09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Mttaöftr YararUnacaftı İ M T , RENKlt ANSİKLOPEDİSİ'dir. att HoliiHh Çıkmufttr. Taksitle de Satılır. T«pun tt* Ytrtart: NMbri'dı UMİTd» OCMC RtT» BAftmM fri. v. •ATt» V t y l ı y ı COVM BA3IM <• VAYINIVt • teunhul ÜLKÜ OKUL umhuriYet Kurncustu YUNUS NADİ UNIVERS1IE ANKARA tÜYÜK Dfc^ANE'nit ^LARI CİLTLİ: 120 TL. CİLTSİZ: 100 TL. ttNİVERStTETE B&Z1RLIK FENKÜRSLARI X ) UN1VERS1TETE HA2IRL1K *• " •. CİLTLİ: 75 TL. Kitaplarını alarak diltdiğiniz FAKÜLTEYE GİRMEYİ GARANTİLEYİNİZ 48. yıl, sayı: 16907 Telrr&f T» mektup adresi: Cumhunvet tstanbuJ Posta Kutusu: îstanbul No 246 n A«ııefrke Telefonlaft 22 43 90 22 42 98 22 42 9 7 2 2 42 9 8 2 2 42 İ9 3U AgUSIOS BÜYÜK DERSANE CEBECİ v« YENtŞEHİR,ANKARA Meclis, değişiklik teklifinin j ilk görüşmesini bitirdi | ONIVERSITELERDE OLAY ÇIKARSA YÖNETIME DEVLET EL KOYACAK. ÖĞRETIM ÜYELERI PARTILERDE GÖREV ALAMAYACAK. 4 SİYASÎ PARTİNİN ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERLE İLGİLİ 11. MADDE YENİ ŞEKÜYLE KABUL EDİLDİ. TRT'nin OZERKLIGI KALDIRILDI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mcltem Yoldaşean, Ostnan YoM*şe*B, Attan lnce... 120. madde flzerind* konujan MGP Genel Başkanı Turhan Feyzıoğlu ıle AP'Ii Orhan Oğuz, getınlen değışikhğin olumlu olduğunu bıldlrmişlerdır. Her ild profesor mılletvekılı de unıversıtelerın Anayasaya sadık olmalan gerektığini belirterek, 5gretım uyelerlnin asll görevleriDI yenne getirirîcrken, politik ve ıdeolojık yonlere »«pamıyBcaklmm ıfade etmişlerdir. Feyzioğlu «Üniversite öıerkliğinin bağıntsıılık snlamııuı felmediğinı» soylemıştir. Bağımsız lstanbul MületveHli Mehmet Ali Aybar, getınlen değışıklığı bütünuylö reddeden (Arkaa Sa. 7. Sü. 5 de) Türkiye Cumhurıyeti Anaytsasının maddelennln değıştirilmefi ve geçıci madffeler eklenmesi htkkındakl kanun teklifınm bınncı gorusmesı dun Millet Meclistnde tamamlanmış ve teklıt bu ilk goruime sonunda kabul edılmıştır. Geçtığımiz Cuma gunu başlayan goru^melerde 38 maddeden «onra sıyasî partılerce uzerırule uzlaşmai. a varılamayan 11 madde de dun Partılerarası Koraısyonun çahşmalan «onucu 4 sıyasî partinın uzennde bırleş tığı ortak bır metın halınde butun maddelerin gorüşulmesl «oca erdıkten «onra elt alınnuf •e kabul edilmi;tir. Taksitle | mal alan | vatan daş | yüzde 24 • faiz | ÖdÜyor Taksitli satışları finanse edccek kurum kurulması önerildi Özgen ACAR AGÜSTflS Büyük Zafer'in 49. yılı bugün ıvarı Alayı'nın Komutanı Binbajı Galip, maiyeti ile İl!lil||!!li!l|||||||||||!!f|||||l!lilllll!i!l!lilil!![llll!lllllll!l!ll!IIH # ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) Meclisten notlar İnönii Çağlayangil çaHalması... Tmtuuı ILGAZ ANKARA (CumhnriyetBürosn) Pek guzel başlamıştı, nazar değdı anlaşılan . Herhalde AP Genel Başkanı Suleyman Demirel'ın nazarı değtnıştlr. «1961 Anayasasmın bazı maddelerinin değiştirılmesi ve bazı çeçici maddeler eklenmesi» hakkındakı kanun teklifınm Millet MeClısinde goruşulzneğe başlandıgl İlk gun saatler 21'ı gosterlrken 1 Ismet Paşa bennutad AP kulıııne açılan kapıdan Genel Ku. rul salonuna gıriyordu ve kolunda uzun boylu bınsi vardı. Başını Paşaya doğru eğmlş olduğu içın, ilk anda goremedik yüzunu . Neden. soara goruşmelerı izlemek içın gelen Senator (Arkaa Sa. 7, Sfl. « de) Setthattin Borm TB Fatib Oktumus., 5 soyçpra sanığı diin flnkara'dan İzmir'e gönderildi IZMtB, (Cmnhuriyet Ege Bürosu) Zıraat Bankası soygunu sanık lanndan Yaşar Kayaşlı, Kadlr Kaymaz ve yataklık yapan Dr. Gulfem Yoldaşcan'ın »orgusuna devam edılmektedır. Soygun Jle ılgıleri olduklan •anılan ve oncekı gece Emek Mahallesmde yakalanan 4'u etkek l'ı kız 5 kışı Ankara'dan tzmır'e getınlmişlerdır. Poll* yetkılllennın verdıği bilgly» göre, Ankara'dan getınlenlenn adlan şunlardır: Fatih Oktümü? (Orta Doğu Teknık Üniversıtesi oğrencı), Selâhattin Bora (Use mezunu), Altan Imer (Lıseden terk, i?sız), Osman Yoldascan (Orta Doğu Teknık Üniversıtesi . oğrencı) ve Mete Yoldaşcan (Lise mezunu Sosyal Sıgortalar Kuruınunda gorevh). Ankara'dan Izmlr'e getirilen S kışi Ikınci Şubede gozaltına ahnmışlardır. 5 kışıyle bırlikte iki valız, bır çanta ve üç pakette ne olduğu bıldinlmemiftır. TUrkiye'de taksitle dayanıklı tüketlm malları satın alan vatandaşlann genellıklo ortalama yüzde 24 oramnda faiz ödedikleri saptanmıştır. Taşıt araçlan dışuıda kalan dayanıklı tüketım njallanndan 1968 yılında 735 mılyon liralık satıldığı, 1972 yılında da 1 milyar llranın üstünde satış yapüacağı hesaplanmıştır. DP.T. bu mailann taksitle satışını sağlamak ve ucuz kredi bulmak üzero yeni bir kredi kuruznunun kurulmasını önermiştir. ÜçtlncU Beş Yıllık g»Hnnnın Plânı calışmalanna esas olmai Ozere DJP.T. taraiından hazırlanan <Banka kredi sisteminin yeniden duzenlenmesl» adlı rsporda taksitli satışlar konusunda Ozetla şöyle demlmektedin «Dayanıklı er efyalan Te moterln Uştt araçlan satışlarms in alt t»*"" * rmkamlara dayanarak yapılan hesaplara göre ha. lea Türkiye'de kullanılmakta olan taksitli satı? kredisinın hacjni kabaca 600 milyon Uradır ve yıllık artışlar da 150 milyon lira dvarmdadırj» Eaporda 1968 ve 1972 yıllan dayanıklı tüketim mallannın satışlan ile ilgıli şu rakamlar verilmektedir (Müyon olarak) : Malın cinsl 1968 1969 Buz dolaplan 240 340 Çamaşır makinal&rı 92 120 Su ısıücüarı 33 43 DlklŞ ma!rİTi«l»Ti 87 F. Altay o günleri aniattı törenle kutlanıyor ANKARA, (Cnmhuriyrt Bürosn) 30 Afustos Zaferinin 49. yüdonümu, bugün yurtta ve yıırt dışındaki temsücıliklerle yavru vatan Kıbrıs'ta törenlerle kutlanacaktır. Büyük Zafenn 49. yıldonümU dolayısıyle her yer bayraklarla suslenecels ve büyük şehirlerde askeri bandolar konserler verecekierdır. Gece de tener alaylan düzenlenecektlr. 30 Ağustos Zafer Bayramı, îstanbul'da Vatan Caddesi ile Kadıkoy îskele Meydanmda düzenlenecek törenlerle kutlanacaktır. (Arkası Sa. 7, SiL 2 de) "Zaferin başlangıa Sakarya'dır,, Ergin KONUKSEVER 119 Mutfafc fınnlan 9 12 Gaz sobalan 40 55 Elektnk supürgelerl 9 12 (Arkka Sa. 7, Sft. S de) Altay, Atatürk'un Kurtulnş hedıye eltığ! kılıçla . Savaşmda kullandığı ve kendısme (Fotoğraf: Eıgin KONUKSEVEKJ îstüdâl savaşımızm unutulTv / Jsomutanlarmdaıı, Yunan Or rn , dusuna son ve kestn darbeyi mdıren 5. Süvari Kolordusu K o mutanı emekli Orgeneral Fahrettın Altayla büyük zaferin yıldonümünde anılarla dolu birkaç saat yaşadık. EmekU Orgeneral, «îsüklâl Sa. vaşunm anılanyla dolu olan & mırgândald evinde «Büyük Taar> tuüu yenıden dıle getınrken, o gunlenn heyecanı içınde şunları soyluyordu. «Bu zaferin başlangıcı blr yıl önceki Sakarya Meydan Savaşı' dır. Vç hafta suren o çetın savaş basanlınca mılletın tnanevıyatı çok yukseidL Ataturk, Mco lisın yetkilerını kiıllanmasıyla Başkomutan ve MareşaJ oldo. O da vatanı kurtarmak içın var kuvretiyle çaUşmaya başladı. lşte bn kuvvetie 26 Ağnstosta baş layan Afyon Şavaşı beşıncı gunu 30 Ağnstosta Çal Köyfi civannda son buldn. Memleketimızi çiğneyen düşman ordusn yok edılunşil» İstanbul'da 30 AGUSTOS ZAFERÎ'NÎN İLK KÜTLANIŞ|\ Yazon: Prof Bedrettin TUNCEL Ordu Valisi Eran, iş adamlarının köylere yardım etmesini isledi ORDU Vall Musa Eran, köy hızmetlerinin eksıksiz gorülıneBi amaa Ile Ordulu ış adamlan (Arkaa Sa. 7, Su. Z de) Yunan ordusu yalnız mağlup değil belki mahvedilmiştir Vatîkan'ı binlerce tunsün doldurduğu şu sıralarda geleneksel gıysılen içındekı Vatıkan muhaf ızlan mini etek ve mını şorta mücadele açmıslardır. ResımJe geleneksel giyslri ıçınde bır Vatıkan muhafızı Belçıkalı guzel bır tunstı Vataian'cUn dıjarı atarken goruluyor (Foto: BBA) trenl, Afyona gelinceye kadar, bttyük bayram şenligi havasmda, bayraklarla istasyonlard», yol boy Doksan yaşını geçldn, hayattaki en eski Harbıyelı ve Kurmay Subay olan Paiırettin Altay Paşa artık amlanrun coşkunlugu lçindeydl. Kahraman asker, Turkün kanıyla yazdığı bu destanı anlatmaya devam ettl: (Arkan Sa. 7, Su. 1 de) Büyük Taarruz nasıl hazırlandı Sunay gençleri yeni bir uyanış ve işbirliğine çağırdı • TAĞMAÇ DA «12 MART ÖNCESİ ORTAMININ TEKRARLANMASINA MÜSAADE EDİLMİYECEKTIR» DEDÎ ANKARA CumhuTbaşkanı Cevdet Sunay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyle dun bır mesa] yayımlamıstır. Sunay mesajmda, bütun vazıîelenni mılletımizıa arzu va iradesıne, ulkemızin gerçek ihtıyaçlarına ve Anayasa ile tâyın edılen Cumhunyetımızın bekasma yaravacak surette yenne getirmelerı gereken gençîenmızı, onları yetıstıren aılelenm ve oğretıcılerını yeni bır ujanış ve ışbırlığıne çağırmış, «Bn esaslar ile nizam dısına çıkan aşın düşunce ve zararh faaliyetlerinden dtıirü snçln dnrnma düşmuş ve vanlış vollara sapmif (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) GECELEYİN POLATLI VE ESKİŞEHİR lannca birifcml?, iiralanmış halkın coşkun sevgl, beyecan gosterilerlyle karşüanır. Polatll, gece saat birl yınnl geçe vanlan Eskişebir garlan, yakınlan hıncahınç dolu. Istanbuldan d&vetlileri getlren trende BUyUk MUlet Meclisl Relai AU Fetbi Bey, bazı oıebııslar» bu arada Men* teşe mebusu Comhoriyet Başyazan Yunus Nadl ve tstanbul gazetecileri var. Trende Fethi Beyin Yunus Nadl ile «Büyük Taarruz» dan önceki bans teşebbuslen Uzerinde çok UgJ çeMd, (Arkan Sa. 7, Sfl. 3 de) Başkomutanlık Meydan Savaşı YAZAN: Kenan ESENGİN Emekli General Bugün 2. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle