12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I Aralık 19711 sCUMHURl x ET: :SAYFA ÜÇ Ürdün Ordusu Başkomutam Kral Hüseyin'e teJgraf çekti "Rejime muholefetl yıkmak için borekeie geçebiliriz,, OLAYL» afyonu CIA sevkediyor, Hindistan Başbakan ı Indra Gandi, Batı ve komutanlarla görüsmuştür. Tukarıda, Pakistan sınınndaki Hint mevzilerini ziyaret etmiş İndra Gandi askerlere hitab ederkcn gorulüyor ran'ın Basra Körfezindeki iiç küçiik adayı işgali 'Laos'ta üretilen 0. Doğu'yu karıştırdı İran rjirliklerinin Hürmüz bogazındaki Ebu Musa ve Kuçük ve Büyük Tumb adalarına çıkmasaıdan sonra, her uç ada üzerinde de hak iddiasında bulunan Ees El Hayme errüriıği, İngUiz hukümeti nezdinde çok şıüdetli bir protestoda bulunatiK «Toprakların işgal ve istilâ edildiğini» bildırmış ve Londi3 hükumetmden vecıbelerini y>.ripe getirr/»fisini talep etnusf;r. Ras El Hayme emirliği durumu ayrıca birer telgrafla BM Genel Sekreteri T Thant ve Güvenlik J Konseji Başkamna da bildirmiştir. Öte yandan tran radyosu bir hükumet sözcüsüne dayanarak Hurmuz bogazmdaki büyük Tumb adasınm işgali sırasınd3 İran kuvvetlerinin direnmeyle karşılaştıklannı doğrulamtştır. Radyonun bildirdiğine göre, adaya çıktıkları sırada rnahalli jandarma kuvvetleri İran kuvve; lenne ateş açmışlardır. Açılan ateş üç İran askennin ölümüne, bırinin de yaralanmas;na yol s ç mıştır. Bunun üezrins İran kuvvetleri ateşe karşılık vennişler ve çatışma sırasında Bcs El Hayme amirliği polislerinden 4'ü ölmuş, 5'i de yarlanmıştır. DUBAİ, (aa) İran kuvvetlerinin dün sabah Basra körfezınin ağzındaki üç kuçük adayı işgal etmesi Orta Dogu'da bir bomba gi'oı patiamış ve özelükle Kuveyt ve Irak gibi ülkelerin sert tepkisine yol açmıştır. ois'/i Bengal isyanı nasıl başladı? Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ oğu Pakistan'da tam bafımsulık için çarpışan Bengla Deş hareketinin nasıl geliştiğini kronolojik olarak incelemek yerinde olacaktır. 7 Aralık 1970 de Pakistan'da genel seçimlcr vapıldı ve Avarai Birliği Partisi nıutlak çoğunluğu ele geçirdi. 15 Mart 1971 de General Tahya Han, Dacca'ya gidip Avami Birliği Başkanı Seyh IMiicbir Rahmania söriiştü. Seyh Miicbir Rahman, Doğu Pakistan için muhtariyet talep etti. 22 Martts Millî Meclisin toplanması süresiz ertelendi. 23 Martta Oneral Tahya Han' la Seyh Miicbir Rahman arasında bir genel anlaşma imzalandı, iki giin sonra 25 Martta Pakistan ordusu Doğu Bengalde yıldınm harekâtına girişti, Avami Birliği Partisi kanun dışı ilân edildi, Şeyh Mücbir Rahman tutuklandı. \Z N'isan Pakistan basını Chou En Lai'nin General Yalıya Han'a bir mesajını yayınladı. 17 Nisanda Bangla • Deş Halk Cumhuriyeti ilân olundu. 29 N'isan. Hind Pakistan sınırında ciddi bir çatışma oldu. 24 Mayıs 1971 de General Tahya Han «aldatılanlar için» bir genel af çıkardı. 8 Haziran, Hindistan Dışişleri Bakan. Kosigin tarafından kabul edildi, Bengal buhranını anlattı. 30 Temmuzda Tahya Han, Hin distan'Ia savaşın çok yakın olduğunu söyledi. 9 Ağustos, Hindistsn ve Sovyet Rusya bir dostluk ve işbirliği anlasması imzaladılar. Sovyet liderleri bu anlaşmanın Pakistan'a karsı olmadığını bilhassa belirttiler. 31 Ağustosta Doğu Pakistan'da askeri yönetim yerine bir sivil vali atandı. 2 Eylul'de Pakistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sultan IMuhammed Han, Moskova'ya gitti. 13 Ekim'de Tahya Han, yeni bir anayasanın yayınlanacağinı ve Pakistan'da sivil idarenin yeniden işbaşına geçeceğini açıkladı. Tahya Han, 17 Ekiıııde İranın 2500. kuruluş yıldönümü şenlikleri için gittiği Iran'ın Persepolis şehrinde SSCB C. Başkanı Podgorni ile görüştü. S3 Ekimde Hindistan ihtiyatları silâh altma aldı ve Bayan Gandi, Batı baskentlerini, Brüksel, Viyana, Londra, Washington, Paris ve Bonn'u ziyaret için yola çıktı. 37 Ekim'de Paris'i ziyaret eden Brejnev, Fransız Cumhurbaşkanı Pompidou ile durumu görüştü. 29 Ekim, Doğu Bengal'de muhalefetsiz seçilen 50 milletvekili, Islanıahad tarafından milletvekilüğinden azledilen Avami Birliği mensuplanmn yerine geçtiler. 8 Kasım, Pakistan Halk Partisi Başkanı Butto, Çin'i kısa bir siire için ziyaret etti. Pekin, Pakistan'ı desteklediğini bir daha açıkladı. ABD'leri Pakistan'a silâh tesümini durdurdu. 10 Kasım'da, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sultan Muhammed Han, Batı faaskentlerini gezerek durumu anlattı. 12 Kasım, Bayan Gandi. ¥eni Delhi'ye döndü ve 16 Kasımda «Bengla Deş, süren bir gerçektir. Hiçbir dünya çücü bunu değiştiremez» dedi. 19 Kasım'da General Vahya Han, Hindistan'la bir uzlaşma önerifiinde bulundu, 21 Kasımda Bayan Gandi, bunu reddetti. 19 Kasımda Hindistan Savunma Bakanı, «Bengla Deş'in bürriyet savaşçılan zaferi çabuk kaEanmalıdırlar» dedi. Gerek Bayan Gandi'nin \e gerekse Hindistan Savunma Bakanının asileri tutan sözleri \e gerekse sınır bölgesindeki tarafsız gazetecilerin yüzlerce tanıklığı ile Lspatlanan Hind askerlerinin Pakistan topraklarında buhındukları, yerleştikleri ve asileri destekledikleri saldırının vukubulduğunu açıkça çöstermektedir. Bu bakundan fürk Başbakanı Prof. Nibat Erim'in Hindistan'ın saldırıyı durdurraa«.ı yolundaki çağırısı çok verindedir. 21 Kasım'da Tahya Han, Hindistan'ın Doğu Bengal'i istilâ ettiğini Diinya kamuovuna Uân etti \e 23 Kasımda bir «yabancı tehdidi muvacehesinde» ülkesinde «lağanüstü hal Uân etti. NUon, Bayan Gandi'ye itidal taısıye eden yeni bir mesaj >olladı. İlân edilmeyen \e yıllar süren mahalli savaşlar dünyanın dört bir yanmda sürüp gitmektedir. Birleşmiş Millevlcr ve bilhassa büyük giiçler bunlara son verdirmelidirler, aksi halde günun bırınde kendilerini hiç istemedikleri ve beklemedikJeri halde savaşın içinde bulabilirler. AMMAN, (THA) aa) Ürdün Ordusu Başkomutam Mareşal Habeş El Meccali, Basbakan Vasfi Tel'in öldürülmesi üzerine Kral Hüseyin'e çektiği başsağlığı telgrafında, rejime muhalefetl yık mak için, gerekirse Filistin gerillâlarına karşı yetmis beş bin kişilik kuvvetiyle harekete geçebileceğinı bildirmiştir. Meccali, telgrafında özetle şöyle demiştir: «Askerlerimiz Tannnın düşmanı olan bu h»ialer. bu dinsizler ve siyonist usaklannı ayaktarımn altında çiğnemek için and içmişlerdir.» Indira Gandi, "Banş için ilk şart Pakistan askerletinin Doğu Pakistan'dan çekilmeleridir,, İdama mahikum KAHİRE Öte yandan Ordün Başbakan Vasfi Tel'ia Kahire'de öldürdıikten sonra yakalanan «Kar» Eylül Örgütfi» gerülalan, Ürdün Kralı Hüseyin ve ailesinin, Filistin Direnme Örgütüne karşı geçen Eylül ayında gırişilen «temizleme» harekâtı nedeniyle «ölüme mahkum edildiklerini» söylemişlerdir. 4 gerılla, ölüme mahkum edilenler arasında, Genelkurmay Başkanı General Habeş Meccali"nin de bulunduğunu ayrıca belırtmişlerdir. Orta Dogu Haber Ajansı, Kahire savcı yardımcısının açıklamasına dayanarak verdiği habermde. Vasfi Tel'in öldürülmesi ile ilglli soruşturmanm ilk somıçlanna göre, sıükasti hazırlayan İzzet Ahmed Rabah olduğunım tesbit edildiğini bildirmektedir. D Yahya Han sııııra BM gözleıııci lıi'U'li gönderilınesini isinli Sovyetler ANKARA, (THA) İki Amerikalı parlamenter Laos, Vıet nam, Tayland ve Kamboçya'da yaptıkları bir inceleme gezisinden sonra hazırladıkları rapor da, Laos'un dağ koylerinde 900 ton civarında afyon uretildığini ve bu afyonun Amenkan Gızh istıhbarat Teşkilâtı (CIA)nın kurdu ğu Aır Amenka şirketinin uçakları ile batı ülkelerine sevkedıl dığini öne sürmüşlerdir. Sovyetler Merih'e bayrak indirdi MOSKOVA, (THA) Sovyetlerin resmî Tass Ajansının yaptığı bir açıklamada, Merıh gezegenine gönderilen Mars2 uzay aracı, dün Merih çevresinde yorüngeye girdiği ve gezegenin yuzeyine, üzerinde Sovyet bayrağıbulunan bir kapsülün indirdiği bildirilmektedir. Tass Ajansınm haberinde, Merih gezegenine indirilen kapsülde ne gibi araçların bulunduğu be lirtilmemektedir. Halen Merih gezegeni çevresin de Amerikalılann göndermiş olduğu Mariner9 aracı da yörüngede dönmektedir. Türkiye'de üretilenin iki katt Morgan Murph ve Robert Steeele adındaki Amerikalı parlâmen terler, Amerikanın Türkiye'deki haşhaş ekimini yasaklatmak için gjriştiği çabalar yanmda, Laos' taki dağ köylülerini Kuzey Vietnam Kuvvetlerine karşı savaştırdığı için buradaki afyon üretimine göz yumduğunu ve Laos'ta üretilen kaba afyonun Türkiye' den elde edilebilecek afyon miktarının iki katı olduğunu da iddia etmişlerdir. Amerikalı parlâmenterlerin Fransız dergisi «L'express»de yajımlanan raporları özetle şöyledir: «CIA Laos'da dağ köylülerin afyon kaçakçılığına göz yurnmakta ve hatta onlara bu alanda yardun sağlamaktadır. Long Chen askeri komuU karargâhına girmeye muvaffak olmuş bazı şahısların belirttiklerine göre, karargihta afyon balyalan herkesin gözü önünde yıgüı durmaktadır.» Biriiğî, Rahman'ın serbest bırakılmasını şart koşuyor ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Hint Pakistan çatışmasının durdurulması için harekete geçmis olan Turkıye'ye Sovyetler Bırliğinın, «Pakistan'm Hindis. tan'a giden mültecileri tekrar ksbnlü, Dogn Pakistan ile olan iliskilerini düzeltmesi ve Avami Partisi Lideri Mucîbnrrahmsn'ın serbest bırakılması» halinde ateşkesin sağlanması için çaba gösterebileceğini bıldirdiği öğrenilmiştir. Pakistan sözcüsü 400 Hint askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Hint birlikleri bazı toprakları ele geçirdiler. RAHALPİNDİ (a.a.) Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han, B.M. e başvurarak, Doğu Pakistan • Hindistan sınınna bir B.M. gozlsmciler heyetı gonaerılmesinı istemiştir, Yahya Han bu gözahya lemcilerin, Hint bırliklerinin Pakistan sınnnı tecavüz edişlerini tesbit etmelerinı talep etmıştır Pakistan Devlet Başkanı bu arada B.M. Genel Sekreterınin dikkatini, bolgede süratle kötüye gitmekte olan duruma çekmiş tir. Yahya Han, U Thant taralıncJan yapılacak arabuluculuğu olumlu karşıladığını, B.M. gözlemcilennın denetiminde iki tarafın da bölgedeki askeri birliklerinı çeicmelerinl kabul ettiklerinı, ancak bu teklifin Hindıstan tarafından geri çevrildiğinj ifade etmiştir. OLGAY: «TURKIYE PAKİSTAN'A YAROIM ETMEYE HAZIRDIR» Yahya Han, derin teşekkürlerinin Sunay'a iletilmesini istedi EGE AJANDASI Her şeyîn yenisi dostun eskisi 1972 VEFAT Eski Hâkimlerden, Adliye Bakanlığı Zat Işleri Umum Müdürlüğünden emekli, Aile Büyüğümüz, İYİ tNSAN İSMAİL HAKKI BİRAY 38 Ka»ım 1971 gunıl vefat etmiştir. Cenazesi 1 Aralık 1971 günü ikindi namazını müteakip Şişli Camiinden kaldmlarak Zincirlikuyu aile kabristanma defnedilecektir. Tann rahmet evliye. A İ L E S İ ErimHandley göriişmesi FKO Başkomutanının telgrafı Filistin Direnme Hareketinin 8000 düzenli askerden meydana gelen ordusunun (Filistin Kurtuluş Ordusu) Başkomutam Ge neral Mısbah Budeyri, dun Kral Hüseyin'e bir bağhlık mesajı gondererek, Başbakan Vasfi Tel'in Kahire'cfe öldıirülmesini takbih etmistır. • Savunma Konseyi toplantısı sona erdi Kahire'de yapılan Arap U l k e . leri Savunma Konseyi toplan. tısı önceki gece sona ermiştir. lyi haber alan bir kaynağın bildırdiğine göre, sorumluluk. ların konferansa katılan çeşitli tilkeler arasmda, Kuraıay Ba?kanları Komitesinin raporuna uygun olarak paylaşılması konusunda somut bir anlaşmaya varılmıştır. Şartlar, Olcay gitmeden bildirildi. Bu sartlar, Sovyetler Birliğinin Ankara Büyükelçi"=l Groubyskov tarafından, Dışi^lcri BakaTU Osman OlcayHn, Pakistaııa hareketinJen önce Yahya Han'a iletilmek üzere Olcay'a aktarıldığı diplomatik çevrelerde belirtilmektedir. Bilindiği gibi Tur kiye, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın önlenmesı ve tarafların toprak bütünlükleri içinde ateskesın sağlanması için ABD Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Ingiltere ve Fransa nezdinde harekete geçmişti. Diğer Ukelerin Islâmabad Büyükelçilikleri kanalıyla Türk teşebbüsü hakkındaki görüşlerini Osman Olcay'a ilettikleri sanılmaktadır. Sovyetler Birliği Buyükelçisi Vasili Groubyakov ise 26 Kasım günü Olcay ile Ankara'da konujtuktan sonra tferhal Moskova ile temasa geçmiş ve bakanın hareke. tinden önce Sovyetler Birliği nın şartlannı kendisine iletmı?tir. SERVET GÜNEŞİ TOPLAM JR^MILYO Londra'daki dinleme servislerı tarafından alınan Pakistan Bir Pakistan askeri sözcüsü, ] Radyosunun yayınında, Türk Hindistan Doğu Pakistan sını \ Dışişleri Bakanı Osman Olcay rndaki askerî harekât sırasın ' şerefine, Rawalpindi'de geçtığida 400 Hint askerinin öldürüldümız Pazartesi gecesi bir yemek ğünü öne sürrnüştür. düzenlendiği bildirilmiştir. Olcay yemekte yaptıfı konuşFrance Presse Ajansı, Hint birmada, Türkiye ve Pakistan araliklertnın Cessore eyaletındeki sında çok sağlam bir dostluk Cibanagar kesimini ele geçirdibalunduğunu ve gerektlği anda, gini, Kamalapur'a karşı giriştikTürkiye'nin Pakistan'a yardım leri saldında ıse 100 kayıp veretmeye hazır olduğunu soylemişdiklerim bildirmektedir. Djnajtir. Olcay, sözlerine deATimla Papur bölgesindeki Paşna Garh kistan ve Türkiye arasındaki bolgesine karşî Ririşilen Hint saldoctluğun hiç bir şekilde bozula j dırısında ıse 300 HTrrtUt^ .asker rhiVacîSğniı' Sa «ade etmıştır. öldürülmüştur. Ancak Hint birYahya Han'ın teşekkürü likleri Radenagar kesiminde bazı toprakları ele geçirmişlerdır. ANKARA, (aa) Pakistan Cumhurbaşkanı General Yahya Gandi'nin sözleri Han. önceki gun Rawalpindi'de, Pakistan'ı resmen ziyaret eden TEXt DELHİ Hindıstan Ba^; Dışişle'i Bakanı Osman Olcay"ı bakanı îndira Gandi, dun Hint kabul etmiştir. Dışişleri Bakanı Yarımadasınd'a barışın sağlan. Olcay. bu kabul sırasmda Cumması için Pakistan askerlerinin hurbaşkanı Cevdet Sunay'm meDoğu Pakistan'dan çekilmelermı sajını Yahya Han'a sunmuştur. şart koşmuştur. Mesajı okuvan Pakistan Cumhurbaşkanı Yahva Han. derin teşekHindistan Basbakanı Parlâkürlerinin Cumhurbaşkanı Sumentoda yaptığı konuşmada, nay'a iletilmesini Qlcay'dan rıca Bengaldeş'te Pakistan askerleetmiştir. rinin varlığının. Hindistan'm guvenliğini tehdit ettığıni s ö y . lemıs,, Pakistan ordusunun Doğu Pakistan'da gınstiği sindirmp lıarekâtını eleştirerek, «Kapı komşumuz olan insanların yok edilmelerine izin \eremeviz. Bunun bütün dünja açıkça bil. melidir» demistır. Askeri harekât Başbakan Nihat Erim dün Ame rikanın Ankara Buyükelçisi William Handley'i kabul ederek bir süre görüşmüştür. Başbakanlığa yakrn çevrelerden öğrenildığine göre, Erimle Handley arasındaki bu görüşmede afyon konufundaki son gelişmeler gözden geçinlmiş, ABD'nin haşhaş üreticilerine vermeyi vaad ettiği tazminat konusunda anlaşmaya vanlamamasınm nedenleri üzennde durulmuştur. ECE AJANDASI en eski dostunuzdur En giizel hediyeleri Yıl başında verecektir Renkli Kuponlan saklayınız AFİTAP ReklârocılıK 9437 ECE AJANDASI KONGRE Emirgân Ortaokulu ve Öğrencllerini Konıma Demeğinin adi genel kunü toplantısı 5/12/1971 Pazar gUnü saat 1000 da; çogunluk «ağlangmaısa 12/12/1971 Pazar gunü aynı saatte Emirgao Ortaokulunda yapılacaktır. Sayın üyelere duyurulur. Emlrjftn Ortaoknln v» Öjjrencileri Konım» Dtroeği Bajkajilığı Cıunhuriyet 9844 On'lar grubu dolann değerinin düşürülmesini •• • istiyor • " •' » ROMA, ( » • ) Avrupa Or. tak Pazar ulkeleri ile Ingıltere, Amerika'nın Uluslararası para buhranınm giderilmesi için yaptığı uzlaşma teklifini reddetmışlerdir. On'lar Grubu Maliye Bakanları ve yardımcılarına yakın çevreler, Avrupalıların doların altına oranla değerinin düşürülmesini istedıklerini bildirmekted'ırler. Bununla birlikte A m e . rikan plânı üzerinde roğun pazarlık yapılması için zeminin hazır olduğu kaydedılmektedir. AKBANK da AGI BİR KAYIP Merhum Tevlık Paşa ve merhume Nuriye Hannnefendmm oğlu: Enis Tan: Mine Ergene; Oya Ayral: Filiz Seven; Deniz Ayral'ın babalan: Şadi Artun'un kardeşı; Güzin Ayral'ın eşi Başmüşavir ve Yönetim Kurulu üyemiz Ilâncılık: 5637/9835 seveRim opmeyı (operet 3 perde) müzik: FRANZ LEHAR SAHNEVE KOYAN ve ORKESTRA ŞEFİ : Rasgele ampul almayın General Elektrik'ten şaşmayın KAPIAN HAMDi AYRAl'l 28 Kasım 1971 günü anî olarak kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyız. Cenazesi bugün Şışlı Camiinden öğle namazını müteakip kaldınlacak ve Zincirlıkuyn mezarlığmda toprağa verilecektir. Ailesi efradı; yakınları ve mesaî arkadaşlanna başsağlığı; merhuma Tanndan rahmet dileriz. D.B. DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş. GENEL Mt'DÜRLÜGÜ Elmar Voigt Salı, Perşembe, Cumartesi: 18.00 Pazar: 21.30 GİŞE AÇILMIŞTIR. Tel: 47 56 39 AGI BİR KAYIP Bgşmüşavir ve Yönetim Kurulu üyemiz Isıgın^ heryerde General Elektrik Bu menıleketin ilk ampul fabrikası General Elektrık, en üstün dünya standartlarına uygun ampul ve fluoresantlarıyla, yurdumuzda " 20 yılı aşan bir süredir ışık saçıyor. En geniş ceşidi ve gözleri yormayan ıiığı size yalnız General Elektrik verebilir. KAPIAN HAMDİ AYRAL 28 Kasım 1971 günü anî olarak aranuzdan aynlmış bulunmaktadır. Azız naaşı 30 Kasım 1971 günü Şişli Camiinden öğle namazını müteakip kaldirılacak ve Zincirlikuyu mezarhğında toprağa verilecektır. Ailesine ve mesaî arkadaşiarına başsağlığı ve merhuma Tanr:dan rahmet dileriz. D.B. DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş. TÖNETİM KURULU ŞlSLI UMIT TiYATRO'SUNDA (Cumhunyet 9840) AGI BİR KAYIP Baş. Müşavirimız ve Yönetim Kurulu üyemiz Sümerbank Ordu Soya Sanayii Müessesesi Müdürfüğünden: 1 Müessesemiz un değirmeni ihtiyacı için 1972 yüında 100 ton sira nohudu şartnamesine göre 13/12/ 1971 tarihinde kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 2 Nohutlar muhtelif partiler halinde tesellüm edüecek olup muvafekat teminatı 30.000. üradır. 3 Bu işe ait şartname müessesemiz Ticaret Şefliğinden temin edilebilir, 4 İbaleye girmek isteyenlerin belirtilen tarihte nümune nohutlar ve teminatları üe birlikte müessesemizde hazır bulunmalari ilân olunur. (Basın: 24296/9827) KAPIAH HANDİ AYRAl'l kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Şişli Camiinden alınacak ve zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecektir. Kederli ailesine ve mesai arkadaşiarına başsağlığı ve merhuma Allahtan rahmet dileriz. D.B. DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş. PERSONELİ GENERAL^ELECTRIC AMPUL VE FLUORESANTLARI Manajans: 3139/9832 (Basın: 24369/9830)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle