19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhuriYet Kurucusu: rUNTTS NADİ AT yil, 47. »•! SOKAKLARDA'N > ÜÇ KÂĞITÇI YALANCI DÜNYA EL KIZI En son ve en Genel Dağıtım: Tekin Yaymevil Nefis baskılarla çıktı. Her kıtabın fiatı 15 liradır. 16730 Telgraf re mefctup Telefonlar: 22 42 adresi: 90 Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 22 42 86 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ŞUDat Ankara Cad No. 51 tSTANBUL tlincılık: 18411616 Parlamenterler yeni haklar elde etli Milletvekili ve senatörlere yurt dtşında da tedavi imkânı sağlandı. Parlamenterleriıı aile ve bazı yakını da bundan iaydalanıyor , ANKARA (a.a.) Yahya Hant Hükümeti feshetti YAHYA HAN FORMÜLÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ LÂZIM. Yıldırım telefon, 3 saat bekliyor Korse, kasıkbağı, ilâç ve diğer masraflar Bütçe'den adenecek PTT'de teknisyen direnişi Demirel, Sunay ile son olaylan görüştü Millî Güvenlik Kurulıı bugün Kösk'te toplanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Suleyman Demirel dun Cumhur'oaşkan: Sunay He 1 saat 20 dakıka süren bir goruşme yapmıştır. Saat 10 da başlıyan gorüşme sırasında, tedbir tasarılan konusunda ve son olaylar üzerınde görüşüldüğu sanılmaktadır. Ayrıca bazı çevreler önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, Başbakanın hükümet adına bazı goruşleri bugun yapılacak Mılli Guvenhk Kurulu toplantısından once inceliyebilmesi içın, Cumhurbaşkanına sunduğıınu öne surmüşlerdir. Bakanlar Kurulu toplantısı, onceki gün 9 saat surmuştü. (Cumhuriyet Haber Servisi) PTT tenisyenlermın Personel Kanununun uygulamasında haksızlığa uğradıklan gerekçesi ile «ışleri yavaşlatma» seklinde öncekı Rün başlattıklan direnış, dun daha kuvvetle hissedılmeyo başlanmıştır. Direnis nedeni ile teleks bağlantılan zaman zaman kesılmı$. Ankara vıldınm telsfon konuşmaları 3 saat kadar beklemıştir. PTT Teknisyenleri Derneği tarafından vürütülen boykot kapsamına hat döşeyıcılerı, santral teknısvenleri. hat bakıcılan, tamır atölveleri Eirmektedır. Teleks baglantılan ve şehırlerarası konuşmalann kesılmesıne. buralarda mevdana gelen anzaîarın onarılmaması vol açmıstır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Parlamento üyelerınin ve Medenî Kanun gereğinee bakmakla mükç'lef olduklan, ana, baba. eş ve çocuklarının yurt içi ve dışındaki res. m: ve>a ozel sağlık kurumlarında tedavi edilmeleri halinde masraflar. ] bütçedcn odenecektır. Mıllet Meclısi Başkanlık Divanınca kabul edilen yenı yonetmeliğe göre. tedavi maksadiyla yurt dışına gdnderilen üyenin Te refakatçıs;mn yollukları cia yıne butçeden karşılanacaktır. Hangi Rejim? urdumıi7u gittikçe kıskacı içiııe alan şiddet hareketleri, patlamalar, saldırılar, boykotlar, sabotajlar AdaIet Partisi iktidarına değil de dogrudan doğruya rcjtrae karşı imiş. Binle söylüyor Başbakan. Bozuk diizen diye nitrlediğimiz şu >önetimi eğer bir rejim sayraak olanağı varsa Ba<hakan haklıdır. Oerçekten olaylar hızla gelişmekte, Demirel'i de, A.P. yi de aşarak bir rejim bunalımı halinde çevrcmizi dört janından sarmaktadır. Ama >önetimin bu biçimde yozlaşmasmdan kimler sorumludur? Daha açık bir deyimle 2" Majıs de\rimir.i içinden kemirerfk rejime ilk karşı çıkanlar kimler olınuştur? Olaylan bu açıdan incelediğimiz zanıan Demirel'in ve dolaylı dolaysız ona bağh kurul ve kişilerin sorumluluğu apaçık gözlcr öniıne serilivermektedir. Drmirel, yürüriükteki Ana%asa gereği işbaşına gelmiştir. Geldiği günden başlıjarak da bu Anatasaja, yani bu Ana.rasar.in getirdiği rejime karşı olduğunu söz ve da\ranışları ile her fırsatta belirttnekten geri ılurmamıştır. llükümetin Anajasa kuruluşlarivle, üniversite gençliği ile, Atatürkçü öğretmenlerle, a>dınlarla sık sık çatışmasmın temel nedeni budur. Ne var ki Demirel bugünkü ortamda bir bakıma haşarılı bir politikacı olarak ker.dini gıistermektedir. Bunu inkâr etmek gerçeklere sırt çevirmek olur. Bundan 10 >ıl öneesine değin adı sanı bilinmezken ilkin kendi partisi içinde en güçlü kişileri yenerek Genel BaşkarJığa şükselmiş, hükiimeti ele geçirince de adım adım yiirüHüpü hesaplı ve temkinli politikasiyle devlet yönetinıinde kendine engel olabilecek jrüçleri bir ölçüde «nötralize» etıneyi başarmıştır. Bu arada Anayasanın öngördiiğü reformlardan hiç birine el atılntamış, tam tersine 27 Ma>ıs Sncesi devrine özlem duyanlara. umut kapıları açılmış, bu konuda muhalefct partilerinin işhirliği ustaca sağlannuş, Ana\asayı zedeleyen başlıca girişimlerin soTiımluluğu muhalefetle ortaklaşa paylaşılrnıştır. Böylece 27 Mayıs devrinıi adamakıllı yozlaştırılıp da rejim bozuk bir düzen haline dönüstürüldükten sonra şimdi Başbakan büyük bir rahatlık içinde «şiddet hareketleri A.P. ye değil rejime karşıdır» diyebilmekte ve bunu derken de «muarızları» tarafından dişe dokunıır bir tepki ile karsılaşnuyacağına güvenmektedir. Öyle ya. orman suçlarının affından tutunuz da siyasi partilere Hazinece \ardını yapılmasına kadar bütün Anayasa değişikliklerine el kaldıran. rejimin bozulması sorumunu iktidarla paylasan bir muhalefet, böyle bir durumda Başbakana ne diyebilir? Desc bile top'umun hangi bölümlerinî inandınp arkasından sürükliyebilir? Evet, şiddet hareketlerinin A.P. ye karsı olmadığı dofnıdur. Am* biz bu hareketlerin re.jime karşı olduğuna da inanmıyoruz. Runlar sahipsiz kalmıs bir devrimin. kurulamamış bir düzenin yarattifi karmaşik tepkilerdir. Ve bozuk duzen sürüp gittikçe ne. biçun tedbir yasalan çıkarılır»a çtkarılsın. durumu iviye doğru degiştinne olanağı bulunamıyscaktır, İçme ve kaphca masrafları Yonetmelik hükümleııne göre, TBMM üycsinin Medeni Kanun gereğince bakmakla yukümlıi bulundukları kımseler de içme ve kaphcalarda tedavi olabilecekler ve masraflar butçeden odenecektır. Ayrıca butün diş hastalıkları tedavi paralan ile tedavi maksadı\la kullanılan çeşıtli korseler, kasıkbağı. varis çorabı. organ protezlerj, ortopedik avakkabı ve alçı bandları, gozluk cam ve çerçeveleri. iîitme cihazları ile Uâç bedelleri de butçeden verilecekt' Millî Güvenlik Kurulu'nun gündemi Mississıppı \e Lonisiana er«letlcrınde grı,enlerde kasırg»da ölenlrrin sa.vMi, ffittikçe artmaktadır. haberlere göre. simdiye kadar rnkaz altindan 85 ceset çıkarılmıştır. FotogTafta; kasırgada yıkılan evlerden biri ve enkaz arasından eşyalannı kurtarmaya çalışan me>dan» gelen Dön grce şelen Missinsippi'deki felâketıedeler... Öte yandan Millî Güvenlik Kurulu tla bugün saşft ».00 da Cumhurbaşkanı Sunay'ın başkanlığında Çankaya köşkünde toplanacaktır. MilU Güvenlik Kurulunun gundeminin taraamen son günlerin olaylanna aynldığı ve son Güvenlik Kurulunun yayınladığı bildiri dolayısiyle ordu kademelerinin manız kaldığı sert tepkilerin ele alınacağı belırtilmektedir. Yurt dışından ilâç da getirtilebilecek Öte yandan yatarak veya ayakta tedavi edilmekle bulunan üje ve bskmakla yükumlü olduklan kımselerin, gdsterılen sıhhi lüzu ma musteniden, hariçten tedaıik ettikleri ilâç ve diğer maddelerin bedejleri de Mıllet Meclisi dokto j runun tasdıki şartı ile ibraz edi ! len fatura uzerınden ödenecektir TürkPersen, memur ailesinin tedavisi için Bütçe'ye ödenek konmasını istedi • Personel Kanunu uygulamasından şikâvetleıin arkası kesilmiyor ANKARA, (Cumburijet Biirosu) Personel Kanunu uygulaması ile ilgıii olarak Türk Persen ve TOS, dun bırer büdırı jaymlanıışlar, meslek odaian ile teknik personel sendıkaları da ortak basm toplantısı duzenlem.şlerdır. TürkPersen, kanunun ongordüğıi tüzük ve yönetmelıklerin 6 aylık süre ıçınde çıkarılmadığını, TOS'lu oğretmenlere karşı gırışılen davranışlann önlenemediğı ve ek ders ucretlerinın venlmedıği. teknık personelde hukümetın temınatlarını yerıne getırmediği gıbı konularda goruşlerım açıklamışlardır. TurkPersen'ın bıldırisi özetle şoyledır: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ivrindi'de deprem hasar yaptı Yurdun Batısında meydana gelen sarsıntı, Gördes ve Demirci'de de duvarları yıktı; can kaybı olmadı YURT HABERLERİ SERVİSt Bombo ve dinomitler jçın Meclis oroştırmosı isleniyor ANKARA, (Cumhoriret Bürosn) Son günler içinde sık sık patlamaya başlayan bomba. dinamıt ve diğer ateşli silâhlann nerelerden, neler karşılığında ve nasıl sağlandığının tespıti için bir «Meclis araştırması» yapılması istenmiştir. îstek sahibı Maraş Bağımsız Milletvekili 1brahım Özturk, konu ile ilgıii .önergesini dün Mıüet Mecliii Baskanlığına vermiştir. Öztürk, önergesinde özetle şöyle demektedır: «Bomba bir savas aracıdır. Ancak ordnnun elinde bulnnması çerekir. Oysa meydana gelen olaylarda binlerce ate<sli silâh. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 dr) N Kimler katılacak? Milll GiiTenlik Kurulunun bugiinkü toplantısına Başbakan Süleyman Demirel. Genel Kurmay BaşkBru Orgeneral Memduh Tağ maç. Kurul üyesi Bakanlar. Kuvvet Komutanları. Milll Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katüacaktır. Türkhe ile lraıı \e Pakistan'ı birleştirecek demirjolu inşaatı. bu yıJın sonunda bitirilecek ve üç ülke arasıııda demiryolu ulaşınu basla> ataktır. Fotoğrafta: demiryolur.un son kısmı olan Van • Kotur arasında tamatnlanmakta olan bir demiryolu tüneli görülüyor. CENTO Demiryolu Margarin sıkıntısı devam edecek İSTANBUL HABER SERVİSÎ Yurdumuzun Batı Anadolu kesimınde dün 21.41 de meydana gelen yer sarsıntısı, Balıkesir'ın Ivrindi ılçesınde hasara yolaçmıştır. Ilçede, Hükümet bınası ile bazı evlerin duvarlan çatlamış. bahçe duvarlan yıkılmış, Oğretmenler Demeğınin ise camları kırılmıştır. Kandılh, depremm merkez üssünün rasathaneye 200 220 kilometre uzaklıkta olduğunu ve şiddetinın 5,56 arasında (Orta şiddetteı bulunduğunu bildırmıştır. Deprem: İstanbul, Edirııe. Tekirdağ. Balıkesir. Bursa. Çanakkale. Uşak. Manisa Kütahya \e lzmir"de duyulmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ARSA FIYATLARI 30 YILDA BIRE BIN AR1TI AVKARA, (Cumhnri>et Bürosu) Harıta ve Kadastro Mühendıslerı Odası dün bir blldirı ya>ınla>arak çeşitli sorunlar hakkındakı göruslerini açıklamış, kadastro çalısmalan içın «Bugün. kü yürütülüş biçimi ile kadastro ve tapulama hizmetleri topIumun yararıyla giderek artan bir çelisnıe içerisindedir» demıstir. Personel Kanunuyla Ilgili çesıtlı sıkâyetler varken parlamenterlerm ilk iş olarak kendi maaslannı arttırmak yolundaki çabaları kmanan bildınde, kadastro ve kent toprakları sorunu üzerınde de durularak özetle şöyle denilmektedir: «Bueünkü yürütülüş biçimi ile kadastro ve tapnlama hizmetleri toplnmon yararlarıyla giderek ! artan bir çelisme içerisindedir. i Uvçulamanın tersligini gösteren ' somut örneklerin basında devle i (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) j Jandarma kurbanı N'ığde'de. ağabevsının kayınpederini dbvdüğu iddıasiyle. jandarmalar tarafından sorgusu yapılmak uzere Mahmutlar koyur.den alınıp ellerl iple bağiı olarak ikı «aat vurütulerek ılçeye Retırılen Hıdayet Çelık'm soğuktan donan parmakları. anielıyatla kesilmıstır. Sorusturma sonucunda Çelik'ın suçsuz olduğu anlasılmıstır. 4 ÖĞRENCİ DAHA TUTUKLANDl AN'KARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ziraat Fakultesi KultürTeknik Kürsusünde önceki gün sılâhlı çatışmaya sebep olduklan iddiasıyla Aitındağ Adlıyesine sevkedilen 14 kişiden 5'i, dun gece tutuklanraıştır. Diğer sanıklar tutuksuz yargılanacaktır. Dört saat suren duruşmadan sonra Şemsettin Evrensel, Ahmet Bozkurt, Turan Kulâhoğlu. Os(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) CHP'LILER, SENATODA TICflRET BAKANINI KONUŞTURMADI HALİT FAHRİ OZANSOY VEFAT ETTİ Maraş'ta TOS ve bir kitapevi tahrip edildi • DevGençlilerle çatışan Komandolar, Âdliyeden de 4 kişiyi kaçırdı | NADİR NADİ Türk Edebiyatının «Hececiler» diye anılan beş şairinden biri Istedikleri zammı Hükümete kabul ettiremiyen sanayiciler, ye [ olan Halit Fahri Ozansoy, dün sabah kalp yetersizliginden, emeklik margarin ımalâtını büyuk ölçüde azaltarak yerine kahval\inde ölmüştür. tılık yağlan pıyasaya surmüşlerdir. Boylece yüzde 16 oramnda (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) su olan ve aşağı yukarı aynı ham maddelerle üretilen kahvaltılık yağlar kilo başına 140 kuruş daha pahalıya satılarak istenilen zam fıilen gerçeklestirilmektedir. Ayrıca, yemekUk margarinler ANKARA, (Cumburiyet Biirosu) karaborsaya düştügünden, vatanCumhuriyet Senatosunnun dundaş 7$ lıradan satın alması geçişleri Bakanı Haldun Menmaddesine dayanarak yapılan kü bırleşiminde, AP Samsun Sereken bir kilo margarin içın teşeoğlu: <Bizi iktidardan bu meydan okumalar, Hükübakkalına göre 910 lira ödemek natörü Refet Rendecinin, önceuzaklaştırmak çabaları bomet çevrelerini saran psikolozorunda kalmakta, ya da yemekki gün Mıllet Meclisinde, Tıcaret çunadır. Bunun nasıl yapüabıjinin ifadesi sayılabilir. ler için elverişli olmayan kahvalBakanlığı bütçesi üzerindeki göleceği Anayasa'da yazüıdır. Ya Ne var ki, bu meydan okuma tılık yağlara kUo başına 9,20 lirüşmeler sırasmda C.H.P. Gaziseçirnle, ya Güven Oyu ile. ve inatlaşma havası. içinde yaantep milletvekili Şinasi Çolak ı ra vermektedir. Buyrun. Hodri meydan. Bir şadığımız kördüğümün çözüm(Arkası Sa. 7, Sö. "i de) oğlu tarafından açıklanan rapor | araya gelin de güvensizlik velenmesi için bir ise yaramıyor; hakkında Bakandan bılgi isteme ' recek oy sayısını sağlayın, dütersine durumu ağırlaştınyor. sı C.H.P. li senatörler tarafm ' ı şürün bizi> diyor. Meclis KürNitekim Millet Meclisi dünkü dan tepkiyle karşılanmış, C.H.P. • Yarın saat 11.11de süsünden söylediği bu sözlerle, oturumunda Ticaret Bakanlığı Menteşeoğlu'nun da Başbakan lı senatörler, Mıllet Meclisinde Bütcesi konuşulurken, CHP. güneş tutulacak cribi düşündüğü görülmektedir. konusması gerektiğıni öne süreGaziantep Milletvekili Şinasi Sa\ın Süle>"man Demirel de rek Bakanı konuşturmamışlarÇolakoğlu söz almış, Ziraat Kandilli Rasathanesi, yarın sa«226 oyu bulurlar, bizi düşürürdır. Bunun üzenne A.P. li Baş ' at 11.11'de kısmi güneş tutulmaBanka?mdan Demirel kardesler• demisti. Anayasa'nın Ugili kanvelcili Macıt Zeren oturuma lere açılan krediln konusunda sı olacağını bıldirmiştır. tstanbul ara vermiştir. dan da görulecek guneş tutulma(Arksn Sa. 7. Sü., 1 de) 1 •ı, t u t 12.46da tona •reccktır. Düşürülme ve istifa OI A VI ,\!<IN ARDI\ir\Kİ GERÇEK MARAŞ DEVGENÇ'li ' ler ile Ülkü Ocaklılar arasında dün çıkan olaylarda. TÖS binası ile sol yayınları da sattı^ı ileri sürülen bir kitabevi, tahrip edilmiştir. Olaylar. Istanbul'dan gelen 4 DEVGEN'Ç uyesının, Maras Lisesi önunde «Faşizme ve Emper j yalizme Hayır» bıldırilerıni dağıtmasıyla başlamıştır Burada ı (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ı Milletvekili ödeneklerine zam.: Ve dövülen gazetedler Vesikalara dayanan ibret verici bir yazı dizisi Bugünden itibaren 4. sayfamızda I Ranka Müfettijlerinin hazırladığı raporu okumuştur. İşin üginç yönü, bu raporun, Başbakan için kurulao Meclis Soruşturma Hazırlık Komisyonundan gizli kalmasıdır. Ana muhalefetiıı Parlamentoya Rctirdiği bu ithamlar dc\am ederken, toplumun her yanında görülen güven bozucn gelişmclcr, Oemirpl Hiikümetinin durumunu zorlaştırmakta, ve Başbakanın iktidarda kalmak için direnme••• (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Bir genç yengesini, bir işçi de karısını öldürdS, Taksim Cumhuriyet Caddesindeki bir şpartvnanda dun saat 11.30 sıralaruıda Mehmet Ünal Dursun adında "ıbir g'e/tç, yengesi (lelahat Unal'ı tabanca ile oldurmü;. amcası emekii Albay Reşat Dursunu da ağır yaralamıgtıı. Aksaray Deniz OtSinde kalan Mehmet Ünal Dtır•un olaydan sonra kapm#r.. ' (Arkas» Sa. 7, Sü. 5 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle