24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BBt STAJYER POÜS ALNINA SIKTIGITEK KÜRSUNLA İNTİHARETTİ AH Lüleci adında bir genç polis, dün sabah, üç stajyer polis arkadaşı ile birlikte kalmakta oldugu evde, beylik tabancayla alnına ateş ederek, întihar etmiştir. Çevik kuv vette görevli bulunan 25 yaşındaki polisin intihar sebebi kesinlikle bi linmemekle beraber. Denizlide bulunan anne ve kardeşlerine pa raca yardım edemediğine üzülerek hayatma soa verdiği sanılmaktadır. Ortaköy, Ortabayır Sokak 52 nu marah evi. stajyer pohs arkadaşı Zeki Esmer ve Mustafa Solmaz'la birlikte kiralıyan Ali, dün saat 7.30 da yatak odasında labancsyı alnına ateşliyerek intihar etmiştir. Sav cılığa ifade veren Zeki ve Mustsfa. Ali'nin «Para hiriktirip annesine yardım edemediği icin çok üzKiin oldnğunn ve bu yuzden noraItnin bozuk bulunduğunu» söylemişlerdir. Savcılık, ölüm şeklinin kesinlikle tesbiti için, cesedi morga kaldırmıştır. ANAMtJB Köprübaşı kö>ü muhtan, ihtiyar kurulu üyeleri ile 9 köylü, müştereken bir bildiri ya yınlayarak «Türk ulusuna» Anamur öğretmenleri olayını açıklanuşlardır. Muhtar Fevzi Kaya'mn imzası ve mühürünü taşıyan bildiride, Kaşdişlen köyündeki olay anlatılmak ta ve kornünizm propagandası iddia a şiddetle reddediîmektedir. «Haklannda ihbar tntanağı düzenlendiği söylenen öğretmenleri miz: Mehmet Yiğit. Sabri Toklu, Abdülkadir Bulut. Arif Şahin. Fah rettin Deniz, Durmuş, Ali Uysal ve tsmail Demirtaş'ı çok yakından tanıyoruz. Bu öğretmenlerimizi bizlerin iyiliğine çalışan kimseler olarak tanıyonız» denilen bildiride kendilerinin görgü ve bilgı tanığı olduklan da belirtilmıştir. Anamur köylülerinin bildirisi Haftanın sosyal olayları • » •••• • • » » •• • • »»»•• • • •• » » » • • ••¥ » • • •»»» « • • • ••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' •••••••••••••••••••a Simokin ve mini etek Botan Köprüsü Röportaj : Mehmet MERCAKİ Geçenlerde Botan vâdisinin, sarp yamaçiarı arasında bir tören yapıl dı. Bu, her ne kadar köprünün açıh ;ı olarak değerlendirilirse de ger çekte Türkiye haritası içinde görünen Botan Ötesi'nin •Türkiyeye îlhakı» töreni idi. Oralarda, oldum olasıya her tür lü devlet hizmetinden ve nimetinden mahrum, kendi kaderlerine terk edilmiş insanlar yaşardı. Orada görülen tek devlet hizmeti; yolu geçerken uğrayan veya askeriik çağına gelmiş gençleri top lamaya gelen jandarmaların faaliye ti idi. Oralardaki insanlar devîet ve hü kumet büyüklerinin isimlerinden çok dağlardaki Hamidolann, Haki molarm, Bezeklerin, Tilki Selimlerin ve Davudolarm isimlerini ezberlemek zorundadırlar. Ve oralardaki insanlan. yurt sorunlanndan, ıç ve dış politikadan çok, eşkiyalann davramşlan ilgilen dirir. îşte bu Vatandaşlanmıza" ilk defa bir devlet hizmeti götürüldü, geçen gün: Botan Asma Köprüsü'nü kurup hizmete açtık. meçliyollarla inilir Botan Vâdisine. Nehir. bıçakla kesilmiş gibi ikiye bölünmüş dik yamaçlar arasında akar. Türkiyenin en hırçın en âsi suyudur Botan.. Gökten başka bir şeyin görünme diğı vâdiye indiğımizde gozume bir tuhaf göründü Botan. Sarp yamaç lar arasında gerili, çelik tellerle beraber Botan zincire vurulmuş bir arslanı andınyordu. •Hizmete açüan» köprünün yanında bizi köylüler karşıladı. Yüz leri kırış kırış köylüler, çoğu yalınayak yırtık elbiseli köy çocukla rı. Ve de Jandarmalar... «Eşkiyalar köylerde, dağlarda ne yaparlar sa yapsınlar ama böyle 45 genera lin iki il valisinin, birçok misafirin hazır bulunduklan bir törende •herhangi bir olay» olmamalıydı.> Böyle düşünmüî olmalılar işgüzar ilgilıler. Törende «birşey» olmadı, ama, vâ dinin sarp kayalıklan arasındaki kovuklarda eşkiyalann bizi gözet ledıklerıne daır bir his doğdu içime. Eğer orada idilerse muhakkak bu duıuma bakıp bakıp gülmüsler dir. Bir Hacı yı kacırarak $0 ydular ADAN'A Akrabalariyle bay ramlasmak için ^okağa çıkan 70 >aşında Mehmet Ali Çağlar, Zı yapaşa Bulvarında, Behçet Karadağ ve Ali Akgul tarafmdan, şoför Muhittin Telek'in kullandığı taksiye bindirilıp şehirden 15 kilometre ötede bulunan Telıdere bağlanna götürulmüştür. «Sen bızim babamızın Hac ar kadaşısın» diye kandınlarak kaçırılan ihtiy^nn saatini ve 200 lira parasını, ciltli Kur'anı Kerimi çalan sanıklar, ıhtıyarı ora da bırakıp kaçmışlardır. Hacınm sıkâyeti uzerıne sanıklardan Behçet Karada ile Muhi'tin Te lek yakalanmıştır. Ali Akgül aranmaktadır. Geçen hafta Rigoletto Operasının promiyeri sessız sedasız geçti. Halbuki gerek orada bulunanlar, gerek radyolarından takıp edenler Oya Tekin isımlı bır sopranonun doğuşuna hayret ve hayranlıkla şahit oldular. Ankara'da özel dersler alarak yetışen Oya Tekin'in tek bir prova j'apmadan Rıgoletto'daki gosterdıği başarı en titız müzıkseverleri ve kritikçileri bile şasırttı Haluk Tarcan gıbı müskülpesenthği ile tanınan bır pıyanıst perde kapanırken ayakta alkıslıyor ve etrafındakilere. «Kalite bakımından Gallicurci kadar iyi bır soprano. Inşallah yerli şan hocalarınm elinde diğer arkadaşlar gibi sesini berbat etmez. Şimdiye kadar bu kadar temiz ve tath bir ses dinlemedım Turkıje'de» diyordu. Operaya gelen davetlilerde erkeklere kıyafet mecburiyeti konulmuştu ve yüzde 60'ı bu mecburiyeti yerine getirmişti. Hanımlar ise smokinli erkeklerin yanında kısa eteklerle biraz tuhaf bjr manzara arzediyorlardı. Tek ıstisna Haluk Tarcan'ın damı terzı Melda Kaptanaydı. * Bayramı Istanbul'da eşiyle birlikte geçiren Başbakan Demirel cuma akşamı Emirgân'daki Abciullah Efendi Lokantasında bir akşam yemeği verdi. Davette Ihsan Sabri Çağlayangil, Ahmet Topaloğlu, Akademi Komutanı Korgeneral Nüzhet Bulca, Tümamiral Turgut Kunter, Îstanbul Komutanı Tümgeneral Selâmi Pekün, Kolordu Komutanı Necati Ogan, Hava Kuvvetleri Komutanı Irfan Tansel, Dışışleri Bakanlığı özel Kalem Müdürü Muammer Ekonom ve îstanbu! Valısı Vefa Poyraz bulundu. Çoğunluğun eşleriyle katıldıkları bu akşam yemeği iyi düzenlenmişti. Konsome, levrek, enginariı et ve tatlıyı yedikten sonra, Nazmiye Demirel menüden pek memnun kaldığını gizlemedı. * Bu yıl ikinci defa Ankara ve Istanbul'da gorüşmelere katılan Avrupa Ekonomık Topluluğu serefine önce tanınmış iş adamlarımızdan Behçet Osmanağaoğlu Tarabya Otelınde bir öğle yemeği, aynı akşam da Vali Vefa Poyraz ve eşi Hiltonda 95 kişilık bir aksam yemeği verdi. Sadece Ortak Pazar uyeleriyle, bu birliğe dahil olan senatörler ve tanın Geçen hafta Yılmaz Çelinerne Esin Sadıkoğlu'nun, Süreyya'nın Bebekteki lokalinde evlenmeleri îstanbul sosyetesini bir araya getirdi. (Ortada başını eğen) Esin Sadıkoğlu, Belma Simavi ile görüşürken. (arkada eli ağzında) Semahat Arsel (Vehbi Koç'un kızı) onları dinliyor. Akşamın geç saatlerine kadar devam eden kokteyl çok neşeli geçti. mış is adamlanmızın katıldığı bu davette Vehbi Koç bulunmadı. Türkıye'de ilk modern Hemşire Okulunu açıp, yanma bir hastane yapmak ıçın gınştıklerı kampanyanın son hazırlıklannı bitiren Florence Nightingale Derneğini idare eden iki hanım var: Biri Türkiye'de ilk defa modern hemşire olan ve bir sürü genç kızı bu mesleği seçmeğe teşvik eden Fahrünisa Seden, diğeri Hazel Sporel. Erkek olarak bu tesisin kurulmasına çok çalışan Amerikalı Mr. Walker'ın da bütün malını mülkünü buraya baeışladığı söylenır. Şimdiye kadar gelir komitesi b3şkanlığını üstüne alan Hazel Sporel'in gerek basınla ve gerek dernek için çalışan üyelerle giriştiği mıina•*• iktUtadî ve Ticarî îlimler r Akcidemİ8İnin 84. kuruluş yıldönümü îstanbul tktisadi ve Ticarî îlim ler Akademisinin kuruluşunun 84 üncu yıldönümü bugün 17 de Mezunlar Cemiyetinin Lokalinde Mil li Eğitim Bakanı Orhan Dengizin de iştirakiyle kutlanacaktır. Törende; ayrıca Akademi birincisi Yıldız Işıl dak'a ve diğer derece alan merun lara ödüller dağıülacaktır. Eşkiya korkusu Sıirt'in arka sırtlarından döne Bir er trafik kazasında öldü sebette biraz kırıcı olması bu gaye için çalışan hanımlan boykota zorlamış ve yerıne Fahrinasa Hanımın seçilmesine sebep olmuştur. Hazel Sporel'in herkesi üzen bir hıısusiyeti de Türkıye'de doğduğu halde toplantılarda bir turlü Türkçe konuşmamaktakı ısrarı olmuştur. Her konuşmasını bır tercüman vasıtasiyle yapan Zeki Rıza SporePin esi bu aktif görevinden çekilmedikçe toplantılara katılmayan üjeler geçen toplantıda «Mrs.» Sporel'in komiteden aynldığını duyunca davet edıldikleri son çaya gitmışler ve ' kendilerine gonderılen davetıyelerdeki «sürpriz» in ne olduğunu da öğrenmışlerdir. Açılacak kampanyada kım en fazla para toplarsa ona bır Londra gidiş geliş bileti hediye edilecek! ^ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııı^ Ortanm solunu nasıl aramazsın ? Biz geçinmek için çetin mücadelelere dalmış, memleketin ağır yoklnk yükünü oımızlarunızda taşıyan küçük memur ve hizmetliler, malî tfkatsizlik yüzünden Personel Kamınınnm ertelendiğini samrdık. Meğer o.vle değilmiş. Zira Orman Genel Müdürluğün* bağh mühendis, mühendis muavini ve teknikerler için, halen aldıkları maaş, ekgörev (bölge dahilinde aslî vazifelerinden olan işleri dahi görseler) ve harcırahlar az görülerek yeniden yüzlerce yevmiyeli kadro ihdas edilmiştir. Bu kadroları alanlann ellerine eskisinden en aşağı 800 1000 lira arasında fazla geçeeektir. Bu nizim görüp işittikierimizden birazıdır. Ya görüp duymadığımız diğer teşekküllerde neler oluyor kimbilir. Hani malî imkânlarimız müsait değildi? Şöyle etrafımıza bir bakalun istenilenlere ekgörev, tazrninatflıdas" edilmodi mi? Eğer sosyal adaleto inanıyorsak hayatlarmt ııtuciveri şekiide idame ettirebilen Te % •• oranında olan biz küçük memur ve hizmetlilerin ferahlandınlması lâzımdır. Yoksa zaten ekgörev, tırmiıiat gibi ilâve ücret alanlan daha da yükselterek dummlarnrm apartrjnan karlan alacak seviyeye (petirilmesi değil. Bılgün ayni çatı altında 300 lira kadro maa$la 15 yıldanberi bekleyen binlerce hizmetli vardır. Kendisi 300 lira aylik alırken malî kudretimiz yok zam yapamıyoruz deyip sonrakine 3000 lira vertnek düpedüz bizimle alay etmektir. Mnrtaza HOŞSES Sanayii Meydanında BART1N mektuplar ADANA Bayram tatilini ailesinin yanında geçirmek uzere izinli olarak şehrimize gelen Mehmet Yener adlı bir er, önceki gün taksi altında kalarak ölmüştür. Kolordu caddesındeki olayın soruçturmasına başlanmıştır. Atotürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden 1 MüdUrlüğümüz Süt Fabrikası ihtiyacı için 600 adet 40 lltrelik güğüm, 18.1.1967 Çarşamba günü saat 15.00'de kapalı zarf usulü ile teklif alınarak ihale edilecektir. 2 Güğümün beherinin muhammen bedeli 170 lira ve tamamuun muhammen bedeh 102.000. lira olup. geçıci teminat 7.650., Kati teminat 12.700. liradır. 3 Bu ise ait şartname ve nümune mesai saatleri dahilinde Müdürlüğümüz Süt Fabrıkası ve Tıcaret Servisınde görülebüir. 4 MüdüTİüğümüz 2490 sayılı kanuna tâbi değildir. (Basın 10332 A 221) 596 Bölge Orta okulu SAKARYA Sakaryanın en gerı kalmış bucağı Karadere'de halk bir bölge ortaokulu açmak üzere tesebbuse geçnuç>tır. Karadereliler bölgedekı 50 den fazla köyun boyle bir okula ihtiyacı bulunduğunu behrtmektedırler. ....Ve tören Nurculara Son zamanlarda endişe verici bir ş durum alan ve yüzbinlerce mâsum S dindar kardeşimizi zehirliyen nur Ş culuğun artık gerçek kimliği mey = dana çıktı. Yardımcı olur kanısıyla S biz de birkaç noktayı, dinî istismar Ş yoluyla aldatılmış olan siz dindar Z kardeşlerimize tekrar hatırlatmayı 5 bır borç bıliyoruz. s 1 Her şeyden önce sizler akli mu Ş vazenesi tam olmayan, cezaevine = •e akıl hastahanesıne gonderılen s v bır adamın peşinden yürümekle 3 ilk bü.\iık hatayı işlediniz. = 2 Öyle ki bu adam Risalelerin s de her şeyi bildiğini, dünyanın tüm Ş bılgilerıni yendiğini, v.s. gibi ger S çekdışı oyküler uyduracak kadar = bılgisiz biridir. ~ 3 Bu adam risaleler bana vahy Ş edıldi der. Buna gore Nursınin pey 3 gamber olması gerekmektedir. Oy ~ sa Hazreti Muhammet son peygam s berdir. Kur'an ise son kutsal ki ^ taptır. Aksini iddia islâmlık dışı = dır. = 4 Nursi Kur'anda nurculuğun Ş yeri var der. Şimdiye dek yapıian Ş binlerce tefsirde böyle bir iddiada hiç bir zaman bulunulmamıştır. 5 5 Bay Nursi cuma r.amazına ~ gitmezdi. tlnsanlardan ürküyo ^ rum» derdi. Böyle bir gerekçeyi ~ tslâmiyet asla kabul etmez. = 6 Nurculuğa göre, Risalei Nur ^ = 1 Dağal köyü Elbistarv'da | sıı derdini kendisi çaresiz bir i halletti... AnımaU köy okulıı Çal Dağal Köyü çevrede belki mahrumiyet yerinın bır ömeği sa yılmakla beraber aydın bır toplumun yeridir. Koy kendi sorunlarını imkânlan dahilinde yapmakta, çevrede bel ki önde gelen toplumlardandır. Problemlerini halletmesini sebebi ise 40 kadar orta öğretimde, 5 tane yüksek öğretimde bulunan öğrencilerin tesiri ve aydın ki§ilerin gayretindendir. Köyde 60 öğrencisi ile biçlri dikış. yapı \e dulger kursları gençlerin eğıtimi ile uğraşmaktadır. Dağal'm çahşma tarzı böyle ıken fakir olan kişileri kendi ara larında top'.adık'arı 12500 TL. ile su dertlerini halletmek durumuna gelmişlerdir. Fakat koyün imkânlan dışında olan en büyük derdi ise beş kilometrelik yolunun nabiyeye ve şehır yoluna eklenmesidir. Bu yıl da mı 1500 nüfuslu köy, kı=ı dizine kadar çamur ve toz olan eski yolunda zahmetle geçirecek. llgililer duruma çâre bula mıyacaklar mı? Ramazan KANBER Dağal Kö\ni Öğretmeni Baklan ÇAL Ben Anadolunun sarp dağlannın çevrelediği bir köyde öğretmenim. Okulum, öğrencilerim çe şitü sebeplerden modern eğitim ve öğretim araçlarından yoksun. Temin etmemiz çok zor bizinı için. Memleketimizin kalkmmasır.ı eğitim Te öğretimde görmekte bu gaye ile uğraşmaktayun. Bize yardım edecek, okulumuza hâmi veya kardeş okulu arıyorum. Hamiyetperver knrumlanmızın ilgiüini bekliyonız. Şimdiden şük ranlanmı sunarım. Ali thsan Öıtürk îlkögretim Md. lüğü eliyle Köşk K. Öğretmeni Elbistan Köprünün açılışı çok sade, sessiz ama çok mânâlı oldu. Ve beiki de Turkıyede ilk defa politikasız, politıkacısız bır tören yapıldı. Karayolları 9. Bdlge Müdürü Hüsnü Ünal; bu koprü sayesinde 40 kadar koyün Eruh ve Şırnak ilçelerinin Sıirt'e dolayısiyle Batı Anadoluya bağlanmış olduğunu açıkladı. 130 metre uzunluğundaki köprii, 320 bin liraya malolmuçtu ve Türkiyenin en uzun asma kdprü sü idi. Siırt Valisi Mehmet Aldan müte vazi bir konusma ile emeği geçenlere teşekkür edıp kurdelanın kesihşini VII. Kolordu Komutanı Korgeneral Faruk Güventürk'e bıraktı. Gü%'entürk, bir köşede meraklı gözlerle olanları seyreden Kayabo ğaz köyü muhtarı Abdülkadir Gölü çağırdı. Makası ona verdi. Muhtar bır tuhaf oldu, bu beklenmedik tekUf karşısında. Kekeledi. Dudak lan tıtredi bir şey diyemedi. Kumandan ve muhtar göz göze geldiler. Kucaklaştılar. Öpüstüler. İki sinın de içinden gelmışti. Muhtar kurdelâjT elleri titreyerek kesti. Bir alkış tufanı koptu Botan Vadi sınde. Herkes alkışlıyordu. Vadi uzun bır süre alkış seslerinin yankı sıyla inledi durdu. Muhtar, yeni ile gozya$larım si lıyordu AUER sevgı 'In Küizinyerinln üstünlüklerlnden bir kaçı: Giresun'da akrabalarını yaralıyan delikanlı Istanbulda ele geçti I"* VOT)lirl(iri l kalkıyor mu? | Rahat ıı i caresi? Bolu Semerkant Mahallesinda Semerkant sokakla Akıncı sokagın kesiştiği kısmın güneytndekl Alancı sokak yol devamı 3.35 Sm. Fmdık ekiminde genışlikte, pek dar ve tretuvarı da olmayan bir yoldur. reform lâzımdır! Buradan geçen Torreruk yüklü Hiç şüphesiz memlekette kalkamyorJar her an tehlike arzetmekte ve 3 4 defada kapı ve du kınma çabalarımız içinde ihraç varımı hasara uğratarak korku dı tnaUarnnızın büyük önemi varsmda maddl zararnnı da mucip chr. Doğu Karadeniz bölgemizin yetiştirditi fmdık mahsulüne hüoldu. Çeşitli rnakamlara yaptığım mü kümetimiz gereken değeri vermiracaat sonunda yolun kapanması yor. Bölgemizde önemli bir geçim ışi Belediyeye ait değilmiş de Ttafığe aitmiş ve neticede Trafik Ko kaynağımız olan fındık, bundan misyonu aralıklı müracaatlanm yanm asırdan önceki iptidal uyetiştiriyoruz, esasen sonunda yolu üç def'a kapattı, sullerle trafikn akımı başka yoldan yapıl bundan başka çevremiz de yok. Bu fındığın. sadece fiyatı ile ilgidı ve rahatça uyumakta idik. Maalesef, demirler bilâhare ken lenmek kafi değildir. Atom çağıdilifinden kalktı va kamyonlar nın mevtrut olan en yeni imkân geçmeye başladı ve bu suretle de ve usullerden favdalanarak daha maddl zarar vermeye hazır bir fazla mahsul almak için tütünde, durum arzetmekle beraber haya pamukta, üzümrie olduğu gibi bu tt tehlika her an gelir diye uy fındıkta da modern siraî usuller ve lazım gelen alakayı göstermekumuz kaçmaya rıaşlarlı. Trafik Komisyonu kar&n nere yi Tarım Bakanlıgımızdan lstirham eyliyoruz. ye gltti. Hasmn Köçökvüdn Mefamet Koçak BeşikdUzU Anbarlı BOLU r.ııılllılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf. Bizler dünyanm cenneti olan Büyükdere Sanyer ve Yenimahallede oturan vatandaşlarız. Üzüntü ile öğ renmiş bulunuyoruz ki rahatlık, ucuzluk ve neşe kaynağı olan \apurlanmız •tamamen kaldırılarak lâğvedilecektir. Bunların kaldırılması yerine ufak tonajlı mevki far kı kaldırılmış eski şirket vapurları ile doğru seferler yapılsa, âmme hizmeti gören bu araçlann hem kâr etmesi sağlanır, ve hem de ka ra vâsıtalarile rekabet etmiş olur. Bu konu ile yakın aîâkanızı rica ederiz. Boğazlılar nâmma Nejdet Coşkun Gıre^un'un Aluçra köyünde bir genç kız yüzunden akrabası Sinan Bakan'ı tabanca ile. ağabeyı Salıh'i de sopayla ağır sau r a n m rette \aralavan Mehmet ^ tamamlayıcısıdır. Ne de = adh genç, kendisını takıpBakan eden mek bu? Kur'anı eksik gdrmek a çıkça Islâmiyet dışı bir iddiadır. ~ akrabaları tarafmdan fiun l?tan 7 tZorunlu olmadıkça> evlen ^ bulda pohse yakalattırılm'<;tır. Aşirefendi cadde«mdeki bır meyi yasaklıyarak Hazreti Muham Ş medin sünneune karşı çıkmaktadır E durakta vasıta heklerKen ansınurculuk. ^ zın ele geçınlen 25 yasmâakı 8 Nurculuk müritlerine, inziva Ş sanık, «Ben kimseye bir şev ya çekilmeyi, toplum meseleleri ile = yapmadıra. Kaatil dcğilim» djye uğraşmayı öğütler. İlim ve sanatı 5 rek bağırmıs ve :ftıraya uğraoı«Zir'u zeber» sayan, îslâm dışı za •; ğını soylemıstır. Yaraİadıst şahrarlı bır târikattır. = sm once olduğunu sanarak î^9 Ve son olarak Nursi şu iki ~ tanbula kactığı bıldırılen genç, sözuyle, Türkiye Cumhuriyetini ta 3 nezaret altına alınmıştır. mamen dinî temellere oturtmayı ^ hayal eden biri olduğunu göster miştir: ^ «Devlet Islâmın siyasi prensiple ^ rine göre teşekkül etmelidir.» «Müslümanlara Kur'an dışında S ERGAN'l Bakırmadeni ilçebir Anayasa lâzrm değildir.» ~ Mürsel Engin Ş sindekı Bakır Fabrıkasımn 1. Üniversite Öğrencisi = sayıh kazanı patlamış, 3 mılyon Ordu E lıralık zarar meydana gelmıştir. Önceki gece gsç vakıt Eakır Okula öğretmen = Fabrikasının konverter kazanı. kahtesi duşuk çakmak tası iie bekliyoruz = çalıstırılması yüzunden patlamıştır. Erganide daha iyi kUıAnkara Delice kazasının Bağ E tede çakmak taşı varken, fabricılar kövünde ikamet etmekteyim. E ka, Elâzığın Sıvrice ılçesinın Kı Köyümüz, Ankara • tran şosesi E zıltepe köyünden kalıte'i düsuk ve Ankara • Kayseri demiryolu gü = cakmak taşı getırıp kullanmakzergahında olup Ankaraya kara E tadır. yolu 2.00 saat mesafededir. E llgililer, olayın soruşturmasına Başkente bu kadar yakın olan E baslamışlardır. Bu arada fabrıköyümüzün 5 sınıflı ilkokulunda = kadaki bir mühendisin daha onki 223 talebe biri asü, diğeri ve E ce alârm verdıği, dusuk vasıflı kıl olmak üzere 2 öğretmene ter E çakmak taşlarının kullanılmısı kedilmiştir. Okullar açıldığından E halinde kaza olabılereğını bıldır beri gerek çocuklanmız ve ge E dıği de mevdana çıkmıstır. rekse biz veliler goztimüz yollar = da öğretmen beklemekteyiz. Mev 16 Ocak Şevval 5 cut iki öğretmenin dahi bazan E biri 15 20 gün istirahat alarak git E İ mekte ve okul bir ögretmene kal = în maktadır. = O Delice kazası Bağcuar E köyünden 5 V. 1 1M 12.23 14 51 17.06ı 18.43 S.39 AsUn Delice Öğlc Dört büyuk tencerenin rahatça yerleşebılecek olan, temizlenmesi ko1 lay geniş MASASI Emaye dökümden mamul, sökülm©si ve takılması pek rahat olan, yük' sek randımanlı dört BRÜLÖRÜ Termostat'vasıtasıyle harareti ayarlanabilen, dahdî tenvıratlı, geniş hacımh, ısıya mukavım camla mücehhez kapılı FIRINI Arzu edildiği takdirde fırınla aynı zamanda ve birlikte kullanılabilen müstakil IZGARASI AUER ın özel mamulatı musluklan ile donatıimış, goze hoş görunen düğmeli KUMANDA TABLOSU Bakır Madeninde kazan patladı Bütangazı veya havagazı ile ç«lif«.bi1en*«SEVGİ» kuizin' yerini arzu üzerine bir nevi gazdan diğtrin» AUER bedeljit olarak değıştirir Memleketimizde kullanılan BÜTANGAZI veya HAVAGAZI ile çalışan mutfak cihazlarının çok büyük bir eks«riy«ri AUER markasını ta%ır. AUER: Imal ettığı ve dağırtığı her cıhazm aevatnlı balı., mım her tarafta sağlar, AUER İMALÂT A S Dağıtım ve satı> . BÜTAN gazt ile çalışan ve KENDİ Markaları altında satışını temin eden FİRMALAR: Aygaz • Ipragaz • Likidgaz • Milangaz • Mobilgaz • Mutfakgaz • Shellgaz GRÜNBERG T.A.Ş. Milis Han Rıza Pafa Yokuşu Ittanbul T«l: 22 12 9627 73 10 I S E. 1 2 17 7 19 9 47 12 00i 137|12.S5 (Moran J 89/5«8)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle