12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 4 Bîrinciteşrîn 1937 Amerikalı Gene ral Clinton Falis, Çin harekâtını ta kib etmek üzere Izmit (Hususî) Burada Servetiye müşahid sıfatüe Uköyünde eşine az raslanır garib ve garib zakşarka giderken, olduğu kadar da tuhaf bir istimlâk mua yolda hastalana rak ölmüş. Bir as melesi olmuş ve hâdise mahkemeye ka kerin yatağmda ölmesi, o kadar gay dar aksetmiştir. ritabiî değil; ölen, Falis gibi meşhur 30 sene evvel Karadeniz sahillerin bir sevkulceyş mütehassısı dahi olsa! {.Baştaratı 1 ind sahifede} Demir boru tedariki müşkül den İzmite gelip, Servetiye köyünde yer Bizim de esasen gayritabiî bulduğumuz Ziraat Vekilile Siyasî Müsteşar Ali Bazı hatibler söz aldılar. Bu arada leşen, ev bark kuran bir hoca, köyün sa bu cihet değil de, müteveffanm, bütün Rıza ve Tahsin, idarî müsteşar ayn ayn içme suyu getirmek üzere köylülerin de hibsiz bir arsasına bir cami de kurdur askerî hayatmda bir tek harbe, değil, masalarda oturarak misafirlerile birlikte mir boru tedarikinde müşkülât çektiklerî mağa önayak olmuş ve bu cami 30 sene iştirak, hatta müşahid sıfatüe seyirci bulundular. bile olamayışıdır. söylendi. Muttalib köyünden Süleyman, evvel vücud bulmuştur. Hoca, köyün Müteakıben tekrar toplantı salonuna bir değinnen meselesi anlattı, bu değir * 1904 tt, Türk Bulgar harbi, ihtiimamı olmuş ve köylü ile daha yakm günlere kadar gayet iyi bir şekilde ge malini düşünen Amerika, Falis'i İstan gidildi. Şakir Kesebirin başkanlığı ile menden suyu para ile «abn aldıklannı, çinmiş ve hürmet kazanmıştır. Hocanın bula yollamış, fakat bu ihtimal tahak celse açıldı. Müzakereleri bildiriyorum: bunun önüne geçmek üzere değirmeni kuk etmemiş. Bu sefer, General, Rus müştereken satın almayı kararlaştırdıkla Köylerde sıhhat ifleri karısı bir müddet evvel ölmüştür. Japon harbi sahasına gitmek istemiş. Köylerde sıhhat tneselesi üzerinde nnı, 6 taksitte 18 bin lıraya mubayaa Hoca bir gün köy kahvesinde oturur O zaman rütbesi yüzbaşı imiş. Gönderken, camii yıkacağını söylemiş ve herkes, mişler, lâkin, istidasının muamelesi A Halil Öztürk (Ayaş), köylümüzün has edecekleri sırada Evkafm değirmene gelen üç suyu birden ve aşaği yukan 80 bra buna bir mana veremediği için, şaka et merikada uzunca sürdüğü için. meşhur talıktan vikayesi için hiç olmazsa seyyar liraya satmak istemesi yüzünden buna tiğini sanmışlardır. Halbuki hoca, sö sevkulceyşçi, yola çıktığı zaman harb bir doktor bulunmasmı istedi, Haşim muvaffak olamadıklarını söyledi. Vekil, (Keskin), kendi mıntakasında seyyar zünde ısrar etmiş ve hemen baltayı, kaz de bitmiş! Bu sefer Balkan Harbi çıkmış. Falis. doktor dolaştığını, fakat bataklık çok ol ahnmıyan suyun nereye harcandığmı sormayı alarak camiyi yıkmağa koyulmuş du. Süleyman: tur. Köylüler derin bir hayret ve şaşkın derhal orya seğirtmiş, lâkin bir takım duğunu ve kininin kâfi miktarda veril Şeref stadmdaki yüzme havuzunda müsabakalar yapılırken müşkülât olmuş, daha harb meydanma mediğini, Mehmed Erdoğan (Çankın), « Porsuğa dökülür» dedL lık içinde hocanın delirdiğini sanmışlar Beşiktaş stadyomunda yeni yapılan 72 kiloda Kadıköyden Ragıb Peraulaşamadan Balkan Harbi neticelen doktorlann sıtmadan başka hastalıklarla Mevzuubahis değirmen, ayın 18 înd« yüzme havuzunun açılması dolayısile ter dan Karalidis'e on bir dakika on saniye ve keyhyetten jandarmayı haberdar et miş. ıhale olunacağından köylüler Vekilden da meşgul olmasını dilediler. mişlerdir. Fakat hoca kat'iyyen deli ol tib edilen yüzme müsabakalarına hava de tuşla galibHarbi Umumide, Falis tesadüfen Ziraat Vekili, bunların kongrenin bu hususta ricada bulundular. nın yağmurlu olmasına rağmen dün de 79 kiloda Perali Altuğ yirmi dakika madığını, camiyi kendisi yaptırdığmı ve Brükselde imiş. Şehrin sukutunda Al Kurak mücadelesi bahsinde nadas vadevam edilmiş ve kalabalık bir halk mü sonunda hükmen Kadıköyden Talibe şimdi de gene kendisi yıkmak istediğini manlar kendisini nezaketen kapı dışarı mevzuunu teşkil etmediğıni, Sıhhat Ve ziyetleri etrafındaki fikirler toplandı. kili arkadaşına bu dılekleri söyliyeceğini söylemiştir. Bu garib vaziyet karşısında, etmişler. sabakalan takib etimiştir. Müsabakaların galib ilân edıldi. Hayvan bakımı işleri vadetti. Generalin bundan sonra, Meksika, Şaneticeleri şunlardır: 79 kiloda Peradan Zotos Kadıköy köylüler mahkemeye müracaatten başka Su meselesinde bazı köylüler, mmta Ziraat Vekili, hayvan için yemlik ako seferlerine iştiraki de böyle uzaktan 200 metro serbest «büyükler» Bi den Berçe beş dakika otüz saniyede tuşla çare bulamamışlardır. olmuş. Her seferinde bir aksilik çıkmış kalannda boşuna akıp giden sulardan razi aynlmasının düşünüldüğünü, hay * rinci Galatasaraydan Hdlil 2,25, ikmci galib. Burada işin psikolojik tarafı, KaradeGalatasaraydan Mahmud, üçüncü Bey Bu güreşlerden sonra millî güreş takı nizli hocanın her gece rüyasmda, ölen ve Falis daha yarıyolda iken harb sona bahsettiler. Bir iki köyde arteziyen tec van bakımına ehemmiyet verilmesi icalj rübesi yapılmakta olduğu da müzakere ettiğini söyliyerek samimî vesayada bu « kozdan Vedad. mımız kadrosuna dahil bazı pehlivanlan kansmı görmesi ve camiyi yıkması için ermiş. Müteveffanm bu macerasını okuyun ler sırasında öğrenildi. Iundu. 200 metro serbest «küçükler» Bi mız gösteriş mahiyetinde olmak üzere kendisini tehdid etmesi imiş... ca, ölümüne büsbütün acıdım. Esasen Hayvanların ıslahı ve damızlık mese m rinci Galatasaraydan Vedad Tekkebaşı serbest ve Grekoromen müsabakalar yapZiraat Vekilinin izahatt insanlann kıymeti öldükten sonra anlalesinde Abidin (Sivrihisar), kazada 2,51,4, ikinci Beykozdan İbrahim, üçün tılar. Şakir Kesebir, su ihtiyacının evvelS şılır. General meşhur bir sevkulceyşçi2030 bin sığınn kırılmasına sebeb olan cü Galatasaraydan Kâzım. Sıkletlerinde birinci olanlara madalyaden ziyade, kendi de farkına varmadan ;me, sonra sulama olarak ikiye ayrılma bir şarbon hastalığı mevcud olduğunu, 200 metro kurbağalama «büyüklen> lar ve yedi güreşten dördünü kazanan > büyük bir sulh adamı imiş. Ne yazık ki s icab ettiğini söyledi. Içme suyu işinin aşının Pendıkten geldiğini, sari hayvan Birinci Beykozdan İsmail 3,10,9, ikinci Kadıköyspor takımına da mev'ud kupa ömrü vefa etmemiş. Eğer şu son çıktığı birçok köylerde iyi şekilde halledilmiş Ankarada kuru *• Beykozdan Mekin,, üçüncü Galatasa verildikten sonra bu spor toplantısma niUzakşark seyahatinde Azrail biraz da olduğunu ilâve ederek köylülerin elbirli hastahklarında baytarlann koyundan 2, Iacak Polis Enstihayet verildi. raydan Ömer. ha teenni göstersevdi, Çin Japon harbi ğile yaptıklan işlerden sitayişle bahsetti sığırdan 5 kuruş aşı parası almalarmm tüsünün laboratua doğru olmadığını, sayım parasınm yük • 100 metro sırtüstü «küçükler» Bide neredeyse tarihe karışacakmış de ve ezcümle dedi ki: Taksimdeki güreşler nnı kunnak için sek olduğunu söyledi. rinci Beykozdan Kemal 1,34,6, ikinci senize! « Bizim meşgul olacağımız mevzu, yapılamadı Emniyeti Umumi Galatasaraydan Kâzım, üçüncü BeykozKöylünün kereste ihtiyaci hayvanlann sulanmasile nüfus başına bir Dün Taksim stadyomunda yapılacağı ye müdürlüğü ta 'an Gültekin. Orman kanununun tatbikatmdan baK* İngilizler, boşanma vak'alannm git dönüm sulanır arazi teminidir. Nüfus ba1500 metro «büyükler» Birinci bildirilen profesyonel serbest güreş müsa rafından bundan bir sederek orman olacak veya olmıyacak gide arttığını, adeta korkunç bir mik ş:na bir dönüm sulanır arazi, behemehal âalatasaraydan Halil 22,40, ikinci Ga bakalan havanın muhalefetinden gelecek müddet evvel tet tara yükseldiğini görünce bunun önüne yapmak istediğimiz miktardır. Daha faz yerlerin biran evvel amenjmanı yapılarak kikatta bulunmak ülatasaraydan Mahmud 22,50, üçüncü haftaya tehir edilmiştir. geçecek bir çare aramışlar. Evvelâ, lası mümkün olursa o da temin edilecek tayin edilmesi lâzım geldiğini, zira nere* Beykozdan Ali. Barutgücü sahasında dünkü zere Isviçreye gönbakmışlar ki. boşanan karı kocalar, ek tir Bazı yerlerde akar sulardan fevkalâ de iki çalı görülürse orman denilerek kederilen doktor Me100 metro kurbağalama «kadınlar» seriya manasız, hiçten sebeblerle ayrı de isn'fade olunabilir. Istifade olunamı çilerin sokulmadığını, bu halin köylü emaçlar Mecid cid Cönerdem dün D o k t o r Birinci Galatasaraydan Semahat 1,51,9. liyörîar. IVTeselS, kadm, kocâsmdan izın yan yerlerde göletler, bendler vücude ge lindeki mahn azlığma sebeb olduğunu Dün Barut Gücü sahasında DavudpaTürk bayrak yarışı Birinci Bey şa kulübü genc, B ve A takımlarile Ba sabahki ekspresle şehrimize dönmüştür. siz sokağa çıkmış, akşamı, evde bir kav tirmeği düşüneceğiz. Meselâ arkadaşımız kaydetti ve dedi ki: Doktor Cönerdem Isviçreden başka P a ga. Ertesi gün haydi mahkemeye! Yakoz, ikinci Galatasaray. « Ormandan kat'iyat giiçleştiği irut Gücü takımlan arasında futbol mü ris'te, Londra'da, Berlinde. Lyon'da, hud, erkek, yağmurlu bir günde, kun Emin Sazak, kendi köyünde ön ayak oTürk bayrak yanşı «küçüklen> Bi sabakaları yapılmıştır. Neticede genc talarak bir eser yapmıştır. Bazı yerlerde çin şimdi kasabalar da gübre yakmağa Frankfurt'ta ve Stuttgart'ta bu işle meş duralarını iyice temizlemeden eve girrinci Beykoz, ikinci Galatasaray. kımlar maçmda Barut Gücü 4 1, B tamiş. Hanımda bir surat. arkasmdan bir arteziyenler araştırılacak, kuyular açıla başladı. Arabası iki, üç lira ettiği içia Umumî tasnifte Gala'asaray 267 pu kımlan maçında 3 0, A takımlan ma gul olmuş ve Avrupanın en tanınmış mü hırgür, haydi mahkemeye! köylü, tarlasını gübresiz bırakarak saü • rak su temin olunacaktır. tehassıs profesörlerile temaslarda bulun vanla birinci, 230 puvanla Beykoz ikin çmda da 9 I galib gelmiştir. Fennî etüdleri yapılan bu işin tatbika yor. Her pazar kazaya tezek geliyor. İngilizler, bu neticeye varınca, düşürnuştur. ci, Ortaköy 6 puvanla üçüncü, Suspor 4 Kereste meselesi de mühimdir. Köy< Stadyom kupası maçlarî Doktor Mecid Cönerdem bu akşam nüp taşmmışlar, bu çocukça anlaşmaz tına köylülerimiz de iştirak edecektir. puvanla dördüncü, Güneş bir puvanla lünün kalkınması mevzuunda köylünün lıkların önüne geçmek için, tıpkı çocuk Büyük su işlerine gelince, Nafıa Vekâ Dün Taksim stadyomunda, stadyom Ankaraya giderek yeni laboraruan tesis beşinci olmuşlardır. lara yapıldığı gibi nasihat usulünü tat leti, bununla meşgul olmaktadır. Bizim ev yaptırabilmesi ve ahırların ıslahı da Bu müsabakaların birincisine verilecek müdiriyeti tarafından tertib edilen kupa işine başlıyacaknr. bıka karar vermişler. Bir kanun yapıl su işile alâkamız, söylediğim çerçeve için düşünülmelidir. Bu, kereste ile olur.» olan kupayı Galatasaray kulübü almış maçlanna devam edilmiş, Pera Arna mış, meclisten geçmiş, hukuk mahkeBundan sonra diğer meselelere geçilvudköy takımları arasında yapılan maç Tarsus, Adana, Karaman, Konya, Ak melerine baglı barıştırma memurluk dedir.» tır. Müsabakalarda birinci ve ikinci gedi. Atla ziraat hususunda bazı mütalealar birbire beraberlikle neticelenmiştir. İstimlâk metelesi şehir, Afyon, Kütahya, Bursa, Mudan ları ihdas edilmiş. lenlere de madalyalar verilmiştir. Şişli takımı da Süleymaniye takımını yayı dolaşmış ve oradan vapurla buraya Bu memurların vazifeleri, ayrılmak Ziraat Vekili, beyanatı sırasında bu söylendi. Atla ziraatin pahalıya gelmiyeKadıköyünde yapılan güreş 3 1 yenmiştir. için mahkemeye gelen çifte. evvelâ, ta işlerin tatbikatında bazı istimlâklerin ya ceği ileri sürüldü. gelmiştir. müsabakaları lâkın sebebleri hakkmda sualler sorup, pılması mecburiyeti hasıl olabileceğini, Bu mevzular üzerinde hasbihal ya • Kandırada yağlı pehlivan Ankaragüclü bisikletçi îstanbul LüCumartesi akşamı Kadıköyde Süreybu sebeblerin izalesi imkânlarını araş zira sulanabilecek vaziyette olan muay pıldıktan sonra Ziraat Vekili, konuşulanleburgaz asfalt yolunu gidip gelme ola tırmak. Sebeb zail olunca, talâka da magüreşleri ya bahçesinde muhitte büyük bir alâka ların ve vanlan neticelerin Vekâletin Kandıra (Hususî) Türk Hava rak katedecektir. Bundan sonra yurd tu hal kalmıyacağına göre kurulan usulün yen yerlerin bazan bir kişinin elinde olile karşılanan Kadıköyspor ve Pera güyaptırdığı tetkikleri teyid ettiğini söyliyereşçileri arasında müsabakalar yapılmış kurumu menfaatine burada tertib olunan runun dönüş kısmına başlıyarak Bursa esası güzel. Şimdiye kadar, bu nasihat ması karşısında bunun değer pahasile sarek dedi ki: yağlı pehlivan güreşleri büyük alâka ve üzerinden Bozöyük Seferihisar Polatlı usulü bizzat hâkimler tarafından, kıs tın ahnarak bütün köylüye taksim edilefcr. Alınan neticeler şunlardır: « Sizleri dinliyerek îstifade ettik, 56 kiloda Peradan Bizbiano Kadı rağbet görmüştür. Bilhassa Mülâyimin de tarikile Ankaraya dönülünce 3,000 kilo men tatbik edılmekte idise de, barış ceğini, köylünün müştereken sahib ola iştiraki müsabakalan büsbütün heyecanlı metroluk bir devir itmam edilmiş olacak tırma memurları bu işi daha etraflı ya cağı bu parayı parça parça ödemesinde Söyledikleriniz, bize daha ziyade kuvvej köyden îlhamiye altı dakika 10 saniyede pacaklar. Simdiden, bu memuriyete ka kolaylıklar gösterileceğim, hulâsa her ve cesaret vermiş olacaktır.» bir şekle sokmuştur. Adapazarlı Arifle tır. tuşla galib. bul edılenler, hususî dersler görmeğe kesin sulanır arazide bir hissesi olacağını Mülâyimin baş için yaptıklan güreş be Kâmran oldukça güç bir seyahat oŞakir Kesebir, bu programm tatbika* 61 kiloda Kadıköyden Mazhar Pe bile başlamışlardır. raberlikle neticelendi. ve suiistimallere meydan verilmemesi için tında yapılacak el birliğinin ehemmiyeti* lan bu teşebbüse girişirken önümüzdeki radan Gonaropulos'a yirmi saniyede tuşDargın barıştırmak amma zor Bisikletle memleket turu yılın bisikletle Fransa turuna iştirak et şevdir. Hele darılanlar sevabkoca olursa. sahibinin bu araziyi o köyde yaşadıkça ni de ilâve ettikten sonra yakm zamandâ la galib, Kadıköyden Hâmid Peradan karı elinde bulundurmağa mecbur tutulaeağı daha iyi şartlarla tekrar toplanılması te* Ankaragücü sporculanndan şair bi meği de gözönünde tutmuş ve muhtehf Vasilyadis'e yedi dakika yirmi saniyede Temenni edelim ki, İngilizlerin barıştuşla galib. sikletçi Kâmran Bozkır 6 eylulde Anka tetkiklerde bulunmuştur. Bu münasebet tırma memurları, vazifelerinde muvaf ni, bu arazinin ekimi işinde de en faydalı mennisile kongreyi tatil etti. Müteakıben köylüler, çiftliğin muhte66 kiloda Kadıköyden Feridun Pe rada başladığı büyük yurd turuna devam le önümüzdeki baharda Torosların Bü fak olsunlar. Bu yeni barıştırma usu olan zer'iyatı yapması lâzım geleceğini ve radan Hrisomalis'e yedi dakika on sani ederek şehrimize gelmiştir. Kâmran şım rücek yaylasında kamp kurması da kuv lünden Mılletler Cemiyeti de belki ders bu bahiste esas düşüncelerinin bunlardan lif kısımlarını gezdiler. Akşam, köylü ibaret bulunduğunu kaydetti. ahr. mümessillere bir ziyafet verildi. yede tuşla galib. diye kadar Kırşehir, Kayseri, Niğde, vetli ihtknal dahilindedir. Yüzme yanşlan bitti İzmit köylerinde garib bir hâdise Bir hoca, köy camisini yıkmak istiyor Duymadıklarımız ve bilmediklerimiz Ankarada büyük ziraat toplantısı Büyük bir sulh adamı Galatasaray 267 puvanla birinci, Beykoz 230 puvanla ikinci, Ortaköy üçüncü, Sümerspor dördüncü oldular Zîraat Vekilinin köy mümessillerile hasbihali Şakir Kesebir, köylünün dileklerini dinledi. Toplantıda, köyün su, sıhhat ve hayvan bakımı ihtiyaçları üzerinde görüşmeler yapıldı Doktor Mecid Cönerdem geldi İzdivac tamircileri kı yakalamıştı Sybil mukavemet ediyor, ince elemeğe değmezdi. Dansöz demek, teren bir tavırla: Y a ! dedi, demek itaatsizlik ha! çırpınıyor, Pennvvitz'den, doğru durma yüksek rütbeli zabitlerin emrile dans eden, Demin böyle kaçmıyordun amma! Ma sını rica ediyordu. gülen ve sevişen bir mahluk demekti! Hennings, çekmecenin içine bir daha Pennvvitz, bunu ispata kalkıştı ve Sy demki çekiniyorsun, sana bir ceza tertib etmek lâzım! Bir, iki, üç haydi bakalım! baktı. Eli rövelvere dokundu, kabzayı bil'i belinden kavradı, yarış meydanmda Çeviren: Yazan: at okşar gibi onun yanaklarını okşadı. Pennvvitz, genc kadımn iki kolunu ya tuttu. O esnada, Pennvvitz'in sesi, âmiraMaurice Dekobra 37 Hamdi Varoğlu Hennings'e hitab ederek: kaladı, onu zorla öpmeğe çalıştı. Sybil, ne aksetti: kendi kadehini beyhude telâşa düştükten Haydi bakalım. Öyle olsun! Hey dostum! Sigaralar nerede kal Ey! Azizim Herzen, sevgilimi na bu*kuvvetli kolların tazyikı altında mahsonra, geçirdiği korkunun manasızhğmı sıl buluyorsunuz? Pennvvitz, bir Hennings'e bir de Sy pus, kurtulmaga çabalıyordu. Hennings dı? görüp ıçi rahat eden mes'ud bir adam tavbil'e baktı ve ilâve etti: ayağa kalktı. ÖIü gibi sararmıştı. KalkarHennings, sigara kutusunu miralaya Nefis, miralay! Mademki tesadüf sizi karşılaştır rile bir dikişte boşaltmışlı. Çok neşeliydi, Hele şu güzel gözleıe bak... Ya şu ken masaya çarptı ve buz kovasmı devir götürdü. Pennvvitz ona bir sigara ikram mış bulunuyor, bari birbirinize tanışti neşesine, yanındakileri de ortak etmek is*ı latif dudaklar! di. Pennvvitz, gürültüyü ışitince, Sybil'in etti. Hennings'in eli biraz titriyordu. Mirrayım. Binbaşı Herzen.. Matmazel Bel yordu Fakat, Hennings, mafevkinin nealay bunu gördü: Hennings dudaklarmı ısırıyor ve susu kollarını bıraktı ve Hennings'e döndü: şeli hitablarına, tektük cevablar veriyor, yor, Pennvvitz, durmadan sevgilısini metkis Mahmud! Ne oldu, Herzen? Çok sigara içiyorsunuz galiba Hennings, resmî bir tavır takınarak alnı kırışık, kaşlan çatık, kansının hare hediyordu. Birşey yok miralay... Gidiyor Herzen, dedi. Bu akşam asabisiniz. ketlerini tarassud ediyor; Sybil, onun bu derin bir reverans yaptı: Doğru söyle Herzen... Şu anda dum... Sizi rahatsız ediyorum... Deminki hâdisenin tesiri hâlâ üze vaziyeti karşısında, arasıra zoraki tebes Şerefyab oldum, matmazel. benim yerimde olmak islerdin ya! Hayır.. Hayır.. Biz rahatsız olma rimden gitmedi... süm edıyordu. Pennwitz, aradaki resmiyeti kaldır Öyleyse bir şişe şampanya daha içePennvvitz, elini genc kadmın götsüne yız. Ben Belkisi öperken siz sigara içebiPennvvıtz, deminki korkuyu atlattıktan doğru uzattı. Sybil, birdcnbire geri çekil lirsiniz. Hatta ben de içerim. Herzen, şu lim... Çağınn şu emirberimi! mak için beşuş bir tavırla dedi ki: pencerenin yanındakı dolabda Rus siga Eh! Çocuklar. Mademki iş yolu sonra, Sybil'den başka birşey düşünmez di: Hennings zili çaldı; emirber geldi. na girdi, patırtıyı da atlattık, bana ka olmuştu. Şimdi o, madunu yanında çekin Gelbakalım odun kafalı! Metrdo Eller aşağı, miralay. Kendinize ge ralan var, onları alıverir misiniz? lırsa artık, yapılacak bir iş var... Hep meğe lüzum görmeden eğlenen bir âmir lin rica ederim! Hennings, dolaba doğru yürüdü. Çek tele söyle, bize bir şişe şampanya daha geberaber bir şişe şampanya yuvarlamak... di. Viyafla garnizonundaki genc zabitlermeceyi açtı, sigara kutusu orada duruyor tirsin! Pennvvitz bir kahkaha attı: Haydi Herzen, haydi Matmazel Belkis, den hangisi kalkıp da miralay von Penn Başüstüne efendim, fakat metrdo Binbaşı Herzen'den mi çekiniyor du. Kutunun yanında, Pennvvitz'in röveıwitz'in kadınlar üzerindeki muvaffakiye sun? Ne münasebet efendim! O yabancı veri vardı. Hennings başını kaldırdı. Do tel gitti. öbür odaya gidelim. Nasıl gitti? Üçü de, bodur masan'n etrafına dizil tini kıskanabilirdi? Şayed, Avusturya ki değil, hem de ağzı çok sıkıdır, merak et labın üstündeki aynaya baktı. Orada, bodur masayı, kanapeyi, yanyana oturan Gitti efendim. Tak;mlan otele gödiler. Pennvvitz ve Sybil, yanyana kana bar âlemine mensub yük?ek bir kadın me! Pennvvitz'in eli. Sybil'in göğsüne do| Pennvvitz'i ve Sybil'i gördü. Pennvvitz işi türmek mecburiyetindeyim, dedi. peye oturmuşlardı. Hennings, karşıların mevzuu bahsolsaydı, Pennvvitz, daha tem Öyleyse, şampanyayı sen getir. dc.ki koltuğa yerleşti. Masanm üstünde. kinli hareket ederdi; fakat Beyaz Papa ru bir daha uzandı. Sybil gene geriye kaç azıtmışh. Sybil'i kucaklamağa, öpmeğe Peki efendim. bir şampanya şişesi duruyordu. Pennvvitz, ğan barında çahşan bir dansöz için fazla *ı Miralay, bu sefer canı sıkıldığını gös çabalıyordu. Onu kollan arasında sıkı sı SEHER VAKTi Emirber odadan çıku: miralay söylenmeğe başladı: Bu uğursuz, mendebur metrdotel bozuntusu herif bana sormadan nereya defolup gider? Git diyeceğim zamana kadar bekliyemez miydi sanki? Sybil cevab vermedi. 24 numaralı ajan;n, kopye ettiği yazılan bir an evvel emin bir yere saklamak için istical ettiğini an • lamıştı. Hennings de konuşmuyor, düşünüyordu. Amiri, şifre defterinın çekmede bu lunduğuna, onun sözü üzerine kat'iyyen inanmıştı. Fakat o, şifre anahtannm başka bir el tarafından çekmeden alındığını biliyordu. Hatta, bu casusluğun failini de lanıyordu. Bu, bizzat karısıydı. Telefonun çıngırağı, birdenbire, bu sessızliği ihlâl etti. Pennvvitz, yayılıp oturduğu kanapeden kımıldamadan: Herzen... dedi, şu telefona bakar mısmız? Bakayım, efendim. Hennings yazı odasına geçti, telefonu açtı. Bir ses: Alo! dedi, ben, polis müdürü.r, Miralay von Pennvvitz'le görüşmek isti yorum. Ben binbaşı Herzen.. Miralayın rruavini. (Arkasi var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle