16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET Birincitesrîn 1937 Osmanlı Rasputini Tarihî tefrika : 44 Yazan : M. Turhan Tan ( Şehlr ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Ege tütüncüleri hazırlanıyorlar Mahsul elde edildi, şimdi müstahsilde fiat endisesi var İkî tramvay kazası oldu iki kazada dört kişi yaralandı Konyaya şiddetlî yağmur yağdı 24 saat devam eden yağmur bütün şehri temizledi Akdenizde murakabe spanyada ihtilâf halinde bulunan ve birbirile boğuşan iki taraf da kendilerinin muhariblik hakkı devletlerce tanınmaması yüzünden yekdiğerine karşı açık sularda abluka vazedemediklerinden birbirlerinin limanlarına haricden yıyecek ve harb malzemesi gelmesini men için tahtelbahir, diğer harb gemileri ve tayyarelerle geniş mikyasta faaliyette bulunmalarile Akdenizin şarktan garba ve şimalden cenuba bütün seyrüsefer yollarınm emniyetini selbetmişlerdi. B D Deli İbrahim kafasına koymuştu! Bir yandan Sümbülün mirasını ele geçirmek, bir yandan da Giridin varidatını cebine doldurmak istiyordu. Böylece... Evvelki akşam saat yedide Kadıköy den Bostancıya gitmekte olan bir tramvay Konya (Hususî) Konya, uzun Ege mıntakasınm iktısadî varlığmın arabası Fenerbahçe civannda mütekaıd zamandanberi beklediği yağmura kavuşen başında gelen tütüncülük, bugünlerde çiftçilerde. alıcılarda iki taraflı he binbaşı Ziyaya çarparak başından ağır tu, 24 saat hiç durmadan yağdı. Yağyecan ve telâş uyandırmaktadır. Çiftçi, surette yaralnmasına sebebiyet vermiştir. mur, henüz kalkmamış olan, fakat sayısı bir senelik çalışmasmın, yorgunluğu Kzadan sonra tramvay scn süratle yolu çok mahdud bulunan buğday harman îspanyanın karasmdaki harbde ecnebi nun semeresine biran evvel kavuşmak na devam eylediği için ne vatman ve ne ları için zararlı olmuşsa da bunun dışınSadnazam, kendisine rakib saydığı dılar. Ulu Tann bu şerefi size nasib ediordularınm ve tayyarelerinin iki tarafa için geceli gündüzlü tütünlerini topla de numarası tesbit edilememiştir Bu hu da büyük faydalan gör.ılmüştür. Silâhdarın Edirnede bir entrika çevirip yor. açıktan açığa yardımda bulunmalarına yıp denk yapmak için telâş ediyor. Alı susta tahkikat yapılmaktadır Yaralı HayKonya şehrinin tozdan ve pislikten ko«Hümayun miihrü» yakalamasından en Girid bu kadar büyük mü hocam? cılar da kalite itibarile daha yüksek bakarak Akdenizin her tarafında göstedarpaşa hastanesinde tedavi altına alın kan sokaklan bu yağmu1" sayesinde yı dişe ettiği için bu dedikodulardan istifade rilen faaliyette ayni devletlerin parmağı Yüz Kıbns, iki yüz Rodos büyük malları ele geçirebilmek endişesile, o mıştır. kandı Toz yüzünden evlerinden dışarıetti, odunlann arkasından «acele» işa lüğündedir padişahım. olduğuna verilen ihtimaller vaziyetin vetomobillerle mekik dokurcasma hum ya çıkamıyan aileler erteM ve diha ertesi Bu da başka türlii bir kaza hametini büsbütün artırmıştı. Emniyetin retli mektublar yolladı. Payıtahtta bir O halde ben dedemin dedesini yüz malı tesbitlerine devam ediyorlar. Fa günler rahat rahat nefes alarak istedikleKurtuluş Beyazıd hattında işliyen iadesinde alâkadar devletlerin hep birlik» isyan çıkması ihtimalinden bahsederek kere, onun babasını da iki yüz kere ge kat bu iki taraflı faaliyetlerin hakikî ri kadar gezdiler. Sonbaharm geldiği hevatman Yaşarın idaresindeki tramvay dün te tedabir almalan için îngiltere ile Fran* Hünkânn hemen dönmesine lüzum gös çeceğim. neticesinden kimsenin haberi yok; ne men hemen bu yağmurla anlaşıldı. Haiksabah süratle yoluna devam etmekteyken sa bu denizde sahili bulunan onbir dev Belî padişahım, öyle olacak Adı çiftçi malmm kaça gideceğini, ne de terdi. (1) ta garib bir inanış vardır: Yağmurun hasSipahi Ocağı önlerine geldiği sırada önünletle Almanyanın iştirakile bir konferans tüccar eksperleri malı kaça alacaklarını Halktan ve hâlikten korkmıyan, u nız tarihlere altmla yazüacak. tahkJarı da silip süpürdüğüne kanaat e de giden Fatih Harbiye hattmda işliyen toplanmasını teklif etmişlerdi. henüz bilemiyorlar. Bir gün ansızın Ya adayı alama.'sak hocam? tanmıyan padişah, isyan kelimesini du der. Yağmur bu bakımdan da büyük se Bunu düşünmeniz bile doğru de eksperlere emir verilecek, ellerindeki diğer arabaya çarpmıştır. Kaza neticesinTam bu sırada Sovyet hükumeti Italyar duymaz titremeğe, ellerini uğuşruravinclerle karşılandı. tesbit haritalarına göre mmtakalara ay de Kurtuluş arabasmda bulunan müşteriyaya birbirini müteakıb verdiği iki nota rak dolaşmağa, Cinciden ve Yusuftan ğil. Yusuf Paşa kulun ne yapıp yapıp bu Halkı bu inanışında haklı bulmak lârıbp, bildikleri kadar nevilerini tasnif lerden şoför Ali başından; Leylâ ile Nail meded ummaya koyulmuştu. Onlar da bu işi başaracaktır. zımdır. Oyle sokaklar tasavvur ediniz ki ile Akdenizde birkaç Sovyet vapunınu Öyleyse Yusufuma dua edelim. etmiş oldukları çiftçi tütünlerinin bi de dizlerinden hafifçe yaralanmışlardır. haberden telâşa düştüklerinden artils dızboyu tozdan o nisbelte de bakımsız batıran harb gemilerinin îtalyan tahtelba* Haydi, sen oku. Ben de âmin diyeyim. rinci ve ikincilerinden biraz da üçüncü Tahkikat yapılmaktadır. Edirnede kalmak ve Istanbuldan hamal hktan geçilmiyor. Böyle bir yerde elbet hirleri olduğunu iddia ederek tazmbat ve Yusuf Paşa ile konuşurken de sözü lerinden alacaklar.. Bu üç nevi tütün sırtile gelen odunlan yakmak imkârr te hastalık olur ve böyle yerler tabiatüe tarziye istemesi üzerine peyda olan yenî başka bir mihver üzerinde evirir, çevirir lerin arasında bile otuz, kırk kuruş gibi insan sağlığına zarar verir. Halk bunu bir vaziyet karşısında Italya konferansa kalmamış demekti. Bu sebeble kafadar mühim bir fiat farkları oynıyacak. di, boyuna herifceğizi sıkıştırırdı. bildiği için yağmuru, hastalıklan silip sü iştirak etmediği gibi mukarreratmı da lar dil ve ytirek birliğile dönmek kararı Acaba benim tütünümü birinci mi, ü Adayı alacağma, derdi, şüphe püren bir nimet olarak telâkki ediyor. îtalyan donanmasma İngiltere ve Franvermişler ve iki menzili bir ederek kapağı çüncü mü, beşinci mi yazdılar? yok Bana ne geu'receksin? Çok hakkı var: Eğer belediyemiz şehri sanınkine muadil ve müsavi murakabe saîstanbula atmışlardı. Işte çiftçinin bugünkü endisesi bura Herşey padişahım. sulama çalışmalarmı bazı pek mahdud lâhiyeti tanınmamasını ileri sürerek kaYeniçeriler, payilahta zorla getirttik Bu herşeyin adı yok mu Yusuf? dadır. Bunu nasıl anlamalı? Eksperlere caddelerden şehre, hakikî şehri teşkil ey bul etmemişti. leri îbrahimi sıkıştırmağa belki devam Altın, gümüş, köle, halayık, ku soran, sorana: fakat, aldıkları talimata M. Mussolini Almanyaya hareket et* liyen iç cadde ve sokaklara da teşmil eyedeceklerdi. Fakat sefer hazırlıklan ve maş ve herşey! göre, eksperler, şimdilik, kanaatlerini lerse ortada toz ve zaman zaman görülen mezden biraz evvel tngiltere ile Fransa serbestçe söyliyemiyorlar. kendilerine sarayca yapılan yaltaklanma Sözünde durmazsan kızanm ha. bazı hastalıklar da kalmaz. Konya hal İtalyanın müsavat hakkını tanıdıklannhesebile susmak zorunda kaldılar, deli Gözünü dört aç! Bu üzüntüden kurtulmak istiyen çiftEvvelb' gece saat on buçukta Küçük kı, belediyenin böyle bir faaliyetine a dan bu denizin bütün açık sulannda üç adamı gene kendi haline bıraktılar. çiye göre, tütünlerini denk haline getirOnu, deniz ve kara kuvvetlerine ba§dikten sonra eksperlerden müteşekkil pazar civarından geçmekteyken sarhoşluk lışmamış olduğu için bütün umudların donanmanm murakabesi için gösterilecek kumandan yapıp menşurunu yazdırdığı bir jüri tarafmdan denkleri muayene e la zabıta memurlarına hakaret etmekle ancak bnl yağmura bağl.yor. Yoksa bu mmtakaları tayin için Pariste bu devletsırada küllenmiş heveslerinden biri, dü dilmeli, meselâ: 50 denk tütünün 20 Mısır hazinesi kadar irad getireceği suçlu seyyar manav Şembeddin dün cür sulama ve şehri temizleme işini belediye lerin amiralları arasında bir konferans kendisine temin olunduğu için Giridin a ğün yapmak deliliği gene kımıldadığın • dengi birinci, yirmi dengi ikinci, on den mü meşhud mahkemesine verilmiştir. Şa miz hakkile yapsa o vakıt halk da sadece toplanmıştı. lınması Deli İbrahimin bellibaşlı emelle dan eski bir karannı hanrladı, henüz iki gi beşinci diyerek eline bir ekspertis ve hidlerin anlattıklanna göre Şemseddın yağmurun bir nimet olduğuna inanmak Bu konferansta uzun ve çetin müzarinden biri olmuşru. O, bir yandan Süm buçuk yaşmdaki kızı Fatmayı Yusufuna rilmeli; bu ekspertislerin delâletile her sarhoşluk tesirile bâğınp ça^ırmaktayken le kalmaz ve beledıyeyi de kendi sağhğı kerelerden sonra mıntakalar ayrılmıştır. bülün mirasını ele geçirmek, bir yandan nikâhladı ve muhteşem bir düğün yaptı. çiftçi tütününün satılacak değerini bil o sırada devriye gezen polis Mustafa ile için bir nimet olarak görüp kabul ederdi. En büyük ve en geniş mıntaka, yanî Mecnun herif, kulaktan duyup belle miş olur. Şayet tütünlerinin hepsi dörda Girid varidatmı sol cebine doldurYağmur yeni sene ziraati için de çok Korsika ve Sardunya adalanndan YuAbdullah kendisine susmasını ve evine gitdiği saray tarihile istihza ve yahud dede düncü, beşinci ise, ki, bu gibi tütün samak istiyordu. Malta aleyhinde yapılan mesini söylemişlerdir. Bu arada vak'a faydah oldu. Çiftçi halk güneşin tesirile nan denizine ve Sicilyadan Süveyş kanahibleri istihsal masrafının yansmı bile hazırhklardan Venediklüerin ürküp Süm lerini fırsat düştükçe taklid etmekten zevk kavrulmuş ve çatlamış tarlasına sapanı lına kadar bütün Akdenizin kontrolu alamıyacağından, mahsulünün bu dere mahalline gelen taharri memuru Şevket bülden çalınan serveti iade edeceklerini aldığı için minimıni geline Atmeydanın de hâdise ile alâkadar olmuştur. Şemsed geçiremiyor, rutubetsizliğe güvenemediği İtalyan donanmasma bırakılmışbr. Îtalce kötü olmasımn âmil ve sebeblerini veya ettireceklerini Cinci ile Yusufun daki büyük sarayı vermışti. Bu saray araştırır; kabahat tarlada ise bir daha din polislerin tavsiyesine karşı pek fena için tohumunu doğacak umudlara saklı yan mmtakası Akdenizin ortasını ve şark telkinlerine kapılarak umuyordu. Bu vaktile Kanunî Sultan Süleymanm kız o tarlaya tütün dikmekten vazgeçer; kifürlerle mukabele etmi^; gürültüyü de yordu. Yağmur nadas için iyi bir fırsat ve garb havzalanndan her birinin de yaümid doğru çıkıp da Sümbülün mirasma kardeşile evlenen îbrahim Paşanın olup çiftçi tütün yapmak kabiliyetinden ozak kesmemiştir. Bunun üzerine polisler kendi olduğundan hemen tarlalara koşuldu, nsını teşkil ediyor. konduktan sonra gene Girid adasmı zap Süleymanm hemşiresi oraya gelin gitmiş ise o san'atı bırakır. hummalı bir halde ve rahat rahat toprak sini ahp karakola götünr.üşlerdir. Ayni zamanda Sicilya ile Tunus ve tettirecekti. Halbuki Venedıkliler Sadna ti. İbrahim de kızını ayni saraya gelin işleniyor. •••• Muhakeme neticesinde Şemseddinin Trablusgarb arasmdaki denizler, boğazHer çiftçi en yüksek tütün alan ve en göndermek emeline kapılmış bulunuyorzam Civan Mehmed Paşaya altmış bın Bu yıl ziraî faaliyet, geçen yılkinden lar ve Bingazi ile Mısır sahilleri açıklari du. Çünkü kendini Kanuninin yerine, da çok parayı veren Amerikalılarla ecnebi suçu sabit görüldüğünden tevkif edilerek altın rüşvet vererek Yusufun harb düşünfazladır. Umanz ki bu fazla sâyin veri îtalyan donanmasma bırakılmıştır. îngîmadını da Viyanayı muhasara ve Bağ monopol alıcılarınm ağzından çıkacak bir ay üç gün hapse konulmasına ve ayrıca cesini çürütmeğe çalışmakla iktifa ettik m de bol ve çok olur. < liz donanmasma Cebelüttank havalisi ve dadı zaptetmiş olan şöhretli Sadrıazam.n bir çift söze istikballerini bağlamış, sa otuz üç lira da para cezası ahnmasına kalerinden Girid üzerine yürümeği gecik bırsızlıkla onlarm acaba notlan nasıl; rar verilmiştir. yerine koyuyordu. ECNEBİ MEHAFtLDE Fransız donanmasma da şimalî Afrika tirmeğe sebeb kalmamıştı. bu bol paralı müşteriler tütünlerimi beile asil Fransanın cenub sahilleri arasınYalnız o saraya evvelce giden gelin Zaten hazırhklar da tamamlanmış giğendiler mi?.. îşte vücud yorgunlukları İş kanunu hükümlerine aykirı Irak Hariciye Nazırımn dün daki muvasala yollan ve müstakil bir için yapılan düğünü taklid etmeğe yeltenı henüz dinlendirmiyen tütün çiftçi biydi, Rumeli askeri gemilere binmek mıntaka olarak da Ege denizi ve Suriye kü gezintileri nemiyordu Zira böyle bir imrenişin mil leri için daha üzüntülü dimağ yorgunhareket eden fabrikalar üzere Menekşe sahillerinde bekliyordu. ile Filistin sevahili açıklari bırakılmıştır. yonlara mal olacağını biliyordu. Halbu lukları şimdi başlıyor; gece uykularında Bursa (Hususî) Şehrimizde iş ka İki gündenberi şehrimizde misafir buKira ile tutulan elli gemi bu ordunun aYani Ingiliz mmtakası CebelüttanK ki onun maksadı düğün vesilesile para bile mütemadiyen malımı birinci fiata nununun tatbikatına başlanmasından lunan Irak Hariciye Nazırı Tevfik Eszığını taşımaga memur edilmişti. Doksan Boğazı civanna ve Fransız mmtakasi sarfetmek değil, hediye toplamakb. Ni satabilecek miyim, diyerek sajnklıyor. sonra ilk defa olarak işçilerle bazı Mu suveydi dün şehirde bazı gezintiler yapKaramürsel kayığile bir hayli kalyon ve Avrupadaki yerlerile Cezayir arasmdaki mış ve otelde istirahat etmiştir. tekim bu maksada uygun düşecek herşeyi Hakikaten merak edilecek kadar e sevi fabrikatorları arasında bir ihtilâf şaykadan mürekkeb bir filo Selânik, altMuhterem misafirimiz, bu akşamki muvasala yollanna ve bir de Suriye ve yaptı, iki yıl evvel Güher Sultan kızmı hemmiyetli bir iş. Meselâ, birinci nevi çıkmış ve vaziyete İş dairesi Bursa şumış parça gemi de Çeşme limanında deSiyavüş Paşaya verirken olduğu gibi ge tütün piyasası 130 kuruşa açılırsa dör besi müdürlüğü müdahale etmiştir. Va trenle Ankaraya gidecek ve çarşamba Filistine kadar Ege denizi ve Şarkî Akmir atmış bulunuyorlardı. Bu gemilerde ne vezirleri, ağalan, büyük hocalan ve düncü, beşinci nevi tütünler yirmi ku ziyet şudur: Musevilerin Hamursuz gününe kadar orada kalarak Toros eks denizin şimaline münhasır bulunuyor. on beş bin kantar barut, elli bin demir Adeta aslan payı îtalyan donanmasma beyleri mükemmel surette soydu. Fazla ruşa kadar düşüyor. Beher kiloda yüz bayramları için üç gün ameleye yevmı presile memleketine dönecektir. gülle, elli badaloşka top, sayısız kazma bırakılmıştır. Akdenizin iki ağzından birî olarak halkı da incitti, iki adam boyun kuruştan fazla azim bir fark, işte böyle ye verilmemiştir. Halbuki, kanunun takürek vardı. Kastamonu, Saruhan, HaAntakya kaymakamına Cebelüttarık Boğazı sulannın kontrolu rifatına göre, bugünlerde de yevmiye daki düğün nahillerini îstanbul sokakla hayal sukutuna uğrıyan zürraa nüzul mideli, Teke, Ankara, Aydın, Kara mezuniyet verildi verilmesi lâzım gelmektedir. Bu fabriİngiltereye bırakılmasına mukabil bu dennda dolaştırmak zevki uğrunda birçok isabet ediyor. Tepeden inme bu acı aman, Kırşehri, Niğde, Aksaray, Çorum, katorlar, fabrikalarında hususî birer taevler yıktırdı, birçok cumbalar parçalattı. kibeti kim görmek ister? Bazan da müteAntakya (Hususî) Antakya kay nizin diğer ağzı Süveyş kanalına uzanan Amasya, Bozok tımarlılan, zaimleri limatname mevcud bulunduğunu, bu ta makamı Esseyid Abdülkadir Avad ve yolların murakabesi îtalyaya tevdi edil(Yusufum) dediği adamı bu suretle selli oluyorlar: Gazetelerin yazdığına hep sefere memur edilmişlerdi, Çeşme lilimatnamelerde böyle günlerde amele jandarma kumandanı yüzbaşı Yahyaya miştir. hem başkumandan, hem damad yapnk göre, Ege rekoltesi 25 milyona inmiş, manında toplanacaklardı. lerine yevmiye verilmiyeceği yazılı ol bilâmüddet mezuniyet verilmiştir. Kaytan sonra seferi resmen açtı ve içinde yedi (aslı varsa) bu rekolte ihtiyacdan eksik. Lâkin Paristeki anlaşmanm ehemmîDeli ibrahim hemen hergün hazırlık bin Yeniçeri, on dört bin Sipahi, elli bin mallarımızı pahalı satacağız, diyorlar.. duğunu söylemektedirler. Fakat İş da makam ve jandarma kumandanı mezuyeti mıntakalann geniş, büyük ve kıy« iresi bu talimatnamelerin ancak iki ay niyetlerini tebelluğ eder etmez şehri lar hakkında malumat istiyor ve söyle Tımarlı ile Zaim, otuz bin de gönüllü Hepsinin iyisi şu bol paralı yüz milmettar olmasında değil, üç büyük devlenen sözleri dinledikten sonra soruyordu: bulunan donanmayı îstanbulda yola vur yonlarca zengin insanları olan Ameri zarfında iş mmtakasınca tasdik ettiri mizden ayrılarak Halebe gitmislerdir. lerek mer'iyet mevkiine gireceğini, biSöylendiğine göre daha bazı Suriyeli tin birbirine rakib olmaktan vazgeçerek Giridi alırsam benden öncekileri du. kalılar resmî bir mukavele ile meselâ naenaleyh şimdilik iş kanunu mucibin memurlara da bu kabilden mezuniyet Akdenizin emniyetini muhafazada iş bir* geçmiş olur muyum? beş sene, on sene Ege mmtakasmdan en Girid seferi, Cinci Heca ile Yusuf ce yevmiye verilmesi lâzım geldiğini ler verilecek ve bu mezuniyetler 29 liği yapmış olmalanndadır. Bunun içinYavuzlan, Fatihleri şerefte, şanda ve aşağı senede yirmişer milyon kilo tü dir ki amirallarm anlaşması diplomatların ikincitesrine kadar sürecektir. kendilerine bildirmektedir. Paşanın şahsî menfeatlerini gözeterek tün alsalar... Bu işe hükumetimiz bir el ülke zaptetmek yolunda geçmek onun Ispanya işlerinde uzlaşmalanna yol açyaptıkları telkin üzerine hırsa kapılmış taksa, hemen muvaffak olacağma bü beyinsiz kafasında kıvranan bir düşün tığına hükmolunabilir. mecnun bir adamın iradesile açılmış ol • tün tütüncülerin yüzde iki yüz imanı ceydi Kafkasyadan Fasa ve Viyana önmasına rağmen baştanbaşa bir şehamet Muharrem Feyzi TOGAY var. Bugün hayalî görünen şu tatlı halerinden Hind denizine kadar uzayan bir destanıdır. Bu destan, yırmi beş yıl sür kikat tezahür ederse, işte o zaman, yoülkenin nasıl alındığmı değil, genişliğini müş bir harbin hikâyesidir. îstanbulda ruldukça öfkeyi çalışmakta, zarar et de bilmediği için bir ada alarak birkaç aKonya hapisanesinde bir har vurup harman savurin ve kazanc tikçe kârı tütüncülükte anyan azim sırlık istilâ devrine sığışan şerefin üstüne cinayet oldu meselesinde uyuşamayınca boğaz boğaza kâr tütün çiftçileri, istikballerinden e çıkmak istiyordu. gelen sarayla ocak, Giridde Türk silâhı min olarak kendilerine, muhitlerine ve Konya (Hususî) Şehrimiz HapîsaUydurma birşey olmakla beraber Ya nın şerefini bir kere daha âleme tanıtmak nesinde bir cinayet olmuş, bir mahkurfl hükumetimize şimdikinden yüz kat fazvuz Sultan Selimin dünya haritasını göz kaygusile döğüşen erlere çok gadrettiler, diğer bir mahkumu bıçakla öldürmü§ • lasile müfid olacaklardır. den geçirirken: «Bu âlem bir padişaha onlan ekmeksiz bıraktıîar, aç ve çıplak tür. Muhal olmıyan bir temenni: Mal satkâfi gelecek kadar büyük değilmiş» dedi koydular. Lâkin o adaya gaza aşkile aKonya hapisanesine yeni getirilett ği kitablarda yazılıdır. Cihangir Aksak yak atan her Türk, yıllarca süren yoklu mak istiyoruz. Amerikalılara nasıl bemahkumlardan Bursalı Eşref, hapisa ğendireceksek o suretle çalışarak mal Timurun da Yıldınm Beyazıdı esir ettinede eskidenberi kin bağladığı Bursalı ğa ve etrafını saran ölüm alevine rağmen meydana getirmeği tütün çiftçilerinin ği gün: «Keder etme bu hale. Fani dünHasanla karşılaşmış, her fırsatta kendimillî vazifesini yapmak^an geri kalmadı. hepsi, can ve gönülden taahhüd eder yanm kıymeti yoktur. Eğer olsaydı Tansine çatmağa başlamıştır. Fakat Hasan, Ekmek bulamaymca toprak yedi, su bu ler, yeter ki zürra istikbalini aydmlık Eşrefin bu müdahalelerini sükutla karn yeryüzünün hükümdarlığını senin gibi lamaymca kendi kanını içti. Fakat düş lar içerisinde görsün. şılamış, nihayet evvelki gün buna ta bir körle benim gıbi bir topala vermez mandan yüzçevirmedi, ülkesinden vaz *** hammül edemiyerek mukabelede bu • dı» dediği meşhurdur. Fakat Yavuz da, geçmedi, döğüşmekte devam etti. lunmuştur. Eşref bunun üzerine yanınTimur da böyle sözler söylemek hakkına (Arkast var) da sakladığı bir bıçakla Hasanın üzeriDENtZ tŞLERt malik kimselerdi. Tarih kendilerile e|!ene yürümüş ve onu muhtelif yerlerin Ziyafette Yozgad Valisi nutuk söylerken (1* «Padişah Edirnede iken ol şehrin onemez. Halbuki İbrahim tahta değil. üGemi isimleri hakkında bir rilmiştir. Ziyafet çok samimî olmuş ve den ağırca yaralıyarak öldürmüştür. Yozgad (Hususî) Türk Tarih marhaneye yakışır bir adamdı. Onun dunu tab'i humayuna namülâyım gorünup Istanbulun odunu iyi ve ateşi vafir idi buKatil Eşref 15, Hasan da 6 seneye tamim Kurultayına iştirak eden ecnebi ve Türk Vali Feyzi tarafmdan bir nutuk söylen nerede olduğunu bile bilemediği bir a yurmalarile Lstanbuldan hamallarla karamiş, Valinin nutkuna Berlin Üniversitesi mahkumlardı. Şimdi Eşref hakkında İstanbul Deniz Ticaret müdürlüğü a profesörlerinden mürekkeb heyet, Ankadayı başka ellere aldırtmak suretile dan odun ırsal olundugu halk arasuıda aprofesörlerinden biri ve profesör Fillard tahkikat vapılmaktadır. cihangirlik taslaması gülünc bir delilikti. cib ve rengin görunüp kılu kale bais olmuş lâkadarlara gönderdiği bir tamimde eş radan Yozgada geldiler ve buradan A tu. Meğer Istanbuldan teveccuh buyurduk has soy adlarmda olduğu gibi muayyen Iacahöyüğe geçtiler. Heyet, iki gün Ala cevab vermişlerdir. Öyleyken Cinci Hoca kendisini pohpohlarında fiei kerıhe (Yeniçeri ocağı demek Ziyafetten sonra Yozgad gencleri mıntakalardaki merakibi bahriye isim cahöyükte, Boğazköyde yapılan hafri lamaktan geri kalmıyordu. istiyor) bahşışi huruc istemişlerdi. Hünmillî oyunlar oynamışlardır. Misafirler kâr da: «Şikâra giderken bana Yeniçeri lâ lerinin de mükerrer olmamasını, bir Nüshası 5 knrnstur. Ne demek sultanım, diyordu, elbet zım değıldır» deyu yüz vermemişlerdi. Ol mıntakada ayni isimde birden fazla ka yatı ve çıkanlan eserleri tetkik etmişler ertesi sabah Çamhk mesiresine götürül Tflrkiye Harie geçersiniz. Sizden evvelki padişahlar esnada Simkeş camisine ve Meydan kapı yık, romorkör ve sairenin bulunmasma ve elde edilen büyük neü'ceden ve tarihe müş, sabah kahvaltısı, manzara itibarile iHn icin sma ve kalabalık yerlere fitneengiz kâğıd müsaade edilmemesini, şayet böyleleri edilen büyük hizmetten dolayı teşekkürle çok güzel olan bu yerde yapılmıştır. Giridi almak şöyle dursun, o adanın yaSenelik Hor " 2704) Kr. lar bırakılıp güftügu olmakla müşfikani ayrılmışlardır. nından bile geçememişlerdi. Dedenizin Misafirler, Yozgaddan aynlırken ka devlet fesaddan korkup Edirneye arzuhal varsa derhal ayni ismi sonradan alan Alb aylık 75«> ' ''O • dedesi Kıbnsı, onun babası da Rodosj ler gonderdiler.» Heyet, Yozgada avdet edince, Vilâ Iabalık bir halk kütlesi tarafmdan ugur larm başka isim koymağa mecbur tu Üc aylık 4M • < ) n • almışlarsa da Giride yan gözle bakamayet tarafmdan jereflerine bir ziyafet ve lanmışlardır. • Naima • C: 4. S: 78 tulmalarmı büdirmiştir. Bir aylık 150 • loktur Polise hakaret eden bir sarhos Dün bir ay üç gün hapse mahkum oldu Yusufun başına gelenler Ecnebİ alimler şerefine Yozgadda verîlen ziyafet Cumhuriyet Abone şeraiti!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle