25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yener SÜSOY Herve Vilard Önümüzdeki günlerde şehrimize bir başka ünlü şarkıcı daha geliyor : Herve Vilard. Bugun müzik dünyasmda adı pek sık duyulan Herve Vilard'ın bizde tanınması «Capri c'est fini» adh şarkısı ile oldu. Ve «II faııt croire en demain», «mourir on vivre» adlı ötekj besteleri ile Vilard, Turk müzikseverlerinin kalplerindeki yerini perçinJedi. Herve Vilard, 24 Temmuz 1944 müziğe karşı derin bir his duyılında Paris'te dünyaya geldi. yuyordu. Bu yuzden okuldan îki yaşmdayken anne ve babası da kovularak. tekrar öksüzler tarafından büinmeyen bir neyurduna dondü. Müziğe karşı odenle terkedildi. Küçük yaşta lan ilgisi bir çığ gibi büyümüşyetimhaneye dıişen Vilard'ı 15 tu. Dayanamıyordu artık. Gdzyaşına gelinceye kadar kimse aleri dolu dolu yurt müdürüne rayıp sormadı. Günlerden birçıktı. saatlerce yalvardı, yakargün bir arkadaşı zjj'aretine geldı. Sonunda mudürun aracılığı di. Beraberınde Becaud ve Daile bir plâk şirketi ile anlaşmalida'nın plâklarını da getirmişti. yı becerdi. llk plâğı olan «Une Bu plâkları dinledikçe, içınde vonix qui t'appele» 12.000 sattı. Bu rakam başlangıç için çoktu bile. Vilard daha ıvi piâk yapabilmek arzusu ile yanarken, şirketin müdürü kendisini tatil için Capri'ye gondereceğın: söyiedi. Genç şarkıcınm kafasında birden simşekler çaktı. Rüyasında bile görmediği bu şehir için bir beste yapacaktı. Yaptı ve «Capri c'est fini» 300.000 den fazla satıldı. Bu duygulu bestesi ile adı müzik dünyasında yankılanmaya başladı. Artık sıkıntılı günler uzaklarda kalmış, mutlu gunler başlamıştı. Durmaksızın yeni besteier, yeni melodiler peşinde koşmaya başladı. Bunlardan en unluleri şunlar : «Cn monde fait pour nous», «Fais la rire», «J'ai envie de vivre avec toi», «Moarir on vivre», «Pedro». ÖZELLİKLERt • Barcu : Aslan • Saçları : Siyah # Göcleri : Kahverengi • Boyu : 1.70 m. 9 Beğendigi şarkıcılar : Christophe, Adamo, Françoise Hardy. Gılbert Becaud • Beğendifi toplnlnklar : Rolling Stones, Moody Blues # Beğendiği mözisyen : L015 Armstrong % Beğendifi film : «West side story» • Befendiği CHARLES AZNAVOUR araba : Mustang, Tnumph. • Charles Aznavour geçen haftanın sonunda Las Vegas'da Isveç'li UUa Thorself ile evlendi. "Yer Demir, Gök Bakır,, prova ediliyordu... Röportaj SELMİ ANDAK Dormen Tiyatrosunda yeni oyunun provası yapı lıyordu. Ama bu öyle pek alışılrruş provalara benze miyordu. Salonun atmosferinde olağanın üstünde bir hava vardı. Yöneticisi, yazan, oyuncusu dekoratö rü ve kostümcüsüyle bırlikte çok hareketli ve her kesin çaba sarfettiği bir durum görülüyordu. Bir kaç gün sonra oynanmasına başlanacak olan Yaşar Ke malin romanından Nihat Asj'alı'nın oyunlaştırdığı. Haldun Dormen'uı sahneye koyduğu ve Ahmet Yü rür'ün müzlkleştirdiği «YER DEMIR GÖK BAKIK» piyesinin provasıydı bu... Haldun Dormen, sahne bilgisı, den önce sanatçıiarın içten bağ titizliği, çahşkanlığı ile sanki her landıkları bu çalışma, şimdiden zamandan daha zor bır işe seve gtıven verıyor Hattâ görülen kaseve sanlmanm ciddiyeti ve özelrışıklık, aksıne başansının anahlikle sinirliliği içinde, oyunda otarı da olabihr!» lup biten en ufak bir detaym sahROMAN VE OYVS nede yerine oturması için sa#a so Gazetemizde evvelce yayınlanla sesleniyordu: »Bu tempo ile mış olan bu romanı, Yaşar Keornanmaz bu oyun çocuklar!». mal 1961 de yazmaya başlamış.. «Salihin çıkışından sonra Nisa Geçen mevsim Nihat Asyah tarafirecek..», «Bu arada elbiseler defmdan bir perdelık olarak oyunğişecek.. (Vakit yok sesleri) Billaştırüan bu eser «Czım Dere» mem nasıl de|iştirirseniz değiştiadıyla «Uluslararası Kü'.tür Şenrin!» Hattâ geciken bazı antreler ve normal aksamalar karşısmda: «Karmakanşık ettiniz her şeyi!» dedigı bile duyuluyordu Haldun Dormen'in. Ve yönetici bazı arahklar için, Yaşar Kemal'den bir kaç cümle yazmasmı isteyip de Yaşar Kemal kaîeme sarılıp sayfalar doldurmaya başlayınca, yönetici dayanarnayıp: «Yeter, yoksa yeni baştan piyes mi yazıyorsun!» deyiverdi. 16 Ocak 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Nazım beyin evindeki evrak Nazım beyin evinde yapılan arama sırasmda bulunan evrak arasında Yavuz ve havuz işlerinden başka diğer bazı işlere ait evrak ve belgeler elde edildiğı söylenmektedir. Bunlarla bazı kimselerin ilgili olduklan da meydana çıkarılmıştır. Arama sonucunda bulunan bu belgelerin mahıyeti Ankarada Encümen tarafından tetkik edildikten sonra açıklanacaktır. çok benzemektedır. Papasın çaldığı eser ıade edılmıştir. Bugun müzemizdedır. Esatın çaldığı bu eser Paris'te bir antikacıya 1' bin franga satılmış, antikacı da eseri Louvre Müzesine göndermiştir.» Antikacmm 20,000 liraya satmak istediği bu eser, Louvre Mı 7esi Müdurü tarafından bizim Muze Müdürü Halil beye biı mektupla bildirılmiş ve olay bu suretle meydana çıkmıstır. Şimdi bir Musevî olan antikacı eseri iade edebıîmek için hiç değilse aldığı fiyatı, yani 17.000 frank istemekte, müzemiz de bu parayı veremiyeceğini bildirmektedir. Müzeden çalınan eşya «YER DEMİR GÖK BAKIR» liği Armağanı» m kazanmaştır. Ya şar Kemal bu oyun için: «Oyunculan beğenmiş, fakat romanımuı atmosferini bulamamıştım!» diyor. Şimdi ise gene Nihat Asyah bu romanı bütünüyle 3 perde olarak sahneye uygulamış. Bu romanda ve pek tabil oyunda: «Korkuya düşmüş insanların, kendi kentiilerine sanlacak bir dal yaratmaları» ana • teraa olarak işlenmektedir. Bu «evrensel» tema, oyunovunundan bir sahne.. da: Korkuya kapılmış ve sıkıntıya düşmüş köylülcrin znrla bir evliya yaratmaları konusu etrafında gercek biçimde ortaya konmaktadır. Yaşar Kemal: «Bu bir Allegorik eserdir. Ve Cin'in, Korku'nun ve Diktatör'ün allegorisidir. Ama bu allegori'yi etli, canlı insanlarla vermeye çalıştım. Sembollerle değil!» diyor. EVRENSEL KONU Haldun Dormen'e bu oyunu ne bakımdan önemli bulduğunu ve tiyairo sanatı yönünden de ne gibi bir yenilik getirebüeceğinı umduğunu sordum: « Günümüzün oyunu olduğu için önemli buldum. Konusu köv de geçiyor ama, aslında hiç köy oyunu değil. En önemlisi, yirminci yüz yılı saran büyük korkular (Atom, savaş. hastalıklar, karışıklıklar v.b.) gibi piyesin de esas anlamının «korku» etrafmda toplanmasıdır. Oyundaki «Adil» in korkusu hepimizin korkusudur Osfelik. Demek ki oyun «evrenseldir.» «Tiyatro sanatı bakımından ise: Eski Grek tiyatrosunun bir ta kıın özeDiblerini modernize ederek, aynı zamanda kövleştirerek ve Türkleştirerek bu oyunda kullanmak imkânını buldum.» i 5 :r Dün ajans haberleri, îstanbul muzesindeki Hıtit eserlerinden bır taş ile baeı eşyanm çalındığını ve bunu calanın da eskiden müzelerde memur olarak çalışan Esat Nasuhi isminde birmin olduğunu bildiriyordu. Müze MuSavcılık tarafından Akşam Ga1 durü Halil bey kendisiyle görüzetesi aleyhine açılan müstehşen bir muhabinimize şu bilgiyi çen neşriyat dâvasımn dün 3 ünvermiştir : cü Ceza Mahkemesinde gorül «Çalınan parça, 25 santimesine başlanmıstır. Hikâye yametre yüksekliğinde topraktan zan Vâlâ Nurettin bey, «Fadime bir levhadır. Czecinde hattı mıhî denilen çi%ri yazısı ile Hitit Kız» hikâyesinin ahlâki olduğulisanından yazılaı vardır. Mü nu ve bilhassa ahiretlik diye ahım bır eserdir. Bunu çalan Es iınan kızlann aleyhindeki îikirki Şark Eserleri Müzesi raenrarleri açıklamış olduğunu soylelarmdan Esat Nassuhî isminde birisidir. Bu adam Mısıra göç e mistir. Bir hikâye yazan muhakeme ediliyor Işte bütün bunlardan bu provada kendime göre vardığım sonuç şu ki: «Bu oyun her halde iyi vürüyecek. . En ufak unsur üzerinde dikkatli duruş ve her şey den muteber bir zatın oğlu, itıbarlı bir aüenin çocsjğudur. Ken disi Asur lisanı uzraamdır. Onu Paris'te tanıdım. tlminden istifade edilmesi için bızraya getirttim. Müzeye tâyin ettirdim. tki sene çalıştı. Maaşının. azlığından sikâyet ederek istifa etti ve Paris'e döndu. Bu çatznan parça uç scne önee Fransız papasınm raldıeı D?rca rteŞilriir. fakat ona Akbaba dâvası bitti Akbaba ve Yeni Kalem gazeteleri aleyhine açılan dâva sona ermis ve sorumlu müdürü Yusuf Ziya bey tecil edilmemek üzere bir sene dört aya mahkum edılmiştir. Yusuf Ziya bey ile veküi Avukat Sadı bey kararı temyiz edeceklerini söylemişlerdir. BİR YAZARIMIZIN ROMANI FRANSADA FİLME ALINACAK Iskender Fikret Akdora'nın yazdığı «Diinyanın Öpfiiğü Kız» adiı romanı Fransızca'ya çevrilerek Pariste Fransız sanatçıları tarafından filme alınacaktır. Senaryosu nu lskender Fikret hazırlamaktadır. lskender Fikret Akdora 1945den bu yana önce Hâtıralar Şehri, Renkli Sıirler, Gün Sonu, Arakonda. Kubbe Altı, Ağda Birşey Yok. Deli Dünya, İnsanlar Arasında, Kantaşı. Vega, Acı Gök adJı şiirieN ile tanınraış: Etonyanın Öptüğü Kıı» adlı romanını 1966' da yazmıştır. Ayrıca Gezi notları, denemeler ve yazılar yazan Iskender Fikret yayınlanacak dört roman ve «Azrail Zincirde> adlı bir piyes de yazmış bulunmaktadır. 11 fttiOJfl AftASfND* Z Yeni çıkanlar: 5 • Should a man cry < * * ) ••• = That loving feeling ( * * ••> = THE HONEYCOMBS (Pye) = • II pontille ( • * • ) Seramıkie karıkatür „ Sergisi bugün açılıyor Bu a'.legoriyi modern tiyatroya uygularken sembolik anlayış la mı, yoksa başka biçimde mı sahneye koyuyorsunuz? « Provada da farkına vardınızsa, hattâ koroda klâsik Grek korosu tarzı uygulatnama rağmen, oyunda bütünüyle gerçekçi bir hava vermeye çalıştım. Sadece gerçek hava içinde, yer yer stilizasyonlar yapılmaktadır.» «YER DEMİB GÖK BAKIR» da Erol Keskin, Nisa Serezli, Turgut Bora'.ı, Metin Serezli, Salih Güney, Zeynep Tedü, Guler Kıpçak, Nevra Şirvan, Hüseyın Kutman. Hadi Çaman, Yüksel Sözem, Göksel Kortay, Erdal Özyağcılar, Aydemir Akbaş ve diğer sanatçılar olmak üzere geniş bir kadıo rol almış. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurıımu Genel Müdiirlüğündpn 1 İstanbul'da Merkezefendi yurt sitesinin kütüphane idare öğrenci teşekkülleri ve revir bloklan inşaatı, birim fiatı esasına göre, kapalı zsrf usulü ile eksiitmeyp cıkarılmıştır. 2 İşin tahmini kesâf tutan, 2.142.2293 TL. (İkimilyonyüzkırkikibinikiyüzyirmidokuz Iira otuzdokuz kuruş) olup, gecici teminatı, 85.689,18 TL. .(Şeksenbeşbinaltıyüzseksendokuz lira onsekiz kuruş) tur..,, 3 Öıale 20 ocak 19Ç7 cuma gür.üsaat 15.30 da, Ankara'da Yenişehir Tuna caddesi 25/8 numaradaki Genel Müdürlük İhale Komisyonranca yapılacaktır. 4 Bu işe ait ihale dbsyası, Ankara'da Genel Müdürlük İhale Komisyonu Baçşkanhğı i!e, İstanbul'da (ŞehreminiArpa Emini mahaHesi Millet Caddesi No: 2/2) Yurtlar Mü'dürlüğünde mesaî saatleri dahilinde görülebilir. 5 İsteklilerin, Baymdırîık Bakanlığmdan, tatil günleri hariç, ihale tarihinden en peç üç gün önce alacaklan yeterlik belgesivle 1966 yılı Tîcaret Odası belgesini tekllf mektuplanna eklemeleri şarttır. 6 Geçici teminatm Geneî Müdürlök veznesine yatırıldığını bildirir makbuz veya banka teminat mektubu, teklif mektubuna eklenecektir7 Teklif mektuplannm 20 ocak 1967 cuma günü saat 14,30 a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilnıesi veya belirli saatte Komisyonda bulunacak şekilde posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi şarttır. Postada gecikme kabul edilmez. 8 Kurumumuz 2490 sayüı kanuna tâbi olmadığından, ihale5T yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm : 25122 A 16438/6001 = (•••). E S E'Friste doversti Lasciare. = LOIISELLE (Rca) = • Una casa in criır» al mon Dunya mızah ve plâstik sanatlar alanında «SERAMİK'LE KARİKATÜR» u bırleştırecek j'epjenı bır buluşu getırmış olan değerli karikaturist SEMİH BALCIOĞLU'nun sergisi 16 Ocak Pazartesı gunünden 31 Ocak taııhine kadar, hergün saat 1311 arası Beyoglu Şehır Galerısinde yer almaktadır. Bu önemli sergı. Semih Balcıoğlu'nun üç yıldanberi büyuk ilgiyle karşılanan «Seramik'le Karıkatür» Sergilerinin devamıdır. Bu yılki sergı, geçtiğimiz ay Ankara'da da açılmış ve geniş yankı uyandırmıştı. Semih Balcıoğlu'nun sergisi sanat çevrelerinde mevsimin önemlı sanat olaylarından biri sayılmaktadır. do (••). E Mevsim bahar ( * •• •• * ) = MINA (Rtfi) = HAFTANIN LİSTESİ j= < ) Reach out 111 be there T E (Fout tops) E © Mellow, yellow (DanoE van) 3 (3) Little man (sony and = cher). = (î) C4line (Hugues Autray) E © I can't control myself E (The Troggs) = E E E ^ = S E Ş jj = E E ş j= E E E E E E E E 5 = E E jj Z E E z = E E E E E E E E E E E = E E E = E • I CANT CONTROLMYSELF [Soz ve müzik: Reg Presley] Baba bababababa ba ba I can't stand still 'cos yo've got me goin' Baba bababababa ba ba Your slacks are low and your hips are showin' Baba bababababa ba ba I take you girl as you're standing there Your low cut slacks and your long black hair Don't want you goin' round with no one else Cos when I'ra with you I can't control myself Defence is down and you've got me shakin' Baba bababababa ba ba You've got me so that my nerves are breakin' H you knew me like I know you girl Your knees would bend and your hair would curl You make me move yeh like no one else and when l"m with you I can't control myself I've got this feeling that's in side of me It makes me thüık of how things used to be It makes me feel alright When I'm with you at night and we love and we love Baba bababababa ba ba You fill me LO with this big temptation This kind of feeüng etc. Baba bababababa ba ba. And I'm O.K. when I'm here wıth you I do the things that you want me to but do these things a for no one else but when I'm with you I can't control myself (Troggs topluluğundan dinli ANTOINE • Fransa'nın ünlü beatnik şarkıcısı Antoine önümüzdeki günler içinde dünyaevine girecek. Gelinin adı eski nişanhsı Karin defü, Joelie. Genç kızlar Zuhal Tan'ın mezarını ziyaret etli SAKARTA Yüze yakın Sa karyalı genç kız 1966 '.emmuzunda Sakarya nehrinde boğularak ölen artist Zühal Tan'ın Yorgalar rnezarlığındaki kabristanına giderek havram zıvareti yapmıs lardır. Genç kızlar Zuhal Tan'ın zaman«ız ve feci nlumunden üzun tu duyduklarını hjlirterek, «Henüz baharında iken ölen s;cııç ve güzel artistimizi k»!?ristanında yalnız bıraknıavaca;;i7» demişlerdir. Zuhal l a n . "1'31 r.ıımaralı mezarda sev<;ı!!5i K,.v. han Berker ise 2230 numaralı mezarda yanyana gomjljdurter. ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ D Ü N Y A SINEMASI w * m r * m m m m m m m m m m NEŞELI GÜNLER SOl'ND OF MUSİC F İ T A Ş SİNEMASI KANU SAVAŞ MEYDANI SON OF THE SÜN RENKLİ SİNEMASKOP MARK FORSTER MONTGOMERY WOOD ANNA MARİA PAGE Zengin tarihî dekorlar arasında geçen çok heyecanlı ve hareketli bir fılm SALI matinelerden itibaren. «f * RENKLİ SİNEMASKOP JULİE ANDREWS CHRİSTOPHER PLUMMER ELEANOR PARKER Bütün dünyada gördüğü büyük ilgiyi memleketimizderiegörmüş ve İKİNCİ ZAFEB Haftası başlamıştır. * * ReklâmcUık (229) 589 Atlcıs Sinemasında Bugün Suareden İtibaren SONNY 4.ND CHER • Sonny and Cher ikilisinin söyiedikleri «Little Man» adlı şarkı son günlerin en sevılen melodilerinden biri. «Küçük adam» Fransız plâk listelerinde de durmadan yükseliyor. Aym şarkı Almanya'da 4. durumda. • Erol Büyükburç Anadolu turnesinden dönerek şehrimizdeki ünlü bir alaturka gazinoda programa çıkmaya başladı. Büvükburç'un repertuarında özellikle yeni arranjmanlan yer ahyor. • Çeşitli şarkıcılann ve topluluklann en son şarkıları şöyle: Kinks: «Dead end street», Sandie shaw: «Think sometimes about me», Alan Price: «Willow weep for me», Sonny and Cber: «Living for you», Mama's and Papa's: «Dancing ın the streets», Los Bravos: «Going now here», Monkets: «I'm a believer». Renkli tngilizce Sinemaskop Nerede • Ne zaman • Ne var • SINEMALAR B E Y O Ğ LO AS: (47 63 15) tÇılgınlar Batakhanesi» ATLAS: 144 08 35) «Cengiz Han» DÜNYA: (49 93 61) tNeşeli Günler» EMEK: (44 84 39) tDunya Kadıruarı» FİTAŞ: (49 01 66) «Çılgınlar Batakhanesi» İN'Cİ: (48 45 95) «Karanlıklar Meleği» (T.F.) KERVAN: (4S 04 23) tCibaü Karakolu» ( T J . KONAK: (4S 26 06) «Ca suslanı 1ÂLE: '44 35 95) ^KaranIıklar Me.'eği» fT.F.) SİNEMATEK: (49 87 43) 18.45'te «Sıradan Fasizm > SAHAY: (44 16 06) «Kivieraiı LEVENT: (63 55 39) «Ka ranlıklar Meleği» LÜKS: (44 03 80) «Boğaziçi Şarkısı» 1TJ.1 RÜYA: (44 90 07) «İntikam Kılıcı» SİTE: (47 77 62) tNeşell Günler» 5AN: (48 67 92) «Kaatiller de Ağlan ( T J . ) YENI A R : (49 64 72) « A I Cengiz Han (Cenghız Khan) STEPHEN BOYD JAMES MASON OMAR SHARIF Seanslar: 12.00 2.15 4.30 6.45 9.15 ULÜSFİLİM Rada4 Reklâm: 36 601 Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından ClNSİ Keşif bedeli Geçici teminatı 2240, lira 2441,55 • 1 Çocuk Bakım Yurdu ikılı ik 29 864,40 iira roali ınsaatı 2 Çocuk Bakım Yurdu soğutma 32.554,00 » tesisatı E yornz.) Hikmet Makaracı (Ankara) : Adını verdığiniz şarkıların adreslerım yayınladık. İstedığiniz «Esperanza» ve «Ami, aroi» adh şarkıların güftelerir.i yayınlamamız bugün için mümkün değil. Her iki melodı artık çok genlerde kaldı. Şahben Sarı (Şişli) : Kar.at Gur sehrıroizdeki bir gece klübündedır. Evlı olup yakında bir de bebek beklemektedir. S. tnceofln (Fındıkzade) : Sylvıe Vartan'ın su sıralarda Fransa lıstelenndekı şarkısı «Ballade pour un sourıre» adını taşımaktadır. Sbzunü ettiğiniz topluluk Equipe 84» dür. Osman Karataş (Beyazıt) : «Reach out 1 1 be there» adh *1 şarkıyı söyleyen topluluk, Four Tops'dır. Danovan'ın son şarkısı İstanbul Radyosu'nun plâk listelerinde sık sık dinlediğiniz «Mellow. yellow» dur. Genç Kartallar (Beşiktas) : «I'm a boy> şarkısını yeni bir topluluk olan <Us who> soylemektedir. 1 Dıyarbakır Çocuk Bakım yurdu bahçesi arsası üzerinde inşa edilen ıkili lojmanın ikmali ınşaatını ve yurt binasının içindekı soğuk hava deposunun soğutma tesısatımn yaptırılmasını 2490 sayüı Kanunun 31. maddesı gereğince kapalı zarf usulü ile 24/1/1967 tarihli salı günü 10.30 da özel Idaredekı Daimî Encümen Odasmda toplanacak Birlik Encümem tarafından ihale olunacaktır. 2 Bu işe iştirak edeceklerin Baymdırlık Bakanlığından almıs olduğu (C) grupundan en az bu isin kesıf bedelleri kadar göstenr belgeyı dılekçelerine ekhyerek ihale tanhınden (3) gün evvel Vilâyet makamına müracaatları ile yeterlik belgelenn alınması gerekmektedır. 3 Şartnameyı görmek istiyenler tatil günleri hariç her gün mesaı saatleri dahilinde Birlik Bürosunda görebilirler. 4 Ihaleye ıştırak edecek olanlar 1966 yılı Ticaret Odası vesikası, rauvakkat teminat mektuplarına, usulü daıresınde hazırlanmış Teklif Mektupları ile birlikte ihale saatinden bır saat evve] Komisyon Başkanlığına vermelen lâ?:ım^ır Postada vâkl oîacak gecikmeler nazara alınmryacaktır. Keyfiyet ilân olunur. tın Yılan» TKNİ MELKK: (44 U 89) «Nesell Günler» BSRÜDAB rtYATKUSU2) Kel Oğlan CEZZAfl «oplulogu (Elharo (36 55 11) »İîffüzar» n riyatrosuml» M S 38) RENK: (21 15 25) «Bağdat remsl) eünleri Her •Palto» Pazartesl 18.15 v« Süıirbazı» eön «aat 21 Pazaı saat aiJO, a i ı 18.151» SIK: (22 35 42) «KaranlıkTEPEBAŞl rtYAlTİOSUNDA 15.30 da matlne «Ben oiı sadınım» Perşenv lar Meleği» (44 21 57) rÇatalu Köy» Çocuk Temsillert be, Cuma. Curaartesı Pazaı VENt (BaKırköy): (716826) (Çarşamba, Cuma, Pazar, (Yofcsullaı Parki) ıs.ıs Cuma li'le I) Maça Ası, 3) Hz. Pazartesl saat 21. Pazar Çarşamba saat 14JJ0. MOCAP OFLUOÖLO Muhatnmed» saat 15.30 da pazar saat 11 de. HOSö! «Katrtüa Clceğl» rENÎ: (SEH.) {22 58 92) SEHIB OPERAS1: (44 79 58) tSTANBOX itYATBOSU: (49 56 32) (KUcük Sahne) ıÇılgınlar Batakhanesi» (T«?t>et>as! Tiyatrosu) (44 22 36) Enantaru BendePazartes) oarie ö a gece TEMAZTEPE (71ti518) «Rigoletto» Salı, Perşemduı (Heı gün 21J5 Çar 21.15 te. Çarsamba. Cumaı «Cengiz Han» be. Cumartesi 21 de, Salı çamba. Cumartes) pazaı tosl. Pazaı 17 de matlne 18»de 15 te matlne. Pazartesl tem OT.Vİ ORAZ rtYATROSü KADIKÖT rENI K.OMEDİ mfATBOsi! yoktur. 144 M 02 ı Kartal TekmeATLANTTK: (55 43 70) «Bir SUNDA (44 04 09) cHissei KENT OYlTNCVl>ARl: sl «Cumartesi 18 de oaAşk Gecesı» Şayla» Çarsamba Per(44 S6 «S> «FAOtK KIZı zar 1S »e 18 de oazar ÇELIKTAS: (Maltepe) (53 şembe Cuma saat 21 Cu Çarsamba oarlç heı gün ^ İH ve «1 30 da) 35 07) «Alnn Kupeler» martest saat 1530 da mau. 18'de Pazartesl 18 ve 21.15'de Habaöaro Sıoırı (ÇarKADKÖY: (36 48 24) «5asne (Nuhun Gemlsl) C u KARACA ITYATRODA: samba, Perjembe »e Cukın Baba» martesi • Pazaz • Pazar(44 54 03) eDemirel'e S8ylema 18 de> OPERA: 136 08 21) cFabritesl Saat 21. Pazar Saat rlm» Pazartes) naric heı »k BDIJVAR rtYATROSU): kanın şöförüj 1530 matlne sam 21M da Taleöeye Cu(21 76 (B) AzİJ Sasmacı ÖZEN: (36 99 94) «KaranHENSİL GKETtL martesl Pazaı baric beı akKenan 8Uk* Hazartesi Ha. hkiar Meleği» (Çocuk Oyunu) ssm haüta cuma afcsamları riç, her gün 21.15 te, REKS: (36 01 12) «ÇapkmÇarşamba 14.30. Pazar tenzilâUj. Çarşamba. Cumartesi. PaIar Kralı» saat 11 de , DORMEN TtYATEOSU I zar 16.15'te «Minik EtekSİNEMA 6 3 : (55 10 84) FATIH riYArROSIJ (22 01 71) (44 97 36) cBugiiD Git yaliler», <vGarip Hisler» Suarede: «Pinokyo» çocuk temsilriD gel» Salı Persembe, ARENA ITYATROSU" ^Kaybolan Aşk» leri Çarsamba 14.30, Pazar Cuma Curaartesı. pazar (49 84 19) lAnastasva» «Kazablankanın Esrarıı 11.00 de 21.15 t», Cuma ı."CumartePazartesl hariç, ner gün SUNAR (36 03 69) lArizosi, Pazaı 15 te tÂşşk». cCanavar Sofrası» Hergün 21 21.15 te. Çarşamba, Cuna Silâhşorleri» ÇarsamDs 18 • J1.15 te, « Pazaı 1SJ0 da Pazartesl martesi Pazar 18'de Perşembe İS te. SÜREYYA: (38 06 82) cPemgunlerl oyutı yolrtuı GEWAJ» TTYATROSU: AZAK: (GdnOı O'Ttı uazanbe Penter» ZEYTİNBURNü TtYATHOfer özcan) (23 (a 461 ıSülüFEZA: (36 35 84) «Biraz SU: tUmut Çeşmesi» (49 31 09) YOLCU Het maD Bacanak» (Pazartesl Kuî, Bıraz Duman» Çarsamba saat 14.30; gün ! U 0 ÇarjamDa 18 de, har1« oeı gece 21.15 CarLALE: (OsltUdar ı30 f l 86) Cumartesi saat 21. Pazar Cumartesi Pazat 13 te. fauıba. Cumarterl Pazaı GÜUÜ2 SUBURİ • ENGÎN «Cibali Karakolu» saat 11 de. 16.15 re marınn TİYATROLAR f f S IA NBD L Lîizumlu Telef onlar Devlet Demlryollan Haydarpaşa (36 04 75) Sirkeci (27 00 50) Denizyollan) (49 18 96) (Tatil gunleıi (44 02 07) Sehir Hatları: (44 42 83), Türk Hava Yollan Bilet Satışı: (44 47 00) (Danışma: (44 02 96) (Hava alanı (73 82 73 73 84 40). İllkyardım Hastahanesi: (49 30 00). EYÜP, Şukran, Yeni (Sağmalcı lar). Ümit, Alibeykoyü FATIH: Çarşamba, .Sevim; Yeni Şifa, Oğuzhan, İmrahor Işık, Fazilet GALATA: Yeni Karaköy GAZIOSMANPAŞA: Cumhuriyet, Hurriyet KADIKÖY: Halk, Hasanpaşa S a ğ lık, Kuşdılı, Çığdem, Çiftehavuzlar Tanyer , KASIMPAŞA: Piyale SARIYER: Mete, Yeniköy ŞİŞLI' Harbiye, Hüseyin Kâmil: Işık. Mithatpaşa. Kemal ÜSKÜDAR: Ahmediye, Bağlarbaşl. Ziva Hekimhan ALEMDAH: (22 36 83) «Boğaziçi Şarkısı» BULVAR: (21 35 78) «Boğaziçi Sarkısı» İPEK: (22 25 12) «Cibali Karakoluı GÜNEŞ: 1) Btraı Kül, B i ra2 Oüman; 2) Sılâbların Kanunu KULÜP: (22 72 77) «Boğaziçi Şarkısı» MARMAP.A: (22 38 60) cİkl Kafad&r Gangsterlere Karşı» MELEK (Eyttp) (21 58 78) NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: Caner, Yeşilkby Is . tasyon, Kuçükçekmece BEŞİKTAS: Akaretler, Yeni Şifa, Arnavutköy, Gül BEYOĞLU: Ege. Tokgöz. Itır EMLNÖNÜ: Esnaf Emek. Sureyya AK=:»RAY HALK rtYATROSU (44 16 56) «Sam Rüz gârları» her gün 21.15'te Çarşamba. Camartesi, Pazar 16.15 matine AKSARAY KÜCÜK OPERA (2157 22) tBakanlık Araba. «ı» Vahl ö ı roplulugu (Suare 21 15) Cumartesi Pazaı Çarsamba gılnlerı matine 15.00 Neiat Uygut <e Arkadasları ıPasavs Söyleıim» her gun 18JI0 Pazartesl 21.15 ORAI>Oft! O riV 4 IH'I<511 (49 49 35» «Noktacık» Salı, Perşembe. Cuma 15 OO'te «Evlllih ünlabıı Pazartesl hartc neı gece 21.30 da
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle