09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTT: sCIJMHURİYET: 1 Arahk 1971 Dış ilişkilerde gelişme var ÜBK SİNEMASI dış ülkelerle ilişkilerini geliştirip «Dün ya pazam na açılmaya başlanuştır. Bir kaç yıl öncesine kadar bizi tanımayan, Tiirkiye'de bir cSinema sanatı ve endüstrisi» bulunuşunun farkında olmayan birçok yabancı ülke, bugün f ilmlerimize pazar, artistlerimize istekli olmaktadır. T Ortak yapım Avrupa ülkelerini içine alıyor Yabancı ülkelere film satısları çok arttı Artistlerimiz yabancı fümlerde rol alıyor Dış ülkelerde de artik film çevirebiliyorıız ONÜÇCNCO yüzyıhn büyük Tirk ozan ve düşünüru Yunus Emre'yi anmak üzere, ünlü bestecımiı Ahmed Adnan Saygun tarafından yazılmış «Ynnus E m . re Oratoryosu», 10 Aralık t a n hinden ıtibaren başlamak üzere 12, 19, 27 Aralık, 3 Ocak, 28 Şubat tanhlerinde saat 21'de tstanbuj Devlet Operası Orkestrası v e Koroeu tarafından Maksim Salonunda ıcra e d ı l e . cektir. Bu önemll eserde orkestrayı şef Robert Wagner v e koroyu Gustav F. Kııhn yönetecektır. Solistler: Oya Tekın (soprano), Melek Çeliktaş (mezzosoprano), Ismet Kurt (tenor) ve Ayhan Baran (bas) katılacaklardır Yunus Emre Manukyan ve Oratoryosu f( Rigoletto,, ÎSTANBUL Devlet Operası sanatçılarından soprano Alis Manukyan, yarın gece îstanbul' da Maksim Salonunda Devlet Operası'nın sunacağı Verdı'nin «Rigoletto» operasında başrolü oynayacaktır. Bir süre önce gene aynı operada başrolü oynayan Alis Manukyan, bu eserde ilgiyle ızlenmıstı. Ote yandan Alis Manukyan, 7 Arahk'ta Sofya'ya hareket e decek ve aldığı resmî davet üzenne 10 Arahk'ta Sofva Operasmda. 14 Arahk'ta Fillbe ü perasmda ve 17 Aialık'ta Varna Operasında «Rigoletto» temsıllerınde basrolıı n\ navaraktır. 40 YIL ÖNCE 1 Aralık 1932 tarihli Çiitçi kredileri faizi A NKARA 30 (a a) Türkiye Başkanlığa B.M.M. Başkanı KâZiraat Bankası Umumi He zım Paşa seçilerek müzakerey* .. eti bugün saat 14'de toplandı. başlandı. Alınan karara göre çiftBanka Umum Müdürü Şükrü ç j fcredilerinin faiz ve komisyorru bey, mevcut 17 milyonu temsil K a n u n u e v v e ı ( A r a l l k ) m z d e n etmekte ohnası dolayısıyle tuzuda uzerinde «Atasmın» adını ve iübaren geçerU olmak ıartı U . ekseriyetin toplandığını bildirdı. t'o 10'a indirilmiştir. • .4LMANYADA büyük bir fhtilâl olması Oıtimall &»• rine Cumhurbaşkanı Maresal Hindenburg, Harbiye Nâzm Von Schleicher ile Hitlerin görüşmesini ve uyuşmasını irtemiştir. • KIZIL hastalığının son zamanlarda artması ve aşısının buJunmaması hakkında yapılan tetkikler sonunda bunun bakteriyolojüıanenin Ankaraya taşınmasından meydana geldiği kanısına varüm^tıp. Tıirlc filiınlerinin dısanda pasar bulması yolundaki ç&baUr olumlu bir yönde gelişmekte ve dünyanın çeşitli ülkeleri bizden fılım istemektedir. Almanya, Belçika, Yunanistaa gıbi Avrupa ve tran, Lübnan, îsraü, Kıbns, Afçanistan, Pakistan gibi Asya ulkelerl, Türk sinema ürünlerine sürekli birer pazar olma yolundadırlar. Bu yıl Kenya, Avustralya gibi akla gelmiyen uzak ülkelere bile Türk fllmi safetauştır. Bolgarlstan'a satılan bir kaç füim iyi iş yapmış, Romanya ve Sovyetler Bir liği de birer Türk filmi almıslardır. KEIMT dOYUNCULARI BİLL MANHOFF PİSÎ PÎSİ "Türk Sineması" dünyaya açılıyor mıştır. 1972 başında da, yıllar önce ara verılen Yunanlılarls ortakyapıma yeniden başlanacaktır. Ve bunu İtalyanlarla yapılacak bır ortakyapım ızleyecektir. Bulgaristan, Romanva ve Çekoslovakya filımcileri de, iki ülkede geçecek turistik fılimler çevrilmesl için ortakhlc ıstemişlerdır. ğisik senaryo ile aynı yönetmen tarafından renkli olarak yeniden çevrildi. 1958'de Mnhterem Nur'un oynadığı kör isportacı kızı yenisinde Hülya Koçyiğit, Fikret H a . kan'ın oynadığı niyetriyi Kadir tnanır, rahmetli Salih Tozan'ın oynadığı gezginci fotoğrafçıyı Mfişfik Kenter, Semih Sezerli'nin oynadığı boyacıyı Halit Akçatepe canlandırdılar. Fotoğrafta, çekimi yeni biten ikincı «Cç Arkadaş» filminde Koçyiğit v e tnanır görülüyorlar. BULMAC2. İçin aynı closten Srnek teçilea emsal alınan değişmez parça. 7 Yugoslavya'da nehır Yiğıt. 8 Bır şeyl bilmek, oğrenmck arzunı TERSf sahip. 9 Resml gıyılcrek gıdilen içkili, danılı gec* eğlencesi Güvenilir. TOKAKIDAN ASAĞIYA: 1 Yurtseverhk. ulusseverlik. 2 Baskası hesabına duyulan üzüntıi Peru'nun bajkenti. 3 Halsiz, dermansız Yağmurlar. dan sonraki coskun su. 4 TERSf askeri matsatla yapılmış tagtan eski zaraan yapısı Bir sehır avukatlarınm bağlı bulunduğu bırlik. 5 Bır divac şairı. mız. S Km yada nikel Ölenin kalan SOLDA.N SAĞA: ma 1ları. 7 1 Zeki ve becerikll olmadığı Bir renk haide kendini oyle sanan mânaslBır çalgı. 8 na. 2 Soydan kişi Umuma Kunı ve sısduyurma. 3 Çurumekte olan E? ra ka Kimyakarbonlu maddelerden çıkan renksız bir gaz Bır renk. 4 Has. SEIBH da sUisyumun slmKesl. 9 talıktan iyileşme Kımyada »od. a Lâhza Ye. yumun sungesı. 5 Parasız ve mek Kıhemeksız kazanç. 6 Yabancı Otlnira tratnucanıa eın kılıtı. Matematikte bır keyfiyetl ölçmek balledflml* f d d l Î234S6789 Yirmi milyon döviz AVAŞ YAVAŞ ysbancı tilkelerde de kendini kabul ettırmeye başlıyan Türk sineması'run dışarıya sattığı filimlerden sağladığı döviz, 1 3 milyon dolann üstünde (20 nülyon Türk lirası) bir düaeye ytikselmiştir. Ancak satış işlemlerınde karşılaşılan güçlükler nederuyle fılimcılerimiz tüm lstek lere karşılık veremedıklerinden yakınmaktadırlar. îhracatta damping yapıp, fiyatlan düşürdüğumüz takdirde dış pazan kolaylıkla tutacağımız belirtilmekte, bunun için de dışarıya satılmak amacıyla çevrilem «ynrt propagandası» niteliğindeki fılimlerimize devletçe kolaylık sağlanması, kredi açılması ıstenmektedır. '\T • • I• Onüç yıl öncesinin en tutarh filmi sayılan ve yönetmen Memdnb Cn'ü ± CD1 161)01 " ü n e k»vuşturan <Üç Arkadaş» filmi yeni bir oynncn toplulnğn ve de ÇEVİREN: Orhan Azizoğlu. YÖNETEN: Müşfik Kenter. DEKOR: Bülent Erbaşar • ROBERT ANDERSON 7 ARALIKTAN İTİBAREN Y Sevmek Isterdim Babamı 15.00 ÖĞRENCİ 21.15 ÇEVİREN: Ülkü Tamer. YÖNETEN: Yıldız Kenter. DEKOR: Doğan Aksel Turhan GÜRKAN lerle oyalamayı amaç edınmek tedır. mektedir. Unünü yurt dışına taşıran bu oyuncudan sonra Filiz Atan da yakmda Atinaya giderek Yunanlılarla çevrılecek bir ortakyapım üzennde görüşmede bulunacaktır. PEMBE'KADIN T radyo ISTANBUL 05.55 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14 45 15.00 15 05 16.05 16.20 16.45 17.00 17.05 17.25 1750 19.00 19 30 19.40 19.55 20.00 20.25 20 40 21.00 Açıhş, program Koye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahın melodi'.erı Istanbul'da bugün Beraber, solo şarküar Vıyolonsel sololan Turküler Ev icın Şarkıl&r "nrMi» Arkası yarın Habener Kuçük konser Okul radyosu Şarkılar Haberler Turküler geçidi Küçük orkestra Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Dans müzıği Reklâmlar Hafıf batı müzıği Şarkılar Hafıf müzık Türkuler Haberler Okul radyosu Çocuk bahçesi Bir divertimento Şarkılar Haberler Koy odası Erkekler fash Reklâmlar Haberler, hava durumu HafU müzık V. Doğu ve arkadaşlan Bir varmış Yurttan sesler Spor dergısi Oda muzığı 24 saatın olaylan 21.10 2130 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Cumhuriyetten bu yan» Şarkılar geçidi Haberler Cazın ustalan Gece müziği Onemli haberler Kapanış SON GÜN Reklâmcıhk: 2230 9838 Ortaklık artıyor Canlı Dropaganda RTİSTLERIMİZE artik dış uikeler slDemasmda oynamalan ıçm çeşıtlı. lstekler gelmektedır Cuneyt Arkuı'» ın tran, Göksel Arsoy'un Lübnan, Fikret Hakan'ın Ingiltera serüveninden sonra bu yıl da Hülya Koçyiğit'ın Yunanıstanda ıki, İtalyada bır filim çevirmesl beklenmektedır. Geçen ay gıttiğı Atinada sevgı gösterisiyle karsılanan ve filimlen Yunanıstanda gişe rekorlan kıran Hülya Koçyiğit'e yeni «döviz kaynağı», «canlı propaganda» denıl Ufuklar genişledi SKtDEN sadece köhne ev" lerde ve sokaklarda çevrilen fıhmlerımiz, şimdi Avrupaya, Afrikaya, hatta Amerıkaya bile taşmaya başlamıştır. Hülya Koçyiğit, Cünevt Arkın, tzzet Gfinay Paris, Eoma ve Atınaya giderek üç fılmin dış sahnelerıni çevirmişlerdir. Sadri Alışık, Erol Büyükburç, Çolpan tlhan ise önceki yıllarda çalışma yapılan Kahire ve Kenyadan sonra, bu yıl da «Turist Ömer» U bır filim İçin tspanyaya gitmişlerdır. Fikret Hakan, Zeynep Aksu, Feridun Karakaya, Münir Ozknl, Bahar Erdeniz ise Amerikaya giderek dört filimlik çalışma yapmışlardjr. Oldukça masraf ısteyen bu filimler, ulusal sinema ilkeleri dışında Türk fllimcihğine renkll ve değışik bir hava getirerek sadece seyir ciyi yabancı dekor ve gösteri U B tR StREDlR komşu ülkelerle sürdürülen ortakyapım (coproduction) ülim çalışmalannın giderek yoğunl&stığı görüîmektedir. En çök ortak fılim çevirdiğimiz İran, LSbmn, Mısır'dan sonra geçen ay Fransa ile de ortak bir filim çevril A Devlet Opera ve Balesi ı.3g.ARALIK 1971 PROGRAMf ' ' TEMStLLER KONSERLER "* saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat saat ISTANBUL tSTANBÜl tL 16.55 17.00 17J0 18.00 18J0 19.00 19.30 20.15 21.00 22.00 22.30 23.30 OOJ0 01.00 Açılış ve program Diskoteönıizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif batı mUzJğl Veni plâklarla 45 dakika Akşam konseri Klâsik batı mUzigi Hafif batı müziği Opera saatl Gece ve müzik Hafif batı müziği Program v e kapanıs E mî^«*.., " '" aralık aralık arahk aralık aralık l aralık 9 aralık 10 arahk 11 aralık 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 arahk aralık aralık aralık aralık aralık 1 2 4 5 6 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 çarşamba perşembe cumartesı pazar pazartesi sah perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cumartesi Usmanbaşın ellinci yılı MOÜEKN bestecilerimizden îlhan Usmanbaş'ın 50 nci doğum yıldönütnü dolayısıyle î s tanbul Devlet Opera ve Balesi bunvesınde kurulmus olan M ü . zık Kulübü, 17 Arahk Cuma gunü saat 18'de Maksim Salonunda, ünlıi bestecinia eserle. rıni ıçine alan bir konser programı duzenlemiştir. Seramiksergisi TAMNM1Ş seramlk sanatçılanmızdan Ruzin ve Attilâ Galatalı'nın bırlikte düzenledık. lerı seramık serglsl Ankara'da Türk.Iş Genel Merkezl'nde 6 26 Aralık tarihleri arasında yer alacaktır. GUNUN Erich Segal KITAPLARI aralık 1971 pazar arahk 1971 pazartesi arahk 1971 sah arahk 1971 çarşamba aralık 1971 perşembe arahk 1971 cumartesi aralık 1971 pazar aralık 1971 pazartesi arahk 1971 sah aralık 1971 çarşamba aralık 1971 perşembe AŞK HiKAYESi şeytanın fmstevvart 5 renKİı, Kuse Kapak ve PLÂSTIK KORUYUCU ıçınde . 10 hra. HABORA KİTABEVI P.K. 6 Beyazıt Istanbul 1475 Sayılı İş Kanunu, llgiU tüzükler. ybnetmelikler ve içtihatlar gbzönünde tutularak hazırlanan. tstanbnl Iktisadî ve Tîcari tlimler Akademisi iş Hnkuka Doçenti Dr. NURÎ ÇELÎK'ın 14 30 Kutup Ayısı Polaria (Çocuk Müzikali; 21.00 Rigoletto (Opera) 21.00 Riçoletto (Opera) 15.00 Hoffmann'ın Masallan (Opera) 2100 Deane Drinkall tkilisi (Koneer) 18.00 Hoffmann'ın Masallan (Opera) 21.00 Rigoletto (Opera) 21.00 Yunus Emre Oratoryosu 14.30 Kutup Ayısı Polaria (Çocuk Müzikali) 21.00 Rigoletto (Opera) 15.00 Yunus Emre Oratoryosu 21.00 Verda Erman (Piyano Resitali) 18.00 Rigoletto (Opera) 14.30 Kutup Ayısı Polaria (Çocuk Müzikali) 21.00 Hoffmann'ın Masallan (Opera) 14.30 Kutup Ayısı Polaria (Çocuk Müzikali) 21.00 Hoffmann'ın Masallan (Opera) 15.00 Yunus Emre Oratoryosu (öğrencilere) 21.00 Aristid Von Wurtler (Arp Resitali) 18.00 Hoffmann'ın Masallan (Opera) 14.30 Kutup Ayısı Polaria (Çocuk Müzikali) 21.00 Hoffmann'ın Masallan (Opera) 14.30 Kutup Ayısı Polaria (Çocuk Müzikali) 21.00 Rigoletto (Opera) 15.00 Hoffmann'ın Masallan (Opera) 21.00 Yunus Emre Oratoryosu 18.00 Hoffmann'ın MasaUan (Opera) 14.30 Kutup Ayısı Polaria (Çocuk Müzikali) 21.00 Rigoletto (Opera) IIIIIIIIMI' TV îstanbul 9.58 Açılı* X).M Çocaklann televizyonn (kâğıttan oyuncak. lar, bahk v e ördek) 21.00 Haberler 21^5 Zeki Müren söylüyor 21^6 Giyim ve devrim ( H a . zırlayan: Tuncay ö z türk) 21.53 Kadın ve ev (Konu: yün örgCler) tz.it Maçazin •İ2J3S Kapanıs. ANKA R A 05.55 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08 07 08.37 09.00 09 20 09.40 10.00 10.(15 10.30 11.30 12.00 12 05 12.30 13 00 13.15 14.00 14.20 14.40 15.00 Açıhş, program Koye haberler Sabah türküleri Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Şarkılar Çeşıtl! müzık Ev içm Turkuler Arkası yarın Ara haberler Şarkılar Okul radyosu Konser saatı Ara haberler Turkuler Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzık Bando müziği Şarkılar Plâklar arasında Ara haberler 15.05 16.05 16.20 16.40 17.00 17.05 17.30 19 00 19.35 19.5ü 1955 20 25 20 40 21.00 21.10 2130 21.45 22 05 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Okul radyosu Çocuk bahçesi Şarkılar Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Haberler hava durumu Sohstlerimiz Bır <?arnaış rurk muzığı ısteklerl Spoı dergısj Küçük Konser 24 saatın olaylan Şarkılar Türküler Pransa'dan muzıls TBMM saatı Habe*"> Gece Konserl Gece muzığı önemh haberler Kapanış • IIIIIIIIIIIIMIIMIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIlllMIIIIMIIIllllilMItllllMIIMltlllMIII BİLET SATIŞ GÜNLERİ 1 2 aralık 4 5 arahk 8 7 9 aralık 1011 arahk 141516 aralık 20212223 arahk 2528 arahk 27282930 aralık 1 2 ocak 1971 temsülen biletlen 1971 temsıUen biletleri 1971 konser ve temsil bıletlerı 1971 konser ve temsil bıletlerı 1971 temsillerı bıletlerı 1971 konser ve temsil biletleri 1971 temsıUerı bıletlerı 1971 konser ve temsil biletlen 1972 temsillerı bıletlerı 20 kasım 24 kasım 27 kasım ı aralık 3 aralık ıo aralık 15 arahk 17 aralık 22 aralık cumartesi çarşamba cumartesi çarşamba cumartesi cumartesi çarşamba cumartesi çarşamba saat 10 saat 10 saat 10 saat 10 saat 10 saat 10 saat 10 saat 10 saat 10 da da da da da da da da da İş Hukuku I Genel Bilgiler Ferdî İş Hukuku kitabı çıkmısör. Fiyatı 50^ TL.'dır. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yayınlarından "Bi.ânço ve KârZarar,, adlı kitap 215 sayfa olarak 30. TL. mukabılinde aşağıdaki yerlerde satılmaktadır: Cıhan Kitabevi. Menteş Kitabevi, Ismail Akgün Kitabevi, Yeni Üni\ ersıte Kitabevi, Türk Sevk ve İdare Derneği, tstanbul Iktisadi ve Ticari İlımler Akademisi ve Dernek Merkezi (Tel: 44 41 Ofi). İŞKTAN DA YÎÎCE JSKENDER OHRÎ Bütün temsüler (ilk 8 sıra harıç) öğrencilere »' 50 ındirım uygulamr. , o Saü saat 18 temsili, indirimü halk matinesidlr. Çocuk temsillerine her yer 5 TL.'dır. • tlHlllllllllllllııMiMifMlllltlllllllllllllllllllllllllttllllltlltlllfSllillllllltlfllltltllllllllll MÜZİK KULÜBÜ ARALIK 1971 PROGRAMI 4 ATATÜRKÇÜ DEVRİMCİLERE Adanan Roman 10 Lira Geı.al dağıtım BATEŞ 3 10 11 17 18 24 25 31 aralık arahk aralık aralık aralık aralık aralık arahk aralık 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 cuma cumartesi cuma cumartesi cuma cumartesi cuma cumartesi cuma saat 18.00 saat 18.00 saat 18.00 saat 18.00 saat 18.00 saat 18.00 saat 18.00 saat 18.00 saat 18.00 L. Angeloni O. BugeUato konseri K o n u ş m a : Haluk Tarcan. Ergican Saydam: Piyano resitali Konuşma: Yalçm Tura. Kâmuran Gündemir: Piyano resitali K o n u ş m a : tlhan Lsmanbas Dikran Jamgoçyan: San resitali. K o n u ş m a : Hikmet Tongur K o n s e r : Majeron Balestra ikilisi. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU GİRİŞ SINAVLARİ SINAV TARİHİ : Yazılı sınavlar 3 7/1/1972 günlerınde Ankara'da v e Istanbul'da yapılacaktır. FAKÜLTE VE AKADEMÎLER : Sınava gırebllmek ıçın Hukuk. Siyasal Bilgiler. Iktısat Fakultelennl. Iktifadi ve l ı . carl tlimler Akademisi. Orta Dogu Teknık Ünıver5iie'=ı îdarî tlimler Fakültesl v e bunlara esltliîı Mılli tcıtım Bakanlığınca kabul edılen yabancı fakulte akademı ve okullan bıtırmıs olmahdır. STATÜ GÖNDlSRİLlR : Sınavlara cırış sartlarını ve sınav konularını dökiımlü olarak çosferiT viatu vukdnda »ozu edılen öğretım kurumlanndan v e Hesap U^manlan K.u. rulu Ankara, tftanbul t/mlr Grup Buroiarından «ağlana» bihr tstıvenl<nn arire«lenne aonrierllır BASVURMA : Sınavlara eırmek t^tevenleı rtılekçelerınl 13/12/ 1971 gunü akşamına kadar. Ankara'da Malıye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlıâına eöndermelıdır Çağımızın Edebıyat Olayı Henry Milier Ulusal kitapUğımızın en büyük bosluklanndan blri, Cnfl düByayı tutnıuş yabancüarın, hakkımızdaki eserleridir Bo bosloğu doldur<ıbUmek üzere «ISTANBUL KtTAPLlGl» adıyla bir seri hanrlandı. tlk kitap: Alphonse de Lamartine ve ISTANBUL YAZILARI Rigoletto operasının 14 aralık 1971 temsilinde ve 6,20 arahk konserlen ile Yrnus Emre oratoryosu konserlerinde Müzik Kulübü üyelerine V 50 indırim uygulanır. Üyeler kımlık kartlarını o göstererek biletlerini gişeden alabilirler. Fazla bilgi için 45 16 36 numaraya telefon edılebıhr. 19711972 dönemi konser ve konferans programı kitabı Maksim gişelerînde satılmaktadır. Tozpembe Çarmıha Geriliş 4 Kitaplık takım 85 TL. BABÎL Eserın başmda ÇELIR GCLSRSOY'un kalemmden, tanımadı^ımız Türk dostu Lamartine'in hayatı. kışüığı. duşüncelen hakkmda l'ürkçede ilk defa yazılan geniş bir etüd bulacaksınız. Lamartine'in iki Doğu yolculuğu eserlerınden çeviriler: Nurullah Berk Son zarnaıııarın bu her bakımdan en ılginç kitabınj okuyunuz. 20. TL. Odemıl' >=iprne adresi: Raberler Sokak No: 8 Esentepe Levent/IST. TELEFON : 44 31 34 •Basm: 24315) 9828 ^ (3asın: *.. 1519522655/98211
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle