11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BRİYANTİNLERİ HASAN CUMHURÎYET 4 Bîrînciteşrin 1937 Kadın ve erkek için yağsız renkli ve beyaz adragana ve yağlı ve likid nevileri. Saçlarda yumuşaklık ve parlaklık ve düzgünlük temîn eder. Kavanoz ve şişe içinde küçük 35, büyük 50 kuruş. HASAN SAÇ SABUNU ile yalnız saçlarınızı yıkayınız. AVAIdAPINIZIN SIHHATINI ANCAK ODOKİNİN HASAN ile her sabah ve gece saçlarınızı ıslatınız ke pekler zail olur. Mik roblar ölür. Kaşıntı kalmaz, saçlarmız uzar ve yumuşar. Saçlarmız bu suretle mutlaka kurtulur. Muvaffakiyetin sırrı REKTA PATI Basur memelerinin ANTİVİRUS ile tedavisi Iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş Hstüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. KUNDUPASI TGMİN CDCP! Şark Ispençiyari Lâboratuvarı, Istanbul İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: PADYOLİN Lâboratuvarlarda insan dişleri üzerinde yapılan binlerce tetkik ve tecrübenin mahsulü olduğu için : Bir yandan dişleri beyazlatıp leke ve kirleri izale eder, dişlere tatlı bir parlaklık verir, nefesi tatlılaştırırken diğer taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuvvetlendirir, dişlerin en büyük düşmanı hamızlarla mücadele eden tükrüğü çoğalhr, mikroplan oldurur. Idare ihtiyacı için 175 ton Marinlâve cinsinden maden kömürünün alımı açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 8/10/937 cuma günü saât 15,30 da Büyükpostane binası birinci katta tstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde mü teşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacakfar, muhammen bedeli 2450 Hra muvakkat teminat 183 lira 75 kuruştur. Taliblerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlannı yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük Idarî kalemine ve eksiltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikasile bir likte Komisyona müracaatleri. (6397) YERLİ MALLAR PAZARLARI istanbul Defterdarlığından: Yenikapıda Tülbentçihüsameddin mahallesinin Hisardibi sokağında Orman dairesine bitişik denizden dolma arsa üç yıl müddetle ve yılda iki yüz elli lira muhammen kira üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye şeraiti ile diğer şartlannı öğrenmek istiyenlerin 11/10/ 937 pazartesi günü saat on dörtte % 7,5 pey akçelerile Millî Bhılâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. cM.» (6520) Arada büyük farlc var Pertev Çocuk Pudrası; şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cildleri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmamasıdır, ••••• PERTEV ÇOCUK PUDRASINI Şişman, vücudlu, yazlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün iltivalannda ve koltuk altlarmın pişiklerine karşı bundan daha mües • sir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. ONU DİĞER ADİ (TALK PUDRA) ları ile kanştırmayınız. Baş, diş, nezle, grip, romatızma ve butün ağrılarınızı derhal keser. icabında günde 3 k a ş e alınabilir li N Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa İstanbul Defterdarlığından: RADYOLiN ile fırçalayınız KolaylıkŞık.ık "^Htr aaydan avval kolıyhjı' ara,ftn apor maraklıaı Bagranlar. enltr İçin yıpılmıj elan bu atntüıku, latları glyarah fiklıgl da tamlıı ati mlf oluriar. • Hatutu InctMtr V0' cudun tanaıflbflnO dOzaltlr va • « •şttld harakatlarti» bila «ut'iyyaıt «aymaz J Fl,.ti(,7 1/2 ttnianM Mükellefin Mahallesi Hisse Kıyismi Sokağı No. Cinsi Mik. meti Beşir Fuad varisi Galata Kemankeş Kemankeş 7 Dükkân 2.24 1140 Sadettin Karamustafapaşa Hazineye veraset vergisinden borçlu Beşir Fuad varisi Sadettinnin yukarıda evsafı gösterilen gayrimenkuldeki hissesi satıhğa çıkarılmıştır. Mezkur emlâk eyyamı tatiliye haric 5/10/937 salı gününden itibaren 21 gün müddetle arttırmıya vazedilmiş ve 25/10/937 pazartesi günü saat 14 te ihalei evveliyesinin icrası takarrür etmiş olduğundan taliblerin % 7,5 pey akçesile ihale gününde Eminönü kazasmda teşekkül edecek İdare Heyetine müra caatleri ilân olunur. (6672) Isim ve markasına dikkat. Taklidlerinden sakınınız. İstanbul Komutanlığı Başhekirnliğinden: Maslakta açılan Askerî Prevantorium için diplomah ve tecrübeli 80 lira ücretli bir başhemşire ile keza diplomah ve 60 lira ücretli ikinci sınıf bir hemşire almacaktır. İstekli olanlar kabul şartlarını öğrenmek üzere Fın » dıklıda İstanbul Komutanlığı Baştababetine müracaatleri ilân olunur. «482» (6678) Ankarada Enternasyonal sergide altm madalya kazanan Satış yari jralnıt? OLİD chazı ŞiŞMAN YANKO Mağazası : istanbul Yeni postane caddesi No 39 Mevsimlik Son Moda Mantoluk ve ropluk yünlü kumaşlar ipekliler, pamuklular, ve keienlerin envaı Her cins patiska ve çarşaflıklar Tuhafiye dairesinde en zengin çeşit hazır ve ölçü özerine JafU» . , B»roğlu ınaydanı 12 He.lv. Magazamızı zlyarat adinlz vaya 12 No.lu tarifamizl Islaylnlz. Flyatlanmızda bOyOk tanılllt. Cihazlarile elde edilen tatlı su Evde : Güzellik, sıhhat, tasarruf Sanayide: Azamî tasarruf ve muvaffakiyetin sırrını temin eder. r I | Biçki ve Dikiş Esaslı surette öğretib musaddak diploma veren Gömlek, Pijama, Ropdöşambr. Her cins sofra takıraları, havlular cihaz takımları NEFASET METANET UCUZLUK Nektar K. Zarukyan talebe kaydma başlanmıştır. Pazardan maada her gün 9 12 ve 14 18 e kadar müracaat kabul olunur. Adres: Beyoğlu Altınbakkal Babil caddesi sayı 63. Sahtb ve Başmuharrtrt: Yanaa Nadi ümumi neşrtyatt tdare eden Taa tglen Müdüru: Hikmet Münif SUYUN BULUNDUGU YERDE VEBOLİD bulunmalıdır Hayrabolu Belediye Riyasetinden: 1 Hayrabolu kasabasmda yeniden yapılacak mezbaha kesim yeri ve teferrüatı 2490 sayzlı kanun hükümleri dairesinde 23/9/937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Keşif bedeli 2386 lira 45 kuruştur. 3 Muvakkat teminat 178 lira 98 kuruştur. 4 Bu işe aid proje ve şartnameler Hayrabolu Belediyesinde hergün görülebilir. 5 İhale 8/10/937 cuma günü saat 16 da Hayrabolu Belediyesi Daimî Encümen huzurunda yapılacaktır. 6 Bu işi yapmak istiyenlerin ihale gününde bu gibi inşaat işlerini yaptıklarına dair evrakı müsbitelerile Havrabolu Belediye Dairesinde bulun maları ilâa olunur, (6539) • * • Türlciye ve Şarlcı Karîb velcili: VEBOLİD LTD. Galata, Voyvoda cad. No 4042 Tel. 44507 Memleketin başlıca şehirlerinde satış yerleri vardır. iyi şeraitle plâsye aranıyor. \
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle