11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
£0 Afustos 1971 ıCUMHURİYET SAYFA ÜÇ DIŞ HABERLER Başkanlık seçimlerî 3 Ekimde Bir Kıbru Rum gazetesinin iddiası: Güney Vietnam Ulusal Meclis seçimleri yapıldı SAYGON. ( ı t ) Güney Vietnam Ulusal Meclis seçimleri dün yapünustır. Seçime kntılma oranımn yüzda 78,5 oldugu, bu arada bir çok yolsuzluk olaylv nıun meydana çıkarıldığı bildirilsıiştir. Başkent Saygon'a, Mçlmler başladıktan sonra ilk yolsuzluk haberi kuzeydeki Danang limanından gelmis, merkezdekl bir sandıktA haiirn seçınıe katılan 30 adaydan sadeca 10'unun adlannı taşıyan 07 jnısulalan dağüdığı bildirilmistir. öteki 20 •dayın itirazı üzerino bu kapatümıştır. Adlan yazüı ^ lunan 10 adayın Başkan Thieu'nun adamlan oldugu llerl sürülmektedir. öte yandaa Güney Vietnam eskerleri, dün Başkan Yardımcın Kao Ky*ye ait bir helikopterin Mekong deltasındakl bir köye inmesinl önlemek lçin havaya ateş açmışlardır. Hellkopterde, Ulusal Meclis'ten bir muhalefet milletvekili ile senatör buHalen Mısır'da Enver Sedat'a kaışı komplo kunnaktan sanık lunmaktaydı. Kao Ky"nin hell olarak yargılanan eaU Başkan XardnncMi AH Sabri, cezaerinin kopterds olmadığı öğrenilmisardmda... tir. Olay, munalefet adaylanrun 07 pusulalannda Başkan Nguyen Van Thleu'nün taraftarlan lebins tahrifat yapıldığını ileri «ürdüklerl Bak Liö eyaletinde meydana gelmiştir. Bu arada Hung Hoi köyünde, budlst rahiplertn tapınaklara yerleştirilen sandıklan dış&nya attıklan da bıldirilmiştir. Başkan Nguyen Van Thleu, e91 İle birlikte Saygon'un merkesindeki Birleşlk Amerika Büyük•Içilıgl yakınındaki bir llkokuldaki oy sandığında oyunu kullanmıştır. Başkan Thieu, Başkanlık seçimlenne katılacak adayMANİLA, (A.A.) «FrancePresse» Ajansının bıldirdiğine lar konusunda çıkan sorundan göre, Fılıpinler'in «Cotabato» eyaletinde Persembe günu patlak •onra İlk kez dün konuşmuş ve veren karışıkhklar gırasında . lçlerinde kadın ve çocuklann da Vietnam Başkanlık seçimlerinın bulunduğu 15 Müslümanın öldügü, üç kişinin da yaralandığı, S Eklm'd» yapüacağını bildir dün Manila'da açıklanmıştır. mişttr. Gelen haberlere göre, «Hagas», adı ile tanınan örgüte mensup 20 kadar silâhlı Hıristlyandan meydana gelen bir grup, dun bazı evleri atese vermistir. Filipinler'in güneyinde Hıristiyanlar ile Muslümanlar arasında patlak veren çatısmalar sırasında bir yıldan kısa bir süre içinde 1.000'den fazla mtan SAYGON. ( » A . ) Saygon, ölmüştür. Vietkong topçusunun fırlattığı cKara Gömlekliler> »dıyla anı roketlerin meozill lçine dün ye lan Filipinli Müslümanlar ile niden gtrmiştir. «Tan Şon Nnt» hükümet arasında 18 Ağustosta bavaalamna dün sabah erken imzalanan bir anlasmayla, iki «aatlerde 122 mm.lik İM roket topluluğun iavaşına son verilHAMBUBG, (a a) Federal düşmüs, fakat can kaybına ve miştl. Almanya •Hristlyan Demokrat» maddl zarara yol açmamıstır. Sivil ve askerl uçaklann kullanParti Başkan yardnucısı T« Pardığı «Tan Son Nut» havaalanı, lfimento Dıjijleri Komlsyonu Baf. başkentin merkezinf) yalnızca 3 kanı Gerhard Schroeder, km. uzaktadır. Anı SonntagVda yayınlanan İki roket de, en bilyUk uçuş pisü yakımna isabet etmiştir. demecinde, «Almanlaraıan Saygon, bundan önce son olakerderde, Doğu Alman rak 19 Aralık 1970'de roket ate•Vopo»lara, Doğu Almanya'dan şl altına alınmış ve altı sivıl kaçanlar fizerine ates a«ünum yo ölmüş, sekiz sivil yaralanmıştı. Ülkenin geri kalan kısmında hmda verllml» olan emrin de eie LONDRA, (THA) Observer Ise, Cumartesi günü beş yerde bazı köylerin ve karakolların tâ gazetesl, dünku sayısında, Israil ve Sovyet temsilcilennin İM ciz ateşine tutulduğu bir askerî Eski lçialerl Bakanı v* fündlki ülke arasında diplomatlk lliskibildiri Ue açıklanmıştır. lenn yeniden kurulmasım göruş muhalefet partisl ln|Vf'i yardnnönceki gün tek çatışma lse, mek amacı ile geçen hafta Fin eıaı Schroeder, Berlin konusunda Saygon'un 70 km. yakınında, landiya'da gizlice bulustuklanni: •srılan anlaşnıanın «nnr enri»nl Delta'dakl Dın Toung eyaletinde yazmrştır. ortadan kaldırmadığma dikkati cereyan etmiş ve dokuz VietObserver gazetesinin munabirl kong öldürülmuştür. Hükümet Lajos Lederer'e göre, görüsme çekerek •Vnr emrinin, Alrauılararası Uişkileri çok kötfi jekUde et kuvvetlerinin kayıplan «hafif: ler, îsraıl Dışişleri Bakanlığı Ge olarak nitelenmektedir. Almanyalı nel Dırektörü Gideon Rapbael kfleyebileceğl Doğa ile yüksek dereceli Sovyet yet mfizakeredlere izah edUmelU demiştir kilileri arasında yapılmıştır. Observer'in öne sürdüğüne göre, Raphael, tskandinavya ülkeGerhard Schroeder, Berlin anlaa lerinde konferanslar vermek için ması yürürlüğe girmeden v» buStockholm'e kısa bir ziyaret günku durumda düzebne olma* yapmış, ancak, Japonya'ya özel dan, anlaîina konusunda kesin gö bir gezi yapacağını ileri sürerek rüşünü ifade etmiyeceğini söyle48 saat süre ile esrarengiz çe mi? ve bu arada adzlerin* funlan MOSKOVA, (THA) Sovyetler kilde ortadan kaybolmuştur. eklemiyür: Birlıği Cumhurbaşkanı Nikolai tsrail Dışişleri Bakanlığının bir Podgomi, Kuzey Vietnam'ı ziya sözcüsü ise bu haberi yalanla«Hristlyan Demokrat Parö 0* ret edecektir. nuş, ancak Israil hükümetinin, onnn Bavyera koln, Berlin AnPodgomi'nin, Hanoi'ye yapacağı Eusya ile diplomaük ilişkilerin lasmasuu tasvip etse bDe, bn muziyaret sırasında, Sovyetler Bir yeniden kurulması için istendiği halefetfaı Moskova tt Varjova Ue liğı'nin, Kuzey Vietnam'ı destek zaman ve istendiği yerde görüş fanzalanan andlaşmalann lemeye devam edeceğine dair te meler yapmaya hazır oldugunu masını kabnl edeceği bildirmiştir. minat vereceği sanümaktadır. Spiro Agnew ENOSİS teklif etti LKFKOŞE, (AP) Klbruta Enosls taraftan Rum gazetesl GNOMfye göre, Amerikan Rum Bsıllı Başkan Yardımcası Spiro Agnew, Kıbna'ın Yunanlstanla birlcsmesinl (ENOSİS) teklU etmiştir. Gnoml gazetealn* göre, Agnew"un bu plânı Amerika Dışlslerl Bakanlığı tarafmdan olumhl karşüanmıştır. Dışişleri Bakanhgı adada giderek artan komünlst etklstnden kusku duyGnoml'ya göre, Spiro Agnetr aoo fünlerde yanına Yunanistan' m «ayılı Eengtnlermden bir arkadaçmı çaguıms TO kendisizKten Atina hükümetinin Enosis tekllfl karsısındaki tepklsinl ögrenmestnl lstemlştir. Gnoml gazetesl, Enosis taraftan sagcı Btrlesik Vatan Gepbaat Partisinln resml organıdır. ATtNA, (a*.) Uluslararası Selânik Fuanmn açıkşı dolayısiyle Selânik'teki subay kulübünde dün akşam bir konuşma yapan Yunanistan Başbakam Yorgo Papadopulos, «Seçim zatn«nmm nenfiı gelmediğinl» söylemlştlr. «Anayasama demokraaiye dfi> nulmesini öniförüyor, fakat bize önce hötülüğu dokunan esU oiigarşik demokrasiye defü» diyen Papadopulos, sözlerine çöyle devam etmiştir: «Demokrasi, oy Ibarei değüdir. Demokraci, at datıcı aöı oyonlarına bas mabsmn «orumlan fistlemnefc ve tistlenmeyi bUmektir. Ba fün Anayasa'nm tümüyle ys Unmasmı tstediklerüd »öyleyenler, bn anayasayı balk oylamaaına •undntumaı caman kabol edilmesini istemeyenlerden baskalan Papadopulos, bugünkü kusaktan «Siyas! sorıımlar fistlenme> leri cereken kimselerin» ya ülkeden gitmiş, ya da tengln olma yolunu tutmus olduklanndan •cı bir dille yakınmış, ayncs Yunanistan'da demokraslye dönülmesl lçin baskıda bulunan Amerika Birleşik Devletleri giW ülielere •dl&nnı «r<tnnH»r» deglnerek şunlan söylenüşUr. «Ba fllkeler, Tnnantstan'm oBorıum sayci gGslcıvlııler. BiZt baskalanndan vabııı dostlnk ve Isbirliği istlyoruz. Kendi işierinıizl ise, her hangi bir mfidahaleye röı ymnmadan kendinüs fBrmek niyetindeytaj. Papadopulos: "Seçim zamanı henüz gelmedi,, DİPLOMASİDE Kıbns, Kıbns yine Kıbns Ümit GÜRTUNA Ankara'dan yazıyor du. Kabinesinde Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal da bulunuyor. Erim'in iktidara gelme sinden sonra Kıbnstaki yürütme kurulunun «geçieiliği» de kalktı artık. Rauf Denktaş'm sıfatının başında simdi «geçici» sözcüğü yok. Ancak Kıbns anlasmazhğı bugünlerde giderek koyu bir sisin içine gırmişe benziyor. Erim, bu işte doğrudan doğruya Yunanistanı taraf görürken ve Yunanistan da bu yola doğru «mey lederken» Makarios da son sözün kendisine ait oldugunu tek. rarlamaya başladı. Sis perdesı. ni biraz aralamağa kalktığınıs an son sözü söylemek için bir. çok tarafın hazırlandığını göL. geli de olsa görebiliyorsunuz. Son sözü söylemeğe hazırla. nanlann basında Amerika İle Rusya geliyor ilk bakışta. ABD, 1964'te Inönü'ye yazılan mektuptan sonra çok dikkatli bir politika izliyor. öt* yandan Akdeniz'deki kuvvet dengesinl kendi yanlanna çevirmek için büyük çaba gösteren Sovyetler Birliği de doğrudan doğruya Kıbns sorununda kendisini bir taraf olarak sayıyor. öylesine bir tarsf ki, geçen yıl olduğu gıbi, bir akşam vakti Dışlşlerine Ankara Buyükelçiliğinden bir yetkillsini gönderip, erted gün Makarios'a suikast yapıla. rak Kıbnsh sağcı güçlerin Enosis Uân edeceklerini bildirecek kadar konuyla samiml hlssediyor kendisini. Sovyetler Birliğince gSsterfien ilgi üzerine Ankara ve Atina* nın anlasmazhğı NATO'nun kanatlan arasında çözümlemek eğilimlnde olduklan da baçkentteki diplomatik çevrelerde yaygın bir kanı olarak görülüyor bugünlerde. leri aleyhlne çeşitli demeçler veriyorsa da esasında kendısınm başı Atina ile dertte Geçec ba. narda Lizbon'da toplanan NA. TO Bakanlar Konseyi çalışmalan sırasında göruşen Olcay ve Palamas'm Acfa'dakı ikUl gö. rüşmelerın Eylul başına kadar bitirilrnesi, aksl halde sorunun iki hükümet tarafından ele ahn ması yolundakı kararları üzerine hırçmlaşan Makarios, Eylül'ün yaklaşmasiyle hırçmlığını «meydan okuma» haline getirdi. Ünlü Amenkan dergisi News Week'in geçen sayısında KıbnsTa ılgili bir yazı yayınlandı. Dergının muhabın, yazınun sonunu, bir Kıbnslının Ma. karios hakkinda kendisine söylediğl §u sözlerle bitınyor: «O tam Bizanslıdır, düsünduçü söy. lediği defildir, »öyledifi de yap. bfı...» Geçen Pazartesi gününe ka. dsr Atina, Rum cevabının Denk. taş'a verilmesinden önce Maka. rlos'un Yunanistan'ı ziyaret etmesini bekledi. Ziyaretln cevabın verilmesinden önce gerçekleşeceği inancı öylesine kuvvetUydi ki, biz bunu Pazartesi gecesi baskentte iyi haber alan bir kaynaktan duyduk «Boşnna yann Klerides'in Denktas'a cevabı vereeelini beklemeyin, ba hafta Makarios Atina'ya gide. eek, cevap da ondan sonra veri. lecek» diyordu soruna taraf olan bir diplomat. Ancak Makarios, Atina'ya gideceğini açıkladı ama cevabın Türk tarafına verildiği gün yaptı bu açıklamasını, önümüzdeki haftanın AÖna'da oldukça «senlikli» geçeceği belli oldu artık. KÜLİS (Cnmbariyet Bflrosa) Henüz aradan bir yıl geçme. di. Gazetemizin Ankara Bürosunda bir açık oturum dCzenlen mişti. Konu Kıbns sorunu idi. önce TBMM'de înönü'den son. ra «diplomaside en tecrflbeU ve bilgili» olduğu söylenen Kocaell CHP Milletvekili Nihat Erim geldi. Ardından, o gunlerde Ankara'da bulunan ve Türk Hükümetinin Kıbnsh soydaşlanna yaptığı yardımm arttınlması için Demiret ve Çağlayangil ile görüşmelerde bulunan Türk Topluluk Meclisl Başkam ve Geçid Türk Topluluk Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Ra. uf Denktas bellrdî kapıda. Aı sonra da AP adına oturuma ka. tılan Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal göründü. Akçal o sırada Demirel'e yaptığı samlmi uyarmalardan dolayı Bakan ol. ma sansını yitirmiy genç bir parlamenter olarak dikkati Ç«kiyordu. Açık oturum sırasında Brellikle «finiter devlet» terimi tartı. sıldı. Nıhat Erim zamanm Dısisleri Bakanı thsan Sabri Çağlayaneil'in bütçe görüşmeleri cırasında Kıbns'tan cöz ederken kullandıgı «finiter devlet» terimine son derece lçerlemişti. Ada'daki ikili göriişmelerin de karsı tarafın yaranna lşlediğinl ve çözüm için vakit yitirildiğinl ısrarla soylüyordu. Açık otunımun «resmen» bitmesinden son. ra konu daha içtenlikle tartısılmaya başlandı. Ne yapılabillrdi Kıbns için, nasıl bir yol dan çörüme ulaşılabilirdiT Denktas, Türklerin nasıl bir strateji lrleyebileceklerini genel çizgileriyle belirtti. Dediğimiz gibi, içtenlikle devam etti açık oturu. mun sohbet kısmı. Bugün, o sohbette içtenlikle konuşanlar şimdi yeni sorumlu. luklar içindeler. Kocaell Milletvekili Nihat Erim Başbakan ol. Filipinlerdeki çalışmada 15 MUslOmon öldürüldü Libya parasının adı Dinar oluyor TRABLUSGARP, (ajk.) Llb ya'd« resml bir kaynaktan öğremldiğine gore, Lıbya parası. nın şımdiye kadar «Lira» olan adı değişecek ve «Dinar» olacak tır. «Dinar» ın binde binne ise «Dirbem» adı verilecektir. Yenı para, daha sonra saptanacak bir tanhe kadar piyasada kalacaktır. «Dinar» ın değeri eski liranınkinden farklı degil> dir. • Diğer vasıta kullaHEnlara karşı müsamahakâr olunuz. Trafik kurallanna uyalım # Fransız mı değil mi? Bizans üzerlne Başpiskopos Makarios son günlerde Türkiye ve Ada Türk. Saygon yine Vielkong roketlerinin menziline girdi Schroeder Berlin'de "Vur,, emrinin kaldırılmasını Kazanabilirşioiz. \!İ «Observer»e göre Esrail ile Rusya Geçen yıl Afnka'da bir ülkeyi daha tanıdık ve diplomatik ilişkiler kurduk Fransa'nm s ö . mürgeUğinden kurtulduktan son ra san, mavi ve kırroızı renkle. ri kendisine milll renkler olarak kabul eden Çad'ın Ankara' ya akredite Beyrut Büyükelçial geçen hafta başkente geldL Bu ziyaretinin önceleri Çad Cum. hurbaskanının TCrkiye'ye bir resml ziyaret yapmak arzusundan İleri geldiği sanıldıysa da •onradan Türkiye ile ticar! ilişHlerlnl geliştirmek isteyen Çad* m Dışişleri Bakanınm Ankara'. ya geleceği re bu arada bir de ticaret anlasmast tmzalanacağı oğrenildl. Bir Uksl sirketmaen Mraladı| ı iivil plakah bir arabayla dolaşan Çad Büyükelçisi Meroun Hainari'nln kumral bir kişi o . luçu çesitli söylentilere yol açtı. Bazı çevrelerde kendisinin Fran «ız olduğu iddia ediliyor. Çadlılann zenci olduklan düşünülürse bu iddlada doğruluk payı var gibi geliyor lnsana. Finlandiya'da m\'m görüştüler ÇünkU bankamızda hĞsabnz vac Bu tasarruf hesabınız ile aynca herkesten daha şanslısnz. Yıfcn ikinci çeküişinde de, yine eyet! kazanabilirsiniz. Podgorni, Kuzey Vietnam'ı ziyaret edecek lıııilijOJi Yanan Yunan feribotunu ilk terkeden süvarı oldu BKlNDÎSÎ. (THAİ OncekJ gün îtalya'mn güney doğusunda seyretmekte lken yanan Yunan feribotundan kurtanlan biı yolcu, geminin cankurtaran sandah ile ilk kaçanlardan birinın geml süvarisi oldugunu söylemisür. Bu ıddıayı öne sürea yol cu, gemide hiç bir âleün çalışTnariigırıt ve mtlrettebatın da hıg bir şey yapmadığım sozlerine ek lemistir. Tanker iken tadü edUerek ferlbot haline geUrilen 11 bln 700 tonluk Heleanna gemisındeld yangında, yolcular arasında ç> kan panikte yüzlerce kişi denite atlamış ve bunlardan kurtanl 236 kişi hastaneye kaldınlt lirahk ikramiyelerınden kazanabümek için tasararflarsTZi, engeç 8 6 k t m akşamma kadar. OSMANLI BANKASI şubeterinden birinde toplaynz. KULA TENZG1ATU Cumhuriyet Cad. No. 20 (Hilton sırannda) Telefen: 4815 64 (tlinahk: 4İU/T1Hİ BekUm: 663/7287) DÎLLERE DESTAN tesmi mifcaadeli MEVSIMSOÜU VIEIMSUCAT FABRIKASI A.Snin Yangından sonra çok sayıda ge mi Heleanna'mn imdat çağnsına karşılık vermiş ve Heleanna, Pat ras limanından hareket ettiğl zaman, içinde bulunduğu bılınen 1098 yolcudan çoğunu kurtarmışlardır. Yangm başladıgı sırada yolculann uykuda olduklan, fakat geminin imdat işaretl göndermeye başladıgı sırada çoğunun güverteye çıktıklan bildirilmiştir. Yetküüer, yangın başladıgı sırada Heleanna'mn Brindisi'mn kuzeyinde, Italyan kıyılanndan 12 mü (19 kilometre) açıkta ve hareket limanı İle uğrayacağı limanın tam ortasında bulunduğu nu beUrtmişlerdir. Ote yandan, gemiyi kuşatan alsvler, feribotta bulunan 300 kadar arabanın da yanmasına sebep olmuştur. Denize saplanan «Uynşin (8 den yalnız 3 kişi kurtnlda MtâAZAS KOPENHAG, (a a) ÖnceH akşam Kopenhag yakınlarında de. nize saplanan «İlyuşin18>de bulunan 10'u mürettebat olmak üzere 34 kişiden yalnız üçünün kurtulduğu bildirilmektedir Bu rakamın 7*ye ulaştığı söylentilerini, henüz hüküm sörmekte olan kanjıklık dolayısiyle doğrulatmak ÜkÜ l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle