16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şubat 1971 ÎCUMHURİYET iSAFFA BEŞ IŞ VE IŞÇI HAREKETLERI GEÇTIG1MIZ HAFTANIN OLAYI IŞ VE IŞÇİ H A R E K E T L E R I / • : IŞ VE IŞÇI HAREKETLERIjSf MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLADI Harteks makine tesisat sa. nayiinde toplu sözleşme mü zakereleri devam ederken, işçilerin oturma grevi yapması üzerine isveren fabrikayı kapamıstır. İşçilerin baglı oldu^u Metalts Sendikasından verilen bileiye göre fabrikada çalışan 40 is. çi ücretlerini alamadıkları için oturma grevi yapmıslardır. Ancak isveren öflen vemejine çıktıklan bir sırada fabrikanın kapılannı kspattırmıstır. Taraflar dün ötleden sonra anlasmava varmışlardır. Işverenle Sendika arasmda müzakereler yeniden başlamıstır .. Tedbir lasarıton IÇIN IŞÇİLER NE DEDİLER ? "Tasorının kanunlaşmaması için direneceğiz,, nedene dflvaruyorsa, o zaman işçıyı suçlayın.» Cezalar îasarısı Şükran KETENCİ Geçtifrimlz hafta içinde işçileri çok yakından ilgilendiren bir tasan daha Meclislere getirildi. Hükümetln «Tedbirler» söx cüfü içinde gizlediği ve Türk Ceıa Kanunund» baxı maddelerin dejiştirilmesini öngören tasany» göre, işçinin boykot, işjal ve djfer çeşilli biçimler deki direnişleri afır bir şekilde cezalandjrılacak. Tasany* göre önceden kabnl edllmiş şartlan dejjistinnek amacı ile işlerin durmasına sebep olan işçüer bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile ceaalandınlacaklar. Yine ba tasarıya göre zorUma yapmaksınn fabrikayı kısmen ya da tamamen işgaJ eden işçiler iiç aydan bir seneye kadar hapis crzsMi gij'eceklerdir. Tasanmn getirdiklerini Srneklerle anlatmava çalışalım: Işveren ve san sendika sahte üye fişlerine dayanarak topln sözleşme imzalar ve işçiler btı topln sözleşmeyi tanımayarak işverene asıl sendikalarım kabul ettirebilmek için, oturm» grevi veya boykot yaparlarsa, fab rikadaki işin durmasına sebebfyet verdilderinden, bir seneden beş seneye kadar hapis cezası giyebilirler. Ipırrenln, istemedifi sendikaya üye olan işçileri işten atması, işçilerin üye olduklan aendikaya dejfil de bir baska sendtkav» aidatkesmesi, ınaaşla». rını ödememesi, ikramiyelerini ventıemesî, çeşitli'nîçimlerde baskı yapması halinde, direnen biitün işçilere ayni cezalar verilecek. Tasan bütünü ile öylesine kaypaktır ki, istenirse Anayasanın ve grevlokavt kanunlanmn verdiği en basit eylem hakları işçilerin ellerinden almabilecektir. Kuru hukuk mantığı içinde. bu tasarıya dayanılarak «kjsml ışgal varcür» gerekçesi ile kanuni bir grev dahi yasaklanabilecektir. Tasanyı eleştiren hukukçular daha da ileri giderek, söz konusu maddelerin Türk Ceza Kanunu. nun 141 ve 142. maddelerinden daha kaypak olduğunu ve istenirse işçinin her hareketinin suç haline getirüebilecefini aöylemektedirler. Hükümet, işçi haklarını böylesine ağır bir biçimde kısıtlayan bir tasanyı neden Meclise getirmiştir? İşçi eylemlerinin durdurulması ve isçi sınıfının uvanışının önlemnek istentnesi. öğrenciler, memurlar ve diğer sımflar için getirilen «Tedbirlerle» ortak amaç içicde sayüabüir. Fakat işçi sınıfı için öneınli bir amaç daha olabilir. Değiştirilen 274 sayılı Sendikalar Kanununun yeni şekli ile oygulanabilmesi ve 275 sayılı grev ve lokart Jcanununun defistirilebilmesi ancak işçinin bütün direniş haklarının elinden ahnması ile miimkün görülmüş olabilir. İşçinin Anayasa haklarını eiinden aian bu kanunlara karşı, kanuni yoldan direnme imkânı yoktur. Ya boykot, ya otnrma previ, ya yürüyüşler ya da işgallerle direnebilecektir. Ceza Kanununu değiştiren tasan ve toplantı gösteri yürüyüşleri fle ilgili olarak Meclise verilen ikinci tasan işçilerin biitün bu direniş biçirnlerini yok etme ç&bası ile ağır cezalar getirmişlerdir. Araba bn tasarılar fcanuniasırsa, utnulan elde edilecek ve işçiler, her türlü haklannın ellerinden alınmasına boyun eğecekler midir? Ba soruııun cevabını iabii ki işçiler vereceklerdir. Fakat hatırlatılmasında yarar olan bir nokta vardır. îşçi hak ları, 274 ve 275 sayılı kanunlar içinde çok daha genis oldnğu halde, işçiler bir çok konularda kanunlardaki boşluklar ve »an sendikalarla işverenlerin suiistimalleri yüzönden, haklaruıı kanuni yollarla alamamışlar ve sık sık boykot, direniş, oturma grevi yapmak ihtiyacuı dnymuşlardır. Hem de binlercesinin işten atıteıası, dayak yemesi, hapse gir. meleri ve hattâ ölü vermeleri pahasma.. Değişen 374, değiştirilmck ister.en 275 ve Ce* za Kanunu değişiklik tasarıRinın gerçekleştirilmesi halinde ise, işçinin kanunlar içinde • istedifi sendikayı seçme, e v de hiç bir hakkını alma o. \ ' kalmıyacaktır. Cez» \ • bütün haklannı kay/ >yi ne ölçüde durdu Hüküjnet, Tedbirler TasanMn adı altında, Toplantı ve Gösteri yürüyüjleri Kanunu ile, Türk Ceza Kanununun bazı maddeleriniıı deği^lrilmesl ve bazı maddelerine fıkralar ilave edilmesl hakkuıda iki tasan getirerek Meclise sundu. Ceza Kanununa defisiklik geliren tasarıda ifçiierf çok yakından ilgilen. diren maddeler de var. Ceza Kanunu tasansına göre kanunun 2*1. m«dde»i aşağidaki |ibi değisiyor: «Her kım cebir ve şıddet veya tehdit Ue gerek işçiyi ve gerek ticaret ve sanat sahiplerini veya ijverenleri yevmiyeleri azaltıp çoğjltmaya yahut evvelce kabul edilen şartlardan başka jartlar altında mukaveleler kabulune icbar etmek maksadı ile bir işin tatüine veya nihavet bulmasına sebebiyet verir veya tatilın devamına âmil olursa bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla cezalandınlır. Her kim yukarı fıkradaki maksatlann istihsahne mâtuf olmak üzere, cebir ve siddet veya tehdit olmaksızın, iş yerini her ne suretle olursa oLsun kısmen veya tamamen i$g»l ederse ü; aydan bir »eneye kadar hapis cezasiyle cezalandınlır. Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde aynca tahrıbat meydana gstirilmişse tâyin olunan ceza, tahribatın derecesine *ore, üçte birden yarıya kadar arttırılır.» Ceza Kannnunda yapılmak istenen difer bazı deflsikHkler de ijçiyi yakından Ugilendirmektedlr, Ayrıca • toplantı \e gösteri yüruynslerindeki yasaktamalar. ijçinin dir«nif hakJanndan birini lumtlamaktadır. Acaba işçiler hak arama imkânlannı fadan ile kıntlayan tot koaom taaanlar hakkmda n« düjünmektedirler?... CEZALAR AĞIRDIR Nezire Bahatlı Türkls'e bağlı Teksif Sendikasının Santral Mensucat Fabrikası is yerı temsıJcisi, ifgal. boykot, oturma «revi v» benzeri biçimlerdekı isçı direnişlerınin ne işçi içın, ne ışveren için iyi bir şey olmadığı görüşünde, «Getirilen tedbirler bazı yönlerde belki haklıdır. Fakat hakşız taraflan da vardır. İşçi bazan öyle noktaya getirilir ki müracaat edecek hiç bir yeri kalmaz. işçi haklıdır ama hukuki bir müracaat >eri, İKİy< sarunacak hiç bfr mer. ci kalmamısttr. Gerek sendikası, gerekse işçi olarak kendiııi tanıta. bilmesi işverene kabul rttirebilmesi için direniş yapmak zorunda olabilir. Bu cezalar işçi için çok ağırdır» seklinde konujmu}tur. GREVLER DEVAM EDİYOR Cniroy»! Fabrikasında «30 işçinin 33 gün 8nce başlattıiı grev devam etmektedir. Madents Senrtika«ının Eskişohir Entil Fabrikasındakı grevı de 42. guııünü doldnrmustor. öte yandan Madenls ve Kimvals Sendıkalannın ortaklaşa yürüt. tüklrri Pertrin ve Grundig fabrikalanna ait 3 iş yerinde 55 günden beri devam eden çreve heniiz bir çö'zöm volu bnlnnamamıstır. MADENİŞ KAZANDI Santral Mensucat Fabrikası iş yeri temsilcisi Nezire Bahatlı işçinin hakiı olduğu halde hiçbir müracaat mercii kalmazsa direnişe geçmek zorunda kaldjCinı söylüyor . fabrikası iş yeri temsilcilerinden, •Herkes gibi bcn de bu tasanya karşıyım» diyor ve duşündükleri ni kısaca şöyle anlatıyor: «İşçinin kanuni haklan vardır. Biz her seyden önce toplu sözleşme \e grev hakkımızı kullanınz. Fakat olaylar bize bu haklanmı zı kullanma fırsatını bıraknuyor. Bize baskı yapıyorlar. Sendika rüzönden işten atıyorlar. O zaman da bakıyorsunuz bir sürii tabrikalarda bovkotlar. işpaller oluyor. tşçiler istiyerek kanun dı«ı hareket yapmazlar. Ancak kanuni haklarını kanun yollan ile alamazlarsa, yani kanunsuzluk yapılırsa direnişe feçerler. Bu tasanlarm amacı işçinin haklarını aramasını önlemektir. Bu yuzden tasan olaylara yol açacaklır. Tüm iş yerleri haklanmızı elimizden alacak bu tasarıya karşı toplanarak bir karar alacağu. Gerektiği şekilde direneceğiz.» Ereğli Demir Çelik Fabrikasında, isverenin Metallş Sendikasına üye aidatı kes. mesi üzerine 4009 işçinin direnmesinden sonra vapılan referandum Maden.ts Sen. dikası lehine sonuçlanmıştır. Bilindigi tribi işçilerin çalıs. maması üzerine Maden.ls yöneticileri ile isveren refe. randam vapılması ve aidat. ların ke;ilmesi konusnnda referandam sonucuna göre karar ahnması konnsunda anlasmışlardı. LOKAVT Arçelik Fabrikasında çalı. san 2400 işçi için Madenlş Sendikasının grev kararı almasından sonra isveren de jrfçtiümfz hafta ioinde lokavt karan almıstır. Uzla^tırma Knrolunnn verdigi ücret zammını az bulan Ma. drn.ts yöneticileri, alınan grev karannın ne zaman yü rürlüğe gireceîi konusnnda henüz bir açıklama yapmamıslardır. İsveren yetkilileri ise grevin uygulanması halinde, lokavt karannın da oygulantnası konn«nnda kararlı oldoklannı (öylemişlerdir. Türk Demir Döküm fabrikası işçi temsilcileri Turgut Alağaç. Mehmet Çolak, Ali Osman Çakır, Cabbar lîiklar, Cevat Canbaz ve lokal temsılcilerine gore tasanmn Zekeriya Taskın. <lşçi ancak kanunsuzluk karşısında hakkını alabilmek için direniş yapar» diyor. amacı ijçileri baskı altında tutmak devrimci sendikaları yok etmek ve işveren isteklerinı kabul ettirebilmek. «275 sayılı Grev ve Lokavt Kannnunda yapmak istedikleri aleyhimizdeki değisiklikleri Mecllsten yeçirmek için. bu tasan ile lemln hazırlamak istiyorIar. Fakat bu tasanyı Meclisten ge çlremiyeceklerdir. Artık işçi sınıfı çayirlarda otlayan hayvanlar degildir. L'yanmıştırdiyorlar DlSK'e bağlı Maden1? Sendıkasının Türk Demir Döküm fabnka. sındaki işyeri temsilcileri de bu ko nudaki görüjlerini devamla şöyle anlatıyorlar: «Meelisten böyle bir kanun çıksa, boykot, ijgal ve direnmeler daha da fazlalaşır. Direniş Anayasal bir haktır. tgçiler bu. Siıne kadar hep kanuni haklan kısıtlandı/p için direniş yapmıjtır. Ta araya sarı sendika girraiş, işçiyi işverene satrnıştır. Ya da ijveren, sendikasına sahip çıkmak is teyen işçiyi işten atmıştır. lşçiye baskı yapılmış. foplu sözleşme hak ları verilmemiştir. Bu yıiıden Anayasanm bize verdifi direnme hakkımızı ağır cezalarla durdurmak isteyenlere karsı, tasannın ka nuniaşmaması için devrimci işçiler olarak yfaıe Anayasal yoldan diren ecegiz.» İşçi temsılcıleri devamla, işçi dlrenışlerının nedenlerini anla tıyorlar: «Halen bir slirü ftbrlkada oturma grevleri oluyor. Son bir iki yılda bu çeşit eylemler zaten durmadan gehşiyor. Çüftkü Isverenlerin ve sarı sendıkalann baslolan gün geçtikçe artjyor. Daha dofrusu işçinin uyandıjını daha fazla hıssetmeye başladılar.Bizi susturmanın telası içinde, yenl çareler anyorlar. Bütün direnişlere bakıruz. Efer bir tanesi haksız bir OLAYLARA YOL AÇACAKTIR Zekeriya Taşkm Çehk Endüstri OTURMA GREVİ Süperlit Born Fabrikasında, Keramikts Sendikası üyesı 302 işçinin, CimseIs Sendikasına toplu sözleşme vetkisi verilmesini protesto için 10 gün önce baslattık. ları oturma grevi seklindeki direniş devant etmektedir. Ancak önceki gece, 10'dan fazla i?çi göz altına alınmıstır. İşçiler, son günlerde po lis baskısımn çok arttıfını ve gece geç saatlerde, dire. nisin yapıldıgı işçi çadırla. rının polis tarafından kal. dırıldıfını anlatmıslardır. DİREx\DİLER AEG buzdolaplarını vapan Prnfilo Fabrikasında çalısan 1300 işçi, iki arkadaslarının isten çıkarılmasını protesto için rfctifimiz hafta cuma rünü direniş yapmıslardır. \rkadaslannin aktif sendikalı olduklan için isten cıkanldıklarını ileri siiren isriler, konnnun hakeme intfkal rttirilmesi üzerine direnisten vazgeçmislerdir. Tıırk Demir Döküm Fabrikası işçi tetnsilcilerine göre, «işçi sınıfı artık çayırlarda otlayan hayvanlar defildir. Uyanmıştır, Haklarını alan tasanya karsı çıkacaktır.» güven Mazehher re Errun TUNCAU Ogulları Cercm Suat Selthattlnln doğumunu dost ve akrabalarına duyururUr. Zeynep Kftmil Hrt. 21a 1971 cam c la ıçm «ea m o d f n parke llâncıhk: 2301 1611 KAYIP Sebekemi kaybettun Hukumsuzdur. İNAL StLGURCU Cumhurıyet 1620 umthurlyet 1627 TMGT Öğretim Müdürlüğü Tecrübeli, bilgili ögreticilerimizden, lise fen, yabancı dil ve yüksek matematik derslerı evlennizde verilır. Her gün 14.00 18.00 arası, Tel: 44 91 64. Cumhuriyet 1608 Eleman Aranıyor Bir Anonım Şirketin bütçe kontrol ve Finansman Servısınde çalışmak üzere tecrübeü eleman aranmaktadır. İlgüilerin P.K. 873 KARAKÖY'e bir resımle birlikte müracaatları rica olunurCumhuriyet 1621 . ^^%> Harpokulu 941/A devresi mezunlarına DUYURU 941/A Kulübönün 1971 senesi Genel Kurul toplantısı 1# Mart 1971 Pazar günü saat 10.00 da Çemberlitaş Vezırhan Caddesi No: 70 deki 937 Harb Okmo Mezunlan Derneğı lokalinde yapılacaktır. Bütün üyelerin teşriflerini önemle nca ederiz. TÖNETtM KÜRILU Cumhuriyet 1613 Ankara'da Tunah HLlmi caddesinde 112/8 numaralı, telefonlu. sıcak sulu; parkeli; kalorıferli daıre kiralıktır. Müracaat: Tel: 17 55 57 KIRAÜK DfllRE Korkma, en ağır yükün altında bıle Pirelli ezitmez. En kötu yol şartlarında dahi Pirelli pes elmez. Kullandınsa bıliyorsun, kullanmadınsa sor, söylesinler... Cumhuriyet 1609 O K Z CANLIA Ç O O OU A W A A lâstigi URK agir yÜk Dikenli Tel Çevre Çitî Yaptırılacak aıstıtunun Gebze'deki arazısi çevresine kapalı zarf ve teklıf alma usulüyle dıkerüj tel çıt yaptırılacaktır. İsteklıJerın ihale ^artnamesinı aşagıdaJd adresten aJmalan ve tekJiflennı en geç 1/3/1971 günü saat 15.00 e kadar vermeleri nca olunur. T.B.T.A.K. Marruara Bilimsel ve Endüstrlyel Arastırtna Enstltflsü Oümüşsuyu Caddesi 28 6 Takslm tSTANBUL (Basm: 11317/1602) RELLI Reütaş: 3144/1Ö00
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle