18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA ALTI: 30 Agustos 1971 BEYOGLU AS (47 63 13 Harbiye) 1 Hır. çın Kıı • E. Taylor, E. Bartoa. RjS, 3 Sabtta L. V. Cleef. BİS. ATLAS (44 «8 35 . Beyofln) MafU Benden Korknut . N. Wood Rt. DUNYA (4» »3 «1 . Btyojla) M»• ceralar Belded . C Walktx. i. Nord BtS. EMEK (44 84 3* . Beyoilo) Oyna Bitü . i. ronda, M. PiccaU, K. Fr. FÎTAŞ (4» 01 « Beyo»lo) C c hennera Bomboj M. Carrol, RİS. LALE (44 35 M Beyojhı) Btf Ateşll Kadın C. Arkın, H. Darean. LEVENT (S4 K S9 . 4. Lerent) Tqı Blber DinJunit S. Davia, RfS. MISTIK (46 15 14 Begiktas) 1 Vur Emrl Y. H d u ı m . BTS. 2 Azgınlar Hanbhanesl . T. V AZLIK SİNEMALAR Btli. BTS. ÖZLEM (48 47 J3 . MeddlyeMy) BAHAB (45 35 98 . Meddiyekdy) 1 Sclâhaddin Eyyubl C Ar1 Ölüm Bana Vız Gelir kın, Kateynn BT. T. Kdkaal, 2 Blppi Perlhaa SÜTA (44 54 S7 Beratfa) 1 F. Cansel, E. ÇağUr. Kupa AJI Maca Kın . T. Kmd, BARBAROS (47 04 79 . OrtakSy) P. L'run, 2 Sevdigbn Adam, . 1 Biraı laja Btru 8er E. A. Ijlk, M. Mutla R. Pmlcy, BTS. 2 Kaptan Nemo 8ARAY (44 16 56 BtyogU) Tm• B. Bvan, RTS. dilit dol»yııiyle kapalı. BUTÜK SİNEMA (46 57 33 GarSINEMATEK: Bufün goteH yek. rettepe) Çıplak Model I. Matnr. •on, BTS. StTE (47SM7 . 3İ*U) Maecnlar M ÇAMLISET (OrtakSy) 1 Panmk jarı C. Walker RtS. Prenaes ve Tedl Cuctler . Z. De. TENt AR (4» 64 72 . Beyotta 1 İirmenrloğln, 2 Şahane tnüGoUredeU Adam A. Isık, 8. kam • B. Dornk, t. Gunay. Güneri, 2 Hem Ser!» Bem D3. İNCİBDtBt İNCt (Kumkapı) 1 ğÜ5, T. KoreL BennaUU . P. Dnke, J. Faraatl. TENt MELEK (44 43 M . BeyoJIa) no, BTS. 2 Kaçakcılar C 002 Hnlı Futbolea F. Franehl Cardinale, R. Taylor, RTS. RTS. KINAY (58 38 51 Caddeboctan) •Btf FUjılik Ordu . P. Graves, Rt. SARAY (Sebnmin]) 1 Elvcda Mr. Chipa . P. Otoole, P. Clark, AYDDf (21 53 M C«P«> 1 AtO. BTS. 2 Benl Nlye SecUn M S. Loren, A. Qainn, BTS. D. HemmlHKS, BTS. 3 Elma Sekerl V. WU1, BTS. 8UATPARK (47 81 90 BejttrUj GUNDEŞ (27 71 86 . Sehzadebagı) 1 ScvgHi Mnhafmm Y. Gfl. 1 SetsJ* Batkuı W. Bolden ncy, F. KamnfU, 2 Majrnr Ka. BTS. 2 SkaJamnfnn Kılıcı • dın T. Soray, E. Bora. RTS. 8ÜBEYYA BAHÇE (36 06 82 . KaGUL (27 71 86 Sehzadebagı) 1 dıköy) 1 Kolorado L. V. llfc Goz Ajnsı A. Isıfc. B. Cleef, Bt. 2 Milyoner Kadın, Doruk, 2 Gunahkar Kadın BtS T. Şoray, S. Alısık, 3 İnateı Gelin, C. Aıkın, 8. Alkor. HAKAJJ (23 42 33 K. Gtlmrilk) 1 Mekstka 1»79 DDnya Kupa. BAKIBKÖY: Saadet. Aytaç (Teaı RT. 2 042 Tamyamlar A n . jilyuı<). Yenl (Küç. Çek.K Merkez sında P. Franehi BTS. (Safraköy), Emek (Osmaniye), tPEK (22 25 U Çemberiitas) 0*2 Ömür (Kanarya>, Topdemlr (Gün. Hızlı Fntbolcn F. Franchl gorcn), Okan (Bah. Evler). Zuhal RTS. (Sirrnevler), Merkez (Esenltr). İSTANBIL (21 23 67 K. M. Paja) BEŞÎKTAŞ: Gaynt. Akaretler. 1 RnsUr Gcliyor Büyük Saka . B. Reith, RTS. 2 Cenfia Yeıu Şlfa (Ortakoy), Bebek. Emnlyet (Levent). Han . O. Serif BTS. HABMARA (22 38 «0 Beyant) BEYOĞLU: Beyojlu, Kember, 1 002 Haydut Pejlnde • F. Guraüşsuyu Franchl, BTS. 2 Belihlar Ala. EM1NONU: Yenl Çemberlitaj, Ti • J. Palanee. BTS. Kumkapı, Lâlell Feray. SİNEMA SLR (23 67 12 • Topkapt) FATTH: Edirnekapı, Dlupınar, TadiUt dolayıalyle kapalıdır. Goksel (Aksaray), Fındıkzade, 8AFAK (22 25 13 C«nberlitas) Duygu (Ko. Mu. Pa), Cibali. MKeralar Dlymn C Valker, GAZtOSMANPASA: Hayat. Mer. BTS. kez (Küç. Koy). YUSHZ ffl 11 « ) 1 MaccraJar KADKÖY: SeUhattln Kutman. Belded C Watter, RTS. 2 Omıt, Şila (Bahariye). PeUt (FeKllliaf. neryolu). Yenl (Fıklrtepe), Brtafl (Erenkoy). Yeni (Rami. Silâhdar. KABAKOY: Akel StSLt: Hurrlyet, Fertköy, Altta. AS ( » H 50 . KadıkSy) Tadfttt Kemal. (Mec. K6y. Nunun (GültaDolayuiyi* Kapah. pe), Okmeydanı, $Ifa (Çajlayan). ATLANTİK (55 43 7» • j bakkal) Ajk KatıU C. Bro«on ERCAN (37 22 00) Gttnahkâr Kadın • T. Şoray. HAKAN (36 45 89 KadücSy) Ca»nı Kıran Yedi Canlı Adam t. Atasoy, F. Cansel. KENT (36 96 12 . Kızıltoprak) KSz. dıitüm L. O. Ftnus. R. Fr. ÖZEN (36 99 94 Kadıkoy) Mev. «ime Hazırlık Dolayısijle bir sü. re kapalıdır. REKS (36 01 12 . Kadıköy) (02 Hıxlı Fntbolcn F. FranchL BTS. SİNEMA 63 (55 19 84 . Küçökyalı) Şuphentn Golfeslnde G. Kennedy. BİS. SL.VAR (33 «6 18 . Kadıköy) Lady Hanülton'nn Sacak Gccelerl M. Mercier, BTS. SUREYYA (36 06 82 . Kadlköy) Rlo Macerau t. p. Bebnondo, B. Fr. Türkiye Kuliiplerarası Atletizm Şampiyonluğunu Galatasaray Türkiye Biniciük | Şampiyonası bitti \ 4 0 YIL ÖNCE S0 Ağustos 1932 tarihü kazanııkea •}nı zamanda topladıği pnanlarla rekor kımuştır. Fotografta, Şampbonanın 190 metre finişlerinden biri görSIüyor. (Fotoğraf: AJİ ALAKL'Ş) Atatürk Kupasında ; Nurettin < Boşkumondonlık muharebesi BUGÜN 30 Ağustos Zaferinin •Başknmandan Muharebesi» diy» enuncu yıldönümünü yasıyoruı. geçen bugunün sabahı Türk mil1922 Ağustosunun 30 uncu günü letınin zafer güneşi doğmustu. sabahı Dumlupınarda kopan b Bugün böyle bir olayın yıldönü» yaraet, Türk ordusunun efsanevl münü kutluyoruz. Bu münasebet kahramanlığı ile düşman ordusu. le devlet daireleri bugun kapalınu bir hamlede boğmuş ve tarihe dır. • DÜN PARİSLE lstanbul arasmda ilk telefon konuşmasısı Tapıimışttr. Gazetemizden, Paris Büyükelçisi Snat beyle yaptığımız bu gorüşmede sesler pürüzsüz ve gayet ba« rak bir şekilde gelmiştir. BLDAPEŞTE'DE tek bacaklı bir cîîlenci Bteki bacağını da yine bir tramvay kazasında kaybetmış ve tramvay şırketlnı dava etmiştir. İlk bacağını kaybetmeden önce de dilencilik yaptığı meydana çıkan davacmın, bu ıkincı kazayı da merhamet celbi ile gelırini arttırmak içın bilerek ve isteyerek yaptığı kanısına vanlmış, mahkeme davayı reddetmiştir. • AMSTERDAMTÎA dun harp aleyhtan konjre, ZM9 delegenin iştirakiyle açılmıstır. Yaran şampiyon ürkiye Binicilık Şampiyonası dün öğleden sonra Ayazağa Süvari Yarışmalar Grubu müsabaka parkur sahasında yağmur altında yapılan «Türkiye Junlor Atlams» ve «Atatürk Kupası» son ayagı ile bitmiştir. Orta nnıfta junior bini. ciler arasında düzenlenen Türkiye engel atlama finali aonunda 8 puanla Fevzi Atabek (Onder) birind o l . mustur. TÜKSEK ENGEL ATLAMA Her kategorideki atlarla binicilere açık bulunan yüksek tınıf engel atlama mütabakasında Aldo Baldini iki atıyla ilk iki nrayı almıs, öteki müsabıklar elenmisür. ATATÜRK KUPASI FİNALİ Günün ve Şampiyonamn son müsabakasında Atatürk Kupasımn son ayağı kosulmus ve Yüksek / Ağır n nıfı engel atlama fınaüni de alan Nurettin Yaran birinci olmuştur. 1 Astsubay Nurettin Yaran atı Tunca ile 4 puan, 2 Üstegmen Ateş Dağlı atı Ulaş ile 11 puan, 3 Üstegmen îbrahim Murat atı Yüksel ile 12 puan, 4 Tunç Çapan atı Colibiri ile 13 ouan. T İSTANBUL GâLATASİRİY şampiyon Erhan GÜRER ürkiy» Kulüplerarası Atletizm garapiyonluğunu dun Galatasaray 29013 puanla kazanırken, nrıkla atlamada Ömer Giray da 4Ö0 m. yi açarak lcendisına aıt 4.45 m.'lık Turkiye Rekorunu yenilemiştir. Dün sona ercn Şampiyonada ikincilıği Hacettepe (28598 puan), üçünculügu de Mersın Amator Atletizm (28522 puan), takımlan karanmışlardır. Bu arada ilk kez 3000 m. engelli yarışına giren Muharrem Dalkılıç finişe iki tur kala engelden atlarken sakatlanmış ve terketmişür. Dalkılıç Balkan Oyunları içm Zagrep'e gidecek Milli Takım da bulunmaktadır. Sampiyona sonunda takımlann puan durumları şöyledir: 1 Galatasaray (29013), 2 Hacettepe (28398), 3 Mersin Amatör Atletizm (28522), 4 Fenerbahçe (25196), 5 Izmir Karantina (24245), 6 Karagücü (23837), 7 Ankara Havagucu (22034), 8 Zonguldak Stad AÜctık (16729). Dunku yarıslarda dallarında birmci olan atletler ise çunlardır: Disk atma: M. Huseyinoğlu (F. Bahçe) 43.62, Üç adım atlama: Aşkm Tuna (A. A t ) 1449, 800 metre: Mehmet Tümkan (Hacettepe) 1J2.1, 300 metre engelli: Mehmet Akgün (G. Saray) 9^0^, 400 metre engelli: Cengız Akıncı (Hacettepe) 54.4, 200 metre: Ertuğrul Oğulbulan (Karantina) 22.2, Sınkla atlama: Ömer Giray (Hacettepe) 450 m. (Y.TJt), Çekiç atma Nııri!İl?h hak (\ At t •< <n > > Türkiye Kuliiplerarası Atletizm Birinciliğinde , C • ? > 789 Sırikla atlamada Ömer Giray 4.50 m. ile Türkiye Rekorunu yeniledi» 1 SOLOAN SAĞA: 1 Bir yerda kuUamlan oranın mall olup alındığı gıbl tesllm olunan eey, 2 Bir isteğin yenn« gelmeslnl ümitle bekleylş. Bir hayvan hastalıgı. 3 Eski bir dayak »ekü. TERSI vilâyet. 4 TERSÎ asağılık; Adi. Tekrar hatırlamak için bir yere kısaca yazılan vazı ve alınan fşareî. 5 Bir hastalık «onu saçlan dokulen. Bir Mrasenin dalm! bulunduğu yer veya çalısma mahalli. 6 Dağın alt tarafı. Hindlstan'da Tac Mahal'in ECZANELER T • Ligi karşılaşmalan •••••••• BEYKOZ : 5 EYÜP ; 0 STAD : Şeref BETKOZ : Tayfnr (7) Göndüs (7), Ekrem (7) . K. Ali (S), Erdoğan (7), Oral (9) . Reeep (7), Sinan (8), Haldnn (8), Fevzi (7), Sabahattin (7) [Cebbar (7)] EYÜP : Saim (3) Adnan (3), Fikret (3) . CengU (4), Hak. kı (5), Gündüı (3), Hüseyin (3), Tnrsn (5), Serdar (3), Tnfan (5), Selçak (3). GOLLER: Dk. 7 Reeep, Dk. 15 Sabahattin, Dk. 29 Slnan, Dk. 41» ve n HM.n. bulundugu »ehfr. 7 GüzeUık kl dil). 8 Başlaneıcı olmayan pmaıı. TEKSÎ bir deniz. 9 Bil kimseyl veya vak'ayı yâdettlrdiği için fafeiyıan venlen gey önemi nedeni ile bir yer* vazılan yazı. Bir nota. YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 Yeni kıyafetleri takdim eden moda gecidı. TERSİ kimyada helyum. 2 Bir seyin korunmasını bajkasına bırakmak. Kimyada baryumun Eimgesi. 3 Bir lst« tekrarla elde edılen el ustalıjh Bir beson. 4 TERSİ Salvador ön edl İle çağdas surrealist tspanyol res. samı. Kuşlarda mlde 5 6 Harp gemilerınde erlerln yat« tığı asılı yatak veya yelken bed mânâsına. TERSİ yemek. 7 Kimyada altının slmResl. Bitki ve hay. vanlarda yasamak için luzumlu vm faydalı vazi. c fcd bulunan a vücut parcası. 8 Etktrtk C akımı anahta n. Kimyada iL alüminyumun «|£>KH£|1|£( simgesl 9 Bir nota GO. • EUVT reste bir o. \e Bvvelld ^Qnk1l yun. bulnıacanın haliedilmla »ektl ı KADIKÖY radyo İSTANBUL 05.55 Açılıj, Program 06X0 Günaydın 07.00 Köye Haberler 07.03 Türküler, Oyun Havalan 7^0 09.00 30 Ağustos Za*er Bayramı dolayısiyle Ankara Radyosu ile ortak yaym. 09.00 Ev İçin 09.20 YiğiÜeme ve Koçaklamala» 09 40 Arkası Yann 10.00 Haberler 10 05 Çocuk Bahçesi 10^0 Karma Özel Müzik Programı 1115 Türkçe Sözlü Hafif Baö Müziği 1130 Yurttan Sesler 12.00 Haberler 12.10 Çok Seslendiriimîş Türk Halk Müziği 12J0 Türk Müziği 13.00 Haberler, Resml Gazete 13.15 Oyun Havalan 14.00 MahalU Sanatçılardan Deyişler 1130 Türkçe Sözlü Hafif Baü Müziği 15.00 Haberler 15.05 Solistler Geçidi 15.30 Fehmi Ege Orkestrası 15.45 Bağlama Takımı 16.00 Türk Bestecüeri 16.30 Beraber. Solo ŞarkJar 17.00 Haberler 17.05 Köy Odası 17.25 Yurttan Sesler 1750 Reklâm Programlan 19.00 Haberler, Hava Durumu 19 25 Atatürkle Beraber 19.30 Marşlar 19.40 Fuat Türkoğlu Orkestrası 20.00 20.30 • Taksim: 3 Yeşildirek: I Stad: Şeref Hakemler: tsmail Hendek (6), Güngör Tuncer (6), Yüksel Erkan (6), Taksim Aleksi (6) Arif (6), Hayko (6) . Vahan (7), Garon (6), Agop (6) K. Garbis (7), Yiğit (6), (Kâmuran 6), Hüseyin (7), (Mustafa 6), İbrahim (7), Nevzat (7). YeşUdirek: Öner (5) Hüseyin (6), tsmail (6) . Yümaz (6), Osman (6), B. Süleyman (6) • Öcal (6), Erkan a ) , Yusuf (6), K. Süleyman (6), îbrahim (6). GoUer: Dk. 22 K. Garbis, Dk. 33 Erkan, Dk. 34 K. GarbU, Dk. 49 Vahan. 21.00 21.10 21.40 22.45 23.00 23.45 23.55 24 00 Bir Varmıs, Bir Yokmus Bu Toprağın Sed 30 Ağustos Törenlerinden lzlenimler 24 Saatin Olaylan Bir özgürlük Destanı T^JVIJM/de Geçen Hafta Haberler Atatürk Orotoryosu Gece Müziği Günün Önemli Haberleri Kapanış İSTANBUL tL 2. ve 3 . LIGDE DiGER HAÇLAR İKİNCÎ TÜRKtTE LİGİ : P.T.T. : 0 . Gençlerbirliği: 2 Ad. D. Spon 1 Şekerspor: 1 Konya ld. Yurdu: 1 KocaeU: 1 Zonğuldakspor: 1 . Balıkesir: 1 Trabzonspor: 0 Sakaryaspor: 0 Iskenderunspor: 0 Kütahya: 0 Sıvasspor : 1 Altmordu : 0 Orduspor : 1 Konyaspor : 0 Kayserispor: 2 Afyonspon 0 Aydınspor : 2 Feriköy : 0 ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE LİGİ : Altmdağ : 1 . S. Barbaro3 : 2 Hacettepe: 1 Gaziantepspor: 0 Mardinspor: 2 Kjrşehirspor: 0 Erzurumspor: 1 . Kınkkale: 0 İzm. D. Spor: 4 Beylerbeyi: 0 Ispartaspor : 1 Düzcespor: 1 B^espor: 1 . Kırklarelispor: 0 Kastamonu: 1 . S. Gençlik; 0 Edirnespor: 1 Karagümrük: 0 Denizlispor: 1 İzmirspor: 1 Açılıs ve program Dıskoteğtmlzden 10 30 Bayrarn günü için müzflc 11,30 Muıyatür müzik 12.00 Hafıf Batı mUziğl 12^0 Konçertolar 13.00 Praasızca şarblar Sonat saati 14.00 Hafıf Batı müziği 14.30 Şan sololan 15.00 Bayram günü için müzik 16.00 Türk bestecıleri 17.00 Hafıf Batı müziği 17.30 Küçük konser 18 00 Gençlere muzık 18 30 Senfomk müzik 19 00 Hafıf Batı müziği 19 30 Pop dunyasmdan 2015 Türk yorumculan 21.00 Operaya gidelım 21.45 Ulkelerin müziği 22.00 C. Aznavour söylüyor 22 30 Operet melodileri 23 00 Gece ve müzik 24 00 Barok müzik 00 3(1 Hafıf Batı müziğj 01J00 Program ve kaparo? 1 0 0 0 ANKARA 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08 00 08 05 08 30 08 40 90.00 09.20 09 40 10.00 10.00 12.00 12.05 12.20 12.45 13.00 1315 14.00 14J5 14.40 Açılış, Program Günaydın Köye Haberler Kahramanlık Türküleri ve Oyun Havalan Haberler Hava Dunımu Marşlar Türkiye'de Bugün Serhat Türküleri Marşlar AnıtK.abir'de Yapılacak Torenın Naklen Yayını 30 Aeustos Özel Programı Mehter Müziği Oyun Havalan Ara Haberler Şehir Hıpodromu'nda Yapılacak Törenin Naklen Yaymı Ara Haberler Marşlar Halk Müziği Oyun Havalan Haberler Resmî Gazete Marşlar Çok Sesii Halk Türküien Türk Müziği Türk Hafif Müziği 15 00 Ara Haberler 15 05 Siırlerle 30 Ağustos 15.20 Marşlar 15 35 Türküler Oyun Havalan 16 05 Cocuk Bahçesi 16.2U Sarküar 18 40 Turk Hafif Müziği 17 00 Ara Haberler 17 05 Yurttan Sesler 17.30 Kov Odası 17 S0 Rehiâm Programlan 19 00 1125 19 19 19 19 20 20 3n 35 45 55 20 4!) Haberler Hava Duruır A t a t ü r k i e Bpraher RekJâm S p o t l a n 30 Asustos Marşlar Turk Muzıgi Geçen Hafta Serhat Türküleri Bir Varmıs Bir Yokmuj 24 Saatın O l a y l a n 30 Ağustos Turk Mıızıgı Türk Hafif Muzıği Tiırk"ler Ovun Havalan Haberler Güpun Önemli Haberleri KaDanış yürürken pirelli koşar! AR 92 kolay kolay AR 92 olmadı. AS 22 de tesadüfen AS 22 değil.. Koskoca bir Pirelli aradı, uğraştı, denedi bunları, Dağ tepe gitsin, tepe tepe kullamlsın diye. Bugün kullandığın AS 22, AR 92 yarının da lâstiğidir, Pirelli tekniği zamandan da hızlı gider. zaman I GÜNEŞSPOR : 1 SOĞANLI :0 Maltepe Gençlik Kulübünün tertiplediği turnuva maçlarma dün de devam edilmiş, günün en önemli maçmda Güneşspor, Soğanlı'yı 10 yenmiştir. Zevkli ve heyecanlı geçen karşılasmanın tek golünü 41. Dakikada Mehmet L frikikten atmıştır. Turnuva maçlanna bugün de Maltepe Stadıada devam edilecektir. 20 55 21.00 21 05 212.5 2155 2215 22 45 23 55 24 00 AT YARIŞLARI 1. KOŞT7: Pavori: Küçük Jale, Plâse: Şoray • özlen, Sürpriz: Tuğban. 2. KOŞU: Favorl: Escodero, Plâse: Mustang. 3. KOŞU: Favorl: Burçak, Plâse: Şaheser • Zişan, Sürpriz: Karaböcek. 4. KOŞU: Favori: Gold Coin, Plâse: Du Barry. 5. KOŞU: FaTOri: Boğaziçl, Plâse: Fırat Erciyes, Sürpriz: Gözaydın. 6. KOŞU: Favorl: On The Bock, Plâse: Villars. 7. KOŞU: Favori: ömek, Plâ n: Neşva • Diba, Sürpriz: Murat, TÜKSEL ERÜÇ Merhum Râgıp Can ve Melek Can'ın kızları. Uenızcılılî Bankası Camialtı Tersanesi Mudurü Y Mühendıs Kurı Trakyalı'nın eşı, Seden, Haluk ve Haynye Trakyalı'nm annelerı Gülbün Sarıoğlu ve Sonmez Can'ın kardeslen. Behiye ve Ahmet Hacıoğlu'nun gelınlerı, Macıt Sarıo§lu'nun baldızı Bingül ve Guven Belgın'ın teyzelerı. Mustafa ve Şadıye ö? türk, Mehmet ve Saniye, Lütfü ve Mıinure, Hılmı ve Sevıi Hacıoğlu'nun yengeleri, ıyılık tımsall. vefakâr. mustesna ın'saı V EFA T TURKIIRELU NERMİN TRAKYALI Hakkın rahmetıne kavuşmustur Cenazesi 30 Ağustos 1971 Pazartesi curııı (bugun) ıkınd' namazmı müteakıp Şışli Camısinden kaldırılarak Zıncırlıkuyu'da ebedî istırahatgâhına tevdı edılecektir. A I L R Sf (Cumhuriyet . 7235)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle