20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
l Aralık 1971 :CUMHUBΣET : SAYFA BEŞ (23 V 79) Yüzsflz ZdhtO <Ko medl 3 perde) Pazartesl haric her cece 21.15. Car$amba • C'umar. ANKARA (S4 İS s« . 1. Uvent) tesl Pazat |4.:HI MaL C'arsamha Tuz; Biber; Elmas J. Davil . (Halk) Cumartesl • Pazar barıc RÎS her gun öîrencl Indirimll ATL4S (44 08 35 Bejoğlu) KelAYfER FERAlf TtVATROSU (RU oflan R. Asyalı . R. çuk Sahnc OCAK (Oyun 3 AS (47 «1 15 . Harbiye} Dıişman Yuvası R. Hudson; S. Koscl perde) Salı • Persembe 21.15. Çarşamba halk ve talebe 18.1a na • RIS 2115 ÇtFTE BALAY1 (Kom. 1 BARBAROS (47 70 79 . Ortakoy) perde) Cuma 21.15 • Cumartesi Düşman luvası R. Hndson J. Pazar 18.15 ve 21.15 Koscin» . RtS DUNYA (49 93 61 Bevoğlu) Love BÜKE [21 48 92) Top) . Klralık Metres (Mua Kom. 3 perde) Stor> Ali Mac Graw, Ryan Çarşamba bariç her gece 2115 O Neal RtS Cumartesi • Pazar 18.15 Pcrsem. EMEK (44 84 39 . Beyoğlu) Krabe halk «rünü lın Ruyası A. Quınn . RtS FITAŞ (49 01 66 Beyoğlu) Duj. DEVEKUŞU KABARE TtYATROSb (44 46 75) Gergedan (Kom. 3 boman Yuvası R. Hudson . RtS ltım) Persembe haric her gun KENT (47 77 62 . Bejoğlu) Love 21.15; Çars . Cumart • Pazaı ve Story Ali Mac Gr»w, R. 18.09; Butun matinelerde ogrenRtS cije; Çarjaraba halka tenzilatlı KONAK (4S 28 »S Harbiye) Kra. DORMEN TtYATROSU 144 >» 36) lın Ruyası A. Qulnn • 3. Pa. GIGt Çar. 150»; (Halk, ojçpa . RIS renci ve oğretmen tenzilatlı) \e L\rF. (44 35 95 . Beyoglu) Beyaa Kelebekler E. Çağlar, A. O 21.15 ELDEN ELE Persembe, Cuma. Cumartesi, Pazar 2\ 15; kay . R. Persembe 18.15 (Halk, oğrcnci, LEVENT « 4 K » . 4. Levent) oğrebnen tenzilatlı) Cumartesi lılan Ruhlu Kadın R. Hud Salı ovıın voktur son 3. Koscina . RIS (Dormen \IISTIK (46 15 14 Besiktas) 1 DOSTLAR TtY'ATROSU Aslan AsTivatrosu • 45 64 K) Cezanı Çckeceksin K. Doujç. ker Şva>k Salı Çarşamba; las . RTS. 2 Oyun İçınde OCuma, Cumartesi 1815 . Salı . jun P. Burke . RTS 21.15 Cuma; 15 00 Zemberek 3ZLEM (48 47 33 MecidJyeköy) Pazar Pazartesl 18.15 . 21.15 1 Bclanın Kralı t. Atasoy ELHAMRA tSTANBLL rtYATRa R 2 7 Kocalı Hurmuz T. SV (44 22 38 BeTOjlu) CILŞoray R. GIN İENGE (Müzikli Komedii tUYA (44 54 57 Beyogln) 1 Salı, Çarşamba. Perşemhe. Cu Yumurcağın Tatlı Rüyalan • ı 21.15. Çarşamba 15.00 matl. I Inanoğlu . F. Akın . R. 2 ne. Cumartesl Pazar 15.10 ve Iki Esir C. Arkın R. 2115 d* İARAY (44 16 56 . Beyoğlu) Ar. GÖNUL ÜLKÜ • GAZANKER ÖZ7U R. Rumar RT • ITE (47 69 47 Si$li) Love Story CAN TiyatrosD (Esentepe. Z Knyn . 46 40 10) Süleyman BacaAli Mac Graw. R. O'Neal RTS nak Pazartesi. Salı. Carşam. ENt AR (49 64 72 . Beyoğlu) ba 2 1 3 ; Koca Esek Cuma Keloğlan R. Asyalı R. 21.30, Cumartesi. Pazat 18.00 ve 'ENt MELEK (44 42 89 . Be>oğlu) Love Storv .. Ali Mac Grmw; R. 21.30 da (Biletler Tiyatro ve Fıtas SİB. gıselerında • Tel: 490166) O'ncal • RIS GLLRIZ SCKUR1 Kngın cezzaı (fcmil Tıyatroto 46 M 64) E ISTANBUL vetEvct.Evet (Kom. 2 perde) lYDIN (21 52 5S . Çapa) Kor. Pazar Pazartesl haric. her tece kusuz Süahjor D. Murray 21.30 da; Çarsamba 15.30. Pazar RTS 15.00 • 1S.00 .LNDES (27 71 86 . Şehzadebası) 1 Duşman Yuvası R. Hud. İS1 *NBUL riYATROSU *LTI OVUNLARI: ULV1 URAZ son • RTS. 2 Dunyanın en (45 64 65) Hababam Sınılı liav Kuzel kadınlan RTS kında Çarçamba. Persembe: ıLL (27 71 86 . Şehzadebası) BeCumartesi; Pazar 18.13; Cuma vaz Kelebekler A. Okay . E. 15.00 • 1815: Pazartesi 1815 • Çaglar R. 2115. Salı OTun vok. \KAN (23 42 33 . K. Gumruk) Ecjaz Kelebekler A. Okav . KENT OYUNCLLARI (4b 35 «9) Pazartesı harıç, PEMBE K\D1N PHK (22 25 13 . Cemberlitas) Lo. Salı halk »unu 21.15 . Çarsamba Storv 41i Mac Graw, R. 13 00 ve 2115. SLVMEK ISTERO'Neal RİS, DIM BABAMI Persembe 21.15 STANBUL (21 23 67 K. M. Paşa) Cuma halk ve bğrend 21.15 1 Ağabcjınm tzinde N. Cumartesi . Pa7ar 18.00 ve 21.15 Connery . RTS. 2 Korkusuz KL'CCK KOMEDI MEHMET Detektif F. Sinatra . RTS. XRMARA (22 38 «0 Beyazıt) OZEKjT TIYATROSU «21 56 81 Scks ve Cinavet G. Hilton. Koca Mustafa Paşa) Pırtık Dcr RTS lcr Adıma. (Bakı Çallıoğlu'nun INEM* SL'R (23 67 12 . Topkapı) istırakıylc) Pazartesi harıç; her Krahn Rıı^ası A. Qninn • Rece 21.15 de, Çarsamba . Cu RTS martesı: Pazar 15'de . Çarsamba \FAK (22 25 13 Cemberlitas) halk gıınu. Krahn Ruvası A. «Julnn . K\MU TIVATROSl) (Alkazar Ti» RTS Bey. 44 74 93) KAHVALTI (2 IN4ZTEPE (71 65 18 . Bakırkov) bolum) Salı hariç hcr cun 21.15 Lo\e Storv • Ali Mac Graw R. Çars Cumart. . Pazar 15.00 O'ncal RTS Çar*. 15.00 öğrencl: persembe halk tenzilit KADIKÖY • MUCAP OrLUOĞLU LCC SAH1 (36 00 50 Kadıkoy) Beyaa NESt • Nitantası (48 44) H) Kelebekler A. Okay • R. Tiyatro Gibl (Koraedl S Perde) I"L\NTtK (55 43 70 Saşkınbak. Pazartesl taariç her gece 21J5 kal) Uç Kâeıtçı G. Scolt . CıımaHesi: Pazat 17 00 da maRIS tine. Biletler (ise ve Sander Ki. vXAN (37 22 00 . Kadıkoy) Sajtabevt OttaanbeT'den temls kın Adam P. Richard . Rt edılır. Af (Bostancı) 1 Tamam mı NEJAT UYGUR TtYATROSÜ (SeH Canım S. Alısık R. Z radebası . 27 71 86) BEY AMtKadırgalı Ali S. Gokban . R. GO VER SALATA Cumarte4KAN (36 45 S9 . Kadıkoy) A. •ı, Pazar matına 18,15; Paıartelcş vc Bamt M. Gorun R. sı hanc. her cece 21.31 ADIKOY (37 15 97 . Kadıkoy) Lo\c Storv Ali Mac Graw; R. NISA SEREZL) TOLGA AŞKI. NER TfYATROSU «SUH Cmil O'ncal • RtS Ti»t. L'M «alon . 47 18 86) CENENT |36 96 12 Kızıltoprak) NETLİK KAYNANA) Kom. 2 Sevjjılıjnin Ojunu G. Peck • RTS bölüm) Pazartesl Salı hariç • SEN (36 99 94 . Kadıkoy) tpini Persembe (Halk), Cuma, CuJ?o>nunda Bil C. Gaffajj martesi. Pazar Z1J0 • ÇarşamV Okav R. ba 1530 ögrenci • Cumartesi • ^KS (36 01 12 Kadıkoy) Sev. Pazar 18.30. Silımın Ovuntı G. Peck.RT VEMA 63 (55 10 84 Kuçukyali) TASDhLENLEB IİYATBOSO: Kristal Kanatlı Kuş J. Ken. (47 23 12) Kırmın Fenerler Salı Persembe 2W0 Çardall . RIS samba 18J0 . 21^0 Fidanaki NAR (33 06 18 Kadıkoy) KeL (Muz. Ojua. 3 perde) Cuma 21.30 ojlan R. Asvalı . R. Cumartesl Pazar 18.30 • 21.30 .REYYA (36 «6 82 . Kadıkov) El Torlda C. Eastvvood RİS • C'SKUDAR SUNAK TtYATRa SU (33 06 18) Kıvircık Pas» muzikal komedi 3 perde. Pazar. TIYATROLAR tesi haric, her «ece 21.1 S de, PaSEHÎR TİYATROLARI rar 15.00 de matine, Cuma halk HARBİYE (48 77 20) Dlkeneünü tenzilatlı «Falaka» Cocuk li Yol Oyun 3 pero>unu. Çar;amba. Cumartesl 14.31 dc Parartesi hariç, her gun Pazar MM de 2100; Pazar 15.30 Çarşamba og 5 BASAMAK TİYATROSU (47 56 rrncı • Cuma halk ffunu Ma\i .19) Şı;li t'mit Tivatrosunda Kuş Çocuk Ovunu Çarsam. Severim Öpmeği (Operet 3 ba 14 30 Pazar 11 00 de perde) F. Lehar. Salı: Persembe M KOMLPI (41 «4 ll'l) Kâtıp Cumartesi 18.00: Pazar 21,30 Cıkmazı (Ovıın 3 perde) Salı hariç, hcr çıin 21.00 Pazar ECZANELER 15.30: Perşembe bçrenci, PaBAKIRKOY Yeni (Atakoyi; Merzartesi lulk tenzilâlı. VTtH (22 01 71) . ORMAN kcz (Yeş Koyı: Evrın (Kuç. Çek ), (Ovnn 3 Böliim), Pazartesi Şıfa (Safrakoy): Emek (Osmanı;ci Omur ıKanarja): Topdemır hariç, her çün 21.00, Pazar "(Gungoren); Okan (Bah. Evl.i. Zu15.30, Salı öğrencı, Persembe hal 'Şırınevler): Merkez (Esenlerî halk çninu. tenzilatlı. Kurbağa BESÎKTAŞ: Besıktaş; Gul (OrtaPrcnses (Çocıık oyunu) Çars. kovı: Cem (Bebek): Uğur (4. Le1130 Pazar 1] 00 vent) İKUDAR. <J3 u:ı 97) KOCA StBEYOGLU Yuksekkaldırım: ZamNAN (Oyun 3 oerde) Cnma ha. bak. Fındıklı ric hergtın 21 .U0. Pazar 15.30. Pa EMINUNU: Yeni Sırkecı; Gedıkzartesi oğrcnri Prrsembe hnlk pasa Saglık Türkelı (Kurnkapı); tenzilatlı. Kcloğianın Tembetli. Bırlık ıLalelıl jcı (Çocub o\unn) Cars. 14.38 . FATIH' Y'eni Akdenız. Ozturk Pazar H 00 Bılgın, Yıldırım (Fmdıkzade): Imrahor I$;k ıSamatya): Kaıadenız \DIKÖY <J6 31 21) tlk Göz Ag. (Kuç Mu Pa ) rısı (Kom. 3 oerde) Pazartesi; GAZIOSMANPASA Yeni Halk; Salı haric. herının 2100 Pazar Huın;ct ıKuç. Koy) 15 30, Cııma oerenc! ve halk tenKADIKOY • Rıhtım: Altıjol Ba. zilatlı. Bır Varmıs Bir Yokmus ver Kızılioprak; Kopnılu (Cad. (Çocuk oyunu) Cars. 14.30 Pa Bostam Guneş ^Suadiye) KARAKOY Merkez 'ar 11.00 ŞtŞLI Huseyın Kâmil, Işık SarT4NBUL DEVLET OPERA VE BALESI Kutun Avısı To gın Nur' Merkez (Mec. Ko>): aria ıCocuk Müzk.) Bu Fis n fGuHepeı; Yeaı (Okraey.); ;un 14.^0 Hoffmann'ın Masnl Ç a " ^ an .FAN KKBULAK MrilN sk. USKUDAR Selımive: Necati BayRFZIt CE\TSE TtYATROSU (K kaıa Zafer: Zıyn Hekımhan; (Çen. M Pa^a Coruh sineması ranı ge!ko>), Alper (Ümranıye) BEYOGLU 10 BiN TON LiKiT YAGI, BU AY İÇİNDE DAGITILACAK ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Pıyasadakı margarin sıkmtısı. nı gıdermek amaeıyla serbest dövızle ıthal edılen 10 bin ton. luk lıkit yağ. bu ayın basların. da lımanlanmıza gelecektir. tlgililerin yaptığı açiklamayo gore, hukumetin verdiği yetkıye dayanarak, et ve Balık Kurumu, ılk parti olarak, 10 bin ton lıkıt yağ ithal etmiştir. General Ismail Hakkı Tekçe "Kimseye yük olmak ıstemem,,dıyor Alaliirk'ün Muhafız Komulanı kendi mezarını hazırladı Ergin KONUKSEVER • ATATÜRK'ün muhafızı Generat lımail Hakkı Tekçe, sünün değisen koşullan alünda tek çareji, kimseye yük olmadan kabrini yaptırmakta bolmuş. Atatürk'e %e onnn devrimlerine karsı bazı çevrelerin jçiristiği amansızca savasın geiirdifi üzüntü dolu günler, Atasından uıak kalan bu egki askeri, ister istemez bazı düsüncelere itclemiş bulnnnyor. Atatürk'ün tüm 19 yıl mnbafızlığını yapan bu inanç dolu eski asker, cbedî uykusuna ondan uzakta, ama onun adıyla birlikte, bn taşın altında yatacak... Büyük Kurtarıcı AtatCrk'. ün 17 Nisan 1920'den 10 Ka. sım 1938 yılına kadar muha. fızlığım yapan General îs. maıl Hakkı Tekçe «Biz ger. çek Atatürkçüler kimsey» yük olmak istemeyiz. Ata. ya bu kadar saygısızca dav. ranışların yapıldığı bu devirde bizim mezanmızı bile yapmazlar» demis ve kendı mezarını hazırlatmıştır. Atası için 19 yıl elini silâhının kabzasından ayırmadan dolaşan Muhafız Alayının kurucusu e . mekli General tsmail Hakkı Tekçe, Zıncırlıkuyu Mezarlığın da üzerinde «Atasının» adını ve Muhafız Alayının forsunu taşıyan mezar tasını kendi yetenek» leri içinde meydana getirmiştir. General îsmail Hakkı Tekçenin uzun yıllar ötesini düşünerek yaptırcfığı kabrin üzerinde «Atatürk'ün Muhafız Komn. tanı General Ismail Hakkı Tek. çe, 1892 19..» yazısı bulunmaîctadır. «Eski Asker ölmez» sözünü ispat edercesıne ortaya koyan hâlâ dınç hâlâ Ataturk'le dolu General Ismail Hakkı Tekçe, kabrını hazırlatmasıyla llgılı o . larak sunları soylemektedır: «Artık errçek Atatürkçülere saytrı kalmadı. Kimseye yük olmak istemem. O'nu dü.sünerek kabrimi hazırlattım. Atam öldükten sonra onun saflığında or taya çıkamayanlar, kaçacsk de. lik arayanlar, şitndi birer kahraman oldular. Ne yazık ki ba nlusu kurtaran, bağımsızlığa ka vusturan Atatürk'e dil uzatan. lar. rahatça toplnmnn içinde do lasıyorlar. Memleketi yönetenler onlara sadece bakıyorlar. Onnn için sağlığımda her «eyi düsündüm, simdiki yöneticilere yük olraak istemiyonım, Atamın yanında geçirdiğim mntlo jünlerin anılan bana yetiyor.» Evet, Atasının yanında mutlu yıllar geçıren General Ismail Hakkı Tekçe bu sözlerl söyluyordu ama gozyaşlannı da tutamarlan ağlıyor. ağlıyordu!. İthalata devam edilecek Margarin yağı lmalcilerine ki. losu 525 kuruştan verilecek bu yağ, Aralık ayı içinde dağıtılmış olacaktır. Bu arada, ithalata da devam edıîerek pıyasadaki margarin yağ sıkıntısının gidenlme. sı sağlanacaktır. Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlıgından Fakultemi7in muhtelıf kursulerinde çalıştırılmak uzere aşağıda sınıfı ve derecesl ıle acfetlcrı gosterılen personel alınacaktır. Sınıfı Tekmk Hazmctler » » » > > ün\anı Derecesi Adet 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 < > o GENERAL TEKÇE (ÖN PLÂNDA SOLDA) ATATÜRKLE; MECLİSTEN ÇIKARKEN TEŞEKKUR AmcamiK, Ord. Prof. Kürıü Astronoml Astronomı Atom ve Çekırdek Fız. Denel Fızık Denel Ftzık Tat. Jeofizik Tat. Jeofizik Tat. Jeofizik Fızıko Kırm a Genel Botanık Genel Botanık Tat. Jeofizik Tat. Jeofizik Genel Jeoloji Genel Jeoloji Genel Jeoloji Genel Jeoloj'i Genel Jeoloji Genel Jeoloji Radyobiyoloji Radyobiyoloji Radyobiyoloji II Zoolojı Anorganık Kımva Anorganik Kımya Hidrobıyoloıi Hidrobiyoloji Hidrobıyoloji Hidrobiyoloji Hidrobiyoloji Hidrobiyoloji HidroBftr.oloji t f/ Çidrobiyolojî" ,. . . ftidfOtıiyoloji Jeofizik Atom ve Çekırdek Fiz. Denel Fizık Tatbikl Jeofizik Tatbiki Jeofizik Fiziko Kimya Genel Botanik Genel Jeoloji Genel Jeoloji Genel Jeoloji Mineraloji ve Pet. Dekanlık Dekanlık öğrenci Bürosu öğrend Bürosu Anorganik Kimya Hidrobiyoloji Hidrobiyoloji Hidrobiyoloji Hidrobiyoloji Hidrobiyoloji Hidrobiyoloji Hidrobivoloji Genel Fızik Atom ve Çekırdek Genel Botanik Genel Botanik Mineraloji Mineraloji Genel Zooloıi Radyobiyoloji Dekanhk Dekanlık Hıdrobıyoloji Hidrobiyoloji Vasfi Raşit SEVİG'in &mmızdan ellm aynlışı dolayısı>le, sonsuz acımızı paylaşan, evimıze kadar gelerek, telgraf, telefon ve mektuplanyle bızi tesellıye çalışan, yakınlık gösteren dostlanna ve dost ve yakınlarırruza. Ankaıa Hukuk Fakultesı mensuplannın kendi hocalanna gösterdikıon içten ılgi ve yakınlığa, Sayın Ankara Vallsine, Ankara Polis KOleJi mensuptarına ve tstanbuldaki tdrene katılan Istanhul Askerl Garnızon Komutanlıgına, Muhterem Basına ve Yargıtay'a, Ankara ve îstanbul Radyo, Televızyon ve Barolan gıbi kenctini temsıl ettırmjş olan teşekkullere ve onlann temsilcilerlne en denn teşekkürlerunızi sunarız. NtLÜFER VE VEDAT SEVtG X X X X X X • X , Gcr el îdare Hızmetleri > > ı 1 > • » • > » » > » ]> 1» 1> 1 • » ı» t ] XX Yar dımcı Hizmetler > » » > » » » » » » > Aranan Sartlar t 12 Ra^atçı 10 Atolye Şeü 10 Lâborant 10 Fızıkçı Elektromk Teknisyenl n 10 Jeofızıkçi 10 Elektronıkçı 13 Elektronik Teknısjenı 10 Lâborant Lâborant 13 14 Atolyecı 10 Jeolog 13 Teknık Ressam 10 Jeolog 10 Tekmk Ressam 13 Lâborant 13 Preparatçı 10 Btyolog 14 Kalonferci 10 Bıyolog 10 Fızıkç» 13 Lâborant 10 Bıvolog 10 Kımyager 13 Lâborant 10 Kımyager 10 Jeofizikci 10 Bıyolog 13 Teknisven 13 Elektrikçl 12 Jenerator OperatSrü 13 • Kimya Lâborantı 13' Biyolojl Lâborantı 10 Kartograf 13 Elektrikçı 13 Daktılo 13 Sekreter 13 Kutüphane Memuru 13 Şoför 15 Daktilo 13 Sekreter 13 Şofor 13 Muze Memuru 13 Kıtaplık Memuru 13 Kutüphane Memuru 13 Daktlıo 13 Dahilıye Şefı Muavini 13 Memur 14 Memur 10 Sekreter 13 Sekreter 10 Sekreter 13 Daktilo 15 Daktilo 13 Kutüphaneci Avnıyat ve Levazım Me. 13 15 Sofor 16 Harfeme 16 Bahçıvan 16 Kaloriferci Yardımcısı 16 Bına «orumlusu 16 Hademe 14 Hademe 16 Gece Bekçisi 16 Hademe 16 Gece Bekçisi 16 Odacı 16 Gece Bekçisi 16 Hademe Eşim, babamız, sevgili büyuğümuz Em. Hava Tumgcnerat VE F AT 1 Arahk Şevval 12 HÜSEYİN TURGUD (Ynnge Dayı) 30 Kasım 1971 tarıhjnde aramızdan ayrılmıştır. Aziz naşı 1 Aralık 1971 günü (Bugün) Maltepe Camunde kılınacak öğle namazmı müteakıp kaldırılacaktır. AİLESt Cumhuriyet: 9847 V. 7.04 1ÎX)3 14J8 18.42 18 19 E ,>22 7.2ı 9.46 12 00 5 2ı 1 2 2 1 1 2 1 11 4 2 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 U 7 123 Sevgfl! eşira ve babamız TEŞEKKUR HAMDÎ ÖVEK' in Hesap işlemleri yeni Facit etektranih makinesiile bakın nasıi çözülür... vefatı dolayısiyle bızzat gelerek; veya telcraf; telefon Ue taziyett* bulunan; cenazeslna katılan; celfnk Kondermek ^utfunda buluaan baj^a sayut^E. C. Zıraat fiankası müdür vâ menauplarirıa: muhtererif basm ve reklam teouilcilerlne: bütün akraba; dost ve arkadaşlarımı. za tejekkür ve minnetlerimizl sayın Kazetenizln tavassutu Ile bıldırmeyl borç blllriz. AtLESt Cumhuriyet 9839 ••••••••a « ÖLÜM Eski Demiryolları ve Limanlan Umum Muduru merhum Mustafa Ozıl ve merhume Sadıye Ozll'in ogulları, Neshan Ozil'ln eşı; Sadettin Ozıl; Tarık Ozil; Tiirkân Glşek'ın kar. deslerı ORHAN OZİL 30 Kasım 1971 Salı gunu Hakkın rahmetine kavusmuştur. Cena zesi 2 Aralık 3971 Persembe günü öğle namazından sonra Beylerbeyi camıinden kaldınhp Kuzguncuk Nakkaş mezarlı ğındakl alle tcabrinde toprağa verılecektir. Tanrıdan mağfiret dileriz. Esl ve Kardeşleri Cumhuriyet 9346 VEFAT Erdek esrafından Huseyin Bey ve Pafcize Hanımın kızları: merhum Mazhar Zeytmbaş'ın kardesi, Bulent Zeytinbas ve Hüseyin Ozakkufun annelerı; Tayfun Zeytınbas'ın babaannes.: Gulen Zeytinbas'ın kayın. valdesi; Mufıt; Unal Zeytin. bas'm halalan Bedıa Zeytin bas'ın Rorumcesi 4 3 1 657 ve 1327 savılı kanunların mernurlar içln aradığı sartlan haiz olmak 2 Yanında X ı^aretı bulunanların denızde ve sahada değışık ıklım ve ha\a sartlannda çalısmağa elvprışlı sağhk ve fızik yapıva sahip olduğunu tarn teşekkullu hastane raporu ıle te\ük etmek 3 Lâborant'ann lâborant okulu veya üınversıtenın ilgıh bölümlennden mezun olmalan 4 16'ncı dereceden memurıvet içın ılkokulu bitırmiş olmak 5 Askerhkle ılışığl olmamak 6 Hıdrobıvolojı Araştırma Enstltüsünrfe çah^acak olanların (:nstitünün göstereceği her ma. halde, denız üzennde ve göllerde çalısmayı ve seyahat etmeyi kayıtsıs ve şartsız kabul etmek 7 XX ışaretlı personelin 6'mcı maddenm şartlannı kabul etmesi gerekir. 8 13 Aralık 1971 tarihınde yapılacak sınav veya mülâkatj kazanmak 9 îsteklilerın 11 Arahk 1971 tarihine kadar dllekçe ıle Dekanhğa müracaat etmeleri. (Basm 24371) 9831 Bır Facit elektronik hesap makinesî en zor hesap işlerınızi sanıyede, kolayhkl» ve sessızce halleder. İhtiyaca gore muhtelıf modelleri mevcuttur. MELEK ZEYTİNBAS 30 Kasım 1971 tfınü vefat etmiştır. Cenazesi 1.12 1971 Car. samba (BuEun) gunu ofile namazını muteakıp Emırgân camiınden kaldınlarak EmirRân aıle kabristanına defnedilecektır. Mevla rahmet eyleye. AtLESt Cumhuroet 9841 TEKNOSANAŞ. KtnkDy, Voyvoda Cad 52 jıtanbut Te!: 49I76S îlâncUık: 5676/9834 SINEVIATEK'TE BUGIN 16.30 Bır Kır Geziutisi J. Renoır . 1936 Ilal Vc Gldış Sıfır 3. Vıgo 1933 13 00 Mutluluk Pcşinde R. 'Mııllıgan • 1070 21 30 Bır Kır Gczlntısi J. Renoir • 193640 Hal ve Gidı? Sıfır J. Vigo 1933 14 00 40 İst. Lv. A. 2 No. lu Sat. Al. Kom: Bşk. dan: Sirkeci Demirkapı K.K.K. l'ğı ihtiyad için azamî 8; asgarî 5 adet Konkur atı 2490 sayıü kanunun 46 ıncı maddesının (P) fıkrası gereğmce pazarlıkla satınalınacaktır. Muhammen fıyatı azamî 20.000 asgarî 12.500 lıradır. Şartnameleri Ankara: İzmir Levazım Âmırlıklermde ye SırkecıDemirkapı'dakı komısyonda gorülebılir. İsteklılcr Ayazağa'daki Süvari Yarışma Grup Komutanlığ'ndan alacaklan Atlara aıt uygun raporları ıle birhkte 27 Aralık 1971 Pazartesi eunu sait 14.30 da Velı Efendı Hıpodrumunda bulunacaklardır. (Sa\ı 1C59 Basın 23884 9842ı Dosya No: 1970/461 ŞısliPangaltı; Dolapdere caddesınde kâm 58 pafta. 646 ada; 7 parsel sayılı eski: 212 ilft 230 kapı No. lu 1151.91 M2. sahalı halen üzerinde natamam ınşaat bulunan arsanın tarnamı ıpotek seuebile satılarak paraya cevnlecektır. İMAR DURt'MD: 30/6/1971 gün ve 333 sayılı imar durumundan: Bu jerin 9/9/966 tanhınde tasdıklı; 1/1000 olceklı; Dolapdere imar plânma tâbi olarak pıogram dışmda ve iskân sahasında bulunduğu ve yoldan bir rnıktar geri çekilerek; arsanın tamamında; yonetmelik şartlan dahilinde; catı katı veya çekme kat yapılmamak şartile; 24.50 metre yükseklikte; bitışık nızamda inşaata müsaıt olduğu anlaşılmışt;r. TETKIKAT: Pangaltı'dan Kasımpaşa'ya ınen Dolapdere csddesi uzennde venı No. su 130 kapı No. lu oto tamirhanesı ^e 124 No. lu bınalar arasında rastla\an bu yerde halen 20.00 metre derınlıkte ve parsel cepheM boyunca inşasına başlanmış betonarme karkas dort katlı; natamam bı r yapı ıskeletı mevcuttur. Betonarme doşemc ve kolonları yapılmış olup yapı halen tatıl durumdadir. Arsası bir taraftan parke kaldınmlı Dolapdere caddesı; yan taraftan henuz teşekkül etmemiş. dık ve toprak halınde Antıka sokagı ve arkadan da Bayır sokağı ıle çevrılidır. Parselın karşısmda yolun mukabıl tarafında Şahın sokagı bulunmaktaciir GAYRIMENKUL SATIŞI isianbul 10. icra Memurluğundan: KIIMETİ: Büirkjşi tarafmdan gayrimenkul tamamma 1.951.910. lıra (Bır mılyon dokuzyüzellıbirbın dokuzyuzon hradır> kıymet takdır edılmıştır. İlk açık arttırması 3/1/1972 Pazartesı günü saat 11.00 den 12.00 ye kadar İstanbul Sultanahmefte Adliye Saraymda 10. İcra Memurluğunda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebılmesı içın 1/12/ 1971 tarihinden itıbaren dairede açıktir. İlk açık arttirmada teklif edılen bedel muhammen kıymetin % 75 şinı bulmadığı takdırde en çok arttiranın taahhüdü bâki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak onuncu 13/1/1972 Perşembe günü aynı saatlerde< ve ayni yerde yapılacak ikınci arttırmada en çok arttırana ihale edilecektir. İpotek sahibi alacaklılarla dığer ilgilüerin ve ırtıfak hakkı sahiplermın haklannı faız ve masrafa dair olan iddıalanm dayanağı belgelerlc 15 gün içinde İcra Dairesme bıldirmeleri ıcap eder. Aksi halde haklan tapu sıcıllı ıle sabıt olmadıkça satıs bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Talep edıldığı ve ıki liralık posta pulu gonderüdığinde şartnamemn bir örneğı gonderüebilır. Arttirmaya ıştirak etmek isteyenlenn muhammen kıymetin % 10'u nıspetinde pey akçesı veya mıilî bır bankanm teminat mektubunun tevdıı mecburidir. Fazla bılgı edinmek ıstcyenlerin 1970/461 dosya No. su ile memuriyetimize müracaatlan üân olunur. 23/11/1971 (Basm: 7587/9823) 200.000 Metre Lâğım Ateşleme ve irlibat Kablosu Satınalınacaktır Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi Miidürlüğiinden: 1 Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif almmak suretıyle 100.000 metre lâğım ateşleme ve 100.000 metre irtibat kablosu satınalınacaktır. 2 Teklif zarflan 20 Arahk 1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Zongxıldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (E.K.İ.ı Tıcaret Müdürlüğünde açılacaktır. 3 Teklif mektuplan ayni gun saat 12.00 ye kadar E.K.I. Özel Büro Şeflığine verilmiş olacaktır. 4 Şartnameler Zonguldak'ta E.K.İ. Ticaret Müdürlüğünden Ankara'da Türkıye Komür İşletmeleri Kurumu Genel Müdurluğü Satınalma Dairesi Başkanlığmdan: İstanbulda Beyoğlu İstiklâl Caddesi Deva Çıkmazı Sümer Han Kat: 45 de TKİ Satınalma Müc* lügünden temin edilebılir. 5 Müessesemız 2490 saydlı kanuna tâbi değildir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle