19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUBIYET 4 Birinciteşrln 1937 Aşk hatıraları | Bibliyoğrafya Seçilmiş Hikâyeler RADVO Renee SaîntCyr Bir kaza geçirdi İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadla 13,05 muhtelif plâlc neşriyatı 14,00 SON 18,30 plâkla dans musikisi 19.00 radyofonik komedi 20,00 Rifat ve arkaEvet Kâte von daşları tarafından Türk musikisi ve halk Nagy anarşist oldu. şarkılan 20,30 Omer Rıza tarafından aFakat hakikatte derabca soylev 20,45 Semahat ve arkadaşlan tarafından Turk musikisi ve halk şarkığil.. «Gizli Harb» ları, (Saat ayarı) 21,15 ORKESTRA filminde.. Bu Jean 22,15 Ajaas ve Borsa haberleri ve ertesl Bommart'ın bu igunun programı 22,30 plâkla sololar, osimdeki eserinden ikpera ve operet parçaları 23,00 SON. VİYANA: tibas edilerek rejisö' 18,35 ŞARKILAR 19,05 karışık yayınPierre Billon tara 20,35 OPERA YAYINI 23,15 muhtelif hafmdan vücude geti berler, hava, konuşma 23,35 ASKERİ rilmiş bir kordelâ BANDO. BERLİN: dır. Kate von Nag> Kdte v o n 18.05 KÜÇÜK KONSER 18,35 röpor bunda anarşist kız taj 19,05 MUSİKİ 20,05 haberler 20,15 Dragişa'yı oynuyor. Dragişa, idama mah gramofon 21,05 günun akisleri, EGLENkum Bulgar politikacılarından birinin ev CELİ KONSER 23.05 hava, haberler, lâdıdır. Sırf babasını kurtarmak gayesile spor 23,35 EĞLENCELİ MUSIKI VE DANS HAVALARI. dir ki cetniyete düşman anarşist teşkilâPEŞTE: tının azası arasına dahil oluyor. Bereket 18,50 PİYANO KONSERİ 19,20 konfeversin ki bu cemiyet yalnız roman mu rans 19.35 ÇİNGENE ORKESTRASI20,20 harririnin muhayyelesinde mevcuddur. OPERA YAYINI . 23,05 CAZBAND TAKIMI 24,05 haberler, gramofon, son haberYoksa halimiz harabdı. ler. BÜKREŞ: Dragişa bu yüzden şark ekspresinde 19.05 gramofon 19.35 ORKESTRA KONher an ölüm tehlikesine maruz kalarak SERİ, istirahatte konferans 21,25 mec korkunç sergüzeştler geçiriyor, neticede muaîar ve kıtablar 21,35 ODA MUSİKİ de gayesine vâsıl oluyor. îşte Kâte von Sİ 22,15 ŞAN KONSERİ 22,35 hava, haberler, spor 22,50 KONSER, haberler. Nagy'nin anarşistliği bundan ibaret!.. BELGRAD: 18,05 KONSER 18,35 ŞARKILAR 19,05 gramofon, ulusal yayın 21,05 OPERA YAAmerikanın yeni jönprömiyelerinden YINI. LONDRA: Fred Mac Murray'ın yeni çevireceği fil18,05 VIYOLONSEL VE PİYANO 18,35 min adı «Vacation for Love Aşk Ta Org, çocukların zamanı, gramofon 20,30 tili» olacaktır. Senaryosu Fred Mac ODA MUSİKİSİ 21.05 haberler, hava Murray'm verdiği bir fikir üzerine Har 21,35 PİYANO MUSKISİ 22,05 KARIŞIK lan Ware ve Patterson Mac Nutt tara MUSIKI 23.05 ŞUBERTTN HAYATI VE MUSİKİSİ 24.05 karışık yayın 24,30 fından yazılmıştır. DANS ORKESTRASI 1,35 haberler, hava ^ Dita Parlo yakında «Asfalt» fil ve saire 1,45 gramofon. PARIS fP.T.T.J: mini çevirecektir. Malum olduğu üzere 18,35 yayın 20.05 PİYANO KONbu kordelânın sessizinde Gustave Fröh SERİ karışıkŞAN KONSERİ 20,35 gra 20,20 lich ile Betty Amann oynamışlardı. mofon, hava 22,05 KONSER 22,35 piyesT^" Birincikânunda çevrilmeğe başla 24.35 haberler, gramofon, hava. ROMA: nacak olan «Kadril» filmini ilk defa ola18,20 EÖLENCELİ KONSER 18,55 ka rak beyaz perdede birbirine partöner o rısık yayın 22.05 kilise korosu 24,05 halan Gaby Morlay'la Sacha Guitry çevi berler, hava, ingilizce haberler 24,35 receklerdir. Bu vaziyet bazılarma 20 se DANS MUSİKİSİ. ne evvelisini hatırlatmaktan geri kalmamıştır. Çünkü iki artist 1917 de ilk defa olarak birlikte sahnede bir piyes tetnsil Beyoğlu Halkevinde tören etmişlerdi. Beyoğlu Halkevinden: •İC 1898 de Afrikada Sudan'da baz; Istanbulun kurtuluşu münasebetile 6/10/ 1937 çarşamba günü akşamı saat 21 de Ekeşifler yapan Fachoda'nın hayatmı tas vımizde bir tören yapılacaktır. vir etmek üzere Fransada bir filim ya1 İstiklâl marşı. 2 Töreni açış söylevi. Ev Başkanı Ekpılacaktır. Bu kordelâya tam 20 milyon rem Tur. frank sarfedilecektir ki Fransız filim ta3 Konferans: Cumhuriyet gazetesi rihinde bir kordelâ için bu kadar para Ya2a Işleri Müdürü Abidin Daver Dav'er. 4 Törene herkes gelebllir. harcedilmesi ilk defa vâki olmaktadır. •^ Pabst, yeni filminin dış manzaralarını «Şanghay» da çevirecekti. Fakat son hâdisat dolayısile bu manzaraların başka bir yerde alınmasına karar verilmiştir. Gcneral Pertev Demirhanm ^ Muharrir, rejisör ve filim âmili Türk çencliğine yazdığı mühim Marcel Pagnol, komik Raimu'yu üç seeserdir. ne için angaje etmiştir. Japonların nicin ve nasıl yük~JT «Bir Balo Hatırası» filminin rejiseldiğini te(kik ve izah eden bu sörü, Fransız sahne vazıı Julien Duvieseri her Türk okumalıdır. Fiatı 50 ktırustan her kitabvier beş sene müddetle bir Amerikan sicıda bulunur. Tevzi yeri Cumhunema kumpanyası tarafından angaje eriyet matbaasıdır. dilmiştir. Julien Duvivier her sene Aoıerikada iki filim çevirecek, ayrıca FranOsmanh Bankası sada da iki filim yapacaktır. ÎLÂN 1918/1334 ihrach %5 faizli Dahilî îstikraz tahvilâtının 1 ikinciteşrin 1932 de mevkii tediyeye vazedilen 30 numaZarif tebessümünü ve altm renkli buklelerini görmeğe hazırlanınız. rah kuponlarından ibraz edilmiyenlerin 1 ikinciteşrin 1937 tarihinde Vürkiye hükumeti lehine müruru zamana tâbi Önümüzdeki PERŞEMBE akşamından itibaren olacağı mezkur esham hâmillerinin malumu olmak üzere ilân olunur. Muharrir Ali Ferdi artık altmışına biran ev\el kesip atmak daha muvafıktı. Ülkü Basımevi İstanbul 1937 yaklaşmıştı. Otedenberi yazıcılığı, gaze Vasfiye belki de haklı idi. Bu kadar 1 Fiatı 75 kuruş teciliği bir geçinme vasıtası değil, bir çapkın adamm biraz üzenip bezendikten zevk ve heyecan i§i addettiği. için zoraki sonra kendisine de iltifat etmemesi büsYalmz hikâyeleri 25 cildi bulan Guy yazı yazmamış, ilham geldikçe, keyfi is bütün imkânsız birşey miydi? Fransız artisti de Maupassant bu tarzın en bellibaşlı tedikçe birkaç satır çiziktirmiştir. Çünkü İhtiyar muharrir rahatsızlığı dolayısile üstadlarından biridir. Hikâyelerinin bir Renee Saint Cyr, babasından kalan irad onu ferih, fahur hatıratını yazmağa devam edemiyeceği çoğu gerek mecmualarımızda. gerek ga vaktile filmini gör geçindirebilecek kadar esaslıydı. Evlen ni daktilosuna söyledi. Eline fazladan zetelerimizde intişar etmiş ve zevkle o müş olduğumuz «Di memiş, çoluk çocuk sahibi olmamış, ser iki aylık da sıkıştırıp evine gönderdi. kunmuştur. Onun, mevzulanmn kuvve lenciler Operası» vetini de iyi idare etmişti. Bütün ömrü Ali Ferdi, bir iki gün gezdi dolaştı. ti yanında, başlıca meziyeti, herjimizin pıyesıni sahnede oyasağı yukarı aşk maceraları peşinde koş Lâkin hiçbir şeyle avunamıyor, bir müd hissettiğimiz fakat bir türlü ifade ede namak üzere Ray makla geçmişti. dettenberi alıştığı meşguliyeti bir tiryaki mediğ'miz hisleri büyük bir vüzuh ile mond Rouleau'ya Ta, Şehzadebaşı, Fenerbahçe piyasa vaziyetinde hasret ve iştiyakla anyordu. canlandırmasıdır. Onun bazı satırlarını partöner olmak ü lanndan, Kâğıdhane safalarından, Bo Yeni bir daktilo daha bulup mutlaka ha okurken insan adeta duyduğu, fakat ifa zere angaje edilmişğaziçi Kalender gezintilerinden tutun da tıratına devam etmesi lâzımdı. Bu sefer de edemediği bir hissin, başından geç ti. Aktris piyesır miş bir hâdisenin anlatıldığını zanneder. «Edebiyatı Cedide» özentisi «Sommer dostlanndan birinin "tavsiyesi üzerine birı Hele vak'ada da bir müşabehet olursa provalarından palas» sergüzeştlerine vanncıya kadar kimsesiz bir kızcağızı aldı. Cyr yapıhrken evvelâ Lir buna kanaat getirir. A eski devrin bütün zevk ve safa âlemlerinUlviye, birden nazara çarpmıyan, faküçük, sonra da mühimce bir kaza atlatGuy de Maupassant'dan yeni Türk Ş de yaşadıktan sonra zamanımızın balo, kat derin ve dikkatli bakıldığı zaman harflerile, neşredilen bu ilk kitabı te mıştır. Küçük kaza şudur: Kulis'in bir plâj gibi asrî sevgi yuvalarmı da dolaş her tarafından gencliğin ve tazeliğin fışreddüdsüz karilerimize tavsiye edebili köşesine çelik müsellesler asılmıştı. Bunmış, artık bir kenara çekilip oturmak, ha kırdîğı görülen tıknaz olmasma rağmen riz. tcinde 12 hikâye var. Mütercimi Be lar, sahnede çan sesi çıkanlmak istendiği yatınm sonunu hatuatını yazmağa hasret mütenasib vücudlü, kumral saçlı, kahve hiç Enver Korvak tercümeye de itina zaman üzerine bir demir çubukla vurulmek karannı vermişti. rengi gözlü bir yavrucaktı. göstermiş. Kitab çok canlı ve alâka ile mak üzere oraya konulmuştu. İyi takılFakat bu devirde de insan masasının Meşrutiyet devrinin aşk maceraları da okunuyor. Buna kanaat getirmek için mamış olacak ki Renee oradan geçerken başına geçip kargacık burgacık kötü ya bununla yazıldı. Sonra zamanımıza ge demin sövlediklerime bir misal olmak yere düşmüs. ve artistin burnunu çizdikzısile kâğıdlar doldurup mürettibleri ken çildi. Haftalar birbirini takib etti. Eski üzere secti§im şu satısları benimle be ten, el parmağını yaraladıktan sonra ayadisine lânet ettirmez ya.. Bir daktilo bul Don Juan'ın yıllanmış hastalığı yeniden raber okumalısımz: «Kendimi en çok. ğını zedelemiştir. Mühim kazaya gelinmak, ona dikte etmek herhalde daha ko nüksetmeğe başlamış, Ulviyeye karşı bir dosta acılırken valnız buluyorum. ce, gelin duvağile alev alev yanan mumlay, daha modern bir tarz olacaktı. duyduğu hissiyatı saklıyamıyacak bir ha Çünkü aşılmaz engeli en iyi o zaman ların yanından geçerken duvak tutuşmuş Onun içm gazeteye bir ılân verdı. Er le gelmişti. Fakat aralarında o kadar yaş anlamaktavım. Bu adam oradadır; ay ve etraftan yetişenlerin yardımlan sayetesi gün yirmi, yirmi beş genc kız birden ve vaziyet farkı vardı ki onu karşısma dın gözlerini üzerimde görüyorum. Fa sinde güçhalle söndürülmüştür. Renee kat ruhunu, o gözlerin arkasmdaki ruevinin geniş salonunu doldurmuştu. Şim oturtup da dil dökmeğe yeltenirse belki hu hiç tanıdığım yok. 0 beni dinlivor. Saint Cyr o anda müthiş bir heyecan di Ali Ferdi intihabmı nasıl yapacak, güler, alay eder diye korkuyordu. Fakat ne düşünüyor? Evet, düsündüğü geçirmiş ve bundan bir müddet evvel Alçalışma arkadışını ne suretle seçecekti. Bir gün kızcağız her vakitki gibi öğle ne? Bu derdi anlamıyor musun? îhtimal man stüdyolannın birinde böyle bir kaza Bir güzelini ayırsa, huyu kurusun du den sonra bir buçukta gelmiş, yazı oda bana dis biliyor? Yahud beni aşağı bu yüzünden üç artistin yanıp kül olduğuramaz mutlaka tutulur, ilânı aşkeder ve sındaki makınenin önüne oturmuş, Ali luyor? Belki de benimle eğleniyor? Söy nu hatırlamıştır. tabiî hatıratını yazmağa imkân kalmaz, Ferdi içeriye girerken başını dö'ndürüp îediklerimi tartıyor, hakkımda hüküm •İt Amerikalıların mevzuu Pariste kapıya bakmağa bile cesaret edememişti. veriyor, beni alaya alıyor, kötülüvor. yeni bir maceraya atılmış olurdu. geçmek üzere hazırlandıklan «City Hall Pek çirkini de işine gelmezdi. Uzun Çünkü ihtiyarın beş on gündür takındığı şöyle böyle bir adam veya bir budala sayıvor. Ne düşündüğünü nasıl bil Scandal» filminde sessiz filmin meşhur zaman için aşağı yukan bütün günlerini tavırlardan şüphelenmeğe başlamıştı. meli? Beni, benim onu sevdiŞim gibi simalanndan olup bir müddettir beyaz beraber geçireceği mahlukun çok da şa Ali Ferdi birdenbire: seviyor mu, nasıl anlamalı? Bu küçük perdede görünmiyen Evelyn Brent, John yanı nefret olmaması lâzımdı. Ulviye!.. Diye haykırınca kız yerinde sıçradı. yuvarlak kafada neler kımıldadıgını na Barrymore, Charles Bickford oynıyaBinaenaleyh orta çapta birini alıkoy sıl keşfetmeli? Bir insanın mechul dü caklardır. du. Bu, otuz beşini geçmiş, saçlarına kır Yüzü kıpkırmızı oldu. şüncesi. serbest ve saklı düşüncesi, ta ^ Alman artisti Louis Trenker'in yedüşmek üzere bulunan zayıf vücudlü, O zaman ihtiyar daha yavaş bir sesnıyamıyacağımız ve kollavamıvacağı çekik yüzlü bir kadındı. Çehresinin çiz le: ni çevireceği filmin ismi «Matterhon İçin mız. emrimize alıp yenemiyeceğimiz gilerinden hayatta epey derd ve sıkıntı Korkma, dedi, bu, bugünkü faslı düşüncesi ne esrarlı şey! Mücadele» olacaktır. Başrollerde Louis çekmişe benziyordu. Adı Vasfiye idi, mızm serlevhasıdır.. Istersen karşısına da Ya ben? Kendimi tamamen vermeğe. Trenker'den maada Heidemaire, Her„ duldu ve pek mütevazı giyiniyordu. ilâve et: Son aşkım! ruhumun bütün kapılarmı arkalarına bert Dirmozer de vazife alacaklardır. IBAli Ferdi, bir hafta kadar hatıralarını Genc kız parmaklannı tuşlara basa dayamıya nekadar çalıştım. Fakat bir ^r Maurice Chevalier'nin Londrada kendi kendine muayyen fasıllara ayır cağı yerde iskemlesinden doğruldu: türlü açılamıyorum. Hep nihayette, ta Fransız rejisörü Rene Clair'in idaresi aldıktan sonra Vasfiye ile çalışmıya başla Affedersiniz, dedi, ben buraya ça nihayette kimsenin giramediei gizli tında çevireceği «Break The Nevvs» fildı. Faaliyet ümid ettiğinden daha sü lışmak için geldim, yoksa bu şekil haka ben yerimi kapalı tutuyorum. Kimse ominde kendisine Fred Astaire'in kızkarratli bir tarazda ilerliyordu. Mukadde retlere hedef olmak için değil.. Zaten bir rasını bulamıvor, oraya erisemiyor. deşi Adele Astaire, partöner olacaktı. me ile e$ki devrin muayyen eğlence yer müddettenberi böyle bir muameleye ma Çünkü kimse bana benzememekte, çünYapılan ilk tecrübeler Adele'nin bu işi lerinin tasvirleri pek iyi olmuş, «Benli ruz kalacağımı tahmin ediyordum. Çün kü kimseyi anlamamaktadır...*,, , n ! l l S n muvafîalciyetle başaramıyacağmı gösterŞiikriye», «Saraylı Hanım», «Udî Safi kü bundan evvelki fasılda da genc bir Devamı eserin 197 nci sahifesindedir. diğijıden yerine genc Ingiliz artisti June naz», «Paşa kızı Dürriye» fasıllan iki kızm yaşlı bir adama karşı beslediği deKnight angaje edilmiştir. hafta içinde bitmişti. rin muhabbeti nasıl ballandıra ballan ALENÎ TEŞEKKÜRÜMÜZ •^T Margueritte Churchill bir iki seneAvrupada seyahatte iken Londrada Fakat Ali Ferdi makine ile karalanan dıra tasvir ettiğinizi görünce arkasmın dir beyaz perdede görünmüyor, yalnız kâğıd tomarlan ziyadeleştikçe Vasfiye neye müncer olacağını tahmin etmiştim. sektei kalbden vefat eden zavallı zevBroadvvay sahnelerinde alkış toplamakla sizin bildiğiniz takımdan deği'im.. cim ve babamız de de esaslı bir değişiklik başladığmın Ben, iktifa ediyordu. Fakat yeniden sinemaya ancak son zamanlarda farkma varmıştı. Genc bir nişanlım var, kendisini çıldıraRaif Necdet Kestelli sıya seviyorum, yakında evleneceğiz.. nin cenaze merasimine iştirak eden dönmek karannı vermiştir. îrene DunSaçın kırlan kalmamış, baştan aşağı gül ağacı rengine boyanmış, kostüm yenilen Allahaısmarlaık.. Bu tarzdan hoşlana Kuleli ve Maltepe Liseleri komutanla ne ve Cary Grant'la birlikte «Müthiş miş, eski pamuk çorabların yerine ipekli cak başkalan vardır. Siz onlardan birini rına. muallimlerine, talebelerine, As Hakikat» filminde başrollerden birini oykerî Tıbbiye talebelerine, Arna nıyacaktır. ler kaim olmuş, ayakkablar daha şık ve bulun! vudköy Kız Kolleji ve Musevi lisesi zarif bir şekil almıştı. Tabiî bunlarla Çantasmı, şapkasını alıp kapıyı vuraT^ Bir vakitler birlikte epeyce filim heyeti talimiyesine, Matbuat cemiyetiberaber bayan daktilonun hareketlerin raktan çıkıp gitti. çevirmiş olan Fay Wray ile Richard Arne. cenazesini yabancı topraklarda bıde de mühim bir tebeddül husule gelmiş*** rakmıyarak ana vatana getiren vefa len «Park Caddesindeki Kadın» kordeti. Yerine oturup kalkarken göz süzme Çırkınden hoşlanmıyan, orta derece • kâr seyahat arkadaşlarma, Natta acen lâsında da beraber oynıyacaklardır. Biler, kâğıdlan dolaba yerleştirirken lü dekini sımaşık bulan, gencine, güzeüne tasına, elemimize istirak eden matbu rinin sarışın, ötekinin karaşın olması bu zumsuz uzanmalar, kırılmalar ve saire.. dayanamıyan Ali Ferdi hatıratını ta ata. akraba ve dostlarımıza, Gumhuri çiftin muvaffakiyet kazanmalannın esraAli Ferdi kadmın ne gibi bir fikre mamlıyacak bir başka daktilo seçemedi. yet gazetesile alenen tesekkür ederiz. nndan birini teşkil etmektedir. düştüğünü, ne garib bir ümide kapıldı Işte onun içindir ki biz de bu merakh ki Zevcesi Feride Kestelli, çocukları Sefik. Fürüzan, Bülend Kestelliler ğını anlamakta gecikmemişti. Zavall:j'i tabı okumaktan mahrum kaldık!.. halecan içerisinde yaşatmaktansa bu isi Ahmed Hidayet Kâte von Nagy Anarşist oldu Bu aksamki program Aşk tatili paörılar, Konferanslar, kongrele?) Janonların Asıl Kuvveti NİĞDEDE SHİRLEY TEMPLE'in Geç kalanlar!... Müsterih olunuz!... StİMER SİNEMASININ Parlak bir muvaffakiyetle göstermekte olduğu Halil Kitabevi Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitablan, kırtasiye, gazete ve mecmualann tevzi veridir. SADÎ TEK Bu gece (SUADİYE) plâj (kapalı) kışlık kısmmda (Erkekler 40 ından sonra. azarlar) BÜTÜN İSTAXBLX HALKINA İ Ş T E A L K A Z A R SİNEMASININ bu sene seçtiği ve bununla iftihar e(V^pŞi filimlerden S A RA Y SİNEMASINDA T İ N O R O S S İ'nin ZENGİN KAN SILVIA ÇOCUĞU en son ve en güzel filminde görünecektir. Sinemacıhğın en son terakkisi Hakikî TEKNİKOLOR usulile baştan başa tabiî renklerle süslü ARKADAŞ! I I I I Günlerdenberi bekle •• diğin inşaat bitti. Misilsiz Bir Sine Lokal Haline gelen 6 Ilkteşrin ÇARŞAMBA KİTARALAR ÇALARKEN Aşk ve musiki filmi BİRKAÇ GÜN DAHA gösterilecektir. Acele ediniz, gidiniz, görünüz. siz de alkışlayınız. Dünya edebiyatının şaheseri, dünya sinemacılığının şaheseri son zaferi ve şayani hayret temsili DAVASI M A K AŞK HAREKET ve İNTİKAM F R E D C İ I \7 İ A C İ r * W i 7 V MURRAY ALEMDAR sineması Ş A R K DAİMA DAHA İYİ; İşte LA DAM O KAMELYA 13 birincıteşrin çarşamba günü akşamı M E L E K sinemasında fevkalâde bir sinema müsameresi olarak takdim edilecektir. Bu müsamerede «Rorneo Julyet» te olduğu gibi Frak veya Smokin MECBURİDİR. BİLETLER şimdiden M E L E K gişesüıde satılmaktadjr. M A Z U R K A . . . . Geçen senenin en büvük filmi idi. Fakat; OLGA TCHEK0WÂ ve MARİA ANDERGAST tarafından oynanan GARBO * TAYLOR RoUt DANİELLE DARRİEUX önümüzdeki Çarşambadan itibaren sinemamızda görecek ve takdir edeceksiniz. Sevimli Şen Şuh ve giizeller güzeli S1DNEY H ENRI FONDA Akşamı bir suvare ile AÇILIYOR ! ^ CiCi NeHs bir aşk filminde Yakında ANNE MELEK'te (Eski Ekler) Sinemasının prensiplerinden bugünden itibaren 2 fevkalâde filim birden STEFFİ DUNA CHARLES COLLİNS FRANK MORGAN tarafından oynanan Bu akşam S A K A R Y A sinemasında Eski Rusya ... Göz kamaşbrıcı saraylan ... Baletleri ... Entrika ve serahetleri MAVİ VALSLER (Dans Korsanlan) Tamamen renkli dans, şarkı ve musikili büyük revü filmi. EDWARD GROBİNSON et JOAN BLONDELL MANYA WALEWSKA filmi; bu senenin birinci süper filmi olacaktır. Pek yakında SÜMER sinemasında lâveten: PARAMOUNT JURNAL ve P dakika) şayani hayret öğretici film ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Yerlerfnlzi evvelden aldırınız. Telefon : 41341 H M ^ ^ ^ M ^ M M Baş rollerde : Komedi Fransezden VERA KORENE ve PiERRE RICHARD WiLLM YAVERi Büyük bir aşkm bötOo sevimliliği ve bütün hü zünleri Cinayete Harb Fransızca sözlü şayani hayret gangsterler hayatına aid büyük filim. En büyük temaşa için En dun fiat
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle