19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Şubat 1971 :CDMHUKİYET: sSATFA ÜÇ Romanya 2 OMANYA'nın sorunlarını ele alırken, ister istemez Türkiye ile karsılaştmyorsunnz. Meselâ ekonomi... Bükreş'teki bir magazaya bir LONDRA, (a.a.) UluslararaTürk kadını çirse mnhakkak ki sı buyük petrol şirkeüerinden slacsk eşya zor bulur. Tabiî birinın uzmanları tarafından yabn Türk kadınının, filkemiı n ö pılan bir incelemeye göre, tükefnsnnnn çogunluğunn meydana tım son yıllardaki tempo ile artgetiren köylü kesimden gelmemağa devam ettiği takdirde, dünmesi lâzım .. yada şimdiye kadar keşfedilen Herneyse .. Mntln azınlıktan petrol kaynakları en fazla 20 yılgelme Türk kadınının Romanda tamamen tükenecektir. Fakat ya maîazalannda karsılasacağı >apılan araştırmalar sonunda duruma dönelim... durmadan yeni kaynaklar keşRomanya'da kadın elbiseleri, fedıldiği için, dünya asrın sonuTürkiye'den daha iyi dejil; üsna kadar petrolden yoksun kaltelik kalitesi daha düsük .. Biz. mıyacaktır. de artık dantelleşmeye basla1959 1969 yıllan arasındaki 10 yan baıı eşyalar, RomanyaMa yıllık süre içinde bilinen ve yakabasaba .. rarlanılabilen petrol rezervlerı Ama Romen vitrinlerindeki eskisinın iki katına çLkmış, 260 makinalar Romanya malı .. Sumilyar varilden 525 varile yuksellar. elektrik hiç kesilmiyor. Kimiştir. Bununla beraber, aynı Talar ucnz, hastahaneler bedasure içinde dünyadaki petrol tüva. ketimi de eskisinin iki katına çıkGaliba, asıl mesele kalkınmamıjtır. ya başlarken seçilen yönün fark Akdeniz'e petrol lı olmasında .. Biz Türkiye'de ise çamaşırdan, eibiseden, ayakakıtan ülkeler, Basra kabıdan baslamışız. Romanya'da Körfezi ülkelerinden ise önce alt yapıvı knrmnslar. afır sanayi, eğitim knrnmlan, fazla zam istiyor sosval güvenlik meseleleri on. ezayir Endüstri ve Enerji crlikle ele alınmış. Bakanı Belaid Abdüsselâm. Bnluştugnmuz yerde, iç açıcı petrol ihracatçısı ddrt ülkebir EÖrünüs çıkmıvor orlaya. nin (Libya, Cezayir, Irak ve SunBizim ihraç firiinlerimiz hâlâ di Arabistan) koordinasyon konkeçiboynuzu ve palamot . On. feransına katılmak üzere Cezalar ise endüstri maddeleri ihyire gelişinde verdiği bir derar ediyor. meçte, şurüan söylemiştir: ftz?ürlük konnsn da önemli. «Sadece Akdeniz petroUerinin Romanva'da, bir Batı Avrn. Avrnpaya taşınmasımn, Basra pa ülkesinde rastladığınız serkörfezi petrollerinin tasınmasınbevtliğl bnlamıvorsunuz. Halkın dan daha ucnz oldujvj dikkate polisten hoşnud olmadığını. baalınırsa, petrol kumpanyalarınıı küçük örneklerden anlavadan Akdeniz petrolleri için istibilirsiniz. Yeni bir Romanva kur yeceğimiz fiyatın, Tahran anlasmak için caba harcanırken. gamasından çıkanlacak matema. liba. devlet çaye ile vasıtavı faz tik sonuçlara kıyasla daha yük)a karıstırmıs. Halkın polisi. zasek olacafı tabiidir. man zaman halkı da ürkütmü*. Tahran anlaşmasiyle tesbit eBizim özçürlük sorunnmnz dilen fiyatlar bize uypun geltabiî çok farklı. Türkive'nin memektedir. Bu fiyatlan, mümntln azınlıgı icin öz?ürlük ala zakerelere esas olarak değil, bildifine . Bizde de «halk» adı daha ziyade bir örnek olarak ele verilen kevmin bir bölümö özalacağız.* EÜr sayılabilir. Ama voksnllnk. tan bnnalan. is bnlmak için AlPetrol kumpanyalariyle bir çamanya kanılarma dolnsan kitletışma ihtimali ve^Akdeniz tilkeler ne kadar özeür? Acaha Törlerinin Basra körfezi ülkelerinkive sınırlan irindeki bütün inden destek isteyip istemiyeceksanlar icin nolis avnı şeyi tni leri sorusuna cevap veren Ablfsrte edivor? düsselâm, «Akdeniz nlkeleri, Bas Poîn Arnıpa ülkelerindeki ra körfezi ülkelerinden daha faza«;ın polis uvrnlamasını elestila avantaj sağlamaya çalıstıklaTPnler, kendi üikemize de eğilrına jröre, bunlann körfeı ülkemıvi nnntmamalıdırlar. lerinden. sevkiyata ambarro kon Türklye ile Rnmanya icin orması pibi tedbirler için destek t»k ele almabilecek en önemM' istemeletfnin söz konusu olamlkonn, bagımsızlık sornnudur. yaeağını» belirtmiştir. Tani bizim acımızdan Amerika, Romanva hakımmdan da Sovyetler Birlitf .. Türkive'deki Amerikan varlıfcını tartısmak en açık deyisi lle saçmadır! . Topraklanmızda üsleri. bankalarımızda kullaTAHRAV. (AP) İran Ba?nılırken hiç bir yetkiye sahip bakanı Emır Abbas Huveyda olmadıîımız paraları rardır Amprika'nın. Sacteçe dıs defcil. iç fi.3 milyar dolarlık (95 milyar TL) yeni bütçesıni dun Parlapolitikamızda da Amerika hâmentoya sunmuştur. kim bir a£ırlı£a sahiptir. MeseIran'ın bu yılki bütçesinde lâ Amerikan polisi silâh cekip petrol gelirleri 400 mılyon doKaraköv'de ates acabilir. Bnnu lar (6 milyar TL) artıçla 1 4 . peçen yılki «Cameöz Gary» olamılyar dolarhk (21 milyar TL) yında eördiik. bir yer kaplamıştır. Romanya'lılar da Sovvet vartran petrol gelirinin artışmda Iı&indan hnznrsnz ve Cekovloen önemli unsur, son Tahrar. vakya olavmdan sonra özellikle An'.aşmasıvla petrol fiyatına yakonuva efcilmisler. Bir Vietnam pılan zamdır. sornnn kadar. Çekoslovakva'nın istraline de eğilivorlar. AntiSov yet fıkralan bol bol duyuyormnnz. Ziyaretinize tankla r e lehilprek komsnları sevmedikleri acık . Tani Romanva'da belirlenen DoŞn Avrnpa komünizminin ak Mk yönleri var... Araa kalkınmalan. nosyal füvenlikleri de KARAÇt. (a.a) mükemmel .. ATI Pakistan'da bir siyasî Bize pelinee ne o var ne de parti daha Kurucu Ulusal digeri .. Rejimimizi tartısırken, Meclise katılmamaya karar yeryürfndeki bütün tecröbelervermiştir. Han Kayum Han'ın den favdalanmak tabiî en dofbaşkanı olduğu bu siyasi parti, rusn olacak. Avami Birliğinin Doğu Pakistan Mehmet BARLAS için özerklik sağlaj'acak bir Anayasa istemesini protesto etmek tedir. «nnımuıı Kayum Han'ın Anayasal tutumu, Pakistan Halk Partisi Başka nı Butto'nunkine yakındır. "Halk Partisi de Dakka'daki Kurucu 31/1/1971 gününde bizf deMeclisi boykot karan almıştır. rin acılar içinde bırakarak Kayum Han'ın partisi, Mecliste Tanrının rahmetine kavasan dokuz milletvekiline sahiptir. çok sevgili fazilet; sefkat ve Boylece, 313 kişilik Meclisin Anainsanlık tımsaJi kızım. abla yasa çallşmaianna Halk Partisimız, baldızım, teyzem ve yeninkilerle birlikte 93 milletvekilj ğenim emeklı Danıştay üyesi katılmayacaktır. Batı Pakistandaki öteki siyasî Leman Akyollu'nun partiler Avami Birliği'nin bütün cenaze törenine katılan, evimisrörüşlerini pas'laşmamakla birze, dairemize gelmek; telefon lıkte çalışmalara katılmak rüyeetınek, mektup ve telgraf gontinde olduklarını açıklamışlardır. dermek suretıyle acımızı paylaşan ve her turlu yardımda bulunan Anayasa Mahkemesi: Yargıtay ve Danıştayın sayın yeni ve eski mensuplarına; kıymetli arkadaşlarına; akraÇok aziz es:m ve annem, T. ba, dost ve komsularımıza ve C. Merkez Bankası A.Ş. jstançelenk gönderenlere ayrı ayrı bul Subesi Personel Sefi teşekküre acımız erge) olduğundan minnet ve sükranları Mukadder Yücesan'ın mızın gazeteniz aracılığı ile dujurulmasını rica ederiz. elim kajbı dolayısıyle Merkez Bankası Genel Md. sayın Naim AKYOLLL ve GILAVA TALU'ya. Istanbu] Subesi Md. sayın Reşat Alpsoy'a ve sevgiaileleri li mesai arkadaşları, Danka memur ve hizmetlilerine, £stanbıü Boğaz Kumandanı Tümamiral Heriş: 5631618 Hilmi Nüronsal'a. deniz birlikleri Kumandanı Alb. Selçuk BAYÜLKEN'e. I. ve II. mayın grubu kumandan, subay, Assb. ve erlerine. deniz birlikleri caSevgili eşım. biricik babam, miasına. Deniz Harb Okulu kıymetli oğlum. damadım ve komutan, subay, assb ve erlekardeşimiz rine. Heybeliada Hastahanesi Baştabip, tabip. hemçire ve perYILMAZ ALTAY'm soneline, akraba: dost ve arkaânı olumu dolayısıyle bizzat daşlarına, Okçıımusa Ilkokulu gcierek vej a telefon, telgraf öğretmen ve oğrencilerine. çeve mektupla bassağhğı dıle>en lenk gondermek, taziyelerinl sayın buyuklerimıze mesai arbildırmek ve törene katılmak kadaçlarırnıza, âost, akraba ve suretiyle acılarımızı oaylasanyakınlarımıza sukranlarımızj lara minnet v* sükran dııyguarzederiz. larımızı iletiriz. Eşi: Fikret Altaj Oğlu: AH Altay Esi: Orhın YÜCÎSAN Alta», Turgân ve Oğlu: KemAl rÜCESAN * aileleri R Dünya Peirol kaynaklan 20 yılda tükenecek Güney Vietnam'ın en ünlü generali DoKaoTri ölclü SAYGON (a.a. T.H.A.) GUney Vietnamın en ünlü komutanı Tümgeneral DoKaoTri, önceki gün, içinde bulundugu helikopterın Vıetkong taraîından düşürülmesi sonunda ölmüştür. KaoTri'nin helikopterinin, dun yerel saatle 09.45 de Taynin'den havalandıktan sonra Vietkong uçaksavar ateşinden isabet aldığı ve geri dönüp yere inrneye çalışırken iniilâk ettiği öğrenilmiştir. Vietkong'un ateşi ile helikopteri düştü îngiltere "İstikrarsız bir ülke* oldnğn için Ford yatırımdan vazgeçti LONDRA (a.a. • T.H.A.) l l t ord» şirketi, tngılteredetlm ki toplumsal istıkrarsız" • lık nedeniyle bu ülkede bir motör fabrikası kurmaktan kesinlikle vazgeçtiğini açıklamıştır. «Ford», savaş sonrasının en büyük yatırımlanndan birmi teşkil eden 900 milyon TL. tutanndaki bu yatınm için başka bir ülkeyi seçecektir. Gözlemciler, en kuvvetll adaym Federal Almanya, olduğu karusındadır. dıs basında The Guardian gazetesi muhabirlerinden Martin VVoolacott, Laos'ta cepheden izlenimlerini anlatıyor. Kamboç'ta ün kazarunıştı 1929 doğumlu Tümgeneral DoKaoTri, Güney Vietnam kuvvetlerinin Kamboçta harekâta başlamasmdan sonra ün kazanmıştır. Gerçekten de en önemlı İki harekâtı kendisi yönetmişti. 31 Nisanda Kamboç harekâtının başlangıcında, komutasındaki tanklarla bir numaralı yolu iuzla açrmstı. Posta grevi hâlâ devam ediyor Öte yandan gece yansı altıncı haftasına başlıyacak olan İngiltere posta işçileri grevinin sona erdirilmesi için herhangi bir anlaşma zemini bulunamadığı bildirilmektedir. Savaş Dayan Bu defald taarruzun hedefi benim (İngıliz karıkatürüi yayılıyor Kahire'de gözlemciler karamsar C BÜTÇESi 95 MİLYAR ÜRft (DIŞ HABERLER SERVİSt) KAHtRE Kahire'deki gözlemciler Israil'in, pazar günu yayınladığı bildiriden sonra îsraılArap uyuşmazlığının çıkraaza girdiği kanısını ifade ederken, Mısır da dört büyüklerden Israil'e işgal altındaki Arap topraklanndan çekümesi konusunda baskı yapılmasını is. temiştir. Mısır, tsrail'in Jarring'ın tpk. Jiflerine verdiği cevabı, «Bn tekliflerin kesin bir şekilde red. di» olarak gormektedir. Mısır Dışişleri Bakanı Mah. mud Riad. Amerika, Sovyetler Birliği, Fransa ve Ingıltere'ye Ortadoğu'da îsrail ile doğrudan doğruya barış görüçmelprine baçlanabilmesi için, işgal altındaki Arap topraklarının, tsrsü kuvvetleri tarafından boşaltılması gerektigini bildirmiştir. Hısır, Israil'e baskı yapılmasını isledi WASHİNGTON, (AP) ABD Savunma Bakanı Melvın Laırd, dun, Güney Vietnam kuvetlerinin Laos'dan sonra. önümüzdeki iki hafta içinde Kamboçda da •Çetin çarpışmalara girişeceklerini açıkiamışür. «Rolls Royce» yeniden kuruldu LONDRA, (a.a.) Ünlü «Rolls Royce» firmasırun aeronotik ve deniz motorları bölümleri ile sanayide kullanılan gaz türbinleri bolümlerıni kapsayan •Rolls Royce (1971) Limited SirketUnin kurulmuş olduğunu, Ingiltere Aeronotik Gereçler Bakanı Frederick Corfield, Avam Kamarası mensupları tarafından sorulan bir soruya verdiği yazılı cevap sırasında açıklamıştır. 23 Şubat'tan iübaren hukmî şah siyet kazanan devletleştirilmiş yeni şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığım. Rolls Royce'un eski Başkanı Lord Cole yapacaktır. Laos'da son durum PARİS Laos orraanlarında sıkışıp kalan 20 bin Güney Vietnamlı askerin durumu gitgide vehimleşmektedir. Arazinin maymlarla ve çaJıiıklarla kaplı olması, saldırıya geçen Kuzey Vietnam birliklerinin hücumlan, Güney Vietnamdan gdnderilen konvoyların geçişini önlemektedir. Saygon birliklerinin faaliyeti yaralıların nakli, ikmâl işlemleri şimdi tamamen Amerikan hava desteğine bağhdır. EPEDEN vadiye bakıyornm. Kuzey Vietnam ateşi ile düşürülen bir Amerikan helikopteri çıra gibi yanıyor aşafıda. Bn, üç gün içinde düsürülen üçüncü helikopter. Helikopterler öyle çabuk vurulnyor ki, bir bakıyorsnnnz birkaç saniye önce havadaki heükopter, yerde yanmıya başlamıs bile... Tepede yanımdaki Güney Vietnamlı subaylar dürbünlerl ile vadide yanan Amerikan helikopterini kayıtsuhkla seyrediyorlar. Bir Amerikan nzmanı yanan helikopteri göstererek şöyİe diyor: «Bu zavallılar öbür dünyayı çoktan boylamışlardır. 30 mrtı. lik top mermisi i!e vuruldunuz mu kurtulamazsınız...» Bn yazıyı yazdıgım sırada, Laos harekâtının baslamasından bn yana, vadide 6 helikopter düştü. öte yandan Laos sınınnda da 3 helikopter vurularak parçalandı. Güney Vietnamlılar. Laos'a saldıran birlikleri kornmak r e desteklemek için ordnnun yanlarına 3 tabur yerlestirmisler. Ne var ki, bu tabnrlar tüm enerjiîerini yoğnn düsman atesi altında kendilerini savnnmak icin harcıyorlar. Terlerinden kıpırdayıp, arkadaslanna yardıra edecek halleri yt>k. Tabnrların ikisi gerek topcn atesi, gerekse Kuzey Vietnamlılarla yapılan çarpısmalarda ağir kayıplara nğranus. Güney Vietnamlılar hafta sonunda düşman tarafından tehdit edilen bir taburn kornmak için o bölgeye yoğun ates açtılar. Böylece düsman atesini bastırıp, helikopterlerin isini kolaylastırmak amacını güdüyordnlar. Ne var ki, bn amacı gerçekIestiremediler. Knzey Vietnam atesi yo£nnlnğnndan hiç birşej kaybetmemişti. Güney Vietnamlıları destekleyen helikopter nçuşları, ister istemez dnrdumldn. Bir Amerikalı danışmanın bana söylediği şn sözler kanıma göre, Laos'taki durumn en iyi biçimde yansıtıyor. Şöyle dedi danısman: «Haritada her şey kolay gibi gSrünüyor. Ama savas alanın. da durum pek toz pembe gözükmüyor. Gerçi nzman Laos'taki Güney VietnamlıUnn dnrnmnndan ı5z ediyordn. Fakat söyledikleri tüm harekât için de doğrn olabilir. Çünkü Günev Vietnamlıların tüm iaşeleri hâlâ helikopter. lerle yapılıyor. HoSiMinh yoln hâlâ temizlenemedi ve öncü savaş birliklerine hâlâ karadan kamyonlarla malzeme gönderi. lemiyor. Bn durnmda ise, tüm harekâtın bir fiyasko ile sonnç. lanması ihtimali her zaman mevcut. Aslında Güney Vietnam birliklerinin bütön Ihtiyaçlannı havadan terain etmek çok giiç bir iş. Ve kabnl etmeli ki, A n » . rikalılar bn güç görevî basarı ve nstalıkla yerine getiriyorlar. Fakat bn başarının sonncn ise, koca bir ordunnn Laos'ta g a . yet kritik ve nazik bir durnmda kalması olmustnr. Gerçi savasın nasıl sonnçlanacağı hakkmda şimdiden bir tahmin yapmak imkânsızdır. Ama şnrası da gerçektir ki, Laos harekâtı birkaç riin önce sanıldığı kadar kolsy ve basit göninmemek. tedir artık. Harita ve gerçek T The Guardian Sınaî Kalkmma Bankası A.$.den. Pakisfan'da bir parti daha boykota katıldı WASHÎNGTON öte yandan öğrenildiğine göre, Amerika tsrail'den Büyükelçi Jarring'in tekliflerine önceki gün yayınladığı bildiriden «daha açık» bir cevap vermesini ve barıs görüs. melerinin devamına olanak sağlayacak sekilde davranmasmı ıstemektedir. Dışişleri Bakanligı sözcüsü ba«ın konferansında, lsrail'in pazar günü yayınladığı bildiriyi yorumlamaktan k.açınmıştır. Kahire'de yayırlanan ElAhram gazetesi Ürdün Kıralı Hüseyin'in Birleşik Arap Cumhu. riyetine yapması beklenen ziya. retinl iptal etmesini eleştirmek te ve «Kıral Hüseyin'in ziyaretini iptal etmesi esef vericidi» demektedir. ABD olumlu cevap bekliyor BANKAM1ZCA GARANTİ EDİLEN 22/Subat/1971 Pazartesi günü satışa cıkarmış bulundugumuz tekstil ye hazırgiyim ^ , sanayii işletmeferi anonim şirketıfîıh tahvilleri bir gün içinde tamamen satılmıştır. Sayın* halkımızın gösterdikleri ilgi ve güvene teşekkür etmeyi bir borç biliriz TEŞEKKÜR Ebediyete Intikali dolayısiyle bızleri sonsuz acılara garkeden anneraiz ve kayınvalidemiz gerek cenaze meraslmine katılan, gereks« telgraf. telefon, mektup ve bizzat gelerek taziyetlerini bildiren akraba ve dostlarımıza BJTI ayrı tejekküre büyük acımız mânl oldu gundan gazetenizin tavassutunu ric» ederiz. Kızı: Nebahat Demlrel Damadı: Muhittio Demirel Cumhuriyet 1617 B REMZİYE DEVRES'in TEŞEKKÜR Ajanstür: 1639/1597 TEŞEKKÜR taze domatesden hazırlanmış taze ve hakiki domates suyu ^Salçayı sulandırarak elde edilen domates sulanndan olmadığmdan TAT Domates Suyunun lezzeti ve nefaseti bambaşkadır $fr Vitamini öldürulmeden ve el değmeden hazırlanır... ve pastörize edilir #Kutuda satıldığından şişe depozitesi ödemenize lüzum yoktur (Tdt bir EOÇ Holdinçf kurutıı$udur) TEŞEKKÜR Genel Distribütörü: BEKO TİCARET A. Ş. lstiklâl Cad. 319, Beyoğlulstanbul Tel.: 49 00 39 Not: TAT Konservcleri M. Kemalpaşaclaki Türkîyenin en modern konserve tesîslerinrle imal edilmekfedir Yeni AJans: 543/1699 «•••«••••••••• '• • • •• • • • • • • • • • Cumnurıyet 1607 Cumhuriyet 1614
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle