19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ımı. | AZt liderlerinden lyakayı ele veren son psrtinin ilk sanığı eski Dışişleri Bakanı Bibbentrop oluyor. Daha sonra verdiği ifadeden anlaşıldığına göre kendisi, uğradıklan korkunç yenilgi sebebiyle her şeyi unutarak can derdine düşmüş ve 2© Nisan günü soluğu Hamburg'ta alarak tır o güne kadar. Belkı de hıç yaşlı bir kadm ahbabı çıkmayacak ve unlU Dışişleri Bakanı ilerde, bır îırsatını bunın evine sığınmış. lup kayıplara karışacaktır belBu tarlhten sonraki adı artık Doktor Rıesedır. Üstunde taşıdığı kunhk karti ve dığer ves>ıkaların tümü bu lsma gore a;, ar lanmış. Gorünüş itibanyle masum \e sıradan bır Alman vatandaşı. Ikı ay süreyle her şey yolunda gıdıyor. Kendısını tanıyan çoyle dursun, ufak bır şupheye kapılan tek kışi bıle çıkmamışki. Fakat basıt bır olay Ikl ayın sonunda her şeyı allak bullak edıjor. Bıundıgi gıbi Rıbbentrop içkıci. Şaraba bayılıyor. Şarap çeşıtleri konusundakı bılgı ve tecrubelenne de dıyeoek yok. Onu durup dururken ele veren de bu şarap tıryakılığı oluyor ışte YENİ BELCHERİN IŞ1ĞINDA Martin Bormann muamması Hazıranın onuçuncıl gunu ıçkı almak uzere bır dukkana gırmıştır. Ajnacı, tadı damağında kalan şampanyalardan bır şışe tedanklemek. Markalar arasında bunu araştınrken bır yandan da en değerlı, ıçımı en guzel şaraplar konusunda dukkan sahıbı ıle koyu bır sohbete dalıyor. Markaları tek tek sayaraktan ozellıklerı üstunde duruyor.. Şu markanm şu yılki imalatı dığer yıllara kıyasla çok daha nefıs, dığer bır markanm da en başanlı ürunıi fılân yıla aıttır.. edıhjor, baskın sonucu da yakalanıyor. Niirenberg Sanıkları Ötekiler gibi o da hazırlıklı tGER sanıkların tumune yapıldığı gıbı ılk ış eskı Dışışlen Bakanını da çırılçıplak soyup üstunu aramak \e doktor muavenesıne tabı tutmak olu\or. Sağ koltugun altına flasterle vapıştırılmış ıkı ampul sıyanur do po^asyum buluyorlar. Gerektığınde hayatına son vermek ıçın bu da butun dığerleri gıbi hazırlıklı. Valızmdekl kâğıtlar ve dosyalar arasında da dıkkate değer vesıkalara rastlanacaktır. Butılardan ozelhkle uçu onemli Mareşal Montgomery'ye, Dışişleri Bakanı Eden'e ve Başbakan ChurchıH'e yazılmış üç mektup. Sonuncu zarfın uzerınde şoyle bır yazı goruluyor: «Vincent Churchill.» Oysa Ingıltere Başbakanısın adı Vıncent değıl, bıhndıgi gıbı Wmston. Dunyaja meydan okuma hevesıne kapılan bır ülkede Dışişleri Bakanlığı yapan Rıbbentrop' un bu hatası hayret uyandmyor gorenler üstunde. BUmedığı, lar D kında olmadığı ıçın mi böyle yazmış acaba" . Hajır \e o, ne de bu"... Sadece geçırdıgı korku \e uğradıgı panık ha\ası ıçınde boyle bır hataya duşmek zorunda ka'dıgı sonucuna varılacaktır daha sonra. Bakan olrtadan once uzun sureLondra dabujuk elçılık de yapmış durumdakı bır adamm, venılgıyı ızlejen gun'erde ne hale geldıgı boylece anlaşıhyor. Fakat her $eye rağmen şarap markalan ve çeşıtleri konusunda kafası mukemmel işlemış, hafızası taptaze kalmış Nurenbeıg duruşnıalannın bıtiınine yakın gunlcrde çekilcn bu fotograf; sanıklardan dorduııu rostermektedir Soldan saga dofru: Goering; Hcss, Ribbentrop ve Feldmare^al Keitel. Sebepler üstunde de etraflı açıklamalar yapıyor, şarapçıhkla ilgılı bır nutuk çekıyor. O anda dükkânda pek müsteri bulunmadığı için malsahlbı dıkkatle dınliyor anlatılanlan.. Bır yandan da belli etmemeğe çalışarak bu çok bılgılı adamı enıne boyuna lncehyor. Suratı hıç de yabancı değıl. Fakat kım\ . Ancak çıtap gıtükten sonra hafızasını toparlayacak vo hatırlajacaktır. Ne olduğu belli değil |tTMEZ tükenmez arama ve I taramalardan sonra Amıral Raeder'm Doğu Berlın'd? jtızlendıgı Ruslar tarafından tespıt edılmıştır. îlgılıler elde ettıklen ıpucunu değerlendırerek soruşturmavı büsbutun kesıflestınyorlar. Bojlece bu sanık da yakalanıyor. Sakın ve kendı halmde bir burjuva hajatı ya^amıstır yenilpden sonraki eunlerde. Karısı da berabenrıdedjr. Zukov"un maıjetmden altı subay 23 Hazıran sabahının erken saatlerınde gızlendığı apartımana baskın vererek yakalıjorlar. Amıral son derece soğukkanlıdır Kansını kucaklayarak vedalaşıyor ve suba\lann arasında uzaklasıp gıdıyor. Buna mukabıl butun çabalara rağmen Unlü Martm Bormann yakalanamayacaktır. Yaşıyor da bulunamıyor mu, yoksa ölmustür de bunun Için mı ele geçınlemıvor''. C»vapsız kalmağa mahkum ikl soru. Nazi kaynaklara Rbre Ruslar, Başbakanlık bınasım muhasara altına aldıklan sırada Bormann kaçmağa çalışırken vurulup olmuştur. Hitler'ın ozel şoforune jrore bu böy!e. HaM* cesedini Berlin Fuanrun, Moobit kesımın deki bır duvan dıbine gommUsler. Bu bılgıler üzenne tanf edılen yer kazılıyor. Fakat cesede benzer bır sey çıkmıyor oralarda. B! Yazan: 38 FAİK BAYSAL Birinci fotoğrafta; aradan geçcn. buııca yıla rağmen ne oldufru hâlâ bilinmeyen Martin Bormann; iklncislnde de şarap tiryakiliğl yuzunden yakayı ele veren Ribbentıop goruluyor. Hemen koşuyor, Ingıliz askerl makamlannı haberdar edıyor durumdan. O gun ve o gece çevre kanş karış aranıyor, butun evler yoklanıyor, sonunda Rıbbentropua kaldığı bına tespıt j konu ver«im: AYHAN BAŞOĞLÜ] j GÜNAHKÂR KRALİÇE Cesitli rivayetler SRAtL Dokümantasyon Mer kezı Muduru Sımon Wıesenthal'e gore, Bormann, halâ yaşamaktadır. Yırmıbeş yıldaıi ben durup dınlenmeksızın henuz \akayı ele vermemış ve cezasmı gormemış durumdakı Kazi sanıkjarını araştıran Wıesenthal, bır noktadan emmdır ve şoyle demektedır: I DİŞI BOND TİFFANY JONES BILIVOPS1JMUZ AY.OUUMCA S E V E ^ 3 «Martin Bormann, yenilpTİ izleyen gânlerdcn birinde Almanya'dan kaçmaça ve Lâ tın Amerika ulkplerinden bırine sığınmafa mnvaffak olmuştur. Gizltndifi yerde, kimse tarafından rahatMZ cdilmeksizin yaşantıauu sürdürmektedir. Yapılan çeşıtli soruşturmalardan sonra v»nlan sonuçlara çbre ısin içvfizü ?udur: Bormann. bir volunu bulmus, Başbakanlık binasmdan dısan suziılmuştur. Amacı, Amiral Doenitz ile bulusmak ve eörüşmektir. Bunun ıçın de Ftensburg'a gıttntsi eerekiyor. Fakat varı rolda vakalanmıs. kimlişi bilinmeksizin berhanjp bir Alman %atandaşı olarak esir kamplarından birine atılmıstır. Burada. Kızılhaç gorevliIrrinden btrinin vardımım sa^layan sanık önce tnsbruck'a kaçmış, oradan da ttaha'ya seçmiş, Alto Adıge dolavlarında bir mcaastıra sığınmtstir. Daba sonra da I.âtın Vmerika'ya «eçtip yuzde vuze yakın bir gerçektir. Lzun Mllardan sonra kendi«mi Sili'de Paraçuay'da gorenler olmuştur.» Fakat butun bunlar tahmınden oteve çecemetnekte ve Bormann mpse'esı haıa bır muamma şeklınde SU'UD gıtmektedır. Bu sekılde <a^ajı kurtarma basans'nı gosteren pek az kışıaen bın de Martin Bormann' dır Dıgerlert, buyuk çabalar ve bıtmez tükenmez arastırmalar kar'jihğ'nda da olsa teker teker vakalanmıslar \e Nurenberg Mehkemesıne se^Uedılmışlerdır. Bunîarın tumü de olum cezasına çarptınlacaklarından yuzde vuz emındıler. Bır kısmı dunışma sonuçlannı tevekkulle beklemıs muhtemel bır beraet umtdnle kendılerını sa\unmuslar, av ukatlarından medet umrnuşlar dır ^ralannda bu umıdı daha ılk eununden ıtıbaren vıtırenler de vaıdı şuphesız Runlar. duruşmaların gslışmesını beklemeğe luzum gönneksizın ha\atlinna kendı el!en\le son «.ereceklerd; Bojlece tann \Tiruyor, ınsan ların, ulkelerın \e dun'anın ka den durmak^'zın degışıjordu. ? olmavan >erdcn duman çıkmat Bu kadar ınsan boşuna mı konuşujor?. Şe\\ala'nın Huşuncesl bajkaydı. O, bo dedikoduların hıç bırıııe ınadmıjor ve Mub«rra'5a toz kondurmak isCemi>ordu. Nasıl da bojle şevlcr so> leyebiliyorsun SelmaııoMc. Lısanların ne korkunc, ne >alancı, ne duzenbaz oldukUrmı sana ben mi oğreteceğim. Bu cirkın >alanı u\duraıı kadınlar. Muberra gıbi guzcl bir kızı kcndı olullanna almak istiyorlar. Kız hıç birine • U \ermejuice de Osmaniç ailcsiNZ ni utantnadan lekelemeye kalkıştılar. Hiç bir sey den haberın >ok senin. Savaş cıkalı beri gozlerin gazetcden başka bir jey gormez oldu. Selmano\ıç şimdi basından sonuna kadar bir kere daha kulaklarında karısmın bn sozlerini ku> lağının arkasma atmış, sonra oğlunu karsısına alarak bu işten hemen \azgecmesinl, once tabsilini tamamlamasını, zıraat muhendısi olduktan fonra bu İ51 duşunebileceğınl sojlemıs. arkasuıdan hemen harckcte geçerek doviz \t pasaport işlemlerıtıi tamamlamıs. oğlunu iki (tun icınde Londraya gondermek surctijle Muberra'nın elinden kurtarmışti. Yuksek tahsilini Almanva'd» ^apınıs olan SelmanoMC ınsan dcncn %arlığm iç dunyasını gerçekte nelerin vonettiginl çok i>i bılırdi. Kanısına «ore a<k bır hastalıktı i e mikrobik ya da \crem gibi antibi>otiklerle tedavi edılmesi gereklndı. Buna benzer bir şey kendi basından da geçmişti. Berlinde bulunduğu sıralarda scvdiji ve iki >ıl sııre>Ie u>kularını kaçıran Eva adındaki Alman kızını şimdi hatırlamrrordu bile. Dıindat da Muberra'yı unutacaktı. bunun için de ar»>a aşkın panzehiri olan zamanla mesafeyi koynuftu. Fakat nksi gibi hlç beklenmedık bir anda sa\a? gelip catmış. Selmanoviç'in inceden inceye japtıfi hcsaplar da altust olmu;tu. Her gun Londra'dan bir mektup beklivor, fakat postacı bir türlü gelip kapıyı çalmıvordu. Kahven sofnyacak baba. Duymııyar mn. «n? Selmanoviç mntfak penceresınin camından sokağa bakıvordo, fakat oradan oraazlanna asılı hafıf makineleriyle geçen iki Alman askenni ve korkndan kaçısan mahalle çocnklarını gormemisti. Dalgınlığından kendisini xorlayarak knrtolda \e mis gıbi kokusun» yenl duyduğn kahvesinden kırmızı benekli basma bir entari givmıs olan ve ber hareketinl merakla izleyen Muberra'}a göz kırparak yndnmladı. Aferin kızım, dedi. çok çüze! pişirmissin. Annen bile senin kadar güzel kahve yaDamıyor. bk >udumda daha başımın ağnsı geçiverdi. Muberra'nın iri gdzleri sedef iki dfigme gibi parlıyordn. Sen de benım vaptıfım her seyi befe. nirsın baba. Hıç bir gun bir sevime de kötü de. medin. Bılırsın va, annemin jiyemedıği o n u . malıcavı bıle bectnmistın. Selmanoviç katıla katıla güldü ve Mıiber. ra'>ı kollannın butun sıcaklıği ile kncakladı. Benim guzcl kızım, dedi. Sen dunyanın en iyi, en akıllı kızısın. Su savas bitsin bak sana neler alacagım. Muberra masanın öbür ncnna otnrdn ve çayından üfieyerek bir yudum içtı. Seni öyle seviyomm ki baba. Sana bır sey oluverecek diye odum kopnyor. Şn savaş bır bıtse Allahım! Selmanoviç keiiflı kevifli kahvesıni içiyor. do. Bıraz kendine gelir gibi olmnstu. Simdi et. rafını biraz daha ivi seçmeye başlanustı. Bn evde hepimiz birbirimizi seviyornı kızım. Onun için mutluyuz bn evde. Dunyada butun insanlar bizım birbirimizi sevdiğiraiz gt bı birbırlerıni sevselerdı bu saçma dovuş dı olmazdı. Şu dunvanın halıne bak. Butun ınsan lık bavvanlar gıbi bırbmnı boğazlıjor. Insan lar sevmeyı nnutmasalardı bu kan şimdi bo suna akraıjaeaktı. Dunvada sevginin yaptığın hiç bır sey yapamaz Sevgı bir yaz vağmnrı gıbidir. Nereye vağarsa orada pıslık ve>a çır kinlık dıje bir şey kalmaz. Selmanovıç ivıee açılmıştı, ama Muberra' nın bu «oylediklenni >anlış anlamasından kor karak hemen sustu. Çunku sevgı, ne turlı olursa olsun, kız ve kadınların arasında iste nılen biçırae girmeve en yatkın olan bır ke. limeydı. Saatinı çıkarıp baktı, vedi buçuk ol mustu. Neıir'ı nıden ıyive merak ctmeye baş. lamıstı. Muberra sessıı sessiz çayını Içiyordn. Se! manovıç'ın ınsanın içıne işleyen konusması o nun da başını dondurmüşe benziyordu. Bunı sıcaklıği dısan vuran lâcivert gozlerinden an lamak çok kola\dı. tnsanlar neden birbırlennı sevmıvorlaı baba? Yanlıs esıtılıv orlpr da ondan. Anlamadım Yanı bır ı,ocuk do^ar dofmaz onun ka. fasını ve kalhinı bır takım saçmalıklar ve u . lanlarla doldurma\a baslıvoruz. Kalbını de. ğıl de vumruklarını kullanması ıçın elımızdctı celeni vapıvoruz. Bunun en bujuk sorumluları da şapık dm adamlarıvla polıtıkacılar. iıısanlan bunîarın ellerındcn kurtarmak gerek Dm ve poliUka bırlestıriei olmalı, avırıcı vı boldcü degıl Bence butun tarıh kıtapların vakmalı ve venı kusaklara atalarının vaptığ reziltıkleri okutmalı. vureklerını valnız sev. eıvle doldurmalı Bızlere bunlan okuttular di ne oldu? Hıe. hepımız guzelım dunvanın verı ne birer raezbaha bekcısı olduk Nevse, bıraka lım «>imdı bunlan. Burada konusulacak seyleı değil bunlar Muberra gururla basını kaldırdı; Ne guzel konustun baba. tskıden de bov le konusurdun da «eni hıç anlanıazdım Am: sitndı ne dedıy^en hepsıni anladım Selraanovıç'ın bütiin vorgunlu*n bır and. geçmistı. Karsısında bır topluluk olsa hıç dur. madan konusacaktı Her spyı sb>le>ecektt. tvı ligin yery&zunde zaferi için, insanların kın defil de sevgıvı böliışmeleri ıçın elinden gclc nı vapacaktı. Kendisini anlavan bır ınsan bu InnabileceŞinı hiç sanmıvordu. Çünkii bu kaı dervası içinde sevgi ve lyiliğin cılız sesini du yarabilmesımn ımkânı voktu. Bütiin kulakla bn gibi seslere karsı sagırlasmıstı. Dünvamızd duyulabilen sesler yalnız top, yalnız uçak, yal nız tank ve valnız töfek seslerhdı Avukatlı Jından olmasına ve çıftçilik mesleğme donmesine vol açan bu tertemız düsiincelerinin kar. sısında pınl pırıl gülfimseven Muberra'nın an. lamıs olmasını da bir kazanç sayıyordn. Karnın acıkmadı nu baba? Havır kızım, daha acıkmadı. Sana biraz börek vereyim istersen, kom. pir de var. tstemem, öğleye yerim artık. Şn Nezir' merak ettım. Şimdiye kadar gelmesi gerekird Belki gazete anyordur baba. Olabilir. Biraz daha gelmezse s5yle çı. kıp bahçevi bir dolasayım diyorum. Domateslen bu sabab mı topladın? Evet, patucanlara da baktın ama dahı hiç biri olmamış. Mosmor hepsi, mosmor. Hal. buki her akşam salnyorum da... 1 (Arkaa m İBADEVN BOYLESi Bugun camılenmlzde vaır veya hutba veren dın görevlileri her turlü sorumluluk ve denetimden uzak, Islâml ılml esasların dı«na çıkrrak suretiyle ıstediklerini «öylemek olanağına sahıptırler. Bu surette cahıl halkımızın beyni yıkanmakta ve sapık fıkırler empoze edılmek suretiyle şartlandmlmaktadır. Örnejın, 29 Ekım Cuma gunu camı\e gıttık Maksadımıı seyler gibi biıe Avrapa'daa bıraz da tanhı gunumuzun kutgeldı. Oruçlu bir erkek diğeri. sal yerde ne denlı işleneceğınl gormek ve başta Ulu önder ni Sperse «raca bozulur. TesaMustafa Kemal olmak uzere o düfen sigara içilen bir yere gır. gunun yaratıcılannın, dın go» diniz, oradaki havayı tenefffls revlılenmız ağzından ruhları. ederseniz orucunuı gider. Ka. nm şâd olmasına değgın cfua nnızla saka yapmanız orncnnalarına tanık olmaktı. öyle ya, ı « bozar, yalnıs yaşlı iseniz 0hıç değılse denılebılırdı kı; «Bu rncunnz bozulmaz.» v b. bayramı bize ihsan eden dev. 8/11/1971'de bir başkasınm let bıiyükleTİnden Tann fazı ağzından• «Her cıns içkıyi içen olsun» Maalesef Cumhurıvet de, Içilmesine müsaade eden Baj rarr.ndan soz edılmedıgı gu de, «atan, sattıran, bınasım ki. bı. onun jenne Cumhurıyetı. rava veren bilcumle hesabını mızın layıklık l'kesme tama verecek, cehennero azabından men ters du^tuâu kanısında ol. kendini bnrtaramıyacak...» dugumuz bır vaaz dınledık Halıyle bu kıstasa Sayın Güm 22'U/1S71 gunü vıne Cuma ruk v« Tekel Bakanının Öa glrirtmazındavız Vaız veren Muf. recegı aşıkâr Bu orn«kleri da» tu Orucu bozan ja^aklar UZP. ha da çoğaltmak rnumkun Kenan KOÇAK rıne sozü eetırerek: «Erkeğın erkckle opusmesı bızim dıniORDU Cumhurfyef'e mektuplar GARTH Bir okul, harifa ve ışıklı kiire isliyor Köyümüzün Dkokıılu faJdr t«lebelerden teşekkul etmia ve biı çck imkânsızhklar içerisınde bulunmaktadır. Okulumuzda talebelere yan. yacak hiç bır ders aracı yoktur Talebeler bu yuzden ilkokuldar sonraki okullarda muvaffak olamamaktadırlar Simdılik en çoJ ihtıyacımız dunya ve Türkiyı duvar haritalan ıle ışıklı küredır Kıvmeuı olrui'lannızdar bunlan okul namma dılemektejiz Bılve'!Ile islennizde başanlar dileriz. Sa\gılarımızla. t'^ak Bozkus fcöyü Dkolrnl» Aıle Birliğl EVlMİM . DUZENI A J , ^MMEL u U l NETTA RA OLJVAUSIU RiEA VERlEİMİ ÛABTU KAPOİ Lt'NıM PlS & " UST DBSlŞT PMEK UA '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle