24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 16 Ocak 1967 SAHİFE ÜÇ DI De GaulleKiesinger görüşmeleri sona erdi ABERLER Paris Bonn ilişkileri yeniden gelişiyor ransa Curahurbaşkanı De Gaulle ile Batı Almanya Başbakanı Kurt Georg Kiesinger arasında Paris'te iki gundenberi yapılan gorüşmelerden sonra Alman heyeti çevrelerın den ileri sürülen görüş şudur: Fransa ile Batı Almanya kendi lerini yeniden imtiyazlı dostlar sayabilirler. Aynı çevrelerden ileri surüldüğüne gdre. bu temel zorunluluk, 1963 te irr.zalanan Fransız Alman antlaşmasmın temelinı meydana getiriyordu. Aradan ge çen sure ıçinde bu temel gözden kaybedılmişti. Fakat sonra, Fransız Alman gorüşmelerinde yeniden birinci yeri almıştır. Bu çevreler, Kiesinger'in, iki ülkenin çıkarının, baska ülkelerden, meselâ Sovyetler ya da Amerikadan çok birbiriyle işbir liği yapmalarında olduğunu biz zat söylemiştir. Böylelikle Alman heyeti de, Fransız Alman antlasmasının «Yeniden hayata kavuştuğu» yolundaki sözlerine katılmaktadır. Alman heyeti çevreleri, ayrıca, pans ile Bonn arasında temelli gorüş aynlıkları bulunmadığını ileri sürmektedirler. Batı Almanya Başbakanı Bonn 'a hareketınden önce Alman gazetecileriyle yaptığı bir sohbette, bu görüşün aynı zamanda Amerikayla olan ilişkiler içinde geçerli bulunduğunu söy lemiştir. Kiesinger, bu sohbette şunları söylemiştir: « Şüphesiz, Fransızlar ile Almanların VVashington karşısındaki tntnmları ayrıdır. Ancak Fransa ile Almanyanın ortak bir bedefleri vardır ki. bn da Birleşik Avrnpadır. Bo hedefin, biç bir Amerikan aleyhtarı yönfi yoktnr. Amerikanın da böyle bir Avrupanın kuroluşunda çıkarı vardır.» Aynı çevreler, General De Gaulle'ün programının, yani «Gerginliğin azalması, anlaşma ve işbirliği» nin, Batı Almanyadaki yeni hükumetin de progra mı olduğunu ileri sürmektedirler. «Kosigin Reformu nun kapsamı genişletiliyor OSKOVA Sovyetler Birliğinde 1965 yılı sonunda «Kosigin reformu» adı altmda uygu lanmaya başlanan yeni ekonomik yönetim düzeninin kapsamı içine, artık sadece tek tek teşebbüsler değil, endüstri kollannm bütünü girecektir. Böylelikle 1966 yılında $73 iktisadi teşebbüste uygulanan yeni ekonomik yönetim 196? de çe şit'.i kollarm bütününe uygulanacaktır. Bilindiği gibi bu yeni sistemde teşebbüsü yönetene geniş yetkiler tanmmaktadır. hadiseler arasında nwwı P a n o r a m a s ı Neler Mehmet Barlaı oluyor, neler? M MaoÇeTungvedüşmanları Topla hepsini bir araya Kâinatı biitün tozlanndan temizle İnanmazsan eğer Sen de sil gözlerinl Ve sadece bekle... Yukarıdaki şiır bir edebiyat antolojisinden değildir. Bu, geçen günler içinde Pekin'de, Kızıl Muhafızlar tarafından yapılan nümayişlerde taşınan pankartlardan ahnmıştır. Mao Çe Tung'un «düşmam yok eünek ıçın gösteıdiği yol lardan sadece birisidir. Mao yol gösterirken böyle melodili, teşbihli cümleler kullamr ve zararsız hale getirmeyı değil, «yok etmeyi» tavsiye eder. F (PARİS (a.a.AP) Gericiler Ölüm tehlikesi geçirdi Güney Vietnam Başbakanı Kao Ki, Saygonun 50 kilometre güneyinde üslenen Avastralya ve Yeni Zelanda birliklerini ziyaret ederken, ölüm tehlikesi atlatmışür. Vietkong beklenmedik bir top ateşi açınra, muhafızları Başbakanı yakındaki bir sipere itmişlerdir. Resimde. badireyi birkaç çizikle atlatan Kao Ki siperden çıkarken friilüyor. 4,000 Amerikalı profesör Johnson'dan bombardımanı durdurmasını istedi New York (a.a. APRadyolar) raerikadaki 83 üniversiteye bağlı 4,000 den fazla öğretim üyesinin imzasııu taşıyan şu ilân «New York Times» in dünkü sayısında yeralmıştır: «Bay Baskan, bombardımanı durdurun > Başka bir sayfada ise, «Amerikanın Vietnam siyasetıni inceleven Hukukçular Komitesi» admı taşıyan bir grnp hnknkçnnun verdiği ilânda, «Devletlerarası hukuk konusunda otorite sayılan Amerikalı hukukçuların Başkana cevabı: Amerikanın Vietnama müdahalesı kanun dısıdır» denmektedir. Birinci ilânı hazırlıyanlardan Harvard Ünıversitesınden Hılary Lutnam, «Bu ilânı, hükümeti UThant'ın fikrinin, yani bombardımana derhal son \erilmesinin barısı sağlayacak tek hareket olduçuna ikna etmek zorunluğunu duydujumuz için yayınladık» demishr. Her iki ilânm yayırüanmasımn Başkan Johnson'ın Vietnam Savaşının gerektigi takdirde şiddetlendirileceğini jelirttiği «Milll Birlik» mesajından 43 saat sonraya rastlaması, siyasi çevrelerde mânidar karşılannuştır. «İzvestia» gazetesinin bildirdiğine göre, 1967 yılının ilk üç ayında, «Kosigin reformu» hafif endüstri ile yıyecek endüstrisinin (yün, ipek, trıkotaj, şeker rafinerisi. vs.) hafıf maden endüstrisi ve makina imâ lâtı (ocak, türbin, dizel motorlan, transformatörler) endüstrisinin çe şitli kesimlerine uygulanacaktır. Sovyet Hükumetinin organi olan gazete, bu hareketin önemi üzerinde durduktan sonra, meselenin can alacak noktasını, yâni reformun pra tık sonuçlan konusunu da ele alarak şöyle demektedir: «Bu teşebbüslerin yetkilerinin ge nişletilmesi bugün yeterli midir? Buna zaman cevap verecektir. Deneme de bu amaçla yapılmaktadır. Fakat şimdilik görülen şudur: Yeni reformlar her geçen gün biraz daha etkili olmakta, gittikçe daha | genişlemektedir. jfcâeUrm ^ Savm DOKTOR VE ECZACILARA A SCHERÎNG'in 2 fazlı tesire sahip en yeni ve en modern kortikoid pomadı ESENBEL jOHNSON'A RANDEVUSUNA 5 DAKİKA GEÇ KALDI Ultralan Pomat s a t ı $ a arzedilmiştir. 10 gr. tüp perakende satış îıatı: TL. 11 Bir başka örnek daha alalım: «Ge aşkan Johnson geçen hafta başmdaki kongreyi açış konuşmasında I rici olan herşey aynıdır: vurmaz(Birlik Mesajıi duyulan endişelerin ve yayılan söylentilerın doğru ol • san düşmez. Bu tıpkı yeri süpürme duğunu ortaya koydu. Amerikan yönetimi, Vieînam'daki savaşı yürüt | ye henzer. Süpürgenin değrnediği meye ve gerekirse büyütmeye kararlı olduğunu açıkhyordu. Bu maksada ' yerde kalan tozun kendiliğinden hizmet için, halkın daha büyük fedakârlıklarda buiımması istenıyor, gelır ı yok olmasıııı bekliyemezsin. vergilerine yüzde 6 tutarında bir zam yapılacağı belırtilıyordu. Yâni. şim I Mao'nun bir peygamber haline di senede 1000 dolâr ödeyen her Amerikalı. 1 temmuzdan sonra vergısinın gelmesine sebep, belki de şairliği 1060 dolâra çıkacağını görecekti. I olmustur. Düşmanı yok etmek için Johnson'ın mesajı gerçi bazı banşçı tasarıları, milletlerarası diploma | yazdığı yazılarında kullanılan teş tik gelişmeleri de taşımaktaydı. Fakat hâkim olan hava, konuşmadan çıbihler hayatm her alanını kapsakan koku, savaşçı emellerin tam bir ifadesi olarak ahnabilırdi. I mış; yukarıda görüldüğü gibi baSovyetlerin Moskova'yı füzeyle donatmalarına karşı aynı işi Amerika I zan süpürge kullananlara bile yo nın da yapması gereğinden; NATO nükleer plânlamasma kadar bütün asgöstermiştir: «Süpürgenin değmekeri konular mesajın en ağır basan noktalanydı. I diği yerde kalan tozun kendiliğin Ve başta da belirttiğimiz gibi Vietnam, Johnson idaresinin var güçle | dcn yok olnasmı betteyemezsinj» sarıldığı en büyuk hareket olarak belirleniyordu. İstiklâlinden ve ülkelerınin birleşmesinden başka bir şey istemiyen Vietnamlı'ya karşı, Johnson ida resinin bundan sonra da tutacağı yol hep aynıydı: Bir de Mao'nun yok edilmeleri «Askeri tazyikimiz o şekilde olmalıdır ki, nihayet düşman başlamış ol için yol gösterdiği «düşmanlar» va duğu harbde uğrayacağı kayıplarm, kazanmayı umduğundan daha çok ola dır. Bunlar bazan dışarıdaki bir cağını anlasın. Size harbin hemen bitmek üzere olduğunu bildirmek devletin «tutucu» güçleri olur. Me„,. „ o isterdim. Fakat bunu yapamıyacağım. Daha çok masraf, daha çok kayıp ve selâ Amerika'ya «Kâğıttan kaplan | daha çok ıstırap bizi beklemektedir.» der ve O'nun gücünün sahte olduğunu ileri sürer. Bazan Mao için düşman, içerideki «Burjuva kalın tılan»dır. Fakat yo! hep aynıdır on ların sonunu geürmek için:«Yok etmek.» Yenan eyaletinde yapılan sana toplantısında şöyle diyordu: «Düş manı yenmek için öncelikle silâhlı orduya dayanmalıyız. Fakat bu or du yalnız başına yetmez, bir de kü tiir ordusu gerekir. Kültür ordusu, senin saflannı sıklaştırman ve düş manı yok etmen için eşsizdir, B Düşmanlar eni okudum. Aklı evvel , lerden birisi demiş ki: Monarşi (kırallık) idaresi, pupa yelken giden muhteşem bir gemi gibidir. Çaparizsiz denizde mükenjnel gider; kayalara düştü mü parçalanır, batar. Demokrasi ise bir sala behzer. Batma tehlikesi yoktur; ama insanın ayağı daima sudadır. Rumizli lâf. Hoşuma gitti. Heveslendim. Monarşi ve demokrasi benzetilmiş de neden komünizm hakkında lâf vok? diye düşündüm. Ben de komünizmi benzeteyim dedim. Bence komünizm de su yüzüne çıkamıyan denizaltına benzer. Giineş yüzü görmek haramdır. *** Dünya bir acayip oldu? Bilml» yorum bu da mı Anayasa nimetidir? Bir vakitler Türkiyede kendisine komünist, hattâ solcn denilen adam, hakaret dâvası açardı. Yakın adliye tarihünizde böyle meşhur dâvalar vardır. Şimdi komünizrae toz kondurmuyorlar. Acaba 27 Mayıs ihtilâli bunu mu istemişti?.. Ben aksini iddia ederim. İhtilâli müteakip Harbiyedo bir askerî sonıştnrma hâkimliğine beni çağırdılar ve Adnan Be» yin Gazeteciler Cemiyetindeki konuşmalan sırasuıda Rusya lehins neler konuştuğunu sordnlardı. Sa allerin şekline ve silsilesine göro bir komünizm hareketi araştırılıyordu. Şimdi ne olduk yahu! Bu ne kalkınma, bn ne gelişme ve ne gidişme! * * * . ; Komünizmin artık lehinde veya aleyhinde söylemenin modası çoktan geçti. Komünizm bütün kusurları ve zararlariyle tiryakileri tarafmdan mistik bir mezhep olarak kabul edilen bir nazariyedir. Bir nevi iktisadi çile doldurma tarikatidir ki; bunu sevenler mahrumiyetlere ve hürriyetsizliklere katlanmalıdırlar lâkin memleket çapında tatbikata geçin ce iş su koyuverir. önce Yugos' lavyada başlamış olan komünizm ihtidalan, şimdi Rusyaya sirayet etmiştir. Çünkü komünizm bi^ hasetçiler, tenbeller, kırgınlar, gü« duk kalmışlar, rejimidir. Abdesthane ibrikçisiyle makine mühen> disi aynı parayı alacak, bir müzik virtüozu ile süpürgecl aynı ha> yatı yaşıyacaktır. Buna siz inanıf mısınız?.. Tabiî zorlavmca olur gibi görünür. Sonra idare daha normal adamlann eline geçince insan gibi çalışıp İnsan gibi yaşamaya başlar lar.. O zaman da insana revizyonist derler. İşte Çinin hali.. 15 yaşındaki sabi sibyanı seferber etmişler, memlekette ne var ne yok Mao'ya karşı geldi diye yıkıp kınyorlar. Düşünün! Çinde komünist idara kurulab 15 seneyi geçti. Cumhurbaşkanından, Başvekiline, Propa1 ganda Bakamna, bütün parti yöneticüerine kadar herkes Mao'nun aleyhinde imiş. Kızıl inuhafızlar güya Mao'ya taraftarlık yüzünden her gün bir Çin devlet ve millet adamını hıyanetle ve Mao'ya karşı olmakla itham ediyorlar. Yer yer şehirler ve fabrikalar bu azüı çocuklar ordnsuna karşı muharebe ediyorlar. Anlaşılan Çinde çocuklardan başka kimse Mao'ya tutmuyor. Zavallı Çinli lider! Çocuk oynncağı oldu. Bir memleket te Cumhurbaşkanından Başvekile, belediye reislerine, parti yöneticilerine kadar ileri gelenler hain olur da bir tek kişi doğrn yolda görünürse, onun aklından ve akıbetinden şüphe etmemek kabil değildir. Çin şimdi, dfinyayı tehdit eden bir kuvvet halinden çıkmış, Mao'nun mirasını kimin yiyeceği kavgasına düşmüş bir ülkedir. Komünistük falan filân bunlar artık boş hikâyeler! Çin he zamanld Çin.. snsan yüz mir>onlMr ve bir müstebit baş. Çin seddi şimdi bir ruristik gezi yeridir. Çini saran başka bir yuksek duvar var ki değil insanlar, haberler dahi aşamıyor. Onun için Çin hâdiseleri dünyanuı öbür kısımlarına hâlâ birer masal gibi intikal ediyor. Neyleyelim. Bizim kusurumuz mu? Herkes biliyor ki; Çinde nüfus süratle artıyor. Fakat mahsul art mıyor. Herkes biliyor ki; Çinde aç kalmamak için köpek, kedi eti yiyorlar. Herkes bUiyor ki Çinde tahtadan istifade edip ölüleri tabutsuz çömüyorUr. Herkes biliyor ki Çinde fukaralıktan herkes aym bezden aym biçim elbise giyiyor. Ve herkes bir kap yemek yiyor. Ama Çin milyarlara mal olan atom bombası tecrübeleri yapmaktan vazgeçmiyor. Buna düpedüz cinneti câniyâne denir. Dedelerimiz: Tütünü yok içmeye! Tahtıravanla çider s . a demişler. EIhak şeker yemişler. B. FELEK 0 Olaylar Çin.deki son olaylann açılması için yukarıdaki cümle bir anahtar olarak kullanılabilir: Dışarıdaki düşmanı yenmek için, ordunun safları sıkılaşmalıdır. Sa ları aralık bırakanlar ise içerideki düşmanlardır. Komünist öğreti ile donatılmış bir kültür ordusu bu iç düşmanları yok edecek, sıkılaşan saflarla da dış düşman yenilecektir. Kızıl Muhafızlar hareketi bu ga ye ile başlaülmış. «Kültür thtilâli» nin icra organi olarak faaliyete ge çirilmiştir. Bunlar genç kadrolardır. Yozlaşmayı ve yabancılaşmayı önliye cekler, Çin'deki ihtilâlin süreklil ğini sağlayacaklardır. Mao'ya göre ihtilâl sadece yapıldığı anda kalan, bir safhaya geldikten sonra terkedilmesi gereken hareket değildir. Sovyetler Birliği ve diğer komünist ülkelerin tutumu, «ihtilâle iha nettir.» Birleşik Alman Ilâç Fabrikaları T. Ltd. Sti. SCHERİNG İLMİ BÜROSU Toşvlklye, 1 eşvlkiye Cad. 73/2 P.K. 264 Şişii Tel: 47 87 05 • 47 86 48 Telg: SCHERİNGlstanbul Murville'in görüşü öte yandan Fransız Dışişleri Bakanı Couve de Murville dün sona eren Fransız Alman görüşmeleri komısunda verdıği bir demeçte şunları söylemiştir: «Fransız • Alman görüşmeleri gerek Almanlar, gerekse Fransızlar tarafında, iki ülke arasındaki işbirliğini elden jeldiği kadar geliştirmekteki açık isteği ortaya çıkarmaktadır. Gö rüsmelerden çok memnnnuz. Bu förüşmeler, bn isbirliğinin gelismesine doğm ileri bir adımdır.» 20 milyon yıl önceden kalma insan fosili bulundu NAtROBİ, (a.a.) Ünlü Antropolog Dr. Louis Leakey Insanm bilinen en eski atasımn 20 milyon yıl önceden kalma izini bulduğunu açıklamıştır. Kemiğe, «Kenyapitahecus Africanus» adı verilmiştir. Yeni iz Leakey'in daha önce bularak, «Kenyapithecus Wickeri» admı verdiği fosilden en aşa£ı iki kat eskidir. Fosile, Nairobi'nin 480 ilometre kadar batısındaki Victoria gölündeki Rusinga adasmda rastlanmıştır. Londra'da yayınlanan «Nature»deki bir yazısı dolayısiyla düzenlediği basın toplantısında Dr. Leakey, «Kenya, en eski insan fosiline sahip olmakla övünebilir» demiştir. Çeşitli yaşlardaki dokuz kadın, erkek ve çocuğa ait 11 kemik parçası, Cambridge Üniversitesinden Dr. Jack Miller, Prof. Farnıss Curtis ve Dr. Jack Eveinden'e göre 19 20 milyon yıl önceden kalmadır. ürkıyenın yeni Washington Büyükelçisi Melih Esenbel, Amerikan hariciyesinın bir hatası yüzünden cuma günü Be yaz Saraya yaptığı ilk ziyarette birkaç dakika geç kalmıştır. Büyükelçinin Başkan Jbhn•on'u beklettiği yolundaki söylentiler üzerine bir hariciye söz cüsü, «Hat» bizim» tarzında konuşmuştur. Esenbel'le Haiti, Colombia, Endonezyanın yeni Washington Büyükelçilerinin cuma günu, toplu halde ve törenle itimatna melerini Başkan Johnson'a sunmaları kararlaştırılmış, buna göre, bir program düzenlenmişti. Diğer Büyükelçiler, tam vaktinde hazır bulunmus, ancak Esenbel, beş dakika kadar geçirmiştir. Buna rağmen Başkan Johnson, Türk Büyükelçisini hararet ] • » karşılamış ve gazetecilere Esenbel'ın «Hepimiz gibi bir tra fik tıkanıklığın» yakalandığını» izah etmiştir. Dısisleri Bakanlığı sözcüsü, Büyükelçinin Amerikan hariciyesıne ait bir otomobille Beyaz Saraya getirildiğini, taşıtı ve Esenbeli Beyaz Saraya ulaştıramamaktan bir protokol görevlisinin sorumlu olduğunu ?öylemiş, bu görevlinin kimüğini açıkmamıstır. T Washington (AP) (llâncıhK : 8090/591) 1967 YILINDA SiZE HEDİYEMİZ Halklar Manşetlerden inmeyen, devaral olarak birinci haber hüviyetini ta şıyan Çin hâdisesinin arkasmda Mao yatar. O, materyalist bir öğretiyi (doktrin) bir doğma haline getirmiş, Marksizm'i değişik açıdan yorumluyarak şimdiye kadar görül memiş uygulamalara varmıştır. Daha önceki uygulama Sovyetler Birliğinde yer almıştır. Rus halkı da Doğulu, renkli hayallere sahip bir halktır. Ortodoks'luklan, Rus ları da bir inancın sâdık muhafızla n haline getirir. Fakat Çin'liler Rus'Iardan daha Doğu'dadır. Batı faydacıhğı, onlarda ancak bir zaruret haline geldiği zaman başvurulacak yol olmustur. Mao, gösterdiği yol ile Çin'lilerin felsefî idealizmini bir ahlâkî idealizme dönüştürmeye çalışmış, fakat kendisi de bu işe karşı koyamı yarak peygamber haline gelmiştir. Ne var ki, bütün bunlar Çin'deki idarenin başarısız olduğu anlamma gelmez. Gittikçe gelişen ekonomile riyle, atomu parçalayan, roketleri havalandıran bilimleriyle, Çin'lller 21 inci yüzyıla doğru süratle git mektedirler. Balıklann üreme ve büyüme süreleri kısaltılıyor LONDRA, (a.a.) tngiliz îşçl milletvekillerinden Hector Hughes, nükleer bir elektrik santralmdan gelen sıcak suyım, balıklarm üreme ve büyümelerini rekor bir hıza ulaştırdığını açıklamıştır. Milletvekili, Tanm Bakanını olaydan haberdar ederek, bu buluştan hükumetin balık yetiştirme merkezinde de yararlanmasuıı istiyecektir. Dünya Onlan bugünkü buhrana sürukle yen, dünya şartlarıdır. însanlık, bütün çabalara rağmen henüz ortak bir gayeye, «saadete» doğru yö nelmiş değildir. Savaşlar, ekonomik çıkarları izlemekte, gizli pazarlıklar en yakm dostları birbirine dü şürmektedir. Bütün bunlann ötesinde, Çin'i il gilendiren haberleri bir uliısun kal kmma yolunda, çağdaş düzeni geç me çabasında geçirdiği sarsıntılar olarak almahyız. Ve geçen hafta da tekrar ettiğimiz gibi, haberlere Ihtiyatla bakmalıyız. Çin'deki, yiizyılımızm hâdisesi. diye biline cek olaylann genişliğine dikkat edilmeden, dar ve maksatlı haberler her gün yayılmakt**1ır Amerika atmosfere bir ucan "Kumanda Piâfformu,, gönderdi I ONDRA Amerika. Avrupadakı 250 bin kı^ılık askeri kuvvetine kurnanda etrr.ek için atmosfere bir «Kumanda platformu» yollamıstır. Araç, Avrupadakı Amprıkan birhkleri ne son derece gızli ve âcıl komutları iletecektır. Amerikan hava kuvvetlerinin «İpek çanta» sifresivle tanıdikları araç, stratejık hava komutanlığmın Kuzey Amerika uzerındeki «Ayna» adlı uçan kumanda merkezıne benzemektedir. «Kumanda platformu», Avrupa muttefik kuvvetler başkomutanı general Lymann Lemnitzer veya vekili general Pavid Burchinal'ın herhangi bir düşman hücumu sırasında veya bır sabotaj karşısında Avrupadaki Amerikan bırlikleriyle bağ lantıları kesildiğinde derhal bu birliklerin komutasını ele alacaktır. Araç, bir süredenberı Lemnitz^er'in karargâhı «Shape» ve Burchinal'ın Avrupadaki Amerikan kuvvetlerı konıutanlığı karargâhı «Csencom» da çalısan çift yeraltı âcil komutanlığı görevlerini takviye edecektir. na getınlen «Boeing EC135» jet nakliye uçağı uzerine yerlestınl mıstır. Amerikan kaynakları, içindeki âletlerle bu uçaşın Lemnitzer ve Burchinal'ın karargâhlarmın bırer minyatür kopyası halmde olduğunu açıklamışlardır. Herhangi bir sebeple yerdeki kontrol karargâhları islemez hale geldığinde bu minyatur komutanlık, bütün Avrupadakı Amerikan kuvvetlerine kumanda verebilecek, aynı zamanda bütün muttefik bombardıman uçakları ve füze kuvvetlerini idare edebilecektir. Amerikan kaynakları «Kumanda platformnnnn» çoğunlukla Avrupa üzerinde uçacağını, havada olmadığı zaman ise beş dakikada havalanacak sekilde hazırol vaziyetinde bekleyeceğini açıklamıştır. (Dış Haberler Servisi) Infrabank BEYRCT, (a.a.) İntrabank kaynaklarından bildirildiğine göre, Intrabank'ın yabancı ülkelerdeki şubeleri, bankarun durumunun düzeltilmesi için Amerikan firmalanyla yapılan görüşmelerin tamamlanması için bu ay sonuna kadar açık kalacaklardır. Haberi veren kaynaklar açık kalacak olan şubelerüı hangileri olduğunu, Amerikan firmalanyla yapılan gdrüşmelerde ise üerleme kaydediIip kaydedilmediğini belirtmekten kaçınmışlardır. ACI BİR KAYIP Merhum İslâmzade Kadri ve merhume Saime Ediz'in kızları, Bayınd.rlık Bakanlığı müfettişlennden Yuksek Mühendis O. Nuri Sargın'ın çok sevgili eşi ve Oktay Sargın'ın biricik an nesi. Semahat Oganin ablası, merhurn Em. Yrb Fahri Sargm ile Em. Kur. Alb Fuat Sargın'ın yengeleri; Dr. Melâhat Erksoy. Müfıde Sargın. Dr. Nihat Sargın. Oğr. Meliha İlmen ve Nezihs Oktem'in teyze ve halazadelerı, Aliye Sargın ve Lemis Sargın'ın yeğen ve eltileri: Tcoman Ogan'ın teyzesi, Yüksel Sargın'ın yengesi. Dr. Necmi Erksoy. Yıldız Sargm ve Dr Kemal Oktem'in yakın akrabaları Teknik Üniversite Sınai Kimya Doçenti V EF AT Güllz Kuleli'nin se\gili eşl. Sevim Viranyalı'nın biricik babası, Mithat Engln Viranyalı'nm kaympederi, Denlz ve Çetin Viranyalı'nın dedelerl, merhum Hacı Hüseyln Kuleli'nin ağabeyisi rnanifaturacı, Adapazarlı Minyatür kopya «Kumanda platfoımu» Boeinj 707'lerden tadıl edılerek meyda «EC135» jet uçağımn be? kişilik mür«ttebatı vardır. Uçak havada, hem hava kuvvetlerine ait tanker kaleleri, hem de jet bombardıman uçaklarından yakıt ikmali yapEbilmektedir. Uçağın gövdesinin altında, ka natlarının ucunda ve 3iğer yer lerinde özel antenler vardır. tçindeki son derece karışık elektronik âletler bu 3ay.ede çalıştırılmaktadır. Mürettebat ZİRAAT BANKASI IBasın : 10206 A • 131/594) Mehmet Refii Kuleli 15 Ocak 1967 de Hakkın rahmcttae kavuşmuştur. Cenazesi 16 Ocak 1967 Pazartpsi günü, ikindi namazınl mü teakıp Sişli camiinden kaldırılarak ZindrlUruyu mezarlığma defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. Alleri Çelenk gönderilmemesi rica olunur. Cumhurlyet 605 SENİHA SARGIN 15.1 1967 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 16.1. 1967 Pazartesi günü Teknik Ü niversıtede yapılacak merasim den sonra Aksaray Valide camiInde Bgleyin namazı kıhnarak Eyupsultandaki aile kabrine deftıedilecektir. AUeıi Cumhurlyet 606
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle