19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURİYET 15 OcaS 1967 SAHtFE BEŞ Prof. Egeli: «Universiteye 'Politika girmemeli» Istanbul Universitesi Rektörü Ord Prof. Ekrem Şerıf Egeh, Bayramda verdiği bır demeçte, «Universitenin içine, ne şekilde olursa olsun, polltikanın girmemesi gerektijpni» soylenııştır. Butun medenî dunya memleketlerınde, her türlü toplum hareketlermde, üniversıtelilenn lıder rolunde olduklarını belirten Egeli, «Bu bakımdan ünirersiteli arkadaslarımm ve öğrencUerimin büyük sorumluluğunu taşıdıkları memleket problemleri karsısında, müşterek çalışmanın ve üniversitelive yaraşan hamleciliğin örneğini vermeleri ve vatanı en iyi yola koymak, mutlaka en veriırüi. başarılı bir millet varatmak mecburiretinde olduklarını unutmanıaları gerekir» deraiştir. Egeli daha sonra, üniversite öğrencısınden. üniversite dışındaki politika ve sosyal sorunların, universite öğrencisine yataşır bir afırhk ve ciddiyet içinde ele alınmasını. her seyden önce başarıh ve ciddl birer talebe olmalarını ıstemistir. •^•••••••••••••••••••••••••••ra • Çocuklar arasında ilgi çekici bir anket 0 «Babanız çocuğunuz, siz baba olsaydımz, kabahat yapınca ona nasıl bir ceza verirdiniz?» Yas ortaîaması 8 olan çocuklar, oğretmenın; «Babanız çocufanaz, siz baba olsaydımz, bii}ük bir kabahat >apınca, ona nasıl bir ceza verirdiniz?» seklmde yazılı anketı cevaplandnmaya çah'ivorlardı. Henuz sınav heyecanı pek bılmeyen cocuklar, duygularını mınıcık elleriyle olduğu gıbı kağıda dokmeye çabahyor. bır javrunun kurşun kalemı ıse. «u kelımeleıı sıralıyordu • «Onu bir topal ata bindiririm. Üstüne çadır örterim. çadırın te pesine bir bıçak asarım. At topalladıkça, bıçak kafasına dokunsun. akıllansın.» Esentepe MahalleMndekı «M. Fevzı Çakraak. ılkokulunun ıkıncı sınıfında yapılan anket. aılelerın durumunu, çocuklarm muhsyyilesını ve kendılerıne verılen cezalann mahıyetını oıtava koyuvorau «*GZEVA FERMUAR DtKERtM!» Konuşkanlığı ıle tanınan \ e her fırsatta çocuğuna oğutler veren bır baba\a jer değı=;tıklejrı takdırde çocuğunun u\gulamak ıstedı^i ceza, «Agzına fermuar dikerim»dı. Annesı u\ey bır ki7 çocu^u «Gezmeye gdtürmem». bır ^ntrıınun oğlu, «Eseklerin >anında yem yesin, sıddetlı ba^kı altında tutulan bır öğrencı. «Olmaz, cocnk da olsa, babaya el kalkmaz» şeklınde cevap \eriyordj Yaşayış şartları rıormal olan javrular«lyilikle sövlerdim, Poposuna usulca copla \ururdum Yemek vermezdim Icinde fare olan tmalete kapardım tğne japtırırdım Denize alardım» gıbı ce7aları babalarına ja; ık gorurken gecekondu bolşesmde oturanların cevapları, '.oyleydı : «Bir tencere corha\ı kafasına feçiririm». «Avaklanndan ta\aııa asarım», «Balta.> la keserim», «Kelepcelerim, «Agaca bailar. kırbaçlarım. >erim», «Pastırma eibi doğrarım», «Esek sudan gelene kadar döverim», «Kaynar »u\la vıkarım » KONFERANS Ikı ayrı vaşayıs arafindakı bu bu\uk farkı gozonunde tutan okul ıdaresı. çocuk velılerini esıtmek amacıyla serı konferansiar c\u?enlemı^. ılk konferans. PMko'.oş Şukru Selçukoğlu tarafından «Çocuk sahsiyeti ve anababaların çocnklarına da\ranısları» konuunda verılmıstır. (a.a.) fikret Mnalla Röportaj : HIFZI TOPÜZ aris'ten Marsılya'ya arabayla ınerken ana yolu bırakıp da sola, Alplere yönehrsen.z ufak yollar sızi kâh vadıler arasma sıkışmıs küçuk kasabalara. kâh tepelere yerlesmıs < = ı rın kovlere goturecektır. Harıtalarda adını guçlukle bulabıîeceğınız koylerden bin de Reillanre'dır. Kıvrıla kıvrıla vıraıları aldıktan sonra koyun kahvesme gırıp. Burada, dıyeceksınız. rfssam Mösvö Muallâ oturuyormus. Ncredr bnlsbiliriz kendisini? Kah\ecı derhal sıze Fikret Mualla'nın oturduğu evı tarıf edecektir. Yenıden arabaya bınıp daracık yollardan çan kule^inın bulunduğu sırta doğru tırmanmaya başlıyacaksınız. Kahvecının gosterdığı yer kulenm bıtısığındeki evdir. Kapıyı çalıp da beklemeye kalkarsamz hıçbır i^e yaramaz. Fıkret Muallâ kapıvı duymayacaktır bıle. En nısi kapıyı ıtip içeri girmekiıı. Yarının Toulouse Lautrec'i P yıl oralarda resim yapmıştır. Fikret 1927 den sonra yurda donduğunu anlatır. Kendısını Galatataray'da resim hocalığına tâyın ederler. Fıkret'ın hocalığı bır yıl bıle «urmez. Belırh saatlerde okula gıdıp derslere gırıp çıkmak sıkar Fıkret'i. Bır aybaşı maaşını aldığı gıbi atlar trene. Ver elıni Berlin. Yoldan da Galata«aray'a bır mektup atar, «Siz» der, «kendinise baska bir enayi bnlun!» 1929 da Fıkret yine dbner İstanbul'a. Zaman zaman çok keyıflı. ama maceralı ve sıkıntılı bır bohem hayatı başlamıştır. Meyhaneler, karakollar, hastaneler . Gunün binnde Fıkret bıkar bu hayattan. Ikincı Dunya Savasından kısa bir süre önce yıne atlar trene. bu sefer de Pari^'e gelir, yerlesır. tste o zaman bu zaman' Fıkret Fransa'dadır. En unlu ressamlarla arkadaşlık ettıgi yıllar olmuştur. Elıne türlu fır^atlar geçmis. ama sınırsız ozgurluğunden fedakârhk etmemek içın Fıkret bunların hep=ını teperek bohcm yaşayısı seçmı=tır. Fıkret'ın yasantısma yön veren çeşit ceşit kokular vardır. En bas ta'polis korkusu gelir. Yıllarca Fık ret kendisini polislerin izlediğini sanmıştır. Dünyanın bütün polisleri komplolar kurmuşlardır ona kar sı' Ama Fikret'i hangi polis izler. nıçin izler, belli değildir. Zaten ne dıye izlesinler Fıkret'i? Belki F;k ret'ın izlendi|i yıllar olmus, bunlar yer etmiştir onun kafasında. Sonra Fikret aç kalmaktan, açıkta kalmaktan korkar On yıldan faz la bir zamandan beri Fikret varlık lı bir kolleksiyoncu kadının himayesindedir. Fikrefin görevi bu kadına avda dört beş resım vermektır. Fıkret şımdı Reillanne'da bu kolleksiyoncu kadmm yazlık e\inde oturmaktadır. Yaslı bir kadm her sabah gelir, sobayı yakar, Fikrefin şarabmı alır. yemeğini ha zırlar. çamaşırlarını temizler, yata ğını yatıar. ilâçîarını verir ve gıder. Eğer Fikrefin havası bozuksa bu >aşlı kadın hemen Par's'deki kolleksiyoncu madama telefon ederek durumu bildirir. madam da Marsil vadan kendi doktorunu gbnderir Rei'.lanne'a. Ama Fıkret korkular içindedır. Ya. der yarııı madam benl e^in den atarsa ne olurum ben? Ama madam, Fıkret'i hıç bir za man evınden atmak niyetinde değildir. Paris'deki muhteşem apartı manında kendisine Fikrefin bu kuşkularından soz ettiğim zaman, Hayır, diyecektir. olur mn böy le şey.? Muallâ lıiç resim yapmasa bile ömrünün sonuna kadar ben ona bakacağnn. Bunu soylemtyorum kendisine. Alıngandır, her sanatçı gibi kaprislidir. Belki yarın danlır, hiç resim yapmaz. Güçtür Muallâ'yı îdare etmek... ÜSTÜN ÜSTÜNDAĞ, FİKRET MUALLÂ VE DR. SAFDER TARİM Marcel Aymö'nin «La pelnture nourrissante adh bir piyesi vardır. Sımdi bundan bir televizyon fılmı hazırlanmaktadr, Filimde gosterılecek resımler Fıkret Muallâ'nın eserleridir. Fikret'ın sergile rıni duzenleyen, lablolarını fılimle re sokan hep bu kolleksiyoncu zen gın madamüır. Ama gunün birinde kafası kızınca, Fıkret ne madamı dınler. ne de kimseyı. Kahvenin or ta yerınde basar küfüru dunyaya. Ertesı gun de pışrnan olur, «Ya ma dara. der, danlır da kömürü göuder mezse..» Fikret Âdil'i, Bedri Rahmi'yi anlat maya. Koıkunç da bır hâfızası var dır, neler hatırlamaz. Eskı kantola n sdyler. sevınir, guler, çocuk gibi heyecanlanır. Hele eskı dostları kırk yılda bir kendisini hatırlayıp da rakı, Turkçe gazete, roman, pul veya kart gonderecek oldular mi dünyalar Fikrefin olur. Kaç kışi kendisini Turkıyeye donmeye zor lamıştır. Ama Fıkret hayaüna ye nı bir yön vermekten korkar artık. Zaten güciı de kalmamıştır. Fıkret Muallâ budur işte. Clkemizin yetıştirdıği en büyuk ressam lardan biridır Fikret. Gunun birınde bu büyük sanatçı A!p dağlannm eteklerindeki Reillanne koyunde kaybolup gidecektır Sonra bızler övuneceğız Fikrefin eserleriyle. ; • •••••••••••••••••••••••••••••a SURtYE'nin Avnısturya'dan aldı jfi motorlu tren, Avrupa Kkspresine bağlı olarak, Istanbul'dan geçmistir. Feribotla Haydarpaşa'ya geçirilen motorlu tren. 78 Irişüiktir. POLONYA Ticaret Bakaru Prof. Wıtold Trampozynsky, dün Tahran'a giderken Istanbul'a uğramış, Mart'ta bir Polonya ticaret heyetinın Türkiye'ye geleceğini bildirmistir. İKTISADÎ ve Ticari tlimler Akademisi'nin diizenlediği folklor gösterüer!, dün Taksim Belediye Gazinosunda yapılmıştır. Gösteriler, 450 dâvetli tarafından izlenmiştir. 15 Ocak 6 v E Kısaca.. Merhaba deyip Fikret, Fikret, evde misin? dne bağıracak olursanız. Fikret %atağından kalkıp. uzun. kalın yun hırkasını sırtına alacak ve ayağına terlıklerım geçırerek kapıja gelecektır. Kendısını yoklamaya gelen ınsanları görunce gozlerı dolacak, heyecandan sesı tıtrıyecektır Fıkrefın. Eğer ken« dı<;ıni çoktan beri gormemıssenız Fıkret'ı bıraz daha «ısman, bıraz daha gobekli bulacaksınız Ya>; altmışı geçmiş>,e, hele bıraz da ıçkıje merakhjsanız gobek çıkar elbette. Fikret de bıraz meraklıdır ıçkıye. Yapma Fikret, sana dokunuyor işte, içme! deyın istediğınız kadar. Fikret • Evet. içmemek lâzım. e\et.. Peki, icmiyece|iz değil mi? Haydi bakalım öyleyse.. Merhaba!. dıvıp bardağı kaldıracaktır. Içkı Fıkret'ın >asantısıdır artık. Sabahleyin, der Fikıjet, d8rtte nvanıyornm. Göıümil açınca «Yıne \aqvorutn, olmemısım» di>e bir üzüntü çöküyor içime. Uyknda ölebilmek ne tatlı sey. Yasamak üzüntülü. Dert, hastalık, knsku.. Vvkn tntmoyor ondan sonra. Saat altı olnnca tamam, kalkıyorum. Bir bardak sarap içiyorum kendime gelmek için. Sonra resme başlıyorum. Biraz resim, biraz şarap, böyle gidi^or iste.. YANKESICILER Polisin yakalayıp nezaret altına aldığı yaııkesici kadınlar dun de gazetecilere saldırmışlardır. Resimde goruleıı sabıkalı \ankesici Ayşe Çevrim, saldından sonra bayılmıştır. Gayet şık giyinen diğer iki yankesici Norten Özjnut ve Neriman Ateşjuneş bayılan arkadaşlarınt ayıltmağa çalışıyorlar. Yurt öz'emi ıkret 28 yıldır vatan özlemi içındedır. Öğle üzerı ikınci şişe n de bıtırınce başiar Alerndar >okuşunu, Üskudarı, Beyoğlunu, F T M T F ' nin arabuluculuk teklıfinde anlaşma olmııyor Petrol Ofis gıe\ınde arabuluculuk teklif eden Tuıkıve Mı'.li Talebe Federasyonuna Petrol Ofis ılgılılerı, Sendıkalar Kanununun 48 ıncı madacsıne gore arabulucu olamıyacaklannı, ancak 43. üncu maddeye gore ozel hakem olabileceklerini bildintıişlerdir. TMTF kanuna uygun bır çozüm yolu bulabılmek ıçm Petrol Ofıs'ın fau cevabmı, Petrol Iş'e ileterek, kabulunu ıstemiştır. Ancak Petrol tş, TMTF'ın ozel hakem değıl. arabulucu olması konusunda ısıaı etmektedıı. TMTF 2 nci Başkanı Faruk Yalnız dun bu konuda. «Ulusumuzun cıkarları ile jrrevdeki ijçl haklannı koruma>ı on gören calışmalarımızin sonucunu. yakında açıklayacağız» demıştıı. Pendik Belediye Başkanhğından Belediyemizce avan projesi hazırlanmış olan otel, motel, gazino. plâj, benzin istasyonu binalsrınm bahçe tanzimi, rıhtımına ait tatbıkat ve detay proıeleri. Betonarme, elektrık tesisatı, sıhhî tes.sat, ısıtma tesıs3tı hesap ve projeleri, keşif, metraj, rantablite hesapları ışı kspalı zarf usulü ile yapünlacaktır. Muhammen bedeli 60000. lira olup peçici teminatı 4250 liradır. İhales; 27/1/1967 curaa günü saat 15 de Belediye Encümemnde yapılacaktır. Talipler 24/1/1967 sah günü akşamma kadar Belsdiye Fen Şefliğinden yeterlik belgesi almaları ve 2490 say:lı kanun hükümlerine göre hazırlayacaklan teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel makbuz mukab^lınde Belediye Ba^kanlığma vermeleri daha fazia tnalumat almak iiteytujierin iş saatlen dahilinde Belsdiyo». Pe^ı Şefbaîne müracaatları ve postada vâki gecıkmelerin nazarı itıbara aiınmıyacağj ilân olunur. (Basın 25415/563) lkındi Şevval 4 < > Itns.ık c 1 ! 7 22 12 23 14 50 17 05 18 41 3 40 2 18J 7.20 9 47 12 00' 1 37 12 36 Oğlc a Böyle kanun tatbikatı ! olur mu? = ~ S Ş 5 = H S 5S 5 S ^ ş = 2 S ş S 2 2 Ş E 2 E = ^ E S E Ş ~ ZZ E Kimdir Fikret Muallâ? ikret 19Ü3 jıhnda doğmu?tur. Üskudarlıdır. Resme basladıktan bir süre sonra Almanya ve Italya'ya giderek on F İ Oğretmen | bıdamıyorsal E ŞŞ ÎZ E E Ş ~ E E S ~ E E S :: 5 E S •; S S 5 Efendim, Bızler 3659 sayılı ka met suremiz kayıp olmaktadır. Tekaut Sandıgı Genel Müdurlünunun 10. cu maddesıne tâbi olarak çalışmakta iken, maddi yon ğunden veya Sayın M:llet Vekılleden faydalanmak ıçm bır kısmı rımızden talep ediyoruz ki; Meclırruz ışçi statüsune tâbı, bır kıs se verilecek bır önerge ile ek kabu müracaat mımız da teknik personel karar nun çıkartılarak namesıne tâbi ucretlı kadrolarda muddetini (mururü zaman sayılan) 5 yıla çıkartılsm veya bır ıstıhdam edildık. Bir bankanın Beyoğlu şubesln«Pırınce giderken evdeki bul defaya mahsus olmak üzere al den zimmetme 1R5 bın lira geçıgurdan olmak misalı» Emekli San edılsın. Aksi halde uzun seneler ren vezne sefi Ayhan Darcan madığına tâbi geçen yıllann Sosyal yapmış olduğumuz hizmetler boli polıs mudürü Rafet Kaplangı'ya Sigortalar Kurumuna aktarılma şa gidecek, ılerde Sosyal Sıgortatelefon ederek teslım olmuştur. 20 sı içın 228 sayılı kanuna gore bır lardan istifade etmemıze yaş hadBo7kır ilçesine bağlı Bozdam kö ^ gun once ortadan kaybolan vezne yıl içerisinde şahsen müracaat dımız de kâfi gelmiyecektir. yu 1962 yılına kadar bır ılkokul S şefı dun sabah nezaret altına aK. \. etmemız ıcap edıyormus dan mahrumdu. Koy halkı büyük E hnrmştır. Aj'han Darcan 165 bın ÇORUM Bızler böyle bir kanundan hagayretler sarfederek 1962 yılmda Ş liravı 17 ay içinde zimmetine gebersız, nasıl olsa her ıkı muessetek dersaneli bir okula kavuştu. çirdığini. bu süre içinde hayatmsede geçen hizmetler bırleşiyor Öşretmen yokluğu ve oğretmen ~ dan 15 kadm geçtiğini, paralan diyerek herhangı bir muracaatta lerın geç gelmeleri yüzunden ço E barlarda ve pavyonlarda yediğini bulunmadık. En son Emekli Sancuklar her yıl bır buçuk iki ay ek jŞ soylemiştir dı£ı Genel Müdürlüğüne, geçen sık oğrefım yaptılar. ZZ. Genç vezne şefi, kansından bohizmet suremizın Sosyal SigortaKoye bu yıl yeni bir öğrermen E şandığını. son defa tanısnğı S T. Geçenlerde. Kadıkoy Pazar yelar Kurumuna aktarılmasını talep rindeki durak hakkında bir şıkâ geldı. Okulu on gun kadar açtık jj; ile evleneceğini belirterek, «S.T. ettiğimizde 228 sayılı kanundan \e'e gazetenızde intışar eden Be tan sonıa Gazi Eğitime gitti. Sim ~ ile tanışmam bir macera değildir. bahsedılerek «Hakkmızda herhan ledı\enın cevabını okudum. Pa di okul bir buçuk aydır öğret S Onnnla evlenecefim. Zimmetime gi bir ışlem yapılamaz» diye cevap zaryerındeki esnafın tezgâhlarmı men beklemektedir. Bu arada ba Ş para çeçirdiğim banka müfettisaldık. zı besinci smıf öğrencileri öğretS geri çetanelerine dair Belediyenin leri tarafından meydana çıkanlBöylece herbirimizin emekliliğe karar almış bulunduğunu, dolmuş men gelmediği içın büyük şehirle E dıktan sonra kaçtım. Çeşitli yeresas olan 10 15 senelik fıili hiz lar içinde Caminin önünden başka re çaiışmaya gitmıslerdir. E lerde saklandım. Geceleri çezyer olmadığım bildiriyordu. Ben Akşehır Erkek îlkö'ğret 5 dim. İnsan bir defa seytana uy11 Kararla tatbik arasında mü men Okulunda okumaktayım. Kö Ş» masın. Çarka kapıldı mı kurtulanasebet yoktur. Karar kâğıt üs yumüze bir öğretmen gönderilme z: mıyor. Kaderde bu da varmış» mesi; fakır bir köy olan Bozdam' E şeklmde konuşmuştur. tünde kalmışhr. 21 Dolmuşlar için en müsait yer, ın çocuklarının okulun kapalı ol Ş Vezne şefi. zimmetme geçırdıgi Zonguîdak lise«i hayli zaman yıkılan pastahanenin onünde yeni masından .dolayı büyük şehırlere paralan toptan almadığını, 500 dır bır fizik bir kimva oğret den tanzim edilen yolun itfaiye ta çaiışmaya gitmeleri kdyümün bır E lıralık banknotlardan yapılmıs omeni ıle ıdare edılmekte ıdi. rafına oîan kısmıdır. Tedkik etti okumuşu olarak beni çok uzüyor. lan 50 bın lıralık destelerin ıçinsimdi bunların da kaldınlması ile rilmesi. AjTica umumî şikâyeti Cemal BÜYÜK " E den birer ikışer çektiğinı, bunun Çok sayıda tarih. çoğrafya oğret mucıb olan dolmuş fıatları GözAkşehır llköğretmen Okulu E 17 ay devam eitığini söylemistır. menleri, enstıtüden çıkan me tepe 75 Suadiye 100 kuruş olarak Veznedar geç saatlerde Adliyeye zunları kadroları imîâ etmekle Belediyece ılân edılmekte ise de, verilmisıtir iktifa edilmektedir. Su kadar ki bu da tatbik edilememektedir. Mikroskop ve kitap j en buyuk teessürüme giden fizik Hattâ şoförler tarafından rayiç ha istiyorlar j ve kımya oğretmenlerinin yerı rıci fıatlar levhalara yazılmakta ne ders doldurmak için Coğraf ve alâkalılarda bunları seyir ile Köyümuz ilkokuluna bir milî • ya ve Tarih öğretmenlerine ve iktifa etmektedirler. Belediye şiE=ther Ovadıa'nm eşi, Daî«y roskop ve çeşitli okul araçlarına, • rilmekle hocaları vikaye yani kâyetleri Trafik Şubesine intikâl Tavvar Zaımoplu'nun babaları, ayrıca koyde yeni açtığımız köy j Ovadı. Zaımoğiu, Gueron, Benmaasları bir kat daha ustün a ettırdiği cevabile yeüniyor. Vazibassat, Bıvas. Nıego, Gubsarı» labilmesi gayesıle tedvır edıl felilerin olaya müessir şekiîde mü okuma odasma her turlü kıtap ve : derçı yardımma ihtıyacımız var. • Poppo Barnathan. Azarıa, Mcndiği bariz bir hakikattır. Bura dahalesi şarttır. İlgüenıp gonderme zahmetınde • cia E^kenzj, Franço. Albaglı sı sanayi bolgesi olması hasebıîe Nizam ve usullere riayet edil bulunacaklara şımdiden sonsuz j a'lelerının akraba \e yakmları müesse^e müdurlükleriyle irti mez ve herkes keyfıne ve men: MOİZ A. OVÂDİA bat hahnde olunsa yanı lise. fı faafına göre harekete kalkarsa, teşekkurlerimizi sunanz. Hüseyin Ekşi : 13 Ocak ]%7 gunu \efat etrnlşzik ve kımya öğretmen vekılle tehLke çanı çalıyor demektir. Balcıdede köyü • ti". Cenaze merasıraı 15 Ocak rine acaba muhendıs mi bulunbugunku Pazar gunu saat 11,30 Gonen j Nadir TÜFEKÇİ mazdı? &a Bu\uk Her.dek Neve Şflom KADIKÖY Kitap ve broşür ; Smasozunaa ^cra olur.acaktır s. s. Ilâncılık 823953: | = | i 165 bin lira ile birlikte kaybolan veznedar teslirn oldu Hastane korkusu ıkret'in bir korkusu da hastaneye düşmektir. Kaç defa hastaneye girdiyse çıkması bir me sele olmuştur. Birinin gelip kendi sini çıkarması gerekir. Ama ya kim se gelmezse? Karaciğeri şişmiştır Fıkrefın. Birkaç aylık bir bakım la birkaç yıllık ömür kazanacaktır. Ama Fikret «Sakın ha, diyecektir hastane istemem. Yapamam ben i oralarda.» ( Fikret yarmın Toulouse Lautrec'i | dir. Kolleksiyoncu madam da bunu çok iyı bıldıği için Fıkret'in bütün tabloiarmı toplayarak büyük bır yatırım yapmaktadır. Kendisi bu konudan söz ederken: Ben bu işten birsey beklemivorum. Bunları çocukiarnna bırakacağım der. F Mubtelif malzeme, lâlî hasılat maddeleri ve yarma kösele satılacakhr 1 Satış kapalı teküf alma suretiyle yapılacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler Beykoz'daki Müessesese Merkezinden ve Sirkeci 5. Vakıf Han altındaki Toptan Satış Mağazamızdan temin edilebilir 3 Teklifler engeç 27/1/1967 günü saat 17.00 ye Kadar Müessesemize verilmiş olacaktır. 4 Teklifler arasında şartlarımızla, ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilecektİT. iiÖ^retmen E bpkleyen okul» | Tehlike canı cahyor... YA MADAM KOMURU GÖNDERMEZSE SÜMERBANK Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi fBasm 25352'568) i Nerede • Ne zaman • Ne var 1) Altın Kupeler (T F ) 2) Vıetnam Savaşı (RT.) REXK: (21 15 25) cBağdat Sihirbazu TEPEBASl ttyATROSUMDAt B E Y OĞ LD ŞIK: (22 35 42) cAltm Ku(44 21 57\ ıÇataUı Kdy» peler (Î\F.) (Carşamba, Cuma, Pazar, AS (47 63 15) oÇılgınlar Pazartesi saat 2U Pa?ar ifENI (BaRırKÖTl: (71SS26) Batakhanesın 1) Maça Ası, 2) Hz. saat 15.30 da ATLAS: (44 08 35) tCasusMuhammed» ÇEHİR OPERAS1: («4 79 58) lar» (ŞEH.I (22 58 92) (Teoebasi Tiyatposu» DUNYA: (49 93 61) rNeşe TENI: «Rigoletto» Salı, Persem« «Berlin Casuslarii> Ii Gunler» be, Cumartesi 21 de, Salı TIKAZTEPE (71 65 18) EMEK: (44 84 39) «Dunya 18>de oİsveçli Sevgilim» Kadır.lan > TEN1 KOMEDİ rhfATHa FITAŞ: (49 01 66) «ÇılgmSUNDA (44 04 09) «HisseJ KADIKÛI lar Batakhanesı» Sajria» Çarjamba PerATLANTİK: (55 43 70) «AlİNCI f48 43 95) «Altın fembe Cuma saat 21 Cu> tın Kupeler» (T F.) Kupeler fT.F ) martesf eaat 1530 da aıatL ÇELIKTAŞ: (Maltepe) (53 KERVAN: (48 04 23) «Cire (Nuhun Gemisi) C u 35 07) «Altın Kupeler» bali Karakolu. (T F raartes) • Pazar PazarKONAK: (48 26 06) t C a KADIKÖY: (36 49 24) .Şaştesi Saat 21. Pazar Saat suslar» km Baba» 1530 mattne. "LALE: (44 35 95) «Altın OPERA: (36 08 21 rCibalı HENSİL GRETİL Kupeler. (T.F.) Karakolu« (Çocuk Oyunu) SINEMATEK: (49 87 43) ÖZEN: (36 99 94) «Altın Çarşamba 14.30, Pazar 18.45'te «Buyuk Ayının Kupeler. (TF.) saat 11 de REKS (36 01 12) «ÇapkmSoluk Yıldızı FATTH TTYATROSU (2201 Tl) SARAY (44 16 Ofi) rRıvielar Kralıs «Pmokyo» çocuk temsilra» SINEMA 63: (55 10 84) lerı Carşamba 14 30. Pazar LEVENT: (63 55 39) «Altın Suarede Garip Hısler 11.00 de Kupeler» (T.F.) «Kazablaıxkanın Esrarı» «Canavar Sotrasıa Hergün 21 LÜKS: (44 03 80) oCıbali SUNAR (36 03 69) «Arızo1 Pazar 1SJ0 da, Pazartesi Karakolu» (TJ .) na Silâhşörlerı» günlefl oyun yoktur RÜYA: (44 90 07) oArizoSÜRZYYA: (36 06 82) «Pemna Silâhşorleri) be Penter» ZEYTİNBUR3TO TİYATROSITE (47 77 62) (rNeşeli FEZA: (36 35 84) «Boğaziçl SU: «Umut Çesmesi» Gunler» Şarkısı» (T F ) Çarsamba n a t U20; SAN f48 67 92) «Cloali Ka LALE: (OsJrüöar (3e f l 8fl) Cumartesi taat 21, Pazar rakolu» (T.F.) rCıbali Karakolu» Baat 11 de. YENİ AH: (49 64 72) «Serseri Cengâven) YEN1 MELKK (44 43 89) rNeşeli Günler. SINEMALAR TIYATROLAR f EF AT İltimas ilâhi bir emir midir? = istijen köy okulu j ' E I 7/7/1966 tarihinde PTT Biriktirme ve Yardım Sandığında bir nıünhal olchığunnn haberini aldım ve eıtesi gün 8/7/1966 tarihinde çalışmak için bir dilekçe ile müracaat ettim. İdare heyetinin toplanması bahanesi ile tam bir ay bekleterek oyaladılar. Nihayet idare heyeti toplanmış ve bana, gayrı resmî olarak benden tam bir ay sonra müracaat eden PTT Müdürünün oğlumuı hemen işe alındığını duyurdular. Tahsillerimiz a>nı, fakat onun benden en üstün tarafı iltimaslı olnsu imis! Hrrhangi bir imtihan japümadığına gore kanunen önce müracaat edenin almması gerekmez mi? Yoksa iltimas ilâhî bir emir, kanunlar ise bir süsten mi ibarettir. Tekin BALMDMCU Ankara DT.C. Fakültesi Her türlü kitap, broşür. Ata • türk ile ügıli resımler, dergiler o • kulda kullanılabılecek her türlü i kırtasiye ve her türlu ders aracı : (kureden termometreye kadar) | Kızılay dolabına, âcil vak'alarda • kullanılabilecek ılâç, fakir çocuklar için defter, kalem gibi jardımları 200 köy çocuğu ve iki öğretmenı bekler Işıklar koyu ilkokulu öğretmen Şevki özkaya Sındırgı Balıkesir VEFAT Peştereli Hüsevin ve Nazıferîn oğlu, rrerhume Zehra Koseoğlunun eşi ZEKİ KÖSEOĞLU 14 Ocak gunu Hakkın rflhmet'ne ka\uşmuştur. Cenazesi Adanada kaldırılarak ebedi istırahatgâhına defnedılmıştır Tanrı rahmet e\leye. Eviâtları %e akrabaları Cumhuriyet Dahilive MüteJıassısı İIIIIIII1IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilin J Koyümüz okuma odasına okun ~ mak üzere aşağıdakı adrese kıtap E gonderılmesını rica ederim. E Omer Sami Karataş E Merkez Başarankavak koyü = Konya ş Kitap isteyen köy okulu E = Dr. Kâmran Şenel Taksım Sıraselvıler Cad. 111/5 (Alman Hastahar.esi yanıl Tel : 44 55 14 Her gun «15 101 Camhuııyet 5B7 ALEMDAR: (22 36 83) «Altın Kupeler (T.F.) BULVAR: (21 35 78) «Altın Kupelerı IPEK (22 25 12) «Cibali Karakolu» GİTNES' 1) Biraz Kül, B ! raz Duroan; 2) Sılâhların Kanunu KULÜP (22 72 77) «Altın Kupeler» MARMAHA: (22 38 60) «İki Kafadar Gangsterlere Karşı» MELtK (EyOp) (21 »8 78) ISUNBDL Lüzumlu Telef onlar Devlet Demlryollan Haydarpaşa (36 04 75) Sirkeci (27 00 50) D e nızyolları) (49 18 96) (Tatil gimleıi (44 02 07) Sehlr Hatları: (44 42 83), Turk Hava Yollan Bilet Satışı: (44 47 00) (Danışma: (44 02 96) (Hava alanı (73 82 73 73 84 401. mkyardım Hastahanesı: (49 30 00). BAKIRKOY: Zafer, Yeşilyurt, Yıldız BESIKTAS: Suleyman Recep, D i lek BBebek. Levent BEYOĞLU Lımoner. Ertuğru! A»dede NÖBETÇİ ECZANELER ra TlyatrosuDd» 44 & ss) OSKÖDAP TtYATROSTJ: (36 55 11) «İşgüzar» «Palto» Pazartesı 18.15 ve aiJO t u ı lS.15'te. Temsi) eunJerl: Her «Ben DU Kadınım» Per;em. ruD saat II; P m t saat 15.30 da mattne be, Cuma. Cumartesi Pazaı Çocuk TemsUlerl 1K.15 Cuma ı s ı a (YotsuUaı ParKi) UÜCAP OrLUOÖLU TlYAl . Çarşamba «aat 14 30, HOStJ: cKaktüs Çiçegi» pazar «aat 11 de. (49 56 53) (Kucuk Sahne) İSTANBU1. TfyATROSOt Fazartesl nartc oeı gece (44 23 38) enabtaru Bendc 21.19 te. Çarşamba Cumaı dıu (Her gün 21O9, Çar. tesl, Pazaı l? de tnatlne çamba, Cuoı&rtesl * Pftzsx ORAZ itVATBOSD 1S t s matına. Pazartesi tera OLVt Eil yofctur. 144 54 02 > Kartal TekmesJ 'Cumartesl 18 de oaKENT OYUNCULARI: zar tS ve 18 de eazar(44 M 851 tFAOtK K1Z> B) 18 ve 21.30 dal Çarşamba nanc her gfin Hababanj Smıfı (Çar13'de Pazartesi 18 ve 2U5>de çaroba. Persenıbe ve CuKARACA nVATBODA: ma 18 de) (44 54 02) lOenürel'e SSyle» rtm» Pazartesi baric heı «K« Bm.VAB CTYATBOSU): (21 76 82) A2İJ Basmacı sam ai^O da Talebeye Curcartesl Pazar baric ber a l c Kenan SUke Pazartesi Ha. riç, her gun 21.15 te. $am. halka cuma aksamlan Çarşamba. Cumartesi, Patepzılatlı zar 16.15'te tMınık EtekOORMEN ItYATBOSU t lı lero, (44 87 36) «BugüD Git ya ı rm geJ» Salı Persembe, İ ARENA rİYATROSOCuma. CumarteH. Pazar I (49 84 19) «Anastasya» 21.13 te. Cuma ı.'Cumarte ! Pazartesi hariç, her gün sl, Pazat 13 ta «Âşsk:». 21.15 te. Çarşamba, CuÇarşamD» 18 »a 21.15 te, martesi. Pazar 18'de PerjenıDo 15 ta. •AZAK (Gönüı Olkü GazanCEMAB TtYATROSD: fet özcan) {23 83 46ı tSülü(49 Sl 09) VOLCU Her eürı »1.30 carjamtHi 19 de, mao Bscanalc» (Pazartesi Cumartest Pazar U te. , harlc o e ı gece 21.15 Çarfamba. Cumartert. Pazar GÜUÜ2 SURURİ CNGtN 26 15 te matıpe) CEZZAA toplulugu AK^^RAY HAtK TtYATROSü (44 16 56) «Sam Rüz gârları» her gün 21.15»te Çarşamba, Cumartesi, Pazar 16 15 matıne EMINÖNÜ: Park. Sühulet, KumkaAKSAHAY KÜÇÜK OPERA: pı. Yeni Beyazıt, Hulusı Bayer, (21 57 22) cBakanlık AraDaEYUP Islâmbey, Merkez, Yeni n » Vahl ö ı Ibplulugu (SuFATIH: M. Fuat Bayar, Aynur, are 21 15) Cumartesi Pazar Bılgin. Sofular Gülen. Marmara, Carsamba günlerl matlne 15 00 Neiat Oyguı ve ArkaGAZİOSMANPAŞA Şifa, Şifa CKüçukkoy) daçlan tPasaya Söylerım» her gun 18.00 Pazartes) 2115 KADIKÖY• Ulutaş, Pars, Rıhtım, ORAJortı v rtvAVH'isu Feneryolu. ErenJtoy Afıjet f49 49 35) «Noktacık» SaKASIMPASA Yeni Turan. Yeni lı, Persembe. Cuma 15 OO'te SARTYER Buyukdere Rumelıhısar «Evlllth Ooiabı» Pazartesı Ş1ŞLI Hayat, Ferıkoy, Arda, Kerharlc ner gece 2130 da van, Yeni ÇarşarnOa Cumartesi paÜSKÜDAR Tashan Doğancılar, zar I8(J0 de ZEYTINBUHNU. 5ıfa
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle