25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
INSAN ISKELETLERI Avrupa Plâstık INSAN VUCUTL.ARI Avrupa Plâstık KAN DOLAŞIMI Motorlu Avrupa BUTLTN UZUVLAR Avrupa Plastık FIZIKÎ ALETLER Çeşıth ZOOLOJI BOTANIK TEKNOLOJI ÇEŞrTLI HARITALAR GÜNE5 SISTEMLERI Daımî sergımizı gezınız Katalog ısteyınız DersAraçları INKILÂP ve AKA Kitabevleri Ilancılık S054590 En Zcngın, En Vslıın Kalitelı umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADt Pevkalâde Komiserlığf esbak BaşLMEHMED ARIF'm hazırtadığı bu )1 adet Hâdısı Serıfın tercürne ve ızahı yapümıg ohıp, Hadısl Şeriflenn «skl yazı tfeticfeıKillan da mevcutlçınde fıatı Şahâne t 20 lıra, lüks AB EV t t ST A N B D Beyazıt "tstsnbul NOT: Kıtapçılarda buVpur fltferoeli gdhderüir. ^ •» Yı HADiS 43. yı! soyı 15253 Telgraf ve raektup adresfc C u m h u n y e t Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozartesi 16 Ocok 1967 AP Milıet Meclisi Grupu yarın bir foplanfı yapacak Çağlayangil Mısırda Kabine değişikliği ile ilgili söylentiler yeniden ortaya çıktı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Kahire görüşmelerine Ankara önem veriyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA, (Cnmhunyet Burosn) Dışışlerı Bakanı thsan Sabrı Çağlıjangılın, dun başbyan Ka hıre gezısıne, Kıbrıs açısından Ankarada bu>uk onem venlmek tedır Bu zıyaret sırasında japı lacak gorusmeler sonunda, Na sır hukumetının Kıbrıs goruşu nu değıştırmesı beklenmektedır B A C. nı beş gun sureyle resmen zıyaret edecek olan Çaglavangıl, dun Beyruttan Kahıre j e geçmış \e hava alanında ev sahıbı Dışışlerı Bakanı Mahmud Rıad tarafından karşılanmıştır. îlgıhler, Dışışlerı Bakanı Çağ lıyangılın Demokrat Partı zama nında bozulan ve daha sonra Kıbrıs meselesı karşısında Nâsı rın takındığı tavırdan oturu bus butun soğuklasan Turk • B A C ılışküennı yumusatmaya çahşacagmı belırtmekte, «Bn ynmnsamanın sağlanması, ılıskılerın duzelmesı ıçın, Nâsır yonetımının Kıbrıs konusundakı katıksız Makarıos'cu tntnmundan \az ıçeçmesi gerektığı de apaçıktır» demektedırler Çu En Lay, «Mao muhalifleri bütün cephelerde çöküyor» dedi (Dış Haberler Servisi) TOKYO Komunıst Çın Başbakanı Çu En Lay, dun Pekın'ı zıyaret etmekte olan bır Arnavutluk heyetının onuruna v°rılen vemekte konusmuş ve Mao Çe Tunga muhalif olanların «Butun cephelerde lökmekte ol duklarını» söylemıs, lâkın bu arada Maoja kar« olan grupların yenı bazı hut.umlara gırıştıklerını de ıtıraf etmıştır Yenı Çın Habor Ajansının Tokyo'da dınlenen habennde Çu En Lay ın. «KapıUlıst M>\* sapan partı ıçındekı bır avnç sahsıyetın ve burjuvazıden ayrılmak ıstemeyen çok ulak savıdakı gerıcılcrın, yenılçılennı bazmedemıverek tarıh sahnesın den çekılraek ıstemedıklennı ve yenı karsı saldırılarda bnlunduklannı» ıfade ettığı bıldırılmektedır Amavutluk Komunıst Partısi bi arada, Komunıst Çın kültur Ditılâlı hakkmda uzun zamandır muhafaza ettığı vc çeşıtlı vorumlara jol açan sukutunu dun bozmu; ve bu hareketı tamamen tasvıp ettıği nı açıklamıştır H ukumette değışıklık yapılacağı soylentılerı yeniden ortava çıkmıştır. Bır AP lı jetkılının bıldırdığme gore Baş bakan Detflırel Istanbula gıder ken kendısını ugurlayanlardan bır kısmına «Ayın 16 sından son ra kabınede değışıklık yapacağım» demıştır. Kabine konusundakı sojlentıler Başbakanın bu sozune dayandınlmaktadır. Başbakan ın bu sozlerı derhal AP çevrelerınde yajılmıştır. Öte jandan yetkılı AP çevre]erı şu anda bır kabine değışıkhgıne ıhtımal vermemekte, Basbakan'ın sozlen ıçın büe «Bn sozlerı Başbakanın ağzından çok duydnfnmnz için artık alıstık» demektedırler. Gene ajnı çevreler Basbakan'ın 1967 yılı butçesı Meclıslerden geçmeden kabınede değışıklık japamıyacağını, yapmasının ımkansız olduğunu ılerı surmektedırler. Kabınede değışıklık yapılacağı soylentılerı ile bırlıkte, değış tınleceğı bıldırılen Bakanlar da eskıden berı ılerı surulen ısımler olmustur Bunlar arasmda Sağhk Bakanı Edıp Somunoğlu Bayındırhk Bakanı Etem Erdınç, Mıllî Eğıtım Bakanı Orhan Dengız, Kojışlerı Bakanı Sabıt Osraan Avcı ve Devlet Bakanı Alı Fuat Alışan'ın adları geçmektedır. Gazı Omer, Inonu 'nun elını opuyor. Gazi Ömer "Eski Kumandanı ile de görüşüp köye döndü FİKRET OTYAM Ankara'dan yanyor «Bıldır geldiğımde, tsmet'e vardım, dunya go zuyle bır kez daha goreyım dıye. Ismct'ı vuruyorlsrmış, KyimaHılar ıçen, göremedim efendı.» Boyle demışti Gazı Ömer ilk gun. O'nun bu dlleğını yerine getırmek ıçın Inomrtıun evıne telefon ettık. Büıyorduk kı «İsmet keyifsizdı kaç gundur » Buna ragmen telefon ettık Karşımızdakıne hal boyle boyle dedık, sonra Genel Sekreter Bulent Ecevıt geldı telefona, O'na da anlatök durumu, «Kumandanmı bir kez daha göreyım dunya gozuyle dıyor» dedık. Ecevıt dedıklerımızı Inbnu'je gıdıp nakletmiş, Paşa, «Hemen pelsinler, bekliyonım» demış. Kızıl Çınm Yenan ejaleünde gerçek sılahlarla egıtım goren oğrencıler Çağla/angılin çabası Alınan bılgılere gore, Bırleşık Arap Cumhurıyetı Dışışlerı Bakanı Mahmud Rıad ile Çağla yangıl arasında yapılacak goruş melerde ozelhkle Kıbrıs sorunu uzerınde duruiacak ve «Nfcsır yaoetumnio, Makarıos*ao enosıscı emellerıni desteklıyen tutnmnnu değıştırmesı» ıçın çaba sarfedılecektır Hatırlanacagı gıbı, Nasır yonetımı. Kıbrıs sorununun en vahım gunlennde. Makarıos'a gonderılen sılahlara yataklık etmıs Kahırede duzenlenen «Tarafsızlar Konferansmda» Kıbrıs Rum tezını hararetie desteklemış ve Bırleşmı» Mılletler Genel Kurulun da, Makarıosu tutan karar suretıne lehte oy vermıştı. Turkıve ile Bırleşık Arap Cum hurıjetı arasındakı otedenberı soğuk ılışkılerı, bır kat daha gergınleştıren bu sıjasî olaylardan sonra, çeşıtlı temaslar sonunda havada bır yumuşama olmuş, Ankara ve Kahıredekı Tem sılcılıkler karşüıklı olarak Buyukelçıhk sevıyesme çıkarılmış, B A C Dışıslerı Bakan Yardım cısı da Turkıyeyı zıjaret etmış tır Bu arada ıkı ulke arasmda Tıcaret ve Kultur Heyetlerı de bu konulardakı ıhşkılerı gelıştırmek amacıyla gorusmeler yap mışlardır Ikı ulke arasında yaratılan bu ujgun ortamda Dışışlerı Baka nı Çağlıjangıl Kahıreye dav et edılmıstır Bır çok çevreler, Çağ Inangüın Kahıre zıvaretının (Arkası Sa. 7, Sa. 4 de) Direnme Gene behrtıldığıne gore Başbakan Demırel, kabine ıçınde ba zı Bakanları değıstırmek yoluyla hukumet değışıkhğı yapmak ıstemekte, ancak buna karsı bazı bakanlar kabınenın toptan ıstıfa etmesı ve Başbakanın jenı kabine kurması gerektığmı (Arkası Sa. 1, Su. 3 de) Yacğlama yıkama ücretlerine de zam yapıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) gunlerde vukubulan bırtakım fıat artışlarına bır yenısı daha eklenmıştır Benzıncıler meslek grupu Tıcaret Odasına muracaat ederek yağlama, yıkama ücretlerine zam taleplerınde bulunmustur. Bu zam Tıcaret Bakanlıgınca da kabul edıldığınden butun akaryakıt ıstasvonlarında zaralı tarıfelerın tatbıkıne başlanmıştır. Bojlece oto jıkama, yağlama ve temızleme ucretlenne yuzde 25 ile yuzde 50 nıspetınde bır zam japılmıştır Eski Yenı Fiat Fıat Yağlama 6 00 8 50 Yıkama 5 00 7 50 Sabunla jıkama 7 50 10 00 Alt jıkama 5 00 7 50 Doşeme jıkama 5 00 7 50 Motor yıkama 5 00 7 50 Lastık yıkama 3 00 5 00 Dubleks lastık tamırı 5 6 00 10 00 Radjator temızleme 2 50 5 00 Kartar temızleme 1 25 2 50 Lastık (sabunla jıkama) 100 2 50 Fılıtre jıkama 2 50 5 00 Zıncır takma 2 50 5 00 Zıncır sokme (Ücretsız) 5 00 Dığer taraftan, bazı benzıncıler araba temızleme ve vıkama hızmetlennde fıatların artmasından sonra onemlı duşme gorulduğunu soylemışlerdır Cengiz han •Zeri i Populit» gazetesı, Mao Çe Tnng gericilerin çabalaruıı boşa çıkardı» başlığı aitında yayınla dığı yazıda şoyle demektedır Buyuk Proleter kultiır ıhtilâli, Çın halkmm eılcı çoğunluğnnnıı destek ve tasvibıni gönnektedir. (Arkası Ss. 1, Sü. 3 de) Bir Çin Mareşalına göre ••Haydi baba, Ismet'e gıdiyoruz «Ismet» dıyordu hep . «tsmet.», «İsmet benden iki yaş bdyük...», «Ismet KütahyaVa geldiğinde...», «İsmet.» «Haydı baba, dedım, Ismet'ıne gidıyoruz..» Bana sorarsanız, çocuk gıbı sevındı, ne bıleyım, yahut oyle geldı, ama sevındı basanm kalı bımı Ismet'ten ıkı yaş kuçuk Ömer, yanı 82 yaşında.. Gırdık koluna . Taksı dıkıldı kapıya «Is met'e gidıyoruz memnun musun Gazı Ömer Ba ba'» 9 «Ne dedın » «Ismet e gidıyoruz, tsmet'e Memnun musun dıjorum'5» «Allah sızlerden razı olsun efendı » Desem kl «Asıl sızlerden razı olsun » Bılıyor dum, «Estağfurullah efendı» dıyecek Demedım «Ismet'ın evıne yaklaştık» dedım sadece 302 tevellutlu Mustafa'dan doğma «Suvaz»ın «Şarkışlasmdan Bebni Hasan Koyiınden Ömar», Ordu Yardımlaşma Kooperatıfmden teru taze çık ma Istıklal Madalyalı Gazı, Ismet'ın kapısını çal mama rağmen lyıce bır dırendı kapıva Kale ka pısuıı yoklar gıbıydı Heyecanlıydı Kapı açıldı, yol verdık gırdı ıçen . ı Sonra, onune düştum Uysal: «Olay kansız bir Kubilây hâdisesi.» ADANA, (Cumhurıvet Bürosu) Turkıje Ogretmen Derneklerı Mıllı Federasvonu Genel Başkanı Hayrettın Uvsal Erzurum'un Horasan ılçesındekı olayı «Kansız bır Knbüâv hâdisesi» olarak nıtelemıştır Bılındığı gıbı, BajTam'dan on ce Horasan da vaaz veren bır h o ranın «oğretmenler dınsızdır, kâfırdır. komünistnr» demesi uzerıne olaylar çıkmış, buyuk bır kalabalık hukumet konağını basUvsal gereklı soruşturmaya ba^ladıklannı bıldırerek «Olayın espf verıcı yanı, vır vaızin halkı tahrık etmesı, Oğretmenler Dernegının basılması, dort saat süre ile halkın «Kahrolsun Komunıstle» Yaşasın Muslumarüar» dıye bağırmasıdır» demıştır Amasava, Adana ve Mersın Valılerının durumlarmı bır onerge ile Mechse getıreceklerını belır ten Hayrettın TJvsal, «Buna elbettekı Erzurum VaKsi Alı Akarsu'TU da eklıyeceğız. Valıler şunu bılmelıdırler kı, vakalannı bırakmıvacağız, hesap soracağız EmekIıve ayrılsalar büe, terkı hayat etseler bıle » şeklınde konuş nıuştur TODM Federasyonu Genel Baş kanı Uysal, ogretmenlerın sendıkal faalıjetlerıne değınen demecınde, halen Turkıye'de 43 oğretmen sendıkasının bulunduğunu sovlemış, Federasyonun tavanda bır konfederasyonda butun sen dıkalan toplaroak arzusunda ol dugunu belırtmıştır Demirel Boğazda bir gezinti yaptı Sehnmızde tatılını geçırmekte olan Başbakan Suleyman Demırel ve esı, beraberlerınde Mıllî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Vah Vefa Povraz, AP tl Baskanı Kemal Pekun ve eslen olduğu halde dun oğleden sonra Boğazda bır gezıntı yapmıstır. Başbakan vre berabenndekıler, oğle yemeğını Sanver'de bır lokantada vemıslerdır Demırel bugun saat 12 de Turk Hava Yollannın bır uçağı ile Ankara'va donecektır Sovyetler Çin sınırına yığınak yapıyor PEKİN, (»3) Komunıst Çın Ulusal Savunma Kurulu Başkan Yardımcısı Mareşal Yeh Şıen Yıng, ülkeyı zıyaret eden ıkı kışıhk Amavutluk heyetı onuruna Pekın'de duzenlenen buyuk bır toplantıda yaptığı konuşmada, Sovyetler Bırlığı'nın Çın sınınna asker yığdığını soy lemıştır Mareşal Yeh Şıen Yıng, sozlenne şöyle devam etmıştır «Revızyonist Sovyet yönetıcıhjh. Sovyet halkının ıstefının tersıne, Amerikan emperyalizminın izınden yuyflreyerek. asker! stratejısını sımdı de Doğnva vönellmıs ve Çin'e karsı askerî taalıyetmı yoğunlastırmıstır.» Gazi Omer ko\une donuyor "Ismet,, keyifsizdı Uğraşı gereğı, çok gelıp gıttun bu pembe koşke. «Kumandar Ismet» ile çok kez karşılaşmalarını gordum eskı süâh arkadaşlarının.. Saym Inonu, CHP Genel Sekreterı Bulent Ecevıtle çalışıyordu Izmır CHP orgütunun, Ecevıt'ten yana çıkan bü dırılerını okuyordu dıkkatle. Masanın başmdaydı Buaz ote sınde gencecık bır Genel Sekre ter, ortanın solunda ve de ma sadakı oturuşuna gore masanın ve Inonu'nun solunda Paşa'nın uzermde kahverenklı, beyazlı, sı yahlı bır «robe de chambre» var dı Paşa, Ortanın Solundan yana olan büdırılerden kafasını kal dırdı, bır zamanlar kumanda et tığı ordulardakı bır canı «Suvazlı Omar»ı gordu Nıcelennı gormuştü yıllar yüı, nıce «O mara'ar Bakıstılar ılkuı, bakıs tılar, şoyle bır kımıldandı yerın den Bızım Gazı «Omar»ın, «Ku mandarı Ismet» bıldığım, gor duğum kadarı keyifsizdı De ğıldı eskı «tsmet» bıraz keyıfsız soluk alıp verıyordu Mendılını arıvordu, anyordu ve de tum ceplen yokluyordu nerede dıye Gozlerı «tzmır CHP orgutunun Ortanın Solunda ve Ecevıt'ten yana olan» bıldırısındeydı Ma sanın yanına gelınce bu kellı gozlerı Gazı ömer'e takıldı, ba kıştılar venıden «Hoş gelduıın Hoş geldımuı Gel bakalım » Deyıverdı ıçten CHP Genel Başkanı tsmet Inonu, Garp Cep hesı Kumandanı tsmet oluver mıştı Gazı Ömer, «Kumandan tsmetvın ellerıne atıldı, sıkıca tuttu ve hemen dudaklanna go turdü sonra, «Hoş bulduk ku mandarım» dlye bir ses duyduk Sonra mı? Sonra öpülen (Arkası Sa 7, Sti. 2 de) Urfa'da yüze yakın er baklavadan zehirlendi URFA, (a.a.) 35 Türk firması Israil ile ticarî iliskilerini kesmiş KAHIRE (a a ) Israel'ı Boykot» Arap Burosunun Baş Yone tıcı Yardımcısı Muhammed Mah cup 35 Turk firmasının Israıl ve bu devletle ış yapan Amerı kan şırketlen ile butun ticarî alış venşlennı kesmiş olduklarını soylemıştuMahcup halen pek az sayıda Turk fırmasının Israelle alış verış yaptıklarını ıfade etmıştır Mahcup, aynca, Turkıye'de ya şıvan Yahudüenn karma bır Turk Israel Tıcaret Odası kurulması nı ongoren bır plân ılerı surduklerıru, ancak Turk Tıcaret Oda sının «Turkıye'nın Arap Bırüğıne üye ulkelerle münasebetlennı korumak» gayesı ue bu teklıfı red dettığını soylemıstır. ürfa ll Jandarma Komutanlığı nm bır pastahaneden alarak oncekı gun oğle jemeğınde erlere verdığı baklavadan yuze yakın er zehırlenmıştır Urfa ll Jandarma Komutanı Albay Zekaı Alpaslan da, aynı şekılde, baklavadan rahatsızlanmıştır Oğrenıldığuıe gore, oğle yemegınden sonra, çarşıdan alınan MECLIS BUGUN baklavayı yıjenlerde zehırlenme belırtılerı gorulmuştur Yuze ya TOPLANIYOR km erden durumları fena olan 11 ANKARA, (Cumhunyet Burosu) kışı hastaneye kaldınlmış, dıger Mıllet Meclısı bugun, Cumlerının mıdelerı yıkanmıştır Alhurn et Senatosu ıse yarın çabay Zekâı Alpaslan ıse evmde lısmalarına baslı\acaktır tedavı edılmıştır Mıllet Meclısının gundemınde, Güney Kore'de deniz faciası SEUL (a.a.) Gune\ Kore TJlusal Polısınm dun bıldırdı gıne gore, evvelkı gece Pusan lımanı aç klarında bır ferıbotla bır destro\er çarpısmıs, 15 kısı boçularak olmustur 60 kısırın de bogulmus olmasından korkul maktadır. Içlerındtn dordu kadın olan 12 kısı kuçtdrılmıstır Denızın fırtınalı oluşu arama faalıjetım aksatmaktadır Çarpı^ma vuku buldıığu sıra aa Çung Nam deçtrojTi denız tatbıkatlarından Çınhe denız us sjne donmekte ıdı Ferıbot ı«e 11 murettebat ve 76 \olcu ile Pu«an'dan Çınheje gıtmektevdı Dun akşamkı Kaza 1953 ocağında 229 yolcunun boğulmasına sebep olan ferıbot kazasından bu jana ka\rl°dıt»n cn fecı denız kazası olmustur Fazla sürat yüzünden 10 kişi yaralandı Dun aıc^am saat 18 sıralarında fazla surat \uzunden on kısının %aralanması ile sonuçlanan bır trafık kaza=ı olmustur Kartaldan Kadıkojune gelmek te olan sofor Selahattın Özavgın ıdaresındekı 34AK642 plaka «a\ıh mınıbus fazla «urat %uzunden elektrık dıreğme çarpmış ve Fıkrı Gu\enç ve Mehmet Özgul •»riında ıkı ki'i agır 8 kısı de hafıf varalanmıştır • ^ Cumhurba<:kanınm veto edıp gerı gonderdığı Sa\ıstav Kanunu Turk Sılahh Kuvvetlerı Kanunu gıbı tasarılar bulunmaktadır TBMM Butçe ve Plan Karma Komıs^onu da Seker Bavramı sonra>;ı çahsmalarına bugun saat 10 dan ıtıbaren ba<;lnacak ve Ulastırma Bakanlığı butçesını ele alacaktır «•• Susmak gerek Gelecefı Mten bellı ıdı. Tenı vergıler nfukta gSruluyor. Gaynmenkuller, mayrımenkoller, hepgı ıyı de, eğlence yerlerı faslı bır tuhaf. Tasanya gore, tnatrolar (eğlence yerlerı arasında) fazla vergı ddeyecekler, orta ovunu ile Karagoz bn fazlanın dısında bırakıljyor. Ne dernelı? Tıvatrovn, meselâ strıptease kabıhnden bır eğlence yerı sa\an zıhnıjete ne denir ki D N. BAYRAK ÇEKİLDİ Turkiyeye verümış bulunan ıki destroyerden ükine dün Phıladelphia'da yapüan askeri bır torenle Türk bayrağı çekilmıştır. Resımde gemi Turk bayrağı çekıldikten sonra göruluyor. Solda geminin halkla mSnasebetler subayı Nozhet Gure fılun makınesı üe torenı tesbıt ediyor. (Associated Press Eadyo Foto) Turist akını AMMAN (\P) 1966 vı'ında Urdun u 600 000 den fazla turıstın zıjaret ettığı bıldırılmıstır Turıstler ozelhkle Noel Yo1tusunda Kudu"; un kutsal \erlermı zıvarete gelmektedırler TREN ALTINDA KALDI Hastahanedekı akrabasını zı\aretten donmekte olan 58 >aMndakı Alı<: Mıno=van adındakı bır kadın Halkalıdan Sırkecı ıs tıkametıne gıtmekte olan banlı\o trenının kaDi^na a^ılarak bır muddet «uruklerdıkten «onra tekerlekleri aitında olmustur. Sis yüzünden SAN DIEGO, CALIFORNİA (AP) Sıs juzunden r i otomobüın bır şosede oırbulerıne bındırmelen sonucunda 2 kısı olmus 35 kışı jaralanmıştır Bunlacdan 15 ının durumları cıd dıdır Bir Jandarma Tugayı 3 bin kişilik aşirete baskın yaptı; 16 firarî yakalandı |V|HI\l/lil e şkıyalan koruduklan ve banndırdıkları tesbıt edılen 3 bın kışılık goçebe Dudeyran aşıreüne, oncekı akşam buyuk bır bıskın yapümışUr. MARDİN ~ Bolgemızdekı fırarî mahkum ve Yapılan genış askeri harekata rağmen asıret mensupları<yarım saat kadar dırenmış ve jandarma lara ateş âçarak çadırlara sokmak ıstememıslet fakat, Tugay Komutarunın ıhtan uzerine musa demeden vazgeçmışlerdır Tarama sonunda çadır larda gizlenmıs 16 luari suçlu yakalannııştır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle