11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cümhuriyei «JAS1N LYMAYJ AHLAK itASASl.NA TAAHHÜT EDER Sahibı: Curahurtyet Matbaacıhk ve Gazetecılik T.A.Ş. dln « « NAZİMK NADİ • Sorumlu Yazı Işlen Müdürü : SAMİ KARAÖRE» • Basanve Yayan : CUMHURİYET MATBAAC1LIK ve GAZETECtLtK T.A.SJ. Cajaloğlu Halkevl Sk. No. 3941 • * B lİ w n R O I A nR • ANTCAKA: AtaHrk Bulran Tenar Apt I ** *• ** • Yenisehir Tel: 120920 129S44 j ( ABONE ve İXÂN Senelik • Aylık 3 Ayhk 1 Aylık Xım If) * tZMÎB: Tınlpaja Bulvan Afsamflu îjhanı Tel: »1230 »470» GÜNEY tLLERİ: Kunıköprü 34 aokak No. 40 ADANA Tel: «5(1 3S34 ıso 80 44 ıs A«u PMta Turt Dıgı 288 144 73 34 Baglık fMaktu) »0(1 U n 3 üncü tarfa (Santunl) 83 * 2. TS 1 ocl tajt» {Santlml» M» 4. S. 9 neı t&ria (Sanümll 75 1 Ntsan, NikSh. Evlenrae, Dofurn 100 » ölüm, Mevlid. Tesekküı 23 üncO (S Cm) |50 • Ö!üm. Mevlid. Tesekkür « Cm.) „ 100 • SAYISI 50 KURÜŞ (Baştarafı ı jnci sarfada) man Kılıç ve Ruhi Koç (Öğrenci değilı tutuklanarak cezaevine gön deıilmişlerdir. 4 öğrenci daha lunduğu öne sürülen kız öğrenci Büe Tunalı nın annesinin, kızının masum olduğuna dair bir şey ler sö3'ledigi dujulmuştur. Yargtç. sonuçta her ikisini de salondan çı. kartmıştır. Duruşma sonunda. komandoiar la DevGenç'liler arasmda çıkması muhtemen olaylar, Polis tarafından önlenmiştir. Komandolar, daha sonra marşlar söyleyerek ve «Kahroisun Komünist!cr !diye bağııarak, Ulus'a kadar v'irümüşlerdir. Duruşmada olaylar Sanık avukatlarından N'iyazı AÜırnaslı, savunmasını yaparken, •Devrimcilere ateş edeıı. sonra buraya gelip tanıklık yapanlann, yurtlaruıa astıkiarı bir takım hayvan ve köpek resimleri. bunlarm kinı olduğunu göstermeye kaı'i delildir. Bunlar. esas suçludur» demiştir. Bu sözler üzerine salonun arkasmda bulunan ve «Komando» oldukları öne sürüien gençlerden biri, Hakim bey. burası Rusya'nın halk mahkemesi değildir!> diye bağırmıstır. Bu sırada, çantasında 3 tabanca bu Dört DevGenç üyesi tevkif edildi öte yandan, Şereflikoçhisa komiserUği ile resmi devlet dairelerine sabotaj yapacaklan ihbar edilen 6 DevGenç üyesinden dördü önceki aksam tutuk ianarak ilçe cezaevine gönderümistir. Öğrendiğimize göre, yapılan ihbardan sonra çevrede güvenlik tedbiri alan polisler gereflikoç hısar'daki DevGenç binasırun önünde kıstırdıfı sanıklan otomobille kaçmak isterlerken ya kalamıştır. Bunlardan Seçim Ytizüak, polislere silâh çekmiş, fakct atsş etmege fırsat bulamamıjtır. Bu şahsm üzerinde ayrıca bir de dinamit bulunmrîtur. Üzerlerınde :rra, bıçak ve di namit lokunu b^lundugu scylenen Süleyman Ekici, Ysşar Çelik»r ve Orhan Dcğan adlı DevGenç üyeleri de tevkif edilmiştir. Saniklardan diger ücisi ser best brakılmıştır. CHP'Jiler (Baştarafı 1 inci sayfada) Ticaret Bakanının yapacagı açıklatna daha önceden çoğaltılarak Meclis Basın Bürosuna gön derilrmşti. Çolakoğlunun önceki gün Mület Meclisi kürsüsünden, Demirel kardeşlere Ziraat Bankasıncs açılan yolsuz kredileri açıkladığı rapora, Millet Meclisinde cevap vermedifini öne sürenCH.P. li senatcirler, nin rapor hakkmda bilgi istemesini «dams'idı döVÜ5» olarak nitelemisler ve kontiTnasım enrellemi'jlerdir. A.P. Sarrtsun senatörü Rendecinin gündem dışı bir konuşmay 1» Bakandan bilgi istem?si üzerine A.P. li Başkanvekili Macit Zeren, Ticaret Bakaru Gürhan Titrek'i kürsüye dâvet ermiştir. Bunun üzerine C.H.P. li senatörler hep bir ağızdan bagırarak Başkanın bu rutumunu protesto etmişler, Millet Meclisinde yapamadığı bir konuşmayı, Senato kürsüsünden de vapamıyacağmı, rapor hakkında Millet Meclisinde konuşması eerektiğinl savunmuşlardır. Başkanvekili Macit Zeren'in usul hakkında söz istemlerini de Bakanın konusmasmdan sonra yerine jjetireceğini bildirmesi üzerine C.H.P. li senatörler sıra kapaklanna vurarak Bakamn konuşmasını ensel lemişler. olaylar sırasında C.H.P. li Ekrem özden de A.P. li Başkanvekilinden iki ihtar cezası almıştır. Bakamn konuşma olanağı bulamaması üzerine Baskanvekill Macit Zeren oturuma ara vnistir. Liseli genç tutuklandı Oda:ar Birliğine patlayıcı mad de attığı iddia olunan ve kaçarken yi!:iı!anı»n belgeli lise ögrencisi Burhan Sahin de dün Köbetçi As'ive Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır. Burhan Şahin'e dinamit veren Siyasal Bıjgiler Fakültesi öğrencilerinden 2'sinin aranmasına da devam edilmektedir. POLİS, BİR CENCİ VURARAK YAKALADI ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Konya ögrencı Yurduna iki otomobille baskın yspıp patlayıcı madde koymak isteyen bir grubun peşine düşen polis sanıklardan birini yaralayarak yakalarnıştır. Konya Yurdu önüne önceki gece 41 AK 163 ve Oi FR 334 f rj^âkalı otolarla bır grup genç gelmış ve vurda patlayıcı mad de koymak isternişlerdir. Ancak. vurt yakınında görevli polis memurlannın engellemesi üzerine sanıklar Reldikleri otomobile bi nerek olay verinden uzaklasmış lardır. Durumun Emnıyet Müdürlüğü ne büdirilmesı üzerine güvenlik ekipien, sanıklann bındiklen otomobillen Gazı ürman Çiftlıği yakınlarında kıstırrnışlardır. Sanıklar. polisten kaçmak içir otomobillen terk ederek fcoşma va başlamışlar ve bu arada gö revii memurlar ihtar ateşi açmışlardır. Ateş sırasında Ali Başaran adlı genç kalçasındarj yaralaamıs ve Aümune Hastanesinde tedavi altına alınmıştır Diğer sanıklar ise kaçmışlardır İkinci oturum Olaylar, ikinci oturumda da sürmüş. usul hakkında söz alan Sırn Atalay (CHP). bir tertip hazırlandağmı belirterek, «Tarafsız olarak bildiğimiz Zeren, hu tertibin icine Rİrmiştir. Bakan. burada konuşmadan ör.re, Vionuîmasını bastırıp basına dafıtmıştır, Mesflede, »adece usulcüzliik deiti. tarafsızlık da mev. zuubahistir» demiştir. Bakanm. Meclis'te yapamadıg: bir konusmavı Senato'da yapabilmek için Başkan ve bir üve ile üçlü bir tertibin içine girdigini belirten Atalay. bu durum karsısmda hem Bakamn, hem de Başkanın istifa etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Birbirlerinin üzerine vürüyenler Atalay'ın suçlamalarına cevap vcreceğini bildiren Başkan Zeren, konuşma fırsatı bulamadan AP ve CHP'li senatörier, sert bir tartîSTnanın içine girmiş, bu arada AP'li Rafet Rendeci ile CHP'li Salim Hazerdağlı, birbirlerinin üzcrine yürümüşlerdir. Başkan Zeren, bunun üzerine 10 yıllık tutanaklan incelej'erek Atalay'ın suçlamalarına cevap vermek Czere birleşimi kapatmış, Salim Hazerdağlı'nm da, «AP'yi hırcızlıklara gbz yuman bir iktidar» olarak niteleyen sözlerinden ötürü cezalandırılmasını Genel Kuruldan isteyeceğini bildirmiştir. USİS bahçesinde dinamit bulundu Amerikan Haberler Merkezinde görevli polis memurları, dün bahçede bir dinamit lokumu bularak, durumu ilgüilere duyurmuşlardır. Dinamit lokumu, zararsız hale getirilmiştir. Konuşamıyan Bakan. basın toplantısı vaptı Ticaret Bakanı Titrek, Senatoda konuşturulmayınca Parlamento Basın Bürosunda basın toplantısı yapmış, Gaziantep CHP Milletvekiü Çolakoğlu'nun Mecliste öne sürdüğü iddialar hakkında açıklamalarda bulunarak, kimseyle tertip düzenlemediğini söylemiştir. Bakan, «Gizli» denilen raporun gizli olmadığını, Ziraat Bankası Yenişehir Şubesinin belli tarihler arasmdaki bütun banka faaliyetlermi içine alan genel ve normal bir müfettiş raporu olduğunu ifade etmiştir. Bakan «Gizli bir rapor ve a raporda usulsüz ve kanunsuzluğu tesbit edilmis bazı hususlar bulunsaydı. bu takdirde müfettişler, tavsiye ve telkin rerine bu kanunsuz muameleleri vapanlar hakkında kovuşturma vapılması hu«u<runda teklifte hulunurlardı. Ziraat Bankası Yenişehir Subesinde. bankanın (ienel Müdürlüeii müfettişlerince hâlen trtkikat ve tahkikata devam olunduçunu ilfililerden öçrenmiş bulunuvorum. Kredilerin açılışmda hiçbir kanunsuzluk mevcut defildir. Belki isleviş tarzında ufak tefek aksamalar olmuş oiabilir» demiş ve iddiaları ortaya sürenlere resml belgeler sunabilecegini dp söylemiştir. Hacettepe Üniversitesi Rektör Ve kıli Prof. Yüksel Bozer, dün bir açıklama yaparak üniversitede kesilen derslere 1 Mart'ta başlanacağını bildirmiştir. Hacettepe'de dersler 1 Mart'ta Erbaalı öğrenci Diktas tartaklandı Tokat'a bağli Erbaa ilçesinde kaymakamın evine saldırarak yarahyan grubun liderleri arasında olduğu bildirilen ilçe Belediye Başkanının oğlu Sırrı Diktaş. dün İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrenciler tarafından tartaklanarak okuldan uzaklaştırılmıştır. Sırrı Diktaş, Hukuk Fakültesi öğrencisidir. (Baştarafı 1 inci saytada) «1 Mart 1971'den itibaren, memurun eşi. çocuğu, baknıakla sorumlu olduğu anne ve babasının tedavi ücretlerinin devletçe karşılanması kanun lıükmü olduğu halde, ne bütçede ödpnek ayrılmış ve ne de bu ödemelerin ANKARA. ( a ^ . ) Sağlık ve nasıl vapılacağı belli edilmiştir. Sosyal Yardım Bakanlığı Mü5tetntibaklar, her kurumda yanşar Başmuavini Dr. Ahmet Üshş yapıbnış, ayrıca kanunun hatünoğlu. Türkıye'de «istemedijti» tasından doğan hususlar neclehalde «hamile kalan» 500 bin anniyle personel arasında büyiik r.crin bulunduğnnu açıklamış, arnlıklar yaratılmıştır. f?u anda bun!ann. korunma yöntemleriru intihaklan kontrol eden tek bir ve araçlannı bilmedikleri için, r^erci yokiur. Maliye Bakanlıin. istemedikleri halde hamile kalhu kanunun vükü altında ezildıklannı söylemiştir. miştir. Dr. Ahmet Üstünoğlu bu Ko Hiçbir kurulus müracaat «ünuda şöyle demiştir: resuitie cevap alamamakta hat«Hepinizin bildiği gibi, nüfus ••> yanlar «.^ybolmaktac'ır. Perartış nispetinin çok hızlı olrnası sonel Dairesi tamamiyle uyku hcr ülke için bir takım problemlıalin'edir ve (onksiyonn kayler doÇurmaktadır. Bu problembetmiştir.» , leri iiç ana kcnu üzerintb topAynca: layabi'iriz. Bunlar tıbbî, sosfa! 1 1 Mart 1971 1972 tarihve ekonomik prohlemlerdir. Öleri arasında eskirien barem dazeliikle Türkive için bu poblemhilinde çaiışan ve kartrosuzluk lerin hasında. lîhbî gorunlar »e) ne'leniyle intibakta derpcenin mektedir. Memleketimizde is*eilk kademesi.ie yerleşen 260 bin medi.ri halde hümil» kalan 500.000 memurun t ' d » m e ve derece ter»nnt. va.":' Buniar istemedikfi ttmfleri mümkün defüdir. leri hald; lıorınma yöntenıle2 '971 bütçesinde ayrılan rini ve arac'.» ını bilrnediklerin''"' f nr'.n kacîronan daçi'ımı d.i hamile kalmktadı'ir. Dün1 t >"sp>e ' i ' . e n ••prmerrpktedir. yaya çetirmek istemer "' 'eri ;O3 İVMsıdî devlet tesebbüscuklarını çeşitli . e çok ivtid.'.î iprind? çalı^an personel a n s m usuller ile düsürmeğe tevessül (ia, her kurum başka çe^it inJi etmektrdirler. Bunun netıcesirrie >ak yaparak haksızlıklaı yarade ya kendi hayatlannı kay>ttılmıştır. mekteler. veya sakat kalarak re4 Yan ödemeler komısr hamiyete yük olmaktadırlar. Halen çözümlenememiş kar.nn bu yatlannı kaybedenler, geride ve ödemelere hak kazananlara imtimler bırakmakta, bu da, Cf«itli l:Sn verdifi halde, hükiımet, birsosyal sorunları peşinde |retirbi^iııi yürürlükten kaldıran kamektedir.» rarlar alarak meseleyi tamamiyle karışık hale sokmuştur. 5 Eskiden DE cetvelinde çalışan personelin çocuk paraları hâlâ %erilmemiştir. 6 Yevmiyeli personel ile di£er personel arasında ir'^hoklarda: Anayasayla çelişen eşitsizlik yaratılmıştır. Şu anda, personel kanunu uyjnılaması tamamivle kaos halindedir. İstelık. hayat pahalılıfı, kontrolsuz ckor.omik telişim: Memura verilen aylık artışını alıp götiırmüştür. ANKARA. (Cumhurıyet Bürosu) Sonuçta, ne reform, ne maddi TRT Kültür. Sanat, Bilim o refah sağlanmı;, ve hükümetin dülleri yarışmalanndan 4'ü dün samimiyetsizliği ormva apaçık sonuçlanmıştır. çıkmıştır. TRT 1970 eğitim araştırmaları Emeklilik statüsü bozulmnş, rjasarı ödüllerini Ferhat Şenatamemur yardımlaşma kurumu kalar ile Ali Tunç kazanmışlardır. nun tasarısı hazırlanmamış ve Radyo oyunları büyuk odulü yüz binlerce memur kanuna rağise, •Tersine Akmayan Nehir», men: giinde 12 saat çalıştırılmak adlı eserı ıçın Erdojan Aytctadır. kin'e verilmiştir. Radyo oyunları yarışmasında. başarı ödülleri Personel refnrmu hayal olmuşise. şöyle dağıtılmıştır: tur. Ancak hâlâ çareler bulunaZeyyat Selimoftlu. Ülker Kök bilir. t ş işten Reçmedcn iljrililer sal. Gündogdu Gençcr. Biljetedbir almalıdır.» su Erenus, A*iz Çalıslar. Nazım TÖS'ün mektubu Tavla, Girav Giiclü. Talip A paydın ve Dincer Sümer. T.Ö.S. tarafından yaymlanan «Layiklik» kavramı yarıjmabi.'diride, Genel Başkan Yardımcı ı sında başarı ödüllerı; Mnamsı Dursun Akçam'ın Mıllî Eğitim mer Sencer. Doç Çetin ö z e k ve Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz'a Tuvan Dinç'e verilmiştir. gonderdiği mektup açıklanmaktadır. Şiir ödülü Mektup özetle şöyledir: Şiir Ödülü Seçıcı Kurulu ise. «İlkokul öfrrtmenlerinin eğişiir kitaplarında büyuk odü'.e iim ödenekleri bir kalemde keTahsin Saraç'ın «Direnme» ve sildi. Personel kanunu ile sözde IMehmet Aydın'ın «özeürlüğe verilen haklar kadro ve intibak Açılan Eller» adlı eserlerıne d e . hfikümleriyle easbedildi. Orta ğer görmüştür. Şiir kitapların. dereceli okullarda çalışan 30 bida başarı ödülleri de Ayhan ne yakın öfretmen de üç aydan Can, Hasan Höseyin Korkmazberi ders ücreti alamadı. gil. Giiltcn Akın Cankocak, Bir Efitim Bakanı olarak hiç Mehmet Keskinofelu, Mehmet bir şev vapmadıçıruzı söylemek Karabolnt ve Afsar Timoçin'e haksızlık olur. Öğretmpn kıyıverilmiştir. mını hızlandırdmız. ÖğretmenTek siirde basarı ödüllerını lerin evlerine. lokallerine rapılan ise Mehmet Bozkurt Esenyel, sopjlı. dinamitli fasist saldırılaHalim t £ u r l u , Mehmet Taner, ra içten içe alkış tuttunuz. ötHalil Vysal. Censiz Bektas. l l . retmenin başına vular takıldı han Berk. lsmet Sezer, Tekin aîzınızı açmadır.ız. Gençler olSönmez ve Nurten Çelebioğlu düriildü. üniversite vnrtlanna almışlardır. vahşice haskınlar yapılarak kızerkek ö|renciler işkencelerden geçirildi, siz sustunuz. Simdi de maaşlarınızı 10.500 e (B;ıştarafı 1 inci sayfada) ctkarmak için Anayasanın de1912 yılında basın hayatına apistirilmesiyle meşjrulsünüz. Yetılan Ozansoy, aralarında «Cumter diyoruz. Gaziantepte öffrethurivel»in de bulunduju birçok menler ücretli dersferi hırakma gazetede yazarlık ve tiyatro e boykotur.u başlatmışlardır. Bu lestirmenliği yapmıştır. vurt çapmda eeniş bir eylemin başlânjrıcı olacaktır. 1917 yılında baslamak üzere Galatasaray, ltnlyan Ticarot Beyo^lu Kız v e Erkek Liselerinde edebiyat öjretmenlieirıde I bulunan Ozansoy'un, çeşitli e debiyat türünde yazılmış 60'a (Baştacafı 1 inci sayfada) yakın kitabı da vardır. PTT teknisyenJeri yöneticilen. Halit Fahri Ozansoy'un cenadırenişin sittikçe ağırlaştığını îesi, bugün Sişli Camiinde kılıönümüzdeki eünlerde dunımur. nacak öfle namazından sonra daha da kötüleşeceğini. bütün yurt Zincirlikuyudaki aile kabristata haberleşme imkânlannın anına defnedilecektir. nemlı aksakhklar eöstereccğim Öne sürmüslerdir. TÜRKİYE'DE İSTEMEDEN HAMİLE WM 500 BİN AKNE YAR TürkPersen öğretmenlerin acil sorunlarına çözüm getirilmesi (rerekmektedir. Aksi takdirde istifa etmek bile sizi kurtaramayacaktır.» Meslek Odaları ve Teknik Personel Sendikaları. dün Insaat Mühendisleri Odasında düzenledikleri ortak basın toplantısında iktidarın kendilerini «uyuttugu» nu öne sürmüş, kesin ve etkin eylemlere geçeceklerini açıkla mışlardır. Hükümet Üyelerinin bugilne kadar verdikleri çeşitli konulardaki «teminatlar» ın gerçekleşmediKni. hazırlanan is güç:üğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamlanyla ilgili karamamede teknik personelin bunlann dışında bırakıldığım belrten Oda ve Sendifo> temsilcileri. iktidan • günü birük vönetim rretodlar. uyp;a!amat» ve v a a ' > r r i tutma makla siıclamış «en etV::n eylern biçimlp'.yls milcadeleye kararb yızi c'etnis'.erdir. Türkiye Suriye görüşmelerinde geli^me Misilleme olarak blohe edilen emlâk takas gelirleri edilecek Pazar günü vefat eden oğ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye ve Suriye heyetleri arasında iki haftadır devam etmekte olan emlâk görüşmeleri sırasında 1966'da Suriye'de el konulmuş Türklere ait arazilerin o zamandan beri biriken «Üretim gelirleri. ile Türkiye'de Suriyelilere ait bloke edilmiş paraların bir kısmınm karşılıklı serbest bırakılacağı öğrenilmiştir. Dışişleri Baksnl.ğı sözcüsü Oktay Işcen. göri*smeİP'"in oh'.mlu şekilde geliştiîini söylemiştir. Kalmık, topraga verıldı cüıncnt Kalmıkm cenazesi. dün İTÜ ve Güzel Sanatlar Akademisinde yapılan törenlerden sonra. Şişli Camiinden alınarnk toprağa verilmiştir. Törenlere, Kalımk'ın yakınları ile kalabalık bir sanateı ve dost toplulugtı katılmıştır. Bir genç (Baştarafı 1 ir.rl sayfada) Sabah amcasınm Cumhuriyet Caddesi 263 7 sayıh dairesine giden Mehmet Ünal Dur<:un, bısa bir münakftşa^an fc" a silâhını cek r m.iş ve bnce yenge ine, daha son11 da Resat Durs'jr.a ateş etmiştir '•.îrn'î^sındaki bütün kursunlan . =î!tan «anık, iWsinin de öldüğüne kanaat pet'dikten sonra apartı mandan çıkm'.?iır. Kcma halindeki Albsy.n hg'tahaneye götürülür ken. «H,'••*.oldu. Okumadı, oknmadı» ?'<iınde say:!damasından r ka, bir ipucu elde edilememiş tir. Po!'.«in verdiği bilgiye göre, iki yıldr <ksaraydaki bir otelde yatıp kalkan Mehmet Üral Dursun, d i n f&bah hesabını kesmiş. •Ben Ankaraya (fidiy^nım» demiştir. Asker kaçağı oldjf . söylenen katilin bazı öğrenci olti''arı ile de ilifkisinin bulunmîsı ihtimali üze j rinde durulmaktndır. Foloğrafları çoğaltılarak bütün oolis örgütlenne gönderilen katilin yakalan masına çahşılmaktadır. Olayın ger çek nedeni katilin yakalanmasından sonra çözümlenebileceğin: belirten polis ilgilileri araştırmaya devam etmektedirler. Margarin sıkıntisı (Baştarafı I inci savfada) Üretim düşmedi sigarsss diye, Yugoslav sigarası içiyorsunuz» dedi ANKARA, (Cumhoriyet Bürosn) Gümruk ve Tekel Bakanı Ihsan Birıncioğlü. Mület Meclisirrîe Bakanlığıyla ilgili bütçen!n görüşülmesi sırasında. k a Cnk Amerikan sigaralarından fiVâyet edenlere. «Içmemeyi» şa1 V vrriikten sonra. «Kendi ne,1s siearalarımızı için. Zaten, Amnîkan siearası diye ictikler'niz, Tueoslavya'da imal edilen su^ralardır. Amcrikan siçarası defeildir» demiştir. Bakan. Tekel yatırım bütçesinin yandan fa^lasının çay sar.ayiine aktsrıldıgını bil' K rdikten sonra, Amerikan paznrjarır.da satılan eşyanın yüzde 60 TTinin ycrli malı. bır kısmmın da işçilcrimizin yurt dışınd^n getirdiği e ş y a U r olduğunu söylcmiştir. Birincioğlu, işçiletimizin eşyaları faturalı olarak bu diikkânlara aktnrdıklarını. o n ların da satfıklarını belirtmijtir. TRT şiir, radyo, layiklik ve eğitim araştırmaları ödülleri de dün açıklandı Msrgarin iireten sanayiciler, piyasada yemeklik yag kalmamasına gerekçe gösterirken, ana ham madde olarak kullanılan av çiçegı ve pamuk vağı sıkıntısı çe kildigini öne sürmektedirler. Oysa gprek üretim istatistiklerinde. gerekse borsalarda satışı vapılan ham rnadde miktarlannda eksil1 me clpfı , tersine artış olmuştur. Sad?oe margarin imâl eden fir. ma sajrsının çoğalması, bir mik tar fivat artışma yol açmıştır. Marrarin imâl eden firmalar, ayç;?r*i ve pamuk yagı fiyatlarına vmıı'^n zamma paralel olarak 73m ta'ebinde bulunmuşlardır. Ancsk yemeklik margariniere ki'o haşına yapılan 50100 kuruşluk 7f.:n sanayicileri tatmin etmemiş ve piyasada aylardan beri de^sTi eden margarin sıkıntısı dANf r^a artmıştır. madde ayçiçeği ve pamuk yaf. larıdır. Bu iki ham maddede bir sıkıntı söz konusu olsa her iki tür yağm da üretimi etkilemeei gerekir. Fakat kahvaltılık yağlarda ana maddesi olan ak süt tozu ve halk dilinde mum denilen parafin kvjllanıldıçından bu yağlar kolay donmakta va içine asgari • 16, iddialara pö» ' re •• 23 oranında su katılabiU mektedir. t'stelik yemeklik yağ> ların fabrika satn fiyatı 660 kuruşken. kahvaltılık vağlann fabrika satış fiyatı 800860 kuru? arasındadır.» VEFAT Kadrıye ESilmez'in vefakâr esi. Nebahat Sprıval, Rauf Eğilme*. Muallâ Ş a himoğlu, Melâhat Semiz. Nezahat Corbacıoğlu'nun sevgili babaiarı. Ismaıl S a rıyal, Saadet Eğilmez, merhum Hatemi Şahimoğlu, Mustafa Semız v e Hayati Çorbacıoğlu'r.un kayınpederleri. Emekli Orman Başmüfettişlerinder. Yemeklik yağ yapmıyorlar Istedikleri zammı alamayan margarincüerin, bu zammı fiilen jrerçekîeştırmek için kasıtlı bir üretim düşüklügü ve piyasada karaborsa yarattıklan ve çok kâr getiren kahvaltılık vafların üretimini arttırdıklan ileri sürülmektedir. örneğin Türkiye1 nin en büytlk margarin üreticisi olan fabrikada eskiden günde 150210 ton yemeklik margarin yajfr üretilirken, üretim şimdi İıaftada 120 tona kadar düşürülmüştür. Aynı firmanın kahvaltılık yaS üretımi ise eskiden haftada 300350 ton iken ha'en günde 150160 tona çıkanlmıştır: MAHFİ EĞİLIMEZ vcfat Ptmiştir. Cenazesi 25'2.1971 P e r . şembe gunü oğle namazını nıüteakip Sişli Camıinrien kaldırıhp Zincirlikuyu Mezarlığına defneriilecektir. AİLESt (Cumhuriyet: 1639) BIR BAŞKA CİNAYET Şehirde arka arkavn işlenen cina yet zincirine yine dün bir halka daha eklenmiîtir. TTOhane Lüleci Hendek Caddesi Mandra Sokak 28 sayıda oturan ve işçilik yapan Halil Yıîmaz, karısı Cemile ¥rtmazı be? bıçak darbcsi ile öldürmüştür. Kanh bıçaeı ile Emniyet M'jdürlüŞüne gıden katil, «Kanm gecimsizdl. Artik tahammiil edemedim. Vurdum. Fakat ben yine insanlii;ımı yapfım. Yaralı iken al dım bir taksiye bmdirdim ve İlkyardmi Hastahanesine çötiirdiim» demiştir. Bir beyit Bakanltk bütçesi üzprindeki elestiriler şırasında CHP'll N e cati Çakıroğlu. «Gümrüklerin bir tecrübe tahtası olmaktan njntlaka kurtarılması» gerektilır.i sö\lemiş. MGP'li thsan K a . bariayı da. gürr.rük kapılarımn crvseklirini. «Neler geldi gecti felekten Un elerken deve ç e c ti elektrn» bevitivle ifarie etjnıştir. Neden kahvaltılık yağ? Bu degişikük konusunda açıklama yapan bir yetkili şunlan 8Öytemietir: «Temeklik margarin yaflannda oldueu fibi kahvaltılık margarin yağlannda da ana ham TEŞEKKÜR Anl olarak aramızdan »yrılmasiyje bizleri büyuk teessur» gsrkeden biricJc esim ve sevgîli babamız Orm. Yük. Müh. OıaylarmRrdındaki (Baştarafı 1 inci savfada) si âdrt.i bunalım kaynaklanndnn biri niteliğine ulaşmaktadır. Bu noktada denebilir ki: Parlamenter düzende Anayasanm öngördüçü güven oyu müessesi vardır. Hükümet Başkanı bu yoidan dusürülebiür: bajka yollarm zorlnnmnsı doğru değildir. Bu iddi.i ağırlığı olaıı bir fikri taşımaktadır. Ancak Parlamento düzenlcrinde Başbakanların deeişmesi yalnız .düşürülme. yolundan olmaz: «Istifa> diye bir miiessese de vardır. Ozendiğimiz Batı demokrasilerinde. kişiliği üstüne tartışmalar yüklenen hükümet başkanlsrrı bu yolu kullanırlar. Devlet adamı çapmda kişiler ise bu yolu kullanmakta hassastırlar. tktidar koltuğuna fazla eğilimli görünmenin yaralayıcı tepkiler yaratacağını bilen tecrübeli devlet adanıları, sırası gelince cekilerek, Batı demokrasilerinde ince bir gelenek yaratmışlardır. Başbakan Demircl'in şu sırada cckilmesi, elbette suçluluğuna bir isaret sayılamıyacaktır. Tersine, kendisi hakkındaki yolsuzluk iddialannı daha serbest bir ortanıda yürütmek olanağını sağladığı için lehine bir puvan olacnktır. Hakkında yolsuzluk iddialan ileri sürülen Başbakan. istifayı düşünmemektedir; ama bu yolsuzluk iddialannı incelemekle yükümlü Meclis Komisyonunun eski Başkanı thsan Gürsan. gö re\inden istifa edecek hale getirilmiş. ve istifa etmiştir. Su yakın olay bile parlamentarizmde .istifa» diye bir yolun varlığını ortaya koymuyor mu? «Ziraat Bankası Ticaret Bakanlığına devredilsin» Tarım Bakanlığı Butçeşi üzerinde konuşan CHP'li Mustafa Aksoy, kurulu.ş gayesinden u . zaklaştığını iddıa ettigi Ziraat Bankasımn Ticaret Bakanlıgından alınıp Tarım Bakanlıgma devredilmesini istemistir. Aksoy. Ziraat BankaMmn yoksul çiftçinın derdine deva olmayıp. mut lu bir azmlığm ticarî itibarını safilamakla uŞraştığını öne sürerek. bu yüzden de ciftçinin ı racı ve tefeciler elinde ezildişinı sövlemiştir. Elestiricilere cevap veren Ta. rım Bakanı llhami Ertem, tarımımızın gelismedişini iddıa et menin gerçekçi bir sorüş olmadığını ifade etmiş. Plân hedeflerinin gerisinde kalmada hava sartlarının en büyuk rolü o y ı a di"*ını bildirmiştir. Ertem, Tarım Reformu Tasarısı hakkında bilgi verırken. tasariya göre tarımsa! bün yenin ağırlığmı yeter gelirli aile işletmelerinin karşılayacagını anîatmış. bu işletmeieri yatatmak için belli büyüklüğiin üstündeki topraklar İle kiraya veya ortakçıya verilen ve verım siz ışletilen tgpraklarm belh ölçüden büyuk kısımlannın k a . mulaştırılacağını iddıa etmiştir. Maraş'ta (Baştarafı 1 inci sayfada) iki grup arasında çıkan çatışmada. Ülkü Ocaklılardan 2 s i gözaltına, dövülen 4 DEVGENÇ'» de Hükümet Konagında muhafaza altına alınmıştır. Daha s o r ra bazı kişilerin toplanmasıyla yürüyüşe geçen Ülkü Ocaklılar. Hükümet Konağı önünde gö«teri yaparak, arkadaşlarının ser best bırakılmasını. aksi halrie zor kullanacaklarını söylemislerdir. B u ısteklerinin dikkate aknmaması üzerine Adliyeye giren topluluktan bazı kişiler, Savctlığın önünde bekleyen arkadaşlarını kaçırmıslardır. Topluluk. daha sonra. bir öğretmeni tartaklarmş, «Kahrolsıın Komiinistler!» dije gösteri yaparak. Uzunoluk semtindeki Baler» kıtabevini tahrip etmiştir. Topluluk. bu arada. TÖS binasının da cam ve çerçevelerini aşağı indirdikten sonra, şehirde bir süre dolpsmış cadri?ve taş yığarak tarafiği aksatmıştır. Polis ve askeri kuvvetler, şehirde gerüş tedbirler almış; Maraş Valısı Adil Aktan, olayların bastırıldıgını söylemiştir. ISMAtL İNAN'ın vefatından ebedl lstirahatgâhına tevdiine karar yakın alâkalarını esirgemeyen, cenazesine iştirak eden, telefon ve telgrafla acılarımızı paylaşan, çelenk gondermek nezaketinde bulu nan basta sayın Orman Baksm Hüseyin Özalp olmak lizcre avrı ayrı biitun orman tesekküllerine. smıf arkadaslarma, TRT Personel Sendikasına. Tğm. Kaimaz Hkokuluna. Ankara Hastahanesl nisaiye «ervisine ve hastahane mensuplanna, apartman komsulsrına ve bü tün akraba, dost, arkadaş ve tanıdıklara candan tesekküri) bir borç biliriz. Esl ve Ogullan Cumhuriyet 1609 Halit Fahri MINNET 21 Şubat 1971 gecesl aramııdan ayrılan seveıll buyügumüz cenaze törenine telgral, tele , ton, mektup, çelenkle y a d a k3. tılarak iizüntulerinj ileten. Rİbank tst. AlımSatım Sb. calışma arkadaşlarına; Büyük Tarabya oteli: Ram Dıs Ticaret A.Ş.. Koctas Ticaret A.S. idare ve personellerine, Dr. Jirayr Kaynar İle Dr. Sümer Ergun'a, tüm dort, akraba ve arkada; larımıza ayrı ayrı tesekkürü acımız engellediğinden gazetenizin aracılığmı rica edenz. Nerimın; Yiiksel: Letafet, fstün; Özcn: Behiç; Uevrim AKMEN'let. Cumhuriyet 1623 LÜTFÜ AKMEN'in PTT'de Savunma Bakanlığı, yedek subay adayı olacaklarla ilgili açıklama yaptı Deprem (Baştarafı 1 inci sayfada) Bursa ve Balıkesir'de sarsıntınm kuvvetli hissedilmesiyle halk, sokaklara fırlamıştır. Bahkesir Valisi Niyasi Akı. depremden hemen sonra İvrındi'ye gitmiştir. Balıkesir'e 28 kilometre uzaklıktaki ileçenin kaymakamı A. Ihsan Ertik, irtibat kurulan çevre köylerden Osmanbey ve Topuzlu'. da da çok sayıda evin hasar gördügünü, Korucu Bucagı Müdürlüğünün camlarmın kınldığını bildirmiştir. Ivrüıdi'de halk, gece yarısına kadar eşyalarmı sokaklara taşıyarak evlerine girmemiş. dağ köylerinden ise henüz bir bilgi alınamamıştır. Sokaklara fırladılar Arsa fiyatı Yürüyüş yaptılar İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitusü öğrencileri, dün saat 14'de Profesörler Kurulu toplantısınm bulunduğu binaya kadar bir yürüyüş yaparak. bir süre önce istifa eden enstitü müdürü Prof. Yüksel Ülken'in tekrar seçilmesini isternişlerdir. Pankartlarla yürüyen öjrenciler. toplantı odasının önünde bulundukları süre içınde ıslık çalarak bazı sloaa.ıiarı fekrarlamıslard:r. (Baştarafı 1 inci sayfada) te ait arazilerin yağma edilmesine açık bir tapulama kanunu vardır. Bu kanun işletmeye açık devlpt toprakları ile orman meralarıııın açılmasından, gollerin kurutulmasından ortaya çıkan devlet topraklannın iki bilirkisi sözüyle toprak ağalarının eliııe çeçmesini seklen hukukîlestir. mekte ve feodal kalıntıları ç ö ç lendirmektedir. 30 yıllık bir süre içinde. örneSin Ankara'da. arsa fiatlan bire bin arttıfı ve sehirlesme hızlândıkca bu farkın kısa «ürede daha da artacajı kesin olarak saptanmısken, Türkiye'de henüz kent topraklannın kamulastırıl. ması üzerinde bu konulara daha yakın Mühendis v e Mimar Odaları ile devletin icra örçiitleri arasında bir dîaloe kurul. mamıs olması. var olan sornnlan daha da arttırmaktadır..» Harita ve Kariastro Mühendisleri Otiasjnın biMirifinde ayrıca hiikümetin hazırladığı bazı tedbir taüanlan üzerinde de durulmakta. bunlann bir fayda sag l.rnavacagı öne «ürülmektpriir. Ulaştırma Bakanı, eski orenel müdürü suçladı ANKARA Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul, gazete ve ajansların teleks. telefon ve telefoto hatlanndan normal görüşmelerini yapamama!an karsısındaki şjkâyetleri üzerine. «PTT'deki direniş. Genel Miidür Necmi (teSür'ün (riderayak eiristiçi bir tertiptir» demiştir. Tu»rul, PTT teknisyenlerinin durumunun kendisine intikal ettirilmediğini. olup bitenlerden yeni haberdar olduğunu belirterek. sunlan söylemiştir: «Teftis Kurulu Başkanının Baş kanlığinda bir tahkik heyetini derhal PTT Genel Müdürlüeiine Sönderdim. Kurul. durumn kısa 7amanda tesbit edecek ve hazırlayacaRi raporu bana verecektir. Bu rapora pöre, direnme hareketini tertipleyenler hakkında Serekli islem yapılacaktır. Aynca, teknisyenlerin temsilcileriyle konuşup dertlerini dinleyece.fim ve çözüm rolları arayacağim.» Yöneticileri suçladı Üniversıte Asi«tanlan Sendıkası îstanbul Şubesi Baskanı Dr. Gençay Gürsoy. dün Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kuruluna gonderdiği bir telgrafta üniversite yöneticilerini fasizme isbirlikcilik »tmekle suçlamısMr. İstanbul Üniversitesi öğretim Üyeieri Sendikası da Hacettepe Üniversitesi Rektörlügune bir telgraf çekerek, Fakülte yurdunda meydana gelen olaylan ve ögretim üyelerinin öğrencilerine sahin çıkmamasını kınamıştır. CHP Senato Grubunun bildrrisi Senato birleşiminin kapanmasından sonra CHP Grubu, hemen bir grup toplantısı yapmıs. daha «onra yayımlanan bildiride. Baş kan Zeren'in tuturnu yerilmiştir. Bildiride ayrıca. •Trafstzlijh tam «nlamıyla ortadnn kaldıran Başkanvekili Macit Zeren "in davranışı ile heİK'li (ferceklfri »aklamaya v£ra<an Ticaret Baksnının teşebbüsünii katnu oyuna duyurmayı CHP Grubu, görev saymıştır» demlmektedir. ANKARA, ( T H A ) Milli S a vunma Bakanlığı. 30 Oeak 1971 tarihine kadar askerliklerine karar ahnmış ve kendilerine değerlendirmeye katılma belgesi verilmis olan fakülte ve yüksek • •• okul mezunlarının yedek subay adayı olarak Nısan v e Ekim celp dönemîerinde süâh altına alınacaklarını bildirmistir. Açıklama, şöyledir: (Baştarafı 1 inci sayfada) J «15 Ocak 1971 tarihine kadar bomba, dinamit, bıçak kullanıl | maktadır. Bunlann hepsi pahalı [ değerlendirmeyc katılma belgesi almış olanlar Nisan 1971 celp ve temini güç araçlardır. Gençlere ve halka bu silâhları. bu döneminde, 15 Ocak 1971 U r i hinden sonra defcerlendirmeve dinamitleri kimler, hangi dıs ve katılma beleesi almıs olanlar iç örçütler, neyin karsılıjında da Ekim 1971 celp döneminde sağlamaktadırlar? Silâh. bomba ve dinamit teminini önleyecek ' yedek subay adayı olarak silâh [ altına alınacaklardır. tedbirler nelerdir? Bunları ince15 Ocak 1971 tarihinden önce lemek, araştırmak ve gerefini yapmak üzere Meclis araştırma ; deferlendirmeye katılma belçesi alanlar. 8 1 4 Mart tarihlesına karar verilmesini saygılayaptırdıkları rınıla rica ederim.» , rinde islemlerini yerli v e y a yabancı askerlik ş u besi bâskanlıklarına başvuracaklar ve sınıflarının tesbit e dilmesi amacıyla vapılacak <est ve mülâkat merkezlerinin yerlerini ve buralarda bulunacakla. rı tarihleriö£reneceklerdir.» Galatasarayhlara VEFAT Eski Galatasaray mezunu ve Galatasaray Lisesı eski Edebiyat hocası, Galatasaray Kültür Merkezi kuruculanndan edip. yazar. şair Bomba ve 102 HALİT FAHRİ OZANSOY Demirci ve Gördes'de Altı saniye kadar sürdüğü bildirilen sarsıntı, Demirci ve Gördes ilçeleriyle köylerinde de bazı evlerin duvarlarınm çatlamasına yol açmıştır. Bu yöredende can kaybının olmadığı bildirilmektedir. ewelkîçun Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi buşün (Çarşamba) öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden fcaldırılacaktır Galatasaray Kültür Merkezi (Reklamcıhk (426) 1628 VEFAT Merhum doktor Fahri Pa5a ve merhume Zchra Hanım oglu SS.rı A S ^ ? °" t n S ^' u n . v « G ü z i " Ü™<! "« Melanat Cintan.n baaaları, Ahmet Cıntan ın kayınpederi. merhum Aliye Oransoyun esl Nazan Ozansoyun ağabeysi. AySe Kavrak ile Kem 8l Ozansoy^un ve Orİ^o" U m r l m İ e d f e ! İ : d ° k t O r N u r i Aruntun'un bacanaü: Necdet Ozansoy ve Fıkret Ozansoy'un amcazadesl. Cemile Yücel eczacı Sei ^ r " 1 8 " ^ H U r i y e A r u n t a n ' l n «niSteleri 5 a l r . : oğretmen ve ndl İşverenin otosuna ateş açmışlar Yunus'taki «Starlik Born F a h . rikası. işçilerinden 9'u, isverenin otomobiline ateş açtıkları iddiasiyle, gözalUns alınmıştır. ALTIN Hamit Aziz Cumhuriycl K i Şubat Zilhicce 28 V m 2i âyar 133.5» 133.75 315. 329. 1*5. 187 V. 155. 157. 135. 137. E 20.23 20.25 = E w a • u • * Z.27' 15.30" 17.54119.241 5.05 1" cam cıla ıçın ıdeai mcıdern pa'ke 1 12 191 6.351 9 37!12.00! 1.3111].]3 llancuık: 2301 . 1610 SAMSUN AP'den ihraç e . dildikten sonra DP'ye giren Belediye Başkanı Kemâl Vehbi Gül'ün maajı 8 bin liraya c ı k a . rılmıçtır. ı Samsun Belediye Başkanının maaşı 8 bin liraya çıkarıldı Halit Fahri Ozansoy C ™ ^ ^ " t | " * 1 •"üteakıp 23 Şutat 1971 Sal, gunü vefat etmi5tir sonra fcald.rılarak Zinclrlikuyu'daki aile mezarlıgına defnedilecektir Cumhuriyet
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle