11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Birinciteşrin 1937 GÜNÜN BULMACASI 1 2 1 2 8 4 £ 6 1 8 t > A ı 3 4 5 SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESİNDE e T 8 9 10 Erkekler kismi: Münirpaşa k o n a ğ ı n d a KlZlar klSIHI İle İlk kismi: Yeni yapılân b i n a d a • • • • •• • • • • KIZ • GRîP"lN varken bu ıstraba • • • • ,Ana ilk orta • lise tasunlarını havidir. Fen ve edebi yat kollan vardır. îlk sınıflardan itibaren ecnebî lisanı mecburidir. Münirpaşa konagı erkekler kısmına, Münirpaşa konagı karşısında leylî bir liseye lâzım olan bütün müştemüâtı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında tedrisat tamamile ayndır. Neharî talebeden arzu edenler mektebin hususî otobüsile naklolunurlar. Kayid mua • melesine devam olunmaktadır. Hergün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon 20530. ERKEK H A Y R İ Y E LİSELERİ IŞIK ESKi FEYZiYE YATIU Yatısız •• • Soldan sağa: 1 Karşılık olarak yapılan. 2 Iztırabın bir cinsi, sual eden. 3 Çok e s ö zaman. 4 Bir renk, koyunu ile meşhur bir yer. 5 Bır işi yapmaklık. 6 Aptal, bir cins takunya. 7 Cansız vucud. 8 Ziya, falanm arkadaşı. 9 Buyük şahsiyetler, sıfat işareti. 10 Kumruların sesi, katedilmiş. Yukarıdan aşağıya: 1 Iplik satan. 2 Irak, cansız cesed. 3 Emir, çocuk doğuramıyan. 4 Sabukun biraderi, kokulu bir ot. 5 Bir eğlence yeri, alfabeden iki harf yanyana. 6 Vücude getirilen şey, Afrikada bir memleket. 7«Mavi Melek» filminde Marlene Dietrich'in lsmi, kabadayı. 8 Arabca «dullar». 9 Iran dilinde «guneş». 10 Iman eden, bir peygamber. Kız ve Erkek İSTANBUL NIŞANTAŞI LiSESi Yuva ilk kışım Geceli Gündüzlü Memleketimizin en eski hususî lisesidir. Ana, îlk, Orta ve Lise kısımlan, Fen ve Edebiyat kollan vardır. îstanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikıye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalindedir. Kayid için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellit bütün ıstırablann başlaması ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmahdır. Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan "BU Beyan ediyorum! BİOCEL YENİNESİLOKULU İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: n I En seri tesir, en kat'î netice | Şayanı hayret bir. cild unsurudur,, Sabit olmuştur ki cild yiyebilir. Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İFİ1İRİEİV EİRİEİNİB AİTİAİB İİNİE N|B P L i K • KİİİM • İMİİ I L I K • İNİÜİZİUİL S • M A L •!• AİZİA. E V|B R AİTİI B •Iv V AİZİO • EİS İ R • E T I L E R •T ü L N A L •G A M •YE 10 • N EİK EİS • VİA V icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde ısrarla isteyiniz. isim ve markasma dikkat. Taklitlerinden sakınmız. Teessüsündenberi talim ve tedris ve terbiye sistemindeki ciddiyet ve intizamı İstanbul Kültür Direktörlüğünün takdirine mazhar olmuş ve geçen senedenberi de resmî mekteblere muadeleti tasdik buyurulmuştur. Ecnebi dıli tedrisine çok ehemmiyet verilen bir müessesedir. Modern teşküâtlı mükemmel bır yuva sınıfı vardır. Kayıdlar kapanmak üzerdir. Hergün Cağaloğlunda Mollafeneri caddesindeki okula müracaat olunmasL Yenişehir Belediye Riyasetinden: I Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra cumartesl fakirlere • ^ ^ • • • B Tel. 4 9 4 paraS'Z 32 >uphi Şenses idraryolları hastalıklafi mutehassısı Fennî sünnetçi Emin Fidan Beşiktaş Erip apartıman l e l : 44395 eri, Suadiye istasvon yanı Beyoğlu merkezinde 30 senedenberi ışlıyen ve güzide müşterilerıle tanılmış FIRSAT K ADtNŞAPKASI MODA MAGAZAS! terki ticaret dolayısüe ehven fiatla satılıktır. Müracaat: Galata Havyar han 22, birinci kat. 1 Musaddak projeler mucibince 19143 lira bedeli keşifli Yenişehir kasabasmda elektrık tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksıltme giinü 10/11/937 çarşamba gunü saat 16 da Yenişehir Bele Doktorum dediyesi Encümeninde yapılacaktır. 3 İşbu tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer kopyaları İstanbul miştir ki; bu da Galatada Selânik Bankası beşinci katta mühendis Hasan Hâlettedir. Kop hususî cild unyaları gdrmek ve almak istiyenler 225 kuruş bedel mukabilinde mumaileyh surunda bulunan Biomühendis Fasan Hâletten alabileceklerdir. cel, kemali itina ile 4 Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 teminatları tutarı olan 1435 lira seçilmiş genc hayvan72 kuruşluk teminatlarını, teklif varakalarile birlikte göndermelidirler. Ek lardan istihsal edilmiştir. Cıidin siltmeye gireceklerin teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Bele derinliklerine nüfuz eder. Ve genc diye Reisliğıne göndermeleri. ve taze görünmesi için muktazi gıda 5 Eksiltmeye talib olanlar Türkiyenin birkaç mahallerinde yapmış bu yı vererek besler. Büyük bir Viya lundukları tesisatlarda muvaffak olduklarını mübeyyin vesikaları ibraz ede na Üniversitesi Profesörü tarafın Karacabey Merinos Yetiştirme cekJerdir. dan keşfedilen bu cevher, şimdi (beÇiftliği Müdürlüğünden: 6 Fazla izahat almak istiyenler Belediyemize müracaat edebilirler. yaz rengindeki) Tokalon kremi ter (6576) kibine höceyreleri beslemek için tam 1 Karacabey Harasında müteşekkil Merinos Yetiştirme Çiftliği için matlub nisbet dairesinde karıştırıl bir koyun ağılı inşaatı açık eksiltme usulile eksiltmiye konmuştur. Bütün ıstirapların çaresi 2 İnşaatın keşif bedeli «9787» lira «54» kuruştur. mıştır. Bu kremi gece yatmazdan ev 3 Eksiltme 21 teşrınievvel 937 tarihine musadif perşembe günü saa* vel, sabahlan da beyaz rengindeki Toon beşte Merinos Yetiştirme Çiftliği İnşaat Komisvonunca yapılacaktır. kalon kremini kullanınız. Üç gün zar4 Muvakkat teminat miktarı «739» yedi yüz otuz dokuz liradır. fında teninizi gayri saf maddelerin 5 Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: den ve zayıflamış yüz adelelerinden A Malî şartname kurtarmağa başlar. Doktor Stejskal B Fennî şartname Akhnızda tutacağmız ve tarafından bir Viyana hastanesinde C \Proje 55 72 yaşlarmdaki kadınlar üzerin cebinizde taşımanız D Baymdırlık işleri genel şartnamesi de yaptığı tecrübelerde buruşukluk E Baymdırlık işleri fennî şartnamesi lâzımgelen yegâne ilâç ların altı hafta zarfında zail oldukları 6 İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunmaları ve 2490 sayılı ka görülmüştür. nun tarıfatı dahilinde eksiltmiye iştirak eylemeleri ilân olunur. (6698) Vilâyetier Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüklerile Hükumet tabiblikleri ve muavene ve tedavi evlerı için satm almacak olan 17 aded Zonguldak ve 251 aded Halk tipi sobalara istekli çıkmadığmdan eksiltmesi 11/10/ 937 pazartesi günü saat 15 e bırakılmıştır. 1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda vapılacaktır. Sıhhat Müdürlükleri sobası için 25 lira. 2 Muhammen fiat: Hükumet Tabiblikleri ve Teciavi evleri sobalan için 12 lira 50 kuruştur. 3 Muvakkat garanti: 267 lira 23 kuruştur. 4 îstekliler şartname ve nümuneleri hergün Komisyonda görebilirler. 5 İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (6669) SEFALİN SEFALİN'dir. Süleymaniye Yoğurtçuoğlu caddesi " 5 numarada iki haneye ayrılmış bir kat • „. Tnini yapılmış, içinde mükemmel suyü, geniş mahzenıle arsanın derinliği 25 metrodur. Taliblerin Süleymaniye İmaret sokağı 4 numarada Hacı Mehmede müracaatlerL Satılık arsa ağrıları, üşütmekten husule gelen Başağnsındançok ıztırap çekiyordum^ 'Sefaiin, oldıktQn~\ " sonra ne rahafım i Baş, Diş, Adale Romatizma T i FO Dr. Ihsan Sami derhal geçirir. 1 lik ve 12 lik ambalâjlarını her eczaneden arayınız. Kırıklıklar, nezleyi. gripi Kumbarâi biri HA/RBim A Ş I SI Tifo ve paratifo hastakklanna tutulmamak için testri kat'î, muafiJ yeti pek emin taze aşıdır. Her ecza• nede bulunur. Kutusu 45 kuruştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Idare Heyetinden: 1 Açık eksiltme ile Meclis ve müştemüâtı kalöriferleri için «îki yüz» ton kok kömürü satm almacaktır. 2 Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 3 Muvakkat teminat miktarı 420 dört yüz yirmi liradır. «Teminat banka mektubu» olacaktır. 4 Açık Eksiltme 25/X/937 pazartesi günü saat on beşte Büyük Millet Meclisi İdare Heyeti odasmda icra kılmacaktır. 5 Eksiltmiye girecekler 1937 senesi Ticaret Odası tescil cüzdamm beraber getireceklerdir. (6696) TEZ İŞ EVİ Orta tahsil görmüş 2 BAYAN memur almacakür. Nüfus v. s. r iş. Eminönü ,Eminönü han N.12 çlzt/t • ^ • " üniversiteli Bayanlara mma^^mmm Üniversiteye pek yakın bir Türk ailesi nezdinde her türlü konforu havi mobilyalı odalar Üniversiteli bayanlara kiraya verilecektir. Sıhhatini, ra hatmı istiyenlere tavsiye olunur. Temiz hava, temiz gıda, bol güneş, ge niş bahçe. Saraçhanebaşı mayiat deposu arkasında Muhtar Paşa kona• • • • • B ü ^ ^ M M H M ğı. Telefon: 22426. M H H ^ ^ B M M H H H H Çalışmo kudrehmiz o z o l ı y o r ; elımızden hıçbır temız ış çıkmıyor ve herjey bızde halsıziık, oğrı doğuru/or Işte burodo V A L I D O L imdodımızo yetişir! Onu bır kere tecrübe edmız Kendımzde yent bır çolışmo zevkının uycndığını göreceltstnır VAIIDOL damla. toblet ve hop halır.de her eczanede bulunur İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarlık Komisyonu İlânları 1 119697 hra 71 kuruş keşif bdelli İstanbulda Cerrahpaşada yapılacak göz paviyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid şartnameler şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Baymdırlık genel şartnamesi D İnşaata dair fennî şartname ve ilişikleri E Keşif hulâsa cetveli F Projeler. İstiyenler bu şartname ve projeleri 600 kuruş bedelle Üniversite Rek törlüğünden alatylirler. 3 Eksiltme 21/10/937 perşembe günü saat 15 te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kuruş muvak kat teminat vermesi ve Baymdırlık Bakanlığından almmış 1937 senesine aid bina müteahhidlik vesikasile bir defada 100 bin liralık inşaat taahhüd ve ikmal etmiş olması lâzımdır. 5 Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar tj"niversite Rektörlüğüne makbuz mukabilinde verılmiş olmalıdır. 6 Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve diş zarfınm mühür mumile iyice kapatılmış olması şarttu. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6666) Dr. Hafız Cemal Pazardan başka günlerde ögledeı fconra saat (2Vz tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalannı kabul e ffler. Salı, cumartesi günleri sabah i9 % 12> saatîeri hakikî fıkarava mah tustur. Muayenehane ve ev telefonu 12398, 38 • 48. Lokman Hekim Dahiliye mfltehassısı EIBflflT.BflNKflSI [ TÜRKİyE CUMHURİYETİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle