16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA tKt: îCUMHURtTETi 24 Şubat 1971 İR komutanın düşünce ve kararlannı emirler halinde kendisine bağlı birliklere üstten asta nzanan komuta zinciri içinde ulastırması, onnn kanan ve talitnatlarla kendisine tanınan meşrfl hakkıdır. Komutan yayınladıgı emirleriyle, sahsi liderliŞinin üstün kaliteierini göstererek, astlarının güvenini, savçısını ve suurln itaatini kazanır. Mızraklarla donatılmıs Neandertal adamı ordularından buçüne kadar. askerî knvvetleri idare eden komntanlar için bn nsni; çeienekler, talimatlar ve kanunlar halinde devam edeçelmistir. Ça£m araçlan, emirlerin vazılis ve ulaştırılısına tesir ederler ise de. ernel prensipleri asla dejistirmezler. Genel emirler, öıel emirler, Kenelgeler, mesajlar. mnharebe emirleri askerî hiyerarşinin kopraaz linciri içinde, komuta kanalının dışına taşmaksızın devam eder. B YERSİZ ÇABAIAR Refik TULGA EMEKLİ ORGENERAL bnnnn ynkarda bahsettiğimiz pibi kendi toplnlnğn içinde kalması sarttır. Bir Genelkurmay Başkanının «Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetleri» diye başlayıp, «Azız Vatandaslarım> diye devam eden jnesajı, askerlikle ilgisi olmayan, tam anlamiyle politik bir bildiridir. Er'den Mareşaline kadar avnı kannna baf lı bir toplnlnk içinde, örnek alınaeak bir mevkide bnlunan bir Silâhlı Kuvvetler Komntanının bn kaideyi bozmaması, politikaeılar tarafından itilmek istenıe de, îç Hiımet Kanunnnnn açık hükümlerine dayanarak di. renmes! lâzım gelirdi. li belgeleri toplayan ve toplantıyı d'&zenleyen bir «ekreteryanın, bir karargâhın başkanıdır. Halka politik bakımdan hitap etmek, on» mesajlar yayınlamak yetkisi Devlet ve Hükflmet baskanlarına, bakanlara ve nihayet ban zaman ve hallerde parti çruplan tarafındaa seçilmis siyasî parti sözcülerine veya liderlerine ait bir iştir. emri verdiler. Bn gençlerin komflnlst olflnklannı iddia ettiler. Trajik 29 Nisan gecesi, Istanbnl Üniversitesi bahçesinde bulnnan Atatürk heykelinin etrafında erkek arkadaşlariyle birlikte kümelenen ve direnişe katılan temiz ve aydın Türk kızlanna insafsız ve a|ır ithamlarda bnlnndnlar. Fakat hiç bir baskı ve ölüm tehdidi bn sençlerle, ordn bir. liklerinin birbirlerini kneaklamalann» minl olamadı. Ünlü tahkikat heyetlnin hepsi hnknkçn olan üyeleri, Istanbul Vilâyeti binasında SıkıySnetiin bölee komntan ve hâkimlerini, ?ençİife ve kendileri çibi düşünmeyen halka karsı kullanmak üzere zorladılar. Hattft Adnan Menderea aynı binada Mavıs"ın llk haftası Içersinde aynı komntanlar ile uznn ve tatlı»ert bir konnsma yaptı. Bnnlann hiç biri •onnç vermedi. Knllanmasını bilmedikleri silâh jeri tepdi. Biz yazalım da... Bugün Ankarada Milli Güvenlik Kumlu toplan.yor Bu demektir ki ordnnun yüksek rütbeli paşasıyla ıktıdann polıtıkacısı karşıkarşıya geliyor: Paşam nasılsınız? Teşekkür ederim. ya «iı? Sağolun! Ta memleket? O da iyidir Paşam. Ve diyelim lâfın burasında Pasa sorsa: Yahu merak ettim, bizim Anayasa'nın kabul tariöl nedir? Bir sessizlik.. ZUe basılsa, Anayasa getirilse, ilk saylasına bakılsa. flzerinde yazıyor: Kabul tarihl 9.7.1981... Bugün nedir? 245.1971... Demek aradan hemen hemen 10 yıl geçmi»..; Evet. Paşam. Ama daha Anayasa'nın öngördüğü toprak reformunu yapmadınız. * Yapmadık Pasam. Neden yapmadınıı? Estek köstek Pasam. Anayaca'nın öneördüğii orman reformunn da yapmaoınız.. Yapamadık Pasam.. Neden yapamadınız? Estek kSstek Pasam.. Ama Meclis bahçesine cami yapıyorsunuz! Tapıvoruz Paşam. Maaslara zam için Anayasa'yı deRİstiriyorstınuz. Degistiriyoruz Paşam. Partiniıin cebine milyonlar girsin diye Anayasa"yı dejıştiriyorsunuz! Defcistiriyonız Pasam. Düşüklere «iyasî hak saglamak için de Anayasa'yı degiştirdiniz. Deîiştirdik Paşam. Gelin kısa bir durum mnhakemesi yapalım: Demek kı Anayasa uyculanmıyor; Anayasa'ya aykın uygulamalar için Anayasa deüstirilivor. Tamam nu? Bilmem ki Paşam! . Buna ragmen olajanüstü tedbir kanunlan da istiyorsunuz... Utivonu Pasam. Peki ama, Anayasa'yı, yani temel kanunu nrenlamayıp da olagar.üstü tedbir kanunlan uygulamaya mı yöneleeeksiniz? Vallahi Paşam.. Ne demek vallahi Paşam? Pasam. aşın sol asın sag azmıs, memlekrtin bütünlütö tehlikeye dogru itiliyor. Anarsistler Cumhuriyetimize kastediyorlar. Bakınız MİT raporlarına .. Su kalın dosvada neler var bilseniz! Bizi hür dünyadan koparıp komünizmin kucagına atmak isteyenler... Evet, bir çevrek yüzyıldır aynı meaide raporlar okuduk Bir çeyrek vüzvıldır komünizm bizi vutacak dive olmadık ışlere sıvandık. Bir cevreft vüzvıl bir miUetin havatında tarihtir 10 vıl ise bir kücflk tarihtir. Sİ7. 27 Mavıs Oevrimi Anavasasını nveulamavıp hirtakım tehlikelere isaret edivorsunuz. 27 Mayıs Anavasasım uvsulasanız bu tehlikelerin bepsi silinirdi. Pasam uyenlamak zor... Su halde çekilin. #Demokra<) var Pasam. ben 226 ovla düserlm. Ben de 27 Mayıs Devrimi Anavasasım nygulamıyan şaibeli bir iktidarın âmâline Silâhlı Kuvvetleri ortak eder gö. rünemem; ne baliniı varsa kendiniz görürsünüz. Pasam . Ben 27 Mayıs'ta Albavdım; THrk Ordnsunun bir subayıyım. Siz 27 Mayıs'ta bir devlet memurn idiniz. Simdi ailenizin 80 milvonu ve Meclis Sorusturma Komisvonlarında yol. dosvalan var. Bu dnrnmda sizi destekliyen politikanın suzlnk Tedbir kannnlan isteveceginize Anayasa'yr uy(ralayımr en ivi tedbir Anayasanın Layiklik ilkesine sacavaiindan bir) olamam. uvfiılanmasıdır. riaret rdiniz. Grubunaz adına Mecüs'te konnsan Atatürk diişmanlanna fırsat vermeviniz. toplumdaki cagdışı kuvvetlere dayanıp Devleti ele eeçirmeye heveslenmeyiniz, Devlet Hazinesı vağmasına olanak sağlamayınız! Ne dersiniı böyle bir konnsma olnr mu? Biz gene İyi niyetimizle ya7alım da, gerisı oniann bileceği iş Esefle görülen ON zamanlarda bn kaidenin de£istifinl, nlastırma çevrimi olarak Basın ve Devlet radyosunun kullanıldığını. komnta lineirinin balk toploluklarına kadar uzatıldığım fsefle sörmekteyiz. Harp, sıkıyönetim ve olatanüstü haller dışında, bu hareket tarzı «yetkl asımı» demek olur ki. kannn talimat ve talimatnamelere baflı bir komutanın bövle bir harekete teşebbüs etmesi veya ettirilmesi, içinde yasamakla öÇündüfümüz «Hukuk devleti ve nizamı» prensiplerine uymaz. Genelknrraav Baskanının imyannı taşıyan ve Silâhlı Knvvetlere yayınlanan, basın. da okndoğnmaz, radvodan ezberlediğimiz son bayram mesajı da bunun tipik bir örnegini vermektedir. Her komntanın nlnsal bayramlarda, hat. tâ layik devlet ilkesine uymamakla beraber, dinî bayramlarda birliklerine tebrik bildiri. leri yayınlaması astların moralini yükseltme bakımından lüıumlu bir harekettir. Fakat Alet ohmmamalı Potitikacılar hatalarını askerlere temizletirler basvDrmalan, kendi beceriksizliklerini askerlere temizletmeleri tâ eski Yonan ve Roma devrinden beri süre eelen kötü bir fidet. tir. tngiliz tarihçi ve devlet adamı L. T. Macaulav'ın lM2'de yazdıjı «Eski Roma'dan Hikâyeler» adlı eserinde belirttigi gibi, eski Romalılar devlet idaresi içinden çıkılmaz bir hal alınca, altı ay için, kendi begendikleri arasından bir askerdiktatör seçer, gerekli temizliiji o n a vaptırtır ve altı ay sonra isleri yine bozmak üzere ellerine alırlarmıs . Takın tarihimizde Demokrat Parti dev. rinde de avnı hatâ islenmişti. 1960 senesi 28 Ni san'ından 27 Mayıs'a kadar İstanbnl ve Ankara Cniversitelerinin genç ve aydın varlığına karaı ordn birlikleri knllanıldı. O zamankl hfikümet ve parti çevreleri bn gençligi imha etmek üzere komntanlara ateı açma AKAT, F düstükleripolitikacıların çaresizlik içina her güç dnrumda askerlere Sonuç T*T MVERStTB cençiifinl. Isçiyi, avdını ^^ ve masnm halkı birbirinden aynlmaz bir bütnn olarak Atatürk'ün çizdiği hedefe nlastıracak verde, onlan oy avcılığı ve iktidarı ele çecirmek için, bazen para. bazen din istismarcılıfı veva sosyal inançlarla parça parça bölen bngünkü politikacılar, yine aynı denenmis oynnu tekrarlamak istemektedirler. Şn bilinmelidir ki; normal bir hnknk dnleni içinde yasayan devletlerde askerlerin bir iç politika aracı olarak knllanılması tas. vip edilemez bir harekettir. Hele ordnva, ko. mutanlanna savçısızlık ediliyor, diye, kıskırtıcılık yapmak, ordnya kendi milletinden avırmak, endise verici tehlikeli sonnçlar dofnrabilir. Türk milleti, kendisinden bir parça olan ordusnna her zaman ve her verde kntsal bir varlık olarak sevmis ve takdir etmisür. Ona nlasal füvfnliîinin ve Atatürk ilkelerinin bekçisi ve Millî Birlijinin lembolü olarak tanımıştır. M İLLÎ Güvenlik Knrnlu Genel Sekreterinin, radyo ve hasın ile kamnoynna hitap ederek vaydıgı bildiri de bn kategoriden bir harekettir. Zira baslıca «Dış tehditlere karsı» alınaeak Milli Güvenlik tedbirlerini incelemek ve istisari kararlar almakla yiikiimlü bir kurulun, asker olan Genel Sek. reterinln, bir «Bakanlar Kurulu sözcüsü» gibi kullanılması, bir bildiriyi kamneynna nlastırmadan ziyade, halk üıerinde politik ve moral baskı yapmak anlamına jelir ki, bn gibi halierde iiniformalı bir Genel Sekre. terin bn ise zorlandıçı ve iç pnlitikaya filet edildiji laman direnmesi lâzım gellr. Zira Milli Güvenlik Knroln Genel Sekreteri bir «özefl defcil, Mlllî Güvenlik Knrnln'nun gfindemini hazırlayan ve bo gündem için gerek Hayır Çıkar Kapısı «Bin Temel Eser» kurulu Eğitim Bakanlıfında «özel yetkiler» e sahipmiş. Başmüstesar da, Kültür Müsteşarı da tcanşamazmış onlara. Ancak Bakan çıkabilirmis karşılarına. öyle ya hepsi ünlü bilginler! Onlar bir, şeye karar verecekler de bir memur karsı koyacak! Olacak sey mi? Şıı kitap basılacak, suna bilmem ne kadar ücret ödenecek, hep bunların elinde. öyle anlatıyorlar bilenler. Kimbilir belki de söyler.tidir bunlar. Öyleyse de suç kimde? Bakanlığın yetkililerinde. Yazanz, sorarıı: Şu Bin Temel Eser'in sorumlusu kimdir, kurulda üye olarak kimler vardır, bunları kim tîyin etmiştir, yetkileri nedir? «Bin Temel Eser» diye bir sınır çizdiğinize göre şu ünlü «bin temel eser» in listesi nerede fösterin?.. Ses çıkmaz! Ama ikMc bir vitrinlerde yeni yeni «temel» kitaplar förünür. Sessiz ve derinden jider Bin Temelciler! Ankaraya son jridifimde bu konuyu azıcık kurcaladım. «Bin Temel» cilere yakınhğı olan, ama şu ya da bu nedenle aralan açık kişilerden bir takım bilgiler aldım. önce «Bin Temel Eser» kurulunda kimler var ögTenmek ister misiniz? Yanlışım varsa Bakanlık düzeltme göndersin, ya da adı geçenler «ben bu kurulda bulunmuyorum» diye kamuoyunu uvarsınlar .. tşte fiyeler: A.P. senatörü Yılnuz Oztuna, Prof. Kenan Akyüz, Prof. Mehmet Kaplan. Prof. Faruk K. Timurta?, Prof. tbrahim Kafesoğlu, Prof. Muharrem Ergin, fi^>ha| Sami Banarlı... Başbakan Demirel'in önsözüne göre « . milU »ültür vesar.affmızın değerlerinı, ilim ve sanat dunyasının mlIŞterek harfnelermi Türk okuruna ulaştırmakla, bugünkü ve yarmkı nesillerin düşünce ve zevk olgunluğuna katkıda bulunmuş olacak...» «Bin temel eser» i yukarıda adı feçtn kişiler »eçecekler! Scçmişler de. baksanıza «Bin Temel Eser» diye adını bile koymuşlar! Ne binbir. ne dokuz yüz doksan dokuz, ynvarlak sayı, bin! Ne ivi. ne ivi! Bin eseri okuyunca bupünün, yannın kusaklan düşünce ve zevk olgnnluğuna ulasacaklar. Bunun dışında kalan yapıtlar okunmasa da olur! A.P. iktidan Efitim Bakanlifi höyle buyuruyor. Seçmiş kurulu, göreve çafırmıs, beş liraya çıkarıyor koca koca kitaplan, sebil diye dağıtıyor yurdun dört yanına!.. Şöyle bir göz atın şimdiye dek yayınlanmıs «temel» kitaplara ne göreceksiniz? Kurul üyelerinin birer ikişer kitaplan hemencecik yer alıvermis hu «Bin Temel Eser» dizisinde. Ersin'in, Timnrtaş'ın, Yılmaz Ö7tnna*nın, Kafesoğlu'nun, Banarh'nın, Akyüzün. Geriye kalan var mı? Yok, Bin Temel Eser kurulu ellerinde ne varsa. eskiden basılmış, tükenmis tükenmemiş, hazırlıjh bitmis bitmemiş neleri var r.eleri yoksa bu diziye yerlestirivermişler! «Bal tutan parmak yalar» diye bir atasözümnz vardjr ya ona uyarak!.. Binin yarısı bes yüz, bes yüzfin onda biri elli, şlmdilik elli kad«r kitap çıktı, daha çok «iş» var bu dizide! Bu yetkill kurul önce kendi vapıtlannı basacak, sonra yakınlannın, dostlannm, ülküdaşlarının kitaplarını... Efitim Bakanlıjp bütçesinden ödensin telif hakları! Başbakan «. vatandaş eğıtiminl her bakımdan saglıyacak bir devlet anlayışım, bütün Batılı ülkelerde olduğu Sfibi, biz de benımsemış bulunuyoruz. Bu eğitim. özel yayınevlerinin kendi imkân ve ölçülerıne bırakılamıyacak bir şümul ve mâna taşır» demiş nasıl olsa. Sıvar«ın kollan. kurul olarak girişirsin bu tatlı ise. Eski kitaplarını sürersin, uydurma kitaplar hazırlarsın, önsözler yazarsın. Sen kurul üyesisin, kıratlı partinin egitimini yürüten yetkililer sana bırakmışlar meydam, oynatırsın almı alabildifine . «Bin Temel Eser». . A.P. erefÇ düşecek Iktidardan. Bugünku politikacılar. liderler unutulup pidecek. Bir tekinin bile adı ha» tırlanmıyacak. Ama A.P. iktidannın költür hizmeti olarak firisti&i şu «Bin Temel Eser» furyası hatırlanacak. Acı bir QKTAY SOSYAL SİGOfiTAUR KURUMU Utanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Yeni Zonsru'dak Hastane«ln1n lhtivaci Bulnnan 32 kalem Tıbbt Cihaz teklif alma usulü ile satınalmacaktır. 3 Teklij mektuplannm en eec 15 3.TP71 pazartesl eunü mesal saatı sonuna kadar Müdürlügümüre verilmesi veva oosta ile tadeli Taahhtltlü olarak eBnrterilmesl lâzımdır Postada vftk) Becikrrıeler kabul edilmez 3 Bu 15e ait lhtivaç listesi ve tdari Sartnameler. rıer eün mesal saatlerl dahllinde Miidürlügümüztln bulunduSu Beyoglu Balık Pazan Kalvoncu Kuiluk CttAâest Maüi Han, Kat: 4'dekı 1 No.lu Satınalma Komisyomı Başkaniıftından bedeisiz oiaralt tetnin edilehiltr . 4 Kurumumu* arttırma. eksıltme ve ihale ttanununa tibl olmariıSır.dan Ihalevi vapıp yapmamakta veya dıledığine yapmakta serbesttir. (Basın: 11269/1601) NİMBÜS u konuya gençlik meselelerinde döneceğim. Ancak «EToplumlarda «mlllet olmıu biğitim» in temel ilkelerinden llnci eğitimle kazanılır. Eğitim, başta gelen «Layik lik. konusuninsanın beden ve ruh vapısıru da berrak bir fikir ortaya koygtiçlendiren, yaşantısma renk, mak gerekiyor. yön veren bir dinamizmdir. DeCumhuriyet Türkiyesinde din ğişen, gelişen şartlara ayak uysadece «itikat» ve «ibadet» undurabilmek, eğitini ile mümktin surlan ile vicdanlara bırakılmış olur. Eğitim statik değil, dinaDevletle Din müessesesi birbimilc bir kavTamdır. Eğitim hıdır. rinden aynlmıştır. Bu bir zaruzını dunya standartlanna paralel retti. Bu zaruret şuradan doğuWr «eM?im içinde«ürdttreîah'sayordu: Osmanlı Devletinln bünülkefeeri fcalır. yesinde, islâm dinl ile devlet teşkilâtının birbirine kanşmış olduğunu görüyoruz. Layiklik ğitimde lmtiyaz olamaz. Eğiprensıbi bu iki unsuru, yani Din timde fırsat eşitliği sarttır. ve Devleti net olarak blrbirinEğitimde her çağa hitap eden ayırmayı sağlar. Zira padiğitimi bir sistem, bir den, halk kitlelerine yönelmiş şah hem müslümanlık âleminin metodlar manzumesi olarak bir yaygınlık esastır. Aydın zümtemsilcisi, hem Osmanlı Devlekabul etmek gerekir. Her re halk ayınmı, Cumhuriyet tinin başıdır. Bu devletin HukuJc toplum kendi yapısma göre bır Türkiyesinde AtatUrkün «Köylü sıstemi de şeriat hükümleri ile yol, bir sistem uygulaması yapmilletin efendisidir» işaretiyl» işler. mak, eğitim hedeflerine ulaşmak ortadan kalkmıştır. zorundadır. Türkiyenln eğitim 11Padişah, Halife ve Seri hüğitimin milliliği ve layikliçi kelerinden söz ederken, bir takümlerden kurulu, üçiü değer, prensipi: Eğitim milli olakım özellikleri. fiziM, sosyal kendine özgü bir eğitim sisteml caktır. Bu ilke üzerinde titizni de beraber getiriyor. Gerek şartlan dikkate almak ihtivacmHk gerek. Siyasal çıkarcıUk. lsmüslümanhğı yaymak, gerekse davız. tismar eğitime bulaştınlmamalıhükümdara karşı tatbıkatı yürüt En önemli toplumsal özelliğidır. Millilik Atatürk çizgisinden mekten sorumlu bir eğitim sısmiz, nüfusumuzun büyük bir sapmamak biçiminde anlasılmatemi ortaya çıkmıştır. Bunu da çoğunluğunun küçük yerleşme hdır. medrese temsil eder. Yine dinüniteleri halinde yaşamasıdır. Moder. Türk eğitiminde bir sel bir moral müessesesi de topGeniş bir alt yapı şebekesi ile başlangıcı tesbit etmek bu kolum yapısma hakimdir. Bütür, bu dağınık bireyleri birbirine nuyu aydınlatacaktır. ahlâk müeyyıdeleri din çerçevesı yaklaştırmak. hizmetlen onlara 1924 de T.B.M.M. ne üç kanun içine sokulmuştur. Buraya kadar götürmek gibi çok pahalı zadin ve devlet bir kanşım halinteklifl verilmişti. Halifeliğin lağman, emek istiyen bir problemle dedir. Bundan ötesi ibadet ve vını, Şeriye &kaf Vekâletlerinin karsı karşıyayız. Yol, su, ışık giitikada mütealUktir. Sahıslan ükaldmlmasını, «tevhidi tedrisat» bi, insanın temel ihtiyaçlanna gilendirir. yani eğitim müesseselerinin hepkavuşturma çabalannı, tabiatin, sinin Milli Eğitim Bakanlığına Padişah hem devletin, hem de coğrafyanın lnsafsıa dlrenişleri bağlanmasmı öngören bu teküfhalife olarak medresenin, medkarşılar. ler Yüce Mecüsten 429. 430, 431 rese öğretimi üyeleri olan «UleBöylece 6070 bin civanndakl sayüı kanunlar halinde çıkmışma» sınıfının da baçıdır. Eğitim kıiçük yerleşme ünitelerine eğitır. dıni niteliktedir. timı götürebilmek güç bir iştir. Burada bir dakika dikkatle ş t e Atatürk, «Devlet. le İç Bu şartlan belirttikten sonra durmak lâzım. Büyük Atatürk, ;çe gırmiş bulunan din müesegitimin prensipleri üzerinde duTürkiyenin eğitim hayatına yeseselerini ajırmış, inanç ve ralım. ni bir yön veriyordu. Türk devibadeti vicdanlara bırakmıştır. leti «teokratik» vasfından sıynPadişah yerine devletin başı olıp modern devlet olma karaklan Cumhurbaşkaru, geçmiş Haterini kazanıyordu. Bu değişmelifelik lâğvedilmış, şer'î hükürnnin ilk gereği «medrese» den çağler kalkmış, vasama meclisleriğitim, beşikten mezara kadaş eğitime geçmekti. nin kanunlan modern Türk dev dar ömür boyunca aralıksız letini mevdana getirmiştir. İbasüren biı devamlılık olarak imdl «Layiklikn anlayışımn det ve inançlar serbest bırakılkabul edilmelidir. Ancak sürekli tam bir açıkhğa kavuşmasımıştır. Işte layiklik budur. eğitimle. ana kucağmdan hayatına çahsalım. Bu bir zarcAtatürk, bütün medrese ve run sonuna kadar devam eden rettir. Çünku 1970 1er dunyasıneğitim müesseseîerini Milli Eğibir eğitim, insanı kendine ve da, Atatürk Türkiyesinde, sağ tim Bakanlığına devreden «Tevçevresine yarariı bir dlsipline ve sol irtica ortada kol gezmekhidi Tedrisat» Kanununu çıkarır sokar. Sürekli eğitim sayesinde tedir. Bu konuda bir süre durken aynı zamanda ve ard arda «insan gücü» eğitimi makstmum mak lfizım. Cumhuriyetimizin teyasalarla ve bir rırpıda Halıfeçizgi üzerinde gider. Üretim, top, mel ilkelerine ihanet vâkidir. lığı, şeri hükümleri de beraber lum ekonomisine destek olacak 1961 Anayasasmm getirdiği gekaldınşı «Eğitim» in «Layik» teseviyeye çıkar. nis fikir özgürlüğü, kanunlanmımel üzerine kurulması zorunlunn yasakladığı bazı fikir akımğunu açık olarak gösterir. lannın ortaya çıkmasını kolayŞimdi Devleti bu temelden laştırmıştır. kaydırmak isteyenlerin çabalanRaflan dolduran kitaplar, manı «Din istismarcıları» nı üzünğitımde bütünlük, ana kusalan kaplayan dergiler Türkitü ile görüyoruz. cagından ılkokul, orta, yükyenin meselelerine alışılmamış Layiklik prensibinl eğitlmd» sek eğitim kademelerine kabir açıdan bakma temayülünü hâkim kılmak, Din eğitimi kodar birbirine bağlı kademelerle uyandırmıştı. Özellikie üniversinusunu da aynı hsssasiyetle mübir bütün halinde sürdürülmesi te, yüksek öğrenim kurumlanntalâa etrneyi gerektirir. ilkesidir. daki bazı «sol» düşünceli hoca«Nurcu» dergâhları, kaçak lar esasen müsait bir çağ olan Eğitim kademeleri öncirleme Kur'an kurslan, islâmhkta ye«gençlik» in yaygın blr ilgi ile bir bağlantı ile «insan gticü yeri olmayan bir «Ruhban sınıfı» «sol» a kaymasını Sdeta teşvik tiştirilmesinde» bir hazarlama yaratma düşüncesi «Eğitim» ı ediyorlardı. Sol, derece derece, plânına tâbl olması hedefe ulasçağdaş anlamdan kaydırır, gerirenk renk değişiyordu. Bu gemayı sağlar. Bu değişik kademeye götürür. Bu orta çağ'a dönüş lişme derhal «sağ» ı kamçüadı, ler arasındakl lrtibat blr basözlemi çekenleri görüyoruz. Yibir tabiat kantmu lcabı gibi, sağ ma kalıp zihniyet değil, tamamne «sol» gericiler de be^'hude da boy boy ortaya çıktı. Sonra layıcı nitelikte blr ilişkidir. bir çaba içindedirler. Bunlar Türk milletinin (çağdaş, uygarlık) seviyeslne yükselme hakkına bir saldın sayılmalıdır. Şimdi kendi it«n<Hnıl^ dönmeliyiz. y Bir ülkenin kalkınmasuıda, insanca yaşama hedefine ulaşmasında temel unsuT eğitimdir. Eğitim insaıu ve toplumlan mutluluğa götüren ana yoldur. Eğitim, sosyal, ekonomik, teknik, kültürel potansiyele üretici ve yaratıcı vasıf kazandıran itici bir çüçtür. Eğitimsiz kalan ülkcler, geriliğin, voksulluğun esiri olmağa mahkumdurlar. Eğitim bunalımı Yazan Prof. Dr. Celâl ERTUĞ A.P. ELÂZIĞ SENATÖRÜ ğitim, mutlaka çağdas uygarlığın gereklerine uyacaktır. Böylece eğitimin «dinamlzrtu niteliği de ortaya çıkar. Şunu anlatmak istiyorum; eğitim, değişen, gelişen dünyaya a " yak uyduracaktır. İlim, dev adımlarla yürüyor. Görüşler hızla değişeblliyor. Teknoloji akıllan şasırtan bir tempo ile gelişiyor. Bu gelişmelerden habersiz, bilgisiz yaşamak imkânsız E aşın uçlann çatışmalan başladı. Tartışma kalkmıştı. B tim olarak nltelendinlmiştir. Ne yazık ki, ölümünden sonra, Atatürk'ün teori ile aksıyonu blinyesınde mezc eden eşsiz bır deha oiduğunu unuttuk, onun bir dU şünür olarak fikir hazinesini kapalı tuttuk. Çocuklanmızı Ata türk düşüncesinden besleyeme dik. Onlarda Atatürk ideolojisı teşekkül edemedi. Bir fikir boşluğu doğdu genç kafalarda, buraya Maolar, Leninler. Castrolar, Hitlerler daha admı sayamayacagımız kadar çok yabancılar geldi oturdu. Bunalımın nedenleri ugün Türkiye'de bir bunalım vardır. Bu bunalımın kökünde yatan gerçek «eğitim aksaklıgıdır.» Eğitim, ekonominln genişlemesmde. sosyal hayatm düzene girmesinde mutlu, ya da mutsuz olmada ana unsurdur. Sağ, sol akımlann, gelişmekte olan ülkelerde. kendini göstermesi olağandır. Tabiî olmıyan bu her iki yönden gelen akımlara karşı koyamamaktır. Bu iki uç arasmda işi çarpışmalara vardırmaktır. Bunlar hep «Eğitim Açığı» ndan Ueri gelmektedir. Btgun Türkiyede hüküm süren «bunalım» lann kökünde, Atatürkün koyduğu prensiplerden uzaklaşmamn doğurduğu fikir boş luğu yatar. Bu kendi kendimizden uzaklaşma. Türkiyede bir bunalımın çıkmasma sebep olmuştur. Bunun adı: «Eğitim bunalımı» dır. Buhranlann derinlikJertnde flctisadi, sosyal nedenleri anyanlara daha derinlerde yatan nedenin eğitim olduğunu söylemek mümkündür. Yâtgıırfılr cffensipi B Temel prensipler E E E • ••••••••III Taviz üstüne tâviz ürldyede Atatürk devrinden. sonra gelen siyasl iktidarlann belirll btr eğitim felsefesi yoktur. Ancak «Atatürk felsefesi» ötesinden berisinden deforme edilerek. «yel üfürür su götürür» politikasına sapılmıştır. Vatandaşın hızla gelişen okuma, öğrenme ihtiyacı iyi kanalize edilememiş, politik stratejilerde «şirin görünme» uğruna tâvls üstüne tâviz verilmiştir. Bugün yliksek öğrenim gençliğinde gözlere çarpan, bağıra bağıra çarpan, eksik; Atatürk düsüncesini tanımamak, bilmemektir. Bu bir eğitim açığıdır. Bir kusurdur. Onlara lise sıralar.nda Atatürk düsünce sistemini tanıtmamakla bizler suçluyuz. Bu bir. T E Ş E K K Ü R İnsanlık timsah babamız Mazgırt'lı tüccar H A C I A L İ Ö Z D E M t R'in Elâzıf'da vefatı sebebiyle İstanbul, Ankara. Elazığ'a telefon, mektup ve telgrafla ve bizzat gelerek tâziyetlerıni bıldiren Birhk Partısi Gene) Başkam Sivas Mıiletvekili sayın Mustafa Timisi'ye. Genel Yönetim Kurulu üyelerine, Birlik Partisi tüm il ve ilçe yönetıcı ve mensuplarma, parlâmenter arkadaşlarımıza. do=t ve akrabalanmıza. Tuncelilı, Elâzığlı hemşehrüerimıze minnet ve şükranlanmızı arzederiz İstanbul !>rilletvekili Haydar Özdenolr A Özdemir Ailesi H I I Cumhurivet 1619 Süreklilik E ROCHE YABANCI DİL BİLEN GENÇ ELEMÂNLÂR ve SEKRETEftLER ARIYOR • Ithalât ve ve ihracat muameleleri ve satın alma işlerinde tecrübe sahibi, yüksek okul mezunu. çok iyi derecede Fransızca, iyi derecede İngilizce bilen, askerliğini yapmış bir erkek eleman (yazı île müracaat rümuzn: SATTNALMA) Ambalâ] malzemesi mübayaa ve baskı işlerinde tecrübe sahibi, en az lise mezunu. iyi derecede Fransızca büen askerliğini yaprrnş bir erkek eleman (yazı ile müracaat rümuzu: AMBALÂJ) Cok iyi derecede Almanca büen ve yazı makinesı kullanabilen, bir bayan sekreter (yazı ile müracaat rümuzu: İMALAT) Çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede tngılizce büen, yazı makmesi kullanabilen bir bayan sekreter (yazı ile müracaat rümuzu: VİTAMİN) Çok iyi derecede yazı makinesi kullanabilen bu bayan daktüo (Bu lş. İçin Plânlama Müdürlüğü'ne şahsen müracaat yapılacaktır) İsteklilerin en geç 10 Mart 1971 tarihine kadar fotoğraflannı havi kısa hâl tercümeleri ile ROCHE MtSTAHZARLARI Sanayi Limlted Şirketl P. K. 16. Levent tstanbul adresine yukanda ayn ayn belırtilmiş rümuzlara göre, mektupla möröcaatları rica olunur. ROCHE MÜSTAHZARLARI Sanayi Limited Şirketi Tel 4fi 80 25 S Eğitimin büfünliiğü E Sonra eğitim sistemlnde, kademeler arasmda yine bağıran bir dengesizlik vardır. Eğitimin, bütünlüğü, sürekliliği, niteliği prensipleri, metodlar. kavramlar karma kanşıktır. Net, berrak, zineirleme birbiri ardına gelen, bir bağlantı yoktur. Eğitim noksanlığj, sosyal adalet, fırsat eşithğini de sarsmakta «nimetlerden yararlanma vanşı» na siyasl müsamaha hâkim olmaktadır. Din sömürücülüp hoş görülmek istenmektedir. Bunlar gençlerde fikir boşluklannı doğuran. toplum düşmanlığmı kamçılayan önemli faktörlerdir. • • • Sonuç H liği, Türk yanış, bir er şeye rağmen TUrk gençögretmenl bir ugeUşme harekeü içindedir. TUrk gençllği «Bia bize benzeriz» diyen AtatUrkün bu vatana özgü (Devlet modeli) ne Atatürk felsefesindeM fikir kaynağına ergeç dönecektir. Atatürk düşüncesine oturtulmu? prensip VB metodlan Batıya, akılcıhğa, medeniyetçilige. mflHvetçilife d« nük bir eğitim felsefeslne kavuşacağız ve «Eğitim bıınalımıı sonecektlr. • Afatiirk'e dönüş ağ. sol lrticam, eğitimdeki aksamalann bir sebebi vardır. Ataturk*ü fikir yönü ile tanıyamamak, tanıtamamak, onu Türk düşüncesindeki yerine, yerleştirememektir. Atatürk, Türk Cumhuriyetinl sağlam temeller Ozerine kurmuştur. Bize özgü blr devlet modeli yaratmıştır. Cumhuriyetin kuruluşunda ve yaşatümasında temel unsur eği S Yeni Ajans. 550/1598
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle