19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASCT UYMAYÎ AHLAK TASASINA TAAHHÜT EDER. Sahibi : Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sonımlu Yazı Isleri Mudurü : SAMİ KARAÖREN Bas.n v» Yavan: CUMHURİÎET MATBAACILIK Te GAZETECÎLİK T.A.Ş. Cağaloglu Halkevi Sk. N. 3941 B n D D I A D . AMKARA: Atttttr* Bulran Teser Ant U n U L M n . Yenitthir Tal: 1209OT 129544 ABO.VE ve tLÂN 1 Aylık s Arlık a Aylık 11 Aylık A«U Fa«a Tan t d lurt Dıtı 22,50 «7 50 135J70. «S. 135. 270 540. •«Slık (Uaktut I. r» 1 oeı aarta fSanttml) J üncü savia fSantıml) 4 S. İ ncı tayfa ıSantlml) M0 u a «0 85 75 UK. • > • » ÎZMtH: Buton Afraroilu îthanı Tel: I1Z30 GÜNCT tLLERÎ: KurukScrO «4 aokak Mo. 40 ADANA Tri: «50 »34 SAVIS1 75 KUBUŞ Nisan. Nlkâh Bvlenıne Uofum Ölıim. Mevlid. TctekkUt 13 UncO <5 Sm.1 190 ölüra. Mevlid. T«*eKkür (5 Cm 1 100 t t Zaferin başlangıcı rBnytarafı 1 fnel Sahifedp) «Başkumandan nihayet taarmz karan vermişti. Düşmanın kuvvetli olduğunu gözönune al*rak bn taarruzun bir baskın ile gerçckleştirilebüeceğiue inanan Ataturk, bir kere de bu işi komutanlarla gbrüsmek üzere 20 Ağustos'da gizlice Akşehir'e geldi ve bir toplantı yaptı. Bu toplantıya Süvari Kolordusu KomuUnı olarak ben de katıldım. Taarruz 26 Açustos'da Afjon'UD guney bölçesinde baskınla başIıiacak, İkinci Ordu iki kolordusunu çcce yüruyüşleri ile çizlice Birınci Ordu emrine aktaracak, benim knmutanı olduğum Süvari Kolordusu da gece yüriıyıişleri ile Sandıklna giderek pivadelcrimizin duşman cephesini parçalamasından sonra içeri dalarat riuşmam imha etmeye ça lışacaktı. Nıhajet Ccphe Komutanınılan ordu>a hareket emri geldi. Bütün birîikler gece takti hereUi'te geçtiler. Artık Türk tlusu ya hay sijetle yaşayacak j a da yok ola caktı.Süvari Kolordusn da avnı gece hareket etti ve 24 Ağustos'ta San dıklıya vardık. Bu >urüyü«.üınÜ7 oldukça zorlu olmuştu. Konak ladığıınız bölşede yaptıçım keşiflrr sırasında Çiğiltepe hatısında Ahır Dağlarında orman, hk \e sarp arazide Yörük Meza rından geçerek Sinanpasa Ovasına inen bir patika yolun oldujhınu öfrendim. Bu yolu dü?man fark edpmemi» ve tahldnt etmek te ihmal etmişti. Tnmenimi» ajır kayıplar vermasine ra^nten düsman tümenleri nin ilerlemesini ağırlaştırdı ve bu İki grubnn birlesmesi mum kiin olmadı. Dumlupınar'da yal> nız kalan General Franços Grubunu 1. Kolordumnz attı. 2. Kol ordunun da aağlam tümenlerinl geciktirdiğimiz için piyadelerimiz bunlara Çal Kövü civannda yetisiiler ve çevirmeTe mnvafrak oldular. tste bu sırada bi zim suvari kolordumuz lleriye atılarak dü'manın tek kaçıs yolu olan Gediz yolunu kapadı. (Bastararı 1. Mrfada) flnemll konusmalan oluyor. ATATÜRK YAKUP KADRİ'NÎN BİR YAZISI TRT'nin özerkliği kaldınlclı politik hayatunız daha da çoraklaşmasın» demıştır. îbrahim Öktem'in onergesı de reddedılmıştir. 120. maddenın açık oylaması sm at 13'te venlecek aradan önce yapılmak Uzere geri bırakılmıj, TRT v» ajanslarla Ugili 121. mad deye geçilmlştır. tlk olarak soz alan DP'll tlhan Darendelioğlu, Başbakanlık Basın BUrosu tarafmdan Anado lu Ajansına baskı yapıldığuu ıddia ederek bu durumu yermistir. Darendelioğlu, Anadolu Ajansının devlete ait hisselennın kamu iktisadl kuruluşlarına dev redilmesini de kınamıştır. Bu konuşmaya Başbakan Siyasi ve îdarl İşler Yardımcısı Sadi Koçaş revap vermıştır. Koças, Anadolu Ajansı üzerinde bir baskının söz konusu olmadığını, Başbakanlık Basın Bürosunun, Başbakan ve Başbakan Yardımcılanndan emır almadığım. kendUerinin de şimdiye kadar Anadolu Ajansı üzerinde bır ba«kı Mehmet Ali Aybar'm degistir» yapmadıklannı öne sUrmüştür. önerq;esi reddedılmiştır. Anadolu Ajansının devlete ait CHP'li îbrahim öktem de, ünihısselennın satılması konusunda Tersıte öğretim üyelerinin sıvaise Koçaş, bu hisselerın. tüm sî partılerd» görev alamayacakhısse senetlerinin yuzde 90'ını larına ilişkin fıkranın değıştirılaştigını, buna karşılık, yonetimmesıni öngören bir önerge verde devletin 10 oyla temsil edilmı^tjr. öktem, önergesini »çıkdigini »nlatmış. bunun vürürlüklamak üzere yaptığı konuşmada, teki Ticaret Kanununa d* açıkça deg,şıklık taslağını radyo ve televızvonda açıklarken, Başbakan aykırı olduğunu bildırerek bu Enm'in, DP iktıdan sırasında ühaksızlığın önlenmesi için devnıversiteyle ilsskısinin kesildlgilete ait hısselerin kamu tktisadl nı anlattıgını hatırlatarak, çimkuruluslanna devredıleceğmi if»dı a>nı kısıtlamanın Anayasm de etmiştir defişiklıgi ile getinldiğinl İfade CHP Grubu adına tsmail Hake*mış. «önergeme iltifat bnyukı Birler'in 121. madde hakkında nın, zaten çoraklasmif bnlunan vaptıjı konuşmadan sonra. saatin 13'e yaklaşması nedeniyle, Universiteyle ilgıli 120 maddenin açık oylaması vapılmış ve saat (Baştarafı 1 incl Sahlfede) 15'de toplanmak Uzere birleşıms bnlnnanlan ise hnznrnna çıkara venlmistir. 120. maddenın tıklan adalet ve vaşadıklan t a . açık oylamasına 345 milletvekıli rih önünde tam bir vicdan n > katılmış. 341 Uye kabul. 4 üye havehesi yapmaya ve varacak. red ovu vermişlerdir ları «nnnca göre hareket etmeBu maddeye göre olay çıktıgı ye davet ederim» demıstir. takdirde, devlet, üniversıte yoSunav me«ai'pda. Kıbns sonetımıre el ko\ abılecektır. rununı da ricc'im < «Milli bir Oğleden sonraki oturumda ilk dâ\ami7 olan Kıbrıs sorununnn olaıak soz alan MGP Genel Başvakın bir jteiecekte barısçı volkanı Turhan Feyzıojlu. deği'ikhk lardan cözümleneceği ümidini teklıfının tumü üzerinde yaptığı veren \e bİ7İ ivimserlite yönelkonu=Tnada CHP lıderı Inönunun ten nıte):kte bclirtiler maalesef «121. madde ile TKTvi hbkumrtin hâlâ görülmemektedir> demisemrine vcrdik» seklindeki sozleri tir nı ele almıs. bunun gerçek olma dıgını ve bovle bir şevm getiriTağmaç'ın mesajı len değısikliğın özune ve ruhuna öte yandan, Genelkuımay •ykırı duşeceğıni öne sürmuştür. Ba'kanı Oreen^ral Memduh Bundan «onraki konu>:malar geTagmaç ise, 30 Ağustos Zafer nellıkle >:abahki birleşimde ba=laBa\ ramı dolavısıvle yavımlariıyan Anadolu Ajansıyla hukümet ğı meanrda, «Azlz Atam, müsilişkileri etrafında AP sozeüsü terih oi. Her karı« toprafı âbiTurhan Bılgin ve Başbakan Yardele«en euzcl vnrdumuzda, 1! dımcısı Sadi Koças «rasındaki tar Mart oncesi nrtamın bir kere tı=malar seklinde cereyan etrnUdaha tekrarına asla mnsaade tir edilmiverektir. Bn jnancın kaE»ki Devlet Bakam Turhan Bilran rçlllllt ll*?UlfW' IUl% Si ffin, Koçaj'm sabahki konu*man lihlı Kuv\etleri, her zaman olnin ıGerçeklere uymadığını Ba«dntn tıbl bugün de devletinin bakan Yardımcısının yanh« bilgi emrinde, asil milletinin hizmeverdijinı» sövlemistir. Bilgin, devletin Anadolu Ajansındakı bıs tinde olarak görevinin başınd»»esinin vüzde 90 dejH!, yiızde 49 dır» demı«tir ^Sa}tara^ 1 Ind Sahifede) bir değıştırge onergesı vermiş, onergesını açıklamak ıçın soz aldığında, Anayasa değışıklığınin nedenleri açıklanırken, 1961 Anayasasmın bir tepki Anayalası olduğundan yakınıldığını behrterek «Bütün aaayasalar birer tepki metnidir» »ekünde konuşmuçtur. «1961 Anayasasın» tepki Anayasası diye kn«ar bnlanlann, getirilen dejfisiklik teklifinde yeralan 12. maddede belli oldafu gibi. defişikliklert 12 Mart öncesine bir tepki olarsk hazırladıklannı» sovleyen Aybar, bunun bır çelışkı olduğunu bilrfırmıstir. Aybar, özerkliği korumanın biricik sartının öğrenci ve öÇretım Cvelerinin yönetime birlikte katılması olduğuna da lsaret etmi? ve üniversitelerin hukumetın her an el atabilecegi bır \er haline gelmesiyle idar! ve bıhmsel özerklığin ortadan kalkacağını ifade etmMir. Sılâhlı Kuvretler mallarımn vs olduğunu belırttıkten sonra Yöne karau iktisadl teşekkullen «urutım Kurulu livelerinın ıstıfala^ıvla luşlarının denet.enmesıyle ıljıli ilgılı sdylentıler hakkında Yone127. madde de, üzerinde hıç %otım Kurulu Ba^kanı Yakup Kadrı ruşrre vapı!mak=ızın ceçılm^nr. Karaosmanoelu'nun Sadi Koçaşa' gönderdıği bir mektubu okumusDaha sonra «Hâkimlik mesleei» rur. baslıklı 134, Savcılarla ı'.gılı 137., hakktndskı 13* . Turhan Bilgin tarafsız olması ge Askeri yarffi» reken hükümetin 50. kurulus yıl «Yargıttv» hakkındaki 109 «Dadonümünde parti liderlerinin me n ı s t a j . hakkındaki 1^0. «Akeri ^ar!^tay• baslıklı 141.. Yuksek Hâsailarıvla da taraf'sızIıSınm tescil Kurulunun kurulu«uvl» edildıği Anadolu Ajannnuı hisse kımlcr ılgıli 143.. gorev ve yetk'lerın» lerıni kamu ikti'adî kuruluslanna dağıtarak vönetimi mutlak otori ıhkm 144, Ana>asa Mahkemete<;i altına almak oe'inde olduğu sının kurulus ve uyelerınm seçımı hakkındaki 145. gorev ve vetnu <;ovlemıs. Hitkiimetin Savın kıleıi hakkındaki 147 ve Ana^sa Başkanına hitan edi^orum. bunlar Mahkemesınde iptal davası açma ktıcıık hareketlerdir Bunlara tehakkına ilışkın 149 maddeler gove«stıl etmeviniz» demistir. Koça* veniden «öz alarak Tur rusiılmüstür. Bağımsız Istanbul MtlletvekıU han Bilgine cevap vermi«tir. AA'nm 2 bin hissesinden 950'sine Mehmet Ali Aybar'ın özelhkle Adevletin «ahio olduğunu. kisilere nayasa Mahkemesı ile ılgilı madaıt olan 850 kadar hissenin de sa deîer üzerine verdıâi degıstırm» hıplerlnin ölmüs olma«n ve varis nnergeleri. Mıllet Mecli'inın çolerinin de ortava çıkmama<ı nede ğunluğunca kabul ed.'memı'fr. Yuksek Hâkimler Kurulu'nun niyle devlete eçri döndüeünü bil diren Koça«. hövlece devletin fii gorev ve yetkilerı hakkınd.^ı 144. madde ise. bir redaksi^on doâısık len vüzde 90 hİ5«e «shibi oldujfunu buna rağmen vönetim kurulunda hğı içın Anayasa Komısjonu Uveterince tem^il edilmediiKni s5y rafından geri almmıştır. lemi^tir Saat 19'a yaklaşuken, B?=kan Avcı, gorüsülmeleri tamamlanan Koçaş, ajansın her yıl 34 mil yon lira zarar ettifini. bir ano 13 maddeyi açık oylamaya sıınmu5tur. Bu maddeler 155 maddenim şirket olmasma rağmen bu zaran diğer hissedarlann değıl, nin öngördüğü uçte iki çofunlukla kabul edılmışür Bunlardan devletin karsıladıgını sözlerıne 134, 141 ve 145. maddeler ise, oyekleyerek, kurulusu daha iyi lamaya katılan tüm üyelerın kaI5ler hale getirebilmek içın, dev bul oyunu toplamıstır. lef;n sbt hakkını yönetim kuruAçık oylama işlemi devam eder lundan artırmak amaciyla hısselerin kamu iktlsadî kuruluşla ken, Partılerarası Komısjonun Milletvekilı üyelerînce imzalannna devredılecegini bildirmiçtır. mı« ortak bir onerge üzerinde goBaşbakan Yardımcısı, ajans Urüsbirliği sağlanamadığı içın A«erındeki hüktimet baskıiannı nayasa Komisyonu tarafından da reddederek. «Telkinde bile bu lunmadıklannı» öne sürmUş, «A geri alınmış olan 11. madde ile ılma hanpi somımm kisilerin a Kili yeni bir metin Baçkar.lığa ulaj jans vöneticilerini evlerinde ton tırılmıştır. Başkan A"cı, bu metlıvarak direktif verdiklerini bilinin de 11. madde üzerinde veriyoruz» demıştır. len öteki değıştirme önergeleny» 121. madde Üzerinde son ola le birlikte Anayasa Komıs\onun» ca inceleneceğını bildirmışür. Orak konuşan bağımsız tstanbul turuma acık o\lama sonuçlannm Milletvekıli Mehmet Ali Aybar ise, TRT'nın durumun» degine açıklanmasından sonra saat 21'da toplanmak U7ere son verılmı«tır. rek kurumun hukümet emri alGunun soı oturumunda çeri tında olmasının demokratık den kalan maodpler de coruşulerek pen bozacagını one surmuîîur. kabul edılmı^tır. Daha sonra TRT'nın taraf'izhğının ancak ötemel hakların sınır'anmasıvla rerk olduğu surece sağlanabıleilsili 11. madde, Partılerara«ı ceğıni ifade eden Avbar, ktırum Komısyonun uzlaşt'ğı şekhyl» yoneticılennın ozerkhge rağmen ele ahr.mıtır. kendı polıtık tercıhlerı doğrulYeni metm a% nen şo. lecfjr : tusunda tarafsızlı*ı zedeleyebıleceklenni, bunun da çaresının de«Bn Anavasada yer alaıı hak mokratık zıhnıyetın kokleşmeve hürriyetlerden hiçbirisi tnsınde olduğunu b'ldırmıştir. san hak ve hürrivetlermin vev» Türk devletinin ülkevi ve mJlAybar, tarafsızhğın getirilen letivle bölünme7 biitünlüfıir.n degısıklik metnınde de sağlanaveva dtl, ırk. nnıf. din. mezhep madı?ını behrterek buna delil avnmına davanarak nitelikleri olarak TRT'nın sıyasi partıler Anayasada btlirtilen Cumhurikarsısmdaki tutumunun madde yeri ortadan kaldırmak kasdıyl» metnınde açıkça yer almayışını kullanılamaz..« göstermiştir. 151. madde uzerlnd'eltr eörOF" Mehmet Ali Avbar, meler böylece tamamlanmıs, Sı letvekili temel kıybnetffHflT Sa«ö> HSTT" naklon demokratık duzenlerde hak ve hürriyetlerin Anayasa daki 124. maddeye geçilmistir. içinde «ınırlanamıyacağını beBu madda Uzennde yalmzcm lirttıkten ionra 11. maddenin Mehmet Ali Avbar'ın verdıği dej'eni seklinde boylesıne sınırlağışıklık bnergesı ışleme konuimus ve reddedılmıştir. Sayıştay, malar olduğunu bıldırmıs, bunlann temel hak ve hurrıvetlerin alelâde kanunlarla kolayca ortadan kaldırılmasına ımkân vereceğini ifade etmiştir. Aybar' dan sonra MGP atfına Turhan Feyzioglu, DP adına Cevat Önder, AP adına Seyfı özturk söı «larak yeni 11. maddeyi savunmuşlardır. CHP Grupu adın» konu^an Necdet Uğur ise, yapı. lan değısiklıklerden sonra Anayasanın 1961 Anayasa^ından farkh olmadığını öne surmus, bu arada venı şekhvle de Ansyasanın rfemokratik «os^a1ızma açık olduğunu bıidirmiştır. Aybar. verdıği değişıklık onergesi nedenıvle yeniden soz almıs, Parlâmentoyu gerçekçi olmava davet ederek, butun Batı demokrasılerinın demokratık sos yalızme ızın rerdığını, oysa 11. madde ile sol'a set çekıldığmi sovlemistır. Verdıği değışıkjık önergesmln kabul edılmesuıı tek lıf eden Avbar, «Teklif ediyorum ama, reddedecefinizi de biliyorum. Yalnız bunun ivj bir gelisme olmadığınj biliyorum» diyerek kursüden ınmıstir. Aybar'ın önergesı ovianmıs v« ilk keı; kendisi diMnda 9 CHP milletvekıli de bnergeyı desteklemıştir. 30 Ağustos'ta en ılerı hatta kadnr gelen Ba^komutan Gazi Mııs. tafa Kemal Paşa bu dıırumu gorunce piyadelerımi^in hemen hucuma gecmesi emımi verdi Akçama kadar düsnan ordusunun buyuk bır kı?mı >ok edilmisti K? çacak vol bıılamavan Yunan Komutanları, Muratda^ı ormanlarında ellerinde kalan hes, on bin ki şiyle sığmdılar. Fakat bır gün sonra teslime mecbur oldular. Iste bence Suvari Kolordusıınun en büvuk ba^arısı duşman kuvvetlerınin bırleşmesini önlemek ve piyadelerimizin kaçanlara yetışmesini temin etmek olmu«tur Za. ferin kazanılmasında en buvük ba sarısı olan subavlnrımızHan bin de en şerefli alaylanmızdan biri olarak tarihe gecen 13. Süvari Ala. yı Komutan'ı Binbası Galio ve arkadaslarıdır. Galip Bey düsmana Eğret civannda en kesin darbeyi vurmu«. fakat kendisi ya pılan savaf sırasında sehit düşmü; tür. Büyük Taarruz Galip Beyin bu basansı tarih boyunca unutulmayacaktır. Şim başladı di Galip Beyin şehit duştüğü bu Hiç vakit kaybetmeden 1. T11 yerde kendisi içın mütevazı bır mcn ile 14. Tümeni birbiri an anıt yapılmıstır. Bu yıl burada duidan bu yoldan hareket* ge yapıiaeak olan torene ben de çirdim. 15 kilometre gcridcki 2 mutlaka katılacağım. Galip Bey Tumen de bunları takip edecck düşman pıvadelerine katî dartı. Süvari Kolordumuzun birerle beyi vurma<a belki de zaferl kol halinde ormanlık *e çok kaısnamıvacaktık. fena olan keçi yolundan llcrle mesi *e avnca bu yürüyüşü düş maıulan saklajabilmek için çalısması çok güç şartlar altında ol(Bastarafı t du. 1. Tümenin arkasında kararRadyolar 225 300 gah boluğundeki arkadaşlarımla Televızyon alıcılan ıoo giderken kolbaşına geçmek isteT o p l a m 735 1101 dim. Lçurumlar ve karanlıklar 921 2240 arasında hu daracık yoldan iler T»sıt araçları Genel toplam 1656 3341 lemem çok zor oldu. 1. Tümenin Raporda belırtildığıne gore, kolhaşı vâdiden ovaya çıktığı *ahnalcılar, mallarını genel baviman doğudan şiddetli top »es lere, onlar da bayilere vererek leri gelmeve başladı: Büyük Ta»attırmaktadırlar. arruz başlamı«.tı. «Biz, Tunanlılan maglup *• Buna göre ilk safhada, yanl Artık hareketimi» gittlkçe bır perısan etmeve kadir bir vazigenel bayilere yapılan satışların lannordu. Hepbnizl savasın o yette bulurmvoruz Ancak, buyüzde 6595'i kredi ile yapılmakIıeyecan verici havası aarmı$tı. nun tevakkuf ettigi harb, iki tadır. Taksıtler ortalama 5 ay Bu arada bcni duypulandıran taraftan bir çok canlann heder «n uzun vade ise 9 ayı buimakbir anımı da anlatmadan geçeolmasma sebep olacaSı pbi, mem tad'r. me^eceğim: 27 Ağustos't» düçleketlerimizin harabisme de Genel bayiler İse bu m»llan manla Balmahmut'un güneyinmeydan vermiş bulunacaktır. Bu bayilere yaklasık olarak satışlade ufak bir karsılaşmama ol Jki ^ehepten dolavı, eg«r mümnnın yansını peşin, yansını «ta du. vadesi 14 ava kadar uzavari ve İün im, n»se1enin snlhen halDüşman"Jrartdaki hav»«lanını ortalaması 8 «yr bulan kredıler' tolunmasını istıvoruz » bozarak bir kaç tane uçağını üOn gfin sonra l^Ierin tanı ceşak istikametinde kaçırdı. 2. Tü le yapmaktadırlar, bu satıs sıra sındakl kredilerde faiz oranı, reyanı malflmdur: Fethi Beyin menimiz bn arada Akçasar'a vayüzde 18'dir. dediklerl aynen cıkmn ve Ynrarak Küçükköy demiryolundaki Perakende satıs yapan bayiler nan ordnsn yalni7 rrrafclup dedüsman muhafızlanyla sava«a tutustn. 14. Tümenin karsmnda Ue satışlarınm yansını va da gil. belki mahvedilmiştir.» yarısından daha az bir bölümüilerlemek isteven pivade kolu da nü peşin olarak yapmakta. geri durduruldu. Kolordu Karargâhı kalan bö'lüm için 17 aya kadar ilerlerken önde jriden muhafız uzayabilen ve ortalama vadesi 9 süvari bölücü de «Kıımarlu ile ay olan satış kredısi ile vermekAkçasar arasında düşmanla nkt tedirler, tüketlcilerin bu taksit bir catı«uıa\a srirdi. Çarpnma sırasında ödedikleri faiı oranı (Ba<stafafı 5. savfada) «ırasında çenc teğmenlerimizden vuzde 1824 arasında değişmekGSlcuk Ter<:anesınde lnşa e Bavramiçli Lütffı Osman sehit tedır. dilen gemılenn yapıldıgı tarıh oldu. Bunlar tstiklâl savasımızin ve tonajlan ile i=imlerl ?öyle•on EÜnlcrinde Kuleli LisesinTüketicİ ödediğİ der kacarak Hr.kara'ya gelen ve dir: falzi bilmiyor orada kısa zamanda vetiserek Tonajı Tapıldıjl Raporda bu konuda söyle decenhclere knsan bu milletin feî am 1 (Ton) yıl nilmektedır: dakâr evlâtlarndılar. Gölcfik ra «Imalatçılann kanaatine çSre gemisi nv> 1938 daha fazla temin edilmesi ve Torpido »alopası 35 193* Şehit düşen daha elverisli sartlara tüketiciyc Dalcıç motorn H 193* ÎTcinci Sman Tument görevini kredi verebilmesi halinde üretiAtak yaptı; istasyonu muhafaza eden mi \e satıslan arttırmak mümromorkBrB 550 1939 duşTian lîiıvvetlenni tam bir ye kündıir. Tiıketicinin ödemekte Ta«iit olduğu yüzde 2İ faiz haddinin nılare ugratıp '.stasyonu zaptetromorkSrfl 28 1941 satışları pek fazla kösteklemetı Burada ben! çok duvgulandıBekirdere cephadiği anlasılmaktadır. Diçer iilran W anımı da anîatmadan gene gemisi 545 1945 kelerde olduğu gibi Türkiye'de çp p ••eceğım. Çamnr dubası 240 1956 de alıcılar hakiki faiz hadfiini Bu sa\asm en siddetl) bir 9Açık denİ7 torhesaplamak imkânma sahip bunında, djlıa önceden vanımızdan pito tenderi 200 1953 lunmamakta ve toplam ödemehast» olduju için a^rılan genç öncü nin miktan ile değil, daha çok subaUarımi7dan İzmirli Yıldr romorkBrn 500 1953 a^lık taksitlerin miktan ile ügirım KemaPi var.ıhasımda eörHalâsmotora 16Î 1956 lenmektedirler.» dum. Hcr 7aman kahına sısamaPmar yan bu vatan«ever ffenç subavısa »emlsl 843 19S« mi7 hana sunlan sövlüvordo : Torpldo «Taarruzun basladıSını öjrenir takib botn 4« 19«1 (Bajtarafı 1. savfada) ojrfnmez has'ahaneden çıkıp Deniz katın 2S 196Î iîe > aptığı toplantıda, cZiraat Ban hurava koşup geldim. EmnnızdeTangın kafina '• 6 payların ödenntesi romorkSrfl 140 19«3 yım » ile Özel ldare bütçesinin tutar Tanker Kendisine e«!ci çörevir.e devam yeri kalmamıştır. Aylardır nıaaş (Alb. BnrakJ3800 1965 etmcini sövledim, kabul etme "alamayan hademeler daha çok Karakol di. Baııa «Kı'ıcm sallıvara'î tz bekliyeceklerdir. Buna kanun detremisi tVt 1966 mır'e do^mek ıs^vorum. Berv ğil, kanunlann kanunsuzlngn Knm yük en ilerc^kı alav'.ardan bırme denir» demıştır. nalopast M 1969 gordennız» di>ordu. Bu kahraValı Eran, 1937 yılıncTa çıkarÇıkartma man subavımızın arzusunu kıratılan bir kanun gereğırce özel gemisi (x) TUt 1965 ıtıadım. ikinci alavda kendisine ldare olarak arazi vergisinın grirev verdim. Aradan iki s»at yuzde 6'sı oranır.da Ziraat Ban Havn» pantonn 5000 1966 geçtikten sonra şehit olduğu haİcasına yardım ettıklerıni, halJandarma beri peldi. Bu vatansever subabukı şımdi bu Bankanın milbotlan ( x ) 15» 1967 yımızın arkasından göz vaslarıyonlarca lıra ikramıve dagıttıRefakat tnı tutamadım.. Yine ikinci alavğını, kendısını geçmdırmekten ranhribi(ı) 1950 1971 dan Ayaşlı Arif Ali. 3 Alavdan âciz bir Özel Idarenin nasıl yarKtıru yfık îstanbullu Selâhaddin. 5. Alav dım edebıleceğıni. bu yardımlar silebi(x) 12500 1978 dan Asteîmen IMehmet Azmi bu surduruîduğü takdırde varın ye Yukarıdaki, gemılerin özeljrunlerin muhterem şehitlpridir. ti'tirme yurdundakı çocuklarm llklerı ve tonaıları incelendıgın aç kalacaklarım bıldirn~is. « A T . 27 Ağustos'dan iribaren Yunan de Eörulecektir ki. Gölcükteki lardır maas alamavan hademeOrdusu ikiye bölunerek çekilter«anelerımızde imal edılen ge ler daha çok behjiveceklerdir. meye haslamıştı. tki btıouk tü Ziraat Bankasına yüzde 6 pay milerde ileriy» dogru bir aşamenleri cephemizde savasmış ve ma ve ılerleme kayietfıimiştır. ların ödenmemesi için emir verezilmis bir halde çekilivordu. Yanlarında ( x ) işaretl buludim. Binalardan alınan SavnnKumandanlan General Franeos nan gemilpr konusunda ilerima verçisinf de Maliye Bakanidi. (Plastras da onun yanmdavde daha geniı bilgiler verecelıfına ödemivorum* demistir. dı. Bu komutailan daha sonraki giz. Ordu Valı>sı, iş adamlarından, yllarda Yunanı^tan'da Hukümet kn,'cre vardım edılmeslnı de Ni'ekim, insa edilen g e m i l e Baskanlı*ı da vapmıştır > rltıızın birmin denıze mdirılistemiştir. (a a) Afvonkarahisar'ın dosumnda mesi gıras'nda yapılan konuşbulunan 1 Kolordunun iki bumalarda Turk deniz kuvvetleçuk tümenivle 2. Kolordunun iki rınin Türkıvemizin kalkmmatümeni de savaş vapmadan çekisına olan pavı JU yalın cüml«livorlardı. Maksatlan Dnmlupı(Rastarafı 1. navfada) lerle ifade edilmiştir: nar'da birleserek orada bize kar Vatan Caddesındekl tören saat «Bugün Türkıye, büyük bir çı bir veni cephe kurmakrı. 10 da ba^lıyacak, pıyada ve nrhkalkınma hamle'i içindedır. Bu Bütün gavemiz bunn önlemeklı bırhklenn geçıt torenlenyle hamlemn gerçeklestirilmesinti. Işte 2728 Agu«=tos gecesi bir sona erecektir. de, Türk Deniz Kuvvetlerine süvari tümenimiz «Be^kimse» Kadıkovdekı askeri tören i^e buvük görevjer düşmektedır. kö^ünde Genrral Ftanfcos kııv15 te yapıiaeak, 3. Kolorduya bağ Tersaneler sayesinde, büyuk retleriyle çatısmava cirdi. Onlı bırlıkler katılacakür. 30 Agusbir tuketıci olarak gorülen D e lar p?niğe kapılıp Dumlupınar tos Zaîer Bayrammın 49. yıidoniz Kuvvetleri memleketın g e istikametinde kaçmava başladınumu nedeniyle ayrıca Harbıye lışmesi İçin flTetime yeterll lar. Birir.ci Tümenimiz de 28 ve Taksrnı Anıtlarına da çelenkkatkıda bulunabileeek bir k a . sabahı Bayram Gazi ve E|re» ler konulacaktır. biliyettedir» istikametinde düsmana »aldıraÖte yandan toren» katılacak TARIN: rak bir otomnbil kolunu tahrip birhklere aıt tanklann geçeceği ettiler. Fakat düsmanın ilri piyacaddeler, sabahtan törenln bitis «Berk» yerli dp tümeninin saldırısına uçrByasaatır.e kadar traliğo kapalı tumalzeme ile yapıldı fak çekilmek zorunda kaldılar. tulacaktır. Binbaşı Galip bey Taksifle u konusmaların özetınl, Yunus Nadi'nm 31 Ağustos 1924 tarihli Cumhuriyet'in İlk sayfasmda, «Dumlupınar yolunda* Bdlı basvazısında okuyunuz: «Büyük Zafere müntehi olan Büyük Taarni7dan evvel acsba meseiemizin sulhen halline imkân olmaz mı? dive bir yoklama amelivesini insant ve ricdant blr vazife bilmi? idik. Bu vazifenin ifasına o tamın Dahilive Vekili Ali Fethl Beyefendi gönderilmisti. Ali FethJ Beyefendl karsımızda idi re şimdiye kadar hikâvesi dinlenilmemi^ olan bu »evahatf dair kendilerinden blraz malumat tstedik. Müşarönileyhin verdiçj tafsilâtı bn »amand.ı ve 5u verlerde dinlemek hafeikaten miistesna bir tevk teskil edivordu. Fethl Bev o zaman Mer<:in Bevrut Marsilva tariki ile Parise muvasalat ettikten ve orada Poincare ile vesair rical ile ffiriiştüktenTOnra.Londrava intikal etmiştir. tnçiliz Haricive Nezarerl. ilk te«ebhü* lerde Ali Fethi Beyin mü/akere tesebbüsatına daha ziyade lâkavt kalmıs ve o günlerde Llovd George Parlamentoda 14 A£usto* tarihinde irad ettiği Türk alevhtarı meşhur nutku Jle variveti Jrhar ptnıistir. Maamafih. FethJ Bev bnmınla da nevmid olmiT»rak, muhalif mebuMar ve muhallf matbuata verdifi bevanat ve bu kısım matbuata vaptırdıtı neşriyat ile L1o\d George hükümetini kendisini dinlrmeve meebnr etmi? ve Hiririye Nrzaretinde Lord Grow ile çîmdl t * tanbul Sefiri olan Mr. Lindsev'den matesekkil bir hevet Snündc Türk dâva^mı müdafaa ve »ulh Imkânını mîinakasa etmistir. Fet hi Beyefendi. bn münaka"'adan aldıcı intibalar Ozerine. derhal Londradan Pari< tariH ne Ankarava nçurdufu «ifreli hir tel(rrarnamede Londrada «ulh imkânını törmrdieini ve artık ne yapılacaksa harb <aha«;ınd« vapıimaiı aaruri oldufunu bildirmi? ve Paris* avdetinl muteakip, bn noktal nazarını tafsilen teyit eylemistir. AII Fethl Bevefendi, îndlizlere «cümle yanlan »öylemistir: YUNUS NADİ'MİN KONUŞMASI B Agııstos 1924 tarihli ve sonraki gazeteierde Dumlupmar törenlenyle ilgill yazılar büvJk ver tutuyor. Bunlar arasında Yakup Kadri'nin hem tHtldmivet'te, hem Cumhuriyet'te çıkan «îstanbuldan Dumlupınar'a» başlıklı, Rüzel, ço\ heyecanh, haklı olarak okuyanda buruk bir tad bırakan vazısını sörüvonız: (Sırca K5?kten îstanbuldan Dtımlupınara, Cumhuriyet. 1 Eylül 1924, s 2): «Dumlupınar merasirni hazırlıklan bize 1338 senesi 31 Agnstos fünii ile butrSnler arasındaki mukadder mesafevl pek elîm bir surette ihsas etse e'rektir. O demden ne kadar nzağız: sanki gSzIerimizle eSrmemişiz, knlaklanmr/ta isitmemi<îi7 Ah, hilirim. İki seneden beri neler oldu. size neler ettîier. *ize kim ler neler etti. bilivorum! Size dediler ki: «Gülmeviniz. çünku karnınız açtır! Sevintnevinİ7, çünku sırtınız erplaktır! Ümit etmeyiniz. rfinkü Stiniz karanlıktır. Ko^mavinM. cür.kn önflni'z nçurnmdnr! Çînkretmevinİ7, ciinkü maçdnrsunnıî » Ey, 8mit düşkünleri. gellniz, ev. meserret >ok^nllan gelinİ7. «hitlere, gazilere, kahramanlara dofcru cldelim ve hiç olmazsa bir an icin hu fkf vıljık mSnevt fetret devrinl bütün o fena hnmmalariyla arkada bırakalım. Orada kahramanlarls dizdize geleceğiz ve Iki seneden beri etrafımızı alan bavağı, kfirük. nefil ve menfi insanlann bo*ucn meclisinden sıyrılaragu . * renlerin Bağindan yazannın böyle acı bfr dil kullanmasını güç deîil «nlamak: Zaferden sonra geçen Ikt yıl lçinde Gazive karşı direnenlerin, Bü yuk Milîet Meclisindeki gerid cerevanların halk «rasında ne türlü propagandalar vaptıgını; SultarJığın. Halıfelifin kaldmlmasının. Cumhurivet'n llânının dar bir çevrede de olsa, ne gibi tepkıler uvandırdıgını ve\a halk arasında uyar.dınlmak istendîgini hatırlamak veter. YakuD Kadri de bu münasebetle taşı gedigıne komuş Yarm: AFYONDA BİR SABAH M E Snnay Meclis'ten Noilar (Bastarafı 1 aavfada) îhsan Sabn Çaglayangıl'l farket tık.. Paşa, îh^an Sabrı Çaglayan gıl'ın kolunda salona gırdı, tam sabık Ba'bakan Sulevman Demirel'in önunde de bırbırlermden ayxıldüax.. Çafiiayan£il, DjEmirel'in yanına otururken, Pâ«a cfa kendı yerıne dogru agır yüruvC^ıinu surdilrdü Paşa ile Çağlayangıl'ın araıında geçen kı^acık konuçmavı aktarırsak, 27 Mayıs Anayasasını gule oynaya ahenk ıçmd» degıştıren Mıllet Mec;ı«ıne n e . den nazar değdığini de açıklayabilıriz... Çağlayangil, îsmet Paja'ya dedi kı: «Sizl örnek ittihaz e t . tik Pasam .» înönü de Ça»]ayangı!> dedl ki: «N> o? Sen benden genç mi«in?.» Çağlayangil bunun üzerine dedı kı: «Geııcim tabii » Paşa da cevap olarak dedl ki: «Gel öylevse gir koluma, birlikte gireIim salona da düşmanlamnız çatlasın » Çımdi, bu ahengin üzermden 48 saat geçmeden AP ve CHP mılletvekıllerı haıada uçusan çantalar ve ortaya savnılan küfürlerle bırbırlerine Rirerlerse, elbette Mıllet Meclısıne nazar değdıtını kabul etmek gerekır. Gelelım r.eden Süle\man Denurel'ın nazannın değdığıne . Anavasa değışıklığı tüvertürü»nden sonra, emin kaynaklardan kulafımıza gelen sovıentılare bakılırsa AP ıçınde yıne bir kazan kaynayacaga benzer. Bu seferkl, «Antı • Deraırel Muhtırası» ıçın ımza toplamaga. 12 Marttan sonra AP içuıde «Dost lar, nasıl geldik parti olarak bu hallere» baslıklı ortak grup araştırmalarına falan ben7eyen türden degıl. 1 Eylül'dekl TBMM bırleşlk toplantısında, Demırel dosyalan ele alınmayacalc tabii. Ama, geride başks dosyalar var nuş, hazarlanan... Neyse, butuan gelmce göruruz . Emln kaynaklann söylentisi bu minval üzerlnde gelışirken, AP"ye Demirel dışuıda bir Genel Başkan bulunacağı ds kulaktan kulağa do'.aşanlar arasmda .. Fısıltalar da «Çağlayangil, Çağlayanpl. diye yayüıyor... Yi ne de, bu çocuklann «telefon oyunu» çıbı olaDihr .. Hanl toplamrlar beş on çocuk da, uçtaki yanındakınin kulagrna bir şey fısıldar, sonra herkes bir yaaındakinın kulağına aynı sözrl fısıldar, fısıldar ta ki obür uçtakine gelene dek . Öbur uçtaki kendisine söylenenl yuksek sesle açıkladığı zaman, çoğu kez. «Bayram haftasonm «Mangal tahtası» haline geldıği Rorüiür. Ama biz gene «narar»a gelelim.. Bu söylentilerı anımsayınca PaşaÇağlayangü muhabbetine değen nazarm Süleyman Demirel'den baş kasına ait olmasına olanak var mı?... Barbaros'nn toınnları GÜNÜN KİTAPLAR1 TURK TflRİH KURUMU BU KONUDA DA GOREVINI YAPM/iYlNC ATALARIMI7.A 8 1 * ŞÜKRAN BORCU OLAPA 'MALAZGIRT SAVAŞI' AJANSTÜRK ISLED1 VF BUTUN UIUSA SUMDU HEP<ES(N RAMA'T.KLA OKL1YUP ANLAYACASl BİR DÇYİŞLE MA2HAR IEVENTOĞLU Y.ıdı Kuıp^ıl.rd. 2 Lira Okull.r» ptrısıı ol.r.k f«ml«rilmı«tlr MİNNETOĞLU / İSTANBUL AJANS • TtRK / ANKARA Ordn Valisi Amerikan Neşriyatı BUrosu 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI dolayıtıyla Sayın okuyucularına lntfırımli olarak ERCÜMENT BEHZflD'ın Tenl Eserl LORD KINROSS'un ATATÜRK The Rebirth of A nation Kitabını cuıunakla kıvanc duyar. Merkeı ve Şubelerimizden 100 TL.'na temin edildiji gibi, isteyenlere aynı fi yattan ödemell gönderılir. ADRES: MERKEZ: Istanbal . tgtik. Ul Cad. 387 Tel: 44 ÎS M 4İ 4J 01 ANKARA: Mithstpas» Cad. •1. Tel: 12 ?S (1 IZMtR: Şehit Nevreı C»d. 1 Tel: ÎS94Î Altın Gazop ÇIKTl Hy»ta: u U n TÜCEL Tayıntan ASDB BANTPALTa Somurtuk Güldürüsu FAKIR ASEKLAR vasco pfatollni 2o Lira yaymlan Bundan sonra goruşulen maddelerın açık oylamasın» geçılmış ve maddeler 155. maddenın ongörduâu çoöunlukla kabu] edılmiştır. 11. madde 1 red ve 2 çekimser oya karşı 363 oyla kabul edilmiştir. Böylece 1961 Anayasasının ban maddelennın değıştırılmesi vs geçıcı maddeler eklenmesı hakkındaki kanun teklıfının b i r w t goruşme'i tamamlanmıştır. İç tuzük hlıkumlenne gore, tekhf 5 gun sonra ıkıncı kez Mıllet Mechsı'nde sorusulecek, Cumhurıvet Senatosu'nda da iki kez gorusülup kabul edıldıkten sonra kesınleşecektir. İr.K .MECLİS'TEN KALiANLAR Eüli'O küapçılcnJo Ccüel Dcgitım: ARKIN rURKIYE •NASIL KURTULDU? | 19201970 3 i 11. madde (Bastarafı 5 inci sahifede) yim yenndejse. «ilk taşını koy. mııştur.» Kamulaştırma haickındaid 38. maddeve valnızca DP karşı çıkarken, S'ilevman Demırel, Meolıstekı konusmasında Partıierarası Komssvonun AP'h uyelerınm de goru?birlıfı ile saptanan bu maddeyi hafıfçe eleştırmeğe koyulmuştur. Bu hafıf eleştırilenn, 11 madde konusunda Başbakanın AP ce benimsenmeyen tutumu karşı=ına ozenle verleştirılmış bır «karşı afırlık» olduğunu sovlemek hıç de janlış deaîldır. Bu nedenle, yazının başında da behrttığımız gıbı, 38 madde, getirilen değısıklığîn kabul edılmesi içm gereken oy s » yısı açısmdan değıl, 11. madda nin getireceğ! gelismeler açısın dan bır sorundur... NOT: Bu yazı 11. madde hak. kında Partılerarası Komısyondı anlaşma olmadan kaleme aanmısür. . Büyük Zafer Isfanbu! TY'si bu akşam deneme yayınına başlıyor TRT Istanbul Televi«yonu, deneme yayınlarına bu mkssm saat 19 58'de başlıyacaktır. Bırinci bant, dördüneü kanal tizerinden yapıiaeak olaa yaym, 3 ay süre ile Çarşambaı v» Cuma günleri devam edecektir. Bu haftaya mahsus olmak üzore, ilk yayın bugün, ikinci yayın ise Cuma. gUnU yapılacakttr. Daha sonraki yayınlar ise, haftanm Çarsamba T» Cuna fünlertnd» E n irüÇİü folklorculan bir Setiren 15 liraaır. a r a y a lurkiye'ai» bilimsel srastıniM •erleme yıpaa tck •lerpsi çıktı TÜRK FOLKIOR IOJRUMU Abono adreai: P. K. 46, Aksaray • tstanbul Agtutoı 1971'de çıkan 265. sayısiyle 23. yaym yıhna glrmljftir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle