19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Şubat 1971 HJUMSSUR İTET =SAYFA ALTI "Kiev'deki Adonun çüesi • OHN FRANKENHEÎMErVin Çarlık I Rnsyasında bir Tahndi'nin dini ve ırkı U nedenivle çördüfü baskıyı anlatan ilfi çekici filmi «Kıev'dekı Adam.ın TürkHe'deki serüvenleri henüz bitmemise benzer Istanbul sansiir komisyonunca «Yahudilerin alkışlanacak bir millet olduğunu konu olarak işlediğinden» reddedilen bn filra. Ankara'daki Merkez Kontrol Komisyonunca, bazı sahnelerin çıkarılması kaydıvla serbest bırakılnustı. Anadolnda olaysız gösterilen film, fstanbulda vizyona girince, hem de sinemacıların bir «otosansür» yaparak fihn. den birkaç bolümü (Smeğiıı bir Havra sahnesini) kaldırmalanna rağmen, bazı safcı çevrelerin tepki ve tehditleriyle karşıiaştı. Çemberlitaş'ta filml gösteren bir sinemamn kapısında, «Ülkfi Ocakları» imzalı beyannameler da^ıtılarak filme ve gösteren sinemacılara ateş püskürüldü. Hafta sonnnda ise, filmi oynayan sinemalann müdürleri, holge karakollarına celbedilerek «izinsiz film göstermekle» suçlandılar ve sansiir tx. ninitı kopyasını gösterdiler. Bnna rağmen, film, cumartesi günü, Beyofln Emnijet Âmirliğince Teni Melek Sineması'ndan kaldırıldı. Ancak bir gün sonra. yapılan işin yanhşlığı, sansürden çıkıs izni almış bir filmi biç bir karara dayanmaksızın yasaklamanın gariplifi (ve sommlnluğiı) herhalde anlaşıldı, film tekrar afişlerde göründü. Hnftanın filmleri TONY CVRTtS VE HENRY FONDA, ÜNLÜ BOSTON CÎNAYETINI, BtiTÜN AYRINTILAR1YLA, BIRAZ KlIRt" VE STATİK BİR BİÇİMDE ANLATAN «BOSTON CANAVAHI» FÎLMİNÎ BAŞARIL1 OnjNLARIYLA SAYREDtLIR HÂLE GETİRIYORLAR. 4 0 YIL ONCE Cumhııriyet Bu seneki bütçemiz 24 Şubat 1932 tarihli NKARA 23 (Telefonla) Malıve Vekâletının butün mudurlerı bugun öğleden evvel Malıve Vekilinin başkanlığında bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda Vekil, 1931 Butçesı 140 ile 150 rnilyon arasmda olacağından masraf butçesinde 40 milyon liralılç bir indirim yapılması gerektigini. masraflar A dan azamî tasarruf yapılacagını söyledı. Vekıl, müdürlerden butun daırelerden yapabilecekleri tasarruflan bıldırmelerınl ıstemiştır. ötekı Vekâletlerda tetkikat baflamak üzeredır. Bütçenin, Martm ilk haftasında Meclise verilebileceği sanılmaktadır. ERCAN (37 22 00 Kadıköj) Bir.« le<>en Yollar T. Şoray R. SfcRfcYYA CEP (36 06 82 KadlAKKAKA (64 16 86) 21.30 da EIdıkoyı Birleşen Yollar T. Şoveda Mr. Chips Rİ. Diger seray R. »nslarda Panıuk Prcnses 7 ERGİN (33 18 26 fjskudar) 1 Cueeler Z. De£irmencioğlu Pamuk Prense* 7 Cuceler R. AS (47 63 15 Harbiye) Onları Galalı). 2 Kotü Kader K. Yukseğe As E. Eostvood Rİ Tibet ASLI ( « 70 91 BeşUrtas) 1 HAKAN (36 45 89 • Radıkfiy) Pamuk Prenses 7 Cuceler R. Çifte Yıirekll Y. Güney 2 Tel Orgii A. Işık KENT (36 96 12) Generallerin GeATLAS f44 08 35 BejoghO Oncesl O. Şerıf RT ları Yukseğe As E. Eostwood OCAK (36 37 71 Kadıkoy) GeneRI ralleruı Gecesi Ö. Şerif RÎS BARBAROS fOrtaköy 47 04 19) OPKRA (37 29 07 Kadıkoy) 1 1 Olünceve Kadar • A. Işık. Martta Çılcın Yenge İstanbul 2 Gunahım Çekeceksin S. Tivalrosu 18.45; 2145 te. Ferdağ ÖZEN |36 99 94 Kadıkoy) Kadın DL SYA (49 33 61 Beyoğlu) BosSatılmaz K. Tibet. H. Darcan ton Cana\arı T. Curtis RTS SVNAR (33 06 18 Uskudar) SarEMEK (44 84 39 Beyoğlu) Kadın tana'nın Oyunu J. Garko • \e Kumar E. Ta\lor KIS RTS FITAŞ 149 01 66 Bc\oğlu) O SİNEMA 63 (55 10 84) Çılgmlar lumden Korkmayanlar R. Plâjı J. Biset R.T. TVelch RI SİREYYA (36 06 82 Kadıkoy) İNCI (48 45 95) Birleşen Yollar Kaktus Çiçeği t. Bergman T. Şoray R. RİS I$IN (46 22 54 Mecidlyeköy) 1 USKUDAR (13 24 75) Aşka DovŞampiyon A. Işık R. 2 ma\an Kadın O. Gcorge, H. Kadın Avcıları S. Alkor R. Frank RTS. KKNT (47 77 62 Sişli) Kadın \e Kumar E. Tajlor RIS TIYATROLAR KEREM (46 70 91 Bejikta;) 1 Kadın \e Kumar E. Ta>lor S B U SHÎ RTS. 2 Sahtc Haj<dut R. TİYATROLARI HARBfYE 46 Stcfan RT 06 28) tVANOV Pazartesl haric het gün 21.00; Pazat 15.3ü; KONAK (48 26 06) Gece>arısında Çarşamba Sğrencl; Cnma halk Seks G. .lerçen • R.t. gıı nü L \LE (44 33 95 Beyoğlu) BirleYEN[ KOMEDİ (44 04 09) Bn ne şen Yollar T. Şoray R. tesaduf Orun 2 perde Salı LF.VENT (4. Lcvent 64 06 99) G haric her tun 21.00. Pazaı 15.30 Gıi7cl Bir Sonbahar G. Lolloda tenzilâtlı. brıgide TATtH (22 (II 71) 8ALABAN AGA Ll'KS (44 «3 80 Bcyoğlu) Pa Pazartesl hariç her fün 21.0», nuık Prcnscs 7 Cüceier R. Pazar 15.30. Salı öirenclye. CarMI&TIK (46 15 14 Beşiktaş) Kaçamba halka tenzilâtlı AL Ş \Pdınlar B. Bardot RT. KAL1 KIZ Cocuk oyunu. CarRl"YA (44 34 57 . Booğlu) Dehsamba 14.30. Pazar 11.00 de set Piro Nuri Y Koksal ' Zoro KADIKOY O6 31 21) Doktorun Dişi Fantoma'^a Karşı \. Derdi Tragedia 5 perde. Pazartesi Salı haric, her çiın 21.00. Çehre Pazar 15.00, Cuma 21.00 halk \e S \RAY (44 K, 5«) Oss Ölum Saçıögreneilere tenzilât. Sırık; Obur; ior R. Kent RİS Camşoz Cocuk O> unu ÇarSİTE <41 69 47) Boston Cana\arı şamba 14.30; Pazar 11 00 T. Curtis RI StNEMATEK: 14 00 ve 16.30 da/ ISKÜDAR: (33 f3 97) «KAVAK* (Piyej 3 perde); Cuma haric her Hiroiima ^ocukları Kaneto Şingun 21.0« de. Puar 15 30>da. Paıto Japonva<> 1953. 19.00 ı c eartesi oğrenci; Perjcmbe halk 21.30 da Hiroşıma Sevgilim/A tenzilâtlı. «Bogaç üan> Çocuk olain Rcsnais'Fransa 1959 yunu. Çarsamba 14.30 Pazaı SAN (48 67 92) Bejaz UUUer 11 OO'dc. H. Kocjığit . R. AYFER FERAY TİYATROSÜ: (EsC\AL (44 93 O Rasımpaşa) b ki Alkazar Tiyatrosu 44 74 93) ] Ağlanıa Değmez Hayat . Vedi Kocah Hurmuz*, Salı 21.15 \l Mııtlu. 2 İşportacı Kız 18.15; Çarşamba 21.15; Perscmbe V. Akın R. 18.15 ve 2115. «Menekseler r ı I E M AR (4!i 64 72 Beyojlu) rındaı Cumartesi 18.15 ve 2115 Beklenen Şarkı H. Koçyiğit de. .Teyzeler Karıstı» Pazar 18.15 R. vc 21.15; Çarsamba 18.15 halk ve VIXI ATI \S (48 65 02 Kurlulus) talebeye. Kicv'dcfci Adam E. Herdman AZAK TIVATROSU Mtnartet R.T. Hepguler (22 62 46) .RoşanVI N| MFI FK (44 42 8^ BeToğlu) mı Tarılcsiı, (Çalgılı oyun) Kic\ 'dcki Adam E. Herdman Cuma 21.39, cumartesi, pazar R. 18 15, 2.130. «Hafız Boati DumZAFER (44 93 06 Rl<ımn'^) bekı, pazartcsı, salı 21.30, çaıPamuk Prenses 7 Cuceler R. ;anıba 18 15, 21.30. BULVAB riVArKOSU ırındıkza» ISTANBUL de 21 48 92 . 21 7« 82) Ml) HÜR GÖZLÜM Parartesl 21.15 AIEMDAR (22 36 R3) Pamuk PrenBELÂL1 GELİN Müzil;al ko. ses 7 Cuceler R. medi 3 perde. Per^emb« hanc; .4YDIN (21 52 58 Çapa) Boston dığer gfinlez 21.15. Cnmarteti; Canavan T. Curtis RTS Pazar 18.15. BIL\AR (21 3o 78 Aksaray) Dt\L KU!>U KABARC, FtYATROBirleşen Yollar T. Şoray R. Sll (44 46 75) (Kulüp 12 ösGtVDEŞ (27 7] 86 Şehz.idcha;!» tunde) «HA BV DIYAR» Onları Yııkseğe As E. EastFazartesl hanc neı güo 11.30. n ood RT Carsamba. Cumartesi Pazar 18.30 Gl L (27 71 86 Şehzadehası) da ccatıııe. Çarsamba mariııed* Beklenen Şarkı H. Koçyiğit halk ve talebeve tenzilât R. DORMF.N TİYATROSU (44 97 36) Gl.NEŞ (21 «1 40 Aksaraj) 1 Jki Yanık: Bir Alık Çaı>amSavas Devleri H. Roof RT. ba 15.00; 2115; Cumartesi. Pa2 Yaşamak tçin Dua Et W. zar 15.00; 21.15 Pcrşembe 1815; Martin RTS 21.15 Cuma 21 15 de. H\K\N (23 42 33 KarartmHık) DOSTLAR rlYAIKUMJ KllcOk Sahnede (49 56 52) ROSEKBERGBeklenen Şarkı H. Koçjiğit LER OLMEMELI Pazar 18.15 R. tPFK (22 25 13 • Cemherlıtas) 2115 te N'EKRASOF Salı Kadın ve Kumar E. Tajlor • 18.15 21.15 de ASjYE NASU, RTS. KURTTJLUR. Paıartesi, ÇarsamİSTANBIT. (21 23 67 K. M Pasa) ba, Cuma, Cnmartesi 18.15, 2115 BosJon Can.narı T. Curtis de. RTS Gl LKtZ SURUBI CNGI.N CKZM\RMAR% (22 38 60 Bcvazıt) ZAK T* OrUklan &MİT TtHayat Bağları R. Schneider VATROSU ıRUTfik Salnnda • RT. (46 60 64) MORFİN . Salı. PerÖZLEM (23 62 96 K M Pasa> sembe; Cuma 21.30 . Çarsamba 1 Yasamak Kolav Değıl A. 15.30. 21.30 . Cumarteu: Pazar Işık R. 2 Birleşen Yollar 18.34) ve 21.30 ds. T. Şoray R. ŞAFAK (22 25 13 Çemberlitas) Boston Canavan T. Curtis RI SINEM* St"R (23 67 12 Tnpkapı) l Saias Devleri H. Roof RTS, 2 Vahşi tntikam J . Garko RTS ÇIK (22 35 42) BekJenen Şarkı H. Koçyiğit R. YTLOIZ (21 11 37 Aksaray) OnGÖKSELftRSOY ları Yukseje As E. Eastwood ORHANBORAN RTS SIMA SÜNİR1 KADİKÖY İBRAHİM OIBRil AS (36 00 50 Kadıkoy) Ezo Kalcsı Japon filmi ATLAVTİK (55 43 70) Birleşen (OKIEH Yollar T. Şoray R. BEYOGLU Kadın ve Kumar ATİLLÂ DORSAY (The onlv çame in town) ' Yönetmen: Georft Stevens /Oynncalar: Elizabeth Tay lor Harren Beatty / Renkli fox filmi (Emek, Kent, tpek'te) Ustanm dönüşü::? ÇtN JAPON harbı hakkında gelen haberlerde Japonlann daıma kaçmakta olduklan bildırılmektedir. Zaferi temın eden Çm Generali ÇayTingKay, ajans!ara verdığı bir demeçte «îcabederse Japonlarla yuz sene harp ederim» d e mektedir. • DÜN ŞEHRtMtZE gelen eski Ispanya Kralı Alfons, tstanbnl'a bayran olduğuna söylemistir. 0 ALMANTA'DA Cnmburbaskanlıjı seçimlerine düD A. Hitler de adayhğını koymuştar. BERLÎVDEN ahnan b.r başka habere göre Cumhuriyetl mudafaa içın yapılan mitingler butün memlekette büyük bir muvaffakıyet kazanmıstır Hamburgta 30,000 kısıder fazla insan mıtınglere ıstirak etmış, bütun bu topluluklarda aeızdan ağıza su cümleler dolaşmıştır: cHitler'e karşı Hın. der.burg'a rey verinız !» bulmaca Boston Canavan (Boston Strangler) /Yö netmen: Richard Fleisc* her / Oyuncular: Tony Curtis • Henry Fonda • Ge orge Kennedy Hurd Hat fiel / Renkli Foz filmi YIL kadar önce Amerika'mn Boston kentınde birbiri ardma 11 kadını öldüren bir katıl ortahğı dehşete salmıstı.. Yüzjalımızm Landru'dan sonrakı bu en büyuk kâtıli Albert De Saho, yakalandığında bir akıl ve ruh hastası, iki ruhlu bir insan olduğu anlaşıldı; De Salvo. mahkeme yerine timarha neyi boyladı. halâ da orada.. Richard Fleischer. olayı polis raporlarına dayanarak sinemaya aktanyor.. Film, sinema değeri yönünden onemli değil.. Fazla uzatılmıs bölümler, ruhbılimi açısından ılginç de olsa, normâl seyirci ıçın sıkıcı olmaktan kurtulamıvor.. Ancak, Fleischer'ın. eldeki 11 cınayet ve bir saldırı gibi zengin (!) bir malzemeyle çok kolayca ve rahatça yapabileceği. «Morg sokağı cinayeti» tarzmda bir dehşet fümi tuza^ından kaçındığı, ortaya, ilginç bir polıs ve tıp olayım «yeniden canlandırma reconstitution» tekniğiyle. tüm olmuş, gerçek yanlan ve aynntılarıyla seyırciye vermeyi amaç laj'an bir çahsma koydugu ıçin çn azından «dürüst» sözcüğünil hakettiği soylenebilir.. Ayrıca Tony Curtis'ın, dakikalarca süren yakm plânlarda, De Salvo' nun ruh hâlmi ve kişıliğini ortaya koymadaki başarısını belırtmek gerekır.. BaşlanKicı olmayan zaman: iza. 7 Geri çevırme evlâtliktan c ı karma; lüzumluluk veya fcutsal bir kuvvetten yerine getirılmesl beklenen dılek. 8 Tersi feza. 9 Buyük zarara ziyana sıkıntılara mevdan veren olay hai. YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Amerıka'da mavmunla fezaya atılan bir zamankl fuzerun aaı. 2 Bakılan; beslenen: yeı:stırılen seylerden elde edilen faydalar, tersi Edıme'de bir llçe. 3 BcLIuk 4 Arzu edilen bir sevı çok umitle bekleyij, tersi zaptedılen bir gezegen. 5 Tersi yabancı mânasırıa, genislik: Tanrınin bir adı. 6 Sırla kaplanmıs rr.ader.I mutfak eşyası: tersi lruvvetSOLDAN SAĞA: 1 Bir meslekte bulunuşun 25. linin cefası. 7 Kimyada samarveya 50 yılı nedeniyle yapılan se yumun simeesl hay%'anlarda baş: bacak: kuynjktan hnrıç ref toreni; kunyada helyumun iim» kol; sım gbvde r>egesi. 2 Azotlu gıdaların vucutta 13 34567 M9 yanması sonunda idrarla dısarıva den 8 £s| çıkanlan luzumsuz madde: ben kıden m.lU zer. yaşıt, eşit, denk. ornek olan savunma nıaseyler (eski dU). 3 Sebze veva nasına ve a yem:5 ezerek yapılan viyecek: terHarb ıOfcul'isi yelken gemilerinde euverteden nun d 1ğcr ayukan tekmil direklere ve üzerındı. 9 Bir dekı donanıma verilen isim (dererk: fn'ı inizcillkte). 4 Tersi bir çesit harafta re.n! fıf ayakkabı veya ba$a baglanan elle boyama tülbent. 5 Kendır cünda filmde de denilen sapındakl teller halat, Oflnkfl htıi>nıt»n> vaDiları düçuval imalinde geçen bitkl. 6 ha!!eıtllm!« •••i| zeltroe. 6 EORGE STEVENS ın sinemaya donuşu aslında, hiç şuphe yok. heyecan verıci bir olay. Hollywood'un temel dıreklerinden sayılır. Stevens, 1920'lerden berı oyuncu olarak, kameraman olarak ordadır. Yo netmenlik seruveniyse 1933'te ba^lar. Küçuk. önemsiz fılmler geiır once, meslek öğremlir. kişılik bulunur. Sonra 19501erden başlayarak ve birbiri ardına o unutulmaz filmler: «tnsanlık suçn A piace in the sun>. «Yadiler Aslanı Shane», «Devlerin Askı Giant>... Iki buvuk ba«arısızlıktan, «Anna Frank'ın Hâtıra Defteri» ve t sa'nın hayatını anlattığı 1964'd» kı «Dünyanın En Biiyük Hikâresi»nden sonra. Stevens sinemayı bırakır, köşesine çekilir. Nıye doner böyle bir sınema ustası sinemaya ve bu dönüs nasıl olur, nasıl olmalıdır? Sinema meraklısıysanız, bu konu da yatırımîar yapmanız, umut]ar besiemeniz doğaldır. Ama işte, film ortadadır. Büyük k o nulara, Amerikan yaşamından derinlemesine kesitler veren geniş kapsam',1, uzantılı öykülere meraklı Stevens, Frank Gil ruy'un piye^inden aktardığı bu fılmle kuçük ınsana, gundelık j 123456789 1 8 Elizabeth Tajlor'uıı, George Stevens'in yönetinıi altırnla cKadın ve Kumar» filminde verdifi oyun, bir hayli başanlı... Stevens, bu filmde, 14 yıl önce «Devler'in Aşkı» bulmuş oluyor... filminde yönettiği Taylor'u yeniden yaşantıya döner. Çağdaş Amerikan toplumunu, tüm aşırı, garip, makinalaşmış, bırevı ezicı yanlan, uç noktalan ıle tem sil eden bir L M Vegas'ta, g e . celeri yaşıyan bu ısıklı, j'apay başdondurücü, giderek ürkütücu kentte, yalnızlıklarına çare arayan piyanist Joe ıle rovu ki7i Fran'ın karşılasmalannı anlatır. Film bir yerde bellı bir sinema bilgısının. izlerini ta^ır: Las Veşas'ın fon oiarak verılisi (Henri BecBe'nın .fotcg raflarıyla) olağanuîtudur, War ren Beatty ve Elizabeth Taylor'un çizgi dısı oyunlan, Stevens'in oyuncu yonetimındeki bilinen ustalığını hatırlatır. Ama film, bu gözle görülür «işçilik»in ötesinde gerçek bir sanat değeri, özgün bir yaratış gucu tasımaz, «Salıncakta iki kişi» veya «Garsonyer» gibi çok n ı örnekleri yapı',agelmıs bir türe de, sinemaya da. Stevens'e de bir katkıda bulunmaz. radyo ISTANBUL 05 55 06 00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09 20 09 40 10.00 10 05 10 30 1130 12 00 12.10 12 25 12 40 13 00 13.15 14 00 14.15 14 30 14 45 15 00 15 05 16 05 16 20 16 45 17 00 17.05 Sinema özel gösterileri • TURK FİLM ARŞİM, bu ay ıçinde, Amenkan sessız sinemasından ömekler sunuyor. Şarlo, Griffitb, Hart, Ford'un fümleri gösterıldi. Bundan sonra, Pudovkin'ın «Ana» sı ve Dons koy'un «Gorki üçlemesi» var programda • FRANSIZ Kt'LTl'R MERKEZl'nde buyuk ilgiyle izlenen GÖNL'L ÜLKÜ GAZANFER ÖZCAN TİYATROSU: (Umit Tiyatrosunda 48 63 32) KOCAM1N MŞANL1SI Komedl 3 cerde. Pazartesı, Salı, Çarşamba 21.30, Cuma: Cumartesi; Pazar 18 30 Claude Chabrol'un «Yeğenler • Les cousins» inden sonra, önümüzdekı Fazartesi, Salı gunleri Claude • Autant Lara'nın «Dou ce» filmi var. • İTALYAN KÜLTÜR MERKEZt, bug\ın, sessiz İtalyan sinemasının çok tanınmış orneklerınden meydana gelen t l r program sunacak 15.15 te. Pazartesl 21.15 ve CarKÜÇÜK KOMEDİ TtYATROSü gamba 15J0 da balk n Uleb* Mehmet Özekit ( î l 56 81) Koca tenzilâtlı M. Paşa Uyan Süleyman O OCAK sAHNtSl (Aren» riTMyun 3 perde • Fazartesi hariç, rosnnda 49 84 19) ÇİL HO her gün 21.15 Çarşamba. CuROZ Pazartesl harlç her gec« martesi, Pazar 15.00 de matlne. 211S; Çarsamba; Cumart«sl. PaESENTEPE B Ö L Ü M D (Z. Kuzar 18.15 de matlna. DEVRt SÜJu) 46 40 10 Kürkça DükkâMTJAMMEB KARACA (44 M 02> LEYMAN 7 1 1 Ocalttan IUnı Romedi 3 perde. Cuma, CuCİBALÎ KARAKOLÜ Müzikal baren: Pazartesl hariç, ner eeca martesl, Pazar 2 U 0 da oyun 3 perde Pazartesi hariç 21.15, Çarsamba. Cumartesi. Paher gece 21^M) Cumartesi, Pazar tSTANBUL rlYATROtjlj |44 Zt M) zar 18.15 • 21.15 de. 18.00 de, Perşembe halka, ö g (Elhamra) Sadık ŞendUin ÇılÜLVİ URAZ TİYATROSU: fYapı renciye her gun tenzilâtlı çın Venge • MfirikU oynn EndflnTi Merkez) HarhlT» . 4S 50 "İflSA SESEZL* TOLGA AŞKJPaurtesl t u ı i c her geec 1113. • NER TIYATKOSU (Sisli «7 18 86) 77) HLZUR ÇIK.MAZI Salı, garsamba. Certesu Pumı I5.M ÇARK Çarsamba: 15.00 («tPerşembe; Cuma 21.|5, Çarsamba A» renci) Persemb* 18.30 (Halk); Cumartesi, Pazar 18.15 21.15 de KENT OYL'NCULAKI I4t S» 89 21.3t: Cnnartnd: Pazar I50* Cç MAVMU.N K.ABAKK 11VA147 36 344) HOCAMIN OLGUNVP 2130 Cuma 1S.00 (Halk vm ROSU raksım «ıraselviler < > LUK ÇAĞI Cumartesi, Pazaı ogrenci) 2\30 da tel Keban altı (49 90 10) SEN 1815; 21.15 de. UC KIZ KAR • AÖAM1 OELf EOERS1N SaNKJAT UYGUR VE ABKADASLADEŞ Çarsamba, Cuma 18.15; lı, ÇarşamBa 2130 VATANDAS Kl Şebzade Bası 27 71 86) 21.15. KELEBEKLER GİBİ CEZMETTIN Perşembe Curr.a «Bazıları Musakka Sever>, Salı Cumartesi, Pazaı 1500 de. IÇER21.30. Cumartesi. Pazar 18.30 hariç, her p.kşam 21.30. CumarDEKI Salı 18.15; 21.15. Çaı21 30 da. tesi, pazar, 18.15 Te 21.30. samba 15.00: Persemb» 21.15 . KAUIKOV 1L (3* M 51ı UULAP HALKEVİ DENfME TİYATROSTJ: ORALUGLU II»ArKOSLı («a 4« 8t) Polisiye komedl Pazartesl hariç, SakırkbT (71 59 49) HAMANNZME KOCA ARIYORUM her gün 21.30. Cumarteıl Pazar LET 70 Pazartesi hariç, heı Perşembe hariç ber aksMn 21.11 gec» 21.15, Pazar matine 1500 18.00 de. de. Çarsamba, Cumartesi, Pazaı Şehirde SUADİYE AILECAZINOSU | paiortc:.î haric hci'ckscnnı BUGİİı\ BU (İEİE Neşe Karaböcek * S EV D A r ER D A Ğ * B E R K A N T A N İ L C F E R AYDA N # S E V T A P E T t *• S E R P J L B İ R O L 2EYNEP PAKjZE SUDA N t R AZAK Rezzan Deniz Ertnjrul Öıkan Ork. ve # BAKIRKOY: Hilâl. Istasynn (Yeş Koyj, Kuçukçekmece, Şıfa ıSafrakoyl. Osmanıye. Atalay (Kanaryal. Gungdren, Haznedar, BaBasaran (Sır. Evı. Esenler S BEŞİKTAŞ: Ferah. Gul (Or. Köy). Cem (Bebek), Emniyet (Levent) # BEYOĞLU: Taksim, Vatan; Sıhhat 0 EMİNÖNÜ: Sırkeci Merkez, Ersoy, Çarsı; Lânga , 0 EVÜp: Eyupsultan. Altıntepsı, Kartaltepe. Ümıt (Ramı), Sebat (Alibeyköy) # FATİH: Yeni Akdeniz. Öztur; Sağlık; Valide; Hayat (Samatyaı; Cibali # GAZİOSMANPAŞA: Pazariçı, Goçmen (Ku. Koy) # KADIKOY: Selâhattin. Kutman, Ümit, §ifa 'Baharıye), Çaialçeşme, And (Çiftehavuzlar), Ihsaniye (Fıkirtepe) A KARAKÖY: îtimat A KASIMPAŞA: Sedef # SARYER: Buyukdere, Rumehhisar # ŞİŞLt: Huseyin Kâmil. Isık, Sargın. Nur, Ümit (Mec. KöyK: Engin (Gultepe); Yeni İtimat (Ok. Mey ); Çağlayan # ÜSKÜDAR: Yeni; Gümüs: Kuzguncuk Nur (Alemdağ* # ZEYTINBURNV: Fevzi Öcal. NÖBETÇI ECZANELER Açılış, program 17.25 Günaydın 17.50 Köye. haberler 19 00 Türkiiler, oyun havalan 19 30 Haberler, fcava durumu 19 40 Hafif batı müziğı 19 55 Istanbulda bugün 20.00 Solo şarkılar 20.25 Vtyolonsel sololan 20 40 Turküler 21.00 Ev içın 21.10 Şarkılar 21.30 Arkası yarın 21 45 Haberler 22 45 Küçuk konser 23 00 OKul radyosu 23 45 Şarkılar. saz eserleri 23 55 Haberler 24 00 Turküler Küçuk orkestra Şarkılar ifi.55 Haberler, Resmî Gazete 17 00 Armağan Şenol orkestrası ıv 30 Dans müziğı ıs.no Şarkılar 18.30 Haüf batı müziği ı.q 00 Turküler 19.3u Haberler 20.15 Okul radyosu 21.00 Turküler 22.no Mınyatür müzik 22.30 Şarkılar 23.30 Haberler 00 30 Koy odası 01.00 Açılı?, program Günaydın Köye haberler Sabah türkülerl Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Yeni seslerden şarkıiar Ev için Turküler . Arkası yann Ara haberler Şarkllar Oku' radyosi1 Konser saati Ara haberler Turküler Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzik Öğle konserl Şarkılar Plâklar arasmda Ara haberler 15 35 16.05 16.20 16.40 17.00 17.05 17.30 17.50 19.00 19.35 19 5') 19 55 20 25 20 40 21 00 21.10 2130 21.45 22 05 22 45 23.00 23 45 23.55 24 00 Erkekler faslı Reklâm programlan Haberler, hava durumu Hafif muzîk V. Doğu ve arkadaşlan Bir varnıış Yurdun ^»si Spor der^ısi Sonat ssatı 24 saatın olaylan Şarkılar Sağhk sariti Hafif batı müzığ' Haöerler Cazın ustalan Gece muzığı Onemli haberler Kapanış tSTANBUL ÎL Açılış ve program Dıskoteğımızden Küçuk konser Gençlere muzık Senforuk müzık Hafif Batı muzıği Akşam konserı Yeni plâklarla 45 dakıka Klâsık Batı müziğı Günümüzde caz Opera saati Gece ve muzık Hafif Batı muzıği Program ve kapanış. 05.55 06 05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 09.00 09.20 09 40 10.00 10 05 10 30 1130 12 00 12 05 12 30 13 00 1315 14 00 14 15 ANKAR A BEHİYE AKSOY TAŞLIK TULUN KORMAN RAHMİ SÖNMEZOCAK AZİZ AZMET FUNDA POSTACI BAŞAK KERGİZ Ork. ATLANTÎS 6 ve A R I L A R Yemekli 50 TL. Konsomasyon 25 TL. Cumartesi geceleri 5 TL. fark alınır. Çarşamba hanımlara. Pazar urnurna 13.00 te matine 10 TL. Her türlu toplantı kabul edilir. Rez 55 14 46 Ayşeçavus otobus durağı Suadıye. ERSENvePopFolk AYLİN AYSUN ERCAN HASAIM M U T L U C A N SERP1L S E H E N Tl» TetM GAIATA KOlESi > TANKILAK OKK. TAROİM I D I N ACAR BALTAS ERTAN ANAPA Özel orkestrası ıle JRUHİ SU 14.3> 15 00 Okul radyosu Bando müziği Şarkılar Albümlerden seçmeler Ara baberler Yurttan sesler Köy odası Reklâm progTamlan Haberler, hava djırumu Türkçe şarkılar Bır varmış Turk müziği Spor dercıst Küçuk konser 24 saatın olaylan Osmanhlar Türkuler Fransa'dan muzllt TBMM saati Haberler D Konser salommdan Gece müziği Onemli haberler Kapanış L Bt NnuYsiMnıısuı SELDAİLKOR f « tEL<7734« Çarşamba; Pazar matine. Rez.: 21 47 70 Ahmet Sezgin CAR9AMBA e,B C.THI PAZ. MATINİ15TL (ONS K ) 1 CRmİE ÖZ ERSAN ERDORA (1968 Altın Ses bırincısıı AD6XLA fjsp. Santbz). , SEVDA KARACA DORUK ONATKüT Oık. »e Carşamba Pazaı 14 'e rr.atme Rez: 372084 374366 B E R N A E G E L t DARVAŞ BİRNUR Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Daire Başkanlı£ından bildirilmiştir, DENİZCtLERE VT HAVACILARA 18 SATILI BtLDIRt 2 ilâ 4 Mart 1971 tarihlerinde 09.00 ıle 17.00 saatlerl arasında aşağıdaki noktalann tirleştiği saha içında seyretme, demirleme. avlanma ve bu sahamn 12.200 metreye kadar olan yükseklıği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. EGE DENtZt tZMİR KÖRFEZt E 48 SAHAS1 1 inci nokta: E. 4662 No. lu Uzunada fenerinden 144 derece ve 4.3 mil mesafede. Enlemı 38 derece 29 dakika kuzey. Boylamı 26 derece 46 dakika Dogu. 2 nci nokta: Enlemi 38 derece 28 dakika Kuzey, Bovlamı 26 derece 41 dakika Doğu 3 üncö nokta: Enlemi 38 derece 47 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 28 dakika Doğu 4 fincü nokta: Enlemi 38 derece 50 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 37 dakika Dogu 5 inci nokta: Enlemi 38 derece 39 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 46 dakika Dogu. DENİZCİLERE VE HAVACILArtA ÖNEMLE DUYURULUR. (Basın: 11186/1603) 5tSMAMlf gasAZ İN OS G VERDA SUMt.K lA.SJl OKAN Ory. A1ŞEGUL FATİH ve SALtM DÜNDAR AYTEN ALPMAN BEHIÇ ALTINDAÖ 5 SÜHEYL OENtZ ORR Takdim: EStN ULUER Saat 22'den sonra konsomas>on 25 TL. Her Perşembe Fıks menü 50 TL. Servis ve Işl. Vergisı hâriç Rez: 63 46 70 63 43 TO Y E Ri Y onyalı t RUr.HANÜMÂY ÜRCAN Sarıjer Canlı Bahk HRISTAKİ İGÜLDEREN GÜL Tanhî Aıle Tavernaa ZUHAVAKK Sevi nı EFKAN EFEKAN ARILAR SEVTAP ÇETİNKALE AÎLtN KOHAVA ŞEL.ALE FERAÎ NEJAT TARLAN ve YVRDAER DOĞVLU ve Ork. Çarjaiîiba Pazar 14'te matine Tel: 47 94 43 •DAHA ALACOZ * Ö 5HCUKALAGüZ* AIILAR HURPEDİVAPRAKM SEVGI AKIN JANİ STİL Ork.ve| lÜSTAp PKTROt Se !ç 40 Tl^. |tier Carsamb* matine | Eslnlzl* felmenlı rlca Olunur. tstıkıâl Cad. Postıcılar Sok Beyojlu. | Reı 4 1 T « 493; 58 A L D O OİHA ^B ^V ^v ^ ^ ^ ^ ^ S AN A Tt C tLER E Tahsıs Gumruk eıteleme 7j Vergı taksıtlendırme ve Kredı işlemlen. Tel : 46 12 22 * CCumhuriyet: 1522> • »IMHAN DAMCIOĞİU» | » YAKUTI Or»».u»ı. * CSIOtr aMlOÜTi Ufml ıvkı (taMlOÜTi P»r»*«.ı» Pluı nMlln» luı MiHRiCflN 6ÜN6CR İSMHİIDÜMBÜUÜ HHYRi ENGiN OYft SLTINTflS OTESBDCEKLEfti * W ^ * ^^^V 8 R'NURHRNOflMCIOfiLU MKiDUYIffiLflfl ork.ns mmısı H N u
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle