12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK. FASASINA ITYMAYI TAAHHÛT EDKR • • • Sanıbl : Cumhunyet Matbaacılıit ve Gazetecllıls T. A. Ş. adına NAZIME NADİ Sorumlu Yazı tşleri MüdUrü: SAMİ KARAÖREN Basan va Yayan: CUMHURİYET MATBAACIUK ve GAZETECÜJK T.A.Ş. Cagaloğlu Hallcevl Sk. N. 3941 * * AUtörtc Btı'rsn Tener BUHULAR A S K J H I A : Tel: 12092lı 129544 Apt Yemjehir tZMÎR; fevzlpaîa Bulvan Afjarotlu îsnanı T»J: 31230 3470» GUNEY tLLEEÎ: Kurukopni 34 «)k«k No. 40 ADAMA 1 3 S 12 ABONE ve tLÂN Aylık Aylık Aylık Aylık Adi Posta lart Içi trut Dıjı 21.50 « $ 6740 1M. 139 270 370'' 540. Baslık (Maktu) 350 Lir» Z. ve 7 ncı sayfa (SantlmJl 80 3 tıncü savfa (Samim)ı 8» 4. *, • ncı Mjrfa (Santlml> 79 Nijan. Nikah. Evlenme. Doftum 100 Ölum. Mevlid. Teıekkdr î3 UncO (9 Sra.l 150 ÖlUm. Mevlid. Tesekkür 19 Cm.) 11 ( 0 SAYIS1 75 KURUŞ Universite Reformu (Bastarafı 1. Sayfada) 73 üncü maddeleri elkoyma esaslannı beliriiyor ve şu htikmü getınyor « Durumtm ilgili l'niversite Rektörünce MUH Eğitim Cakanına bildirilmesi veya bu duruma Millî Eğitim Bakanı veya Başbakanca re'sen muttali olunması halinde Bakanlar Kurulu ilgili ünh ersiteuin veya bu üniversiteye bağü fakulte, kurum ve kuruluslann idarelerine elkoyabilir.» Bakanlar Kurulunun elkoymaya ılıskın yetkıleri de şoyle sıralanıvor: O Gerekll görülen universite vc bağü kurum organlannı fesh etmek ve bu organlaruı yeniden seçilmelerini istemek veya bu organlann görevlerini yapmak, ve yptkilerini kullanmak fizere re'sen atama suretiyle geçici organlar teskil etmek, (5) Elkoymayı gerektiren durumun doğmasma sebep olanlan n tesbıtı ve bunlar hakkında gereklı idarî ve adlî İşlemlPrin tesisı maksadı ile bir tahkık hejetı gorevlendırmek, f | Lniversitede ve bağlı kuntluslarıııda görevli kişilerden lüzum görülenleri görevlerinden ulaldaştırmak, v (î) Elkoyma süresınce, ünt ersıteyı veya bağlı kuruluşlanm kısmen veya tamamen geçici veya sureklı olarak kapatmak, Q Elkoymayı gerektiren durum \eva olavlar dolayısıvlc lürum görülen öğrenci veya öjçrencileri kuruma devamdan geçici olarak menetmek, (6) Elkoymayı gerektiren o'.avlann faillerine, universite veya Dağlı kuruluşlann mevzuatındaki hukumler uyannca dısıphn cezalan vennek.» 71'nci maddenin son fıkrasında da şöyle deniliyor: «Bakanlar Kurulu elkoyms karannı nygulamak üzere bir kişiyi veya bir heyeti görevlendirerek bu ki?he veya be.vete, yukarıda sayılı \etkilerinin tamamını vey» bir kısmını vtrebilir.» den Bakaniık Tasarısmu) «Üni(Bastarafı I. Savfada) sonıa Emniyet Mudurluğunde u\ersiteler dışında kalan ;ükseb (Baştarafı I. Sayfada) ıstek, Mahkeme tarafından 1 ması için, verılen eşkale ve gazezun suıen bir toplantı yapdmışöğretim kurumlan, bu kannoun bul edılmıştir. telerde yayımlanan fotoğrafların tıı Emnıjet Mudutu Nıhat Arsrelik bir tıınel kazarak, önceki jürürlüğe girdiği tarinten Hıbayardımiyie, şüpheli durumlarda lantüık'ün başkanlık ettiği ve gece cczae\indeıı kaçmış oldukTHKC sanıklannm durusm ren en geç üç yıl içinde i'ükspk guvenlik kuvvctlerine bilgi vemudur yardımcıları ile butün şularını: açıklamıştır. Habcr. Sıkııse, saat 14.13'de başlamış; Ç Oğretîm Kurulunun yapacağj rilmesi istennıiştir. be mudurlerinin de katıldığı topyonetim KonraUnlığınca da doğvan, Bardakçı, Dede. Demır plâıı \e programlara göre, unirulanarak. kacakların yakalaıımaYılmaz'ın ortak >azılı savı Emniyet Müdürlüğünde lantıya, bır ara Vali Poyraz da versıte haline getirilirler veya katılmış, gelışmeler hakkında bilsı için halkın yardımı istenmiştir. masının okunmasına devam e mevcut ünhersitelere baflanırtoplantı gı almıştır. Toplantıdan sonra, mistir Ca\an Bardakçı ve Y lar» drjen geçıcı 1. Maadesıne İdam talebiyle yargılandıklan Istanbul Polis Örgutüne «HazıtHaber, nasıl duyuldu? maz'ın bulunmadıgı duıusrıa karşı çıkılıyor. Çunkıi unıversueİZMİR Gızli örgub kunıp bir sırada firar eden Çayan ve 4 ol emri verılmışUr. Kritik anortak savunmayı, Necmı Der lere gore yuksek okul ve akade1 tutuklu bulunan arkadaşiaıını Mahır Ç ayan ve 25 Rrk.ada«ıarkadaşının hareket noktalarmı laıdaki plâmn uygulanması kamıler, yuksek oğretımm fonksıve Kâmıl Dede okumu=tur C kaçırmayt tasarladıklan ıddıasıynın, dun saat 9 15 de baslamaM tesbıt etmek ıçin dun oğleden rarı alman toplantıdan %karken yonları unıversıteden ayn fakat tak sa\unmamn dunku bol la aranan ve çesıtlı yerîerde yagereken rfuruşmasını ızlemek Vali Poyraz, gazetecılerin sorçok onemlı ve vazgeçıimez nıtelıl;AN'KARV {Cumhuriyet Bürosn) muncfe, sanıklann ^akaîanısl. kaıanan Bingol Erdumlu ve 9 ıçın. SelımİNe Kı?lasmdakı S 1 dukları soruları cevaplandırmakte bir parçasıdır. \e ondan somakı ola^!aran arkada=ının duruşmalarım aun kı\onetım Mahkemesıne gırmek Federal Almanya'da Metaltş i v tan kaçınmış, sadece, «Bu, SıkıBakanlığın Tasarısında Anayasatılmış, ozellıkle Maitepe Ol Sıkıyonetim Maljkemesınde 'oasiçin başvuranların. «Simdilik kolunda başgosteren kriz ve işyonetimin i;idir. Biz. araya gir(BaştaraJı l. Savtada ya aykın olduğu ılerı surulen bınlanmıstır. Mahkeme heyetı Tatıında Çajan ve Cevahır'ın k durusmanın \ apılmıyacağı n e . verenleıin aldıkları lokavt kameyelim. Verileeek gerevi yapaMaliye Bakanlıfı ile DPT ara ca maddenın bulunuşunu doğru general Pahrettin Burkay bişKanse^ı o'durmek nıjetı^de olm denivle» kabul edılmemelerı, rannı uygulamalan halinde, 20 cağıı» demıstır. sında ortava çıkan anla$mazlık \a da doğruya yalon değerlendirelığında Hâkım Savcı Varbay Alı dıkları. orneklerle ıfade ed çeşith söjlentılere \ ol açmısYuksek Plâniama Kurulunun bılmek ıçın, Anayasanın değiştırıl bin Türk işçısinin açıkta kalacaRıza Hafızoğlu, Hakım Yarbnv Durusma jarın sa Deniz, hava ve kara tır Avnı sekilde, başka bır Sı mistir ğı Calışma Bakanlığı tarafından eğılımıne göre öncekı gece Bamesi amacıyle Sayın Nınat F n m Kâmıl Yağcıoğlu ve uye Hâkim 9 30'a bııakılmıstır. kıjoneüm Mahkemesınde ve açıklanmıştır. Bunlardan 6 bin ka kanlar Kurulunda sndenlmıstır tarafından hazırlanan ılk taslakkapıları Necati Karakuş'tan kurulmuşttır. yine aynı saatlerde yargılanma. darı sendıkalı olduklarmdan kısa Maîıye Bakanlığı yetkıhlen 1972 lara donmek gerekir kanısmdayız. Her türlü ihtimalı dikkate alan donemde isverenlerin lokavt kalan gereken Cıhan Alptekın ve Saat 1015 te baslayan durısmamali yıl bütçesini 46^ mılvar U Hatırlanacağı gıbı Arınyasar>;n guvenlık kuvvetleri, telsızle durarından bujuk zarar gdrmeye15 arkadaşının duruşmasını ı z . da Bingol Erdumlu vc arkadaşradan bağlamak ıstemışlerdır. 120'ıncı maddesı ıçın or.enlen ılk rumu butun kapılara iletaiş, ficcklerdır. lemek istevenler de ıçeri alınları «Sıkıyonetim SIahkem"irritaslaklarda üniversitelerin idarî Maliye Bakanlığı bununla harcararılerın eşkalini bildirmiîür. Ye (Bastarafı 1. Sa\fad mavınca. «Durusmaların vapılnin bağımlı \e Ansrasa dışı KUÇalışma Bakanlığı, üst seviyede ozerklığmin kaldınlması Dnsorumalan ve ozelhkle jatırunları dösılkoy Hava Limanmdaki güven Partisi \e Turkije Halk Kurtul ruluş olduğunu» bildlrerek tmahmayış nedenleri» arastırılmay^ı bir yoneticimn önümüzdeki günluvordu. Ve Üniversiteler Kanuşuk tutmak. dolayısiyle yeni fi]ık kuv\'etleri çoğaltılmı?, yurt Cephesi Merkez Komitesi u < > kemeyi reddetraişlerdır. Tusn başlanmıştır. Bu arada, basın lerde Almanja'ya gideceğinl ve nunda değışıklık yapma hazulıknansman ihtiyacma başvurmamak içı ve yurt dıçt sefer yapan uçak\c kurucularındandır. Ankara'ı sanıkJar, Yargjçlara karşı gudurumu yerinde inceleyerek gemensuplan, ılgılılerden. Malte. lan da o gunlerde başlamıstı yolunu seçmislerdı. Ancak. DPT. lar, daha dıkkatli bir şekilde kon1 Kucukcsat Ziraat, tstanbulda 1 venlerinin sonsuz olduğunu, anrekli temaslarda bulunacağını ape Askeri Cezaevmde buluna ) Unıversıteler Kanunu Tasarısının yetkihleri 1971 butçesmin 46 mıltrol edılmeğe başlanmıştır.. Derenkoj Turk Ticaret Bank.ısı «o cak Sıtayönetım Mahkenıel^r'ne çıklsmıstır. Bakan yetkısiyle AJ yar hrada geıçekleşmış olmasmı ha .sanıkların. 2 gun once Ankara'. hazırlandığı gunlerde Anayssa nızde de jandarma, polis ve gümgıınuııu >apmak. tsrail Başkoı güvenmediklenni soylemışiermsnya'ja gidecek yetkili, lokavtın d'a sanıkların gırı^mıs oldukidrı da yeni seklıvle fakat idarî ozerktıılatarak, aynı miktardakr bir ruk botları, şupheli tekneleri kon solosn Elrom'u kacırmak %c o dır etkıleyeceğı ısçılerimizin durumudirenUe parelel bir direnışs lık ılkesı değışmeden Buyuk Mılbutçenın kalkınmajı durduracağı trol etmek için harekete geçirildurmek. Mcte Has \c Talin Al nu incelejecek ve bunlara, işsiz geçtıklen ve bu nederle duru«. let Meclisinden çıkmıştı. nı vatırımları aksatacağmı l e gun mi'lerdır. Bu arada, şehir Içi ve Bingol Erdumlu Emniyet te ısso\"u kacırmak >e karşllığın< kalmaiarı halinde nasıl yardım ma ıçın Mahkeme\e getırıleme. f den gune aıtan fiyat artiîlarım bulge trafik ekiplerinin dıkkati Bu durjma core de su sonuca kence görduklerını belır erek. fid\c almaktan saıuk olan C edılebıleceğıni araştıracaktır AvdıkJerını oğrenmıslerdır A n . değıl onlemek venı bır enflâsyona çekilmi^tır. varmak en doğru yol gıbi gozuTurluye'nın 1960 vilından 12 jaı'ı. Turki^c Halk Kurtulus Pa nca. açıkta kalaeak isçilere. Alcak, sanıkların her an durusyol açacası gotusunu saıunmtıskuyor• Mart 1971 yılma gelmte>e »arlar tisi ve Ccphesının teorısjeni ' man İş \e l«çı Bu'ma Kurumulaıdır maja getınlme ihtımahnın var. Aramalar «Millî Eğitim Bakanlığı, Lnisosyal ekonomık durumunu çi7fiilî lideri dumnıundadır. An, nun borçlandırma suretıyle j'arlığı > uzünden. basta Mahkeme Otıceki gece Bakanlar Kurulunversiteler Kanunu Tasarısını» ıda dımda bulunacağı da öğrenilmişmiş. halk ile «fınans kanı'ale Gerek Siyasi ve gerekse Asayasayı »ebdil, tagvir ı c ilgaya c < Kurulları olmak uzere. basın da yapılan goru'melerde Basbakan rî ozerklığın kaldınlacağı «varsadayalı tekelcı burjuvazı» rin halk >ı< şubesi detektıfleri. dun gece ren teşebbus suclanndan sanıl tir mensupları ve serbest olarak Nıhat Erirn. DPT'nin hazırladığı yımından bareket ederek hattrlaile çatıştığını da bu arada ıdclıa sabaha kadar şehrin bazı semttır. yargılanan sanıklar, bır sure Öte yandan. Turkİs de, Fede1972 programında öngdrulen hedef mıstır.» etmiştir. len ile öğrenci j'urtlarını araral Almanya Isçı Sendıkalan kondurumun aydınlığa kavuşmaÇayan *e arkadaşı Husejin C < lere uiasabılmek için yeni bu niLŞ. ;üoheli evlere baskınlar yap Bu gorüşün doğru olup olmaâıErdumlu, yazılı gerekçesıni osın beklemi«lerdir. vahir, 29 Mayıs gunü Mal'^iefl federasyonu Ue temasa geçerek.l programdaki bütçe rakamlannın mı^laıdır. gını önümüzdeki gunlenn gelişkurken, duruşma Hâkjmı, bunlaKonfederas>onun açıkta kalaeak sığmdıkları e\de Sibel Erkan esas olmasmı istemij ve Bakanlar meleri gosterecek. Fakat tahmınFırarılerin şehir difina çıkıp Gazetecılenn, Sıkıyonetım n anlatmanın gereksi2 olduğunu, işçılerımi7e yardımmı sağlamaya rehin almıs. silâhlı direnişc g c Kurulu da bu karara uyarak büt ler, gelışmelerin olumlu yonde çıkmadıklarına dair bılgilerine Halkla Munasebetler Dairesı ılsadece mahkemeye güvenl olup çalısmaktadır. Turktş Genel Sek ınislerdi. fki gıınlük bir kuşa çe 51 9 milvar liradan bağlanmısolacağı noktasmda toplanıyor. bass urduğumu? ilgıhler, «Guvengılılerıvle vaptıkları gorusms olmadığını kısaca belırtmesını ısreteri Halıl Tunç, dummun Fede nıadan $onra mejdaııa gelen «ı tır. Buna ek olarak iktisadi devlet Universitelerin yetkıli organları lik kuv\etleri. her zatnan olduğu sonunda sanıkların; sabah, dutemistır. Sanık Erdumlu yazılı ral Almanyadakı işçi temsılcıleri lâhlı çatı$ma sonucu Ce\ahir ö! tesekkiıllermin yatırımlarınm fida yayınladıklan bıldirilerde snjribi. uvamk \e gore\leri ba?ınrusma saatleri yaklasırken bugerekçesüıi okutmakta ısrar ettarafından dıkkatle tâkip edildidurüImüSj Cajaıı ise aetr }Jra nansmanını sağlamak amacıyla but laşmazhklann ortak bır topiantıdadırlar. Firari şchır efki.vaları, lunduklan koguslann kapılanmistir. Bunun Uzenne Hâkim ğını bıldirmış, Federal Almanvaolarak ele geçirilmişti. Uzun sur çe dışı ka\naklardan karsılanmak da çozumlenebıleceğınl belıruyorerccr yakalanacaklatdlr» demi}nı kapatarak, 24 saatlılt bır paYaSçıoğlu. «o zaman sozlü şöyle.) daki efconomik durumun ve çalışa«keri hastanrde tcda\i oluna uzere 4 mılvar liralık bir kavnaklar. leıdır sıf dırenife gırısfjkleri ve bu demiştır. Erdumlu, gerekçesuvn ma hayatmın halı hazır durumunu Çayan. daha sonra Selimi^c Kıf yaratacak olan bir 'DOoUün kurul Bu toplantı, eğer gerçekleşuse Gece sabaha kadar görevi banpdenle duruşma^a getirıleme. geri kalan kısmını Hâkımin iste bclırten bir raporun tereume edıllasında bir hucreye kapatılmı ması da kaıarlastırılmıstır. «Pnol» smdan aMilmayan Emniyet Müsonucu merakla beklenmeve dedıklerı l l dıgi gıbl tamaralamıştır me^ınden sonra bazı çalışmaların bir a> kadar önce de "»laltepc A< Malive Bakanlığı. Plânlama Musduru Arslanturk, çeşıtli ihbarlacrer bır toplantı olacak Cjr}\; Suskunluk içinde japıiacağını açıklamıştır. keri Cera \e Tutuke\iııe gotu teşarları. Hazine Genel Mudiıni rın değerlendırümeji. arama ve her ıkı tasannın, geçıcıler de flaBakanlık tasansının bu sçık Kaçış haberi rulmuştu. Savcının sözleri Devlet Yatırım Bankası Genel baskınlar hakkında devamlı bılgi hıl topîam 133 maddesı arasında ve seçık hukumlerıne karşıl'k, Neden sendikalara Mudıirü ve Merkez Bankası Genel almıştır. Üskudar doğumlu 27 %aşuıdal< sadeoe bırer maddesinde aynı goErdumlu'dan sonra. saniK avuaçıklanıyor Ortak Tasan, şîmdıye kadar verMudürlerınden kurulu bir yöoeMahir Çayan. Siyasal Bileilor Fa ruşler yer aiıyor. Ama bu madkatı da Sıkıyonetım Mahkeme'egirmiyorlar? dığımiz ömeklerin tersine tam tım kurulunca yonetılecektir An Ça\an ve hucreslnı yargılakultesi son sınıf oğrencisidir. deler büe ayn şekıllerde diizenrınin Anayasaya aykın turtluş bır suskunluk içinde gorunuyor. Metalîş kolundaki Alman Sen cak. «PooKün kaynaklan henuz yan 3 Numaralı Sıkıyonetım lenmış. Işte Bakanlık tesansının olduğunu sövlevince, Askeri Sav«Hiikttmetin tdareve elkovma«ı» dıkalanna uye olan Turk ışçıler CİHAN ALPTEKIN Mahkemesi ile Alptekın ve huc 74'uncu maddesı: «Her türlü procı Ali Rıza Hafızoglu sös slarak baslığını taşıyan 66'ncı maddede nın lokavt uygulamasından dah; (Baştaraft 1. Sayfad» şoyle konuşmuştur: re«ni yargılayan 1 Numara ! ı ElFetih'te eğitim goıen Ci tokol islerinde Cniversite ProfeButçe ıçi yatırımlarm 9 mılyer alan hukumler aynen şöyle; az zarar göreceklerıni, \enı ı Sıkıyonctım Mahkemesi. saat han Alptekın, DevGenç Istan Körleri. Danıştav, Yargıtay ve yar lıra ve iktısadî devlet teMektup «Üniversitelerle onlara bağlı fabulma imkânlarını kaybetmeyece! «Türldye'de son 0ç yıl içinde 9 30'dan sonra. «Sanıklar eetiril. bul bölge yiırütme kurulu uje Sarıştay üıeleri için; dekanlar, sekkulleri yatırımlarının da 9 Çs'.an'ın, 12 Ağustos tarıhinkülte, kurum ve kuruluşlarda fi?. Ierini ve i1? buluncaya kadar faH çeşitli eylemler vapılmış, kuv»çtsıdır Çeşitli kanunsuz eylemlen daire başkanlan için rcktririer difi takdirde duruşmaya devam* mılyar lıra olacağı ve bövlece de amca'i Enver Çayan'a vaz. renim ve öğretim hurrhetlerimağdur olmayacaklarını belırten li kalkışmalar olmuştur. Normal katılmaktan sanıktır. Turkıyı ise bn kurumların başkanlan icin karan almışlardır. Saat 13.30'da 1972 vılında kamu sektorunun 18 dığı mcktubu. ozetle şoyledır: nin tehlikeye düşmesi ve bu tehilgılılcr, işçılerimizin aidat odeme düzcnin kanun ve mahkemeleri Halk Kurtulus Ordusunun IstanuyçuUnan usullere bağlıdır». sanıkların ce^aevındrn yola çımılvar liralık bır yatırımı ger«Sevgili Amcl, likenin universite organlannca mek için çoğunlukla sendikalara olduğu gibi, olağanüstü düzenin bul'da eylemde bulunan hücrc çekleştirme\e çahjacaklan ö j karıldıkları oğrenılmis ve 1 saDmardakiler nasıl? Arkadaşılınan tedbirlere ve bir avlık ka* Ortak Tasannın 77'nct maddesi girmediklerini belirtmektedırler organlan Te mahkemeleri vsrdır. nin lideri olarak gorulmekteaır renilmıstır. at sonra da her ıkı mahkemede lann darnmn nasıl? Aklınd» natına karanna rağmen gidrrileise aynı çöriisü şöyle ifads ediAynı çevreler. Turk resmî makam Anayuayi topyekün ortadan kal g Maıksist, Lenınıst felsefeye \« durusmalara başlanmıştır. A n . •lsnn, cter bizi knrtarmak için 26 mılvar liralık cart harca \ w «Vni\ersite profescirlerine larının ve Turk işçi kuruluşlarıdınnak, sosyal bir sınıfın divrr memesi halinde Bakanlar Kurubilimsel sosyalizme inanmaktadır cak. saat 14 45'te 3 Xumaral< birisini kaçırmaya tesebbüs e> malar ile 21 mılvar liralık »erher türlü pro tokol islerinde Yarnın yurt dışındakı işçilerimız uze bir sosyal sinıf üzerinde tababu ilgili Gniversitenin veya bu Akbank Selâmıçeşme Subesı. Ii Mahkemede, THKC ad"!ı R\Z\I derlerae (Tabii bunu yapabile. mave harcamaları ve transfer» gıtay. Danıştay ve Sayıstav üvelerınde sendikalı olma yolunda bir kumunu sağlamak amarıyla eyleinhersiteye bağlı kurtıın ve kuBankası Gaziosmanpaşa Subes örgutun liderlerınden olan M«cek ıseler) katiyen kamaoyana lerin de ver aldığı 1972 büteeri, rcktörlere bu kurumlann has çalışma yapmadıkları için Metalme ceçenlere karşı olağanüstü oruluilann idaresine belli sörr ile ve Unkapanı Ziraat Bankası Sudayarmasınlar. Gizli paıarlık bir Ç».T»n, f l a ? BanUkçı ve sınde öngoruîen bu ytiksek ra~ kanlan, dekanlara daire başkantş kolundaki durumun ortava çık rmnlar ve mahkemelfr olaraktır. •Ikoyabilir. Elkoyma karan hebesi soygunları ile Hakan Duetsinler. Pazarlıkta bizim bırakamın hedefleri su sekılde öze Ziya Tılmaz'ın dısında. diger lan için öngörülen protokol uytığını. ilerde benzerlerinin meyÜlkede topyekün dfizeni değiftirnen Türkiye Biiyiik Millet Vecman'm kaçınliji, Philips'ten tehkılmamızı defii. ölüm eeıası lenmektedirsanıklarm geldığı gorulmuştur gulamr.» dana gelebileceğini soylemişlermek isteyeceksiniz, sonr»Anayaisi birleşik topUntısının onamıdıtle 10 .bin lıra almanın faılıdır verilmemesini i^tesinler. Eğer, ,,(?) Üçüncü be? jılUk fcallttı». Aynı snrtteT 1 Itoımrralı Mahkedır. Yurt dışmdaki i?çilerimiz ça»ay» stğmacaksınn». ta sunulur. EÛcoyma sürcsi iki Silâhlı eylenjUra katılmıştu. Yaba içi vapabilecek güçte defclma pUnınd» vuzd» 7'nin ü*tunmede yapılan durusmada i«e lıştıklan iskollanndaki sendikaıvı geçemez. Ancak, her defa«mlene, katiyen bâyle bir teşebde bir kalkınma hızını gerçek. Î A R I N : Cihan Alptekın ve (flfier Ay. ' kalandığırıda uzeriode biı adel lara üye olmalan halinde. hem Yerinden fırhyor la iki avı geçmetnek üzcre «iire Star marka H'luk tabanca. 5 5 böse çiri«mesinler. Onemli «lan leştirmek i c n 1972 vılının buna na'nın dısında dığer sanıkların sendikanın sağlavacağı çeşitli gü ızatılabilir ve uzatma karan adet mermi bulvmmuştju. Motor su ve\a ba değil, THKF \e Askerî Savcının bu sözü vize ri geldlğı gorulmüş ve 2 davanın 5 bîr şeçis vılı olmaji venlik ve imkânlardan yararlana Anayasa Mahkemesi "urkive Büyük Millet Meclisi sıkletle kaçarken Tekirdağ voTHKC'nin yssamasıdır. Ben, ne smirli bir şekilde yerinden fT> Yüksek vatınmlarla öretionemlı sanığının niçın getirılbilecek, hem de çalışma hayatına ıirle$ik toplantısıntn onamına lunda yakalanmısür. 24 yaşındakaçmak için Iırsat kollayoram. fırîayan Bıngöl Erdumlu, «Biz nin kesinleşen karan min arttırılması ve dolayısiyl. rnedığı araştırılmaya başlanilişkin sorunlarını daha kolay unulur.» dır, Rıze Ardeşen ilçesı Yenıyol Hastancye üe^kimi istivorum. Ana>asayı savunuyoruz» diye haartan satınalma cücıinun varatçözümlevebileceklerdir. Ancak oğ mıştır. Bu maddenin arkasından hekoyünde doğmuştur. Istanbul UÇok sıkı tedbir alıyorlar. Uas. ğırmıştır. Bunun üzerine mahketıgı talebın karsılanması. renildiğıne göre. bugune kadar aen Unıversıteleri niversitesi ıkinci sıruf öğrencısi' tanede nobetçi benimle aynı o3 Numaralı Mahkemede başlaysn me başkanı Tuğgeneral PahretÇalışma Bakanlığı dahil ne geç(3) Asîrı ta)<*bın çesıtlı yollar^urulu'nun görevler) arasında dir. dada nöbet bekliyor. Bir »r», duru«ımada, ortak savunmayı otin Burkay sanığı dısarıya çtkarmıs hükümetler, ne de Türkİs la fa^arrufa donujümiinün saîajjlan (c) bendini hatuiamak çaı falan içerken onları nyıılakumak için soz verilen Necaai rmstır. Sanık Erdumlu daha son14 kişılık hucre mensubu ile 1 konuda jeterli gayret ve ilgiyi lanarak kısıîması ve bunlann d erekiyor: «Üniversitelerin veya biiirsem, ne âlâ. Banun için uy. Demir'in konuşmasına basladığı ra tekrar duruşmaya ahnmıstır. Ordu ve Sıkîyonetım Komutangostermemislerdir ysfınmlarda kullanılma«ı niversiteye bağlı fakulte. kurum kn hapı ve.va teznna ihtiyacırn cırada. «Kaçan 4 arkadaşımızın Mahkeme başkanı sanıklara. sılığı 1 Numaralı Mahkemesınde (T) Bu üç unsurun cerçekles. e kuruluşlann idaresine c\ knvar. Bnnn, hemen tedarik edip, darnmo» demesı. gazetecıler nirlenerek hıç bir seyin hal'.ediTürkiye Cumhuriyeti Anayasasımesj j | e bo?ulan arz ve lalep ıılmasını gerektiren ballerde Ba^elen arkadasa verirseniz, çok için ilk uvarı olmuştur. Bu aralemeyeceğını. sogukkanlıiıkîa ha nın tamammı veja bır kısmını deneesının venıden kurufarak anlar Kundunu haberdar etivi »lur. Tek iımîdim, bador. ö l . da. basın mensuplan. Sıkıyonereket etmelennı, kendilermin bitebdil veya tağyır veja ilgaja ceb fıvatlarda («tıkrar «aglanm«s» »ck». mek önemli değil. Fakat bir rer Tiirk gencı olduklarını, yar tım Halkla Munasebetler Daire ren teşebbüs suçundan, ıdam tave muhferrel bir enfiâsyonun Ortak tasandaki maddelerden devrimei, «anana kadsr mücasi ilgılileriyle görusraus, ancak giçların sanıklan nasıl dinl'yorlebıyle yargılanıyordu. nlEşıldığına göre Bakanlar Kudele etmelidir. Kaçraak ihtinuli resmi bir açıklama yapılmadu larsa, sanıklann da aynı şekilde 1972 bütçesi bu hedefleri ger4İunun, Jdareye elkoyabilmesı yüzâe ] , her^e^c rağmen bn ğından, saat 16 ya kadar bekyargıçlan dmlemelerini scylsmış, Kuçukköyde önceki gej3 bır ULAŞ BARDAKÇI çeklestırmede şu kaynaklan kul ın unıversıte organlarına tam yürde l'i kullanacağım* lenmıştir. uyanda bulunmuştur. baba, kendisini dovmek ısteyen lanacaktır: an bır ayhk kapatma suresirrn Mahir Çayan'ın cn yakn aroğlunu tabanca ile oldurmustur (T) Gelır vergısinde aşın talcp olması ve Universıtcleri Dsnetkadasıdır. Türkiye Halk KurtuDaha sonra. sanık avukatı, dos Saat 16.15'de, Çayan hücresınOkul sokağında oturan Celâletyaratan yüksek kazançlann d i me Kurulu tarafından haberdar IUÎ Partisi \e Cephesi genel koyayı inceleyemediğınj, roahlteme den Kamil Dede, yazılı ortak tin Yılmaz Karasu, bundan bir ha yüksek oranlarda vergilendı lılmesi gerekiyor. Ancak ?!koygıüıünün kendılerine çok geç bılmite üyesidir. brail Bajkonsolo. ortak savunmayı okumadan onsure once oğlu Umıt Yılmaz Karilmesl. lanın nasıl uygulanacağı, emırdirildiğinl, bu nedenle Savcının su Elrom'un kaçınlısı \c olce. «Türkiye Halk Kgrtnlns rasu ve eşı ile kavg3 etrms. bu (Bastarafı 1. Sayfada) nn kımiere venlecefi veya kımiddianamesinın gelecek du;uşmadurülmesine katüınıs, iki banka © rasarnu* bonoiannm vergı Cepbesi ve Partisi savascıları o . kavgadan sonra baba. çocublan Geçıcı Komısyon ılk olarak da okunmasını istenııştır. Kım lan Mabir Çayan. Ulaş Bardak soygununda bulunmu;, otomobil r tarafından uygulanacagı k o haiıne donustürulmesı ile 3 mılANKARA, (CnmöBriyet BOrosu) tarafından evden atılmıs t ır. İs 8. madaenin Alt Komısyonca lık tesbıtınden sonra aynı ist«mi ısunda bır açıklık getirilrnıyor. var lıralık bır s e l m n sağlanması çalnnş, şehir eşkiyalarına c\ ki çı ve Ziya Tılmaz. Türkiye duzenlenmı? yeni şeklinı oy çok sız ve alkolık olan Celâlalnn YılUniversite mensuplanna, Ün!tekrarlayan .sanık avukatı ÇJ:na da «elkoyma işlemi» Güvnhk (3) Pınansman Kanununun kapralanması, salıte kımlik kartı duHalk Kurtulus Ordusn raensu. luğuyla aynen kabul etmıştir. gıroğlunun istemi kabul eöumaz Karasu. vatacak veri o!maversıte Personel Kanunu çıkınııvvetlerinin devamlı oîarak samının eenışletılmesi. zenleme fiillerinin failidir. 1. Orbn ömer Ayna ve Cihan Alpte. Alt Komısyonun duzenledı^i mis, dunışma yedı Aralık günune cay a kadar avans verilmesıni tnclığından a\*nı evm bodr'.TJunda iıversıte veya bağlı kuruluşladu \c Sılujönetim Komutanhğı 3 (î) Tanmsa] kazançlann vergıkin ile dün çere, kazılan 15 met bırakılmıştır şeküyle bu madde, şoyledır; goren bir kanun tekiifi Millet yatmaya başlamış, çocukîan ve n da bulunması olarak yorumlendirılraesı, Numaralı Askeri Mahkemcsinde relik tünelden kaçmışlardır» Meclısı Başkanlığına verilmıştır ndığj için geniş hükumJere yer eşi buna da karşı çıkmısl^rdjr idam talebiyle yarffilanmaktaydı. (5) Afıi duran dövız rezervlendemj? ve bu sozlerını de zapta «Madde « 4753 sayılı çiftçi. Aralarında, her partıden üyele •rilmiyor. Anayasayı tebdil. tajyir \e ilgaran yatınma ddnüsümü ile tcay. yi t«prakl»ndırma kanunu ile geçirtmijtır. Savunmanın, MaOlay gecesi eve sarhoş gelen rin yer aldığı 16 parlamenter ta suıa ccbren katılmıştır. nak yaratılmasi Buna karşılık Bakanlık Tasanhir Çajan'ın, Maltepe'de Sibel 4486 sayılı teknik ziraat ve tek. baba, çocuklan ile yeniden kavrafından nazırlanan kanun feklında yer alan yetkilerin AnayasaErkan'ı rehm alma olavı ile ı l (S) Yurd dışındaln tsçılerden nik bahçıvanlık •koiian bak. 25 yaşıodadır. Haeı Bektaş dogaya tutuşmuş, Ümıt Yılmaî, bafınde aylıgı 400 • 950 lıra arasını aykırt olduğu gorüşünde hebu vıl 500 milyon liraya kadar gıli kısmını okurken. açıklamakındaki kanunlara dayamlarak ğumludur. Ankara ODTU Fizik basma saldtrmış ve dövtneve dakı Universite mensuplarına borç alma olanagımn uygıuarnaen butün öğretim Uyeleri birleda bulunan Kâmi! Dede, ortak dafıtılan tarım araziıi devir ve Bolüınıi 3. sınıf oğrencisidir. Barbaşlamıştır. Sarhoş baba, ya"a 125, ve aylıgı 1000 • 2000 lıra S'a konulması. savunms sırasında. «Hiç biri. temlik edilemez. 4753 sayılı kadakçı. banka soygunlarından son arasında olan Universite mensup nında taşıdıgı tabancasını atesmiz teslim olmadık. Kendisini Anayasa «Üniversiteler, Devlenun ile 28/2/1952 tarih \e «751 (7) î ç istikrar rmktannın vttıra 1971 Ma>ıs tarihinde Boslarına da % 100 oranında avanlemış, çıkan kurşun Üm:t Ylnlmasıdır. THKC'ne adayan kimse, teslim ı gözetimi ve denetimi altında, sayılı çiftçiyi topraklandırma tancı'da bir kız arkadaşı ile ki sın Unıversıta Personel Kanunu mazın kalbrne isabet et'rustjr. o l m a » demıs ve daha sonra •ııdileri tarafından seçilen ornizamnameai hflkümleri gereğin raladıkları e\e girecekleri sıraçıkıncaya kadar verılmesı ıstenAgır yaralı olarak hastahaneyu ya7iit savunmayı okumaya demlan eliyie yönetilir» dedifine ee çiftçiye yapılan toprak >ar. da, jtolis tarafından yakalanmış, mektedir. gotüriilen 24 yaşmdaki so/ör ıvam etmiştir. ıre Bakanlar Kurulunun yukadımı durdarslrauftur. Ancak 18 Maitepe Askerî Ceza \e TutukKanun teklUınde Du svanslafade veremeden ö!müş^'jr. O!?via sıraladığımız yetküenncîen namırah dafıtım cetvelleri evlne göndcrilmişri. Nahit Törenın yakalanmasın(Bastarafı 1. Sayfad*) n n Devlet Personel Kanununun dan kısa bır süre sonra vaka!aneğm bırınci madde ile veı tlen34'5'1971 tarihınden önce ilfili dan sonra polıs dun de Bakır Duruşmalar erteleniyor tarın oyunlarına kurban olmayurürluğe gırdiğı 1 Araük 1970 nan 55 yaşmdaki baba, «Oğlumun valilikçe onayUnmış, dağıtım Anavasaya aykın oluyor köy, Gaziosmanpaşa ve ZeytinÖMER AYNA yalım» demıştu. tarihınden yürürlüğe solcuimas) har>a saldırmasına davanamadım. islemleriyle evvelee y»pılmış Yıne 120 ncı maddenin. BakanTHKO uyelerınm duruşmasıburnu çevrelennde bazı aramave oırıkmiş avanslann aa üç ayKontenjan Senatoru Taj'fur dağıtınüarın Danıstayı, mahke. Korkutmak icin ates ettint. HanCıhan Alptekın hücresinin eler Kuruluna elkoyma yetkısını na, saat 14'de 1 Numaralı S ı lar yapmıştır. DevGenç ve Tıirk da ödenmesı hükme bağianmalESokmen'ın gundem dışı konuşma me ve idarî kararlar gereğince gi baba çocuğunu öldürür» debaşılarından olan Omer Ayna, nıyan fıkranın saklı olduğunu Halk Kurtulus Ordusu Istanbul kıyonetım Mahkemesınde b a s . tadır sma cevap veren Erim: hukume«•nnçlandınlnus ve tonuçlandı. Unkapanı Ziraat Bankası soymistir. ıkça behrttıği üçuncıi fıkrasınVürütme Kurulu üyesi olan lanmıştır. Alptekın ve Ayna'njn tın, Mechs'e gonderdiğı tasanlanlaeak tashih ve ı»lah i«lemle. gunu sırasında, polıslede japtı, ıse şu hükum var: «CnıversiFevzi Bal ile kendılerme ev te durusmada hazır bulunmamala. ıın aynen kanunlaşmasını istediği öte vandan vıne önceki gece rine devam olnnnr.» ğı catısrna sonucu yakalanmıştı. mın edıp yataklık yapan Cemirı nedeniyle Askerî Savcı Dulorganlan, öğretim üyelcri ve yolundakı ıddıaları reddederek. Üskudar Selimiyede öldürülen le Çerçel'ın vakalanmasını sağÇapa Öğretmen Okuluna bomgergül, sanıklara isnat edılen rdımcıları, universite dısında•Bu konuda, parti başkanlarma ve kaatill henuz bulunamıyan lamak için vapılan baskm ve ba atmış. Unkapanı Ziraat BanYeniden alt suçun ağır cezalık oldufunu, makamlarca, ber ne suretle (Baştarafı 1. Sayfada) bir muhtrra verdiğimiz rivayet aramalarda yeniden bazı ipuçlaKayhan Yılmaz Fıdan'ın bir ka dırmıstır. Bunun üzerine Meckası soygununa katılmış, Hakan bu nedenle de gıyaplannda d u . arsa olsun, görevlerinden uzakkomisyonda ediliyor. Bunun aslı yoktur. Böyn ele geçirmıştır. ESe geçirilen Duman'm kaçmlışında bulunmuş dm meselesınden öldürülmüş olruşmsya devam edilemeyeceği. itınlamazlar. Son fıkr s hnkümhs'tekı makam odasına çıkan le bir şart kosnıak icm insanın ipuçlannı değerlendıren pohs Kazandıncı zaman aşırru ile iltur. Doğu Kultur Ocağına kayıtması ihttmalı üzerinde duran rı belirtmistır. Savcı, durusmai saklıdır». Erım, bır suıe burada kalmı; aklını, muhakeme kabiliyetıai detektıfleri, arananlann da kısa gılı 9. madde konusunda, ıse alt pohs, baa ipuclan ele geçınnışcın ertelenmesini istemiş ve bu lıyken ayrılan A>Tia, Turk Halk Bu fıkra, «Bakanlar Kuruluna ve saat 16.45'de Parlâmento'dan kavbetmesi gerekir» şeklinde kosürede yakalanacağını ifade etkomısyonun getirdıği yeni metin Kurtulus Ordusu üyesidır. Yatır. Ilçıliler, Csküdar cinayetirevden alma yetkisini üe veriaynlırken gazetecılerın fconuynusmustur mişlerdir. ozeUıkie CHPli uyeler tarafınkalandığında üzerinde 9 mılimetr» şeklinde yorumlansa bile n:n ki"îa bir sure ıçinde aydınla ılgılı soruiarına, «DuvduğuHukumetın, Parlamentova büdan eleştmlmış, Irfan Baran'ın re çapmda bir tabanca 35 adet men yukanda andığım:z tkinlanacağıru soylemişlerdır. nuz doğrtı» cevabını vermiştir. yuk saygısı olduğunu belirten bir önerisıne Komisyon Başkanı mermı ve bulunmuştur. Dıyarbafıkra: yeni yönetim organlanCemile ve Fevzî Bal son zamanlarda hüTekmel kır'ın Dicle ilçesinde doâraustur, ı yıne universite mensupları Melen ve Ömeroğlu'yla Basbakan.Paılamento ilışkileri u misyon ve daha sonra tüm koButun işçi hareketlerine katılkumet üyelerinın katılmasıyla 23 yasmdadır. Galatasaray Özel asından ve tarafından seçıimedığı, kanunsuz yıirüyıiş ve mizerindeki bazı spekülâsyonlardan bu maddeye tapusuz topraklEra Yüksek Mimarlık ve MuhendishJc ü ongoruyor. görüşme tinglerle kapa'ı salon toplantıla kendisinin de habeıdar olduğunu sahip kısılenn bu topraklan uOkulu oğrencisidir. Bınrjci OrBakanlar Kurulu vetkılerinm Ba=bakan Erim. saat 17'den rında önderlık yaptığı iler: sıibelııteıek, soyle devam etmısur: fak parçalar halinde satmalannı du \e Sıkrjonetim Komutanlığl kışıye veya bir heyete devre(Bastarafı 1. Sayfada) 17 50'je kadar Ba^bakanlıkta rulen Cemile Çerçel'in Toreyı «Bu sp«kiılâsy onlar: en azından, onleyecek bır fıkranın eklenme1 Numaralı Askeri Mahkemesinebıleceğini belırleyen hukmün Mıllı Savunma Bakanı Melen ve uçak yolculan ise termınallertanıması Faruk Kurtulus aracıhak«ız \e insafsızdır.» si için madde yeniden Alt Komıs de idam talebi ile yaı gılazuyortıreceği sakıncalar ve yarafaca\e Içıslerı Bakanı Ömeroğlu ile de muafır edıleceklerdır. lığı ile olmuştur. üsküdardaki yona \'erilmiştir. du. Esmer. uzun boylu ve hauf Hükümet Paılamento üiskileANKARA TOS Genel Başsurtusmeler ise sayılamayacak goru"=muştür. Basbakanın. iki olaydan sonra bannacak yerleri dalgaiı saçlıdır. rinde Anayasa çerçevesi dışına kanı Fakır Baykurt ve arkadaşdar çok. Kanunun uygulanmasından doSıkıyonetım Komutanı OrgeneBakanla îstanbul'da Çayan \ e kalmayan Tore ve arkadaşı Bal çıkümadığını da beluten Erım, larmın duruşıaasına dun de Sığacak anlaşmazlıklarla ilgili 10. ral Semıh Sancar ımzalı bıldirı4 aıkadasının cezaevınden kaçönce Faruk'u bulmuslar, Farult Lkademi ve vüksek Hukumet olarak Parlamentoya kıyonetımın 2 Numaralı Mahkemadde ıse, hükümetten geldığı ZİYA YILMAZ de. Ankara'lıların mağdur olmamaları olayını goruftüğü ve bu hesap vermeye her an hazır olda kendılenne Cemile Çerçel'i mesınde devaro edılmış ve iki şeklıyle kabul edilmiştır. malan için, evvelce olduğu gıbı. okullar Ziya Tıimaz, Necmi Demir ve konuda bilgı alcîığı bıldirıltaniştırmıstır. Çerçel, kendısine duklarını da soylemiştır. I sanık daha serbest bırakılmıştu'. f Geçıcı Komisyonda daha sonbu emre de uymaiarı ıstenmekarkada$larının yakaianması sımıştır. kl tasan arasında yiiksek öğvapılan teklıfi tereddütsüz kaSilâhlı Kuvvetler ra, arazı sahıplerımn veya zılyettedjr. rasında ele germişti. TÜTkijc Halk Durusmada dinlenen tanıklar, tmın butunlügü konusunda da bul etmiş ve evi kiralamıştır. lerinın bildırim verme şeklinı Kurtuluş Cephcsinin fülen iivesanıklardan Yedeksubay TeğAjrıca. hukumete jdneltilen lırü bîr goriiş ajnlığı \ar. BaSunay, Erim'i hükme bağlayan ve «Bildirim si durnmundadır. Israil Başkonmen Dursun Bıla ile Ç\ş. Hayçesıtlı elestirüer aıasında hükünlık, goriışunü tasannın bınn İfadeler alınıyor %erme yükfimü» matlabını taşıyan solosu Elrom'un kacınlışı, Turk rettrn Bozalp'ın samımı goruşmetin Silâhlı Ku\\etlere sempa i kabul etti maddesinde «Yüksek öğretim d e 11 m a d dd ele alınmışt.r Madde l Hucrenm Istanbul teşküâtınTicaret Bankası Erenkoy Şubetüklerını belirtmışl.5r s e eğıtım t.kgorunmevecahsüğr'şelindekil »• • bütündür ve bir kamu hizmeBasbakan, daha ^onra Çankadakı mensuplannın sonuncusu si soygunu faillerindendir. Parsırasındakı dmlenme aıalannda, iddutlar. ceCaplavan Eıim, Si, uzenndekı muakerelerde gene! olarak üniversiteler ve ünhcr>a'da. Cumhurbaşkanj Sunay olan Tore ve arkadaşları Ue bunti ve cephenin eylemlerinden sağ her ıkı sanığm bır köseye çekıleeleıe bağlı kurumlar tarafınlâhlı Ku\vetlcre sempatık \e>a olarak, «Bildirim ıçın basıt bır Cumhurijct tarafından kabul edılmi^tır. 152 50 153. lara yatakhk eden 8 kisırun sorlanan gelirlcrin muhasebeciliğini rek gızlıce konuştuklarını, ann yiırütülür» şeklinde açıklar antıpatık gorunmeve ıhtıyacı ol1 şrkil bulunması» luzumuna işâErım, Kosk'tekı gorusmed^n başlanmışRejat yapaıı Yılmaz. Has ve Aksoy'un cak bu konuşmalann mahıyetı madığını. gdrevini ivi niyetle vap , ret edılmış ve madde, bu goruş gularına dun sabah sadece askerî yuksek oku;iarı 331. 333. sonra. Basbakanlığd doiıtıu^, tır. Banka soygunlannda ve Hakarınlmasındn vc fidye alınmahakkında bılgilen bulunmadığını maya çahstıgını ifade ederek >annın kapsamı dısında b;ramelerın ışığı altmda yeniden goHamıt 208 21». bıraz sonra da Cumhurbaşkan. kan Duman'm kaçmlışında başsında bulunmuştur. soyremişlerdir. Daha sonra mah «En iyi sekilde vaDtırımızı "ken, Ortak Tasan Unıversitpda rusulmek uzere hnknmpto BAKANLIK, İŞÇİLERİMİZİN DURUMU İÇİN ALMANYA'YA BİR HEYET GÖNDERiYOR Şüpheli evler ERDUMLU VE 9 ARKADAŞININ DURUŞMAURI BAŞLADI Mnhir Çayan Kazaoç 5 sanık fiskeri Sava Bir baba, kendisini dövmeye kalkan oğlunu öldürdü Personel Kanunu çıkıncaya kadar universite mensuplarına avans veriimesi teklif edildi 9. Madde Erim Töre'ye yaiaklık edenierin sorguları yajiılıyor Inkaıa, oJayı flnkara'da TÖS'lü 2 samk daha serbest bırakıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle