09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN A H L. A K Y A S A S 1 N A Ü Y M A Y I TAAHÜT B D E B • Sahrbl: NAZI.Mt NADf « Genel Tayın Müdürö: ECVET GÜREStN A Sonıır.lu Yazı tsierl Müdürü: EBOL OALLI Basan ve Yayan: CUMKÜRÎYET MATBAACUJK v e Gazetecilik T. A. S. • Cagaloglu Halkevi sokafc No. 3941 GÜNEY tlLERt: Küçüksaat Meydanı Edirce Hanı AdanB . Telefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvar) Tener Ap. • STenışemı Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 • İZMtR: Gari Bulvan No. 18 Tel: 31230 ABONEveİLÂN Senelik 6 ajlık 3 aylık Turklye 75.00 40.00 22.00 Harid 198.00 99.00 49.50 Başltk (Maktu) 2 3 4 S lncl nhlfelerde (santlml « 7 o c l sahtfeler Nişan, Nikâh Evlenme, Dogum (MaKtu) ölura. MevUt. Tesekltür ve Kayıp aram* »cm Kavıp (Kelimesl) 200 Ura 40 • 35 • 75 90 1 h » » SâYISI 25 KURUS I (Baştarafı 1 inci Sahifede) Grup Başkan Vekili Profesör «Sosyalizmin bugünkü tarifleTurhan Feyzioğln, Avrupa Kon ri ve tatbikatı çok değisiktir. seyi toplantısına katılmak üzeBazı kimseler kendi sosyalizm re Avrupaya eitmiştir. Muhteanlayış ve tercihlerine göre melen Salı günü yurda döneCHP'ye bugünkü hali ve tutucektir. muyla sosyalist de divebilır, ALİ tHSAN GÖGtS sosyalist değildir de diyebilir. ADANA (Cumhuriyet Bürosu) Onun için CHP'ııin >5niinü 19 Ocak'ta Ecevit'in katılacabu kadar değişik tarifleri ve tat ğı topiantı için yapılan hazırlık bikatı olan bir terime göre taçalışmasmda «Parti içi ahenkyin etmek faydasızdır. Ortanın sizlik» söz konusu edilmiş, Y. solu çok daha açık ve belirli Muhendıs Fehım Yaltır, Kurulbir yön göstergesi olarak CHP tay kararları sınırlarının aşıldınin gerçek yönünü belli etmekğı yolundaki iddialara değıntedir. Parli jçinde defalarca bu miş. bu şüphenin ortadan kaldısoru ile karsılaştım. özellikle rılmasını istemıstir. Azmi Ya?ısosyalizmin gerçeklerine hiç uy cı, partid? «Bodama yapılması» mayan tek ve katı bir tarifini gerektigine değinmiş, Ahmet vapıp o tarife göre ı sosyalist Karakus da «Komüniztnle Mümısin, değil misin?) liye soru cadele Dernekleri» adı altındasoranlara cevap verilmesi benki «Vatan Cephesi Ocakları» nce uygun olmaz. Bence ce\apdan soz açmıştır. tan ziyade soruda serahat o'maBunun üzerıne Ali Ihsan Gölıdır.» güş bir konuşma yapmış v» şöy 8'lerle parti grup yöneticilerile demıştır: nin CHP'nin dış telkınlere fco«Açık tutuma ragmen, bure hareket ettıkleri iddialanna Sfln demokrasi sampiyonn görükarşıhk olarak da Ecevit çöyle nenler 18. Kurultayın kabnl etkonuşmustur: tifi hususları çeşitli bahaneler«Bu iddialar parti dısındaki le ve güya Kurultay kararlarıbazı çevreleri değil, dofrudan nın üstüne cıkılmış gibi göstedoğruya partinin buçüııkü idarerek bir bulantı yaratmak isterecilerini itham etmek anlamına mektedir. Kurultay kararları agelir. Çünkü bn iddialar parti sılmış olsaydı. bnna l.erkesten idarecilerinin dıs telkinlere göönce Genel Baskanımız tnünii re hareket ettiklerini iddia etmiidahele ederdi.» mektedir. Bn iddiayi kesin ola I rak yalanlıyorum.» ' CHP Genel Sekreteri Ecevit, 8"erin lideri Turhan Feyzioğluyla sosyal ve ekonomik göruş i ler arasında bir ayrılık oldugu ' nu bilmedığini de söyiemıs ve «Her balde yakın zamana kadar böyle bir ayrılık yoktu. Eğer , Feyzioğlu arkadaşımın da eskiANKARA (a^.) Çalışma den bildiSim sosyal ve ekonoBakanı Aiı Naıli Erdem, dün mik görüşleri değişmediyse, beverdiği demeçte. Almanya'da işnim »öriislerime yöneltilen kuşsizlik konusunun panik havası kuların Feyzioğlu arkadaşımın yaratacak nitelikte olmadığını, görüşlerini de kapsaması gere78 ay içinde bu tıkanıklığın gikir» demiştir. derileceğini, halen Almanya'da Eceviî, ayrıca öğretmenlere işsiz Türk sayısının 1500 olduyspılan baskıya da değinmi<;tir. |unu bildirmiştir. Almanya'daCHP Genel Sekreteri, tasarruf ki işcilerimizin sosyal ve kültübonoları konusundaki gdrüşünü rel ihtiyaçlarının giderilmesi ide açıklamıs, bunların kalkması çin devamh çalışmalar yprjıldıhalinde ortaya çıkacak açığın ğını söyleyen Bakan, özetle devergılerle giderileceği endişesimiştir ki : nı belirtmiştir. CHP MECLİSÎ «Gazete ihtiyacını karsılamak 19 OCAKTA için Dıs Teşkilâtımız, CumhuriANKARA (Cumhuriyet Buıosıı) yet, Milliyet, Son Havadis, Hfir CHP içinde 8 parti üyesinin riyet ve Tereüman gazetelerine yayınladıkları bildiri ile başlaabone kaydedilmistir. tgslz Işçiyan anlaşmazhk Şeker Bayramı dolayısiyle durgtııı bir saf lerimiz, işsizlik sigortasından isha geçirmiş, ancak önemini tae tifade edeceklerdir. 18 Oeak'ta nüz kaybetmemiştir. Meselenen dört gün sonra top | Bakanlararası Koordlnasyon Ko mitesi, Türk isçilfrinin tasarlanacak oian CHP Parti Meclısınde yeniden alevlenmesi bek ; rnflannın defenlendirilmes{ kolenmektedir. nnsuna son şeklini verecektir.» Bildirildiğine göre, 8Herin tu j tumu parti meclisi toplan'.ısına ' getırilecek ve son 10 günlük davranışlar tartışılarak gerekii \ bir karara doğru gidilecektir. PARTÎ MECLİSt TOPLANTISI " CHP Parti Meclisi 19 ocak , Perşembe günü yeniden toplanacaktır. Toplantı gündemmde bazı yonetraelikler üzerinde çahsmalar yer almaktadır. Ancak ANKARA (Curnhuriyet Bürosu) 8'ler konusundaki anla«rmzhğın Gazi Eğitim Enstıtüsü Öğrenci bu toplantıda bir önerge ile ya Derneği Başkanı Fikret Ünlü, dün da gundem dışı konuşmalarla Enstitüde düzenlediği basın toportaya atılacağına muhakkak lantısında, «Okui Müdürünün gögözuyle bakılmaktadır. revinden almmasiyle başlıyan boy FEYZÎOGHJ, AVRUPADA kotan, MiUi Egitim Bakanı istifa Bayranı dolayısıyla gerek Mer edinceye kadar devam edeceğini» kez Yönetim Kurulu flyeleri, ge açıklamıs ve EnstitUye bağımsızrekse 8'lerden bir kısmı Ankalık tanınması için mücadeleye giradart ayrılmışlardır. Bu arada S'lerin liderliğini yapan CHP rişeceklerini bildirmiştir. 680 İŞCİ Yapı • Iş Sendikası, Ambarlı Termik Santralı yapırn işini üzerine alan 480 işçlnin çalıştığı M. W.K. adlı Amerikan şirkeünden sonra, 200 işçinin çalıştığı Lummus İntemational şirketinde de grev kararı alıruştır. Grev için kanunî prosüdürün ta marrüanmak üzere olduğunu belir ten Sendika Genel Sekreteri îsmet Demir, şu açıklamayı yapmış tır: «Santralı yaptıran Etlbank, yapım işini 4 Amerikan şirketine vermiştir. Santralın çelik raontaj, kaynak, elektrik tesisatı ve motör montaj işini yapan M.VV.K. şirketi, Mayts 1966 da yapılan toplu şözlesme yi uygulamamaktadır. Keza, çelik montaj iskeleti ile kanal, türbün montaj ve kaynak islerini yapan Lummus tnternatlonal şirketi de, sendikantn i » teklerini kabul etmemekte ve ikinci dönem toplu sözlrşme yi vapmaktan kaçınmaktadır. Bu durum karşısında her iki müteahhit firmada greve gitmok zorunda kaldık.» GAZİ OMER (Baştarafı 1 iucı sayfada) mış, onlar beni bulur demış, getıreyim mi?» • Araan efendi...» Gazi Ömer j'arım saat sonra geldi. tath tath gülüyordu. Anlattı: Kapıya kadar gelmiş, ama hangi kapı bilememiş.. Sabahleyin camiden almak üzere, O'nu yerine bıraktık, gelınceye kadar hiçbir yere ayrı'.mamas'.nı sıkı sıkı tembıh ettik. ORDU KOOPERATtFtNDE Siyah araba, Ordu Yardımla^ma Kooperatifinin önünde durdu. Gazi önce Müdürün odasına ahndı. Ordu Kooperatıfıne vardığımız zaman henüz satıslar başlamamıştı. Kooperatif mensuplanndan çoğu, Millî Savunma Bakanınm emriyle giydırilecek olan ıhtiyarın kim olduğunu öğrenmek uzere kapıda toplsr.raıştı... Kimi elıni •ukıyor, kimi hatınnı sorup gönlür.u almağa çalısıyordu . Bir eemiyetin ilgisizliği sebehivle dilenmek mecburiyetinde kalan Gaziden böylece âdeta özür diliyorlardı... O ise, vakur. sadece kendilerine teşekkur edi>or. Yardımlarmdan doiayı duyduğu memnuniyeti bıldırıyordu... Bırkaç dakika sonra hazır elbise satış reyonunun sorumluları geldi. Bu, genç bir satış mefhuru idi.. Mudur kısaca tahmat verdı. Gazinin tepeden tırnağa kadar giydirileceğini bildirdi. Sırtındaki eskileri bir kenara bırakıp yeni ceketi gi^di, sonra kahverengine uyacak bir pantolon bulundu.. Belindeki kuşağı. gövdesini daha bir geniş, daha bir heybetli gösteriyordu. Onun üzerine g i y diği pantolonla gençleşivermişti.. Biraz önce sen dereçe perişan bir kılıkta Ordu Kooperatifine gelen ihtiyar Gazi şimdi hem gençleşmiş ve hem de eni konu dinçleşrnişti. Etrafımız çeşitli rütbedeki subaylar, assubaylar, kadınlar ve erkekler, emekli askerler tarafından sarılmıştı. Herkes, giyimine kuşamına bu derece önem verilen aksakallı ıhtiyarın kim olduğunu öğrenmiye çalışıyor, öğrenenler. yakasının düzeltilmesine, ceketınm iyi uyup uymadığına yardımcı oluyorlardı. «MADALTAM, MADALYAM!..» Gömlek giydirilirken Gazi ö mer Toksoy birden telâşlandı... «Madalyam.^ diyordu. «Madalyam nerede? Aman kaybolmasın!» Kalabalıktan, biraz uzağında kalmıştım. Telâşla koşuşmalar oldu. Üzerınden çıkarılan eskiler konfeksiyon kısmında kalmıştı. O tarafa seyirtenler oldu.. Ne oluyor? diye sokulduğum zaman, «Madalyasını arıyor!» dediler. Halbuki, madalyayı eski elbiseierinin yakasından çıkarmış, yenısıne dikilmek üzer£ kırmızı kurdelesini bir başka reyonda, diiğme, kurdelâ, boncuk satan bir hanıma değiştıriyordum... «Üzfilme baba, kaybolmadı.. Iste» dedim. «Kurdelâsını degiştirdik..» Derin bir nefes aldı Havatta en çok değer verdı^i «tstiklâl madalyası* kaybolmamıstı .. Yeni ceketınin sağ tarafına klapalarır.m altma diktik.. Kurdelâ^ı yenılenmı^tı .. Sfvındi.. JNj^rlv» yüzıiii4e çocuksü bır gulümserae oldu.'. Sonra : DAHA ÎTÎ «Biraz iceri dikilmiş» dedi, «i>i görünmüyor . » Evet. madalya bıraz içeriye dikılmışti. Ama, uç düğmeli ceketınin ust duğmesı ıliklenınce madalya meydana çıkıyordu... Sonra, içi süngerli kalın bir palto giydi, bir de fötr şapka .. Artık elindeki agaç dalına 1üzum kalmamıstı. Bükük beli doğrulmuş, dinçlesmisti... gençleşmişti .. Reyon sefi koluna girdi, Müdürün odasına doğru yürürken, etrafını saran genç kızlar, reyon memureleri, <Ne de güzel adammış!» diye mınldanıyorlardı. Siyah arabaya bir başka insan biniyordu şimdi. Geleceğine de güvenle bakan, Bakanlık, Gazi'nin dönüş biletlerini de aldırmıştı. Gazi ömer, Cumhuriyet Bürosuna oturur oturmaz, «Teravih geldi mi?» dedi Te hemen ekledi ardmdan : «Ismet'i görebilecek miyim efendi?!» Y A R IN : GAZt ÖMER. KUMAMJAM tNÖNÜ ÎLE grev yapacak 1967 Turizm Yılında Dünya Milletlerine Ayak Uydurun Biliyorsunuz, Bakana telefon «Almanya'daki işsiz Türklerin sayısı 1.500» Karısma kızan koca, kendini denize attı Kansı ile arüaşarnayan bir seyyar satıcı, intihar etmek için kendini Cibali'de denize atmışsa da, etraftan yetışenler tarafından kurtanlmıştır. «Bayram günü, karı dırdırı çe> kilmiyor. Çok kızmış, dolaşmav» çıkmıştun. Cibali Lskelesinde denize atlayıp intihar edeylm dedim amma. denizden çıkardılar. Olmeye bile müsaade etmiyorlar» diyen seyyar satıcı Osman Kapıcı, tedaviden sonra, evıne gönderilmiştir. BfR GENELEV KADIN1 DA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ Yaşadığı hayata tahammül edemediğini söyleyen bir genelev kadını, dün Sarayburnu'ndan kendini denize atarak. intihara teşebbüs etraiştir. 30 yaşındaJu Fatma Ünlu'yü, etraftan yetişenler kurtarmıştır. «Bakan istifa edinceye kadar boykota devam edeceğiz» öğretmenlere yapılan baskı protesto edildi ADANA Turkive Öğretmen Dernelcleri Milli Federasyoan Böl ge toplantısmda komışan Genel Baçkan Hayrettin Uysal "Bir mcm lekette hukuk düzeni cl£nenlrse, bu çiğncniş karşısuıda da aydınlar sessiz kalırsa. rejlm kolayca dejeııeresansa uğrar. bozulur ve piclesir. Biz ögrctmenler. Türk Millî ERİtiminin amaçlan içerisinde görevimizin, sorumlulufumuzun ne olduğunu siyasal iktidarlara, idareyc ve diğer kişilere öğretecefiz» denıistır. Toplantıda. öğretmenlere yapılan baskı, şiddetle protesto edilmiştir. Kapak Tahtası, Direk Başı, Dinamit Sandığı ve HIZÂR TİL4S1 SAT1Ş1 EREGLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: C i n s i Miktan Teminatı TL. İhale gün ve saati Tarih saat 48.000, 211.1967 15 00 A. Muhtelif kapak tahtası 15.000 Ton ve direk başı 15.30 2.500, 24.1.1967 B. Kullanümış boş dinamit 2.617 Adet sandığı C. Hizar Talaşı 1200 Ton 2.000, 24.1.1967 16.00 1 Yukarıda yazılı üç kalem malın satişları kapah zarf usulü ile hizalarmda gösterilen sün ve saatlerde 2Jonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Ticaret M^teryel Müdürlüğünde yapdacaktır. 2 Şartnameler, Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret Materyel Müdürlüğünden ve İstanbul'da, Beyoğlu Piremeci So'îak Baro Han Kat 2 de Türkiye Kömür İşletraeleri Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden, Zonguldak'ta Müessesemiz Ticaret Materyel Müdürlüğünden temin oîunabilir. 3 Şartnameye göre hazırlanacak teklifler en geç ihale günü saat 12. ye kadar Zonguidak'ta E.K.İ. Özel Bürosuna tevdi olunacaktır. Postada vukua gelecek gecikmeler nazan itibare alınmayacaktır. 4 Yukanda (A) flkrasında yazılı kapak tahtası ve direk başları için şartnamesine göre kısmî teklifler kabul edillr. 5 İşletmemiz, artırma ve eksiltme kanununa tâbi olmadığmdan, ıhaleyi kranen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 10170'564) Sabah ilk iş, Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu arandı. Durum emir subayına anlatıldl. Biraz sonra, binat Bakan Topaloğlu arıyor ve gazi hakkınds bilgi alıyordu. «Simdı, gorevlendıreceğım bir binbaşı oraya gelecek. lutfen gazi Ömer'i buraya getirıniz » On dakika sonra, Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla Münasebetler Grup Başkanlıgından çörevli Binbaşı Sezai Danval ile Bakanın özel olarak tahsis ettİRi siyah bir arabayla Maltepe Camiine do{ru hareket etmistik. Bir gün önce Gazi'yi bulmak için fırdönen bizler, O'nu abde=tını almıs. camiye girerken gordük ve tuttuk ehnden : «Babacığım, haydi şimdi seni Millî Savunma Bakanı görmek istiyor. bak bu binbaşı arkadası görevlendirdi.» O. apak sakalının çevreledıği yüzü daha bir nurlandı. «Peki efendi, namazı kazaya bırakırım.» BAKANLIKTA Siyah araba Mılli Savunma Bakanhğının önünde durdu. tçerı girme hiç de zor olmadı. Topaloğlu gerekii butün emri vermışti anlaşılan.. Koridorlardaki butün subaylar, elinde değnek. goğsünde soluk Istiklâl madalyası sallanan bu «tarih» e selâma duruyorlardı. Mutlulamyordu Gazi ömer.. İki dakika sonra, Bakanın maun kaplamalı kapısı açıldı. Bakan Topaloğlu ayakta karşıladı Gazi'yi, tuttu ellerinden .. «Hos geldin baba, hoş «eldin.. Nerelisin baba?» «Suvaz'ın (Sıvas) Şarkışlasından Behni Hasan köyiindenim...» «Ankara'ya neden geldin?» «Maaş baglayacaklardı bana. kâatlarım Angara'ya gönderilmiş, onu kovalayacaktım. Şimdi mi? Simdi bir caminin odasında yatıyom..» Ahmet Topaloğlu'nun «Vah vah..» kelimeleri döküldü ağzmdan.. Emir subayını çağırdı, «Bana Kanunlar Dairesi Başkanını gönderin..» Topaloğlu'na, Gazi için bir şevler yapılıp yapılamıyacağını, ustıinün basının bir biçime sokulup sokulamıyacağını sorduk. Başını salladı. Elinı, sıkılarak. cüzdanına götürdü, bir bes yüz lirahk çıkardı, Binbaşıya uzattı ve şunları söyledf :" «Derhal, Ordu Kooperatifi MüdürDnii bulnn. Hazır beklesinler, 8ğ!e paydosu yapmasınlar. Bu kahraman bastan aşatı givdirilecek. Istirshatı temin edilsin, kendisine bu paradan harçlık verllsin. Kooperatif faturayı benim hesabuna çıkaraın.jt Bakanlık Kanunlar Dairesi Başkanı Deniz Yarbayı Ahmet Kerse içeri girdi. Topaloğlu, «Ahmet bey» dedı, «bu gazinin evrakını derhal arayın, bize bir müracaatı var mı?> ÖZEL KAVITN Yarbay Kerse, Gazi ömer'in liyme liyme olmuş, madalya beratını aldı uzaklaştı. Sonra dönup bilgı verdı: Gazi Ömerın Bakanlığa müracaatı yoktu. Anlaşıldı ki Gazi ömer müracaatını Meclise yapmıs. Topaloğlu düşundü bir an ve hemen şunları söyledi : «Derhal bir özel kanun tasarısı hazırlıvalım bu gazi için.. Hidematı vataniye tertibinden maaş bağlanmasım istiyelim..» Sonra bana döndü : «tstiklâl mücadelesi yapanların tesbiti için subelere emir verdım. Hepsini teker teker buldurdum. Bunların mevcudu 6.500 kadar. Ne yazık ki, yüzde 85'i böyle yoksul. Tesekkür ederim size. bundan böyle bu vatan için çarpışmıs gazilerimiz dilendirilmiyeeektir..» Dolu doluydu Bakanın «bz\eri.. Gazinin: «Kedi eti yidik efendi, çiğ arpa yidik, aha bu disleri böyle kaybettim, takma dis tutmuyor simdi, tüm düzlenmiş, > iv ecek sıyırmaktan..» sozlerı Bakanı iyics duygulandırmıstı. «Formaiitelerini tamatnladıktan sonra gazilerimize maas ba|lanması için özel bir kanun çıkaracağız» diyordu bir yandan. Topaloğlu. Jcarsıda koltukta oturan Gazi Ömer'in yanına gitti. dostça tuttu ellerinden. Gazi Omer, her zaman yaptığı gibı, odada bulunanlann tek tek ellerıni sıktı. Mlele ÇAMAŞIR MAKİNASI TAMAMLAR HER TURİSTİKTESİSİ BİR SIZ DE 1967 Turizm Yılına hazırlanın Senelerden beri ÇAMAŞIR MAKİNAS! kullanan turistik tesislerden bazıları İstanbulda : KİNG OTELİ SANTRAL OTELİŞEHİR PALAS OTELİ PİYER LOTİ OTELÎ ÖZİPEK PALAS OTELİİPEK PALAS OTELİÖMÜR MÜESSESESlŞARK MENSUCAT FABRİKASI. Ve İZMİR PALAS OTELİKİLİMCİ OTELİKISMET OTELİ ERDEK GÜL MOTELÎ • GÖNEN KAPLICALARI. TgRKlYE MÜMESSİU A. T A Ş M A N : İSTANBUL,ftŞİR EFEN0İ CAO. KISMET HÜN H 1 7 1 8 TEL: 2 2 6 7 « h î î « 3 0 TEL6.: EVTAŞLI İlAncüık: 7779/558 Araba vapuru (Bastarah l. Inct Sahifede) AYAK BASTI PARAS1 Yolcu salonlannda yolcu giriş çıkışlaıı ve yolcu karfilayıcı uğurlayıcılanndan da ücret alınması kararlaştırılmışür. Dış hatta gidecek ve dış hattan gelecek olan her turist ve büyük yolcu girişte 10, çıkışta 10 Hra, çocuklar ise girişte 5, çıkışta 5 Hra ödeyeceklerdir. Gelecek gemilerdeki yolcu ve turist adedinin büyük ve çocuk miktarının, geminirt limana varışından önce bildirilmesi ve geminin varışmda da yolcu listesi ile turist listesinin verilmesi. lımandan hareket eden gemiye giren yolcu ve turistler için de aynı bilgileri taşıyan listelerin hareket saatinden en geç 24 saat içinde acenta tarafından Bankaya verilmesi istenecektir. SAATTE 25 LtRA Öte yandan Bankaya ait olmayan rıhtım ve iskelelerde boşaltılacak veya yükletilecek deniz vasıtası sebebiyle, iş sahibinin isteği veya Bankanın göreceği zarurete binaen buralarda bekletilecek romorkör için her saate 25 lira, personel için de saat başına 15 lira alınacaktır. Araba vapurlarında yeni ücret tarifesi şu şekildedır. Kabataş Vskiidar ve Sirkeci Harem 2001 2001 10001 10001 Ordu 3000 » 3000 » » 15000 > » 15000 » > vasıtaları: boş 1750 4000 dolu 2250 5000 boş 1100012500 dolu 1350015000 400 300 300 200 2500 Binek ve Doçarabası Pikap Jeep Römork Otobüs CQrdu> 1200 500 500 400 10000 Petrol komisyonu henüz çalışmaya başlayamndı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Petrol konusunda Meclis araştırması yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisjxmu aradan bir ay zaman geçmesine rağmen çalışmalarma başlıyamamıstır. Komisyon bir defa toplanarak başkanhk divanını seçmiştir. Ko misyon çalışmalarmın aksamasına sebep olarak komisyon üyelerinin aynı zamanda Bütçe Komisyonu üyesi olması ve Bütçe Komisyonu çahşmalarından aynlma ması gösterilmektedir. MÜHLET İSTENECEK Komisyon Başkanı İlhami Ertem (A.P.) nin açıkladığına göre, komisyon önümüzdeki hafta içinde çalışmalanna başlıyabilecek ve muhtemelen Meclisten bir ay daha mühlet Istiyecektir. İLK TEKLİF Komisyonun bu ilk toplantısında C.H.P. li komisyon üyeleri bir yandan petrol konusunda Mecüs araştırması yapılırken, öte yandan hukümetin petrol boru hattının % 49 unu özel kişüere satmak için faaliyete geçmesini tenkid etmişler ve hukümetin bu konu da araştırma sonucunu beklemesini istemişlerdir. Komisyon üyelerinden Hüdai Oral da bu yolda bir demeç vermiştir. • Silâhlı Kuvvetîcrde (Baştarafı 1 inci Sahifede) Ancak, bu talimnamelerin milU bünyemize uygun olmasoşı sebebiyle, çeşitli birlik komutanlfln tarafından yapılan tenkidler, bu talimnamelerin «millfleştirilmesU zorunlulugunu doğurmuş ve baa talimnameler «millîleştirherek» 11gili kıta ve kurumlara gönderilmeye başlanmıştır. Amerikan talimnamelerinden tercüme edilmek suretiyle Türk silâhlı kuvvetlerinde uygulanan talimnameler özellikle Amerikan askerinin anlıyabileceği şekilde yazıldığından Türk askerine anlatılmakta güçlük çekilmekte ve bu yüzden bazı birlik komutanlaruıın tenkidlerine yol açmaktay dı. Bu arada muhabere usullerini gösteren talimanamelerin bazıları da millî bünyemize uymadığın dan, değiştirilmesi için çalışmalar yapümaktadır. Bu konu ile ilgüi olarak Genel Kurmay Başkanlığmca birliklere gönderilen tEİimname listelerinde, hangi talimnamelerin millîleştirilmesi için çalışmalar yapılmakta olduğu da bildirilmektedir. Talimnamelerin millîleştirilmesi çahşmalan bittikten sonra yaklaşık olarak 500 Amerikan talimnamesi yürürlükten kaldınlacak ve tamamen Kmillî» talimnameler uygulanmaya başlanacaktır. Vasıta nevüeri Motosikletler: Kartal Yalova arası Kuruş Kuruş GRtPİN, nezle başlangıcında birçok fenalıklan önlemek bakımından faydalıdır. GRİPİN. 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. Sepetsiz 200 500 Sepetli 1000 too Otomobil . Kaptıkaçtı 5 kişilik 650 25.00 8 12.50 30.00 12 15.00 35.00 Otobüsler: 13 22 kisilik 200C 50.00 300C 2350 100.00 5180 4000 150.00 80 den yukarı 6000 200.00 Kamyonlar: Kamyonlarda da b o s v e yük'.ü olarak hazırlanan ve onaylanan tarife de şu şekiidedir: 1 2000 K. kadar boş 1000 2000 1 2000 . • dolu 12502500 (Baştarafı 1. incJ Sahifede) arada basın mensupları ile görusen Başbakan. A. P nin seçım kanunuyla ılgıli görüşünün «Seçim beyannamesinde» yer aldığını belirtmiş, 1967 yılının yatırımlar yılı olacağını soyleyerek. «Gelecek Bayra n u kadar millet için, gayrctle çalışalım ve memleketi ileri merhalelere götürmenin şevkini tadalım» demiştir. Demirel, yatırımlar hakkmda da özetle şunları söylemişür: «1967 yılı, birinci beş yıllık plânın son yıhdır. Program ortaya konmuştur. 1968 yıh, ikinci beş yıllık plân döneminin başlangıcıdır. İkinci beş yıllık plân 105 milyar olacaktır. Karma ekonomiler de devlete dfîşen mühim vazifelerden biri iktisadi enfrastrüktür meydana getirmektir. İkincisi ise fertlerin teker teker veya bir araya gelerek yapamadıklan teşebbfîsleri ele ahnaktrr. Enfrastrüktür içerisinde ulaştırma, mnhabere ekonomisi. enerji, tarım ve madencilikteki gerekli biz metler vardır. Türfciyenin ziraî ve hatn raadde satan bir halden çıkması ve dış ticaret dengesini sağlamak bakımından önemlidir. Bu itibarla 1967 yıbnda ve ikinci beş yıllık dönemde, memleketimizi ileri seviyeye ve ekonomik gelişmemize tesir edeeek mühim te sisler vardır.» Bu Demirel Ham Petrol (Baştarafı 1. inci Sahifede) Genel esaslar Hisse senetleri yalnız Türk uyruklulara satılabilecek, yabancı uyruklular petrol boru hisse senedini satın alamıyacaklardır. TPAO yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre, bir şahıs ancak 50 bin liralık hisse senedi alabilecektir. Ancak bir ailenin bütün fertlerinin ayn ayrı 50 şer bin liralık hisse senetleri alabilmeleri mümkün olacaktır. Hisse senetleri nama yazılı olacak ve TPAO'nun haberı olmadan başka bir şahsa devredilemiyecektir. Hisse senetlerini satın alan bir şahıs istediği takdirde 5 yıl içinde, TPAO'na müracaat ederek yazılı değeri üzerinden hisse sonedini geri verebilecektir. Mini etek (Baştarafı 1 inci Sahifede) yaralanmış, bir kız bayılmıştır. Semıha Yıldınm, Nilgun Güney ve Nurhan Özden, olay gecesi yan larında Ümit Onsal, Ercüment Tığm ve Oktay Salkımsanla gazinoya gitmişlerdir. Gençler eğlendikleri sırada, içeriye, Alâettin Türksever, Cumhur Özergen, Hüseyin Güler, Mehmet Çek, Feridun Kentürk ile Mehmet Yalçın girmişlerdir. Masaya oturup içki ısmarlıyan 16 18 yaşındaki genç 1er. karsılanndaki mini etekli kız lara lâf atmaya başlamışlardır. Bu sırada pikapta «Cilveli Naciye» şarkısı çahnınca altı kişilik grup işi daha da azıtmışlar. Kızların ya mndaki erkekler, plâgm kaldınlmasuıı isteyince şışeler ve bardaklar havada uçuşmuş, ortalık bir anda kanşıvermiştir. Olayın polise bildirilmesınden sonra güçlükle yakalanan kavgacı gençler ile yanlarındaki kızlar nezaret altına alınmıslardır. Ist. Lv. Â. 4. No» lu Sat. Kom, Bşk, dan: 1 A^ağıda yazılı iki parti malzerr.e 19'1'1967 şünü hizalarında göterilen saatlerrie kapah zarfla ihaleleri Demirkapıda Ist. Lv. Â. 4 No.lu Sat. Kom. da yapılacaktır. Teklıf mektuplarmın hızalarında gösterilen ihaie saatlerinden bir saat evvel Kom. a verilmiş olması sarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 2 Evfaf ve sartnameleri İstanbulda Kom. da, Ankara ve İzmir Lv. Â. lıklerinde gorülebılır. Malzemenin cinsi Betonarme demiri Kereste Yeni Ajaais: 567/556 Miktan 7 kalem 2 kalem Geçici Tutarı teminatı 43415 TL. 3260 TL. 52500 TL. 3875 TL. İhale saati 11.00 11.30 Temettü oranı Pefrol boru hattının Petro! Dairesi tarafından tesbit edüen geçici tarifesine göre yılda O ortalama olarak o20 kâr edeceğı hesaplanmıştır. Buna göre, hisse senetleri sahipleri vergiler ve sigorta primi çıktıktan sonra en az <!'ol5 temettu alacaklardır. (Basın 2208 25300 572)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle