19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kulüplerin isteğine cevap ı I 3 müyonluk • imkânlarla yapmaya spor* Malîye Bakaniıgı larajınaan, oeaen Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinden 1 1 bir se J • Sporuntuzıın • tanbul'da n kalbi Is1 atmaktadır. I • hirde gerçekten iyi' . Banu her zaman söy1 milyon liralık :; elverisli ı J lemekteyim. Ne var ki, I bir şey gelmiyor. T r S ı kiye'de yapılacak spor • Ifisîslerî devlelin ı • tesisleri devletin genel . rpolitikasına uygan olagm rak yiirüliilmektadir.• . ne saha ne de s a Z o n ^ l benhn de elimden fazla | var. 1975 yıhndan^^\ sonraki program . • icine alınması icin • ıçıne annması ıvın I çahşmalar yapıla J I caknr. I 1 I ı I ( j kesinti 1 M programlarını yeniden düzenleyecekler. Tesis yalırımındaki böyük indirim Teşkilâtı güç durumda bıraklı ANKARA. (THA) pm H H H ^^B^V •••• I^^^B ^••n ••u CMBH IVHB §•••! •••§ ••• •••• •••• Federasyonlar yıllık ii İstanbul'a stod hayaldir ANKARA, (Cnmhnriyet Börosn) keden Terbiyesi Genel M ü ıdürü îsmail Hakkı Gün'gor, malî kriz içinde bulunan tstanbul kulüplerinin stad yum isteğini yerine getirmenin bugünkü şartlar içinde i m kânsız olduğunu söylemış, «1975 yılına kadar yapılacak tesisler Devlet Plânlama T e ş kilâtı tarafından 5 yıllık plân Içine almmıs v e bnntann yerleri gösterilmiştir. N e y a n k ki İstanbul'a yeni bir stadynm bn lüre içinde yapılamıyacaktır» Devlet Plânlama Teşkılâtınca tesbit edildiğini ifade e cten İsmail Hakkı Güngör, «Spo rnmazun kalbi lstanbnl'da a t . maktadır. Bnnn her zaman söy lemekteyim. Ne var ki benim de elimden fazla bir sey gelmiyor. Tiirkiye'ye yapılacak spor tesisleri devletin genel politikasına uygnn olarak bir program içinde yürütülmekte. dir. Devlet Plânlama Teskilitı tarafından yapılan program v e projelerle spor tesislerinin de yerleri tesbit edilmektedir. 3 roilyonlnk bir şehirde gerçekten iyi imkânlarla spor y a p maya elverişli ne saha, ne de salon vardır» demistir. N \\ • İSMAİL HAKKI GÜNGUR aliye Bakanhğı Beden Terbiyesi Gcncl Müdürlüğünün bütçesinde 16 milyon liralık bir indirim yapmıştır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü üst kademesinden bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, yirmi bir federasyon için istenen 34 milyon lira, 28 milyon liraya düşürülmüştür. Spor yapıları yatınmları için 1972 malî yıh bütçesi için istenen 35 milyon lira da 25 roilyon liraya indinlmiştir. Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör, 1972 y ı h için Maliyeden 104 milyon liralık bir bütçe istemişti. Bu bütçe son anda yapılan kısıntı ile 89 milyon lira da bağlanmıştır. /# Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör, «Bu şartlar içinde İstan < Türk sporunda reform çabalarından söz edil• Müdurbul kulüplerinin yapacağı iş, malî bütçelerinde tasarrufa gitmek, transfer \ dıği bu günlerde Beden Terbiyesi Genelspor daluğünun bütçesinin kıalması yirmibir lmda faaliyet gosteren Federasyon Baçkanlarıücretlerini azaltmak, kamp masraflarını kısmak olmalıdır» dedi... nın yılUk programlarııu ne neden olmuştur. yeniden düzenlemeleri • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi Akdeniz Oyunları nedeni ile bu yıl 112 milyon lira idi. Bu para eski Genel Müdür Orhan Bilgin tarafmdan az bulunmuş ve Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda arttırılması yönünde tarüşmalar yapılmışh. Kadroda yer verilmeyen Muzaffer ve Metin POLONYA İLE OYNAYACAK OLAN B «Ceza Heyeti yanlış antrenöıü cezalandırdı» KONYA. (Mehroet GAZEL blldiriyor) Konya Idmanyurdu teknik direktörü Erdo|>n Gürhan'a Merkez Ceza Kurulu tarafından 3 ay ceza verilmesi üzerine bir açıklama yapan antrenör Tevfik Türkkan: « Kütahyaspor maçuıda sahaya giren de fotbolculan yatıştıran da bendim. Mer keı Ceza Heyeti yanlış antrenörü cezalandırdı. İlgUilcri ikaz ediyo rum» demiştir. Pazar günkü onbtrimiz şöyle: Yasin Ekrem, özer, B. Meh< met, Zekeriya Ayfer, Kâmuran; Mehmet Çetin, Cemil, Ender. Karşdaşmayı Bulgar hakem üçlüsü yönetecck.. illı Tcılcım açılclcınclı r ı ı ı Mücadele I ı kızıştı II ı Hasan ÇAK.ALKURT Akdeniz Oynnlarında birinct olan güreşçilerimlz antrenörleri Atik İle beraber Muharrem Atik'in şartlan Genel Müdürlüğe verildi RCD Kupasına hazırlanan grüreşçiler, antrenman yapmak için her gün Ulus'tan Yaşar Doğu salonuna yürüyorlar. ANKARA Güreş Pederasyonunun, Cibat Uskan tarafından resmen açıklanmaması üzerine R.CJ5. Kupası için ltampa çağırüan Serbest Güreş Mil11 talumı aday kadrosundaki sporcular güç duruma düşmüş, her gün Ulustan Yaçar Doğu Spor Salonuna yürüyerek git Beden Terbiyesi Genel M ü dürü sözlerini, «Bn şartlar içinde tstanbul kulüplerinin yapacağı iş malî bütçelerinde tasarrufa gitmek, transfer ficretlerini azaltmak, kamp m a s raflannı kısmak olmalıdır» diyerek bitirmiştir. mek zorunda kalmı?, aslcer spor cular Izinleri bittijH için birliklerine dönmüs, Türkiye güreş ligi için de yöneticiler milll gü • reşçilerini istemeye başlamış I r I ' I RADNlCKt IZMİR, (Çetln GÜREL bildirlyor) utbol Federasyonu basın sözcüsü Kazım ö z b»y, Danışman Petrescu v e Eğitim Dairesi Başkanı Sahir Gürkan'ın ortaklasa düzenledikleri basjn toplantısında Polonya karşısına çıkacak onbir belli olmuştur. Vapılan açıklamalara göre Milll Takımımızın 433 düzenindeki kadrosu şöyledir: «Tasin Ekrem, ö ı e r , B. Mehmet, Zekeriya Ayfer, Kâmuran, Mehmet Çetin, Cemil, Ender.» Petrescu, Polonya maçına değinerek, «Polonya'yı yenmemi* cerekir. Ortada yenmemek için de bir sebep yok» demi?, «Biıi en fazla düşündüren konu, Lnbanski'dir. B n görevi yukleditimiz fatbolcnmnznn başarısı Bu gcce TSYD boksörleri bir noktada takımımızın da ba şarısı olacaktır» seklinde k o ile karşılaşacak olan nuşmuştur. F 1 BASKETBOl I PANORAMASI I Ringde şenlik var tor. Istanbul Liseler Greko Romen Güreş Şampıyonası dün başladı Danimarka Millî Futbol Takımı dün İstanbul'a geldi Istanbul Lise v e Dengi Okulları GrekoHomen Güreş Ş a m piyonası dun Spor Saraymda yapüan final müsabakaları ile s o nuclanmıstır: Teknik neüceler 100 KİLO: Şahin Altan BCTtKLER: mamllatip). 48 K t L O ; lbrahim Küçükaydın (tmamHatip), 52 KİLO: Ahmet Kayacan (Maçka Sanat), 57 KİLO: İsmail Engin ( I mamHatip), 62 KİLO: Hüseyîn Başak ( 1 mamHatip), 68 K t L O : Sadık Şendoğan (Maçka Sanat) 74 K İ L O : Faruk Horasanh (Mecidiyeköy), 83 KtLO: Hasan Topuz (lmam Hatip). Ercihan Dehmen, rakibini zor90 K t L O : Mustafa Dinek ( 1 Jujor (Fotoğraf: A. Alaku$) mamHatip), ö t e yandan güreş milll takım I başantnnerlüğü için istsnilen | Muharrem Atik de henüz resmen göreve başlamamış ve tlert 5ürdüğü şartlarm gerçekleştirilmesini istiyerek: «Ben k i m gelirse gelsin, onunla çatasmak isBu gece saat 20.00de Spor Sarayında takviterfan. Bunnn için de 1974 yılına kadar sürecek bir anlasma yeli Türkiye Spor Yazarlan B o k s Takımı ü e karşılaşacak olan Radnicki Boks Takımında 5 tane hedefimi belirttim. 1974 şampı Turk asıllı boksör bulunmaktadır. yonasında Türk takımı şampiyon olacaktır. Bunu garanti veVugoslav takımında y e r alan Türk asıllı boksörler şunlardır: TAKIMINDA I 5 TÜRK VAR HAKEMLER VE POLONTA KAFİLESÎ G E L İ Î O R Polonya maçını yönetecek Bulgar Federasyonuna mensup Peter Nikolov, Zewetan S t e nav v e Dimitar Parmakov h a kem üçlüsü i l e Polonya Millî Takım kaiilesi yarın Izmir'e ge lecektir. |T I ürkiye Basketbol Llgi geg tiğimiz hafta alınan sonuç lardan sonra bir haylı kızış mıştır. Geçen yılın şampıyom İ.T.U., Fenerbahçe galibıyetiylı lıgdeki iddiasını sürdürürken Ankara KoleJ de beklenmedil bir şeküde Ankaragücü üe bt rabere kalarak haîtanın süı prizini yapmıştır. B u hafta 1 ! 1 defa başhvacak derjlSsman maı; Danimarka Millî Futbol Takımı dün akşam 20 kışılik bir kafile halınde İstanbul'a gelmistır. Danimarka takimı yarın Bolu'da Boluspor'la karşılaşacak. Cumartesi günü Bursaspor'la o y nayacak. hemen arctından Pazar gunü Fenerbahçe ile Dolmabahçe'de sahaya çıkacaktır. Danirr.arka takımı son özel maçını 8 Aralık'ta İzmir'de Goztepe onunde oynayacaktır. o | ve barcanmak istemem» deün\& | Atik daha sonra görevl için en az iki yardımcı E s | t A ğ l a m l ş ( J u n y o r l a r Krekoviğ, 67,5 kilo: Süleyman yugoslavya şampiyonu). TSYD Takımı lse su elemanlardan kurulu« • » ' » • Muzaffer Gordum 51 kilo: E r G. Saray Porto ile Cumartesi oynuyor Turkıye Voleybol Şampiyonu Galatasaray, Cumartesi gür.u 15.30'da Portekızin Porto takımı ile karşılaşacaktır. yanoilu. 635 kilo: ö m ü r Gürdag, « kilo: M e cagını beBrtmlştır. | ^ e { g u r m u s „ k i l o : H a s a n Değirmenc, 75 Güreş Pederasyonu, Muaar k i l 8 . z i y a T e k e s i n ı gı « l o : îbrahim Gür, Afrt: rem Atib'in isteklerine tek ba Yalçm Yiğit. şma karar veremiyecegi düşünMusabakalann büetlarl 20, 10 v e 5 lıra o l a . cesıyle konuyu Genel Müdürlü . | rak tesbit edilmiştir. ğe götürecektir. Türkiye Kupası 2. Tur maçlarının tarihleri belli oldu ANKARA Türkiye Kupası ikincı t u r maçlarının tarihleri belli olmuştur. 15 Aralık 1971 (Çarsamba) Adanaspor Izmirspor Ankaragücü . S a n y e r 22 Aralık 1971 (Çarsamba) Galatasaray Göztepe 29 Aralık 1971 (Çarsamba) Bahkesir Fenerbahçe Iskenderunspor . Bursaspor îstanbulspor Altay 23 Subat 1972 (Çarsamba) Izmirspor . Adanaspor Bursaspor . îskenderunspor Fenerbahçe Balıkesirspor 1 Mart 1972 (Çarsamba) S a n y e r • Ankaragücü 15 Mart 1972 (Çarsamba) Altay îstanbulspor 82 Mart 1972 (Çarsamba) GSztepe Galatasarav İTÜ'LÜLER TOPLU HALOI lariyle basketbol ligl bira7 < sun renidenecek ve mUcade bir hayli artacaktır Bu yıl yıı şamplyonluk için Kolej, Beşl taş, Fenerbahçe ve favon t T . nün çekişecegi sanılmaktadi' Basketbol İkincı ligl Kirm gnıp ılk devre maçlan geç hafta yapılan müsabakalarls ! na ermiş ve Modaspor 4 mac 4 galibiyet alarak nâmagluc der olmuştur. Kırmızı eruT ikıncl v a n 30 Ocak 1972 Daa günü yapılacak maçlarla hai yacaktır. Beyaz grupta ısp n sabakalar önümüzdekl naf dan itibaren devam ederpktı ^ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııı ıııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı«HiMiıııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııiiiıiHinw^ Herkes ne divorl? Takımlar 0 Beylerbeyi E>iip 7 7 O Bevoğluspor Hasköy 4 5 O S. Barbaros Sitespor 6 6 O Türkiye Polonya (A. M.) 3 8 Q Polonya Türkiye (Ü. M.) 9 2 O Altınordu Zonguldak ( 1PT fj) Balıkesir İskenderun 9 6 O Hacettepe Kastamonu 5 8 O Tokatspot Kaıabükspoı 7 7 (Sl Kon. Ereğli Erzineanspor 8 4 A Galata • Lüleburgaz 6 7 A G. Antep Elâzığspor 9 t) ® Altındağ • Mardinspor 5 2 Izm. D Spor lsparta L'rfaspor Sincanspor Burdur Süleymani; e 7 9 9 6 6 3 *h 2 40 1 50 2 40 40 7 80 AL > 50 2 45 4 50 0 65 0 40 3 104 0 45 6 0 0 0 55 100 75 Tah. C T a h . 10 0 18 0 1 1 0 18 1 0 1 2 1 1 1 1 1 102 021 1 01 1 10 1 1 1 0 1 1 0 O A O 0 A O 0 O 0t A ü ® NEREDE NE YAPTILAR ? Takımlır Raklp Ktndl Maçlan Sahasında Sabada GoUer O G BM G B M G B M A t Ye. PHT. Takımlat Kendl Raklp Maçlan Sahasında Sahada O G B M GBM G B M Goller AL Ye. 14 12 10 5 6 11 6 5 10 2 4 6 4 15 8 19 • 12 9 13 7 10 9 4 5 1. Lig Puan Durumu Ank. Beylerbeyi 8 2 1 5 2 1 Bevoğluspor 9 1 3 51 2 3 S. Barbaros « 2 2 4 2 2 2 T ü r k i y e ( A . Mfllî) 5 1 1 3 1 B 1 P o l o n y a ( Ü . MiHi) Altınordn (tptâl) Balıkesirsper 1 4 S 3 5 5 S 1 Hacettepe 8 1 2 5« 1 2 Tokatspot 9 4 2 3 3 1 * Konya Ereğll 8 3 2 3 2 2 0 Galata 8 5 0 3 4 0 2 Ganantep S 4 2 2 4 0 0 Altındağ 9 0 0 9 0 0 6 Iztn. D. Spor c'rfaspor Burdunpor 9 2 2 5 9 41 4 8 0 4 4 1 12 3 10 • S1 1 0 « 4 5 1 «12 4 14 •»2 «18 « 1 2 4 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 4 1 3 1 3 6 1 3 9 I 3 12 0 1 11 2 2 9 0 3 4 6 12 2 9125 3 S • Eyüp 8134 % Hasköy 5 9 4 14 0 Sitespor 6 O Polonya (A. Millî) 5 2 2 1 3 O Türkiye (Ü. Millî) 5 0 3 2 O Zonguldakspor (tptâl) O İskenderun 14 8 3 3 12 15 d Kastamonu 8 2 5 1 1» 4 ©Karabük 8 5 2 1 S U (gt Erzincan 8 4 1 3 II 8 A Lüleburg» 8 5 30 6 10 d Klâzığspor 7 2 32 3 10 4 2 2 ı Mardinspor 19 0 6 11 7 tspartaspor Sincanspor Süleymaniye 8 4 1 3 9 1 2 « 9 1 35 3 »02 134 002 4 132 8 4 11 0*3 020 10 201 021 0 1 1 0 5 20 13 0 3 1 0 3 01 4 00 2 20 3 1 U 3 10 1 14 13 4 3 1 3 12 1 2 1 1 1 1 2 1 3 0 0 1 2 1 12 1 0 3 0 12 0 01 18 7 14 11 14 4 9 AT YARIŞLARI 1. KOŞU: Pavori: Canko. 2. KOŞTJ: Favori: Cağlar Plâse: Efe X Ebcer, SCrpriz: A s lanbey. 3 KOSü: Favori: Gold Coin. Plâse: Samson 2. *• KOSü: Farori: Seda 18, Plâse: Kudret • Şenkız SürprizSeziş. 5 KOJ?U: Favori: Concorde, Plâse: Paprika. •• KOgL: Favori: Karakövlil, > Plâse: Meymenet • Ümit 14, Sürpriz: Süvari. Yüksel CRüÇ Besıktaş Ank. Gücü F. Bahçe G. Saray Sekerspor DSÎ Spor M Gücü P. T. T. A. Ordu Altav I. T. Ü. Kolej OUBHA V 4 3 1 0 327 ifift 4 3 0 1 304 221) 4 3 0 1 311 V61 4 2 1 1 241 22? 4 2 0 2 304 2!»i< 4 2 0 2 294 W. 4 2 0 2 275 261 4 2 0 2 271 2R3 4 0 0 4 23(1 :«î 4 0 0 4 197 37f 1 1 0 0 79 7( 1 0 0 1 7t) 7i OGBMA V 4 4 0 0 308 as.1 4 2 1 1 330 28( 4 2 1 1 269 25( 4 1 0 3 298 321 4 0 0 4 251 34! 2. Lig Puan Durumu Modaspor Kadıköy Kurtuluş Dariişşalaka Vefa 1 13 10 4 • 13 ııııiMiıııımıııııtııifilıııı IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII1IIIIIIIIIIII1IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIMIIIIIIIıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııwiiv^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle