann gezmesini bırakıp eve gelir mi? Vali de, pazar günleri, sanki berberlerin kapalı olduğunu ve bizim karmakanşık saçlarla gelemiyeceğimizi bilmiyormuş gibi neden suvareyi pazar gecesine bıraktı; bilmem ki... Bizim gibi baloya gidemiyenler çok olacaktır. Şık bayanlar, Berberler cemiyeti reisine bir hayli atıp tuttular. Eğer, dün eve çağırmağa karar verdikleri kuaförleri de gelmezse, kimbilir, reise daha nekadar beddua edeceklerdir. Saçlarına fazla îtdna eden ve bu yüzden pazar günleri, düğün, suvare, ziyafet, davet gibi ehemmiyet verdikleri yerlere gidemiyen cinsi lâtife mensub müşterilerini düşünmiyen Berberler cemiyeti reisini, kadınlar, herhalde, günün birinde linc edeceklerdir. Tramvaydaki iki bayanın büyük teessürlerini kendi ağızlanndan dinledikten sonra, pazar günü berberlerin kapalı olmasmın permanat denilen uzun vadeli saç tuvaletleri yapan makinelerin ve berberlerin bolluğuna rağmen kadınlık âleminde hoşnudsuzluk uyandırdığını anladım. Demek ki rey sahibi bayanlar, fazla şık hemcinslerini alâkadar eden bir meseleyi, kâfi derecede dikkat ve kuvvetle takib ve müdafaa etmemişler!.. Kadm berberlerinin pazar tatilinden istisnasına dair yeni bir karar alınıncıya kadar, pazar günleri suvare, düğün, ziyafet, davet gibi mühim merasim yapıl mamasını hatırlatmağı faydalı buldum. Böylece, Berberler cemiyeti reisinin hatasını bir dereceye kadar tamire çalışarak bayanların hayır duasmı kazanmak istiyorum. Kraldan sonra söz alan Harbiye Nazırı General Lukov bütün Bulgar ordusunun başkumandanı Krala karşı olan sadıklığına ve bağlılığma terceman olmuştur. General Lukov'un sözleri, heyecanlı hurra seslerile karşılanmıştır. Kral, gerek Popovo'ya gelirken, ge« Bizim mütevazi manevralarımıza rek Popovo'dan hareket ederken, halkın ıştiı'ak eden yabancı memleketlerin şeca coşkun tezahürleri ve alkışlan ile karatli ordularınm mümessillerini bugün ara sılanmıs ve uğurlarrmıştır. Kayıb tayyare bulunamadı Güçlüklere rağmen hâlâ aranıyor Moskova 3 (A.A.) Sovyet hükumeti, Levanevski'yi araştırmak için, müHim miktarda tayyare göndermiştir. Fakat, hassaten fena olan hava şeraiti, şimdiye kadar, en galib ihtimalle Leva nevski'nin indiği mıntakanm şimal kutbu ile Amerika cihetinde 87 nci derece arasındaki arazinin istikşaf edilmesine müsaade eylememiştir. Kutub gecelerinin başlamasından evvel, Wilkinan'm, Gratzianski'nin, Zadkov'un ve Matter'in u çuşlarile Anoşuz Okyanusunun Amerika tarafı, 86 ncı dereceye kadar, araştınl mıştır. Kışın gelmesi ve iniş yerlerinin buz tutması üzerine, Wilkins'in tayyaresi geri çağırılmıştır. Gerek karaya, gerek denize inebilecek vaziyette olan Grati zanski'nin tayyaresi, daha birkaç zaman uçabilecektir. Fakat onun zamanı da sona ermek üzeredir. Bununla beraber, Levanevski'nin araştırılmasına devam olu nacaktır. Halane 5 e v elev ve Vodopianov'un î daresinde Rudolff adasmda bulunan 4 büyük tayyareden maada, Sovyet hüku meti, ayrıca, gece uçuşları için hazırlanacak, ayni sistemde 4 büyük tayyare da ha göndermeğe karar vermiştir. Bu filo, Işukuvoski'nin kumandasmda olarak bugünlerde Moskovadan hareket edecektir. Levanevski'nin araştırılmasına Ame rika tarafmdan da devam olunacaktir. Sovyet hükumeti, şimalî Amerikadan kayalıklı bir tayyare satın almayı kararlaştırmıştır. Wilkins, bu tayyare ile araş tırmalara devam etmeğe hazır olduğunu bildirmiştir. Esas merkezden, Rudolff adasından uçuşlar kutub gecesi şeraiti altında ya pılacaktır. Araştırmalar için lüzumlu görme şeraiti, ancak mehtablarda mevcud dur. Alman hasad bayramı kutlulandı Hitler: «Arazi dardır, bize müstemleke lâzım» diyor Berlin 3 (Hususî) Millî hasad bayramı tezahürleri esnasında Ziraat Nazırı bir nutuk söyliyerek Alman ziraatinin mücadele etmekte olduğu güçlükleri hatırlatmış, bundan sonra, Hitler de bir nutuk söyliyerek demiştir ki: « Liberalizm, bugün mümkün de ğildir. Bugün, herkes, umuma yarıyacak .«eyleri yapmağa mecburdur. Modern devlette bundan başka bir program tatbikinin imkânı yoktur.» Hitler, bundan sonra, marksizmin aleyhinde bulunarak demiştir ki: « Marksist programın bize verdiği neticeleri unutmadık: Yedi miîyon işsiz ve iflâs halinde bir ekonomi ve bir ziraat.» Hitler, anlamamazlıkta devam eden dünya aleyhinde de bulunmuştur: « Elimizde bulunan arazi, demiş tir, bizim için çok dardır. Bizim müs tcmlekelere ihtiyacımız vardır. Hâkim olduğunu sanan birisi bize derse ki «Müstemlekeye ne ihtiyacmız var, para ile her şeyi satın alabilirsiniz» ona şu cevabı verebilıriz: Eğer paramız olsaydı, tabiî satın alacaktık ve eğer Almanyayı on beş sene müddetle yağma etmeselerdi bugün paramız da olurdu.» Hitler, sözlerine şöyle devam etmiş tir: ürkiye, ilk resim galerisine, Atatürkün elile açıldıktan sonra sahib oldu. Osmanlı devrinin sarayı bu işe en iyi yaradı. Bu galeri bir asırdanberi resim üzerinde işlemeğe çalışan Türk sanatkârlarının malıdır. Bu eserler arasında şüphe yok ki garbın Rönesans şaheserlerine tesadüf edilmez. Çünkü o asırlar, Türkün elini, resim yapmanın günah olacağı hurafesine dayanarak, bağlamış bulunuyordu. O Türk kabiliyetleri, gene o asırlarda, en ince san'at eserlerini dünyaya hediye ettiler. Eski tabir veçhile, göz nurunun döküldüğü eserler Türk elinde nekadar inceldiğinin örneklerini gösterir. Bir milletin, tarihi içindeki kültür safhaları, müspet ve menfi olarak yer alırlar. Devletlerin siyasî hayatlarında en çok tesir gösteren, içtimaî bünyedeki, fikrî ve ekonomik tecellilerdir. Bunlar o milletin yükselişinde en büyük amil olurlar. Şahısta ve sosyetede fikir hayatı herşeyin temelini teşkil eder. Bunda, ilim ve güzel san'atlar diye iki cephe ayırabiliriz. Güzel san'atlar: Resim, heykeltraşhk, mimarî, edebiyat, musiki, dans; bunlar, insan kudretinin zevklerini tecelli ettirirken, gene insan bediî zevklerine hitab eder. Meselâ musiki, insan zekâ ve duygusunun tabiata olan üstünlüğünü ne güzel ifade eder. Resim ve heykeltraşhk ise tabiatta daima değişikliğe uğrıyan safhalara boya, taş ve maden vasıtasile en büyük canlılığı verir. İnsan hergün, her an tabiatin muhtelif tecellilerine bakar, onu görür, ondan zevk alır, veya almaz, nihayet bunlar insan ömrünün geçen günleri içinde kaybolup gider. Fakat bu duygular ve göreyler hissedildiği anda tçspit edilirse onlar nesillerin malı olarak kalırlar. Her O zaman Başvekil, Mandel'in nasihanesil, gözü okşıyan intibalardan zevk tini rutmadı. Bunun yerine diplomatlar alarak terbiye görür ve büyür. ve askerî mütehassıslar Sarreau'nun yaResim galerisi, bizim neslimize ilham zıhanesinde müzakereye çağırıldı. Mu ve hız verecek bir membadır. Onun ku tad olduğu üzere itidal tavsiye eden sr.<rulması, Atatürk emrinin yapılış nümu ler yükseldi. Sarreau da bu fikirde idi. nelerinden biridir. Kültür Bakanı aldığı Eğer seferberlik yapılır da korku esa$bu emri çok az bir zamanda başardı. sız çıkarsa yarınki yapılacak seçimde Türk sanatkârları, san'atlarınm takdir partisinin beklediği emeli, ızrar edebilk' ve muhafazasmı Cumhuriyet devrinde kazanmış oldu. Türk san'atkârı! Senin eserlerînîe dolduracağın bu saray gibi daha ne büyük yerlerin vardır, ve olacaktır. Türkün eli işler, gözü görür, hissi heyecanda olursa o yalnız kendi milletine değil, cihan kültürüne de örnekler ve şaheserler verecek kudretler gösterir. T Pariste yakalanan Italyan anarşisti Dün, bir şoförle müvacehe edildi Tunusta kanlı bir nümayiş Bir kişi öldü, on altı kişi de yaralandı Tunus 3 (AA.) Şeyh Taalbi, bu gece Bieja'da siyasî bir konferans verecekti. Siyasî düşmanlar.ndan takriben 500 kişi, şehre dört kilometro mesafede pusu kurmuşlardır. Afet Maslakta dün akşamki kaza Bir otomobil hendeğe yuvarlanarak parçalandı îşuknovski'nin idaresindeki 4 motörlü büyük tayyarelerden maada, Graokovski sisteminde, eşya ve yolcu için munzam sandıkları hâmil iki P. 5 tayyaresile meteorolojik keşifler ve irtibat için lü Kudüs 3 (A.A.) Polis, Arab muzumlu üç tane de hafif tayyare, vapurla hitlerinde yapılan seyrüseferi şiddetli bir Rudolff adasına sevkedilecektir. kontrol altında tutmaktadır. Yollarda bütün arabalar tevkif edilmekte ve yolcu Dost Elen ordusu lann isimleri birer birer kaydolunmaktamanevrada dır. Selânik 3 (A.A.) Elen ordusunun Hamzalı batakhklarınm büyük manevralarına, dün, şarkî Ma kedonyada başlanmıştır. Bu manevra kurutulmasma başlandı lar on bir gün sürecektir. Samsun 3 (A.A.) 1500 hektarlık Hitlerin Italyayı ziyareti bir saha kaplıyan Hamzalı batakhklarıRoma 3 (A.A.) Iyi malumat al nm kurutulması ameliyatma, Samsun makta olan mahafil, Führer'in İtalyayı Çarşamba şosesinin 1 7 kilometresinde orilkteşrin veya ikinciteşrinde değil, ilkba ta köprü mevkiinde bugün başlanmıştır. harda ziyaret edeceğini ihsas etmekte Portekiz manevraları dirler. Lisbonne 3 (A.A.) Harbiye NeHitlerle Boris arasında zaretinin bir tebliğine göre, büyük ordu Berlin 3 (A.A.) Hitler, Bulgar manevraları 10 ilâ 20 teşrinievvel ara Kralına bir telgraf çekerek, tahta çıkışı sında vuku bulacaktır. Bu manevralara nın yıldönümü münasebetile tebrikte bu ilk defa olarak Portekiz lejiyonlan da lunmuştur. iştirak edecektir. « Alman milleti, kendi güzel bahçesini, her türlü yahudi bolşevik tecavüzüne karşı müdafaaya azr » Tiiş bu Dün akşam, Maslak yolunda gene bir lunacaktır. Alman hududlarına hücuma otomobil kazası oldu. kalkihrsa, bu hücum enerjik bir surette Şoför Hayrinin idaresindeki 2647 nudurdurulacaktır.» maralı taksi otomobili, akşam Maslaktan Hasad bayramı, her tarafta hararetle Büyükdereye giderken direksiyonu kırı kutlanmıştır. larak bir hendeğe yuvarlandı. Araba parçalandı. Şoför Hayri ağır, iki yolcu da hafif surette yaralandılar. Kazanın tahkikına Müddeiumumilik el koymuştur. Paris 3 (Hususî) Etoile suikasdini yapan îtalyan Fiamberti'nin isticvabı devam etmektedir. Suçlu, hâdiseyi tah kık eden sorgu hâkımının emrindedır. Tehlikeli bir anarşist olduğu tesbit edilen Fiamberti, îspanyada beynelmilel mmtakada bir müddet çarpıştıktan sonra 30 ağustosta Fransaya geçmiş, Per pignan'da biraz ikamet ederek 9 eylulde Parise gelmiştir. Filistin hâdiseleri Seyrüsefer sıkı kontrol altına alındı Yugoslav çelik fabrikaları Belgrad 3 (A.A.) Avala radyosunun bildirdiğine göre Başvekil Stoyadinoviç refakatinde Ticaret ve Endüstri ve Millî Banka direktörü olduğu halde Zenika'ya hareket etmiştir. Başvekil yann burada, Yugoslavyada ağır endüstrınin inkişafı için pek büyük bir ehemmiyeti olan yeni çelik fabrikalarının küşad resmini yapacak ve bundan sonra fabrikaların makineleri işlemeğe başlıyacak hr. Keyfiyetten haberdar edilen bir ]"andarma müfrezesi, nümayişçileri dağıtmak üzere vak'a mahalline gelmiştir. Nüma yışçiler, jandarmalan taşa tutmuşlar, sopalarla hücum etmişlerdir. Bunun üzeriDün bir şoför zabıtaya müracaat ede ne jandarma devriyesi, bir ihtan mütearek Etoile suikasdi günü otomobiline bi kıb ateş açmıştır. nen dört kişiden birinin Fiamberti oldu Nümayişçilerden bir kişi ölmüş, 12 kiğunu, yanında iki tane de küçük sandık şi yaralanmıştır. Jandarraalardan dört kibulunduğunu kat'iyetle söylemiştir. Yaşi yaralanmıştır. Birinin yarası ağırdır. pılan müvaceheden sonra sorguya çekilen valisile Fiamberti, avukatı yanmda olmadıkca Tunus komiseri Cezayir görüştü birşey söyliyemiyeceğini bildirmiştir. SuiParis 3 (A.A.) M. Albert Ser kasd hâdisesi etrafmda gızli kalan noktalarm bir iki gün içinde tesbit edileceği an rant dün Cezayir valii umumisi M. Lebeau, Tunus komiseri M. Armand Gulaşılmaktadır. il'on'la uzun uzadıya görüşmüştür. 4 Casus mu? ingiltere Harbiye Nezaretine meçhul bir şahıs girdi Londra 3 (A.A.) Londra polisi, dün gece vuku bulan esrarengiz bir vak'a hakkında tahkikat yapmaktadır. Harbiye Nezaretinin zemin kat odalarından birini geceleyin penceresi kırılarak içeri meçhul bir şahsm girmiş olduğu tesbit edilmiştir. Beyan olunduğuna göre bu odada idareye aid kâğıdlardan başka hiçbir vesika bulunmuyordu. Dahiliye Müsteşarı Trakyada Bursada bisiklet yarışları Bursa 3 (Telefonla) Bugün Bursa ve Balıkesir bisikletçileri arasında 50 tur üzerine 20 kilometroluk bir yarış yapıldı. Müsabaka büyük bir kalabalık tarafından seyredildi. Neticede Bursadan Hikmet Birinci, Balıkesirden Seyfi ikinci, Bursadan Faruk ücüncü geldiler. Edirne 3 (A.A.) Birkaç günden beri Edirnede bulunan Dahiliye Vekâ leti Müsteşarı Sabri Çıtak, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Valilerile birlikte şehir kasaba ve birçok köyleri gezmiş ve Trakyadaki feyizli hareketi yakmdan gör müştür. Yunan Kralı Makedonya manevralarına gitti Atina 3 (A.A.) Kral, bugün öğleden sonra, Elen ordusunun Makedonya manevralarında hazır bulunmak üzere Atinadan hareket etmiştir. Atina 3 (Hususî) Makedonya büyük manevralarına dün Serez civarında başlanmıştır. Gazeteler bu manevralann büyük muvaffakiyetle devam et mekte olduğunu yazıyorlar. Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: Ankara Tiyatro ve Opera Okuluna imtihanla parasız ve yatılı talebe almacaktır. Kabul şartlan Ulus, Tan, Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin pazar, çarşamba ve cuma nüshalarında intişar etmektedir. îsteklilerin İstanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğüne ve Ankarada Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğüne müracaat etmeleri. «3618» (6612) Bursada bir musiki mektebi açıldı Bursa 3 (Telefonla) Belediye tarafından burada beş sınıflı bir musiki mektebi açıldı. Bu münasebetle merasim yapıldı. Merasimde Konservatuar muallimleri ve Devlet Operası mütehassısları da bulundular. Gece Belediye salonunda bir konser verildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle